Sunteți pe pagina 1din 21

Structura

.
Proiectelor
Titlul proiectului :

Dacă nu este specificat deja în


fişa proiectului,
- trebuie ţinut cont că acesta
trebuie să fie:
descriptiv, clar, concis.
Rezumatul va cuprinde:
- o scurtă prezentare a solicitantului cu
accentuarea elementelor care-i dau credibilitate;
- prezentarea problemei abordate şi a măsurilor
necesare pentru rezolvarea acesteia;
- scurtă prezentare a obiectivelor şi a modului de
atingere a acestora (planul de activităţi);
- precizarea rezultatelor care vor fi obţinute la
încheierea proiectului;
- scurtă prezentare a planului de monitorizare şi
evaluare;
- menţionarea costului total al proiectului;
- menţionarea modului în care proiectul va evolua
după încheierea finanţării.
Justificare :
Se descrie situaţia actuală a unui anume grup, precum şi
strategia prin care se ajunge de la situaţia actuală
nesatisfăcătoare la situaţia de dorit.

* cine o are (grup-ţintă);


* unde şi de când există (permanentă sau periodică);
* cauze ale problemei;
* consecinţele nerezolvării;
* de ce solicitantul este capabil să o rezolve (succese
anterioare, resurse) şi cum o va rezolva;

*Se prezintă date concrete, uşor verificabile: studii, analize statistice,


cercetări în domeniu, chestionare, articole de presă, aprecieri ale
unor experţi.
Scopul :

Descrie o stare dorită care


trebuie maximizată sau un efect
nedorit care trebuie minimizat.

Se recomandă enunţarea scurtă şi


clară a scopului, într-o singură
propoziţie, fără explicaţii cu privire la
modul în care va fi atins.
Obiectivele :
precizează rezultatele care trebuie obţinute în efortul de
atingere a scopului şi, implicit, a rezolvării problemei, în
timpul desfăşurării proiectului şi la final.

* arată beneficiile obţinute de


grupul-ţintă
* este necesar acordul cu însuşirile
pe care obiectivele trebuie să le
întrunească: specifice, măsurabile
abordabile, realiste, încadrabile în timp.

Ele se cuantifică prin indicatori care măsoară

performanţele.
Work Breakdown Structure

Obiectiv
general

obiectiv obiectiv obiectiv


specific 1 specific 2 specific 3

activitate activitate activitate activitate activitate


1.1 1.2 2.1 2.2 3.1
Indicatorii:
- sunt unităţile de măsură ale performanţelor
efective în raport cu anumite standarde.
- trebuie să existe cel puţin un indicator de rezultat
pentru fiecare obiectiv.
Un indicator trebuie să fie:
1.valid (să măsoare ceea ce îşi propune să măsoare)
2.de încredere (să dea informaţii corecte şi exacte
indiferent de cine îl măsoară).
Activităţile :
sunt mijloacele de atingere ale obiectivelor.
Solicitantul trebuie să:
- enunţe fiecare activitate în parte;
- specifice responsabilul pentru
activitatea respectivă;
- precizeze de ce resurse este nevoie;
- descrie secvenţele în timp şi modul în
care activităţile se întrepătrund.
Resursele vor include :

a) necesarul -resursele umane, materiale, financiare,


informaţionale şi de timp estimate a fi utilizate;

b) disponibilul- resursele proprii ale oraganizatiei şi cele estimate


a fi atrase din partea altor finanţatori sau a partenerilor.
Grup-ţintă / Beneficiari:
sunt persoanele fizice sau juridice în folosul
cărora se produce schimbarea urmărită.

Beneficiarii direcţi

Beneficiarii indirecţi
Persoanele implicate în
realizarea acţiunii sunt :

- echipa de conducere;
- colaboratorii;
- monitorii;
- evaluatorii;
- responsabilul financiar.
Impactul :

reprezintă modul în care va fi influenţată


situaţia actuală a grupului-ţintă, a
beneficiarilor şi a societăţii în
ansamblul ei.
Monitorizarea :

este procesul de colectare sistematică şi de


analiză a informaţiilor cu privire la desfăşurarea
activităţilor.
- observaţia;
- interviul;
- discuţia de grup;
- chestionarul;
- statisticile;
- jurnalele, alte înregistrări etc.
Evaluarea :

*reprezintă emiterea de judecăţi cu privire


la progresul înregistrat pe calea atingerii
obiectivelor propuse.
Se evaluează:
- resursele utilizate, activităţile
desfăşurate, rezultatele obţinute,
beneficiile realizate.
Durabilitatea :

oferă o imagine de ansamblu asupra


perspectivelor de dezvoltare şi asupra condiţiilor
de auto-susţinere financiară după terminarea
finanţării.
Mediatizarea
include activităţi de tip:

conferinţă de presă, reportaje, filme,


articole, mape de prezentare, afişe,
fluturaşi, pliante, bannere, alte
materiale promoţionale.
Partenerii:
guvernamentali/ ne-guvernamentali,
interni/ externi, contribuie la realizarea
proiectului prin:
- resurse umane (personal administrativ
managerial, specialisti și/sau voluntari)
- resurse financiare;
- sprijin material (echipamente, sedii,etc
- transfer de know-how şi informatii.

Declaratia de parteneriat demonstrează voinţa


părţilor de a lucra împreună, precizând rolul şi
contribuţia fiecăruia.
Bugetul :

reprezintă totalitatea surselor financiare necesare


realizării acţiunii, în diversele momente ale
derulării sale, clasificate pe fiecare partener în
parte, precum şi a cheltuielilor aferente acţiunii,
detaliate pe categorii de cheltuieli.
Riscuri:

dificultăţile posibile în realizarea


obiectivelor/ atingerea scopului.

Prevenirea riscului:

măsuri active de prevenire a unui


posibil eşec.
Lista de control
q Propunerea de finanţare este completă ?
q Proiectul corespunde temei din programul finanţatorului?
q Proiectul întruneşte criteriile de eligibilitate?
q Finanţarea cerută se încadrează în plafoanele indicate de
finanţator?
q Contribuţia solicitantului, a partenerilor şi/sau a altor finanţatori
este în cuantumul cerut?
q Aţi redactat, datat, semnat şi ştampilat împreună cu toţi partenerii,
Declaraţia de parteneriat?
q Aţi multiplicat în două exemplare Cererea de finanţare şi anexele?
q Aţi semnat şi ştampilat Cererea de finanţare ?
q Aţi verificat documentele de identificare cerute, precum şi cele ale
managerului de proiect ?