Sunteți pe pagina 1din 22

-

D
cu

Cntarea 1-a glasul 1 reap ta Ta cea iu vi in bi

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou


toa re de bi ru in cu dum ne ze e s-a pro sl vit toa c a

ias c ceas

n tru t ri

ta Ne mu ri nici a zdro bit no

to ru le ca o pu ter ni c a is ra i li te ni lor

te pe po triv ca le

s s
rin

f cn du le

u prin a dnc >> fin u te al lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi cu to ia gul ne a dor mi tor cu toa t oas

P
tea

ru rea fi ind cu Dum ne zeu le ru g ciuni n pe Fa ra ca

te lor ta lui

on cel gn di s te

nea c-l te ru gm

m rim cu la u de p

te le nos tru fin s te cn al lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi

du - te rod bun din p rini bi ne cre din cioi iar mai a i m prin Bo tez su re ns cn du-te P rin pli ni rii Lui Hris tos
C.T.

les prin Sfn tul Duh te Di mi tri e la

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

ra vrs tei

S E

ai a juns la v Ta t lui i a Fi u lui i Sfn tu lui Duh

de nul n c de un

ici l-ai do bn dit vie u ind cu bln de a st cum ru lo cu ind i n dul cin i tor Sfin te Di mi

de e i sme re ni e du -te de fa

a St p nu lui

S
it

tri e roa g-L pen tru noi i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci ti m p lor A min r tea s te-a ne vo t Ns

tr

mo ul tu Da vid

mai n n

nu mit i mun te ne t iat a lo cu i cu trup

ca re Dum ne zeu a bi i noi cu ra

o me nesc deci te ves tim T

c toa re de Dum ne zeu Catavasia : glasul al 4-lea

Des
a r

chi de voi

gu ra mea i se va um plea te i

de

du hul i m

i voi

cu vnt rs pun de-voi m p r ta

sei Mai cii

lu mi nat prz nu ind ei bu cu rn du-m

voi cn ta mi

nu ni le

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

C.T.

<<

Cntarea a 3-a n los sui ti Cel ce tii ne pu tin vi ne re n trn sa a fi rii o me neti i n cin

prin ge

mi

n chi pu in du te

m pe mi t e Bi

cu pu te rea cea de sus cea n su fle te de i t

ca s strig i a Sla vei ru le>>

e Sfn Ta le

se ri ca

S P
vi

prea cu ra fin te al

oa meni iu bi

to

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi pe p mnt fap te le ta ca le Prea Cu e Lui

il

d ne-au r mas

oa

se P rin te Di mi tri e s slu jim i cu ti

ur mn dui i

Dum ne zeu

ne s ne o dih nim n p mn ci lor

S A
le

tul ce lor blnzi n ve te le al ta

cii ve

fin

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi le moa te s-au f cut iz de t m du iri vor c ce pu ru rea cur n pras ni ce ne pier

ge de boli

mi nuni mul te i

le a lun g de la noi

i pe cei ce ca u t a rul tu

de pre noi

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

i d pier z rii p rin te cu ha

C.T.

S A

la

v fla

Ta

lui i

Fi

u lui i Sfn tu

lui Duh bi ru

t-ai ar m bi ne pl cu t Lui Dum ne zeu c te cu tra

ind pe ve chiul vrj ma p rin pi cioa re l-ai su pus

iul tu cel sim plu sub

deci su pu ne i

a cum cre din cio su lui nos tru ni ci cul lor A min

P
Tre

po por pe tot vrj ma ul i po triv i a cum i pu rin i ru rea i

n ve cii ve

te Fi u le

i Prea sfin te Du hu le Un Dum ne zeu t se roa g i e Prea cu ra a ie te d lu

me ne des pr i a i Cu vi

ta Ma ri mea ta

o sul Di

mi tri e mi lu u

Pre

Catavasia : glasul al 4-lea ai ti

ca re cu cre din drea ap t Te la

cn t rei Ns c toa a re de Dumne zeu lat ca rii s-au m pre u nat n dum ne ze ias c m ri du - i
C.T.

ce ea cea t

ce eti iz vor viu i n des tu

du hov ni ceas c n t re te-i cu nu ni lor m ri rii

rea ta

Urmeaz Ectenia ntreit (mic), apoi :

n vred ni cin

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

S
u ce

S E D E L N A , r ci

glasul al 4-lea pa T t-o re a pen tru a

a Dom nu lui tu ai iu bi a cea tre c r i toa

rnd bo

g i

ea ai c ti gat m p ve ni c

cea pu

ru rea

L
zu

Slav... ia

Si acum..., a Nsctoarei : nul mi le lor ta le Fe cioa l cu u r i ce mi n rem

no

im noi ro

bii ti cu n drz nea ce am f cut

ier ta re de re le le

lin ru gn

Si ndat se zice

du ne pu ru rea.

