Sunteți pe pagina 1din 77

Tema 2: Internaţionalizarea,

Globalizarea,
Transnaţionalizarea

1. Expansiunea economică internaţională: motivaţii,


premise, forme
2. Globalizarea: esenţa, avantaje şi dezavantaje
3. Evoluţia Mentalităţii: de la Internaţional la
Transnaţional

1
Factorii creșterii
interdependențelor
economice:
 Diviziunea internațională a muncii

 Deschiderea economiilor naționale spre export


 Nivelul și evoluția prețurilor mondiale
 Creșterea și diversificarea fluxurilor
economice internaționale
 Rolul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în
economie;
 raporturile de putere pe plan internaţional;
 factori politici şi sociali, etc.

2
Căi de creștere a
interdependențelor:
 prin schimburile de mărfuri şi
servicii;
 prin relaţiile monetar-valutare;

 prin relaţiile financiare, concretizate


în fluxuri financiare internaţionale;
 prin politicile economice.

3
Esența
Internaţionalizării:

Internaţionalizarea – activitate
economică ce depăşeşte graniţele
naţionale şi care desemnează un
grad mai ridicat de dezvoltare a
interdependenţelor, care cuprind
întreaga economie mondială, toate
ţările, ramurile şi domeniile de
activitate
4
Internaţionalizarea
Internaţionalizarea ca proces a început
concomitent cu apariţia schimburilor
de bunuri – formarea pieţei mondiale
Piaţa mondială s-a format în epoca
acumulării iniţiale a capitalului
Diviziunea internaţională a muncii –
premiză internaţionalizării –
producerea de bunuri şi servicii într-
un volum mai mare necesităţilor
interne în baza specializării între ţări

5
Motivaţiile: Imboldurile şi Avantajele
Internaţionalizării
 Motivaţiile Tradiţionale
 Căutarea resurselor: asigurarea cu resurse, exploatarea
diferenţelor de cost al factorilor
 Căutarea unei pieţe: valorificarea capacităţilor, mărirea
dimensiunilor

 Motivaţii ce reies din cele de mai sus


 Poziţionarea competitivă (ori “şah global”): Necesitatea
operaţiunilor globale pentru a obţine întîietatea, a asigura
rezervele de profit, etc.
 Scanarea globală: căpătare de noi tendinţe, tehnologii şi
idei
 Intelegenta artificiala 6
Motivaţia Expansiunii
Interna ţionale
Pînă la II RM
Căutarea
CăutareaResurselor
Resurselor
––Asigurarea cu materie primă
Asigurarea cu materie primă
––Exploatarea diferenţelor de cost
Exploatarea diferenţelor de cost
50/60
Căutarea
CăutareaPieţei
Pieţei
–Protejarea
Protejareaexporturilor

exporturilor
–Asigurarea
Asigurareacreşterii

creşterii
–Mărirea
Mărireadimensiunilor

dimensiunilor 70/80
Poziţionarea
PoziţionareaCompetitivă
Competitivă
–Depăşirea
Depăşireaconcurenţilor

concurenţilor
–Ocuparea
Ocupareapieţelor

pieţelor
–“Şah
“Şahglobal”

global”
90/00
Scanarea
ScanareaGlobală
Globală
–Inteligenţă
Inteligenţăglobală

globală
–Acces
Acceslalacunoştinţe
cunoştinţeşişi

expertiză
expertizălimitate
limitate
10/20
Cautari
Cautari Strategice
Strategice
Intelegenta
Intelegentaartificială
artificială
–Robotizarea
–Robotizarea
–Acces la posibilitatea
–Acces la posibilitatea
folosirii
folosiriirezultatelor
rezultatelorPTS,
PTS,
oportunitatilor
oportunitatilortehnologice.
tehnologice.
7
Premisele Internaţionalizării:

 Ţările străine trebuie să ofere avantaje


specifice de amplasare – pentru a motiva
compania să investească pe teritoriul ei
 Compania trebuie să posede competenţe
strategice sau avantaje de proprietate
specifice – pentru a compensa nefamiliaritatea
cu pieţele externe
 Compania trebuie să posede capacităţi
organizaţionale - pentru a obţine profituri
mai mari de la folosirea punctelor tari în interior
decît în exterior prin mecanismele de piaţă
externă precum contractarea şi licenţierea
8
Alternativele modului de
intrare
 Export
 Indirect
 Direct (ex. agent)  Investiţii
 Controlat (ex. ramură  Greenfield
de vînzări)  Achiziţii
 Contractare  Societate
 Licenţiere mixtă
 Franşiză
 Contracte manageriale
sau de deservire
 Acorduri de cooperare
9
Procesul
Control asupra activităţilor externe Internaţionalizării
Filială
proprie
Societate
mixtă cu un
partener local
Franchising
Export prin
Licenţiere agent sau
distribuitor

