Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul


de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a


indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1478/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157,
art. 1612), cu modificările ulterioare, se completează cu următoarea poziție:

2. „2023 10932 10932”. ”

2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru copiii născuți începând cu


1 ianuarie 2023.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul muncii
și protecției sociale Marcel Spatari

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi


Y:\300\2022\HOTARARI\31861\31861-redactat-ro.docx
Nota informativă
la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la
Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate
familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002

1. Denumirea autorului și după caz, a participanților la elaborarea proiectului


Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite
Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr. 315/2016
privind prestațiile sociale pentru copii și reprezintă o prioritate a Programului de
activitate a Guvernului ”Moldova vremurilor bune” a cărui unul din obiective generale
de dezvoltare este orientat spre ”creșterea indemnizației pentru nașterea copilului” în
scopul promovării unei politici ample de susținere a familiilor cu copii.
De asemenea, proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în scopul implementării
Planului de acțiuni a Guvernului pentru anii 2021 – 2022, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 235/2021, Obiectivul 12.10. Majorarea cuantumului: - indemnizației
unice la nașterea copilului; - indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la
vârsta de 2 ani; - indemnizației lunare de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani
a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, Acțiunea
12.10.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizațiile adresate
familiilor cu copii

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop


armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene:
Nu se aplică.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi


Proiectul hotărârii Guvernului propus spre examinare și aprobare prevede majorarea
cuantumului indemnizației unice la nașterea copilului cu 864 lei (de la 10068 lei la
10932 lei).

5. Fundamentarea economico-financiară
Mijloacele financiare necesare pentru implementarea proiectului Hotărârii în cauză
au fost planificate în proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2023 și conform
estimărilor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2023 de indemnizația unică la
nașterea copilului vor beneficia circa 34780 copii și vor fi necesare resurse financiare în
cuantum de 382551.4 mii lei.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare


Proiectul nu prevede introducerea modificărilor în alte acte normative.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului


În vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în
procesul decizional, proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii a fost
plasat pe portalul www.particip.gov.md
8. Constatările expertizei anticorupție
În procesul de elaborare a proiectului de decizie, rigorile de transparență
decizională stabilite de Legea nr. 239/2008 au fost respectate de autor, fiind aisgurat
accesul părților interesate la proiect, cu stabilirea unui termen optim pentru
recepționarea recomandărilor de modificare a proiectului.
Normele proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului, sunt
conforme interesului public și nu conțin factori sau riscuri de corupție.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Nu se aplică.

10. Constatările expertizei juridice


Proiectul hotărârii Guvernului a fost supus expertizei Ministerului Justiției.

11. Constatările altor expertize


Nu se aplică.

Secretar de Stat Vasile CUȘCA

S-ar putea să vă placă și