Sunteți pe pagina 1din 144

*ffi6e@

CASAFAMILIALA I+P+M

ORADEA 2009

BORDEROU
: A. PIESESCRISE
1) Foaiede capit 2) Borderou 3) Declaraliede autenticitate 4) Tema proiectului de diploma 5) Memoriu de arhitecturd 6) Memoriutehnicderezistenld 7) Memodutermohigro-energetic 8) Studiugeotehnic 9) Breviarde calcul: parter Calcululpla4eului peste peste demisol Calcululplanseului Ve ficarea$arpantei lemn din Calculul sctuii $i a gdnzii de podest Calcululfundatiilor Calcululgrinzilor Calculul higrotermic

. 10) Calcululeconomic: AntemdsurAtoare ListadecantitA! Deviz general Devizpe obiect financiar obiectelor C2 al Cenhalizator pe de Centralizatorul cheltuielilor categorii lucrari F2 Centalizator financiar al categodilorde lucrtui - C3 Deviz ofeltd Extras mateiial Extrasmaooperd Extras utilaje Extras taanspoft

PROIECT DIPLOMA DE 1-

DECLARATIEDE AUTENTICITATE
A

LUCRARII DE FINALIZARE A STT,IDIILOR


Titlul lucririi

Autorul lucrtuii

Lucrarea de fttalizarc a studiilor este elaborati in vederea suslinerii examenului de finalizare a studiilor organizat de cAhe Facultatea Universitdlii din Oradea,sesiunea uruve$ltar din cadml a amrlui

Prin prezenta, subsermatul (nume,prenume,CNp)

declarpe proprierispunderecAaceastA lucrarea fost elaboratd cdtlemine,rara de ruci un ajutorneautorizat cdnici o paftea lucrdrii nu con,tine fi aplicatii saustudii de cazpublicate alfi autori. de Declar, asemenea, in lucrare existi idei, tabele, de ci nu grafice, ha4i sau alte sursefolosite fArArespectarea legii romdneqi a convenliilor internalionale privind &eptudle de autor.

Oradea, Data SemnAtura

PRO]ECTDE DIPLOMA 4,

R08.Planfundalii R09.Plansipituri R10.Detaliitundalii R11.Detaliicenturi R12.Armarestalpifori R13.Amare ginzi

sc.1:50 sc.1:50 sc.1:20 sc.1:20 sc.l:20 sc.1:20

TEHNOLOGIE T01. Organizarede Santier sc.1:50

DE PROIECT DIPLOMA - 3-

DIN UNIVERSITATEA ORADEA SI DE FACULTATEA ABHITECTURA CONSTRUCTII DE CATEDRA CONSTRUCTII

Aprobat SEFCATEDRA

(data)

MARCELA Conf,Dr.ing.PRADA

DE TEMAPROIECTULUI DIPLOMA
studentului: Numele prenumele si
temei: A, Titlul

de al B. Termenul oredare proiectului: pentruproiect: initiale C. Elemenle

proiectului: D.Continutul '1 Foaie capat . de 2. Lista semneturi de proiectului diPlome de 3.Tema 4. Borderou 5. lvlemoriu arhitectura de de 6, Memoriu rezistenta pentru: 7. Note calcul de static structural a) Calculul (cate din structurale unul a elementelor de b) Calculul dimensionare
urmatoarele): - fundalii (cadre,diafragme) verticale - elemente structurale (plansee, sceri) orizontale - elemente structurale (sarpanle terase) sau - acoperisuri

PROIECT DE DIPLOMA -5 ,

(antemdsur5toare, de cantiteti, liste L Elemente calcul de economic devizpe general) de deviz obiect,lista resurse, 10.Program control calitdtii al de 11.Fazele tehnologice executie de 12.Planorganizare santier. de 13.Planuri detalii executie: si de ( Temade proiectare) ARHITECTURA - plande situalie - falade - planuri orizontale - sectiune verticald planinvelitoare (min. REZISTENT;A 12 planse) - planfunda.tii pentru (armdri, - detalii execulie de elementele structurale dimensionate imbinari, insotite extrasele armdtura, noduri, eleva_tii, sectiuni) de de extras pref laminate, tabelul abricatelor) de pentru (dacaestecazul) - detalii executie de elementele anvelopei penlru proiect: E. Consultatii de si - disciplina geotehnicd fundatii - disciplina tehnologie de de in si - disciplina economie organizare constructii F. Dataelibererii iemei: pentru Temaa fostprimitS indeplinire data la

CANDIDAT,

CONDUCATOR,

PROIECTDE DtrLOM,A ,6

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA


a I - Date de recunoastere investitieii proiectului CASA DE LOCUIT D+P+M -denumirea str. ORADEA, nr.cad.1119/10, Apateului,FN, jud' Bihor -amplasament: 2. Reeimul iuridic al terenului POPA LILIANA si POPA GHEORGHE -proprietar: 1119/10 -C.F.N.D.F5698ru cadashal: terenproprietate:570 mp. -suprafata 3. Generalititi dimensionare, conformale condiliiledeamplasare, Ei lucrare caobiectivconslntirea, are Prezenta de a seNireedilitalA unei case locuitD+P+M estein proprietatea beneficiamlui Terenulestesituatln intravilanul localitilii Oradea l

Legii ff 10/1995' cu este de a Categoria importanta construcliei "D", in conformitate prevederile MLPAT nr.3LN/l9951 si HGR 76611997 aleordinulLri P100/2006; cu este de Clasa impotantaa construcliei "III". in conformitate normativul valoarea P100/2006. antiseismica de Zonaseismica calculE confom Normativul proteclie de perioadei colt Tc=0,7sec; de coeficientului ksll,l2, coeficiefltul la Gndul derezistenta foc este"IV". 16,11 demejdiadin spate, m 6,0 se Cladirea formarcctangulara amplaseazAla m dela strada,la de planuluide conform la 2,96m(2,16m podest stanga la 1,9m demejdiadin dreapta si acces) mejdia de

principale clidirii 4. Caracteristici ale

. Srtualie. Conform temeide proieclareclddireava avearegimul de inaltime D+P+M. r' : pe intreniveleserealizeaze o stradaAccesul dinspre Accesul locuinlasi garajserealizeazi in venrila!ia.e prin a.igura natural feresrre.

DE PROIECT DIPLOMA

n
-hol cu Au=3,74mp fitnescu Au=17,50mp -sa1a garaicLr Au=17,25mp tenica cu Au=3,l9mp -centrala mp A r i aI l i l ade mi .o l 4 1 .6 8 mq Aria nivel demisol 57,210 ' Parter: hol cu Au=7,65mp; de -camera zi cu Au=19,00rnp: -bucitirie cu Au=14,95mp; cimJrtcu Air=l.50mp: cu -sufragerie Au=7,75mp. =58.90mD1 Aria conshxita parter 50.7.1mpi = Aria LLtila pafier= 26.69mL Aria locuibila . Mansardal podest Au=2,70mp; cu cu -camera Au=13,50mp; .b a i e A u =J.l o mp: cL cu biblioteca Au=17,5Omp; -hol cu Au-3,72mp; baie Au=6.l7mp cL cu -camera Au=16.1Omp; cu camera Au=14,33mp. 15,98 mp) carebalconsi terase Aria nivelmansarda=107,72+15,98=122,80mpi(din I mp; Aria utila mansarda=77,4 mansarda=43,93mp; Aria locuibila Aria construita= 58,90mp; Aria utila totala=169,83mp;

Aria locuibilatotala= 62,93mp;

DE PROIECT DIPLOMA

Aria desfiqurata=

239,10mp'

scdri 23,46mp' rampa,terasa'podeqte' Amenajiri exterioare:

iNALTIMI . 0,525cotatrotuar; ' . . . t . finite a demisolului; 1,50mcou la nivelulpardoselii finite a parterului; nivelulpardoselii 0.00cota1a finite a mansardei, cotaIa nivelulpardoselii +1,35si +2,95m (respectiv 2,65mhol);2,75mla pafter;2,55m la mansarda; libera:2.5Omla demisol inaltimea m 2,98...3,53 fatade cotaffotuarului; inaltimea streasinii inaltimeamaximaa cladiii 9,40m fata de cotatrotuarului. din placat piaha, panouri fier forjatsi placidin cu cu Gardsi po4i: soclusi s6lpi dinbetonarmat, plasa = de din policarbonat 16,11 ml., imprejmuire stalpimetalsi panoud si ml (8,079n1la cm de mejdiadin spate 35,256 pe mejdiadin 5,4 sarma=8,079+35,256=43,335m1 drcaptaconfom acordvecin mejdia&eapta). 5. Structura constructivi Fundafiilesi elevaliasunt continoedin betoncu centua din betonarmat. 30 tip portanta ctuemizicu golurivedicale POROTON si 25 cu din Stmctun este zidAria dh de aembudsi stalpdin betooarmattermoizolatila exterior cu polistlen expandat 5 cm, iar peretii de compartimentare cArimizi cu goluri verticaletip POROTON10 NtF. in . intre nivele estede betonamat. Scarade acces mansarda griozide din Planseul iar peste este betonarmat, peste de demisol parter si profilata. de Acoperiqulestetip Sarpanta lemn, invelitoareaestedin tigla ceramica Modul de asigurare distdbuirea apeipotabile:seva asigua prin put forat propdu panacandse si va extindere.teaua alimentarc apaa ora$uluiin zona. cu de si Modul de rezolvarea colectirii si indeptutirii apeloruzatefecaloid-menajere a gunoiului in se menajer: apeleuzatefecaloid-menajere eYacueazd rezervorvidanjabil provizoriu panacaod a seva extinde menajera orafuluiin zoDa. reteaua canalizare de

Lungimeimpreimuire:

PROIECTDE DIPLOMA -9

periodic cAtre de o in speciale seva indeparta si se Gunoiulmenajer va colecta containere pe in societate speciaiizata colectarea Sunoiului, bazade conhact. propie pe combustibil prin termica solid,Iem4 incdlzirea apacaldasevor asigura cenhala si la situata demisol.

7. Finisaie tr'inisaje interioare . Pardoselile fi din gresie (demisol, parter-hol, mansarda-podest, bai) hol, bucdtdrie cdmara, si vor in si din parchet restulincaperilor. . . . si Pereliivor fi tencuiti zugrivili, iar in bucfteriesi bai vor fi placalicu faianfa. Balustuada parapetulscarii vor li metalici cu mallacurentade lernn. si si va Tavanulla mansarda fi din placi de gips caftonpe sipci de lemn saudin astereala tencuiala pe rabit. Finisaje exterioare . soclu, sau cu elevalie tencuiala impermeabila placare placidin piaha- maroro$cat; . . . . . . tencuiala decorativa si portocaliu: -alb tamplariePVC cu geamtermopan- alb; poata sectionala PVC - alb; din glesi mottanrimetalici balustnda lemngeluit,baituitsi ldcuit- marosi parapet din geluita, baituita l5cuita malo; si din bazie, sheatinisemiinfundata scandura popi cletti din lernngeluit, baituit si ldcuit maro: gresiede exteriorantiderapanta treptecu profil antiderapart ro$ucerdmiziu; si profilctaroiu caramiziu: inveliroare ceramica !iBla jgheaburi,burlane,glaf si sort din tabla zincata: fereastra mansarda geamtennopan. cu tip

va ' PlaNeul pestemansarda fi de lernncu termoizolatiadin placi semirigidede vatamineralade sau intregrinzi,folie, inchiderea podcu podinaiar spreincape cu placide gips-calton spre -cm, ialaperabitfixat pe astereala. fel sr tavanul pla:rpeior. inclinatal mansardei coaform La :,: Elementele betonarmat(centud, griDzi, se li1 buiandrugi, sembud) vor termoizola exteior cu de

DE PROIECT DIPLOMA ,10

Perelii exteriod sevor placa cu 5 cm de polistiren expandat. extudat Sochll, elevalia beton,seplacheazi 5 cm de polistiren de cu peste rigidedin vataminerala plansenlui demisol placheazA 15cm saltele se cu Intradosul termice la salafitness vor placape interior si se vapori. Pereliigarajului, centralei previzutacu bariera expandat. cu 5 cm polistiren pe exhudat de Subplaca sol a demisolului pateruluis-aprevizutun sfat de 5 cm depolistiren si 5 cm conform. hidrosi termoizolatoarc, instrucliunile execu,tie fumizoruluide materiale de ale Sevor res?ecta si inclosiv instuctiunile din studiul geotehnic proiectulde rezistenta. meteorice asigurata invelitoarea ligla ceramica, este de din folia armata, Proteclia de apele fata planinvelitoare jgheaburi, de din conform . burlane, in juul coqurilor aedsire, tablazincata sorl In zonelede coltact intre soclu si ffotuar s-aprevdzutdop de bitum. 9. Masuri P.S.Lsi de sisurantain exploatare vor si Elementele lerni ale garpantei ale plarseului pestemansaida fi tratateantisepticsi din ignifug, cu materialeomologate,de cdhepersonalautodzat. la Elementele lemn ale planseuluivor fi amplasate cel putin 24 cm de la fata interioaraa din podului si la strdpungerea tencuiteale acopcrisuluifetele extedoare aaralului de fum. La traversarea de de cogului fi la celpulin 10 cm distanta la elementele lemn, vor r in Cablu le de instalalii electricevor fi etange tubud de otel. voi inaltimea minim 90 cm de la cotapardoselii. de Balustadele avea Sevor montape invelitoareopritori de zipada prin prinderecu piulile cu $uluburide capdoi. . .' . . I, zincata. Toateliglelesevor legade sipcicu sarma proiectanlul executantul, si rcspectandu-se La trasarea beneficiarul, fundaliilorvor fi pfezenti: programulde control al execufieilucrdrilor. Lucr5rile vor fi executate numai cu consftuctorautorizat. Evetrtualele modificfui neesentiale vor puteaefectuanumai cu acordulprealabilal se

aI

generale faladelor volumetriei si iar si .proiectanrului beneficiarului, celecareaducschimb[ristructurii, ale construc!iei de numriin balauneinoiaurorizatii construire. . si Sevor respecta normelede protecfiamuncii si de prcvenfue stingerea incendiilor. Intocmit, Lucaci Crina DE PROIECT DIPLOMA 11-

MEMORIUTEHMC DE REZISTENTA

pioiect cupdndedocumentatia tehnicapenhu shucturade rezistenta la Prezentul pe nr.cad. 1119/10, D+P+M",ceumeazea seconsffui stl. Apateului, familiala lucrarea ,,Casa jud.Bihor. PopaLilianasi Popa Gheorghe. Bereficiadiacestei lucrtuisul1t loc.Oradea, pe pafte.si malNarda. este Peverticala conskuclia stuucturata tfei niveluri:demisol, Porothermcu grosimede30cm la este Stuctura de rezistenta realizatadir zidirie de caramida exterior si 25 cm la inteior, intaita cu samburisi centu de beton armat,respectivelevalie betonsimplu. Fundalia:se va executadin beton clasaC8/10 si C12l15 avandlAlimeatdlpii H=0.40m. fundatiei 8=0,50- 0,60mti lnellimea de legate etderiO 6/15cm. cu vor la cu Fundatiile fi armate pafieasuperioara bare6@12 cu cu Pereliidemisolului: betonclasa din C8/10turnatmonolit,armat bare@8/15cm planului demisolpropusElimea corespunzdtoare de pestedemisol:se va realizadin betonclasaC 16/20avind grosimea Plangeul l3cm. Planfeul va rezemape perelii demisolului prin iltermediul unei centuri din beton Odatd plan$eul cu se cu armatde aceeasi clasa, armata bare4 @ 12 si cu etrieri@6/15cm. vor tuma monolit grinzile ti buian&ugii corespunzdtori. dir Ziddria parterului:seva executa ctuimida tip POROTHERMcu hlimea zidtuiei : exterioare 30cmrespectiva celei inteioare de rezistentdde 25cm precumti a celei de golurilot de u9i 9i fercstreconform amplasarea de . , despa4itoare 10 cm. Sevor rcspecta . planului pafier propuspdn proiectul de arhitectura. grosimea 13cm parler: va realiza betol clasa 16120 avAnd de peste se din C Plan$eul pe va fi seva armacu barede tip PC52conformplanselor.Plangeul rezema ziddria clasearmatcu bare4012 .: . parteruluiprin intermediulunei centui din betonarmatde aceeagi PC52legaficu etrieri@6/l5cm OB37.Odatd pla$eul sevor tumamonolitgrinzile$i cu ldtimea zidlrier din tip Zidiria mansardei: va realiza caramida POROTHERM, se gi de de de 30cmrespectiv celeiinterioare rezistenla 25 cm precum a celei a golurilorde ufi $i feresteconform itoarede 10cm Sevor respecta amplasarea propusprin proiectulde arhitectud. i mansardd

PROIECTDE DIPLOMA -t2-

prin de la se se din $arpanta va realiza lemoecarisat brad,imbindrile ;arpanta vor realiza se buloanelor M12 Ancorarea de chertare, si scoabe. cuie tarpantei sftuctura va faceajutorul in se inglobatein centurade beto[ armat.Inainte de punerea operaa natedalului ledros acesta va atestate domeniu. in cu si ftataignifugsi antiseptic materiale de catrepersoane se elementelor stucturale ale sarpantei va utiliza lena de brad Pentmrealizarea avand : pettru elementele intilse ( grinzisi cipriori ) clasa de calitate I . . ( penhuelementele II comprimatepopi,talpi,conhatise clasa de calitate ) al clasa1 de exploatare prnct de vedere condiliilordeumiditate. dir vor obligatoriuprocesuluide Elemenrcle componente garpantei fi supuse ale ir ignifugareconformprcvededlornormelortehnicein vigoare,constand pregalirea crdpdturilorgolurilor $i a capetelordeimbinare materialuluilemnosprin cur4ire, etanFarea produsuluide igniftigare9i a umidifilii lernnului,alegerea cu chit ignifug, reducerea procedeului aplicarein funclie de speciade lemn si paticularitalile de impregnare, de C. ta mediului minimum+5 gtade de efectuarea lucrarilorde igniftrgare temperatura in Constructia proiectati seincadreaza gradul IQ de rezisten(i Ia foc, pentru zona"E",
.. i

pand vecindtdli pe Ia fiind specificrt distanfele clasa de pericoldeincendiu, C3 - clddiride

planulde situalie. se "UI"' Constructia incadreazlin clasade importan.tn construcll1.

si calitdlii in importanlaredusaconformPl00/2006 p vind conduceiea asigurarea Obligalii qi rispunderi ale investitorilor (beneficiarilor) conform Legii privind calitatea conshrcfii afi.2I : in ' stabilirea nivelului calitativ ce trebuierealizatp.io proiectare execuiiepe baza ti reglemenErilortehniceprecum$i a studiilor ;i cercetixilorefectuate oblinerea acordurilor 9i a avizelor prevazute de lege prccum ti a autodzaliei de consffuire proiectelor specialifti pdn verificatori proiecte de atestali. asigwarea verificArii asigurareaverificirii executrieicorecte a iucririlor de construclii prin diriginli de pe specialiutesauagenlieconomicide consultanld specializafi, tot parcursulllrcrdrilor expertizarea costructiiloxde cAhe expe4i tehnici atestali,irl situalia in care la aceste ' constuucliise executdlucrari de naturacelor prevdzutela art.16 alin 2 al Fezentei legi '(lucrdri de reconstruire, ertindere,desfiinlareparliald, consolidare, tmnsformare,

PROIECTDE DIPLOMA - 13-

care se fac numai pe baza unui ploiect avizatde precum$i la lucriri de repara,tii de tehnice lntocmite un expelttehnic proiectantul inifial al clidirii saua unei expedize a in tehnica constucliei). atestat, seconsemneazdcadea $i

Intocmit, Lucaci Crina

PROIECTDE DIPLOMi

MEMORIU TERMO.HIGRO-ENERGETIC
Calculul higrotermic la baza are schimbul caldura de intreelementele constructie de cu umiditdliidiferiteFiinhe clddire mediulinconjurator. ti Dimensionarea elementelor construclie punctdevedere de din termicsefacein vederea asigurE.rii climatuluiinteriorimpusdecelinlele minimedeconfot. La calculul higrotermic avutin vedere s-a respectarea prevededlor STAS647213-89. Calcululhigrotermic tealizat programul s-a cu Therwoolin. in urmacalculului higrotermic tezultat pierderile caldura n elementele a ca de p care fomeazeanvelopa clSdiriiseincadreazi limiteleadmise in datein rrrmitorultabel: Nr.cn. Elementulde c tie
l.