Export
Indirect

Volumul resurselor destinate pieţei externe 10


Globalizarea
poate fi determinată
drept nivelul superior
al internaţionalizării

11
FORMELE DE
MANIFESTARE ALE
GLOBALIZĂRII
 Globalizarea politică
 Globalizarea economică
 Globalizarea socială
 Globalizarea financiară
 Globalizarea militară
 Globalizarea tehnologică
 Globalizarea ecologică

12
Trei etape ale
globalizării

Etapa III

Etapa II
Etapa I

1870 1914 1945 1980 2006

Spre sfârşitul secolului


XX, globalizarea a
devenit axa dezvoltării
mondiale 13
Globalizarea (dialog
mondial)
 Concepţia Clubului de la Roma: globalizarea –
interdependenţa între ţări la scară mondială,
fără frontiere naţionale
 Concepţia Forumului Economic Mondial
(FEM): globalizarea – deschiderea pieţelor
lumii şi formarea unei pieţe mondiale unice
 Concepţia PNUD: globalizarea pentru
oameni, nu pentru profit
 Concepţia UNCTAD: globalizarea –produs al
liberalizării
 Concepţia UNESCO: globalizarea – proces de
mondializare, proces revoluţionar caracterizat
prin universalitate 14
Globalizarea (dialog
mondial continuare)
 J.K.Galbraith: globalizarea – rezultat al
internaţionalizării vieţii economice
 Antoine Ayoub: mondializarea – o nouă
dimensiune a liberului-schimb
 Jacques Percebois: mondializarea – reţea
transnaţională de decizie
 Harold James: globalizarea – integrare
transnaţională, dizolvantă a statului-
naţiune
 John Naisbit: globalizarea – integrare
economică mondială
 Alvin Toffler: globalizarea – sistem mondial
fără frontiere naţionale pentru secolul XXI 15
Globalizarea (2 semnificaţii)
 Prima semnificaţie (cea mai răspândită) este că în
perioada iniţială, la nivel planetar, globalizarea se
prezintă ca un proces de internaţionalizare a
economiei mondiale şi, ca rezultat logic, extinderea
relaţiilor reciproce dintre economiile naţionale,
căpătând forma transnaţionalizării, adică a
interpătrunderii şi îngemănării lor reciproce

 A doua semnificaţie, care s-a impus în perioada


postbelică şi care defineşte globalizarea, este
universalizarea sau omogenizarea vieţii economice.
Ea se reflectă prin intensificarea relaţiilor economice
internaţionale - schimb intens de mărfuri şi
capitaluri, informaţie şi cunoştinţe, interpătrunderea
culturilor etc., care tot mai mult tind spre standarde,
principii, şi valori unice
16
Globalizarea (definiţie):
Proces deosebit de dinamic al creşterii
interdependen-ţelor dintre statele naţionale,
survenit în urma extinderii şi aprofundării
legăturilor transnaţionale (REI) în tot mai
vaste şi mai variate sfere ale vieţii economice,
politice, sociale şi culturale şi având ca efect
faptul că problemele devin mai curând globale
decât naţionale, necesitând, la rândul lor, o
soluţionare mai curând globală decât
naţională.

 Globalizarea exprimă procesul de extindere a


activităţilor sociale, economice şi politice
peste graniţe (naţionale, apoi regionale), astfel
încât evenimentele apărute sau deciziile luate
într-o anume zonă a arealului mondial ajung
să aibă semnificaţii şi să influenţeze şi vieţile
celor aflaţi într-un alt colţ al lumii. 17
Trei indicatori principali ai
Globalizării:
 Diapazonul – măsura în care interdependenţa
economică internaţională este într-adevăr globală
şi nu limitată la triada formată din America de
Nord, Europa şi Japonia/Asia de Est;
 Intensitatea – adâncimea şi extensiunea
interdependenţe-lor, ce se desfăşoară atât între
ţări cît şi între firme;
 Sensibilitatea – măsura în care evenimentele
dintr-o parte a sistemului global se transmit în altă
parte a sistemului. Cu cît este mai integrat
sistemul, cu atât mai rapidă şi mai completă va fi
transmiterea efectelor economice şi crizelor pe tot
cuprinsul sistemului.
18
Factori determinanți ai
globalizării:
 Liberalizarea comerţului internaţional cu mărfuri:
 Liberalizarea comerţului cu servicii;
 Liberalizarea investiţiilor străine directe:
 Liberalizarea pieţelor de capital ;
 Progresul tehnic;
 Dezvoltarea comunicaţiilor globale şi a reţelei
Internet ;
 Interesul comun al umanităţii (dezvoltarea durabilă
şi securitatea ecologică). 19
Avantaje ale Globalizării:
 Intensificarea concurenţei internaţionale - adâncirea
specializării şi diviziunii internaţionale a muncii - creşterea
productivităţii nu numai la nivel naţional, dar şi la cel mondial.
 Micşorarea semnificativă a costurilor, ca urmare a
măririi volumurilor de producţie şi optimizării utilizării
factorilor de producţie - creşterea economică stabilă.
 Impulsionarea dezvoltării progresului tehnologic,
raţionalizării producerii la nivel global, extinderii tehnologiilor
înaintate şi, de asemenea, presiunea din partea concurenţilor în
favoarea implementării neîntrerupte a inovaţiilor.
 a dus la o revoluţie informaţională – creşterea volumului
şi mărirea vitezei de transmitere a informaţie i, crearea
“păienjenişului” mondial - Internetului etc. Deasemenea a avut
loc o scădere bruscă a cheltuielilor de transport şi de
comunicaţie, s-au micşorarat considerabil cheltuielile de
prelucrare, păstrare şi utilizare a informaţiei. În rezultat a fost
pusă baza unei infrastructuri informaţionale internaţionale.

