Sunteți pe pagina 1din 49

Curriculumul la disciplina Limba și literatura

română pentru instituțiile de învățământ cu


predare în limbile minorităților naționale
ca proces

Alexandra Barbăneagră, coordonator


Acrostih - cuvântul „formator”
F

O

R

M

A

T

O

R
3

Fotorobotul
Folosind
descrierea, stabiliţi
cinci direcţii de
acţiune pentru
activitatea de
formator.
Comentați imaginea din
perspectiva Curriculumului
ediția 2019
Modul de organizare a
procesului de instruire
Procesul de predare-învățare a limbii și literaturii române se
axează pe
organizarea concentrică, spiralată
realizată prin reluarea de la o etapă la alta a acelorași
cunoștințe,
dar într-un mod aprofundat/ progresiv.
Repere conceptuale ale
curriculumului disciplinar
 Disciplina Limba şi literatura română în instituţiile cu predare
în limbile minorităţilor naţionale are un statut de disciplină
şcolară obligatorie pentru toate treptele de instruire [Codul
Educaţiei al RM, art. 10, al (3)] şi se fundamentează pe
domeniul educaţiei lingvistice.

Educaţia lingvistică (EL) este domeniul de formare şi


dezvoltare a competenţelor de comunicare cultă, prin
cunoaşterea sistemelor limbii (fonetic, lexical, gramatical) şi
prin angajarea elevului în producerea actelor comunicării.

 Principalele domenii de învăţare pentru educaţia lingvistică


sunt: dobândirea competenţelor de comunicare,
experienţelor cross- şi multiculturale.
Educaţia lingvistică este un proces de instruire pedagogică
orientat spre formarea culturii comunicaţionale a unei
persoane capabile să comunice şi să interacţioneze cu
semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii etc.,
pentru soluţionarea unor probleme concrete în viaţa de zi cu
zi.

Scopul educaţiei lingvistice: formarea unor vorbitori culţi ai limbii


române şi a premiselor pentru cunoaştere şi comunicare în orice
domeniu al vieţii cotidiene.
Repere conceptuale ale curriculumului disciplinar

Obiectivul fundamental al disciplinei


Limba şi literatura română în instituţiile de învăţământ cu predare
în limbile minorităţilor naţionale constă în:

 formarea/dezvoltarea la elevi a competenţei de


comunicare,
 familiarizarea cu valorile naţionale şi universale,
 valorificarea experienţelor lingvistice şi de lectură în
diverse contexte de comunicare,
în vederea integrării socio-profesionale.
Principii fundamentale pe care
se bazează curriculumul:
 principiul motivării, stimulării interesului pentru învăţarea
limbii române şi a comunicării în limba ţintă;
 principiul sistematizării şi coerenţei demersurilor
educaţionale;
 principiul învăţării centrate pe elev;
 principiul învăţării bazat pe modelul funcţional-
comunicativ;
 principiul abordării integrate a conţinuturilor de învăţare;
 principiul învăţării experienţiale, prin acţiune;
 principiul axiologic/ valoric;
 principiul accesibilităţii şi individualizării procesului de
învăţare;
 principiul comunicării interculturale;
 principiul corelaţiei interdisciplinare.
Activitate: Gândește perechi prezintă.
Activităţile de comunicare

receptare producere

audiere lectură vorbire scriere


Studiul limbii şi literaturii române este fundamentat pe

cinci competenţe specifice disciplinei ce vizează:

formarea/dezvoltarea competenţelor de

audiere, lectură, vorbire, scriere şi a competenţei interculturale,

învăţarea este centrată pe dimensiunile:

cunoştinţe (a şti), abilităţi (a şti să faci), atitudini şi valori (a şti să fii,


a şti să relaţionezi cu ceilalţi) ca sistem integrat, ce formează şi
dezvoltă o competenţă şcolară.
 Unităţile de învăţare, elemente de bază ale
prezentului document, se află în interconexiune:
unităţi de competenţe – unităţi de conţinuturi –
activităţi de învăţare şi produse şi servesc ca
mijloace de atingere a finalităţilor de învăţare.
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE Clasa a V-a
Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare
recomandate

