Sunteți pe pagina 1din 14

Mariana GORAȘ,

Șef adjunct DÎG, MECC


12 august 2021
CADRUL NORMATIV ELABORAT de MECC pentru
implementare în anul de studii 2021-2022
ÎN ANUL DE STUDII 2021-2022:
În anul de studii 2021-2022 predarea-învăţarea-
evaluarea disciplinei Chimie se va realiza în
învățământul gimnazial și liceal conform actelor
Curriculumul normative-reglatorii:
la disciplina Curriculumul la disciplina Chimie ediția 2019
CHIMIE (ordinul MECC nr. 906 din 17 iulie 2019);
Planul - cadru pentru învăţământul primar,

gimnazial şi liceal, anul de studii 2021-2022


(ordinul MECC nr. 200/2021);
Reperele metodologice privind organizarea

procesului educațional la disciplina CHIMIE, anul


de studii 2021-2022.
- Desfășurarea imposibilă a unor lucrări practice și de laborator
(concomitent cu parcurgerea materiei de studii, conform
prevederilor curriculare);
- Cunoașterea insuficientă de către cadrele didactice a specificului
și elementelor de noutate a documentelor curriculare, a
Reperelor metodologice etc.);
- Organizarea imposibilă a activităților de monitorizare în format
fizic privind implementarea actelor normative puse în aplicare
(în condițiile COVID-19, se întețește necesitatea de
precizare/concretizare etc.);
- Desfășurarea tezelor semestriale în condiții de COVID-19 în
diverse situații create la nivel de instituție/clasă/grupă etc.;
- Suprasolicitarea emoțională și fizică a cadrelor didactice care
activează în două schimburi;
- Cunoașterea insuficientă de către cadrele didactice privind
utilizarea tehnicii de calcul și predarea lecțiilor online
- Lipsa manualelor conforme curricula disciplinare dezvoltate
pentru unele clase (Științe, cl. 5, Biologie, cl. 6, Matematică, cl.
V, VI și XI și altele);
- Insuficiența modelelor de evaluare a produselor de învățare,
recomandate în Curriculum
- Transferul și efectuarea unor lucrări practice și de laborator în
semestrul II sau spre finele anului de studii, asigurarea cu
echipament de laborator necesar pentru siguranța și securitatea
sănătății;
- Organizarea mai multor sesiuni de informare, la nivel de MECC,
OLSDÎ cu referire la implementarea actelor normative elaborate,
specificul și elementele de noutate a documentelor curriculare, a
Reperelor metodologice etc.);
- Elaborarea unor reglementări privind diversificarea modalităților
și instrumentelor de monitorizare online a documentelor
normative puse în aplicare;
- Elaborarea unor reglementări speciale privind desfășurarea tezelor
semestriale în contextul COVID-19 ;
- Intensificarea abordărilor individuale și diferențiate ale procesului
de predare-învățare-evaluare;
- Continuarea formărilor cadrelor didactice privind utilizarea
tehnicii de calcul și predarea lecțiilor online;
- Inițierea concursului privind elaborarea manualelor școlare
conforme Curriculumului, ediție 2019 (pentru unele clase, care
sunt lipsă) și organizarea evaluării vivacității unor manuale;
- Diversificarea modelelor de evaluare a unor produse de învățare.
În organizarea procesului educațional, accent se va pune pe
următoarele:
- planificarea activităților de recuperare/consolidare a conținuturilor
curriculare studiate în perioada pandemică la distanță;
- comasarea conținuturilor curriculare în procesul de predare-
învățare-evaluare din perspectiva reeșalonării timpului pentru
implementarea curriculumului, proiectat pentru 2021-2022;
- organizarea demersului educațional cu extinderea abordării STEM;
- diversificarea modalităților de evaluare a produselor de învățare
(recomandate în curriculum);
- alegerea formelor de evaluare în dependenţă de obiectivele
planificate şi de specificul materialului studiat;
- aplicarea sarcinilor de integrare a cunoștințelor din diferite
compartimente ale cursului de chimie este importantă, precum şi
formarea sistematică a deprinderilor elevilor de a opera cu
instrumentele moderne de evaluare: fișe, grile (pentru înregistrarea
progresului elevului/elevei), lucrări de creație (pentru identificarea
unor elemente de performanță ale elevilor), teste docimologice de
generație nouă (cu sarcini complexe, cu răspuns deschis, itemi
nestructurați şi structurați, care vizează anumite competenţe-sinteză).
În organizarea procesului educațional, accent se va
pune pe următoarele:

1. Administrarea Evaluării inițiale este la discreția cadrului didactic


și rezultatele elevilor nu se trec în catalog, dar servesc ca repere
pentru măsurarea progresului elevilor;
2. Stabilirea perioadei de timp de cadrul didactic, pentru
recuperarea/ consolidarea materiei de studiu, în funcție de
necesitățile elevilor de acoperire a nivelului competențelor proiectate
în curriculum;
3. Proiectarea demersului didactic pentru studierea materiei noi, cu
adaptări curriculare (la necesitate), în funcție de perioada de timp
oferită pentru recuperarea/ consolidarea materiei de studiu din anul
precedent;
4. Planificarea evaluărilor sumative într-un an de studii se realizează
luând în considerare numărul de ore la disciplină, profilul, nivelul
grupului de elevi etc;
În organizarea procesului educațional, accent se va pune pe
următoarele (continuare):