20
Avantaje ale Globalizării
continuare:
 Au fost instituite un şir de organizaţii
economice internaţionale - FMI, Banca Mondială,
OMC etc., care sprigină statele în curs de dezvoltare în
promovarea reformelor.
 Liberalizarea şi creşterea transparenţei
economie mondiale, care a dus la limitarea
politicilor protecţioniste şi a impulsionat comerţul
mondial cu mărfuri şi servicii, fluxurile internaţionale de
capital şi a forţei de muncă. Ca rezultat, a crescut
semnificativ volumul investiţiilor directe la nivel mondial,
rolul corporaţiilor transnaţionale.
 Diversificarea considerabilă a domeniilor de
activitate a întreprinderilor, fapt ce a devenit
posibil atât în rezultatul progresului tehnologic, cât şi a
posibilităţilor mai largi de gestionare în baza noilor
mijloace de comunicare.
21
Dezavantaje ale
Globalizării:
 Creşterea bruscă a polarizării Nord –
Sud, Centru - Periferie;
 Deformarea mecanismelor financiare de
piaţă.
 Expansiunea haotică a capitalului global,
mai ales a capitalului speculativ.
 Instabilitatea regională sau globală,
cauzată de interdependenţele
economiilor naţionale la nivel mondial.
22
Riscurile globalizării economice
Eroziunea statelor
naționale

Dumbing social

Globalizare
Clivaj între bogați și
săraci

Societăți
multinaționale
necontrolabile

Degradarea mediului
Globalizarea: Importanţa
Istorică
 Globalizarea reprezintă un adevărat salt
asupra statului-naţiune
 Globalizarea cere crearea unei noi ordini
economice şi politice mondiale
 Globalizarea angajează, în mersul său,
toate ţările lumii
 Globalizarea, prefigurând o nouă realitate
istorică, aduce în câmpul vieţii social-
economice şi al experienţei istorice un
nou sistem de valori
24
Evoluţia Mentalităţii:
de la Internaţional la
Transnaţional
 Perspectiva Internaţională: Companie naţională cu
filiale în străinătate, viziune oportunistă asupra ISD
 Perspectiva Multinaţională : pieţe externe
importante, managementul corespunzător unei
federaţii de companii
 Perspectiva Globală : Lumea este privită ca o
singură unitate analizată, toate produsele sînt
vîndute în acelaşi fel, operaţiunile sînt administrate
în mod centralizat
 Perspectiva Transnaţională : Nevoia de a face faţă în
acelaşi timp presiunilor ţării-gazdă şi cererii
competitive globale, întruneşte ce e mai bun din
toate mentalităţile
25
Evoluţia Mentalităţii
Înaltă
Global Transnaţional
Integrarea Mondială

Internaţional Multinaţional
Joasă
Joasă Receptivitatea Naţională Înaltă
14 26
Clasificarea şi
particularităţile CTN

Companiile internaționale, multinaționale, globale


și transnaționale diferă între ele prin scopul și
gradul de interacțiune al operațiunilor acestora în
afara țării.

Companiile internaționale – sunt companii


importatoare și exportatoare care nu au investit în
afara țării natale.
Companiile multinaționale – au investit în alte
țări, dar nu au oferte coordonate de produse pentru
fiecare țară. Mai mult sunt focusate în ideea
adaptării produselor și serviciilor sale pentru
fiecare piață individual. 27
Clasificarea şi
particularităţile CTN (cont.)

