Sunteți pe pagina 1din 6

COD DOCUMENT : PTE--05 Pag.

1 din 6
TITLUL: BETONAREA STRUCTURILOR DIN
BETON SI BETON ARMAT

BETONAREA STRUCTURILOR DIN BETON SI BETON ARMAT


COD DOCUMENT : PTE- -05
Ediţia

DATA
NUME FUNCŢIE SEMNĂTURA
REVIZIE
Elaborat

1. SCOP

Procedura are ca scop precizarea acţiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si materialelor
necesare pentru turnarea betonului în conformitate cu cerinţele de calitate prevăzute.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică la turnarea betonului (simplu si armat) la toate structurile de beton.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Ed.3/Rev.2-03.2018
COD DOCUMENT : PTE--05 Pag. 2 din 6
TITLUL: BETONAREA STRUCTURILOR DIN
BETON SI BETON ARMAT

SR EN ISO 9001: 2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe


SR EN ISO 14001: 2015 - Sisteme de management de mediu. Cerințe
OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Specificaţie
MMI- 01 – Manualul Managementului Integrat
Legea 10/1995 – Legea privind calitatea în construcţii.
Proiect de execuţie specific fiecărui obiectiv
NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat,
beton precomprimat-Partea I: Executarea lucrărilor din beton
C56/2002 – Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţiile aferente.
C16/1984 – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente.

4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

4.1 Definiţii :

Nu este cazul

4.2 Prescurtări

MMI- -01 = Manualul Managementului Integrat;


SMI = Sistem de management integrat: calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională;
DG = Director General;
RSMI= Responsabilul Sistemului de Management Integrat de calitate, mediu, sănătate şi securitate
ocupaţională
SCSPM = Şef Compartiment SSM, PSI, Mediu;
PTE = Procedura tehnica de executie;
ILSSM = Instrucţiune de lucru si SSM;
CQ = Controlul calitatii;
PC = Planul calitatii;
PCCVI = Plan de control al calitatii, verificari si incercari

5.AUTORITATE ŞI RESPONSABILITATE

5.1 Seful de santier


- Are rolul de a conduce întreaga activitate a personalului din subordine în scopul realizarii lucrărilor de
bună calitate.
- Raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a proiectului de executie si de intocmirea
inregistrarilor de calitate;
- Prelucreaza proiectul la personalul din subordine astfel încât acesta sa fie bine însusit la intrarea în
executie;
- Răspunde de asigurarea tuturor conditiilor necesare începerii lucrarilor;
- Răspunde de utilizarea unui personal calificat si de instruirea acestuia cu procedurile de executie;
- Răspunde de folosirea în lucrare numai a materialelor si produselor care corespund calitativ cerintelor
beneficiarului;

Ed.3/Rev.2-03.2018
COD DOCUMENT : PTE--05 Pag. 3 din 6
TITLUL: BETONAREA STRUCTURILOR DIN
BETON SI BETON ARMAT

- Organizează, coordonează si răspunde de executia lucrărilor;


- Verifică dacă sefii de echipă cunosc proiectul în ansamblul lui;
- Organizează, coordonează si răspunde de executia lucrărilor;
- Pregăteste si anuntă cu cel putin 5 zile înainte orice fază determinantă ce urmează a fi făcută la
lucrările din subordine;
- Dispozitiile de santier scrise de proiectant se vor prezenta la receptia lucrării sau la controalele
organelor de specialitate;
- Asigură întocmirea documentelor de calitate necesare Cărtii tehnice;
- Urmăreste si răspunde de executia remedierilor ivite în timpul sau pe parcursul executiei.

5.2 Seful de echipă ( lucrare )


- Este subordonat sefului de santier si are în subordine formatiile de lucru stabilite de acesta.
- Indruma si conduce operativ activitatea formatiilor de lucru pentru respectarea riguroasă a proiectelor,
procedurilor de executie;
- Verifica calitatea materialelor pe care le receptionează la locul de pus în operă;
- Controleaza calitatea lucrărilor în toate etapele de executie, inclusiv predarea primirea fronturilor de
lucru.

5.3 Controlul calitatii (CQ)


- Urmareste aplicarea prezentei proceduri, a proiectului de executie, calitatea lucrarilor executate
precum si intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate.