Competenţa specifică 1. Receptarea mesajelor orale în diverse contexte de comunicare, manifestând atenţie, interes şi
atitudine pozitivă în procesul de interacţiune verbală.
1.1 Identificarea Contexte tematice Activităţi:
semnificaţiei globale a - exerciţii de recunoaştere a informaţiei globale şi de
1. Copilul în familie
unui mesaj audiat, pe detaliu din textul audiat;
teme familiare. 2. Copilul în societate
- exerciţii de extragere a informaţiilor esenţiale şi de
1.2 Desprinderea unor 3. Copilul şi natura detaliu dintr-un mesaj oral;
informaţii-cheie dintr- 4. Copilul şi Patria - corelarea mesajului audiat cu anumite imagini;
un mesaj oral, clar - identificarea unor informaţii în baza imaginilor,
5. Copilul şi universul preferinţelor
articulat, cu şi fără corespunzător sarcinii propuse;
repere. Acte de vorbire: - exerciţii de extragere a unor informaţii, idei dintr-un
1.3 Identificarea - a semnala receptarea mesajului/ text audiat (completând fişe de lucru etc.);
semnificaţiei unor - executarea unor instrucţiuni simple;
confirmarea înţelegerii lui;
cuvinte, enunţuri prin - exerciţii de răspuns verbal/nonverbal la mesajul audiat;
- a oferi/exprima răspunsuri
raportare la textul mimarea unui mesaj audiat;
nonverbale/verbale la cerere;
audiat. - audierea activă a mesajelor, textelor informative simple
- a îndeplini instrucțiuni/indicații
1.4 Exprimarea şi scurte, dialogurilor în format mp3;
scurte;
reacţiei verbale şi - vizionarea desenelor animate, mesajelor audio-video
- a afirma/nega ceva;
nonverbale, la cu îndeplinirea anumitor sarcini;
- a cere/acorda permisiunea;
indicaţiile - identificarea corectitudinii/incorectitudinii unui
- a exprima atitudini, sentimente,
interlocutorului, în cuvânt/enunţ/mesaj audiat;
interes;
diverse activităţi Produse:
- a imita/mima acțiuni; etc.
cotidiene. Reacţii nonverbale/verbale. Acţiuni, realizate la indicaţiile
1.5 Manifestarea Elemente de construcţie a profesorului/ colegilor. Răspunsuri /întrebări. Dialoguri
atenţiei şi a curiozităţii comunicării* scurte şi simple. Mesaje simple şi scurte. Fişe
faţă de înţelegerea la
COMPONENTE STRUCTURALE ALE
UNITĂŢILOR DE CONŢINUT – clasa a V-a

CONTEXTE ACTE ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A


TEMATICE COMUNICATIVE/ COMUNICĂRII
DE VORBIRE (abordare funcţional-comunicativă,
aspect aplicativ)
Examinați modificările de conținut la disciplină.
Ce aspecte vizează? Care este noutatea
conținuturilor curriculare?
Unități de conținut dezvoltate gradual pe clase, gimnaziu
ARIA TEMATICĂ/ CONŢINUTURILE DE ÎNVĂŢARE
Clasa a 5-a Clasa a 6-a Clasa a 7-a Clasa a 8-a Clasa a 9-a
Copilul în familie Adolescentul şi valorile sale

 Eu şi familia mea Mă simt bine în familie Arborele genealogic Cum să-ţi faci prieteni? Comunicare responsabilă
 Responsabilităţi în Timpul liber cu familia Relaţii de familie Modele demne de urmat Decizia îmi aparţine
familie Gusturi şi preferinţe în Istorii interesante din Întâmplări din copilărie
 Sărbători şi tradiţii familie familie
în familie
Copilul în societate Adolescentul şi societatea