 Companiile globale - sunt prezente și au investit în


mai multe țări. Ele își vând produsele sale unificate prin
promovarea aceleiași imagini /mărci (brănd) pe toate
piețele. În general dirijează dintr-un singur oficiu
corporativ care este responsabil pentru strategia
globală. În mod obișnuit pun accentul pe volume,
managementul costurilor și eficiență.
 Companiile transnaționale – sunt organizații mult mai
complexe. Ele au investit in operațiuni străine, dirijează
afacerile dintr-un centru unic, susțin competențe de
cercetare-dezvoltare și de marketing pentru fiecare
piață străină în parte.
28
Centrul ONU privind CTN-urile, constituit în 1975,
a evidenţiat următorii indici ai unei CTN:

cifra de afaceri mai mare de 2 mlrd USD;


1)

prezenţa filialelor în nu mai puţin de 6 ţări;


2)

ponderea activelor peste hotare mai mare de


3)

25%-30% din volumul total al activelor


companiei;
20%-30% din volumul cifrei de afaceri să
4)

revină vânzărilor efectuate peste hotarele ţării


de origine.
29
Ce este o Corporaţie
Transnaţională (CTN)?
 Investiţii directe substanţiale în ţări
străine (nu doar o afacere de export sau
import)
 Management activ al acestor active din
exterior (nu doar deţinerea acestora ca
portofoliu financiar pasiv)
 Integrare managerială a operaţiunilor
localizate în ţări diferite
30
Ce este o Corporaţie
Transnaţională (CTN)? (continuare)

 Medii de operare multiple


 Diverse trăsături ale preferinţelor
consumatorului, canale, medii
legislative, etc.
 Cerinţe şi riscuri politice

 Nevoia de a conforma strategia


corporativă la politicile ţării-gazdă
31
Ce este o Corporaţie
Transnaţională (CTN)? (continuare)
 Joc competitiv global
 Multiple pieţe, noi opţiuni strategice
 Fluctuaţiile valutare şi riscul schimbului
valutar
 Performanţa economică este măsurată prin
multiple valute
 Complexitatea şi diversitatea organizaţională
 Nevoia de a administra cereri complexe în
contextul barierelor ce ţin de distanţă, timp, limbă
şi cultură
32
Formele de cooperare
economică ale CTN
 Concernul – Continental AG, BAYER, Schering, Simson (Germania), Merck
(SUA), LUKOIL (Rusia)
 Grupa financiar-industrială – Mitsubishi, Mitsui, Sumimoto (Japonia),
Evrozoloto, Rushim, Interros, TANAKo (Rusia)
 Holdingul – Zepter, Porsche (Germania), ROKURA CSR (România)
 Trusturile – SPDR Trust (SUA), Central European Trust (Uniunea Europeană)
 Conglomeratele – General Electric, Textron (SUA), Hyundai, Daewoo Group
(Coreea de Sud), Hanson (Marea Britanie), Philips Electronics (Olanda)
 Sindicatele – Sindicatul Internaţional al Azotului, Sindicatul European al
Aluminiului, Sindicatul Internaţional al Diamantului
 Cartelul – Cartelul Internaţional al Vopselelor, Cartelul European al Oţelului
 Consorţiul – Consorţiul European al Bibliotecilor Ştiinţifice, Consorţiul Rusesc
Aerian, Alfa-Grup (Rusia)
 Alianţele strategice – Grundig & Philips (înregistrări video), Honda & Rover
(telefonie mobilă), Daimler-Chrysler & Mitsubishi Motors, General Motors &
Fiat, Subaru & SAAB, Ford Motors & Mazda, Nissan & Renault (industria auto) 33
Influenţa CTN asupra
Economiei Mondiale
 Cele mai mari CTN au dimensiunile ţărilor de
mărime medie (şi probabil au o influenţă mai
puternică decît acestea)
 Exxon Mobil – valoarea adăugată 2005: $84 mlrd
 Pakistan - valoarea adăugată 2005: $83 mlrd

