Sunteți pe pagina 1din 36

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI

CONSFĂTUIRI JUDEŢENE

ALE PROFESORILOR CARE PREDAU DISCIPLINE DIN ARIA


CURRICULARĂ TEHNOLOGII

SEPTEMBRIE 2018
PARTEA I

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018


PROF. DR. CLAUDIA TĂNASE

INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU I.P.T


I. OBIECTIVELE SPECIFICE PLANULUI MANAGERIAL AL INSPECTORULUI DE SPECIALITATE

Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii. Formarea competenţelor cheie;

Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor din perspectiva formării competenţelor-cheie;

Monitorizarea şi prevenirea absenteismului în rândul elevilor la nivelul tuturor unităţilor şcolare;


Organizarea şi monitorizarea evaluărilor cu scop de orientare şi optimizare a învăţării;
Compatibilizarea sistemului educaţional românesc cu sistemele europene;

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei în toate mediile rezidenţiale;


Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale;

Reorganizarea şi credibilizarea învăţământului tehnic şi profesional;


Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte
prin organizarea olimpiadelor, concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute;
Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico-ştiinţifice
desfăşurate la nivel local/judeţean/naţional;
II. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAŢIONAL ÎN IPT - ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
 Cultura organizaţională puternică, bine structurată, având obiective clar conturate
şi componenţi bine pregătiţi profesional, dornici de promovare a noului şi de
formare continuă;

 Existenţa unităţilor IPT finanţate Phare cu dotare corespunzătoare pentru asigurarea


calităţii în formare în toate domeniile solicitate de piaţă muncii;

 Rezultate bune obţinute la olimpiada naţională a disciplinelor din aria curriculară


tehnologii în anul şcolar 2017 – 2018, respectiv: 1 premiu I, 5 premii II, 2 premii III,
7 menţiuni ;

 Existenţa parteneriatelor cu operatorii economici pentru derularea instruirii


practice;
PUNCTE SLABE

 Lipsa de informaţie în alegerea carierei, a mentalităţii şi atitudinii faţă de muncă;

 Lipsa acţiunilor de informare şi consiliere a părinţilor în vederea orientării în carieră a


copiilor lor;

 Imposibilitatea actualizării dotărilor atelierelor şcolare, în acelaşi ritm cu schimbările


tehnologiilor;

 Migraţia în alte ţări şi lipsa datelor privind dimensiunea fenomenului;


III. STATISTICA ÎN IPT – REŢEAUA IPT, RESURSE UMANE

1. Statistica privind inspecția şcolară


Inspecţii de specialitate Inspecţii tematice Inspectii generale Inspecții Inspecţii
(cadre didactice inspectate) (grafic ISJ) (IG) revenire calitate

Inspecţii Cadre Unităţi Cadre didactice Arii


Inspecţii speciale Unităţi Unităţi Unităţi
curente didactice şcolare asistate tematice
şcolare şcolare şcolare
def grad 2 grad 1 grad 2 grad 1 inspectate coordonate Inspec Metodişti /domenii
tor

38 8 5 27 14 14 25 10 48 5 3 10 6

6
10

10 inspecţii de specialitate
inspecţii tematice
14 inspecţii generale
inspecţii de revenire
inspecţii calitate
92
2. Date statistice privind încadrarea la Discipline din aria curriculară „Tehnologii”

Nr. cadre didactice Nr. norme didactice Prof. M.i. Total

Titulari 466 Titulari 330,39 115,72 446,01


Suplinitori calificaţi 265 Suplinitori calificaţi 66,25 74,4 140,65
Suplinitori necalificaţi 30 Suplinitori necalificaţi 8,1 22,18 30,28
Plata cu ora/cumul 85,99 90,44 176,43
Total 761 Total 490,73 302,74 793,47

30

265 titulari
suplinitori calificaţi
suplinitori necalificaţi
466
IV. ANALIZA CALITĂŢII

Inspectii tematice 2017 – 2018

Conform Graficului unic al inspecţiilor tematice,


speciale şi generale, în anul şcolar 2017-2018 au fost 4
perioade pentru inspecţii tematice ISJ, 5 perioade pentru
inspecţii în specialitate şi o perioadă pentru inspecţii de
revenire.
Inspecţii generale:

În anul şcolar 2017-2018 au fost inspectate 10 unităţi de învăţământ: Şcoala


Gimnazială Liteni, Şcoala Gimnazială Ruși, Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Iași, Liceul
Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, Grădinița ”Căsuța Zânelor”, Școala
Gimnazială ”Garabet Ibrăileanu” Tg. Frumos, Școala Gimnazială ”Carmen Silva”,
Școala Gimnazială Zmeu, com. Lungani, Clubul Sportiv Școlar ”Unirea” Iași, Școala
profesională Cozmești.
Examene naţionale / examene de certificare

În anul școlar 2017-2018 au avut loc examenele de certificare a


calificării profesionale de nivel 3- pentru învățământul profesional de
stat și stagii de pregătire practică, nivel 4- pentru învățământul liceal,
filiera tehnologică și nivel 5 – pentru absolvenții învățământului
postliceal. Examenele s-au desfășurat în mai multe sesiuni : sesiunea
februarie – nivel 5, sesiunea mai-nivel3, sesiunea iunie- nivel 4,
sesiunea iulie – nivel 3 si 5, sesiunea septembrie – nivel 3, 4 și 5.
Raport statistic privind examenele de certificare a calificării profesionale

Sesiunea februarie 2018


Nivel 5 -Şcoala Postliceală şi Şcoala de maiştri

Înscrişi Prezenţi Reuşiţi % Reuşiţi Respinşi % Respinşi

137 127 127 92,7% 0 0%

Sesiunea mai 2018


Nivel 3-Stagii de pregătire practică

%
Înscrişi Prezenţi Reuşiţi % Reuşiţi Respinşi
Respinşi
7 6 6 85,7% 0 0%
Sesiunea iunie 2018
Nivel 4-învățământ liceal, filiera tehnologică

Înscrişi Prezenţi Reuşiţi % Reuşiţi Respinşi % Respinşi

1642 1578 1578 96,1% 0 0%

Sesiunea iulie 2018


Nivel 5 – Şcoala Postliceala

Înscrişi Prezenţi Reuşiţi % Reuşiţi Respinşi % Respinşi

271 267 267 98,5% 0 0%

Nivel 3 –învățământ profesional de stat

Înscrişi Prezenţi Reuşiţi % Reuşiţi Respinşi % Respinşi

1642 1578 1578 96,1% 0 0%


Sesiunea august –septembrie 2018
Nivel 3- invățământ profesional de stat

Înscrişi Prezenţi Reuşiţi % Reuşiţi Respinşi % Respinşi

22 10 10 45% 0 0

Nivel 4- învatamant liceal, filiera tehnologică

Înscrişi Prezenţi Reuşiţi % Reuşiţi Respinşi % Respinşi

131 96 96 96,6% 0 0

Nivel 5 -Şcoala Postliceală- specializarea Asistent medical generalist

Înscrişi Prezenţi Reuşiţi % Reuşiţi Respinşi % Respinşi

610 609 609 99 0 0


2000

1800 1763
1664 1674

1600 1558

1400

1200
1018 1003
1000 înscrişi
promovaţi
800

600

400

200

0
nivel 3 nivel 4 nivel 5
Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale
a. Olimpiada din aria curriculară Tehnologii
Nr. crt. Profil Domeniu Clasa Numele şi prenumele premiul Şcoala de Cadre didactice
elevului provenienţă care au pregătit elevul
(denumire, localitate,
judeţ)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Servicii Economic – Administrativ - Comert XI RUSU M. SABINA ELENA M Liceul Tehnologic Carp Monica Mihaela
“Haralamb Vasiliu”,
Podu Iloaiei Saiz Ana