R' m in 1,50 (1,40)


140

Pereti extedod (reabilitati)

Peretiextedod mansarda Peretiext. la rost inchis Peretiext. la rost deschis Pereti subsol ext. neincalzit (incalzit)
Fereske(reabiLitate)

1,10 1,50(1,40) 1,40 (2.40\

0,50 (0,40)

Usi

0,50 4,50 (4.80) peste Planseu subsol 1,65 Planseu pod/terasa,/mans 2,OO arda (reabilitao (3,00)
Placape sol P (subsolincalzit)

Termoizolarea constuc,tiei realizeazd saltele vati mineralirigiddde tip Therwoolin se cu de I cudiferitegrosimifuncfiedeloculundeeste dispusd. u.macalculelor in efectuate sttuctum Olelpulrde din punct de vedereal condensului. Sunt respectate iotregimecooditiiie impusede ln $i AS -u le in vigoare.

intocmit, Lucaci Viorica.Crina

PROIECT DIPLOMA DE - 15-

STUDIUGEOTEHNIC( S.G.) I. INTRODUCERE (SG)peDtru geotehnic 1.1.Studiul Casi familial5D+P+Mstr. Apateuluinr. cad. 1119/10, pentu obtinereadatelor geotehnice, a beneficiarului ORADEA, se ittocme$tela solicitarea geologice, amplasamentului hidrogeologice, seismice referitoare antecedentele la elementelor ti pentru o descdere a in adecvatA proprietelilor esenlialeale terenuluigi pentruo estimare domeniulde geotehnica ln execulia care vor fi utilizali in proiectarea siguranti a valorilor parametrllor $i constructiei. cu datesedefinitiveazi condiliile de firndare In corelare terenulde fundareqi pebazaacestor a $i de execulie construcliei. GT Studiulgeotehnic irtocmeste confomitatecu NP 074/2002, 035/2002 STAS se in ii -3300/1-85 3300i2-85. $I prealabilaa lucrerii incatego a geotehnicA: 1,2.-incadraiea Factorii avuti in veder: puncraj( 2 ) terenudbune - condiliiledeteren punctaj( I ) fere epuismente apasubteland construcliei - clasificarea punctaj( 3 ) nornala dupeclasade impodanlS faaadscuri - vecinatifi Total=7 punctajrezulta acestui Confolm - riscul geotehnic redls - categoria geotehnici Cslegoia geotehnicd l, cu risc geotehnicredus,include tipu de lucrtui $i fundalii, farA riscuri anormale condilii de teren gi de solicitare neobifnuite exceplional dificile La de sau sau . pentru a aceasticategoriese impun obfinereade datecantitative$i efectuarea calculegeotehnice de '-r' asigura satisfacerea cerinlelor fundamentale.In schimb pot li utilizate metode de rutine penttr .r incerciri de laboratorsi de terensi penruproieclareaexeculra lucr6nlor. $r $l fi
,. " :':. Iincadrarea definitfud in una din cele trei cate\orii geotehnice se Jace, de comun acord, (le cdtre " proiecranrulfl ru(tuii li :pe(iulittul geotehni.ian.

i : I

'

pe au condiliilor 1.3,. Investigaliile efectuate teren$i in laborirlor dreptscopcuooaqLerea ale zonelor cercetate pentm a se putea preciza natua litologicA, shatificatia, geotehnice, shatudlorprecum9i posibila condiliilehidrologice permeabilitatea Si prezerta pdmenturilor la a vitatechimicd terenului a apeisubterane, a sensibile umezire, celor si DE PROIECT DIPLOMA ' 16'

cu umfliri li contraclii mari sau lichefiabile, posibilitdiile de imbundtilire a tererului fi condiliile optime de fundare. geotehnica pentruproiectare, firalizatdcu un E!g!!gg99j9!4ig esteobligatorie Cercetarea pentruodceconstruclie seexecuain baza care unui proiect. geotehnica lrebuie asigure proprietdtilor ConformNP 074/2002 sA cunoa$terea ,,cercetarea esenlialeale terenuluide fundarecel pulin intrmrta zonei de influenld a construc(iei " . de 1.4.- Investigarea tercnului de fundare s-a fdcut printr-un foraj geotehnicla adancimea 6.00m, confom STAS -12421485. terenului. 1.5.- Antecedettele construclii Seprecizeazd anteriorin zoni nu au fost executate ci ' II. geotehnicA fostoormale. 1.6,-Conditiile lucru la efectuarea de lucdrilor deprospectare au DATE GENERALE qi 2.1.- Amplasamentul studiatsegisette in centrul localitAiii qi estepreze4tat in planul de situalie. 2.2.- Geomodologia zonel Zona carecupri[de amplasamentul studiatsesitueazidin punct de vederegeomorfologicpe tensaa Il-a de pe mald stang Cdtului Repedeal In concluzie punct de wdere geotehnic,in zond,sepun in evidenldnumaidepozitele din de terasd.
: l !

2.3,- Geologia pdn de sunt reprezentate roca de baza$i formaliunile Fomatiunile geologice suprafatd
.. . acopentoarc.

pritl Rocade ba<destereprezentata complexul argilelor ii nisipurilor panoniene culoa.e de acopedtoare zonaterasei nu a fost din formaliunile $i Formnliunile acoperitoare( depozrte alrrvionare auin bazi orizontul pietd$arilorde terasa ) rre sesuprapune pesterocade bazd. . peste La sriprafatd esteprezentorizontul prdfos-argilos, careestestratificat ti se suprapune pietd$rilor de teraJa, neatinsln forajul executat. 2.4. Caracteristicile geofiziceale terenuluide pe amplasament, codorm normativului 6 sunt; PROIECTDE DIPLOMA t7-

pentu proiectare = 0,12 de lerenului aE -valoarea varf a acceleraliei = de -pedoada control(colt T (sEC) 0,7 2,5. Addncimea inghetse apreciazd de confonnSTAS 6057/77la 0,80 l]t fald de cotele terenului. III' DATE GSOTEHNICE $I HIDROGEOLOGICE 3.1.- Investigarea terenului 3,1.1. Pentruscopulmenlionat anteriors-au amplasat executat confom plamlui de $i situalieun foraj geotehnic. prill 3,1.2.-Forajulgeotehnic executat procedeul foraremecanic s-a de rctativuscat sapA cu normale(rip lingure) $i fare coloandde tubare. probe executate fostprelevate au tuiburate netulburate ultedorau care 3.1.3.-Din lucrdrile $i fost supuse analizelorli incercdrilor de laborator.S-au oblinut astfel indicii fizici qi de identificare precumgi caracte sticile fizico-mecanice pimantului pe careseva funda constuclia . ale prevedeilepct.2.1.4,3.2.2 anexa din NP 07412002 3.1.4.-Forajulgeotehnic respectd A ,r de h 3.1.s,Prospectara terenului fuodare fecutpana adancimea 6,00m $i serespectd s-a de
.. adancimea minimi a zonei cercetatesub talpa fundaliei conform tabelului Al din anexa A.

gi geotehnice stratelor. 3.2.- Stratifica.tia terenului caractedsticile ale qeotehnice. 3.2.1. Valorile caracteri5lrcllor Daterefedtoarela statificalia terenului,suntprezentate detaliatln figa complexda forajului. Stratele au fost delimitate si notate cu cifie romane avindu-se in vedere datele .tamcteristicilor geotehnice fiecirui st.at, obtinutein urma analizelorfi incercdrilor de laborator ale

. i,,:r,.".fr"*""
Stratul (I), estealcdtuit din praf argilos cafeniugdlbui, ro$cat,pldstic NArtus, o grosime cu , carearecortinuitate pe amplasament. Domeniulde varialie ai principalilor indici geotehnicipentu aceste pimanturi aluviale surt: - indicele consistentd de - indicelede plasticitate - indicele porilor tc =0;7'7 lp= 28.9rJVo e = 0.68 DE PROIECT DIPLOMA - 18-

- gradde umiditate - ge[tateavolumici - modulul de deforma,tie edometic - lasarea specifice 200kPa la - unghiul de frecareintemd

s. = 0,82
kN/ml T=18.80 M:':= 9.091kPa s= 3.60cntm

e,= 1,t" 00

coeziunea c,= 30kPa Aceste caracteristici indicdpimantudcoezive, umede plasticvafioase, plasticitate cu mare , gi caracteristici compresibilitate (M2-l= 9.091kPa; = 3.60cn/m), care de incadreazi pdmanturile la compresibilitate mare. Stratul ( II), estealcAtuitdin drglld prd;fotttir,gdlbuie-cafenie, plastic yanoasd,cu o grosime de 3,20m, carearecontinuilate amplasament. pe Domeniulde varialie ai pdtcipalilor indici geotehnicipentu aceste pdmantui aluvialesunt: de - indicele consistenld - indicelede plasticitate porilor - indicele - glad de umiditate - greutatea volumici - modulul de deformatieedometric - tasarea speciticd 200kPa Ia - unghiul de frecareintemd
coeztLlnea

Ic = 0,7'1 lp = 28,9Vo e = 0,68 S.= 0,82 y =18,8kN/m3 Mz.:=9.091kPa s=3,60 cnl/m e= 14. 00 c. = 30kPa

Aceste caracteristici indicdpdmAnturi coezive, umede plastic verfoase, plasticitate cu mare , i,,i ti caracteristici compresibilitate = 9.091kPa; e=3,60 (M2_3 de cnh), care incadrcazd pdmanturile la

3.2.2. Hidroqeoloeia h timpt executeriiforajului nu s-ainterceptatnivelul apeisubterale. veamplasamentul studiat subterana cantonata orizontul apa este in pietd$udlor terasa segfuegte de $i aadancimi peste de 7.00m.

r. CONCLUZI $I RECOMANDARI
4.1.Pe bMa cercefirilor efectuate teren,pdn foraje geotehnice, analizelegi incercirile pe a laboratorpentru stabilireacaracteristicilorgeotehnice Dormateti de calcul se pot face precizdxi :indstratificalia, aspectele litologice stabilirea caracteristicilor geotehnice calcul. de ii PROIECT DIPLOMA DE - 19-

In J nclie de strafirtcal;a terenuLui de c.tracteristicile geotehnice ;i funtlarea sepoateface direct,prin intetmediul dirccte. fundaliiLor 4.1.1 - in urma cercetdrilorefectuatepe tercn !i in laboratorrezulta ca terenul de fundare, pdn caracteristicile geotehnice carele posedd, asiguratd pe are stabilitatea generale locald. $i 4.1.2. fiia lorajuluiseprezintd in stuarificafia terenului fturdare, de precum rapoful dintre fi shalelefomaliunii acoperitoare. Depozitele suntde genezd aluvialdio sistemulde terase fomaliunii acopeitoare, .rratemare, de pecmbele maltrialeCri>ului Repede. Stratul de sol vegetalareo grosimede 0,40m. Aluviunile suntconstituite,la suprafafd, praf cLrgilos argile prdloase.Subacestea din este Si prczentorizontulpietrigudlor terasi.Acestedoueoizonturi staupe rocade bazd,carenu s_a de interceptat forajele executate. in 4,1,3,Apa subterand, a fostinterceptatd forajulgeotehnic, la addncimea 6,00m. n in pana de Detaliile suntprezentate pct 3.2.2. la 4,2. Valoile de calcul ale caracteristicilorgeotehnice condiliile optimede furldare. $i Stratul (I) este alcAtuit dln praf aryilos cafeniu-gdlbui, ro;caL plastic \)Artos, cr utmdtoaaele caracteristici:
Fiactiud granulare

Domeniude variatie
24Ea

areild praf
s1p

53 Vo
23 Va

- indicele de consistenld porilor - mdicele - gradde umiditate : - modulul de deformalieliniari -unghiutde r0=0.85) lrecare inlema c ' - coeziunea = 0,85) (0 - unghiul frecare (o de interna = 0.95)

Ic = 0,80 e = 0,66 S.= 0,85 'y= 19,lkN/mr E = 10.625 kPa e = 4,80cm/m t= 16"20' c" =41 kPa l= 15"20 c"*=39kPa

: i . - tasarea specilica 200kPa Ia

de frecare

u=030
PROIECT DIPLOMA DE - 20-

Valoarea bazi a presiunii de conventionale acest pe stat, pentNfutdalii avand l5limea tdipii B =1,00m addncimea fundare de niveluiterenului qi de iald sistematizat = 2,00m. Df confon{STAS = 3300/2-85 p"oo". 298,00 este kPa. Aceasti presiuneconvenlionalipermitestabilireapreliminari a dimensiunilorin plan a fundatiei. calculul delinitiv al terenului de fundare seface la stirile limitr conform pct.lg din STAS 3300/2-85. Se recomandi fundarea pe acststrat, la adencimeaDf = t,00J50rn (fati de cota terenului),in zonade yariatiesezonieria umidititii. Soluiiile constluctive in cazul fundirii la addncimeaminime ffebuie sa aiba in vedere urmdtoarele: totuareeta$ein jurul coirshucfiei minim 1,50m lilime pe stratde pdmant de stabilizat in gosimede0,20m, prevdzute paote 5qospreexte or. Sevor confectiona asfalttumatsau cu de din daledin beton, rostuite mastic cu bitumirrt)si putdtoare de ap;, sdfie bine realizate$i fald legdturddirecti cu construcfiala - conductele strebaterea pererilor; - evacua.rea apelot superficialep n pantede scugere spreexterior(la distanlemai mari de 10m); plantdrii menlinerii arbodsaupomi fructiferila distante mici de3...5 - evitarea sau de mai : ':: fat5 de construclie. Fati de aceste recomandiri, solufiaconstructivi mai preyede: centuri armate(sus, In timpul sdpirii fundaliilor nu sepemite depozitarea pdmantuluipe marginea sipaturii nici
rndcartemporar.ace5lava fi uansporrat imediat de pe ampla\ament.

Ultimul stratde pementde 20 , 30cm grosimedin sepdtura fi indepefiarimediatidinre de va betonuluiin fundalie. Toatellrcrarile ciclului zero(sapare, tumaretilpi gi elevafii) sevor executa intreruperl$r fard un timp cat mai scrul posibil tehnologic,iar golurile ramase jurul fundatiilor vor fi umplute in liat dupadecofraregi intdrire a betonului.Concomitelt cu realizarea acestei umplutud (din compactat strateelementatare in compactate succesiv)seva realizaSi drenulperimetral. - Stratul (ll) este alc5tuit din aryild prdfoasd, gdlbuie-cafenie,plastic |Artuasd, e caracteristici:

PROIECT DIPLOMA DE - 21-

Fractiuni glallulare argila praf


nlslp

Domeniu r ariatie de
3'7Va 49 Vo l4 a k

- indicele consistenld de porilor - indicele - gradde umiditate - greutatea volumica - modulul de defomalie liniard - tasarea specificala 200 kPa - unghiuldefrecare (o intema = 0,85) (0 - coeziunea = 0,85) - rmghiul de frecareintema(o=0,95) (c - coeziunea = 0,95) - coeticientulde frecare

Ic = 0,78 e = 0,68 S.= 0,82 kpa T = 18,8kN/m3E= 15.455 = 3,6t,cnvm ! = 11"50' c" = 25 kPa ! * = 11"20'

c'' = 24 kPa

t! = 0,30 Valoarcadebazda presiuniiconvenlionale aceststrat,pentrufundalii avandlelimeatdlpii pe B =1,00m$i ad6ncimea fundarefaF de nivelul terenuluisistematizat = 2,00m,corform STAS de Df 3300/2-85estep"o",.= 292,00l.J^. 4,3.In ce pdve$te permeabilitateapdmanturilor in stare naturali, valorile estimate aie coelicienLilorpermeabililatecm/s.-auprerenlal punclul de Kla J.2.2. 4.4, Dacd din caracte sticile constructive$i geometriafundatiilor rezultEalte adincimi de I fundare'decit cel recomandate, acestea fi adoptate precadere seva avea vederepozitia lor vor cu i.n $i

,1.6, La valoarea bazd prcsiunii de a cotlventionale calculpestrat, vor aplicacorectiile de se ldfime(CB, pct.8.2.1.) $i de adaocime pcr.B.2.2.si 8.2.3.), conform (CD, STAS3300/2_85 pct. 4.7. Conkolulexecuf Lucrarilor. iei
Cercetarea geotehnicd de control se efectueazd in faza de ereculie a lucrdrii Si se

izeazd printr-un proces verbalfu recepliea terenuluide fundare.

PROIECT DIPLOMA DE

La solicitarea gi beneficiarului constructorului, iazapreinergdtoare la turndriibetonului iD fundagie, va proceda identiiicarea verificarea se gi Ia naturiiterenului fundare cotele de la proiectate, dupdcareseincheie procesul verbaldenatura terenului fundare. de Dacdseconstata neconfomitdti p se stabilesc, n sondaje, noile cotede fundare, ia terminarea iar sdpatudlor intocmegte nou se un procesverbal de naturaterenuld de fturdale. 4.8. Ulmdrireacurentda compofidrii costructiilor. prin Seefectueaze examinarea vizualedirect5 daci esb cazulcu mijloace mlstuarede de $i uz curent tempolare. sau Conform Pl30 - 1999, punct3.1.2., urmarirea curentd aplicd se tuturorcoNtrucliilordeodce categodesau clase de importantati formd de propietate,cu excepliaclidirilor pentru locuinte cu pader$i pafterplus un etaj$i anexele gospodfuefti situate mediulrural,precumqi constucliiie in provizorii(Legea 10/1995, nr. art.2,par.2)gi areun caracter pemanent, druata coincide durata ei cu deexistenla fizice a constuctiei. 4.9. - Prczertadocumentalie estevalabildnumai pentu obiectul menlionatdin cortinut $i proprietatea PROIECT este S.C. putand folositd exclusivitate scopul BIHOR S.A. Omdea, fi in in in carein mod specificestefumizati. Ea nu poatefi reprcduse, copiatd,impmmutatddirect sauindirect, extinsdin afaraamplasame;tuiui specificatdecatin temeiulart.23,punct anex anr. 6 din lrgea nr. g 1011995. 4.10.Conform,,Normeloroietative de consumuri resusepe articolede devizpentru de lucrixi de terasamenteTs - 1994"pemantulile carese vor executa in sipatu se incadreazd la c a t e g o r i a , ,ta re " .

PROIECTDE DIPLOMA 23,

Evaluareainclrclrilor

PROIECT DIPLOMA DE -24-

Evaluareaincdrcirilor 1. Incirciri permanente


a) incdrciri permanenle plan$eu- finisaj parchet: pe Nr, crt I Denumirematerial Parchet laminat Stratde esalizare Placi betonarmat Tencuiala mofiarvar Greutatea specifici Ikg/mc]

Grosimea inclrcarea
normata

2
4

800 2100
2500 1900

tml 0,022
0,030 0,130 0,025 TOTAI-

ldaN/mpl 17.60 63.00

125.00
47.50 453.10

= Incarcareade calculesre: 1.35. 453.10 612,00 daN/mp b) Nr. crt 1 2 3 Incercaripermanente plangeu finisaj gresie: pe Denumirematerial Gresie
Stratde egalizare

Placi betonarmat Tencuialemodarvar

Greutatea Grosimea Incircarea specifici normata lke/mcl fdaN/mDl llnl 1800 0,020 36 2100 0,030 63 2500 0,130 325.00 1700 0,025 47.50 TOTAL 471.50

= Incircarea de calculeste: 1.35 471.50 636.50 daN/rnp c) incdrcarea permanentipentu rampascdrii , finisaj gresie: Nr. crt I Delumire material Gresie Mortaradeziv
(monar) Stratde egalizare

Greutatea Grosimea incircarea specifici normata lke/mcl ldaN/mol Im]

2 4
5

2600 2100 2100


2400

0,007
0,010 0,030

18.20
21.00

Betonsimplu(tepte)
Placd beton armat

0,087
0,130

63.00 208.20
325.00 38.00

2500

Tencuialdmo1larvar

r900

0,020

PROIECT DIPLOMA DE 25

Incircarea totali pe proiec{ieorizontali se calculeazA, tinandcontde unghiulde inclinare rampel: l0o I { l 8 . 2 0 - 2 l .0 0 -6 1 .0 0 ) -:- r0 .28. 0.I735)r 208.2 | ( 125.00- J8.00J 0.28 cosa = J80.77. 16J.00 = 80O.75daN /np cos31.78 1 7 .1 5 ^ _ _ ^ d=arcls-=Jl.16 -28 = Itrcarcarea calculeste:1.35. 800.75 1081daN/mp de
l

2. Incirciri cvasipermanente:
Nr. crt
1 Denumirematerial Porotherm 30
Tencuiala qe ambele fete

Greutatea specifici tkey'mcl 950 1900

Grosimea incircarea tml


normata ldaN/mp l 285.00 76.00 370

0,r0
0,04 TOTAL

Incdrciri variabile:
a) incircarea utild:

Nr. crt
I
t

Spafiul unde acfioneazi


Camere,dormitoare

Casa scdrii Balcoarre

Incircarea utili normatii tdaN/mo1 200 300 300

b) Incircarea din zipadi: s1=p1C; Ctso,r pl - coeficientulde formi penhuincercarea zdpade acope t din pe C. - coeficientulde expunercal amplasamentului constructiei
so.t valoarea pe carac{eri\ticdincarcarii zapada sol tkN/m2r a din

in cazuldatpanta acoperilului o=40'. Astfel,palta fiiqd intrc 30-60',penhupt avem:

o0-a0')=0.r., r/,=0.8 foO-o)=0.s f '


ll 0,r \ 30./

PROIECT DIPLOMA DE 26

F2=1.6 C"=0.8- conskuclia avand expunere totaia Ct=1,0- acoperitul fiind termoizolat =1.5kN/m2=150 so,k daN/m'? construclia tiind amplasati Oradea itr Astfel seobline: sk=0.53.0.8 150=63.60 1.0. daN/mr sr=63.60 daN/m2 Iar petrhu situafia, candapare efectd vantului, avem: ii sk=1.60.0.8 1.0.150=192 daN/m2 s1=192ilaN/m'? Seconsidere: -incdrcarea zipade normatd:z&=192 daN/m2 din Presiunea vantului suprafefe, pe w(z): .c(zr.cp wtzr=q.er qrer presiunea refe nfd a vantului de c"(z)- tactorulde expunere indllimea deasupra la z terenului c! coeficientulaerodinamic presiune(cpe de pentru suptafeteexte oare$i cpipentrusuprafete interioare) q""r=0.5kPa=0.5 kN/m'?=S0 daN/m2 q(:z) c Eb)'c,(z)' "(z)=c cs(z)- factorul de rafala q(z) - factorul de rugozitate ct(z)- factorul topografic c . ( z )= k ^(zo ) l n : I i \ zo ) kJz0)=0.22 pentruzonecu densitate redusd construcliilor a 20=0.3 - pentruzollecu densitate m redusA constucliilor a illillimea totalda construcliei va fir h=8.88m (h) Pentru h=8.88 m<b=11,25 + z=8,88m; m
| ,\'