5.4 Responsabilul de proces este Seful de santier.

6. DESCRIEREA PROCESULUI

6.1. LUCRĂRI DE BETONARE


La comanda de beton se vor specifica următoarele elemente :
- Obiectivul :
- Element construcţie :
- Tip beton : beton armat sau beton nearmat
- Marca beton : sau clasa beton ( C )
- Tip ciment :
- Dozaj ciment : kg / m
- Raport A / C :
- Granula maximă : Ø max.
- Lucrabilitate : L 2 ; L 3 ; L 3/4 ; L4 ;
- Permeabilitate :( în cazul betoanelor hidrotehnice si a celor folosite la drumuri )
- Gelivitate :
- Ora de începere a betonării :
- Ritm de turnare : mc / h
- Ora de terminare a betonării :
- Mijloc de transport :

Ed.3/Rev.2-03.2018
COD DOCUMENT : PTE--05 Pag. 4 din 6
TITLUL: BETONAREA STRUCTURILOR DIN
BETON SI BETON ARMAT

- Data :
- Semnătura , şefului de punct de lucru
Orice comandă de beton va fi întocmită în trei exemplare astfel că ele vor ajunge la :
1. un exemplar la staţia de betonare;
2. un exemplar la laboratorul de staţie ;
3. un exemplar se va îndosaria la punctul de lucru .

6.2. CONDITII TEHNICE SPECIFICE


În vederea conservării calităţii betonului , în timpul transportului de la staţia de betoane la locul
de turnare , trebuie respectate următoarele condiţii :
- transportul betonului cu lucrabilitate L 3 sau L 4 se va face cu autobetoniere, iar cel de
lucrabilitate L 2 cu autobasculante cu bena etanşă pentru a nu permite pierderea laptelui de
ciment ;
- la bascule , pe timp de iarnă , arşiţă sau ploaie, suprafaţa liberă trebuie să fie protejată, astfel
încât să se evite modificarea caracteristicilor betonului ;
- durata de transport se consideră din momentul începerii încărcării mijlocului de transport si
sfârşitul descărcării acestuia .
-
Durata maximă de transport
Temp. amestec de beton ºC Ciment de marca Ciment de marca
< 35 > 40
10 < t < 30 60 min 45 min
t < 10 90 min 60 min

- bonurile de transport beton vor fi completate cu aceleaşi elemente din comanda de beton, iar la
primire vor fi semnate si stampilate aplicând si ora când s-a terminat descărcarea
autobetonierei .
Înainte de turnarea betonului în cofraje se va verifica :
- corespondenta cotelor cofrajelor , atât în plan cât si ca nivel , cu cele din proiect ;
- orizontalitatea si planeitatea cofrajelor plăcilor si grinzilor ;
- verticalitatea cofrajelor, stâlpilor sau diafragmelor si corespondenta poziţiei acestora în raport
cu elementele nivelelor inferioare ;
- existenta măsurilor pentru menţinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea etanşeităţii lor ;
- măsuri pentru fixarea cofrajelor de elementele de susţinere ;
- rezistenta în stabilitatea elementelor de susţinere , existenta si corecta rezemare si fixare a
susţinerilor , existenta penelor sau a altor dispozitive de cofrare , a tălpilor pentru repartizarea
presiunilor pe teren ;
- dispunerea corectă a armăturilor si corespondenta diametrelor si a numărului lor cu cele din
proiect , solidarizarea armăturilor între ele prin legare sau sudare ( existenta în număr suficient a
distanţierilor ) ;
- instalarea conform proiectului , a pieselor ce vor rămâne înglobate în beton sau care servesc
pentru crearea de goluri .
Înainte de începerea betonării, cofrajul si armăturile se vor curăţa de eventualele corpuri străine ,
suprafaţa betonului turnat anterior va fi curăţat cu deosebită grijă prin ciocănire , de pojghiţa
Ed.3/Rev.2-03.2018
COD DOCUMENT : PTE--05 Pag. 5 din 6
TITLUL: BETONAREA STRUCTURILOR DIN
BETON SI BETON ARMAT