5. Numărul de evaluări sumative obligatorii pe perioada unui semestru la


o disciplină școlară este egal cu numărul unităților de învățare/unităților de
conținut, dar nu mai mic de doi. Evaluarea sumativă pe unitatea de
învățare care finalizează anul studii în clasele VIII-XI și XII (real) se
efectuează la discreția profesorului.
6. Dacă profesorul realizează o evaluare sumativă pe module/unități de
învățare, pentru a nu admite suprasolicitarea elevilor nu este necesar de a
efectua o evaluare finală suplimentară pentru semestru.
7. În acest an de studii Planul-cadru prevede în învățământul liceal diferite
modele de organizare a tezelor semestriale și termenii de realizare a
acestora (a se vedea pag. 5, 45-50 din Planul-cadru).
8. La treapta liceală, la finele semestrelor, în cazul administrării tezelor
semestriale la disciplina Chimie de către Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării, nu vor fi desfășurate suplimentar și lucrări de evaluare
sumativă, astfel, se va evita suprasolicitarea elevilor.
PROIECTAREA DIDACTICĂ:

- Va include, în mod obligatoriu, activități de recapitulare/


recuperare/ consolidare a materiei de studiu, proiectat urmare a
administrării evaluării inițiale și a identificării nivelului de
cunoștințe al fiecărui elev, respectiv, în funcție de necesitățile
elevilor.
- Proiectul didactic de lungă durată, pentru anul de studii 2021-
2022 poate fi planificat pe semestre și va fi aprobat de către
directorul instituției de învățământ, până la finele lunii septembrie
curent.
- Succesiunea unităților de învățare şi numărul orelor este
recomandată, prin urmare cadrul didactic poate efectua unele
schimbări necesare în consecutivitatea conținuturilor și
repartizarea orelor.
- Este importantă, abordarea strategică a modificărilor, pentru a
atinge finalitățile principale proiectate în Curriculum - formarea
eficientă a competențelor specifice în corespundere cu relațiile
interne, logica științifică a disciplinei Chimie și conținutul altor
discipline corelate.
COMPONENTA OPȚIONALĂ:
Pentru dezvoltarea competențelor la elevi în cadrul disciplinei Științe,
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării recomandă discipline
opţionale, atribuite la aria curriculară Matematică și științe, propuse pe
pagina web - https://mecc.gov.md:
Chimia şi explorarea mediului (cl. X - XII, profilurile real,

umanist, arte şi sport)


http://edu.gov.md/sites/default/files/proceduri_2015-achizitii_0.pdf;
Educaţie ecologică (cl. I - XII)

http://edu.gov.md/sites/default/files/curriculum_educ_ecol._i-xii.pd
f
;
Educaţie pentru sănătate (cl. V-XII)

http://edu.gov.md/sites/default/files/curriculum_educ.pt_sanatate_f
inal_redactat_03.09.2015_v.1.pdf
Produsele chimice şi securitatea personală (cl. a VIII-a)

https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc14curriculum_produsele_
chimice_si_securitatea_personala.pdf

NB Instituţia de învăţământ poate propune şi alte discipline opţionale


din Planul cadru de învăţământ (http://mecc.gov.md; EDUCAŢIE/
Pentru eficientizarea temelor pentru acasă la Chimie se va respecta
Instrucțiunea privind managementul temelor pentru acasă, în
învățământul primar, gimnazial și liceal, ordinul MECC nr. 1249
din 22.08.2018.
(
https://mecc.gov.md/sites/default/files/instructiune_teme_ pentru_acas
a.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/instructiune_teme_pentru_acasa
.pdf
)
Managementul temelor pentru acasă (recomandări metodico-didactice):
1.Volumul temelor pentru acasă pentru fiecare disciplină școlară, nu trebuie să depășească 1/3 din
volumul sarcinilor realizate în clasă, pe parcursul lecției.
2.În perioada de vacanță, după probele de evaluare sumativă, nu se vor da teme pentru acasă.
3.Se va face diferențiere între teme cu termen lung de realizare (săptămânal, lunar, bilunar, semestrial).
4. Cadrul didactic propune teme pentru acasă din manualul școlar, aprobat de minister.
5.Se interzice impunerea elevului de a realiza teme pentru acasă din suporturi didactice de alternativă.
6.Nu se vor acorda note insuficiente, dacă elevul nu a realizat corect sau integral tema pentru acasă.
7.Tipologia sarcinilor temelor pentru acasă la disciplinele din Aria Matematică și Științe se va axa pe
domeniile cognitive: cunoaștere și înțelegere, aplicare, rezolvare de probleme/integrare.
Clasa Numele autorilor, denumirea manualului

VII Galina Dragalina, Nadejda Velișco, Editura ARC, Chimia: manual pentru clasa a VII-a, revizuit
și reeditat, 2020
Nadejda Velișco, Ghidul profesorului de chimie, clasa a 7-a. Chișinău: Editura ARC, 2012

VIII Galina Dragalina, Nadejda Velișco, Svetlana Kudruțcaia, Boris Pasecinic, Editura ARC,
Chimia: manual pentru clasa a VIIIa - a, revizuit și reeditat, 2020
Ghidul profesorului de chimie, clasa a 8-a. Chișinău: Editura ARC, 2019

X Nadejda Velișco, Svetlana Kudruțcaia, Editura ARC, Chimie: manual pentru clasa a X-a, profil
real, profil umanist, revizuit și reeditat, 2020

XI Maria Botnaru, Maria Roman, Eugenia Melentiev, Editura LUMINA, Chimia: manual pentru
clasa a XI - a, revizuit și reeditat, 2020.
NB În clasele a IX-a și a XII-a, se aplică manualele, edițiile 2016 (IX) și 2017 (XII).

S-ar putea să vă placă și