PROIECT DIPLOMA DE 2'7

c r : )= 0 . 2 2 : n o o ol - o . s s s l [ 0.3 ,
crtzr=u.)!) ce(z)=l+g.Vq=1+g [2.I(z)] Vq-coeficientul varialieal fluctualiilor de presiunii, aproximativ cu dublulcoeflcientul egal de varialieal fluctuatiilor vitezei: Vq:2 I(z) g - factorulde vad; z
za redu.da con.lrucliilor: Vp =2.J5- penlruzonecu den.irare

^ t- . l.

ln

^ - , ). 2.

ln

d .d 6

0.3

l(z)=0.277t g=3.5i :2.939 cz?)=l+3.52.0.2'/'/ c"(z)= 2.939 c(z)=1.0 ce(z)=2.939.0.555. 1.0=1.631 c"(z)=1.631 e=min(b,2h); b=11.25m;2h=2.8.88=17.76 e=11.25 m + m

n
-

10

Coeficieqiidepresiune(cp.,i) pentru acopeisuricu doudpante 45 de grade: de pentruzonaF: +0.7 pentruzonaG: +0.7 pentru zonaH: +0.5 pentau zonaI: -0.2 pentflr zonaJ: -0.3

PROIECT DIPLOMA DE

2a

",,r=a"'era.iii!!r4ele&r.-&j**i!dr*l3ltj

Asttel vom avea iocircdriledin presiunea vaqtuluil pentru zona w(z)=50 F: 1.631 0.7=57.08 penhu zona w(z)=50 G: 1.631.0.7= 57.08 peitruzona w(z)=50.1.631.0.5= H: 40.775 pentru zona l w(z)=50.1.631.( 0.2)=-16.31 .( 0.3)=-24.46 penrru zoraJ: w(z)=50.1.631
t
!

w(z)=57,08' w(z)=57.08' w(z)= 40.775' w(z)=-16.31' \\{z)= .24.46,

,.1
_ Dirsli: \ vanrltli i /

".t
! {b} d*.clk vadulul O= o'
I

r&llinene r.i*hF:

orio.ft.rte vennrlul \

ma, mici

b. dlm..srunea l.tu.ll !.rgonditur..e ge dlrrc!ia vanrrtgt

,/f

*,_3* 1.)dteciavantu,olr,9o'

PROIECT DIPLOMA DE 29

Calculul lacii

PRoIEcrDEDiPLoMA
30

Predimensionarea plicii planseuluil C r o5 im es m.nimac plicii plan;eulLe . re : rr ,_ / d50 > !r[=_:::=10ar] 45 45

hn.,,a >

10M b .R
= "" "

. r0 .2 0 96101 = 12.95 cn
"

i4

'-ll

11

- 2096dah nt

ConformCR6, hp= 13cm. Acoperirea beto[ esle: cu ab 1.5cm Grosimea plangeului propusd predimensionare dupA este: h P =1 3cm Stabilireafaqiilor de calculpentru planseulpestedemisol: Faliile luatein considerare pentrucalcululpe cele douedireclii x $i y, precum$i numerotaiea ochiurilor placasuntprezentate figuraurmdtoare: de in

Distribulia incdrcirilor: il tigrile urmitoarc sunt date dimensiunile panourilorconsiderate calcul gi valorile in or de distribulie incdrcdrilor celedouddirecliix qi y: pe a

PROIECT DIPLOMA DE 31

= 3.50 m = 5.00 rn

/, 5.00 . .^ = -= 1.4t l, 3.50 P, = 0.912 P, = 0.088


4=

:5 1

l
i ?o3 |

I, = 2.00 m l, = 3 . o o m . 1, 3.00 . -^ I, 2.00

P, = o.91or
P, = 0.0899

I, = 4.50m l, =3' 00m . 1, l, p, = 0.501 3.00 ^ -_ 4.50

/a

p, =0.199

PROIECT DIPLOMA DE 32

[-l :l i l
t il 13L:l
, r 95 ,

l, = 0.95 rr I, = 3.00n

tl

l,

l, 0.95 B,= 1.00

3.oo =3.1622=

orxrve pe o directie

B,-

0.00

Stabilireafafiilor de calculpentru planseulpeste parter: luatein considerafe pentrucalcolulpe celedouddirectiix !i y, precum numerotarea Fa$iile ochiuilor !i suntprezentale ligura utmdtoare: deplacA in fdqiilor de calculpentru plansed pesteparter: Stabilirea Fa$iileluatein considerare penhx calcululpe cele douAdireclii x fi y, precumgi nuDterotarea
ochiurilorde placd sunt prezentate figura ufmdtoare: ir

ln figurile umdtoare sunt date climensiunile panoudlor considerate calcul qi valolile in or de distributie a'incircdriior celedoui direcliix gi y: pe

PROIECT DIPLOMA DE 33

l, = 3.50 m I,=460m 4 . 6 0 t . lt = I =t, = /, 3.50

4 = 0.8s

0, =otz

35C

l, = 2.OO ln t,= 130n

1
r

2O 0

r, 2.00 P, = 0.263 p = 0.73'r "

A ===

, /,

r.3o ^O-, =U . J

I, = 2.00m l, = 3.' 78m

t, 2.oo F.,= 0.e62 l, = 0.03s

7 =1, = 3.18 = 1.go

?.0E

PROIECT DIPLOMA DE 34

l.

3.OO n l' = 1.60ot / = -= : : : = l5 l t. 3.00

P, = o 9'72. l. = 0.028

3 t0

t, = 1.34 n l, = 1.05m q

t =!' =!!1= t.zt


l, 1.30

/J.=r
=0 13,

--,-;;-t= ' _ _ _ rl

r')u

Valorileincdrcarilor normate celedou6direcliipentru pe planseul pesre paner. sunt: NumEr g q panou ldaN/mpl IdaN/mp] 453.10 200 z 47 1 .5 0 200 3 4'.71.50 200 4 45 3 .1 0 200 5 411.50 200

p^

jrj

s'

gr

fdaN/mI ldaN/m [daN/m ] ldaN/nl I 0.880 0.120 398.73 54.37 176.00 t,1.00 0 .261 0,"73',1 t24.00 31',7.50 52.60 14',7 .40 0.962 0,038 453.58 t 7 . 9 2 r92.40 '7.60 o.9'72 0.028 440.11 12.69 194.10 5.60 ,171.50 1 0 0 200 0

[.:

PROIECT DIPLOMA DE 35

FAgiaF2X; lncarcar pernanenie:

-:

r)
';,:til

inctucadvariabilei

y: Directia FariaFlY:
T n . a r . . ri ^ a r m .n a n r a .

-T

];.j7

tj:\

- - '---

' - "- - T

Incdrceri variabile:

PROIECT DIPLOMA DE 3'7

F0qiaF2Y: incdrciri permanente:

:l,.rra

FAqia F3Y: lncdrcdripermanente:


_ _.- ,. ::.:tn.it_.r.,_rts _

'-t-

incircdrivariabile:

PROIECTDE DIPLOMA 38

Schemele statice $i incircirile afere[te pentru fasiile corespunzatoare planseului peste demisol: Direclia x: Fe[ia FlX: inctuctui permanente:

ti,l0t)

t,a!a

cvastpelDanente:

PROIECT DIPLOMA DE 39

Valorileincdrcdrilor pe normate celedouddirecliipeltru planseul peste demisol suntl

p" g q NumAr Py parou IdaN/mp] ldaN/mpl 453.10 200 0.91) 0.088 2 4 71.50 200 0 .9 101 0.089 3 45 3 .1 0 200 0,501 0.499 4 4'7 t.50 1 300

clqV 3v daN/ml fdaN/ml [daN/m] IdaN/m] 413.23 39.87 182.40 t'7.60 129.11 12.39 182.00 18.00 D1.00 226.10 100.20 99.80 471.50 300 0

g-

Schemelestatice ;i incircirile aferente pentru fasiile corespunzatoare planseului peste demisol: Directiax: FetiaFIX: incdrciri permanente:

tt
?.Jr!r a,rari :r,l);iai

PROIECT DIPLOMA DE 36

mcarcad !antolLel

1) a1 ' 1li i

.Id9ia F3X: Incdrciri pemanente:

permanente:

variabile:

: :]:

PROIECT DIPLOMA DE 40

Fa$iaF2Yi incfucdri pelmanenre:


'

incircdrivariabile:

momeltelor iucovoietoare secfiunilecaracteristice in corespunzatoare planseului utilizeazeprogramulde calcul "Axis VM8"

PROIECT DIPLOMA DE 4l

"o..R*@*esrq&..@*

tj4rsl*ffi

@ws!H;&q#1trsF6:w*5ae.|ie*{#@1ffi '$e1f].5rwress

W
*$e$}Ysr.if :liYr!'t'Err='!r:i'}!):

sltu* Wq^ffif*

Pedirecfiax: F6qiaF1X: Diagrama infdgurdtoare momente de minime:


r*
r.c}
f,

i] .5i) { .i

?,e;)*{i

Diagrama infdqurdtoarede momente maxime:

:!

".:it.r{}

: , { t **

.:f , '..ir J:i

FAqia F2X: Diagrama infdqurdtoare momente de maxime:

.T-;.
T rN i.j f!

E z.

3.

Pedirecfiay: FAqia FlY: Diagrama infdgurdtoare momente de maxime:

PROIECT DIPLOMA DE 42

@W#w
d& s*rr** qffiSra-SSS
FAqia F2Y: Diagrama infdqurd,toare momente de minime:
rf fit 9! t\ r: {\ Cl c.J

ul ul n {1 vv
f! {-'t

- T '6*
l=l: il

3, .:'$l)

Diagramainfdguritoare de momente maxime:


s: i})
ai* Si {t1 arlm i".
{}! {fY

ndt trr \:'.!

ro: {}"t {a *_-.--_-:.--_.lE orlt}l

i-

r:ry

3 "iJ$ il

: ''
,i",
1

rt) a

":!i;{)

F69iaF3Y: Diagrama infdqurdtoare momente de maxime:


i ';"_-_ _*i*_-*- --:*_ ;,-;-'*-T ---IE ?

L*-

--

::.t,43

::'i.i+ :,

l'.

ste parter: Pentru calculul momentelor incovoietoare se utilizeazd,programul de calcul o,Axis VM8" calculului sunt prezentate cele ce urmeazd: in

PROIECT DIPLOMA DE 43

F,rr'* *FFrq q&


Pe direcfiax: Fiqia FIX: Diagrama infdqurdtoare momente de minime:
EJ E r.8 oi

ffi

F 2..

E z. {E
cl1-

{e u {n r"i r
a{

E -2.

E z. q
r9
t: d

'

F z. ru E (:tr
L{t

z: i5:
1o:

s:

.Y;

': : : :
a

:$,ili.i*

.t...t+*

Diagrama
E z.
s'

ft

E z.
a
fl c!-

3 ,5 L i*

z;rld*."--*-.-''*

3;,**{J

t,:i :t:

FAgia F2X: Diagrama infdgurdtoare momente de minime:


E :z
w
TG q

z
.:J

<: rS

E z.
-g q:!1 !O

r z
al

&

': t

'r ': , . , i

;i

].t]t;.1r:2

----'*-----------,.;l

3,.i1.11.'?a-:t

PROIECT DIPLOMA DE 44

ffif+ RRs* R-ffi/ir+4.sfs


$$si'!:r!lfPr-r''YP:s

Diagramainfdqurdtoarede momentemaxime:
E -zE {uLz. -rr =.
u-; J"'1 .

r H' Src
. i..

hE

_E
ro :

*l-::-! ..

, ---i-*__--

..

j ' .., __._,___-:_._-__-**_._* _-_*_i*.:-:...: i_____.. I

'-::-

___i._-_... ___..---.-,--{
-. ....
a

'

F6qiaF3X: Diagrama infdqurdtoare momente de minime:


=2. g'6 -(t E ros =E

F z.
Ff

EE EE sdlD

EE az
d-

'i -

E z.
4 qf.

15"5{.}{}

l,

t}{}r-i

Diagrama infdqurdtoarede momentemaxime:


EE zz.
aE

(o nrr

re L.i

<t

,
.r. m
AO

z.z

w ao t4n

:1 'vt ;6

iry? .........-...........,,.,.,-,...................,...,,,.,...--..--f'.-'.

Pe direcfia y: F6qiaF1Y Diagrama infdqurdtoarede momentemaxime:

E z

P1 t\

:i,.,.rii"t

PROIECT DIPLOMA DE 45

F *+*wt emg**a6f.G
FAqia F2Y: Diagrama inf[qurdtoare momente de minime:
1l f'J- f\g' gr a..l {.', In fa {.t \fFt (-,l a'l Ja --=*-t--. Ln

*l
l

il*
-l-

cl to r' r'.i;rd r f)l tr) r\ r, !

;' l i
I.I$i ]

I j :
;

Diagrama infdgurdtoarede momentemaxime:


tXJ f:13

<-- *' sr o,

sr {D f,t fD t1

9r rO ffi {n '

:1{ :
,Lf,
.f '- - f '-

l,i;:rf]

).Z!ij)

FAsiaF3Y: Diagrama infdqur[toare momente de maxime:

4, * 7. 5

minarea ariilor de armitura in sec{iunilecaracteristice:


- fdgiile au fost alesecu ldfimeab = 1 m = 1000mm; - grosimea pldcii h p = 13 cm = 130 mm;

- i n d l l i mea l d: =n-(uo - 9 ) = t n - . ( s - t o l= 1 1 0 m m uti ho* "

\"2)

z)

- inS.lfimea ho,: ho*-0= 1l0-10 = 100mm utild: - sepropune betondeclasa 16/20 gi armdturd pc 52. un c din - relafiilecu cares-aucalculat armdturile urmdtoarele: sunt

PROIECT DIPLOMA DE 46

_M b h ,,'.R .
R_

^ri x

r t - J l . 2 B ) to o

A . = L. b.h^ " 100 Alegerea armdturilor realizat s-a avand vedere in prescdpliile pentm aranarea plicilordin
STAS10107/90. Ariile de armetura toatesecfiudlecamcteristice celedouadireclii suntdatein urmdtoa.ele in pe tabele: peste Planseul demisol:

901,4.104 351.4.101 F1X 1000


590.1.101

'7'71.4.104 "l'71.4.r04

1273.2.n4
250.7.101 394.4.101

F2Y

1000

336.9.101
336.9.104

1'12.7.rcA 1'72.'7.r04
581.8.104

PROIECT DIPLOMA DE 4.7

peste parter: , Planseul

Fetia Secliunea
C1 Rs

b lmn]l

h6 [-*]

R"

Ra

M lN.lnmJ

p lEol [-nr'] 264

tN/mm1 IN/mml

110 110 110 1000 110


110

8,19.2.104 0,056 0,240 897.6.104 0,059 0,250 250.8.l0'1 0,017 0,081

275
89 148
154

C2
FIX
R6

300

4 8 7 . 1 . 1 0 4 0,032 0.135 505.0.104 0,033 0,140

C3
Ro

110 110 100

629.3.104 0,042 0,r79 19'7

C4 C1
Re

629.3.r01 0,042 0,119 t9'7


863.0.104 0.057 0,240
8 7 1 . 5 . 1 0 4 0.058 0.250

264 275
1ll

FzX

C2

1000

tt 5

300

359.9.104 0.024 0.101 664.8.104 0.044

0.187 206

C3 CI
RB

732.r.104 0.048 0.210 23r


8 8 5 . 1 . 1 0 4 0.060 0.260

286

735-6.rcA 0.049 0.210 231


1000 12.5 300 467.4.104 0.031 0.130 500.3.104 0.033 0.140

C2
Rc

r13
154

c3
fl Y CI 1000 100 100 100 1r 5 300

'756.9.r04 0.050 0 . 2 1 0 231 297.3.104 0.024 0,101


394.4.104 0.032 0.136

t0 l 136

cl'
Rs C2
Rq

394.4.104 0.032 0.136 136 606.3.104 0.048 0.201 20'7 300 336.9.104 0.026 0.110 336.9.101 0.026 0.110 172.'7.101 0.01,1 0.059 110 110 59 59 50

100
1000

100 100 100


100

C3 RoC4 C1 1000

112.',7.rc1 0.014 0.059


300 3'7.',l.104 0.003 0.050

100

PROIECT DIPLOMA DE 48

Alegerea diametrelorbarelor 5i a pasuluide dispuuere acestorai a Diarnetrele barelori ese 5i pasul dc clisponer.e acestora cele doua directii sunt date in a pe urmitoale: labelele Planseu demisol:
Pozilia annAtrrni ln seclrune tos

FeSia Sectiunea l"''.'tl C1 FIX


RB

Q/pas mm / cml

Obselvalii

2 .8 6 2 .8 6 1. t0 1.87 1 .6 5 2.12

o6/10
o6/10
@6120

sus sus sus


tos
Af1n, colstrxctlva

C2
R6

o6/10
06/10

C3
Rp

o6/10

sus
SLIS

C4 F2X F1Y
C1

2.12
1.0'7

o6n0
a8/ 10

los
los

C1
C1
RB

0.9'7 1 .3 6 2.0',7 1 .1 0 1 .1 0 0.59 0 .5 9


1.7 4

o6t20 a6/20
Q6t20

Arm. constmcttva

los

sus
los

C2
F2Y
R6

o8/20 o6t20
Q6t20

sus

C3
Rn-

a6/20

los

AIm. constrLLctiva

C1 F]Y C1

o6t20 o8/20

os
los

Arm. co[\rnrctiva

PROIECT DIPLOMA DE 49

Planseulparter:

Fatia Sectiunea
lcm I

Q/pas mm / cml

Pozitia armdturii i4 sectiune


los

Observaiii

C1
F1X

2.64

o6/10

Rs C2
Rc

2.'t 5
0.89 1 .4 8 1 .9 7 0.55 2.64 2.',7 5 1 .1 1

o6/10
Q6t20

sus
los

Arm. constructiva

o6/10 o6/10 o6110


Q6/20

sus
los

cl
Rp

sus ios
IOS AUID. COnStlUCtrVa

C4

c1
F2X
Rg

o6/10
(D6/10

sus ios sus ios


los

C2 Rc C3

o6/20 o6/10 o6110

2.06
2.86

F3X

o6/10
Q6t10

Rg

2 .3 1 L .4 3 2 .3 1 1 .0 1 0.50 0.50 0.62 0.50

sus
tos

C2
Rq

o8/10 o6/10
@6t10 46120

sus
los los los

C3 FIY F2Y C1

ct
Rs

a6/20
@6/20

Arm. consfuctiva Arm. constmctiva


A1.In.conshuctiva AIm. constructiva

sus
los tos

C2
F3Y

o6t20
Q6/20

c1

PROIECT DIPLOMA DE 5{.)