Prietenii mei Conversaţii la telefon Drepturile şi obligaţiile Oameni şi caractere Cum să învăţăm eficient
Mergem la plimbare La cafenea mele Etichetă şi comportament în Mesaje scrise: cererea
Mesaje electronice: SMS Mesaje scrise: felicitarea Codul bunelor maniere în vizită personală
Facem cumpărături La medic locuri publice Mesaje scrise: invitaţia Istorii de succes
Mesaje scrise: anunţul Prestări servicii Moda şi bunul gust
Practicăm sportul
Copilul şi natura Adolescentul şi natura
Natura-ghidul călătorului Cartea Roşie a Republicii
 Curiozităţi din Prieteni din lumea animalelor Moldova Limbajul naturii Rezervaţii naturale din
lumea animalelor Prognoza meteo O vizită la Grădina  Monumente ale naturii Republica Moldova
 Plante deosebite Botanică din Republica Moldova Ocrotirea naturii – datoria
 Minuni ale naturii Comportament ecologic  Acţiuni ecologice fiecăruia
Copilul şi Patria Adolescentul şi Patria

Meleagul natal Chişinău, capitala Republicii  Simbolurile de stat Pagini din folclor Patria mea şi limba română
Legende istorice şi Moldova ale Republicii Locuri memorabile din Sărbători naţionale
toponimice Pagini de istorie: Ştefan cel Moldova Republica Moldova Valori culturale româneşti în
Obiceiuri şi tradiţii de Mare  Personalităţi celebre Personalităţi celebre: lume
iarnă Obiceiuri şi tradiţii de din sport compozitori, interpreţi
primăvară  Călătorii prin Costumul naţional
Unități de conținut dezvoltate gradual pe clase, liceu
ARIA TEMATICĂ/ CONŢINUTURILE DE ÎNVĂŢARE
Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Mediul personal Mediul personal Mediul personal
Autoportretul Imaginea de sine şi reputaţia Ghid pentru o viaţă de calitate
Generaţii şi interese Universul preferinţelor Managementul timpului
Dragostea – sentiment Dragostea înnobilează Lucruri de valoare şi valoarea
complex Relaţia părinţi - copii lucrurilor
Dragostea ca valoare umană
Mediul educaţional Mediul educaţional Mediul educaţional
 Lectura între necesitate şi  Educaţia formează  Vocaţie şi alegerea profesiei
plăcere personalitatea.  Cariere de succes
 Motivaţia şi succesul  Şcoala de azi şi de mâine.  Sfaturi sănătoase pentru
şcolar  Proiecte ecologice fiecare zi
 Cultura sănătăţii
Mediul social Mediul social Mediul social
 Comunicare reală şi  Arta de a găsi argumente Arta de a vorbi în public
virtuală  Mesaje scrise: reclamaţia Mesaje scrise: CV, scrisoare de
 Mesaje scrise: text  Comunicarea online: intenţie
publicitar oportunităţi şi riscuri Documentarea on-line: concursuri,
 Voluntariatul schimbă  În căutarea adevărului burse, proiecte
vieţi  Lecţii de viaţă  Atitudinea faţă de cei în etate:
 Comunicarea în situaţiile tradiţie sau datorie
de conflict Implicare civică în viaţa
comunităţii
Conţinuturile educaţionale au fost
descongestionate şi transformate în realităţi
funcţionale, care promovează:
autonomia
creativitatea
ingeniozitatea
interesele elevilor
SUGESTII TEMATICE NOI