Vieru Lucian
2 Resurse Industrie alimentara/ Analize produse XII AIRINEI C. FRANCISC M Colegiul Agricol şi de Corduneanu Ramona
naturale și alimentare CORNELIU Industrie Alimentară Ciobanu Virginia
protecția „Vasile Adamachi” Onea Rodica
mediului
3 Tehnic Electric / Electromecanic / XI MĂTĂSARU MARIAN II Colegiul Tehnic ”D. Cisman Amelia, Balaban
Electrotehnic Leonida” Iași Ariadna, Danila Cristina,
Moisuc Nani Lavinia, Costas
CatalinBurlibașa Carmen,
Pintilie Cosmin
4 Educaţie tehnologică V ROTARIU MARIA LUCIA M Şcoala Gimnazială Prof. Tabacaru Maricela
„Aron Vodă”,
Aroneanu, jud. Iaşi
5 Educaţie tehnologică VI HRIB RALUCA I Liceul Teoretic „A. I. Prof. Nedelcu-Teodorescu
Cuza”, Iaşi, jud. Iaşi Gabriela
6 Educaţie tehnologică VII POPA E. TUDOR MIRCEA III Şcoala Gimnazială Prof. Popa Elena
„Ruşi”, com. Belceşti,
jud. Iaşi
7 Tehnic Mecanică XI JITAREANU SERGHEI II Colegiul Tehnic „Gh. Diaconita Aurora, Chiru
Asachi” Iasi Livia,Opariuc Liliana
8 Tehnic Mecanică XII ZAMFIR ALIN MARIUS II Colegiul Tehnic „Gh. Diaconita Aurora, Chiru Livia
Asachi” Iasi

II Colegiul Tehnic .Tănasă Anda,


Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
9 Tehnic XI GÎSCĂ V. ANDREI “Gheorghe Asachi ” .Botez Carmen, .Dumitru
Iaşi Rodica
M .Tănasă Anda,
Colegiul Tehnic
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Botez Carmen,
10 Tehnic XII IPATI S.CONSTANTIN “Gheorghe Asachi ”
. Săndulache Laurenţiu,.
Iaşi
Chiriac Cătălin
M Liceul Tehnologic Prof. ing. Cătărău Elena
Resurse
naturale și DÎSCĂ M. ELENA „Haralamb Vasiliu”
Lista elevilor care au obtinut premii şi menţiuni la etapa naţională a concursurilor
la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional, aprilie 2018:

Nr. crt. Domeniul Calificarea Numele şi Şcoala de provenienţă Premiul Cadre didactice
profesională prenumele elevului (denumire, localitate, obţinut care au pregătit elevul
judeţ)
(0) (1) (2) (4) (5) (6)
1 Estetica si igiena Frizer Coafor Surdu N Andreea Colegiul Tehnic “Ion II Rotaru Ionela
corpului omenesc Manichiurist Holban” Iasi
Nechitta Maricela
Pedichiurist
2 Mecanica Mecanic auto Apetrei Mihai Codrin Col. Tehnic ”Gh. Asachi” M Diaconita Aurora,ChiruLivia
Iasi
Biniuc Carmen, Dupu Viorel

3 Turism și Bucătar Mahalu I. Ancuța Liceul Tehnologic III Toma Gabriela


alimentație Elena Economic de Turism, Iași
Urdea Loredana

Cirstea Laura
4 Turism și Ospătar (chelner), Răileanu N. Bogdan Liceul Tehnologic M Pârvu Adriana
alimentație vânzător în unități de Andrei Economic de Turism, Iaşi
Baciu Monica
alimentație
b. Concursuri școlare
Concursul Interjudeţean de Creativitate Mecanică ”D. Mangeron”

Concursul Regional pe teme economice ”Dumitru Rusu”

Târgul regional al firmelor de exercițiu ”Pași spre succes”

Competiția ”Business Plan”

Concursul Naţional ”Ştiu şi aplic”

Concursul naţional “Tradiţii şi Creativitate”

Concursul Naţional de referate şi comunicări ştiinţifice pentru învăţământul profesional şi


tehnic “Ştefan Procopiu”
V. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE

RAPORT UL DE ACTIVITATE AL CERCURILOR METODICE TEHNICE

În anul şcolar 2017-2018 şi-au desfăşurat activitatea 9 cercuri metodice pentru


disciplinele tehnice, selectate pe domenii de activitate şi zone geografice:
 Mecanică – 2 cercuri metodice
 Constructii şi lucrari publice, prelucrarea lemnului și instalații
 Textile
 Agricultură
 Resurse naturale şi protecţia mediului
 Electromecanică, electrotehnică şi electronică
 Discipline economice
 Nursing
INSPECŢII CURENTE ŞI SPECIALE ÎN SPECIALITATE
În anul şcolar 2017 - 2018 au desfăşurat activităţi specifice ca metodişti ai ISJ un număr de
30 de profesori metodişti din judeţul Iaşi, au efectuat un număr de 92 inspecţii de specialitate,
conform tabelului:

Inspecţii de specialitate
Total
(cadre didactice inspectate) 38
40

35
Inspecţii 30 27
Inspecţii speciale
curente 25
inspecţii speciale
20
def Grad 2 grad 1 grad 2 grad 1 14 inspecţii curente
15
8
10
5
38 8 5 27 14 92 5
0
0
def grad II grad I
VI. PROIECTE, PROGRAME, CONFERINŢE

Proiectul ROSE

VII. Alte activităţi, proiecte:

 Fundamentarea planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi tehnic

 Monitorizarea Planurilor de Acţiune ale Şcolilor (PAS) la nivelul liceelor


tehnologice şi a şcolilor profesionale
 Monitorizarea unităţilor de învăţământ de stat şi particular în activităţile de autorizare
provizorie şi acreditare realizate de ARACIP (conform graficului, am monitorizat mai
multe unităţi de învăţământ care au fost evaluate în vederea acreditării sau autorizării
unor calificări).
 Participarea la şedinţele de lucru lunare ale Comisiei judeţene de dialog social
VIII. PRIORITĂŢI ALE I.P.T PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
1. Îmbunătăţirea relevanţei sistemului de formare profesională prin:
- Corelarea ofertei ÎPT cu cererea pieţei forţei de muncă;
- Dezvoltarea Parteneriatului Public Privat.
2. Dezvoltarea sistemelor de asigurare a calităţii formării profesionale prin:
- Asigurarea calităţii sistemului de formare profesională iniţial;
-Actualizarea instrumentelor de planificare strategică PRAI/PLAI/PAS.
3. Asigurarea egalităţii de şanse şi accesului la educaţie prin:
- Creşterea participării şi facilitarea accesului grupurilor defavorizate la programele de formare profesională;
- Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de Orientare şi Consiliere Profesională.
4. Alte priorităţi:
• Monitorizarea activităţilor specifice învăţămantului profesional şi tehnic (proiectare, organizare, desfăşurare examene
de certificare, raportare, admitere);
• Monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal şi a învăţământului profesional de 3 ani;
• Dezvoltarea învăţământului profesional în sistem dual prin corelarea cererii de locuri de munca cu oferta de scolarizare;
• Organizarea de sesiuni de formare pentru profesorii debutanţi şi profesorii înscrişi la definitivat;
• Intensificarea colaborarii cu operatorii economici în vederea stabilirii unor relaţii pentru eficientizarea stagiilor de
instruire practică şi organizarea claselor de învăţământ profesional în sistem dual;
• Implicarea activă a şcolilor din Î.P.T in promovarea ofertei de scolarizare în judeţul Iaşi şi în judeţele limitrofe,
• Accesarea de programe şi proiecte europene în vederea dotării cu echipamente didactice pentru pregătirea în
specialitate;
• Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din I.P.T prin cursuri de formare şi prin activităţi metodice,
ştiinţifice şi culturale;
• Asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională prin schimbul de experienţă la nivel naţional şi internaţional.
PARTEA II

Activităţile specifice învăţământului


profesional şi tehnic (ÎPT)
în anul şcolar 2018 – 2019
1. Organizarea şi funcţionarea Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social
(CLDPS) şi a Consorţiilor regionale, Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI),
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI), Planul de Acţiune al Şcolii (PAS)

ISJ/ ISMB vor asigura participarea membrilor CLDPS la


actualizarea PLAI. Actualizarea PLAI trebuie finalizată până la
data de 19 noiembrie 2018. Machetele cu datele relevante
necesar a fi actualizate vor fi postate pe site-ul www.tvet.ro.