superficială de ciment si de betonul slab compactat , îndepărtându-se apoi materialul prin spălare cu
jet de apă sau aer comprimat .
Cofrajele din lemn , betonul vechi si zidăriile pe care urmează a se turna beton vor fi udate cu
apă de mai multe ori cu 2-3 ore înainte si imediat în momentul premergător turnării betonului .
Înainte de turnarea betonului se verifică funcţionarea corectă a utilajelor pentru transportul local
( macara , bena ) si utilajele de compactare ( vibratorul , convertizorul ).
Turnarea betonului se va face cu respectarea următoarelor reguli :
- la locul de pus în operă, descărcarea betonului se va face în bene sau în jgheaburi ;
- înălţimea de cădere a betonului nu trebuie să fie mai mare de 0,5 - 1,00 metri pentru grinzi ,
plăci , stâlpi ;
- betonul trebuie să fie răspândit uniform în lungul elementelor ;
- se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armăturilor fată de poziţia
prevăzută în proiect , defectele fiind corectate în timpul turnării ;
- nu este permisă scuturarea armăturii prin ciocănire în timpul betonării si nici aşezarea
vibratorului pe armătură în timpul betonării ;
- în nodurile cu armături dese se va urmării cu atenţie umplerea completă a secţiunii, prin
îndesarea laterală a betonului cu vergele de otel concomitent cu vibrarea lui , în cazul când
aceste măsuri nu sunt eficiente , se vor crea posibilităţi de acces lateral al betonului ;
- se interzice circulaţia muncitorilor pe armături si pe cofraje ;
La compactarea betonului se vor respecta următoarele prevederi :
- compactarea betonului se va executa prin vibrare mecanică , cu vibratoare omologate pentru
care se cunosc caracteristicile tehnice si funcţionale.
- în cazul imposibilităţii de continuare a compactării prin vibrare (întreruperi de curent ,
defectarea vibratoarelor ) turnarea betonului se continuă până la poziţionarea corespunzătoare a
unui rost , folosind temporar compactarea manuală ;
- personalul care efectuează vibrarea trebuie să fie instruit conform procedurii ;
- ţinând seama de solicitările la care sunt supuse cofrajele în timpul vibrării , se atrage atenţia
asupra exigentelor de calitate privind îmbinarea etanşă a panourilor de cofrag ;
- înainte de începerea operaţiilor de vibrare se vor asigura la punctul de lucru două vibratoare
cu aceleaşi caracteristici .
Rosturile de lucru vor fi realizate ţinându-se seama de următoarele reguli:
- durata maximă admisă a întreruperilor de betonare pentru care nu este necesară luarea unor
măsuri speciale la reluarea turnărilor nu trebuie să depăşească momentul de începere a prizei
cimentului folosit ; în lipsa unor determinări de laborator acest moment se va considera de 2
ore de la prepararea betonului în cazul cimentului cu adaosuri si respectiv 1,5 ore în cazul
cimentului fără adaosuri ;
- în cazul când s-a produs o întrerupere de betonare mai mare, reluarea turnării este permisă
după pregătirea rostului ;
- suprafaţa rosturilor de lucru la stâlpi , grinzi , va fi perpendiculară pe axa acelor elemente ; la
plăci , bolti rostul va fi perpendicular pe suprafaţa lor , iar la pereţi rostul de lucru va fi
orizontal ;
- suprafaţa rosturilor de lucru va fi bine curăţată , îndepărtându-se betonul ce nu a fost bine
compactat si pojghiţa de lapte de ciment întărit ce eventual s-a format ;
- înainte de turnarea betonului proaspăt suprafaţa betonului va fi spălată abundent.

Ed.3/Rev.2-03.2018
COD DOCUMENT : PTE--05 Pag. 6 din 6
TITLUL: BETONAREA STRUCTURILOR DIN
BETON SI BETON ARMAT

Pentru a se asigura condiţii favorabile de întărire si a se reduce deformaţiile de contracţie se va


asigura menţinerea umidităţii betonului minim 7 zile după turnare protejând suprafeţele libere prin :
- acoperirea cu materiale de protecţie ( prelate , rogojini , nisip );
- stropirea periodică cu apă .
Acoperirea cu materiale de protecţie se va realiza cu prelate , rogojini, strat de nisip . Materialele
de protecţie vor fi menţinute în permanentă umede .
Stropirea cu apă va începe la 2-12 ore de la turnare în funcţie de tipul de tipul de ciment utilizat
si temperatura mediului . Stropirea se va repeta în aşa fel încât suprafeţele betonate să fie umede
în permanentă . Pe timp ploios suprafeţele de beton proaspăt vor fi protejate cu prelate sau folii
de polietilenă.

7. FORMULARE DE ÎNREGISTRARE

- Proces verbal de lucrări ascunse


- Proces verbal de recepţie calitativa
- Proces verbal aspect beton dupa decofrare
- Fisă de betonare

8. CRITERII DE ACCEPTARE

Lucrarea se considera terminata si acceptata daca a fost realizata conform procedurii si documentatiei de
executie si daca au fost intocmite inregistrari de calitate.

Ed.3/Rev.2-03.2018

S-ar putea să vă placă și