 dezvoltarea personală
 educația pentru societate
 educație interculturală
 educație pentru media
 educație ecologică
 educația digitală
 etc.
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Elemente de construcție a comunicării
Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a aXII-a
Nivelul sintactico-morfologic: Nivelul sintactico-morfologic: Nivelul sintactico-morfologic:
A 1 Enunţul: propoziţia şi fraza A 1 Enunţul: propoziţia şi fraza A 1 Enunţul: propoziţia şi fraza
Organizarea structurală a enunţului. Propoziţia dezvoltată. Fraza. Propoziţia dezvoltată. Fraza.
Propoziţia dezvoltată. Fraza. A 2 Tipuri de propoziţii şi structura lor A 2 Tipuri de propoziţii şi
A 2 Tipuri de propoziţii şi structura lor specifică structura lor specifică
specifică Exprimarea unor acţiuni dorite, Descrierea unor persoane,
Exprimarea unor acţiuni, existenţe opinii, atitudini, impresii etc. locuri, obiecte, vreme,
(prezent, trecut), opinii, atitudini, A3 Textul evenimente (prezente, trecute
impresii etc. Exprimarea unor opinii, Coeziunea sintactică şi semantică. şi viitoare), produse, profesii,
atitudini, impresii etc. Punctuaţia (în funcţie de materia personalităţi.
Punctuaţia (în funcţie de materia studiată). Exprimarea unor opinii,
studiată). B.1 Exprimarea unei acţiuni, stări atitudini, impresii etc.
A3 Textul (verbul) Punctuaţia (în funcţie de
Coeziunea sintactică şi semantică, Modul condiţional, timpul trecut. materia studiată).
scopul comunicativ. Modul conjunctiv, timpul prezent. A3 Textul
B.1 Exprimarea unei acţiuni, stări Modul imperativ (forma afirmativă şi Coeziunea sintactică şi
(verbul) negativă) cu pronume în acuzativ şi semantică.
Modul indicativ, timpul trecut dativ. B.1 Exprimarea unei acţiuni,
(perfectul compus şi imperfectul). Modul impersonal, gerunziul. stări (verbul)
Verbe reflexive. Diateza pasivă. Modul indicativ, timpul viitor.
Modul indicativ: timpul prezent. Verbe B.2 Denumirea obiectelor, a fiinţelor Modul conjunctiv, timpul
cu terminaţii specifice (de ex. a afla, a (substantivul) trecut.
tăia, a contribui). Substantivele compuse. Ortografia Modul impersonal, infinitivul.
Modul nepersonal, participiul şi supinul. substantivelor. Diateza reflexivă cu pronume
B.2 Denumirea obiectelor, a fiinţelor Substantive de origine străină. în acuzativ şi dativ.
(substantivul) Substantivul în propoziţie. Articularea
Substantive simple şi compuse. substantivelor. Declinarea
Formarea substantivelor. substantivelor cu articolul nehotărât
Substantivul în propoziţie. şi hotărât.
Articularea substantivelor. Articolului
Abordarea funcțional-comunicativă a
fenomenelor gramaticale

 Astăzi vom învăța  Astăzi vom învăța cum să


condiționalul. formulăm condiții.
 Tema lecției de astăzi  Astăzi vom învăța să ne
este verbul a face exprimăm capacitatea de
efectuare a unei acțiuni.
 Scopul acestui
exercițiu este de a  Cu ajutorul acestui exercițiu
învăța verbele la vom învăța să exprimăm
trecut. acivitățile din trecut.
Abordarea funcţională
 Abordarea funcţională (funcţional-comunicativă)
încearcă să examineze în ce măsură o anumită
formă sau structură gramaticală este adecvată
pentru transmiterea unui anumit mesaj într-un
anumit context.
 Examinarea structurii gramaticale de pe poziţia
vorbitorului, pornind de la sens.
Abordarea funcțional-comunicativă
a fenomenelor gramaticale

utilizarea materialului studiat în situaţii


de comunicare

tratare a fiecărui fenomen gramatical

pornind de la funcţia lui spre forma necesară


în actul comunicativ
Acte comunicative
 Educaţia lingvistică a elevilor din instituţiile cu
predare în limbile minorităţilor naţionale se va
realiza printr-un larg spectru de Acte comunicative
- secvenţe produse de vorbitor cu o anumită
intenţie comunicativă.
 Actele verbale proiectate în curriculum oferă
elevilor multiple deschideri pentru utilizarea limbii
în situaţii de comunicare concrete, conform ariei
tematice stabilite.
ACTE COMUNICATIVE/DE VORBIRE PE CLASE
Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a