ARPANTEIDIN LEM

DD/.\rE..r

t-rE nDr

^itri

Date generale:
- Clddirea locuinleestesituata de inoradea - Regimuldelnilime esre S+P+M se din $aryanta executd lemndedqiloasetratatpe suprafall(ignifugat flutgicizat) ,i I - clasa a de calitate, penhuelemente intinse - clasa II-a de calitate, a penfluelemente comprimate incovoiate sau clasa de exploatare punctdevedere condi.tiilor umiditate I-a din al de - invelitoarea din ligld profilate este - Panta irvelitorii este 40 grade de (897o) - Dimensiunile planaleclddiriisuntumetoarele: in - deschiderea transversaldclddidi I = 10.45 a m lungimea totalda cledidi - lndltimea streatind Ia - indltimea $aryaotei b = 11.25 m hr = 3.00m h"= 5.88m

Evaluareaincircirilor
I. lncarcan Dermanenle:

Nr. crt 1 2

Denumire element Invelitoare tiql- orofilat6 din ContrasiDci 4.8x4.8 Folie Astereald 2.4x20 Termoizolat e vatA minerala cm 15 Suporlmetaic qiOs-cadon Gipscarton 1.25 cm

Sk ldaN/mDl

50
2.AO 1

3
4 5
6 /

14.40 3 98.2

rOTAL

PROIECT DIPLOMA DE

qqt

Seconsideri incircarea permanentd gk normatd: =98.2daN/m'? 2. incircarea din zdpadi; sr=pr C", Crso,r SeconsiderS: -incdr-carea zdpadlnormata: =192daN/m2 din zr 3. inclrcarea din vAnt: Presiunea vantului suprafele, pe w(z):
w(z)=qr!.r.ce(z).cp

Incdrcirile din presiunea vdntullri:

pentruzonaF: w(z)=50. ,6 3 1.0.7= 1 57.08 pelltru zonaG: w(z)=50. 1.631.0.7= 57.08 pentruzonaH:

w(z)=57.08' w(z)=57.08' w(z)=-16.31' \r(z)= -21.46'

.10.775 1.631.0.5=

pentru zona I: w(z)=50' (-0.2)= 1631 1.631 pentru zonaJ: w(z)=50r.63t (-0.3)= -24.46
,tanl, !e{ts-

I "il

riecua \\ /

l'

--J iltl
ti

/tl

iirli l i t
Ii
I

l''il"
t:

"r:

ir
ori.areeslemai mici

vanlulLri =d e {b}diroclia

Dr'sclia \
_e

,.1 j
r ec.

a ' di mensi !noa l aturi i terrtrdicLlare& akoctiav!ntrl!i


H

/a

(c]dar..!ia,t:rt!lui 0 = 90!

il.l,

PROIECT DIPLOMA DE ,53-

4. Incircarea

utili:

consti intr-o fortd concentratd aplicati ill zona unde are efeftul cel mai

defar,,,.rbrl pc.tttuclenetttrtloe Jccfet i) - \ Jlu. rcJ rlof,rlrl:: P' . I00 dN

valoarea calcul: P'= 100r 1.5= 150daN de

Dimensionarea elementelor componnte $arpantei ale


I. Calculnlelementelor lmn cu sectiue simpli solicitate incovoiereoblici: din la CalcululsiDcilor: 1, Alegerea sec{iuniifi a lemnului.Caracteristicile secfiuniilransversale: Sealeg: lemDdedfinoasecu sectiuneat b=48mm=4.8cm ti h=48mm=4.8cm de - clasa rczistenta: C35 de - clasa exploatale: clasa2 Aria secliunii: A=b.h=48 48=2.3.10r mm2 A=2.3.103 mm2=0.0023 m2 Modululderezistonfd: W-=b.h'?l6=48.48':/6=1.84. 10a mm3 w,=lV"=1.8,1.oammr=1.84.10-s 1 m3 b l 18 48 .0.a4 la nr n' M o ' ncrtrrl ,rrsn i ei : . Je t2 t2 Ix= Iy=0,44.106 mm1:0.44.10-6ma 2. Determinareaincirclrilor:
Nr.crt 1 Denumire elemenl invelitoare n tiql6prof d ilatd TOTAL
Sk

fdatl/mpl 50 50.00

Datepentru detenninarea lncercdrik)r: d.=0.34 pentruligle profiiate rn a=40"-cos.10'=0.77sin40'=0.6,1 ; tlaN/m2; &=50 daN/m2;zr.=192 PROIECT DIPLOMA DE

incfucdrile carese iau in considerue calcuiulqipcilorsuntcelepermanente celedin ia qi zdpade. hcdrcar e ce-i revin unei $ipci se considerd pe suplafata de aferentd sunt unifonn $i distribuite pe lungimea $ipcii. Se determindinc&cirile normatepe direclia verticale, se descompun apoi dupedirecliaaxelorprincipale ioerliex-x $i y y Si se calculezimomentele de incovoietoare efective aferente. incdrcdrile normate uniformdistuibuite tipcdpe direclie pe verticala slrnt: permanentel - incArcari = gq,' 91d.=500Q'0.34=17.00 daN/m - incdrcdridin zapadd: = zk,s zk.d".cosa=192.0.34 0.77=50.27 daN/m daN/m a.,s=50.27 gr"=17.00daN/m

incercdrile nonnate uniformdistrib te pe lipca, descompuse celedouddirecliiprincipale dupi de ine4iel( x si y-y sunt: - pennanente: sina=17.00.0.64=10.88 daN/m 91..,*=96, gk,s,y=8k.s cosa=17.00.0.77=13.09 daN/m din zdpada: 2.,, =zk sina=650.27 0.6.1=12.l7 daNh 1\ . =z!cosa:50.27 0.77=J8.7I drN/m 3. Determinarea deschiderii calcul: de Deschiderea calculpentrutipci seconsiderd de descliderea interax penhucarpnon: L=d"=0.90m 4, Determinareasolicitlrilor: Calcululmomentelor incovoietoare:
gk,s,*=10.88 daN/m gr,,,,y=13.09 daN/m

zk,.,"t2.1tda-N/m
zh;,y=38.71 daN/m

3 W
, _ g r.,., l,t

0.90'? _ 10.88 = L.lM dN.r ?

'' M ..=''" ;

i3.09.0.90' =7.32daN.nt 8 32.17.0.90' =3.26daN.m


8

'' = 3 8 . 7 1 . 0 . 9 0'

-3.92daN m

Deteminarea tensiunilorde calcul :

= o ,,".,' t t t , O it ' ' . .


1.35. . + 1.5.M M Ir,

= 3 .1 6 + ! n'
1.3 5 1 . 3 2 1 . 5 3 . 9 2 +

. l.E4 t0 '

. = 4.16r 0'
-'

5. Determinarea reziste[telorcaracteristice de calcul: qi gM=1.3i fn.k=35 N/mrn'?; k*o{s=O.6; k."d,,=o.8 ,_ -"


.

1 .3 5 .t,,," ,r.{ ,+1 .5 ft." ,. r ,.. 1.j5.0.6.17.00+1.5.0.8.50.27 go =_= o761 1 .3 5g . r 1 .5 :. l.l5 17.00+ 5 50.27 I
^ .d J, r U. / O I , J ) __ .-

y,

1.1

f-,a=20.49 N/rnmz=2.049.104 daN/m2 6. VerificareaIa incovoiere;

, . o . ". | " o. t t..

^_ f_ = U ,r._ + _ = (J rtr | o .. .!, -

o .. ,

l .4 o .t0

zr .lo ln' 2.0+ qt0" 4.lb l0 2.0Jot0

2 .o 4 ot0 .

J.1 o l 0 ^2 .n 3 o1 6 e

+ 0.32151.00 Relaliade verificareeste indeplinitd.

DE PROIECT DIPLOMA

!{r*t
7, Verificareadeformatiilor:

in fazaini(iall: I^= lr=0.421.106 mrna=0.,14.6rna 10 Eo,o:=8.7 daN/n2 103 Segelile instantanee celedouddirecliidin ircdrcarea pe pennanentd din zdpadisunt: gi

5
1R4

8 r, , t.F .I

10.E8.0.90. 2.43.104m 384 8.7 10' 0.,1,1 " l0 5 13.090.901 1 Oa m 38.1 8.7.10"0.,14 " -2 . 9 2 t0

1r

=-4"""-lR4 F

.l

ug,i.st,r=0.0002,1 m ug;*t,y=0.00029 m

.1. 384 Eo.os

5 . z * ".,l ,*
5 zr.,., l:

s
5

32.t1 .0.904

6 384 8.7 lo3 0..t4.10 38.710.901


J84 8 . -. t 0 ' . 0 . 4 4 .t 0 d

= 7 . 1 8 1 0 -a m { = 8.6.1.10 ra

184 roo. . /

u,;."q;0.00072m u,,i."r,y=0'00086 m in fazafinali: ka*.,=0.25; e=0.80 coeficient ka"r. catetinecontde duraia aclilrne incdrcbrilor de a Sageiile finalepe celedouddirecliidin inctucarea permanenti din zepada si smrl ug.n,,r=ue.inst.\'(1+kderJ=0.00024 1.80=0.00043?m ue.n.,.=0.000432m (1+ ug.nn.y= u-e.iisqt kder m ug.n,,y=0.000522 m ")=0.00029.1.80=0.000522
uz,tulx= u.,in,t,x.(1+ )-0.00072.1.25- 0.00090m kder uz.i",y= Llz,in"t.r'(l+ J=0.00086.1.25=0.00107m k!er, uz,ti',*=0.00090 m u',n.,y=0.00107 m

PROIECT DIPLOMA DE 51-

Verilicarea de rigiditate I deio natic ) se face cu relalia:

= .6 00013}l .0I]0$rt

= 6.i1.10' nr

r0 =1600 lr d r 0 t D1 0 l = 1 . , 1 0 . 1/ r
ug,ri.=0,00068 m u".n.=0.00140 m und.in= iir+nz.rin=0.00068+0.001,10=0.00208 ue m Sdgeate maximdadmisdse calcBleazd urmdtoarca cu relatie: 200 200 Sdgeata calculatd trebuie veritice sd relaiiaumdtoare: u*r,n.10.0045 m 0,00208 m<0.00450 * Relatiade verificareeste m indepliniti.

lI. Calcululelementelor lemn cu sectiune din simpli solicitate incovoiere Ia dreaDti A. Calculul clpriorilor: l. Alegerea secfiuniigi a lemnului.Caracteristicile sectiuniitransversale: Din co[ditia fealizdriirl''ei sfuLlctui corecte punctde \.edete din termotehnlc ntansardi la rczulta hciprior=I6 cm. Asfel sealeg: - lemnderdginoase secliueatb=120mm=12cm $i h=160rnm=16cm cu - clasa rezistenti: de C35 - clasa exploatare: de clasa2 : { r i a \ e c..d n i i\:b .h =t2 0 .tb 0 -tq to mm ; 2. A=25.5.103mm2=0.0192 rn2 Modululde rezistenle: W"=b.h,/6-120.1602/6=5.12.105 rnmr a t \ , = 5 .| 2 .1 0 t mm'=5|.2 .1 0 m' Momentul inerlie:I,=b.h3/12= 1603/12-40.96.106 de 120. mrna I"=40.96' mma=,t0,96.10-6rnr 106 PROIECT DIPLOMA DE

5u

2. Determinareaincircirilor: Datepentrudeterminarea incarcdf ilor: d.=0.90 a=,10'; m; gr=98.2 daN/rn2: zrl92 daN/ml
gk.c=gk d.=98.2 0.90=88.38 daN/m zk.c=zk dc:192.0.90:172.80daN/m; gk.c,eo=gk,c cosa=88.3E.0.77:68.05 daN/m zk," eo=zk,..cos/a=172.80 0.772=102..15 daN/m

daN/m 9*,"=88.38 zs.=172.80 daN/m daN/m 8r,'eo=68.05 zt,",qo=102.45 daN/rn

3, f)eterminarea deschiderii de calcul: - desctriderea marimE de calc[l a cdpriorilor pe direclie orizontali: dr=2.60 m - dcschiderea maximd pe direcliainclinati: 1c=drlcosa=2.60/0.77=3.38 m capdorii se calculeaze incovoiercdreaptA 1a ,1, Determinarea solicitlrilori Calculul momentelorincovoietoare:
"vt . 5 * : 0 /, ..e O6 .U l J .JE ^_ 91 l 8.l aN n

L=3.38m

813

,"

i L uo/.' l oz .+s:. : a ' = 146.30daN . m '88

Calculullo4elort5ietoare: / y, .L '" -0 8 n 5 JJ8 = r s.ooda\ ' - - "- ' ' 2 2


v
zl

22

=l

\.t4daN

Ma=1.35 =1.35.97.18+1.5.146.30=360.64 Ms+1.5.M. daN.m NIa=369.6,1 Ou*.Vd=1.35.Ve+l =1.15.1 5 Vz =414.96 15.00+1.5.173.1.1 tiaN Vd=41,1.96 daN

PROIECT DIPLOMA DE ,59-

t'=

i.s y, =
l

3 6 0 .6 4 .0 1 1 5 .1 2 1 0 5 i .5 .1 1 4 .9.6 10 1 9 .21 0 3 .

= 0.324 N lnm!

o.,a=7.04N/mm2 to=0,324N/mm2

5. Deterrninarea rezistentelor caracteristice de calculi $i f.,t=35 N/mm'?; fu,r.=3.,1 N/mm2 gr,,r= ; kr,,=I.00; 1.3 ; kr.=min[(h.r150)0':; kh=minll,013; 1,3]; 1,31; kh=1.013;

< 0.?5
--=0 h.t,
h |0

k.,r=1,0
A _ tntn

- O.'/5. .. L^

5 8:00.

.---= r. )), 1 6 0 l-7 0

,.

--

d _ L15 ft.,d. 8, .0 +1.50 lr" , .- { r, . q o 1 . 3 5 . 0 . 6 6 8 . 0 5 + 1 . 5 0 . 0 . 8 0 2 . 4 5 1 = 0.72.5 Ll5 e 1.50 ; L r5 . b 8 . 0 5 L 5 0 1 ||2 . 1 ) "o.r . k,,t, k,..",,1 , kt.,. kt,. .f,,,.k 0.725.1.0.1.0.1.013 .35 _

ru
f-.a=19.77 N/mm'z
I.r =-= /, f",a=1.896 N/mm'?

1.3

0 .'7 2 5 .3 .4 = 1.896 1 .3

6. Verificareala incovoiere:

o.,aSl.,ai 7.04N/mm':<19.77 N/mm2+ Relatiade verificareeste indepliniti. 7. Verificareala forfecare; rd S fv.d; 0.324N/mm'z<1.896 N/mm2 Relatiade vedlicare esfe indepliniti.

PROIECT DIPLOMA DE 60

8, Verificareadeforma{iilor:

in faza inifialir 6na l'=40.96 nma=40.96.10 l0n Eo,os=8.7.108 daN/m: - "' 5 .r, ,o l.3 8 4 to ,r.1 . 5 102.,15.3.38. = 4.89 10 r n 3 8 4 8.7. 10' .40.96. " l0

u,,n*=0.00,19 m r= :]]::=0 0 t1 tm

u,,;ost=0.00;19 < 0.0113m + m

Rela{iade verificareeste indepliniti,

in faza finali:

'

5 S. .s, l.' 1 8 4 4 o s.1 .

5 68.05.3.38= 3.24 1O'nt 1 8 ,18.7.10".40.96.10 "

ug,inn=0.0032 m; ka.r.=0.25; ko"rs=0.80; us,ri,,= us,in'r( kd.i e)=0.0032.1.80=0.00576 ug,fi,=0.00576 l+ m; m u,,iin= (l+ uz,i"st kaei, m; ,)=0.0049.1.25=0.00610 u,Ji.=0.00610m _ != : ::=00169_ 200 200 uneirin= Lrs,6nru.,nn-0.00576+0.006 1186 m 10=0.0 u'"t,nr-<0.0169 m 0.01186m<0,0169 m +

Rela(ia de verificare esteindeplinitL

Calculul panelor; 1. Alegerea sectiunii qi a lemnului. Caracteristicile sectiunii transversale: Aleg: giindi din r5$inoase sectirne:b=l50 mm=15 cm h=200 mm=20 cnr de $i - clasade rezistelrld: C35 clasade exploataret clasa2 Aria secliuniir A=b.h=150.200=30. nrrrL 10r

PROIECT DIPLOMA DE 61

A=30.10r rnm:=0.03 m2 Modululde rezisrenldr\v.=b.hr/6= 150.200:/6= Drml 1.l0i lY,=l'106 mm3=1'10'3 ml Momentul dei1ler-1ic: I,=bhr/12=150.200r/12=100.l06mma I,=100.106 mmr=100.10-6 mr
.,

Determinarea incirclrilor: ?E t2]! = 2.51 m; a=40'; gk=98.2 dall/m2;zi.=192 daN/mz. p=,180 kg/mj

jL+b ct.,= sk
gr.,p=342.16 datVm

tf h.r=93.2.

+o.ts.t:.zo.tso=2a2.rc#

=49 z*,p=z* dt=192.2.57 3.4,1 daN/m;

zr.,p=493.4iI dal{/m

3.

I)eterminarea deschiderii calcul: de

T:3.76m; a=0.2.T=0.2 3.76=0.75 m;1.-T-a=3.76 0.75=3.01 t.=3.01m rn; 4. Determinareasolicitirilor: Calculul momentelor incovoietoare:
p, M

'

="

"

lr -

t4) t6.1nrl - - :-:l::=

-\Fj.5 da^ m -

^. t

,,, t: -8

1 9 3 .4 ,1 .1.011 =55882Jr N z 8

Calculul forlelorteietoare: /

v. - 1 = ,, u :^,t, ,-

J4 2 l b J 0 l 514.95J.A -I 4 q j .4 4 .1 .0I _. = 1t2.62JaN T

=1.35.387.5+1.5.558.82=1361.35 Md=l 35 Me+1.5.M2 daN.m Ma=1361.35 daN.m

PROIECT DIPLOMA DE
-ol -

,&.!{&,iiii;'$rd"i.-,iri!]!ikgi..i;L"l!l9,J4i]6i!.iii,-!,|,'j.i'rj}'-.;:tq;-!'i:':;!i4t'.nJr]ii"L!!3'r,!,']

Va =1 .3V c+1 .5 .V . .3 5.514.95+1.5.742.62=ldaN 5 =1 809.1 1 Va=1089.11daN o=


M l 16l 15.rrrr

1r 1 .5 {,

I.l 0 ' 1 .5 .1 8 0 9 .1 1.10 = 0.901N I mn)

o,n,a=13.61 N/mm'z ta=0.904 N/mm'z

5, Determinarea rezistentelor caracteristice de calcul: 5i 1. r=35N/nmr; f,,t=3.4N/mm':;g1a=1.1; 1.96 ft1,,= !; 1,3] kh=min[1,059. kn=min[(h/1 50)0 1,3 ; kh=1.059 ; I
= 1,.t.,,, .i: !!L m=

,H F =0, "r<0. 75

r, =ro

o . '0;5 E., 9' = r , ,-, " ,I 1 5


, '

h. t

n . rr .r - o o l5 o - = 1 o 5 .2 t 3 - -- nn 2Oo jio} 1 .3 5 .63 ,1 2 .11 .5.0 .84 8 3 .8 .r_0723 0 +6 0


LJ5 J,12.to t.50.48J.8 | 0- tJ.t.0.t.0.t.05q J5 ^^- : -ir')b rJ , t.5 0 i

k . " i : s - , l t ] 1 j . ,{ r
L J5 s .l /" ( /..

I^ " t

f.,a=20.58 N/mm'? " '' k.*u . t,., y" 0 .7 2 13 .4 . ^^1 .3

fu.a=1.891N/mm'?

6. Verificareala incovoiere: o",,ds f-d; 13.61 N/mm2<20.58 N/mm2* Relafiade verificareeste inalepliniti.

7. Verificareala forfecare: aa5 f",ai 0.904 N/mm'z<l.891 N/mm2* Relatiade verificareeste indepliniti.

PROIECT DIPLOMA DE 63

8. Verificareadeformaliilor: in faza initiali: 6ma I'=100.106mma=100.10 Eo,os=8.7.108 daN/m'?


5 """' :s+ r*,,.7.= *

zt., l:

=6.06 101m 8 . 7 . 1 0 3 1 0 0 . 1 0 -6

493.4,1.3.0f

u,.;",t=0.00603 m 300
-! =:i:i

300

= 0.0100 nl

u".r,'r=0.00606 < 0,0100 + Rela{iade verificareeste m m indepliniti. in faza finali:


s o la | =-L. u-... =_L.'t 184 Eo u) . 1. 384

. 342.163.01' = 4 . 1 0 1 1 0 rt z . 10' .100.10- 6 8.7

ug,insr=0.0041 m ka"r,=0.25; ka"ig=0.80 ug,rin= ug,;n5r.(l+ )=0.0041.1.80=0.00738 us,n"=0.00738 ka"r, m; m tt,,i6=u',63.(1+Q.1)=0.0060.1.25= 0.00750m; uan,=0.00750 m

l ' = 3 01= o.ot5t200 200


urd,nn= us,nn+uz,fin=O.0073 8+0.00750=0.001,188 m umt,m 50.0151 m 0.00148m<0.0151m + Relalia aleverificare esteindepliniti.

A) Calculul popilor: l. Alegerea secfiuniiqi a lernnului.Caracteristicile secliuniitraosyersale: Aleg: - lemn(grinde) riqinoase secliune: de de b=150mm=15cm Sih=150mm=15cm clasa rezistenli: de C35 - clasa exploatare: de clasa2 Aria sec(iunii: A=b.h=150. 150=22.5. mm; 10r A=22.5.103 =0.022 m2 mm2 5 PROIECT DIPLOMA DE

;4.k;J1;:;i;;rl;ttLrn!!.,sr;i!ir.r*lr$*ii!!,r4.i..:.qr*;4rn*i*:t![d.!;!ri.i.d*6!,ira*rlilqg]i!ii!dr

Modululderezisrenli: Wr=b.hrl6=50.150'/6= t 1.84.105 mrnr W'=5.63.10s mm3=5,63.10"a m3 Momentul ine4ier de I-=b.hr/l2= 150.150112=42.19.106 mma I*=42.19.106 mma=42.19.10-6ma 2, Determinareaincircirilor: a-40"; gk=98.2 daN/m'?; zt=192daN/m2; p=z!80 kg/m3

=gt LJ-+ s;,'f r-+Git;X


_ f,+T . 22 1.76+3.28^ -^
gr,p"!"'a=1,1.40 daN/m G*p.PoP=20.84 daN Gspop=1225.24 daN zr.,pp=1736.91 daN

p=0.15.0.20.480=14.40 daN/m !*.p.punu=bponaltp-1. G6o.pop=boop.hpop.Hpop.pi Gr.,p,Fop=0.15.0.15 480=20.84daN 1.93

98 .2 .2 .5.3 .5 2 1 + 22.84 3.52+ 71.40 1225 di.t{ .24 o.'7'l


zk,pap=ztd2 =192 25 7.3.5 l 736.91daN T' 2= 3. Determinarea lungimii de calcul: lp=Hpop a/2=1.93-0.37= 1.56m 4. Determinareasolicitirilor: lp=1.56m

G'or.apop=l.35 Gt,pop+1.5 zk.pap=7.35.1225.24r1.5.1736.91=2t259.44 daN G6q6P'P=4259,44 daN 5. Determinarearezistenfelor: f.,ol=25 N/mm2;Eo,os=8.7 daN/m2 108 1.35.&."d! . cr l',l,+1.50.t."d, . rr 0.6. 1.50.0.8. 1736.91 rcr _ 1.35. 1225.24+ = O.'121 . 1225 + | .50.1'7 .91 1.35. +1.50.z,.n,,o Gt,.p,,e | .35 .24 36

"

f ,,

o i *2 5 .tJ.8o l .l

N: mm '

f",o,a=13.86 N/nm2=13.86'10s daN/m2


= (\ /,6 1.21 106 r 2.8.7 103 . -^ . ^ ^ d a N 36.2 8:

-f r

PROIECT DIPLOMA DE - 65

.-!.|"l..1,j,j;:!jii,:e{!!-'i;t',!}i:'liii.!!:i.,le'i.,jjn{i.!-!;-'Jd:;j,:.*---.-!-'!j]::.:;ijrl!s

I 56 =:6.:s 0.043

l*a=0.,16<0.5 +nu trebuiesI linem cont de flambaj 6. Verifictrea la compresiune paraleli cu fibrele:
dc,o.d(fc,0d

G.'. :I

,ta^ -+250.44 --: =1.89 ll)' " ' 0.02:5 Relafia de verificare esteindepliniti.