 Unele industrii sînt complet dominate de


CTN
 85% din toate automobilele, 70% din toate
computerele sînt produse şi vîndute de către CTN
34
Caracteristicile CTN
conform UNCTAD
 Deţin unităţi economice în două sau mai multe ţări
 Sistemele de conducere le permit aplicarea unei politici
economice coordonate printr-un centru unic de administrare
 Participă activ la procesele şi fenomenele desfăşurate în
economia mondială, precum şi în relaţiile economice
internaţionale, stimulând dezvoltarea acestora
 Subdiviziunile sînt legate reciproc prin deţinerea proprietăţii
sau prin alt mod, care permite unora dintre ele să influenţeze
considerabil asupra activităţii altora şi să repartizeze resursele
materiale şi financiare, potenţialul intelectual, responsabilităţile
 Utilizează aşa indicatori ca: cota activelor din străinătate în
totalul activelor – nu mai puţin de 25%, vânzările anuale în
străinătate, cota angajaţilor din străinătate în totalul angajaţilor
şi coeficientul transnaţionalităţii (media celor trei) 35
Influenţe pozitive ale CTN
asupra economiei mondiale
 Distribuirea optimă a tuturor tipurilor de resurse
 Stimularea amplasării adecvate a producţiei
 Răspândirea activă a produselor şi tehnologiile noi
 Favorizarea intensificării concurenţei
 Dezvoltarea cooperării internaţionale
 Redistribuirea fluxurilor masive de investiţii între
ţări
 Modernizarea tehnologiilor şi dezvoltarea producţiei
 Formarea noilor locuri de muncă
 Menţinerea stabilităţii economice şi politice
 Dezvoltarea relaţiilor economice internaţionale
 Soluţionarea problemelor globale ale omenirii 36
Influenţe negative ale CTN
asupra economiei mondiale
 Pătrunderea în sferele, care tradiţional sînt considerate
zone ale intereselor de stat
 Nerespectarea realizării politicii economice a ţării-gazdă
 Dezorganizarea sferei internaţionale a economiei ţării-
gazdă
 Încălcarea legislaţiei naţionale din domeniul fiscal
 Scutirea veniturilor companiilor-fiice din diferite ţări de
impozite, prin utilizarea preţurilor de transfer
 Stabilirea preţurilor înalte de monopol, şi dictarea
condiţiilor care ating interesele ţărilor-gazdă
 Desfăşurarea unei activităţi care se caracterizează printr-
o exploatare totală a resurselor naturale şi umane 37
Impactul CTN asupra
economiilor în tranziţie
 Contribuie la creşterea volumului exporturilor ţărilor-gazdă,
fapt care derivă din capitalul şi tehnologia adiţională, know-
how-ul managerial implementat şi accesul la pieţele regionale
sau globale

 Completează resursele autohtone cu resurse adiţionale, ce


permit extinderea portofoliului de produse consumate pe piaţa
internă sau destinate exportului, fapt care conduce la creşterea
competitivităţii şi a avantajelor economiei ţării-gazdă

 Conduc la intensificarea exporturilor prin aportul de capital în


ţările cu investiţii interne reduse, în vederea exploatării
resurselor naturale şi a forţei de muncă ieftine 38
Concluzii:
 Globalizarea este axa dezvoltării mondiale la
etapa contemporană
 Globalizarea este o formă superioară a
internaţionaliză-rii, care se manifestă şi prin
procesul de transnaţionali-zare şi integrare
 Rezultat al globalizării: omogenizarea
vieţii economice (standarde, principii, şi
valori unice)
 Indicatorii globalizării: diapazonul,
intensitatea, sensibilitatea
 Există atît avantaje cît şi desavantaje ale
globalizării
39
Concluzii: (continuare)

 Globalizarea poate fi determinată drept


nivelul superior al internaţionalizării
 Motivaţiile internaţionalizării: căutarea
resurselor, căutarea pieţelor,
poziţionarea competitivă, scanarea
globală
 Premisele Internaţionalizării: avantaje specifice de
amplasare, competenţe strategice sau avantaje de
proprietate specifice, capacităţi organizaşionale
 Forme ale internaţionalizării: export,
contractare, investiţii
40
Concluzii: (continuare)

 Evoluţia Mentalităţii: perspectiva


internaţională, perspectiva multinaţională,
perspectiva globală, perspectiva
transnaţională
 CTN îmbină cele trei perspective:
internaţională, multinaţională, globală
 Formele de cooperare economică ale CTN:
concern, trust, conglomerat, grupa
financiar-industrială, holding, cartel,
alianţă strategică
41
Guvernanţa mondială (Global governance)

42
Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și
Dezvoltare în cadrul Raportului Mondial al
Investițiilor (UNCTAD -  United Nations
Conference on Trade and Development)
ierarhizează corporaţiile după diverse criterii
precum:
Volumul activelor deţinute in străinătate
Indicele de transnaţionalitate
Mărimea profitului
Numărul angajaților în străinătate.
Volumul vinzarilor in strainatate
TOP 10 corporații transnaționale după
mărimea venitului. 2016
Denumirea corporației Țara de origine Domeniul de activitate Mărimea venitului
( mil.euro)
1. Walmart Comerț 482.130
United States
2. State Grid China Industria electronică 329.601

3. China National China Industria petrolieră 299.271


Petroleum
4. Sinopec Group China Industria petrolieră 294.344

5. Royal Dutch Shell Industria extractivă 272.156


United Kingdom
6. Exxon Mobil Industria petrolieră 246.204
United States
7. Volkswagen Industria automobilistică 236.600
Germany
8. Toyota Motor Industria automobilistică 236.592
Japan
9. Apple Tehnologia computerelor 233.715
United States
10. BP Industria petrolieră 225.982
United Kingdom

Sursa: revista FORTUNE


Top 10 corporații transnaționale după
valoarea activelor în străinătate,2015
Denumirea corporației Țara de origine Domeniul de activitate Valoarea activelor
(mil.euro)
Industria extractivă 288 283
1. Royal Dutch Shell plc United Kingdom
2. Toyota Motor Industria automobilistică 273 280
Corporation Japan
Industrie și comerț 257 742
3. General Electric Co United States
Industria petrolieră 236 719
4. Total SA France
Industria petrolieră
216 698
5. BP plc United Kingdom
6. Exxon Mobil Industria petrolieră
193 493
Corporation United States
Industria petrolieră
191 933
7. Chevron Corporation United States
Industria automobilistică 181 826
8. Volkswagen Group Germany
Telecomunicații 166 967
9. Vodafone Group Plc United Kingdom
Tehnolocia computerelor 143 652
10. Apple Computer Inc United States