PAS – ul, a cărui structură şi finalităţi au fost elaborate ţinând cont de


principiile Planului de Dezvoltare Instituţională (PDI)/ Planului de Dezvoltare
Şcolară (PDŞ), reprezintă singurul document strategic de planificare a
ofertei educaţionale pentru unităţile de învăţământ care şcolarizează
elevi în IPT. ISJ/ ISMB vor asigura sprijinul necesar unităţilor de învăţământ
care şcolarizează elevi în IPT pentru actualizarea PAS pe baza PRAI şi PLAI.
Actualizarea PAS trebuie finalizată până la data de 17 decembrie 2018. PAS
vor fi transmise de către ISJ/ ISMB la CNDIPT prin poştă în format electronic
pe DVD pentru toate unităţile de învăţământ, pe adresa „Centrul Naţional
de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), strada
Spiru Haret, nr. 10- 12, sector 1, Bucureşti, CP 010176”.
2. Planul de şcolarizare 2018 - 2019 / Reţeaua şcolară

20 septembrie 2018

Completarea Anexei 1 referitoare la datele generale despre


unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi a Anexei 4
referitoare la planul de şcolarizare realizat pentr anul şcolar 2018-
2019, lista opertaorilor economici în învățământul profesional de
stat și dual, conform Notei CNDIPT nr.3079/04.09.2018
3. Parteneriate şcoală - agenţi economici
Încheierea Contractelor cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul
profesional de stat, între operatorii economici şi unităţile de învăţământ, se fac pe baza modelului
aprobat din Anexa nr. 1 la OMENCŞ nr. 5033/29.08.2016.

Încheierea Contractelor de pregătire practică pentru efectuarea stagiului de pregătire


practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic este reglementată prin OMECTS nr.
3539/14.03.2012. În timpul derulării stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu
urmărirea derulării acestuia, împreună cu tutorele de practică (persoana responsabilă desemnată de
întreprindere), vor evalua practicantul în permanenţă pe baza unei Fişe de observaţii/ evaluare.
Rezultatul evaluării va sta la baza notării elevului de către cadrul didactic coordonator, responsabil cu
derularea stagiului de pregătire practică. Rezultatele învăţării dobândite de elevul practicant sunt
consemnate în Certificatul de pregătire practică.

ISJ/ ISMB va întocmi și va trimite la CNDIPT, până la data de 28 septembrie 2018, prin
e-mail, la adresa vet@tvet.ro şi la adresa de e-mail a inspectorului coordonator regional din
partea CNDIPT, un raport privind stadiul încheierii contractelor individuale de pregătire
practică, între elev, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor,
operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contracte care stabilesc drepturile şi obligaţiile
părţilor. Modelul cadru pentru raportul privind stadiul încheierii contractelor individuale de
pregătire practică va fi postat pe site-ul CNDIPT, www.tvet.ro.
Încheierea Contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin
învăţământul dual cu unul sau mai mulţi operatori economici sau o asociaţie/ un consorţiu de
operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ - teritorială pe raza căreia
se află unitatea de învăţământ, contracte care stabilesc condiţiile de colaborare, drepturile şi
obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri în formarea profesională a elevilor
prin învățământul dual. Modelul pentru acest contract se face conform Anexei 1 la Metodologia
de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/05.04.2017.

Încheierea Contractelor de pregătire practică în învăţământul dual este reglementată prin


OMEN 4798/31.08.2017 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din
învățământul dual.
În vederea certificării calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu
durata de 3 ani, seria 2016-2019, conform Metodologiei aprobate prin OMEN nr. 4435/2014, în
anul școlar 2018-2019 se vor derula următoarele etape:
a)până pe data de 2 decembrie 2018, CNDIPT va elabora și va trimite către Direcția
Generală Evaluare și Monitorizare Învățământ Preuniversitar (DGEMÎP) din cadrul
Mininsterului Educaţiei Naţionale (MEN) Lista națională a temelor pentru proba practică
și Fișele de evaluare asociate;

b)până pe data de 15 decembrie 2018, DGÎSSEP din cadrul MEN avizează Lista
națională a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare asociate pentru fiecare
calificare profesională și le înaintează președintelui Comisiei Naţionale de Evaluare şi
Certificare CNEC spre aprobare;

c)până la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2018-2019 (1 februarie 2019), Lista


națională a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare asociate, aprobate de
președintele Comisiei Naţionale de Evaluare şi Certificare - CNEC, se postează pe site-ul
MEN/CNDIPT pentru a fi la dispoziţia tuturor unităţilor de învăţământ profesional și tehnic
din judeţe și din municipiul București;
SITUAȚIA INVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019