a identifica situarea în a identifica/a alege a recunoaște


spațiu și timp a unor informaţii; descrieri/caracteristici;
persoane/obiecte/ a identifica a identifica persoane/
acțiuni/evenimente; obiecte/persoane/acțiuni/e caracteristici;
a identifica informații; venimente; a selecta informații;
a selecta informații; a deduce sensul unor a considera o informație/un
a defini sensul unor mesaje; mesaje; fapt ca adevărat/fals;
a semnala receptarea a extrage anumite a cere clarificarea unui
mesajului; informații; enunț/mesaj;
a confirma înţelegerea a selecta informații a solicita explicații sau
mesajului; specifice; detalii suplimentare;
a solicita repetare unui a identifica descrieri de a da/a solicita informații/
cuvânt/enunț; persoane/personaje/locuri; instrucțiuni/sfaturi/ explicații;
a adresa întrebări/a solicita a identifica caracterizări de a prezenta argumente
răspunsuri; persoane/personaje; convingătoare;
a cerere/a oferi informaţii; a semnala receptarea a se autoprezenta;
a solicita opinii/sugestii; mesajului; a prezenta
a se identifica/a identifica a confirma înţelegerea experiențe/acțiuni/evenime
pe cineva mesajului; nte;
a solicita repetarea unui a descrie
enunț/mesaj: acţiuni/evenimente;
Repere conceptuale ale Curriculumului

 Reperele conceptuale ale Curriculumului la disciplina Limba


şi literatura română pentru instituţiile de învăţământ cu
predare în limbile minorităţilor naţionale, se axează pe
modelul funcţional-comunicativ şi vizează dezvoltarea
competenţei de comunicare prin abordarea integrată a
învăţării limbii şi literaturii române.
 „Abordarea integrată a limbii şi literaturii române se reflectă
în faptul interdependenţei dintre educaţia lingvistică şi
educaţia literar-artistică, ce facilitează perceperea textului
literar, a celui nonliterar şi contribuie la producerea diferitor
tipuri de texte, atât solicitate exclusiv în situaţiile de învăţare,
cât şi necesare în viaţa de după absolvirea şcolii”.
Repere conceptuale ale Curriculumului
 Accentul se va plasa pe educaţia lingvistică, textul (nonliterar şi
literar) fiind un factor-reper de dezvoltare a competenţelor
verbal-comunicative (audierea, vorbirea, lectura, scrierea),
model de limbă română literară, pretext pentru formarea
competenţei de comunicare. Învăţarea limbii şi a textului
nonliterar/literar se va contextualiza conform unităţii tematice.

 Studiul integrat al limbii şi literaturii române în şcoală are ca


scop formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare,
care ar permite individului să acţioneze autonom în diverse
domenii (familial, educaţional, social, profesional), pe întreg
parcursul vieţii.
Repere conceptuale ale Curriculumului

 Abordarea textului urmând a fi făcută, în fond, din


perspectivă comunicativă.
 Se va urmări nu studierea textului în sine
(hermeneutică, semiotică), ci modul de a transmite
prin intermediul textului a diferitor valori, a extrage
din text aceste valori, iar textul se va supune unei
examinări funcţionale.
Procesul de predare-învățare-
evaluare se va axa pe…???
Învățământul
formativ-dezvoltativ