1.89.105 daN/m2<13.86.105 daN/m2+

B) Calculul talpilor: l. Alegerea secliunii gi a lemnului. Caracteristicile secliunii transversale: Aleg: - ld1pidin rdtinoasede sectitrre:b=150 mm=15 cm - clasade rezistellld:C35 clasade exploatare: clasa 2 Ar i t\ec.iunrr:A =b h-i5U I.i0=22. 5 ' rn m l0 A=22.5.103mm2=0.0225 m'z Modului de lezisrenldiwr=b.h'?l6= 150.150./6= 1,8.1.105 mmr W-5.63.105 mm3=5.63.10-a ml Momenrulde inertie: I"=b.hr/12=150.150r/12=,12,19.106 mrn,l I'=42.19'106mmr=42.19.10'6ma 2, Deterrninareaincircirilor: a=40"; gk=98.2daN/mr; zr=192 daN/n:; p=480 kg/m3 6; - t. 'l 't cosa 1 *..rr .T lr..r ,i h=150 mm=lS cm

3 .7 6 3 .2 8 + = 3 .5 2 t u
p=0. 8t,p,puni=br"n1.hn*; 15.0.20480=1,1.40 claN/n Gl.pinr=bpnp.hpup p; Gr.,p.po!=0.15 1.93.480=20.821 Hpop 0.15. daN
C_

gt,p.P"i=14.,10 daN/m Gr.,p"P"P=20.84 daN Glp.p=1225.24daN zt,p"p=1736.91 daN

9 8 .2 .2 .5.3 .5 2 1 +22.84 3.52+14.40 t225.21ttaN = 0.77

zk,pop=zk.d2.T'=192 2.57.3.52=1 716.91 daN

PROIECT DIPLOMA DE 66-

3. Determinarea lungimii de calcul: lp=0.60 m 4. Determinarea solicitirilor:


co .,""" LJ5 C,p,p+1.5 r /Lpp=l J5. |2 2 5 . 2 4 + t . 5 . |-J o . o i4 2 5 o . 4 .d . rN Gtot,aP'P-4259.,14 daN 5. Determinarearezistentelor: f",so,r=6.0 N/nm2; Eo.o5=8.7 daN/m2 103 , +1.50.t,""d.. .rra .0.6 1225.241.500.8. 173 1 . + 6.9 _ 1.35 k."d, Gr.f.n _ I.3s = 0.'721 . ^--:r.J).u |.35 1225.21t.50.l'l 36.91 + -,t.)u.:. .

rM

0 .7 2 16 .0 1 .3

1",go.a=3.33 N/mm2=3.33.10s daN/m'?

6. Verificareala compresiune paralell cu fibrelel


c",6,6lkqe6'f.,e6.6

G"

425o.d4

"

. ^-

.^

ttoN

U .0 2 2 5

m Rela{iade verificareeste indeplinitn.

1,87.10s daN/m2<3.33.10s daN/m2 -

PROIECT DIPLOMA DE 6'/ ,

.;$;elanlfr,'rPg{n!$/r'&+'r

!jblsi;iiit}]isi!i&}iii{]id&ir(;{r!,{!ltilgrE&l!aiii&i5p$lri}S}",9&

CALCULUL SCARII

PROIEC-T DIPLOMA DE -6 8 ,

r:!r4i*!le,iiif,rir*,!;ri

dn,

rair,(i,)16ia!n

*l;!!hij:dn{rdi9*4e{*4r$\trr;i!d:qiJ}si.i{!@*!ni;rti&\.!jitdr*r!.s"j4:r^15i4*rt

:::i+aiee{

.?*,,qre+,

Scara este realizatd betonarmatmol1olit clasaC 12115 aimat cB bare de ofel pC dil1 de 5i 52. In fllncliede modulderezolvare shucturiide rezistenta, a scataestealcatuifi din placa ( inclinatd rampa $i odzonraie podest ( ) ) 1. Evaluarea incdrcdrilor m 2de suprafala: pe Evaluarea incArcdrilor m2 pentru pe calcululscdrilor facein modsimiiarcu se evaluarea incircdrilorde la calculul planqeelor. Scdrile calculeazd ilc5tcarea se la din gl-eutatea permanente (placa rezistente heptele $i incdrcarea de udli. Calcululseface $i ) considerand sistem un staticde grindl continud direclia pe rampei, podestului c li ochiurilor place. de incdrcarea permanenti aclioneaza sca.t6: ce pe

simplificarea calculelor, secliunea fatiei de calculseia unitai'

PROIECTDE DIPLOMA -6 9 -

permanenta pode,r. inc;r.area din firri.rjgrc\iel

Greutatea Grosimea Inclrcarea


Nr. crt Denumirematerial

specificd lkg/mcl
IIn]

normata ldaN/mpj 36 63 325.00 47.50 471.50

Gresie
Stat de egalizare Placabetoo armat

1800

0,020
0,030 0,130 0,025

2
3
4

2too
2500 1700

Tencuiala mortcr\,ar

TOTAL

= Incircarea de calculeste: 1.35 471.50 636.50 daN/mp a) Incbrcarea pemaneffA pentmrampascirii finisaj gresie: Greutatea Grosimea Incircarea Nr. crt Denumire material specifici lkg/mcl I 2 3 Gresie Mortar adeziv
Sffat de egalizare(mofiar)

normata

lml 0,007
0,010 0,030 0,087

IdaN/mp]

2600
2100 2100 2400

18.20
21..00 63.00 208.20

Betonsimplu(trepte)
5

PlacAbeton armat

2500 1900

0,130
0,020

325.00 38.00

TencLriale mortar var

total5 pe proieclie orizontali se calculeMe,linand cont de unghiul de inclinare

PROIECTDE DIPLOMA

!-ii']]*r1@letdrElta!!rr!4k

eei5Li,ilit!:tt;+e,is(lld.ldii!&rilk

;4*!!d*r!u!Jir:iJ!411*;{.r66d&;rtr!r*.,.**r.or,:r*aur,,

'

( 1 8 .2 + 2 1 .0 0 6 3 .0 0 1 .f$ 1o.zs o.t:::.1* :os 2 + (325 + 38 00) l = 0 + + .00 0.28 cos ./ = 380.?7 363 : Boo daN np + .00 ]_.i5 I co s l .7 8 3 a = ,t,crp!:11 = 3t .j8 - .28 Incarcarea calculester 1.35. 800.75 1081daN/mp = de c) inc5rcarea utili: Incdrcareautili normati IdaN/mp] 300 Coeficientul incirci rilor Iocircarea utili de calcul ldaN/mpl 450

Nr. crt 2

Spa!iuundeacfioneaza Casa sctuii

2.

Schemastaticaa scarii si incarcadleaferente:

incdrcdrilepermanelte:

inchrcdrile variabile:

3. Calcululmomentelor incovoietoare secliunile in caracteristice: Pemu calcululmomentelor incovoietoare utilizeaziprogramul calculal grinzilor se de cortinue" AXIS VM8 " . Rezultafele calculului suntprezentate celece urmeazdl in Diagrama infdfurdtoarc momente de mlnlme:

PROIECT DIPLOMA DE ." "71

"

:' :;.1 :

/.'

E
;' ) .;

Diagramainldguritoarede momentemaxlme:

utila - inal!imea

C I' Rs

1 .3 6 1 .3 6 2.07
1.10

a6/20 o6t)0

Jos

sus
Jos

C2 F2Y
Rc C3

o8/20
a6/20
06t20

sus sus
Jos
JOS

1 .1 0 0.59

a6/20
a6/20

Arm. constr1-lctiva Afln, constuctlva

C1

0 .5 9

PROIECT DIPLOMA DE -1 2

relaliilecu cares-aucaiclllatameturilesuntunnetoarele: -M

b. b o '] R .

1- 2.B ).100
A . =-L .6 " 100

5^

CALCLTLULGRINZII DE PODEST: Calcululsefaceconsiderand ndadepodest g rezemata pereliicasei pe scd.ii,incircata cu o sarcin5 unifoimdistfibuitd greutatea proprie, din ei respectiv tampei podestuiui. Se $i propune pentru gdndade podest secliure 250x 300mm. o de L Evaluarea incdrcirilorce aciioneazd grindi: pe

- ilcdrcarea permanentd greutatea din ptopriea g nzii depodest: 5 8 c, = n x b x h x y: 1.35x 0.2 x 0.30x 2500= 2 53. 3 daN/ m I permanenra greurrrea - incrrcarea din rampei: 8 , , ", ,, 1 0 8 1 .
))4

l 2 to .1 2 daNI n

- din - incarcirea permalentd greutatea podestului : q xI 6 3 6 .5 0 x2 .0 0


= 318.25daN /m

TOTAL: g=1782.10 daN/m

= 225.00 daN/ m

daNI m - 504.00 TOTAL: q=729.00 daN/m


aiea unifoin distribuitd aclioneazd grindadepodest ce pe este:

PROIECT DIPLOMA DE

P= 3+q =1 7 32

10+ 129.A 0 -2511.1da Nlin

Se calculeazi rnomentulnlaxim, rcspective fbrta tdietoarecu relalia:


.tI :

o ,.1 1

)irt r^)onl

88 p/J

= i ri s

s < /,v.

/,

25ll \<2.00 =251t.10d.N.xt 1 2 5 5 .5 5 0 4 x1 - 0.056 2.50x26'/) /.12.5

M bx ha-x R,

h"=3oo 2s-lj = zatnn


p_

e=R , t J l 2 B , t o o =j ;

r l ,,/i- 2 r m so , = 0.24 r00

o, =#

u O =!11. zso. r = ro rnml=>2 crt PC52 cu A.r=2.26 ze a.2 12

2. Verilicarea tb a teietoare: la
Armareatta[sversalda grinzii se face cu etrieri dir OB ]7, p 8/10.Deoarece sectiunea nzii estcalcatuilSiard armaturdinclinalA,forla taietoaretrebuiesa fie preluad g doarde beton!i de etderi. Q ' U 1^ b h n' R, 4 2511.10.10 u. J 9 6 . 0 . 5 250.267.0.95

Nu necesitd calculul etrierilor_Se previd constructivO6lJ0 A.=2g.30 mm2 2517'lo lo -3r.t Ntm 300

n,', R,' .1.=4", " o,

0, =2 6. t ,

.1p....R
-

' , 1 . 2 . r ,[5 0 ; r

. vb t+ .u p 5 .ir , = .]2 4 J1

:, Qa,=3243.1 daN> Q ma;

25I 1.10 daN

unde: Qeb forla tdietoare preluati de etrieri gi beton ne numarlrl de ramud ale etdedlor A arir .ecriu. r rrrn.\ er.aJe clricrilo a

mar- coeficiental conditiilor de lucru p - procentulde armarepelltru barelelongitudinalede rczistentadin zonaintits, intersectata t'isura de R r - r-ezistenla calcul la intinderea betonului de R u rezistenta calcul la intinderea armarurx de PROIECT DE DIPLOX'I4 71-

r!"idL{tir$lptin<4rilt*ti,i:'rtllgtiaiii;ililldi}*uu;t

ri;4,rirj&!!}i!r,.1+Eir*r{!e

CALCULUL FUNDATIILOR

PROECT DE DIPLOMA

N$q1-r'4&:s,iiDsaq,*epslc]*}?

ft
Eyaluareaincarcarilor pentru fundatii

ai.l
Li!

-E

--rEl L:

r=
L: ]

-E

r-J
f;_l

E-l
L:I

Axul 1 - zonacu subsol din planseele betonarmat: de =1 139+1 139=2278 daN/m'?

din planseul peste (planseude lemn): mansarda

33 q.=204.28.

- 383daN/m

a din perete: =1705.60 L35 = 27q7.2daN/m din peretii de subsol(betonarmat): PROIECT DIPLOMA DE . .76 _

q*r=0.30 2.67 2500 L35 2703.4 daNhr Incarcareadin pana:

, r . r0 1. 2 0 _ . _ 22
' - " _ 0 .1 i .0 .1 0 .4 b 0 2 2 boaNhr Br o - o 3 , co\ 4t) z k p = 1 9 2 .6 5= 3 1 6S d a N /m 1 = 1.35. + 1.5.1.65 780.3 226 daN/m Total: 9413daN/m Axul 1 - zonafara subsol Incarcareadin planseele betonarmat: de qo1=l 139+1 139=2278 daN/m2
115 ( 1 7 t\ q . r r 2 2 1 8 . - - 2 -- ' =2 0 2 2 d rN /m 165

,r t

4.8s,

Incarcareadin planseul peste mansarda(planseu lemn): de


'

qpr h-"= 204.28. :i 1= 383 daN/m


I

175

q,io=370 = 7.00.1.35 3496.5 daN/m , Incarcarea acoperis: din


upop=rtz)9.4:l drN
4) ao 1t L

= 878.21daN/m G*"=a ' 4.135 7380daN/m

Axul 2 - zonacu subsol : .Incarcarea planseele betonarmatl din de =1 daN/m'? ;9pr 139+l139=2278

175l: 3?s , = r: r u ,+ h l = 2 7 ar9 N /r n \ s.25 )

PROIECT DIPLOMA DE - 11 -

w
q
) )\l ) )i , . 2 2 / 8 . - :- I - -..to -:.o l d r\/m .+ \ 3.25 )

Incarcareadin planseul peste mansarda(planseu lemn): de

qpr ., , =)04.2 : l 7 , I 2 s l o r r r r \ m l8 2 ) !2
Incarcareadin perete: = q,ia=330 2.55 1.35 1136.02daN/rr Incarcareadin peretii de subsol(betonarmat): q*r=0.30. 2.67.2500 = 1.35 2703.4 daN/m Incarcareadin pana:
o = - + - = l ,b JL n g r p=o 82

. r . 1 0 2 . 2 0 _ -,

.-

0.15 0.20 180=22od a N, rn

zr,p=192 = 316.8 1.65 daN/ni :. 1.35226+1.5.1.65 780.3 = daN/m - ,. Total: 9657daN/m Axul2 - zonafara subsol din planseele betonarmat: de
Llp r rJy+r tJ9=ll /E daN/n) =

din planseul peste (planseu lemn): mansarda de

259.44 daN daN/m - 878.23

PROIECT DIPLOMA DE 78

5@q!*q{l{rri&ii4@ii.sEllle

Incarcareadin peretei q.'d= 330.5.50. = 2450daN/m 1.35 Total: 8387daN/m

CALCULULFUNDATIILOR
l. StabilireaadAncirnii fundare sefaceavand vedere de in umatoatele aspecre: . Construclia situatdinOradea, este zona careadancimea ingheiesleg0 cm. h de o conform fitei geotehnice niveluraperor subterane situe'd la -6.00m fald de cotaterenului se naturai. o Adincimeade fundare alege minim 20 cm in piusfaldde adancimea inghel. se cu de . Coldlerenului natural -0.o25 e.le Astfelsealege cota-1.625 falade cota+ 0.00. m Pentrurealizarea fundafiilorse foloseftebeton de marcaC l2l15 sub perclii de rezistenld interio $i exteriori. Pentm armare folosesc se baredin olel pC 52. 2. Dimensionarea funda,tiilor: Raportuidintreineumea qi lilimea treptelor d) trebuiesd fie egal sausd nu depd$eascd (tg
. valoareade 1.30.

Presiuneaconventionalb terenului de fundare este de 289 kpa, valoa.ea de bazd a punzitoare fundaliilorcu lf,,timea 1.00m $i adAncimea de cotaterenului de fa,te amenajat 2.00 de

m
iDcircdrile calculpentru de fundalia continue suntl peretele - pentru extedor subsol: = 9413daN/ml= 94.13kN/ml cu Q - pentu pereteleexteriorfdri subsol:Q = 7380daN/ml=73.80 kN/ml - pentu peretele interiorcu subsol = 9657daN/ml= 96.57kN/ml Q peretele - pentru interiorfird subsol =8387daN/ml =83,87 kN/ml Q Dimnsionarea fundatiilor sub perelii exteriori cu subsol:

PROIECT DIPLOMA DE - ' 19, -

I
N=94.13 kN/ml; GF(0.1i0.3)N; NFN+GF(1.1=1.3)N; NI=1.2N=1.3 94.13=112.96 kN/ml; Nr=112.96 kN/ml;

o=;{;'r-"' 298 Aleg: 8=0.60m Verificare: b"=0.30 rn; Aleg betonC12l15

B>\

p."",

6211129=63s,1

tso (=- >tts c {) ft - h

H>!

r tg a r " o ,

2
Penfu acest terenavemin funcliede valoa.ea baz6a presiunii: de
tgoldm=1.30;

PROIECT DIPLOMA DE ,. - 80-

--g

j }r;--r=r3G.e_9r_Tf=r
rr..{r\< E i}Frq4a

,E,,rrt7i*.._:
Ea, c: rF.ro*4.,*4

,"L

JA
@.l

o n 1. 1a n 6 o i o . r ,-- = n , 0 ,
2 H l 4 0 c m: Aleg: H=40cm=0.'10 Dr=0.53 m; m; Verificare: Ht=0,40m;

Gr=1.35.B.1.00 . . Hr'r..a=1.35 0.60. 1.00 0.,1022=713kN/ml; G1=7.13kN/ml; Nr=N+GF94. 13=101.26 13+7. kN/ml: Nr=101.26m1; 101.26

r.00 0.60.1.00

= 168.71 LPa

p=168.77 kPa; cB=-5.96kPa; co= -109.52 kPa; P-*=182.52 kPa;

ca

. (0.6 1.00)= (B-r.00)=298.0.05 (kpa); -5.96 "o,,.kl D 2 .^ O ,r 5 t , oo = l q 8 :-: , - " - 10o.52 | tPo 1

plonr: p-.oN+ cD=298 5.96,109.52=182.52 cB+ kpa pr.=pco."=182.52 kPal p=168.22 kPa
I Rl 5) rA t r?

severificd

182.52

' lO0 7.5Jq _ lLt,,

, calcululesteelicienl subsol:

4. Dimensionareafundaliilor sub pere{ii exteriori firi

al

N=73.80 kN/ml; Gt=(0.1=0.3)N; NrN+Gr=(1.1=1.3)N:

PROIECT DIPLOMA DE - 81

qrt
. N61.2 . N=1.2 73.80=88.56 kN/nt; Nr=88.56 k\/ml; P=;
1 \N

,,,,.,st,," " , -- B :

-L

. . 8 8 .5 6 r r 2 - =0 1 0 Aleg: B=0.50m Verificare: be=30.t2 5=40cm: bc=0.40 m; Aleg betonC12115.


t _ , = _> /ro d \ g( R -L

_ ' s -' r' l rn

H) -

R _h

tr gur ,o ,

2
Penhxacest terenavemin funcliede valoarea bazd presiunii: de a tg(,adn=1.30; .. - 0.50 0.40 n.-, l .l 0 = 0 .1 3 m
.

H i .10 cm; Aleg: H=40 cm=0.40 De1.00 m; + Ht=1.575 m; m; Verificare:


l:' .: -:t.

Gt=I.35 1.00Hr..r,..a=1.35 1.00.1.575 .0.50. 8 .22=24.13 kN/mt; NFN+GF73.80+24. l3=97.93kN/ni; q 7o l v,

Gt =24.13 kN/ml Ns74.49 kN/ml p=l95.86kPa cB=-7.45kPa cD=-7,1.50 kPa Po*=216.05kPa

1,,,.
;']

P =s

= = l o o o j o . r n o t 9 58 6a Pa
D -2 .0 0 ^ ^^ t.0 0. J.0^= - 14.50lpn 2q8 -:

:a

cs=p ..., k|.(B. 0.05. (0.50 l.0O) _7.,15 1.00)=298 _ = kpa .t P .