LICEU ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL


CLASA/
AN ȘCOALĂ ȘCOALĂ
ZI SERAL DE STAT DUAL SPP
DE MAIȘTRI POSTLICEALĂ

IX X X X X

X X X X X

SPP X

XI X X X X

XII X X

XIII X

I X X

II X X

III X

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
CLASA EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII
PRACTICE
V X
VI X
VII X
ORDINE CARE REGLEMENTEAZĂ CURRICULUMUL ȘI APLICAREA
ACESTUIA ÎN IPT:

 OMENCS nr. 4121/13.06.2016 privind


aprobarea Standardelor de pregătire
profesională pentru calificări profesionale de
nivel 3 și 4 al Cadrului național al
calificărilor, pentru care se asigură
pregătirea prin învățământul profesional și
tehnic
CLASA A IX-A, CICLUL INFERIOR AL LICEULUI, FILIERA TEHNOLOGICĂ

 OMECI nr. 3411/16.03.2009 - aprobarea


planurilor- cadru de învăţământ
 OMENCS nr. 4457/05.07.2016 - aprobarea
Planurilor de învățământ și a Programelor
școlare
CLASA A X-A, CICLUL INFERIOR AL LICEULUI,
FILIERA TEHNOLOGICĂ

 OMECTS nr. 3081/27.01.2010 privind


aprobarea planului- cadru de învățământ
 OMEN nr. 3915/18.05.2017 privind
aprobarea Planurilor de învățământ și a
Programelor școlare
CLASA A XI-A, CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, FILIERA TEHNOLOGICĂ

 OMECI nr. 3412/16.03.2009 privind aprobarea


planului- cadru de învățământ
 OMEN nr. 3500/29.03.2018 privind aprobarea
Planurilor de învățământ – cu aplicabilitate din
anul școlar 2018 -2019(MO 432/22.05.2018)
 OMEN nr. 3501/29.03.2018 privind aprobarea
Programelor școlare – cu aplicabilitate din anul
școlar 2018 -2019 (MO 720/21.08.2018)
CLASA A XII-A, CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, FILIERA TEHNOLOGICĂ

 OMECI nr. 3412/16.03.2009 privind aprobarea


planului- cadru de învățământ
 OMECI nr. 3423/18.03.2009 - aprobarea
planurilor de învăţământ- clasele în lichidare
 OMEN nr. 3500/29.03.2018 privind aprobarea
Planurilor de învățământ – cu aplicabilitate din
anul școlar 2019-2020 (MO 432/22.05.2018)
 OMEN nr. 3501/29.03.2018 privind aprobarea
Programelor școlare - cu aplicabilitate din anul
școlar 2019-2020(MO 720/21.08.2018)
ASISTENT MEDICAL GENERALIST NIVEL 5 CNC

 OMEN 3499/29.03.2018 - aprobare


standard de pregătire profesională; planul
de învăţământ și programele şcolare pentru
calificarea profesională Asistent medical
generalist, pentru care se asigură pregătirea
prin învăţământul preuniversitar postliceal,
publicat în MO nr.428/21.05.2018
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ CDL

 OMEN nr. 3914/18.05.2017 - Repere metodologice privind proiectarea


CDL, pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică și învățământul profesional
 OMEN nr. 3502/29.03.2018 - Orientări metodologice generale pentru
elaborarea CDL pentru clasele a XI-a și a XII-a ciclul superior al liceului,
filiera tehnologică și pentru clasa a XI-a învățământ profesional – cu
aplicabilitate din anul școlar 2018-2019 respectiv 2019-2020.
Vă mulțumesc pentru
atenție !