Sursa: UNCTAD
Top 10 corporații transnaționale după
numărul angajaților în strainătate, 2015
Denumirea corporației Țara de origine Domeniul de activitate Numărul de angajați

Comerț 800 000


1. Wal-Mart Stores Inc United States
2. Hon Hai Precision China Industria electronică 667 318
Industries
3. Volkswagen Group Industria automobilistică 334 076
Germany
Switzerland Industria alimentară 324 115
4. Nestlé SA
Industria automobilistică 243 000
5. Robert Bosch GmbH Germany
6. CK Hutchison Holdings Tehnologia computerelor 239 552
Limited United States
7. Samsung Electronics Co., Samsung Electronics Co.,
219 822
Ltd. Republic of Korea Ltd.
Industrie și comerț 208 000
8. General Electric Co United States
United Kingdom Servicii 166 162
9. WPP PLC
Industria de enerige
161 411
10. Schneider Electric SA France electrica

Sursa: UNCTAD
Top 10 corporații transnaționale după
volumul vînzărilor în străinătate,2015
Denumirea Țara de origine Domeniul de Volumul vînzărilor
întreprinderii activitate
Germania Industria automobilistică 189 817
Volkswagen Group
Industria extractivă 169 737
Royal Dutch Shell plc United Kingdom
Industria petrolieră 167 304
Exxon Mobil Corporation United States
Industria automobilistică 165 195
Toyota Motor Corporation Japan
Samsung Electronics Co.,
Samsung Electronics Co., 158 756
Ltd.
Ltd. Republic of Korea
Tehnolocia computerelor 151 983
Apple Computer Inc United States
Industria petrolieră 145 640
BP plc United Kingdom
Germania Industria automobilistică 141 456
Daimler AG
Hon Hai Precision China Industria electronică
139 633
Industries
Comerț 124 571
Wal-Mart Stores Inc United States
Sursa: UNCTAD
Clasificarea CTN (active
straine)
Foreign Assets Total Assets (in
Rank Corporation Country Industry (in Millions of Millions of
dollars) dollars)
General Electric United Electrical & electronic
1 331 160 656 560
Co States equipment
Royal Dutch Shell United Petroleum
2 301 898 357 512
plc Kingdom expl./ref./distr.
Toyota Motor
3 Japan Motor vehicles 274 380 403 088
Corporation
Exxon Mobil United Petroleum
4 231 033 346 808
Corporation States expl./ref./distr.
Petroleum
5 Total SA France 226 717 238 870
expl./ref./distr.
United Petroleum
6 BP plc 202 899 305 690
Kingdom expl./ref./distr.
Vodafone Group United
7 Telecommunications 182 837 202 763
Plc Kingdom
Volkswagen
8 Germany Motor vehicles 176 656 446 555
Group
Chevron United Petroleum
9 175 736 253 753
Corporation States expl./ref./distr.
Petroleum
10 Eni SpA Italy 141 021 190 125
expl./ref./distr.
Electricity, gas and
11 Enel SpA Italy 140 396 226 006
water
Glencore Xstrata
12 Switzerland Mining & quarrying 135 080 154 932
PLC
Anheuser-Busch Food, beverages and
13 Belgium 134 549 141 666
InBev NV tobacco
Utilities (Electricity, gas
14 EDF SA France 130 161 353 574
and water)
Food, beverages and
15 Nestlé SA Switzerland 124 730 129 969
tobacco
Utilities (Electricity, gas
16 E.ON AG Germany 124 429 179 988
and water)
Utilities (Electricity, gas
17 GDF Suez France 121 402 219 759
and water)
Deutsche Telekom
18 Germany Telecommunications 120 350 162 671
AG
Apple Computer United Electrical & electronic
19 119 918 207 000
Inc States equipment
Honda Motor Co
20 Japan Motor vehicles 118 476 151 965
Ltd
49
Clasificarea CTN (active
straine)
tari in dezvoltare Foreign
Assets (in
Total Assets
Rank Corporation Country Industry (in Millions of
Millions of
dollars)
dollars)
Hong
1 Hutchison W hampoa Kong, 85 721 103 715
Limited China Diversified
2 CITIC Group China Diversified 78 602 565 884
Taiwan Electrical &
3 Hon Hai Precision Province of electronic 65 471 70 448
Industries China equipment
Petronas - Petroliam Petroleum
4 49 072 163 275
Nasional Bhd Malaysia expl./ref./distr.
5 Vale SA Brazil Mining & quarrying 45 721 131 478
China Ocean Shipping Transport and
6 43 452 56 126
(Group) Company China storage
China National Offshore Oil Petroleum
7 34 276 129 834
Corp China expl./ref./distr.
8 América Móvil SAB de CV Mexico Telecommunications 32 008 75 697
Russian Petroleum and
9 31 174 98 961
Lukoil OAO Federation natural gas
Non-metalic mineral
10 30 730 36 808
Cemex S.A.B. de C.V. Mexico products
Venezuela,
11 Bolivarian Petroleum 27 462 218 424
Petróleos de Venezuela SA Republic of expl./ref./distr.
Electrical &
12 Samsung Electronics Co., Korea, electronic 26 077 169 702
Ltd. Republic of equipment
Singapore
13 25 768 32 242
Telecommunications Ltd Singapore Telecommunications
Korea,
14 25 443 113 906
Hyundai Motor Company Republic of Motor vehicles
Hong
15 Jardine Matheson Holdings Kong, 24 284 63 460
Ltd China Diversified
Sabic - Saudi Basic Saudi Petroleum
16 23 540 90 089
Industries Corp. Arabia expl./ref./distr.
Russian Petroleum and
17 23 425 396 454
Gazprom JSC Federation natural gas
Wilmar International Food, beverages
18 23 088 41 920
Limited Singapore and tobacco
Hong
19 China Resources Power Kong, 22 938 22 938
Holdings Company Ltd China Energy
20 Tata Motors Ltd India Automobile 21 575 31 281
50
Top 10 corporații transnaționale după
indicele de transnaționalitate, 2015
Denumirea Țara de origine Domeniul de TNI ( PER CENT)
corporației activitate ( În raport cu volumul
activelor din străinătate)
1. Rio Tinto PLC United Kingdom Industria extractivă 99,2
2. Altice NV Netherlands Telecomunicații 97,0
3. Heineken NV Netherlands Industria berii 96,6
4. Anglo American plc United Kingdom Industria extractivă 94,8
5. Anheuser-Busch Belgium Industria berii 93,1
InBev NV
6. Nestlé SA Switzerland Industria alimentară 92,3
7. Schneider Electric France Industria de enerige 91,9
SA electrica
8. Linde AG Germany Industria chimică 91,9
9. British American United Kingdom Tutungerie 90,5
Tobacco PLC
10. WPP PLC United Kingdom Servicii 88,6
Sursa: UNCTAD
FINANCIAL TIMES GLOBAL 500 (ANUL 2014)
Cele mai mari corporații transnaționale sunt o manifestare a
tendinței globalizării și există câteva zeci dintre cele mai mari
din lume, care sunt estimate de valoarea lor de piață:

 Apple (tehnologie, SUA).


  Exxon Mobile (petrol, SUA).
  Microsoft (tehnologie, SUA).
  IMB (tehnologie, SUA).
 Magazinul Wall-Mart (retail din SUA).
 Chevron (energie, SUA).
 General Electric (producție tehnică, medicală, energie, SUA).
 Google (tehnologie, SUA)
 Berkshire Hathaway (investiție, SUA).
 AT & T Inc (telecomunicații, SUA).
54
55
Etapele Fuziunilor
Merger Waves

Period Name Facet

1893-1904 First Wave Horizontal mergers

1919-1929 Second Wave Vertical mergers

1955-1970 Third Wave Diversified conglomerate mergers

1974-1989 Fourth Wave Co-generic mergers; Hostile takeovers;


Corporate Raiding

1993-2000 Fifth Wave Cross-border merger; mega-mergers

2003-2008 Sixth Wave Globalization, Shareholder Activism,


Private Equity

56
List of largest M&A deals in the world by value in the years 2011-2016

Rank Year Purchaser Purchased Transaction Inflation adjusted


value (in billions (in billions 2016
USD) USD)
1 2013 Verizon Verizon Wireless 130 134
Communications
2 2015 Dow Chemical DuPont 130 131

3 2015 Anheuser-Busch SAB Miller 117.4 119


InBev
4 2016 AT&T Inc. Time Warner 108.7 109

5 2015 Heinz Kraft 100 101

6 2015 Charter Time Warner Cable 78.7 80


Communications
7 2015 Actavis Allergan, Inc. 70.5 71

8 2015 Royal Ducth Shell BG Group 70 71

9 2015 Dell EMC Corporation 67 68

10 2016 Bayer Monsanto 66 66


57
Рrinсiраlеlе асhizitii în 2011-
2014

58
Achizitii 2016
 Tranzacţie spectaculoasă în piaţa
media mondială: Gigantul telecom
AT&T a preluat Time Warner. Preţul
estimat, 85,4 miliarde de dolari
(oct.2016). se aşteaptă ca tranzacţia
să aibă loc până la finalul anului
2017 potrivit The Wall Street
Journal.