.'-:1.

i5

+?
a * ,1

pcor!-p-con!+ cD:298- 7.45 74.50=216.05 cB+ kpa Pr= po*=216.05kPa: p=195.86 kpa + se verificl;

:t$ai:

2iolf. 8o e.34absto?o + calculul esteelicient; l?5 roo= zlo.(r)

PROIECT DIPLOMA DE - 82

5, Dimensionarea fundaliilor sub peretii interiori cu subsol:

t t..,

l
+-

"l

N=96.57 kN/ml; cf=(0.1-0.3)N; N--N+GF(1.1=1.3)N; NF1.2 . N=1.2. 96.57=115.88 kN/rnl; Nr=115.88 kN/ml;
N

'

B.l -oo-''"'
298

32

r, p"","

tl5 R9 B > -- ' "" = 0.39

Aleg: 8=0.60m Verificare: bs=30 be=0.30 cm; m; Aleg betonC12l15.

PROIECT DIPLOMA DE 83-

!{eii!.trlri6*qlwnlad*rri!tnrdlrs&sale{!4rrdl!!r&gqdt!r5}$!&!sr,r4rri:!*:{.ai,!5@

rg0(=;

H
L

> fig0)Jrn

H> -

Rh

ttgrx)",,"

2
Pentnt acest terenavemin funcliede valoarea bazd presiuniil de a
tgoadn=1.30;

H>o6 o - o l o . ,--" = n--" . ,n ,0


)

H > 4 0 c m; Aleg; H=40 cm=0.40 DF0.53m;+ Hr=0.53 m; m; Verificare: Gsl.35.B 1.00.H1.1.,.6=1.35 . 1.00. 0.53. 22=9.44 . 0.60 kN/mll Gr =9.44kN/ml; N6N+Gp96.57+9.2t4=106.0 I kN/ml; N9106.01kN/ml; I = 106.01 - g 5 o .rc)o 1 1 6 68( kPa) ' r . ,3 6 1'/, p=176.68 kPa; co=-5.96kPai co= -109.51kPa; p."""=182.53 kPa;

cB= .0.05.(0.60p--*. kr.(B-1.00)=298 1.00)= (kpa); -5.96 (D=p. D / -2 .0 0 0".5 1 2.0o " -i' "" '2^^8 94 t0c) .51 tpa

p , o = p -.o n '+ + =2 q-85 .q 6 l0q5l=l82.5Jr kPaJ: cB cD r p,.= p-,;182.53 kPa> p=U6.68 kPa + seyerificd: 182.531'7 - 6.68 '100=3.20Vo <lO%

182.53

+ calcululeste eficient;

PROIECT DIPLOMA DE

6. Dimensionarea funda{iilor sub pere(ii interiori firl subsol:


SECTII-]NEAJ1

N=83.87 kN/ml; GF(0.1i0.3)Nl NFNfGF(t.1=1.3)N; . Nr=1.2 N=1.2. 83.87=100.64 kN/ml: Nr=100.64 kN/mt;

p= : +sF""", - s2 L D.I,UU
n >loo64= o.zq
298 Aleg: B=Q.!1n Verificare: be=25+2 cm; b"=0.30 2.5 m; Aleg betonC12l15.
tgd= ln

> (rgo)d.

H:-

R-h

I r gc) ,r .

2
Pentru acest terenavem iuncliede valoarea bazda presiunii: in de tgoad-=1.30;

PROIECT DIPLOMA DE 85-

i..diliali4&Iwssiis&fia6;r.;ilrbIf:irisweiilr{,.G{iiin\Iiti!.Eaei{e&iirb6'rd{iii:[w&1i6;1

n H> o5 o o 3 o . , , n = --', . . --)

H)40cm Aleg: H=40 cm=0.40 DF1.00 m; + Hr=1.575 m; m; Verificare: GF1.35.8. 1.00. yneo=1.35.0.50.1.00. Hf 1.575.22=23.4 kN/mL NpN+Gs83.87+23.4=107.27 kN/ml; D=

G1=23.4 kN/rnl; Np107,27kN/ml; p=214,54kPa; cn= -7145 kPa; co= -74.50 kPa; p-,-216.05 kPa;

toi.2i 4 .1 .0 0 0 .5 0 .1 0 0 -- "
' = _ = )1 4 5 4

Nf

I,P* n

"

. 0.05.(0.50- 1.00)= 7,45(k],a); cs=p-...".k1(8-1.00)=298 co - i.,_ D !. 2.00 r An- ) = 2q8 ^n 14

pc@v= conv+ cD=298 'l ,45- '7 .50=216 pcB+ 4 .06]IPa pr.=p"on;216.05 kPal p=214.54 kPa + severifici; 216.05 21454.100 = O.69,ra <lloo 2Gn5 .-. calcululeste eficient:

PROIECT DIPLOMA DE -86

CALCULUL GRINZILOR

E|I|.\TF'T

I\F

|\TDT r\I',i

GrindaG1 r Predirrensionare:
o Conditia rigiditate: de / tnnn h,,2 -=:::=2 5 6 ,^ o Condida rezistenta: de

s .M . ! ! L
b,, R.
hs,

h,,>15

.4581 101 .

12.5

'2 = 332.16 nm

AIegh",-350mm,br-250 nrnr. . Evaluarea incarcarilorpreluatede g nda: o o Incarcari acoperis: din 780.3daN/m Iacarcari ptanseui temn:204.28. din de (n8 + O.6t) =61 ldaN/m Incarcari planreul b.a.:I l19. lis din de
o

'

I 1s

o - V- ;5 )

= t2 2 td a Ntn

Incarcari perere: 0 . 2.55.1.35= 12.7tjaNI m din 3j 4 Incarcari greurarea dir proprie:1.35.(0.35 O.B). 0.25.25OO 186 = .lnN/ m Total: 4072daN/m

, : M = q l l _ 40 7 2 -3 .o o=4 5 8 ttta N .rr ' 88

PROIECT DIPLONLI DE - 88-

.3 = 41 1 4 .3 .0 0 -- -=u'o',* . 4 5 8 1t 0 * = 0.146 .12.5 250.3172

t o =35g - 25-\
R'-

-3y7

-*

p=

rt J t- 2 B r.t00=-1.,1_ u t _ 2 O . ia o , . t 0 O = O . O O " 0

e,=rfrt n" =949.zso.sg *^, =s2s.os


Aleg3116A"=6,03 cm'? 6108l 0 _^a1 o a_ - b .4 R, 250.317 -""' 0.95
0.5 < 0.81< 4 = "Jfe necesarcalculul in sectiLni inclinate

p-#h
a'- s

rco=0.16E"

2 5 0 . 3 1 '1 2 .1 .0 .9 5 = Jo.t6 i4y 6 10 8 .1 0 ^-

3 a" <- 4OO =300 mm a" 3 300 mm =>a, <300 mm ' Aleg etrieri simpli cu Z ramuri de forfecarex6l100B 37

PROIECT DIPLOMA DE _89_

A,, = 2.28.3= 56.6 mmt .2 5 6 .6 .0 .8 1 0 -95 . 1 N/ m 100


/.').-= b Q"n ) ^.,1 ^ ho'r' ^[p ^.m,/ R,:.q = zr.-fi sor : rzt, t oosr,ls: = 68964 N " "6J6

Qa =8 8 9 6 daN>Q=6108daN

Predimensionarel o Conditia de giditare:


I IU )r<

= np. z----a IIJ

= l4.Jmm

Conditia de rezistenta: 5. M . -}L bs, R"

h{ >

h,,2

5 .3 4 4 1 .2 .t0 4 = 302.12 mm 12.5

b",
: t-

- "'

Aleg hc-30 cm, bgF25 mm. . Evaluarea incarcadlor preluate de grindal o Incarcari rcoperi.:!-^41 din 4.8i = 8t8.2JdrNlm

Incarcad planseul lemn: 204.28. din de (2.38+0.61)= 613daN/m

ir.'

Incarcai plarceut b."., 1139 din d" T[z-{-)=nnaoxt^

iiJ I

F:':

PROIECTDE DIPLOMA - 90-

=er2 / m ,rrn.?!1(r._t.rs) ddN 4


! 3.90) Incarcari perete:330.2.55.1.35= 1136 din r)aN/ m Incarcari greuratea din propde: (0.3-0.13).0.25. 1.35. 2500=143.44 I n ttaN Total: 4994daN/m Dimensionare grinda:

rz=-8._= -f
7 =a l -

a . 12

4 Q9 4 . ) a a z

=scqt , anN

49q4 2+5

22

=611RtnN

. b ha'1R,

.104 341',1 250.2672.12.5

ho= zgg 25 -rJ = 267 ^^ p


p_

\ '(t
A. =
D

J t - 2 . 8 , 1 6 0 = 1 1 0 -.r4 z.o .tsr .to oo .o s"o -r l


O 6R

t'

- b. ha.

-rS

ZSO. = a5+ zot *r-

.: Aleg 3! 14,4."=,1.62 cm'?

o=_9
b

blr.!ro -=- 250.26'1.0.95,0.96N/mn ha.Rr


->
.li

9.5 <0.96 < 4

estenecesarcalcuhrL sectiuni inclinate in

D=

--

- i1 io -

l)u.2b I

PROIECT DIPLOMA DE - 91 -

a "a

= * ,1.zoa zz5
a, !300 mm .> a" 3 225mm Aleg etrie simplicu 2 ramurideforiecare U6110 37 OB A"=28.3mmz mn' 4, - 2.283 = 56.6 5 6 .6 .0 .82 1 0 . = 9 5.1 /n N 100
',-':----;-x",l Q",= zxltx no' p xmlx R,x qe= z"^lzso"zel\ffi

raosros-t= :134oj N

Q"u= 1 311daN > Q = 6111.15daN

PROIECT DIPLOMA DE - 92-

CALCULUL HIGROTERMTC
Verificareadin pulct de vederefermotehnic bariereicontra si vaporilor a structurilor caresericestc
Denumire Droiectarc: Acoperi$mansarda de Observaf de'proiectare: Proiectde diploma ie Alcituirea straturilor: acopenl membrenA suport stlataer Therwoolin VF Therwoo,filc fblie bafiericontra \'aporii._ strataer placaj gips-cafton d: [cm] 1.5 0,03 s,0 12,0 s,0 0, 03 2,0 t,2 A,:lw/mKl 2.0 0.t'7 0,625 0,0408 0,042 0. 17 0.1176 0,23 k=0,218 R0rec r\: *10, Rdj tm2.parkgl 0. 075 0,0015 0,2 0,2 0,75 0.2 0,3125 50.0 0,08 0,4 [ W/ n K ]

p [kg/m3] 2000,0 r000,0 1,2 16, 0 1,1, 0 r E00,0 t,2 1250,0

Valoareacoeficientului specificde transfer termic:

Verificarcarezistentelor minime necesare transfertermic la R'.. R0*"=1,& Pereteexterior: R'.*=2.00 m':k/w Ro=t/k- t/0.218=4.59 Vw > R'.in n, P r e.i ur ep a n iola relxl,d crtremperaluro

L-

p:,

. "

ro cl' I
21 ;0U.
.l

:r,tr, l
:ao r l r a lr t i i
:-' -t',
:.-

. '.'a
i t,

t:
li

o u o .l i :,,,r - i 1. . |

PROIECT DIPLOMA DE 93-

-i

:::r!

Nltete proiectantutui ordondr.a bibl'orecf a.odarea a,u;rutu

sardare

OK

15

l8

30
' pldcdi sip.-carron d=t_2lcnl .trat der d=2.o[col

culori in fun4ie de conductivttateatermic; I < 0_04 0.o4<= l< o-oa 0.08 <= t< 0.2 o.2 <=l< o.4 0.4 <=l< o.e 0.8 <=i< t I <= I< 1.3 1.f, <t.55 r.55 <= ^< I

I
l

.tat ad d=s_Olcm! nembchii.uFort d='0.03[cnl

r,r"r 'tf fd'f The,wool'nVF d=12.0lcml

d-o'03 IcDr 'f5:"11lli';podror

PROTECT DIPLoMA DE '94

Note de pfoiectare Informabii ordinesstrdrurits

LucrEri de Ea..6dbre

60 62 53 6,1

gal cul e

PROIECT DIPI-O]I{A DE 95-

;re

NotAde poiectare rnfo nhgtlire rtraruri

.: co[nqi praf. ext,

3.5

912

15

18

21

2{

PROIECI'DEDIPI-OMA 96-

r*l

NorEde prqecrare hro ek6run ;;ru;l ;

9l:5 d. proixtat hfo ak;tde srr.rlrj

rt1
21 22 20 t8

12 10 I 6 2 0

z
l0
'll

-6 -8

16 - 18: -20 0 3 6 912 15 18 21

PROIECT DIPLOMA DE 91-

VerificareadiD punct de vederetrmotehnic bariereicontravaporilor a Ai structurilor caresericesc Denumirc proiecterc: de Perete exterio(
Ob.erv"l;ede pro,eclare:pfoieL diplom.l I de

Alcrtuirea straturilor tencuialivarrepamta SPUMAPROBA folie bariera contra vaporil. Phoroterm PTH 30
relculala vtt reoalata

A.{{,fsl{i 0,812.i
0,045:0 0 . 1 7 to 0.21q;o 0.872;-

Rd:[m2Jtkg] *109 0,8333 16,666',7 50,0 7,5 0,8333

p:lkgimr] 1700,0 20,0 1800,0 8oo,o 1700,0

l: Valoarea coeficientuLui specific transfer de termic: k=0.367 lw/m'Kl erificarea rezistentelof minime necesarela transfer telmic R'..S R0.".=l/k
Ro n""

R'.r=1.50 m2k/w Ro=l/k=I/O367=2.72 k/- > R'-o m2


Presiune partiali modificati - relalia cu temperatura

tT e c o i C

,sur.!f-

l nt.

, :

ill':...

il

:,: ...

ii
a, .. -'.
; ll

.l'
i
l

jt
i:

: lo

,:

:l

12

L4

16

:a

:'

24

l l cl

Realizatcu programulTIIERWOOLIN - VSYS TERMOTEHNICA

PROIECTDE DIPLOMA - 98-

ordon.reo brbtiortr,i

PerGte Gxterior

El___

.:1 . . . : :

culori in functie de conductivilatea termh6


O . O A <=

o.04.=i:3:36
l< O,2

28

32

3A l.ncual6

ya, rdp.rara d=2-olcnl

l. 3u: : 1' ' uu

Pqhu

bariera coDtrr varonbr

PROIECT DIPLoMA DE 99-

lnfdmabi ordine *r.tsiror

60 6',| E2 63 5l

PROIIICT DE DIPLOMA 100

PROIECT DIPLOMA DE

NotE d pr.ie.tare

Info alcd-tuns+..rui

,ji:

ir
t::. ':.' :.,,.

22

m
t3

12 10 8 6
I 2 0 "2 .6 3 .t0 -1 2 t8 20

PR0ECT DE DIPLOMA 102 -

Denumire proiectare: pl:rnseu pod de de Observatie prciecrare: proiect de diploma de Alcituirea stturilor I suport scrndurd SPUMAPROBA ' folie barierd conlravaporilor . ptacaj glps-canon d: [cm] 0,3 15.0 1.0 1,5 ],:fWmKtK: 0.30il0' Rd: [rnrcPa-ikgl

c),04 0,1'7

u.4 s0,0 50,0 0,5

p:[kg/m

600.0 20,0 1E00,0 1250,0

aloareacoelicientului specific transfertermic: de

k=0.242 [O.WmrKl
Ron"c

erificarearezistentelor minime necesare transfertermic la R""i.! Ro*"=l4< anqeu pod: de R'.i,=2.00 m'?k/w Ro=1/k=1/0.242=4.13 k/w > R'nin m2

Presiune ps4iall - relatiacu temperatura

P i: t P . : : l

. .l s L p .a f . e r:.

-3l rpr:a:.

r:1a,

26tD:

,I.:.:

liJaal

,,.'

1c.10 l

{l]r l ,- .1

Realizat programul cu THIRWOOLN _ VSYSTERMOTEHNICA.

PROIECT DIPLOMA DE 103-

ar.:j r{s-r'r*r

roiErondre

N.rete dord.".r"r". -d.*.

ubr.-ffi

Plangeu de pod

leqenda:
curdri in tunc1i6 de conductieitalealermic6 A < o,o4 o.o4 < = l < n_ oa O.Oa< = l < O.2 o,2 < -tt< o. 4 0.4 < -l r< 0. a 'r <= ,t.3 < - rL< ' t . 3 ]| .< 1. 55

.upo

*cendu.6.I=2_olchl

sP.uMa PAOBtr d-15,ali;;i

PROIECT DIPLOMA DE ,104-

Informabn ofdhFd sh6ru ,:d

PROIECT DIPLOMA DE _105_

NotEde proiectare Info dtcEtureshEtui

o)l|l} 30

praf. int.

2t
21 18 15 12 I 6 3 ''.':

d [cn'l

PROiECTDE DTPLON{A 106-

sh*6;*'erF#*

NorEde p|oE.tarE Info akEiuf e stlatu-

016dFodde h 0 al(6t!,estr*u r

r fr

21
22 L 20 10

l'rl

'3

12 t0

l,
PRoBcT DED]PLOMA _107-

i I

2 0 2 6 .8 -1 0 -12 -la .1 0 -20

IA ECO

PROIECTDE DIPLOMA _108_

INV. CASAFAN{ILIALAD+prM OB. SUPRASTRUCTURA

ANTEMASIIRATOARE Tencuieli NR. SIMBOLARTICOL CFOlB1


r90.00 Tencuieliinterioaredriscuite la pereti,grosimeZ cm AxF 2.79x3.50- 1.60+3.00x2.79_ 1.60x 1.60x 1.60=13.015 Ax E (0.55+0.55)x2.79=3.069 AxC 3.50x2.55x2=t7.Bj Ax B 4.50x2_55x2=22.95 Ax A (3.50+2.00+4.50)x2.55=25.50 m, 4.60x2.7_1.60x.60_0.60x0.60+5x 9 I 2.55_2.4oxl.20=19.7 8 m2 Ax 2 0.80x2.79+1.35x2.79+5x2.55_0.90x2.10)xZ=33.72 m2 Ax 3 (2.15x2.'t9+1.9j 5x2.79+3x2.55 -0.90x2.10)x2=34.54 m, Ax 4 (0.25+0.55)x2 ."t9=2.23 m2 Ax D 1.50x2.79-0.7x1.60=3.065 m2 Ax 5 4x2.7 -2.4x1.6i3x2.55_0.80x2. 9 15 0.8x1.20=12.29 m2 TOTAL: 190.00 m2 c20206A7 Mortai var cimentpentru tencuieli marca M10-T, instalatiicentralizate 190x0.02=3.80 m3 m3 Axl

UM

CANTITATE

4.00

PROIECT DtrLOMA DE _ 109

TRB01C13 Transport cu roabala distanta30 m 4x2.5=10 to 4. CK01A1.44 Montat ferestre F1 F2 F3 F4 F5 3x1.60x1.60=7.68 m2 1x0.60x0.60=0.36 m2 1x2.40x1.60=3.84 m2 1x2.40x1.20=2.88 m2 1x0.80x1.20=0.96 m, TOTAL: 16.00m2 5. CK03B1.37 Montat usi Ul U2 U3 U4 U5 lx}.90x2.45=2.21 ri 2x0.90x2.10=3.,7 8 m2 1x0.80x2.15=1.72 m2 1x0.7 t0=1.4'7 0x2. tf I x0.80x2.10= m, 1.68

to

10.00

m2

16.00

m2

11.00

TOTAL: 11.00 m, TRIIAAOTT3 Incarcatmaterialincomod 4x2.5=70 to TRIlAAO8F3 Descarcat materialincomod 4x2.5=10 to to 10.00
to

r0.00

PROIECTDE DIPLOMA

- n0-

TRBO5A22 Transport prin purtare directa,distantaz0 0.03x 11x480=158.4 kg 0.05x16x250=2000 kg TOTAL: 2,50to
q

2.s0
m

TRAOlA2O Transport materialtamplarie 0.03x 11x480=158.40 kg 0.05x16x250=2000 kg TOTAI-: 2,50ro

to

10.

TRAO6A25

to

10.00

Transport beton 4x2.5=10.00 ro

PROIECT Dtr'LON{A DE , l1l _

INV. CASAFAMILIALA D+p+M OB. SI]PRASTRUCTI,TRA

LISTA DE CANTITATI

NR. r.

SIMBOL ARTICOL cF01B1


Tencuieliinterioaredriscuite la pereti,grosime2 cm

Lr1\4

CANTITATE 190.00

2.

czo206{1
Mortar var cimentpentru tencuielimarca M10-T, instalatiicentralizate

m-

4.00

3,

TRB01C13 Transportcu roaba la distanlaJ0 m cK01A1.44 Moltat ferestre cK0381"37 Montat usi TRITAAOlF3 Incarcat material incomod TRI1AAO8F3 Descarcat materialincomod

to

r0.00

m2

16.00

m2

11.00

to

10.00

to

10.00

PROIECT DIPLOMA DE

-trz-

2.5t,

to

10,

to

10.00

PROIECT DIPLOMA DE
_ 1 1 3-

rlq'
s.c FLAVTAFtTL-I;;G;Gmpr; s.R.
:oBumua sr vaton ricii;

DEVIZUL GENERAL
privind che[uietite nec6.re rea tizarii:

ANEXA NT.