<<

Cntarea a 4-a un te um brit cu da rul cel dum ne ze iesc mai di na in te v z tori pri vin du te A a
C.T.

va cum cu o chii cei

pro

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

ro ti

cit ne

pe Sfn tul lui Is ra spre mn tu te al

el

ca

re

a i

vea s se nas c din rea noas tr>>

mii des f tri n tru ni mic le-ai so co tit a ta pe tre cnd pe p mnt n li ni te

S R

i rea i n no

fin a

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi e a le vi lu a

iul cu ge tnd n min te sfin te Di mi tri i a

i cea n

a cum te n dul ceti de

gr it prin pro o roci

S I

po mul vi fin i te al

ii

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi Cel ce a di c

sus Dum ne zeu cu ha rul Su um brin du - te c a ce ia i sunt iu bii, a ri

cei blnzi te-ai de pr tat prin muni i prin pe - teri

di cnd

n cl zea cu ha rul Su um bri rea Du hu lui Prea Sfnt iar a cum s nul lui A vra am te n cl ze te P rin te Di mi tri
C.T.

S F

bu cu rn du te fin te al

ju

gul

Lui

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi

r a co pe r mnt i gol ier nnd ani muli pe p mnt te

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

S C
pul a

la ea

Ta

t lui i

Fi u lui i Sfn tu

lui

Duh

sul cel n fri co

tor al ju de c ii cu ge tnd n i tru

tru sus pi nuri ne n ce tat zi ua i noap tea pe tre cnd to pin du-i cu li pri ve gheri i cu pos turi Di ni

mi tri e e

lui Ve

ar sprn cea n ai sur pat prin sme re ru rea i n ve ci ve

a cum i pu va cu ne as

ci lor A min se moar te

cul ta re de pom a tin gn du iar prin as cul ta rea ta ni c lu nos

a a dus ur ma i lor Dom nu lui ai

ia t roa ba mii tru. ns cnd

o drs lit vi r

a ve

Fe cioa

pe Hris tos Dum ne ze ul T ze iesc al Pro v o pu n

Catavasia : glasul al 4-lea

Sfa
so co

tul cel ne ur mat i dum ne ce

tru p rii ro cul A

ta

le

cei de sus

lei din Fe cioa a a r sla a a

va cum

tin du-l a stri gat

te rii Ta le Doam ne

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

C.T.

<<

Cntarea a 5-a u mi nnd cu str lu ri ci rea ve ni rii Ta e mar gi ni le lu ce mi le>> lor ce Te le Hris toa

se

ai um plut de bu cu lu t mi nea z cre din i

mii cu Cru cea Ta la u d ie cu dreap tii cu no

ni mi le cu lu

na dum ne ze

rin

S L

tin ei Ta te cea al

fin u

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi mi nat a toa t lu mea te-ai a r neli a le pus ti toa ei tat p ce ai

fr lu

te

cci du p mul te os te al mi nu la ti te nu al toi i

vr it

ni lor dar pri mind cei ne ce n zu

t boa la t

m du ieti de

iesc cu cre din la

i mu ta rea ta mi nu na fost i a fla rea ta

S M

fin i

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi a fost vi a a ta n e lep te p rin r tat pa mi nu na t ca te a o

na t

t s-a + a

ie ind din a

Lo mu lui
C.T.