Învățământul
informativ-reproductiv
Modalității de abordare procesului de
învățare
 Abordare acțională / Conținuturi valorificate
acțional
 Descriptori formulați în felul următor: ”elevul poate
utiliza / exprima/ solicita în limba română”
 Interacțiune și construirea sensului prin interacțiune
 Strategii de comunicare menite să ajute elevul
să îndeplinească sarcini concrete
 Colaborarea între elevi în procesul de învățare
 Medierea (după receptare, producere,
interacțiune)
Abordări ale procesului de
instruire
Învățarea bazată pe
probleme
Învățarea în bază de
proiecte

Învățarea bazată pe
sarcini

Învățarea prin
descoperire
Valorificarea suporturilor didactice
letrice șI on-line în procesul didactic
Suporturi didactice letrice suporturi digitale
 website-uri,
 ???????????????????  bloguri,
 filme,
 materiale în format
mp3 şi mp4,
 soft-uri,
 platforme
educaţionale etc.
Suporturi didactice on-line
 Activitatea profesorului de limba şi literatura română poate
fi facilitată prin folosirea suporturilor didactice on-line:

 Site-urile destinate învăţării limbii române, bibliotecile


virtuale cuprind dicţionare şi opere ale scriitorilor români,
edituri/reviste culturale etc.

 Căile de acces sunt multiple, motoarele de căutare sunt


internaţionale, iar portalurile – naţionale, şi, deşi au un
caracter general, în majoritatea cazurilor, au secţiuni
dedicate culturii şi educaţiei.
Suporturi on-line
 http://www.romanianvoice.com/;
http://www.poezie.ro/;
http://www.proza.ro/;

 http://www.dprp.gov.ro/elearning/
http://video.elearning.ubbcluj.ro/
http://www.dictionare.com/;
http://www.dictionaronline.ro/;
https://dexonline.ro/

 http://www.biblior.net/;
http://www.istoria.md/;
https://www.europeana.eu/portal/ru;

 www.literaturacopii.ro;
www.copiipovesti.ro;
legendeleromanilor.ro/;
http://www.povesti-pentru-copii.com/
Portaluri educaţionale
Google Classroom - aplicaţie
pentru profesori , ajută să îşi
organizeze orele într-un mod
eficient, să faciliteze comunicarea
şi colaborarea cu elevii, părinţii şi
Quizlet.com este o platformă colegii lor,
complexă de materiale online, ce
conţine o serie de exerciţii
interactive pentru semantizarea KAHOOT - platformă gratuită de
lexicului, termenilor, noţiunilor. învăţare bazată pe joc şi tehnologie
educaţională

Google Forms - aplicaţie care


simplifică şi uşurează evaluarea
elevilor, crearea chestionarelor YouTube - resursă utilă cu conţinut
de evaluare . video educaţional.
Chromebook Google Apps for Education
WebQuest WebQuest
 WebQuest WebQuest (en. quest = căutare) reprezintă informarea
independentă a elevului, din spațiul online, urmând linkuri date
de profesor (cu scopul evitării suprasolicitării lui), pe o temă dată.
 Poate fi de scurtă durată (1-3 ore) pentru integrarea de informații
sau de lungă durată (o lună/semestru) pentru transformarea
informației într-un produs de prezentat cuiva.

 Componentele unui webquest sunt:

- introducerea (succinta descriere a temei);


- prezentarea sarcinilor de lucru și a surselor de informații online (și
off-line);
- procesul - parcurgerea pașilor;

- evaluarea (prezentarea unor criterii);


- - concluzii (rezumat, influență)
MODEL DE PRODUS
 Google Sites
 Elevii au lucrat în echipe și au creat un website
al clasei cu ajutorul Google Sites.
 Fiecare elev a creat o pagină separată despre
acest aspect al vieții școlare pe care l-a
selectat și l-a descris în limba română. Paginile
create au inclus text (2-3 pasaje scurte),imagini
și fotografii proprii create cu ajutorul telefonului
mobil în cadrul activităților școlare. Pentru a
evalua activitatea elevilor profesorul a elaborat
o grilă de evaluare care au vizat competențele
proiectate pentru formare/dezvoltare.
Produse curriculare

 Produsele sunt rezultatele procesului de învăţare, acestea fiind


proiectate în Curriculum pentru fiecare competenţă
specifică pe clase.