59
ALIANȚELE STRATEGICE
Ce reprezintă o alianță strategică?
Alianțele strategice, denumite și alianțe competitive
sau parteneriate startegice globale, reprezintă
aranjamente de afaceri prin care doi sau mai mulți
parteneri se înțeleg să coopereze în avantajul
reciproc, ele fiind o metodă de susținere sau
întărire a avantajelor competitive ale partenerilor.  
Exemple de Alianțe Strategice
• Orange & Telecom
• General Motors & PSA group
• Starbucks & Tata Coffee
• Google & Luxottica
• GM & Daewoo
• Canon & Hewlett-Packard
• Twitter & Yahoo!
• Spotify & Uber
• Snapchat & Square Snapcash
• Alexander Wang & H & M
• Christian Dior Fusion Sneakers & Colette
• Apple a Pay & MasterCard
1.Tata Motors, Volkswagen şi Skoda au
devenit parteneri pe termen lung

67
2
 Producătorul indian de automobile Tata Motors a
semnat un acord de parteneriat pe termen lung cu
firma germană Volkaswagen AG şi subdiviziunea
ei, Skoda Auto, de elaborare în comun a noilor
autoturisme.
 Acordul a fost semnat în cadrul Salonului Auto de
la Geneva de către direcorul executiv (CEO) al
Tata Motors,  Günther Buczek, CEO Volkswagen,
Matthias Müller, şi CEO Skoda, Bernhard Maier,
comunică Finmarket.

68
3
 „Scopul viitorului  nostru parteneriat
strategic cu Tata Motors este de a pregăti
temelia, în baza căreia vom avea posibilitate
de a propune soluţii pentru clienţii de pe
peţele în curs rapid de dezvoltare”, a
declarat Müller.

Detaliile acordului vor fi desemnate şi


anunţate în viitoarele cîteva luni. Se aşteaptă
că primele automobile elaborate în comun
vor apărea în India, în anul 2019.

69
Global FDI in­flows by group of economies, 2005−2018
(Billions of dollars and per cent)

Source: ©UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics) 70


Nissan şi Renault discută o FUZIUNE în
urma căreia va apărea o nouă
companie
Cele două companii au un parteneriat strategic care funcţionează din
1999.
Renault deţine peste 44% din Nissan, iar compania japoneză are 15%
din acţiunile producătorului francez.
Informaţia a dus la creşterea acţiunilor Renault cu 5,4% la
deschiderea pieţei, potrivit BBC.
Un purtător de cuvânt al alianţei a refuzat să comenteze „zvonuri şi
speculaţii”.
Bloomberg precizează că actualul lider al alianţei, Carlos Ghosn,
conduce negocierile şi va prelua şefia noii companii.
Compania japoneză Mitsubishi face parte din alianţă.
În 2016 alianţa înregistra vânzări combinate de 9,96 milioane de
vehicule, ceea ce înseamnă o maşină din nouă vândute pe plan
mondial.
Alianţa se află pe locul 4 în topul vânzărilor auto, după Volkswagen,
Toyota şi General Motors 71
Traim într-o perioadă în care mai puțin de
10% din companii din lume reprezintă mai
mult de 80% din toate profiturile globale.
TOP 3

42 ani
144 000
anajati 2 ani
69 000 angajati

41 ani , 66 000 angajati


Toate cele mai mari mărci de produse din lume sunt deținute de o
mână de corporații. Alimente, produse de curățat, bănci,
companii aeriene, mașini, companii media ... totul este în mâinile
acestor megacorporații. Aceste grafică arată modul în care este
conectat totul.
Corporatiile Transnationale &
Comertul International
• Cei mai importanti • - General Motors, Ford
agenti economici ai si Wal Mart – au CA
REI = rezultatul mai mari decât PNB-ul
extinderii
activitatilor unei Africii;
firme nationale în • - Toyota si Mitsubishi–
spatiul au CA comparabile cu
international prin
ISD. PNB-ul Greciei sau
• - 70.000 CTN cu Portugaliei;
peste 690.000 • vânzarile IBM, Nestle
filiale - acopera si Wal Mart –
toate domeniile echivaleaza cu PBN-ul
sferei materiale,
dar mai ales Mexicului si Indiei
imateriale.
Cele mai importante companii din 2000, în anul 2017, au reprezentat 39 de miliarde
de dolari vânzări și capitalizare de piață de 57 de miliarde de dolari, cu peste 50%
mai mari decât cifrele din 2003, când companiile de top au reprezentat 25 de
miliarde de dolari în vânzări (în 2017 de dolari) și 31 de miliarde de dolari în
capitalizarea bursieră (în 2017 de dolari).
Acum zece ani, băncile și companiile energetice au
dominat primele zece. Astăzi, sunt companii de
tehnologie, in frunte cu compania americană Apple care
ocupa primul loc