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

t m du ind pe cel cu prins de du rnd t m du iri spre sla a va ta Fi

S A

co te r al ta

moa r de ma

re

pre

fin

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi tu te-a din a pe Dum ne zeu du p mai muli ani hul cel ne cu rat Lui Dum ne zeu le moa te lui Duh ce iz lor vo ce

cu cins te tot po du se Ba sa i cu rabi

S A

ve neau la sfin te le v Bi Ta se t lui i

la i

u lui i Sfn tu

ri cii p rini din a po rul cu bu cu ri

p tru pul tu ri di cnd e sl ta n pri bi ve se lin se ri ca mit lor A min n v ai de c ni st le de ei din

cn tri i la u de l-au pus Lui Dum ne zeu ca un dar ru rea i

fa cei Fe cioa rei cu nuni fru moa fa a cum sl vind pe cei ce cn

a cum i pu ii

n ve cii ve ci

i stai de fa

toi ri to rii i cei se de la u d t mi nu

cu cre din dreap

t
C.T.

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

Spi
c tu

Catavasia : glasul al 4-lea mn ta tu s-au toa te de Dum ne ze ti ias c m ri rea ai a i ie ta

10

Fe cioa a r ne is pi ce

i t de nun t te

vut ai te

n pn te

pe Dum ne zeu Cel pes ul Cel f r de ani ce e e lor

toa a a te d la ru u d

ns cut pe Fi pa ce tu tu ror

Cel ce ce te

<<

Cntarea a 6-a ro a a te o ro cu lui I o na ur mn du-i strig nu le i sca p vi m mn

a tu

mea din stri c ciu ne Bu Mn tu Sla v i te u al i to rul lu e>>

ie

mii pre mi

ne cel ce strig

S L
tri

fin

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi tat mi

dri Lui Dum ne zeu s tri mi tem ne-n ce tor i f c tor de bi ne pe Di

cci ne-a dat o cro ti e p

rin te doc tor i

f c tor

de mi nuni
C.T.

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

ca zu ri le lor n tm pi n

S S

11

fin

te a

al

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi ii ti ce te roa g ne-n ce tat vezi ne te la ta

-i

uzi pe fii

iz b vin du-i din ne voi p rin ne vo ia dnd la Fi u toi bo ga t mi lui i Sfn

S O

la

v u

Ta ni

t lui i

tu lui Duh me ne des pr

me n trei i pos ta suri Tre i Fi u le i Sfin te

t ie

P rin te te ne ni rii

Du hu le cel drept chi nm st p

mi lu

pre noi cei ca re ne n Ta ru rea le i n ve cii ve

ai

M
i i

a cum i pu

ci lor A min

ai

ca Dom nu lui Fe cioa r um brin du te Du hul Sfnt eu f r is pi ti re te re ca de br bat

ns cut pe Dum ne ze ai

r mas fe cioa r du p na te re

i mai na in

Catavasia : glas 4 e

te de na

T ca re fa cei a cest praz nic dum


C.T.

lep ii lui Dum ne zeu

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

12

ne ze iesc

cu

to tul cin stit

al

Mai cii Lui Dum ne zeu zeu Cel

ve nii s ples nim cu ce S-a ns cut

mi ni le m rind pe Dum ne

din trn sa

Se deschid sfintele usi, diaconul ncepe cdirea mare iar strana ncepe s cnte pe larg CONDACUL Acatistului:

A
i

to

o or ne

n frnt i it din o ai

ne

bi

ru

it

a i i i

al su ne e

ca ce te e.

el ce s-a mn tu n ca cel i re na in te ce

ne voi prin ti ul t u Di ze

pu ne Ci i i ca mi e e

ra u

mi tri eu

c tre Dum ne toa a te

n drz ni vo i le e

a p r-l de e e: ri

ne c

s stri gm i i i e. nu ni P

Bu cu r te f i in te Di mi tri

to ru u le de

Dup ce diaconul termin cdirea, preotul sau cel mai mare, avnd pregtit analogul n fata icoanei sfntului sau a raclei cu sfintele sale moaste, cu dou fclii de o parte si de alta, cu evlavie si cu frica lui Dumnezeu zice ACATISTUL Cuviosolui Dimitrie cel Nou din Basarabi, ncepnd de la Icosul 1. Dup ce zice condacul al 13-lea de trei ori, repet Icosul 1, dup obicei , iar strana cnt din nou CONDACUL 1, de data aceasta cel mai grabnic. Apoi ndat se zice:
Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov C.T.