Examinați produsele curriculare pentru clasa a V-a

 Cum sunt structurate?

 Ce tipuri de produse sunt proiectate?


PRODUSE ÎN FORMAT
TRADIȚIONAL ȘI/ SAU DIGITAL
Postere/ colaje/ infografice
în format tradițional și digital

sau
ELEMENT DE NOUTATE:
INTERACȚIUNEA ONLINE
 Integrarea produselor
digitale în procesul de
instruirel
CE ESTE UN PRODUS
DIGITAL?

Un produs digital poate fi considerat


orice lucrare creată de elev și/ sau
cadru didactic prin intermediul
tehnologiilor informaționale moderne:
 un document în format Word sau
Power Point
 o înregistrare audio în format mp3,
 un filmuleț video în format mp4
înregistrat cu telefonul mobil,
 o pagină de blog,
 o pagină wiki,
 un portofoliu digital creat cu ajutorul
Google Sites.
Ce tipuri de produse digitale
proiectează Curriculumul la disciplină?
CONTINUAȚI:
• hărți conceptuale în format Word,
• prezentări în format mp3, mp4,
• Proiect audio, audiovideo,
• chestionare sau sondaje în format digital,
• postere interactive online,
• …………………………………
• ………………………………..
• ……………………………….
• ……………………………..
• ………………………………..
SARCINI AUTENTICE DE ÎNVĂȚARE

 Sarcini din viața reală

 Elevul este pus în situația de a


rezolva o problemă din lumea
reală

 Va exista o conexiune reală cu


lumea din afara clasei

 Vor fi utilizate exemple reale, din


mediul de interes al elevului
Recomandări pentru cadrul
didactic
Profesorul va utiliza pe larg:

 materiale didactice ilustrative (imagini, obiecte concrete,


tabele, scheme, infografice, produse digitale, hărţi conceptuale,
produse digitale, lucrări grafice, postere, scheme, diagrame,
ilustraţii, diapozitive), etc.)

 instrumente educative moderne (calculator, TV, video, TBI,


tablete etc.), activități/exerciții cu caracter ludic atractiv
(asocieri, alegeri, imitări, vizionări, rime, versuri, cântece, poezii,
poveşti, povestiri, scenete etc.)

 suporturi digitale (website-uri, bloguri, filme, colaje, postere


digitale, dicționare digitale, materiale în format mp3 și mp4, etc.)
TEMELE PENTRU ACASĂ

 Volumul temelor pentru acasă nu trebuie să depășească 1/3 din


volumul sarcinilor realizate în clasă, pe parcursul lecției.

 Se recomandă alternarea temelor clasice, tradiționale cu cele cu


caracter practic-aplicativ, legate de viața reală (proiecte,
machete), respectându-se preferințele și interesele elevilor.

 Se evaluează prin notă temele constituite din sarcini complexe,


cu un grad sporit de dificultate, realizate, de regulă, de lungă
durată (proiecte, lucrări practice/de investigație, eseuri,
comunicări orale, etc).
TEMELE PENTRU ACASĂ
 Temele pentru acasă se vor axa pe sarcini autentice, care
valorifică probleme reale, situații din viața elevului, corelate
perspectivei de integrare sociolingvistică a acestuia în
comunitate.

 Sarcinile complexe, cu un grad sporit de dificultate se vor


propune o singură dată în cadrul unității de învățare, cu
anunțarea, din start, a condițiilor de realizare.

 Tipologia temelor pentru acasă - activități de receptare


(ascultare sau lectură) și activități de producere (scriere,
vorbire), interacțiune sau mediere, se vor realiza prin integrarea
celor 4 tipuri de competențe integratoare: audiere, lectură,
vorbire, scriere.
Mulțumesc mult pentru atenție și
implicare activă!

S-ar putea să vă placă și