5
CASAFAIMILIALA D+P4IV.
r.orirermi elro ta clBU .1.18 t-a/ew dn d-ata l8 06 2009 de conform H.c, nr.28din 2oo8 .

il.
1

""""''"'""ill1;:,1j";f'"**'*
2

:::'1"n":M t-1)r o I \ 4 ne i l ieu

rvA va'!oa'ie ivryA)l iinc,us


tulllei Miihi rrriero

CAPITOLUL1 Cheruieti penru obtinereasi amenajarea tererutui

'

^":'"'":"":'-'"*'"" TorAt cAPlrotul_ t

coo "o''totulT

:#

3:: ;;., :": :33 o.o ;::


o0o oo0 ooo

3:: ooo

;;:1",.".,":::J:',i1j"|iJ'l:i:ie",.
rorAl caprrolur , "o",i.J6,

Ch.ltureti pentru prorecraresrdristent

*ant -.,..s,9,;,, . i d.":. *"1


ten^ica

oco

o,o

':J'::-'-'* '* '-'* "'


36 Aside;G tei,; "::_"..,,,-." .s,.-*":'* " "-". " .

#
.:..

3. :
";. .qqq

3' ;
..e

,:
eo
::3

o: s
??
l!"'

", 1 lil,,tl##aoi., - -",i*r".;1ff :.: ,:I i3i , a:: ,' c1"rtg"ri i"nr. lnu"'titifdi!?ai , -bofiiuc1t;infi;:iti.,- .,, ," j ' ,""f. ^-."" ;"";:"": ifi :i: ' ; : : ::3 3:: :3: :ss s:; "";;"":;j"::""1 9ii -- ;#

33:

;" " :' :" ;*-,".".""."," rorAl caPrroLt'L 4

::

" " " " ' .'

.,." .

ooo

.": "onro.riil

ooo "d ?:: :::

ooo

d; :::

ooo

;33 ?39

PROIECTDE DIPLOMA 114,

5,CFIAVIAFTT R. S, L

j'ej1:::'1:T}u1iin'
lle,re gu
- TOTALGENEML:

'6
---iii;f'

: l- ' '-; ' '6:l,.

ELECTRO CO\S-IRUCTSA

PRoECTDEDtrLoMA
-lt 5 -

;.C FLAVIAFIT S,i%


ANE)(A Nr.6

DEVIZUL OBIECTULUI Obiectul:SUPMSTRUCTURA

ELECTROCO'\iSTRUC'I SA

PROIECTDE DIPLOMA _ lL 6 -

w
ti '

'n E .tE . :E
i 9
' l=

-t-'r , ,

,u, , :l
,i' ;-l , :=
r I

o
E

.--t,: i i .-, --:: l .El

.l

g :'{ za z,
-l

0a

ua

,l

t *
l;3
rg ,t

.:

rE'. , 'l l,l,l


=::.,

.F :
t;

' 6, .pl

d il
.=

=!- a:'r' ,ii:.s

I l

rE
0 * .n,
6

lq ,

i d
;i

ilEi:,. FE

E
P' t;

r "r ' l
i

r,i
:Al

,J

ii

gtgl , i E ; { o d dl l

= 6

" :i i e g a l

*ti$
.l i ,

t.

.a
l3l

,I

.',- j

' *i
g ii

!g E;

sa -l g ! S
;eo l : ': . I 0 I
i f g E :; <! : G: P d E
:9:

j:i s
J 9

.i s

:r
t3
-.t :i

tr 5

t i Ea

j,"

r5
i.

:3' lFr

': .; t-

:8 . ,.,

{.1

PRoTECT DtpLoMA DE |7

s.c FLAvrAFri-G:R-I-lGi;;ii;;;;Ei,
3. CASA FAMILIALA D+P+M. 3.'. SUPFIASiRUCTURA

;ohsumuri si vatori fia;;

FORMULARUL F2 . CENTRALTZATORUL cheltuietilor pe categorii de tucrari, pe obiecte

P6 obre{ Ot I 2L Lucra,i de const.u&i, si i,iitiiutii-.. ,

N4iicuro

u n ,a .,rEmo nbrs,ech,prm" " " o.,," " ,o.; Dotan

- -- -,

::: oo

: . oo o :: o, oo

TOTAL VALoARE (erctlsiv ryA) : Tara pe vatoare adaugata VALO ARE: 'OTA L =re"rno

DifeciorceneE

colr.rnJcr se
Ser prorecl

-. ''-. '':. -,

. .9tul-. .. .,183-:

= lcursul.le reterinra 4,1a bi/eur., din dala de 1a.c6.2009 l^ -. :-.. --

t^iyi1'*,111,,"1,.{"e1;;i,f;?"T,f" ;^,;*1",;..;,;;;;_d;;;;u"

,,*,?,*, t"*;.r

PROIECT DE DIPLOMA _118

a, i: tE'
'p .

rFr ,s

.F,

t,5

:?; a: El i;
e.l

3l .

iE
f; sl

t! l
''!.

rq :F ,6
.51
'31

.< l

g:
::

:E tg l
.i .
*l

PRoIECTDE DTPLoMA

_u9,

ttti"

u.**r<*e.t 6;* .

i.c I L^vraitr \.R.1-T6;iiji;;;;rru::ll:lP " :i;;,.1:,._.^ 1 r a s A I A r4 r, a ln oP , M r.r. \LrpFrA\ ruFra r nrjc


teni de

onsurnun ErvabtliiiG

r . t .r .

i Inonbl u\t reAtre

: Nr. stmbot o".,"t,

FORt\4ULARUL _LTSTA C5 (uprinzand cantitatite tucrari cte r! u, Lre. SEC rUNEATETJNICA SECITUNEA FTNANCTARA capJtolul lErnrl de u.r4 r.rrtnata roraLUL ,prdurrnndr
--::: "re& rGrurvA'

: '*"'*' ."$q ,ifr :::."g':,:,1*-*,r*-o,.. Ttr

3rRBoc3 ffi;i;;l":-fi'"'ffi

'.,....u*;[',".ffii::::,":;,'"]." Jiil"*W '{*

1 " l . " " l l : - : ;' . l ". ,.

-j"

- , ' 1 """

j"-^-

h-rx5

(.

rr'//'.as

lffi

lrrnspuI

.t:rtr

;,;;

PRorEcrDEDrpLoMi
t20 -

56r rprl.**.pqqe
, . . , 4' i3. " ) , F. ! lr n v a s l l r e o x e m p r u

-J
re

consunurl st vatodri . ve 345 2FO


fialefia nrniper: Lr at: , a"5oor.1 t0,0d iiar?rial .-

ol

tencuiel' + i.anrdj Gi fersrrc 2 n: r Er ; leof : enr f a l r . a t eo r t ! autob:r.r anrsne d st= 2Llkm

t0,60
.iilo ED! q!! 16,14. ! lt!

6:4x 5

ir dns r od! t r ut eratb e l ! n uu n r o r t a r u ! du iur c ber . nieE de5 5 n c d t 9 t E k h

totar greurate materjal e

,ir" iiietilr ii".t"

'*r* il*,,t

-t?g*fl
3E53. I 5. lB 5.A7S,32: t:15 -:!

c,_,ar!!]!I tal?fi{e. .. . ,'I otalchettullt Dtrxra:r

ELEC TFO '

ON STFL.i' r SA

PROIECT DIPLOMA DE

f* arp1

L CASA FAMILAtA D+F+hi. 3 ,' ,5 U P R A S TR U C TU R A 3,1_1 Tencula||+ montal ust f erstre _ FOR II4U LA R U Lc6 - LIS TA .u p ri n z a h d consumuri l e de resurse materi al e cra Denumlrearesnsd matertate u.M. r]|ttrtnsIn (excrustvTVA) (exctushrTvA).
olo.ld AFal. dr eir aa p: nlr u I 6. 202814 nr 0r lqrs r bet oane 3 t ea e de 2 ?6allE26 Carlonbllmat tara 5tf3tde acopefre(b an.l a 4!n ! 264!9:3 Caftontrituiialstr3l a. 0F nis F c a4n0I aL. r nr 2! ms ciiient de rurnar .! 4 21110345 ad3osur I 25 laci s taaa 5 2rA!3rc a mentite furnat ru :., io5r r I ?5 v r ac s t 5! D Cr 6 5RE692A ie. ! . ap c nni. t r r j A 30x 60 s 2lll 293ar BA Feigas r rra f ! un t . 7 4s c er . s ! . a. ! 51 r Com t P iaq 7:24839 N nie de rar50a/.np R !:2!0515 N: p eonal 3p: ar de ru s r a. u, Dll: D m m I D22!04?E !isr! sodetnesplra1de .aus ac u, ! ! lnm m I l:9::564 Lj3r rasn errr. fshe ras tb ras?t40i!rB4 :3: t::10 ! 713 Vui ! . s r a peild .' .on! 1$r li 1p? ]OTAL t et .

Consumut Pretutunthr

Vntoa.ea
Let -

23

DE'

. . 11.

0 r 5l r . E? 3,4ot,53 7J9,60 t il M

Fri;iirls

@d'i,i;a;

n u !"6i;-:

-:pi6

rRl-li-inabj;tr;r;

de;;q Eai;i-ndi.drti;;

qa.i..; tu d.i ir:6 {zr0 r -,

PROIECT DIPLOMA DE 122-

*-=H4
rc FLavtqFtTs.R,L :::::j.Yr. Invstrlie .remp tu 3. cAsA FAMTLTaLA D+P+M.
Consumurisi valorifidrv;

;ffi:,i:;,,"
.._

ll,l?!ffi]iii1",ff",,,.,.,,.
. rFORMULARULC7 . LISTA consumufltecu mana clelucru "upnntand rarrrur frediu '::-::::-* *-"

.o:
-''

"li.

o.",-u."..,.,'.,
0 .,,o ,' n --...' ,-,

.., .,li#i:#
'
o--dr

-1" " .vIr .^: 'o- . er r e. or L. . - r , ' 942r ,,ro


r ,r.:,.v,.,..-...",;;.;.:;,:

"

procentu,: :":,_"ililA) g
4= 2\3

varoarea

"

';;

::

::.
",

:::
^.:

::,

"; ;

q"p.d;,-;;.4

",

p,;-;odr.it;b.; j s spj/j:.rRr;\i w;,,r., w;;ia;E.

;a6;ofr;;;*i

rei;; oi!; +;rc2

PROECT DE DIPLOA4,{ _123,

sc rrevnrrr 5i.i
"a;i';1,'-

rnveutie"nempru

Jdiis-ii;ii

v,o-iiiiilii

3, CASA FAI\4ILIALADAP+M, 3.I. SUPMSTRUCTIJRA 3.1.1, tencuieti r rchraj lsi ferstre

lc ! ele c k o m o r o f d e4 5 k ;

i EUR o; a, s r e, d, , ad. r s - o62ood "ur s b ELECTROCONSIRIJCT SA OirectorGeneral

PROIECTDE DIPLOMA -1 2 4 _

5.c FLAVtaFrrs.R L
::':-.]lY* s-aDlut FIZC:

JG;;ii;;;;;;;i;

--'-i. 3.

:on5!muri si vatori fictive

3.,|. SUPRASTRUCTURA 3,t.1. Tencuietir mnr.l usr rerstre

casaieurGiir o.i;Ni.'- cAsA FAMjLTALA o+p+M.

.Ti &",,"," i,--.',,--.:r,-.,-, - ::.-.,:.r,..,:1.:i.: i u.I1. l :-o i;;.6nJr;ijii;i -* '* :--i:iiiAd,ft;


r 36mirabrioar6rd c! auroba-uranrai I h:terarerof

''.. c..

FORIlIULARULC9 LISTA FORI\4ULARUL C9 - LISTA uprrnzand costuritepnvin.t transporturile km orede ra. uruntrar vatoarea .-^-l::.--_ ,pu,detransport

lhreF.d"t. i*
---23d

,,L"F i:lii:ili..
'd,nb'---;;q

ai:-

)oo{

--:aFl

rroraL

''..t:i-'--

il

ir Ro

----i

-,-.

,67;8idl ".-_44dr:

:
l
E l ru =4 r sLer cu6 a dab de 13 06 200e

ELECTPOCONSIRI.JCI SA Dnecio.Gene.al .

.l
Sef Pro ed

PRoBcr DEDpLoMA

:=t i{!!.i!,'\r F !igs!*r{__qT (*

. L I L AV l A rrr\.R .1

A l rr' v o ,rl de xamnl u


3. CASA FAMLaALA DiP+M

consunurl 5l valod n,rflve

f.1 . SU P R A S ' P U C TU R A 3,1.1. Tenrde r montaj ustterstre F OR M U LA R U L C S - LIS TA cupri nzand canti tati l e de l ucrari SE C T IU N ET E H N IC A A S E C TTTJN E A Capltaluld llcrarl slmbot 0 1 c F o rB l 2 T e n .u rin !3 n !3 fei i s c dillaprfeti s e n e
a k l: o q 1 i. d q d cF :in ..] Dd %- d F
al 1d . /,.3 v

U,M Cantttataa preturun(ar (Rcr6ivTvA)


Lel ,

7 n$

4 190!0
--,-_---

5:,,..

,ao-}
j as e

oc

01

rur

.Y

!!! 7B 65 6! !l

3 i
0tl8 c!0 t2t,tl

o oq:
D ,!!'

cholAl

r e. e. n".

p- , . I

"

d, ! _ d

(R

hp \xo0

In .iu 6 , p E^ lr !le 6 e lr e ( L

r)",'oa
cx03B1

n!.-\i-

a \-I"
10555 1 . 1 6 1 ,0 3

!6idln Ern||!

Ltital

812 !t tlir n !!l

/{ ,
AA03n .Arlidiid rRl!,4A03F3

i ..,:,.,.
ra q " eror!,xa ;qrelc mareria a qtuF; 4 q c. si e

t.ha

1""'

10,00 fia1ena

284 rlu

'ii

D ,!!: 29,44 !0 0

a
'

Tnspdrtul.malerae p n pLdai or dir e. tm : bnalelnr Dm ods u b 2 5r .q e k

Lrraj lrahgrld tona ZFo


i 'l d t?nspoft

! pc ! prl 1a;t3 1r73


E! 'ltlrl

u 0!l .r,00

PRoIECT DIPLoMA DE 126

sraoruLFrli;: i;iii,i.ri. rrio'ir i resri! "jio rr1 2


TftAolA20 Trinsportltrutsr al m aler aeDrs eht bf . at e r o c l r pe 6ulob?s.uranra d !t: 2rl km

6= :l x5

t 0 TRA06A25 Trrnstorlu tutef it belonururn0i?ruLui.!


r ulobelon ade5 5 f iD d s t =5 k m er

ctl0 1DFll

:
iilnd!Dd ' 2?9 86

.3Fs'

total g reutate mate.tate

-S/
!ltr!

idd
!!0

'''

c;liiiia dd iiliiid' c d i ' l i !.ris i -' ' ' ' ..ren nlzat ''--Im deire iJe I n rn .d g b o ri I p o re s ro e a

B:50i EF 5 o 9 (

:!!
dp. 4lir_
9?,@l

Dl.!r
! lol !pd rl ll! a-iD:
167,69

?853 r jSF!

_'

p8nrru Fraia .:: D r.an!P, salariaF oI -.Total Clreltulelt Dtrecte:::

Foild !aranrrit

5,87E,32 52Stti

'j!n Rd::!lii ;,: *; . d.t;';" J, d6 :oo, : E LE C T R Oa ON ST R IIC IS A D re.tff GEnera I

iF+.!!;- "- , p- ! r ' * , ! { nDm r r is pr r 5: iR! ! w; 6 _ ; i s : r , r A G l i z m : E {a r : u i d a @ ; - , h i . ; h o j s ; r ; n 0 1 6 a / r ! D 7 .

PRo]EcTDE DTPLOMA

3. CASAFAtvllLAL4D+p+tvl 3 .1 , S U P R A S TR U C TU R A 3.i.1. Iencule + $ontrl ust feEtre

lNi

consumut pretutunl tar vatoaren Oerumlrea resu.sd matenal. u.M. cuprtnsh (ex.tusrvTVAiler.ruslvTVAi
I 62 02! B ApaindlJ f at a penlr u m r r t ar r : bet oane la r elea de rara : 16!1626 a:rtor brtumat ( lran. )c l40c el r it de a. ! F4ii4 ::6 6093: c adohblum at s t f at ardp n !! .a40! lno.ny:oh s ]? B :l:l! r l3i: c nE. r c e lur n. l . u aiJa.lun r :a srcr s t5!!l 5 2lrlc37: .i menlde ruln. cd adad3rr I 25 !ra. s l5!! Cd 6 5 EA692E e c u. 3p. on c A : , 4 x 60 s 2|1 7 :?3S1E! Fe@ aS r as in. ! pj t D r p r ag. er . s t j ec . c al- r ! am p 73:469s H de d! uiarSoqhF

cupnnzandconsumurilede resursematerialecumulatepe investitie


Furntzorut Gr4 ;,"" 1
2:14

FOR MU LA R U L C 6 . LIS TA

r 52tl!

tF:

3,16

9:2 ! ! a75 N n s odat r p. ar d: ru q a. ur ! p: n r nm la 22 0DA96Nr s ip. odal pa dF nes at la r 5 13. ! r D! - l, a m r . l, 11 2932588 s a r as n et t . r im e ras lb ra32t40! 914 !5:33 v ar pas t rFent r u l:2lD r ll13 TOiAL

11,4E

r,3.1
3.@1.5:' 739,60

fitl

PROIECT DIPLONIA DE - 128

w
3. CASA FAMILIALA D+P+M, 3.I. SIJPRASTRUCTURA 3,t.t. Tencuiell + Fotrtaj usi terstre

FORMULARULC7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulate pe investitie Nl i.idlHtut;n -:raiirorreaiu --: Vad;a c.t.,Detrumirea meseriei manopera Leifok, (exctusiv wA) procentut. I

ELECTROCONSTRL]CTSA

PRoECT DE DIPLoMA - t29-

dl: .:a: ::. i

I OBrECltvuL:
: O B I E CT IJL '

3. CASA FAMILIALA O+P+M, 3.1. SUPFIASTRUCIURA 3.1.1. Tencuieli + mnraj usi ferstre

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilaielor de constructii cumulatepe

:.r iyiit-:4j s t ;;l; daiij!-is dd:ii!] ELECTRO CONSTRUCI SA OictorGeneEt I

- "-

--gefFrciect ofertant

, i.p.nu ij:*nr o p;iir;,rw;-D,;3.6spl;5-

rhtAr.w.b,,rd;;w.s;;b

E;.i,vi"de.@*jiiA"," -ii.,.r;

0-136 4ru0?. l

PROIECTDE DIPLOMA - 130 -

l;;rE;nvii' .

OBIECTUL:

3. CASA FAMILIALA D+P+M, 3,1- SUPRASTRUCTURA 3.1.1, Tercuieti + nront.J usiferst.e

Nr . : ,.,t,1

...

l'ni- - , t- . ,,:l'- -riimiiiiiii*ii. '


' lli{Ad';ro

cuprinzand costurite privind transporftrrite cumutate pe investitie _:ode : rone k; i ari rut u.i rar -ripulderransport , rEnsportare par- funcflo,: (erctusiv

FORMULARULC9 " LISTA

', - t"- :T , f-i,,:_Tlju=li?* l


2,5a,,2nbi'' o;?A ..ij 3 -,ssr

V atoar ea texctustv

rr:n:pi'ru-r-re;;r:-

---:-

roral

,!lra

. ---.{f

PRoECT DE DPLoMA _ 131-

-l

'-=---_----.rl-

OFERTANTUL S.C FLAVIAFIT S.R.L

FORMULARULC3

(denumire/nume)

FOR MUL A R

DE O F E RT A

CetrePRIN,4ARIA ORADEA
(denumireaautoritiitii contractante adresacompietd) $i

Domnilor: 1. Examinand pentruelaborarea prezentarea documentatia gi ofertei, subsemna.tii, reprezentantiofertantului...... FLAV|AF|T ai S.C S.R.L...

montatusisifercstrc) (denumirea tucrdrii) p e n tr u m a ...........8160.... . . . . . . .le . .r.e.p . .e z e n lr e . . . d. . . . . . . . . . 1 g A 0 . . . ............ su de . . i, . . r . :n . . euro,la carese adauge taxape valoarea adaugatd valoare in de.............................. lei.
. (suma iitere9i in cifre) in (suma tilere in cjfre) in Si

ne oferim in contormitate prevederileSj ca, cu gerintele cuprinse documentatia sus in mai mentionatii, execulem si ..supRAsTBUcTURA cAsEi FAM\L|ALE (Tencuieti si

(denumirea,humele ofertantului)

2. Neangajem in cazut care ca, in oferta noastri stabilf"ff [J:"rt"""t';t:? este incepem lucrerile maicurand cet posibil primirea dupe ordinuluiinceperesd de gi
terminem lucrdrile, conformitate graficul executie in cu de anexatin ............. ...........3.............. .n. a r is t ic e . l unic al e . d

gi ea va rdmane pentrunoi putandfi acceptatd obligatorie oricand inaintede exDirarea perioadei valabilitate. de

(durata lltere in cifre in Si

".uu"tf;3'i3iT,ll5?iij'Jli{li'" ..,..........60.................pec t p a n dla d a t ad e ,) . . . . . . - . . 20 ..2 O 0 g z i l e. res iv t5


(ziua, {una, anul)

3.Ne ansajdm sd *"n1in",n

0,'.",. o"

4. Pand incheiereasemnarea la contractuluide publicd, achizitie 9i aceaste ofertd, ^ impreund comunicarea cu transmisa dumneavoastrd, careoferta de prin noastrA este stabilitd ca$tigdtoare, constitui contract vor un angajat intie noi.
5. Aldturi ofertade bazS: de 'intr-un a) depunem ofertAalternativd, cereidetaliisuntprezentate ale formular de olerteseparat, marcat modclar 'alternatjvd"; in b) nu depunem ofertdalternativd; (se bifeazdoqiunea corespunzE toare)

6. Aminleles consimtim in cazul careoferta ca, in 9i noastrd stabilita fiind este ca cagtigdtoare, constituim garantia bune sd de executie conformilate prebederire in cu din documentalia pentru gi elaborarea prezentarea ofertei. 7-in{eleg-em nusunteti cd obligati acceptatioferta celmaiscdzut sau si cu pret orice ofertd care puteti pe altd primi. o
PROIECT DIPLOMA DE -t32-

(semndtura)

., in calitate de........
(denum rea,humele olertantului)

legal autorizat semnez se oferta

pentru in numele .S.CFLAVIAFIT S.R.L 9i

A N E X A LA FO RM UL A RU 1,Valoarea maxime lucrerilor a executate de subcontractori

L DE O F E RT A (o/"din prelul total ofertat)

2, Garantia bundexecu_tie constituitd de va subforma: in cuantum de: ........5....... dinprelultotalofertat) (% 3. Perioada garantie bundexeculie de de 4. Perioada mobilizare (durata la data de de primirii ordinului incepere lucrerilor de a panala datainceperii execuliei) pentru 5. Termenul emiterea ordinuluide incepere lucrdrilor la datasemnarii (de a contractului) . . . . . . 2 4 . . . .lu . ic a le n d a r is t ic e ..n zilecalendaristice

5......zilecalendaristice

pentruintarzieri termene 6. PenalizAri Ia ....O,O2...... din valoarea (o/o care intermediare la termenul finalde executie trcbuiasA fie realiza6) 9i 7. Limita maxime penalizerilor a 8. Limita minime asigurdrilor a .............. dinprelultotal (% ofertat) (o/o .............. dinpretultotalofertat)

9. Perioada mediede remediere defectelor.......5...... calendaristice a 1 zile 10.Limita maximd relinerilor situatiile a din platdlunare(garanlii, de avansuri etc.) tunare) ....5.........(",4 dinsitualiile pla6 de

OfertanL S.CFLAVIAFIT S.R.L-.