Ns c toa re de Dum ne zeu c pre cum Cel prea nalt a mn tu it pre cei trei ti i neri m-a n no it a a i pre mi i ne o mul cel n treg ze ul p rin i lor

Cntarea a 7-a
oi cre din cio ii te gn dim cup to or n e

13

le g tor

n pn te ce

le tu Dum ne vit

Cel l u dat i Prea a sl

prea iu

S T

fin u

te ca bi it

al A

lui Dum ne zeu roa a g vra s am ai ve

te pen tru noi

nit din a ra ta ca un ta t pe noi fi ii ti cei dragi ce

ne cer ce tezi m

e ram de tot pier dui de ne nu boli i de

ra ii vrj mai i de de se le

a ces tea de toa a te ne-ai iz b vit Sfin te Di mi i tri i e

S U
i

fin r

te

al

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi de cin sti it tru pul tu doar cu a in cu cre din vi

mnd lui Hris tos

tin ge rea a lungi toa t i cu

boa la

ce lor ce vi

r eti pe toi de p ca te su fle teti prea cu


C.T.

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

14

oa se Di mi tri e

deci

cu i

un glas te rea a ta

dm sl

S M
a c

vind i po me ni la v re v Ta u t lui i u ra

Fi u lui i Sfn tu re a + a flat

lui

Duh cu

n trea ga a r

de n

rat cu pri

mi rea tru pu lui tu n s

nu ri le ei

da t s-a go nit toa t boa la ciu mei cea a prea mult n i pe cei ce c u toi ru rea r mi i ni los n ve cii ve t ti ta a re ci lor A min de a su pre Mai c ta au a o pier de i-ai n

pras ni c

li

fr nt pe e i a cum i pu ni

ma mea cea

le ce lui vi clean ca o

v vin de c o

Prea cu

ra a t de Dum ne zeu Ns c toa re pe Cel ce pe cru

Ce ea ce ai ns u ce S-a rs tig nit

cut n chip de ne gr it cu tru u pul

N-au slu

Catavasia : glas 4 jit fp tu rii n e le

T ep ii lui Dum ne zeu


C.T.

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

15

r lui

nu mai F br

to ru u lui

ci groa za s-au bu ul cu

fo

o cu u

b te te cl cn du o a a te Dum ne ze e

rat cn tnd prea i lor i Doam ne

l u da bi

p rin

<<

toa ct te prea

Cntarea
n

i ne eti cu vn tat a 8-a Is ra il ca n tr-o to pi ra at cu u de

cup tor fe cio rii lui cu

re a

po doa ba bu nei cins tiri mai cu cit gr ind Bi ne

u rul au str lu

vn tai toa i

lu cru ri le Dom nu lui fin

pe Dom nul l

da i-L

ul tu sfin de

nl a i-L pe El n tru toi ve cii>> te al lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi mesc i chea m n tai n si cri de du huri v a i
C.T.

ne voi pe toi ce p ti te cei ce

sun tei bn tu ii de

re

le

ciu m i de fri guri ve nii a cum Di mi tri e

tin gei cu cre

de moa te le lui

cu dra gos te

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

16

din

din

S D
n

i te

f al

de

pla

t v pri mi ii

s n ta tea

fin e

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi bu n i um pli pe toi ce a le

mi reas m du hov ni ceas c cri ul moa te lor ta n groa

si

le. Pen tru a p

cea as ta pe cei ta

vor s ne piar d i lu ciul cel i in v ra Ta se

cu ru g ciu ni le ti ne

f r de fund c pe al nos tru de

te a vem al ze ul p ri

doi lea Mo

la Dum ne

f e

S G

i lor no tri t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh de i

la u

ta cea cins ti

toa re de Dum ne zeu o des chi ri cii

ru g ciu ne pen tru tot cle rul Bi se rei i c lu gri i

pen tru ar hi pen tru li rea ta

pen tru pre o ii sfin i tori ca vin p zin du se cu te so

tot n

su fle tul cre ti nesc pa ce ve i s cii pu ru bi ne cu

ze pe Do om nul

n tru toi

a cum i

rea

n ve cii ve

ci lor A min
C.T.