PROIECTDE DIPLOMA

FORMULARUL 2A-)

OFERTANTUL S.C FLAVIAFIT S.R.L


(denunirea/numele)

lnregistrat sediulautoritiliicontractante la nr. 10/ 2009

S C R I S O ARE

DE iNAINT ARE

(denumjrea autoritdtij contractante adresa complei5) !i

Catre PRIMARIA oRADEA

Cq a anuntutui participare de partea aperut Monitoril in Oficiat Romaniei, al a . .. Vl-a, 1234 10.06.2009 nr. -rlTu.f" privind din procedurii aplicarea pentru atribuirea contractutui
{4ualluna/aflJl)

S.R.LvA transmitem alaturat, urmetoarete: . . CASA FAM|LIALAD+p+M,noiS.C FLAV|AFIT (denumirea


conlraclului achizijie publicd) de (denumirea/nume'e oiertantuluj) (tipul, serie/numerul, jtentului) em

'l.Do cumentul.............-.. . . . . . . . r . . : . . . . . . . . . .r iv.in d. . . . . . . .... . p . . . . . g a r a n t iae n t r u a r t ic i p a ri e , p p n cuantumul in formastabirite dumneavoastre documentatia de prin pentrueraborarea 9i 9i prezentarea ofertei; 2.Coletul sigilat marcat modvizibil, in conlinand, original intr-un in 9i numer 2 copii: de 9i a) olerta; b) documentele insolescoferta. care Avemsperanta ofertanoastrd ci estecorespunzdtoare satisface cerintele. $ive

Cu stima, Datacompleterii 25.O7.2009 i Ofertant, S.C FLAVIAFIT S.R.L (semnatura autorjzat6)

') Formularul utilizeazd se numaiincazulaplicerii proceduriide licilatie deschis6.

PRoIECT DIPLoMA DE
- 134

Lucrarea: Casafamiliala D+P+M Beneficiar:Popalilianasi PopaGheorghe Amplasament: Apateului,nr.cad,1119/10, str. jud.Bihor loc.Oradea,
Nr crt
1.

Verificareasaufaze deteminante Predare primire amplasament trasarea si construcliei Recepliaterelului de fundare Cotade fuildare Armarea cofrarea si elevafiilor Aspectbeto[ in elevatii

P P P P

B B B B B B B B

C C C

Obs.

2.
3.
4.

c
C C C

5.

o.
7. 8. 9. 10.
ll.

Receptia fundatiilor
Cofraresi armareplanseupestesubsol
P

B B B B B B B

c
C

P P Receptiastructudi(itctusiv garpanta) P

c
C

12.
13.

c
C

NOTA: In conformitate cu prevededlelegale s intezice ftecereala faza urmAtoarede e\ecu!ie inaintea receptionarii anterioare. celei Legenda P B C I Prciectant Beneficiar Constructor Inspecria CoNttuclii in

Proiectant, Lucaci Crina

Beneficiar, Popa Liliana

PROIECT DIPLOMA DE 135 -

F AZELE TEHNOLOGICE DE EXECUTIE


Fazele tehnologice execulie de pentiurealizarea const lclii din zidfuieconfinata regimulde unei cu inillime D+P+Msuntumatoarele: sepatura suprafeleicu demisol
*

sapAtura penhuflndaliile perelilor demisol celesubpereliifird demisol cu gi tumareabetonuluisimplu in sapltura de fundaiie realizarea stratificaliei penhuplacade la demisol vederea in realizirii drenajului apelor subterane a izolixii acesteia fi tumareapldcii de la demisol realizarea perelilor exterioddin ctudmida demisoluLui ai servind suport ca hidroizolaliei tuma-rea betonuluiin cofrajul peretilor de la demisol realizarea unpluturilor realizarea hidroizolaliilo. peretiide ziddrie sub montarea plaselor armatudla placape demisol de tumareabetonuiuih placapestedemisol zidririe blocuri din ceramice parrer l.r montarea cofrajelot penku stalpi$od,centuri,buiandrugi,placapestepafier, scari

l.
.:.

n
t'

t
.l

moniarea amaturilor in centud,buiandrugi,placd,scad tumarcabetonuluiin stalpi$od,centu , buiandrugi,placd,scard realizarea cofrajului pentruplanteul de pesteparter montarea armdturiidin pla$eu montarea carcaselor ameturd pentrustalpilo la marNardd de tumareabetonuluiill coftajul planFului curent zidffiedrnblocurr ceramice mansarda Ia montarea cofrajelorpentrustalpi$ori,centu , buiandrugipestemansardi tumareabetonuluiin stalpigori,centud,buiandrugila mansardd montarea grillzilor de lemr penhr plan$eulde pod fi realizarea iochiderii suprafeJei la de plageulde pestemansa.rdd asterealiulterior fiild aplicatAstratificalia de termoizolatie cu

n
.:.

.., {.

realizarea sarpantei lernn din dispunerea hidroizolatiilor iarpantd a invelitorii la ti realizarea pardoselilor a finisajelor interioare $i realizarea te.moizolaliilor extedoare linisajeexterioare. $i
PROIECTDE DIPLOMA _136_

-inchirierea transportul cofraje set CMU de o firmade profil , la obiectiv, autocamiolul $i cu -descircarea o platformd depozitare cofrajelor, pe de a special amenajatd -montarea coftajelor pentu fiecareelementdin rcspectiva etapdde execntie,palou cu panou Descriere flux: Setransport5 cofrajulde la bazadeinchiriere obiect, un camion la cu prevMutcu un bratde macara. Panoudle barele setulCMU, sedescarcd o platformd gi din pe special amenajatd obiectiv, Ia folosindb*ful descarcator camionului. al Palourile$i piesere componente seturui coftajese ale de stivuiesc9i seamnjeazipe dpuri de dimensiuni.panourileqi pieselenecesare pentu cofrareaunei grupede elemente tralsportd Ia nivelul respective, se manualsaupentr.u mansardd suntridicate cu un bob elevator.Se considerd axele conturul elementului, trasate. monteazA Se panou panou se ti cu $i rigidizeaza panourile, barcdin setulCMU. cu Resurse principale: Forta de munca : dulgheri,munciiod de deservire Utilaje si m{iloace de transporti autocamion brat de macara, cu Echipamnte tehnologice:setcofrajeCMU cu parouri MEFMC, dispozitivede prindere Protecliamuncii: La lucrdrile coliajeserespecti de prevededle urmatoarele din ptescripfii: Legea 5 nr. (Protecliamuncii), Normerepublicane protecf,umuncii Normede protectiamuncii io activitatea <ie $i de construclii montaj. Serecomandio atentiesporiti uinatoarelor misuri de tehdci a securifitii muncii: la operaliilede cofrare-decofrare admit numai muncitod calificali $i instruili corespunzdtor; se vor -muncitorii fi echipa{i ildividual cu menusi, cA$ti proteclie centui de siguranfa de !i clr toateuneltelenecesarc; ;i gi -montarea demontarea cofrajelorla inillime trebuiefacutd. pe podinede lucru alezarepe de schelelede suslinere prevazute parapeli.Astfel, pentrucofrajelemontatepandla inallimea de 5 m cu se admitemontarea de pe sciri aSigurate lor contraalunecirii, dar esteinterzisddemontarea pe de scariindiferent in6}imeala careselucreazi; de

PROIECTDE DIPLOMA

- r37-

-conturul extedor planqeulni al cofratseva asigura parapeli protectier sevor ctl de care pastra dupedemontarea cofrajului; fi -sustinedle vor co{travafltui se co.esputzAtor in planverticalcetSi'inplanoizontal pe ambele atat direcfii pentrua evita odce deformarea shucturilor; -decofrcrea admisinumaidupiinti reasuficientd betonului pianreu zile), este a la (2g incepandu-se cofrajele cu verticale coltinuandcu restulcofrajelorl si -piesele asamblare de dintrepanoud vor scoate se numaipe mdsura demontdrii panourilor; Ja decofrarea pleciloresteinterzis muncitordsastea panoul cursde demoltare; ca sub in -este irterzisa folosirea ringilor si a tamacoapelor decofrare, Ia precum fonaleasaurzbrrea si suslinerilor; toateoperaliilede cofrare-decofrare fi realizatesubdirectasupraveghere vor gi rdspundere conducitorului punctuluide lucfll careva urmdrii desfe$urarea a operariilor ordinea lehnologica. in lor II. PLACL SI BUIANDRUGI Operafii: -transpofiulcarcaselor armAtwicu autocamionul platforma de cu -depozitarea carcaselor o platforma depozitare, pe de special ameraja incinta,antierului. in -montarea carcaselor armaturd de peotu $alpi. Descriere flux: Carcasele confeclionate atelieml de confecfionare armdtudlor,seaducla obiect in a cu un autocamio[prevazutcu ull bral de macara. Carcasele descarcd o platformd se pe specialame[ajati, in incinta $antierului, ajutorul bralului propdu al mijlocu]ui de transporl. cu Montareasefacecu ajutorul fo4ei de munci $i ra mansardd va ridica cu un bob elevator. se Carcasa leagS partea la se inferioare mustdtile stalp, de din ramase la de nivelul inferior, dupacaresedesface dispozitilul de manipulare. princiDale: Resurse Materiale:08,37, PC.52, sarmd moale, distaniieri material din plastic, distanlied material din plastic dislinlieri mrrerial din plastic Egllg3gggggl fierari betonigti,muncitori de deservire Utilaie si mijloacede transport bobelevator, autocamiol bratdemacara cu propriu Echipamente tehnolosice: cleqti,cutite pentru fasooat alteaccesodi si

PROIECTDE DIPLOMA -1 3 8 _

Protec{ia muncii. La lucririle de armare respecti se prevedeile urmatoalele din prescriplii: Legea 5 nr. (Protectia mutcii), Normerepublicalle proteclia de muncii!i Normede proteclia muDcii in activitatea construclii de montaj.Pe langa acestea va tinecontde cateva se mislui specrfice: -barele otel sedescoldcescseindreaptd de manual, tumai pe un terendelucru $i separat imprejmuil si in timpul curdldriibarelorde rugilri, muncito i trebuiesdpoarteochelaride proteciie barele mai scurte 0.3 m, la tdiere, sevor line cu mana, culitelehebuiesafie bine de nu iar ascutite pozitiaacestora fie reglatA sa astfelca distanta $i dintreelesafie mnimicdde 1 m -la carcasele semonteaza care vaftical,esteinterzis selegebarele se smnd etrierii pe legali anteriorsaupe barelearmaturiiotizontale legateantedor pe -circulalia armdturile carcaselor sudate interzisd este montarea armeturilorla plansee facenumai dupdverificareasuslinerilorcofrajului, se ca sdpoatd preluagreutetea oamedlorti a armdtuilor -esteintezis a seexecutadepe cofraj mo{tarea armifurilor in gdnzi saualte elemellte skucturaleizolate aflatela inallime; 1naceste cazudtebuie amenajate pafiealaterah a pe coftajului schelede lucru cu balushade proteclie,iar muncitorii vot fi dotati cu centuri de de siguranta.

GRINZI.PLACI. SI BUIANDRUGI Operatiir -transportul betonului la stalia betoane obiectiv de de la descdrcarea betonuluiin benesautumareadirect cu pompade beton,infunclie de element tumareabetonuluiin coftaje Descriere flux: Betonulpreparatcentralizatla statiade betoane, transpoftala obiectcu autobetoniere se de 9.0 mc.La obiectbetonul descarca se gravitationai bene/ in roabe/ gdleliamplasate o platformd pe specialamenajatd penttu recepliabetonului.Compactarea faceprin vibrarecu vibratoarede se interior, respecmrld programulde vibrare. Resurse principale: Materialeprincipale:betonCl6/20,betonigti calificali For,tade munci: betonbti calificafi, muncitori

PROIECTDE DIPTOMA ,139_

Utilaje si mijloacede transport!a$tobetonieri de Echipamente tehnologicel gdlelietc roabe, Protectiamuncii..

de 9.0mc,vibrator interior, pompa beton de

In lucrarile betolareserespecta de prevederile unnltoarele din prescripfii: Legea 5 nr. (Protecliamuncii), Norme republicalede proteclia muncii $i Normede prctectiamuncii ln activitatea de coNtruc,tii montaj. La celede maisusseadaugd nomelespecifice lucririlor de betoane, prevdd: care -veriticarea scurelor, dispozitiveror utilajeror $i specifice, zihic, inaintedeinceperea rucrurui -efectuarea circulatiei pe cofrajeleplangeelor prin intermediulpodinelorcu ldlimi de miflim 1.20 m -podinede luou cu balustrade cel putio 1 m indllime gi cu bordurA ma.gme, de la dind betonul setoarE la indltimi maimaride 1.50m -dupamonta.rea pompei,conducta pentruttansportulbetonuluiseva iflcerca la 1.5 o{i presiunea regim,rezultaflrlconsemnAnduse de intr_unprccesvetbal inaintede introducetea betonuluiin conductaseverificAtoateimbinfuile $i mcorddrile tronsoanelor, fii fafa orificiului de evacuare monteaza apdritoare iar se o inclinate -seasigurd legarea loculuidemunci al mecanicului deservege ce pompa loculundese cu toamdbetonul,pdn dispozitivede semnalizare acusticd vizuald $i - secottroleazdzilnic, lnain& de inceperea lucrului, bunafunc{ionare manometrului a pompei; pe geamulcadrairuluiacestuia fi marcatA va presiunea regim de pompeisaucoIlducteide tansport seface[umai dupdoprireafuncliondrii -demonta.ea instalatiei - in cazuldefectdriipompeisaua unui elementdio sistemulde pompare, formdrii dopurilor, a elc.. vaopriimediat 5e funclionarea pomper yibratorului va fi facuti numai de personal -manevrarea specialinstruit betonistulcareefeatueMi vibrar'ea bebonului fi echipatcu manuqigi cizmede cauciuc va vibmtomlui va fi legatdla pAmant. -carcasa

poPi -descircare gi grinziPe,


,. de -ridicareaPachetulul PoPl-:^;--:, ra nrvelui \eclorului. cU bob elet ator la mansardd {, 6r!Er.

.t

-montarea popilorextensibili montarea grinzilorextensibile Descriere flux: Grinzilegipopii extensibili sunttransportati obiect un camion piatformiprevazLlt la cu cu cu bra!de macara propriu. descarcd pe matedalele o platforma. popi semonteaza Se pe gnnzile extensibile carevor rezema pe cofrajele planseu. de Resurse principale: Materiale principaleipopi $i grinziextensibile Forte de munca:dulgheri, muncitori deservire de Utilaje si mijloace de transportlbob elevator,autocamion bra! de macara cu Echipamente tehnologicei dispozitiv prindere cercel, 2 carlige 1964. de cu U 9i Probleme privind NIS, PSI, controlul ti recep{ia lucririlor.. Dulgherii caremonteazd nzile extensibileti popii extensibiti,vor purtamAnurrde g protec{ie. Severifica grijdverticalitatea cu popilor$i orizontaleitatea grinzilorextensibile, respectiv cotele nivel. de

I j
frj p
K ffi

I I

VI. GRINZI.PLACI SI BUIANDRUGI Opera,tii: rigidizdrilor -slSbirea dgidizer or -desfacerea lateralelorelementului -desfacerea grinzilorextensibile -demontarea popild extensibili (daci existd) -demontarea -desfacerea curdlireacofraguluide la elemettul realizat $i de panourilor cofrag -stivuirea _montarea depanOu-rrun al secror. pd sti\et flux: Descriere Dupace arilelarcrale slabe\c \e pulin. deslac .e roare rigidi/arile panourile )i

F ll:

I li

PRoEcr DEDpLoMA
-l4 l-

Resurse pdncipale: Materialei decoftol Forta de munci: dulgheri Utilaje ti miiloacede tralsport] macara Echipamente tehnologicei dispozitiv 196.4, bucnli U -2 Problemeprivind NTS,PSI,controlul qi receplialucririlor: Decofrarea poate nu incepedecAt atuncicandbetonula atins(70-80)qodin marca Dulgherii punamanuti prorec!ie. vor de DupAdecofrare verifici abate le fald de a{e 9i cote,caretrebuiescsdseincadreze se in celeadmisibile. Decofrarea tebuie si sefacd cu grijd pentrua nu ciobi muchiile elementuluicofrat. VII. FISA TEHNOLOGICA PENTRU TURNARE BETON iN PLACA

Operalii: -Transportulde la staNiade propagare obiect la -Punerea operaa betonului in Descrierea uxului tehnologic fl Betonul caresetanspofte la santierpe distanlemai mari de 0,5 km setranspofiacu autobetoniera capacitate 9 mc cu de Punerea operaa betonului seva facedirect ditr autobetodera, in asfeldescarcindu_se roabe,gdlefi in saudirectla loculde punere operd. in Ridicarea beneisefacedestul incetpanala poziiiaverticalipentrua seevitatasArile de betonului deveFarea si acestuia Dacala gulade descarcarc curgetea betonului impiedicata ,.betonul balta,, este de de se introducebutelia vibratomlui in itterioml betonuluidin benacompactarea realizeaza se prin vibrarecu vibratorul de interior avandbutelie de 025 mm Resurse: Utilaje principale;autobetoniera, CIFAROMde 5 mc,vibmtorde inte or GIRVETA038 Materiale principalei -beto\ C2O/25 Problemespeciale -CTC,PSI,NTSM sevedficd inshuctajulde protectiamuncn -se vedficd respectarea sarcinii maximepentrufiecaredispozitiv de ridicare

PROIECTDE DIPLOMA -1 4 2 -

VIII,

FISATEHNOLOCICAPENTRUMONIARE COFRAJE PLANSEE LA popi extensibili -montare montale gdnzi elteNibile -flxalesi vedficarea vefiicalitatii popilor montarea cofrajelor -etan$eizarea ajelor coft -pregitirea cofrajelorpelt.u tumareabetonului

Operatii:

Descriereafl uxului tehnologic Cofrajelesuntliweate de fumizor in pachete. Pachetele transporta obiectcu autocamionul sedescarca depozitul se la si in localaflatin incinta clddirii caae urmeazd seexecuta a Manipulareacofrajelorloco-obiectsein facede cdte fo4a de muncaiar la maNardi pumnduse dupacaz a seridica cu un bob elevator Dupi montarea popilorsi g nzilor extensibiie monteaza gtinzicofrajele faceridicarea se pe Ia ,se cota a coftajelor cu ajutorul teodolitului si o verificarea orizontalitalii acestora inainte de montarea armatu lor areloc ungerea coftajelor cu decoftol pentruproteJarea cofrajelor la decofrare Resurse: Utilaje principale:autocamion, elevator bob Materiale principale: cofrajeugoare Problemespeciale - CTC,PSI,NTSM Severifica inslrucrajul prolec!ia de muncii Se verifica respectarea sarcinii maximepentrufiecaredispozitiv de ridicare.

PROIECT DtrLOMA DE - 143-