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

17

E
ie

sunt po mul cel f r de de fo cul ghe e nei. ie

roa

i ti

m tem

de t

re i

Deci mi los te c se

ve te -Te Hris i e Fe tri ce le e

toa se Doam ne i m mi lu cioa ra Mai ca Ta cu f a du r n ri de le i al sfin

roa g i vi

tu prea cu i

os Di mi u n i

lor dim pre re

tru puri pu te eri gn di toa T

Catavasia : glas 4 T n

te rea Ns c toa rei de Dum ne zeu i-a mn tu it n chi pu i i t iar a i cu um lu cra e t

chi nm Dom nu lui cn tnd e ti ne rii cei bi ne cre din cio oi n cup tor a tunci fi pe toa t na ind lu l

dm bi ne s cu vn tm

ne

u mea ri u

di c s-i cn te

pe Dom nul lu cru ri le

da a i-L

i-L prea n nl ai n tru toi ve cii

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

C.T.

St p nul tu tu ror Cel f r n ce put din ce rt ca ploa ia pe l n i pen tru pe o t

Cntarea a 9-a e no o rul cel pur t tor de lu mi i n n tru e

18

ca re

ruri S-a po go at trup f a Dum ne

noi a lu a Mai c

cn du se om

toi s o m rim ca

S R
nu

ze fin

u lui nos tru Prea cu ra te al f

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi r glas cu to o tul i cop I n spi mn tat de mi oa ni chi e s-a scu la doar ct at n

mn

ne cum sl b no gul e pis ru tat prea cins ti it

a s

tru pul tu i

pi cioa a re

i ai pe dep sit ta a le

pe cei ce au vrut s fu re din moa

S A

te le te al

fin

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi du ne de ne pu tin a fi rii o me neti n in te mi tri e
C.T.

min tin

so la

co tind i m ri ce ai lu at

mea ha ru lui tu sfi de la Dum ne zeu Di

n drz nu ne

nea

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

19

pri

ce pem a-i m ple ti la ce al

u d vred ni c tr

ci

pri

me te pe a

tru dn sul ai cres cut p rin dar se e ru v la u d mai a

S S

ea du p pu tin a noas

fin a

te

lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi i dn u ie te Ba sa ra a bii cci e te n

al t

te vie u ind n ge re m ni

les i Ro

a + a vn du te i a p r tor

vis ti ne bi

ri e ne fu ra it Ta I Vo ie vo

a t Di mi tri e o du le

ii

S D

la om

t lui i i

Fi u lui i Sfn tu

lui

Duh

nul u

sus Hris tos cu toi cu vi

o ii i drep

m pre

n cu toi sfin ii au ve nit la sfn tul tu sfr it n tre it gl su in du o sfin ii iar tru pul tu ni l-a l iz vor ci lor A min
C.T.

cn ta rea cea sfn t geri au pri mi it

n sat

al tu su u flet ti ru

no

u fi i

lor pu

de mi nu uni rea i

a cum i

n ve cii ve

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

M
ta

20

in

le

ce lor

f r trup a

da

nu

se pri cep Fe cioa a le

r pre cum se cu

vi ne mi nu nea na a te rii ce o ai spre fi ii

dar ti

ind dra gos tea ta

ti cei mu ri to noas tr

ori n drz nim

pri me te

ru g ciu nea rea

c spre a ceas ta s vr im cn ta T sa al a as c i te cu

Catavasia : glas 4

Tot

nea mul p mn tesc s i s prz nu ia

du u hul fi i

ind

lu mi nat f r de trup ne zeu

fi rea min i lor ce lor re a mai cii lui Dum t Ns

cins tind sfn ta prz nu

i s stri i ge e: Bu cu r te Prea fe ri ci zeu

c toa re de Dum ne

pu ru rea Fe cioa a r cu ra t

Iar dup terminarea Canonului, ndat se zice Axionul Glas 4 leghetos a ti T de i v ra toa
C.T.

Cu
s te fe

vi ri

i ne se cu cim pre

at a a

ne Ns c

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

21

re fe e t e e

e de ri i i u

e ci

Dum ne t i a u ui no

ze eu prea a

cea ne a stru e

pu vi

u ru rea no va a a

ma u i lu t

ai ca o de vi re i e ca u a ai i ne

Dum ne ze Ce ea ce eti mai t i de He t e f ru f ct ze pre a re e de e u r Se e e

ci in sti vi de e ra r eu ti de Du Cu i v um ne eu te a i se a stri u

c i e a

mii

i mai sl na i ciu ul i ra at ze e m e i u a i a

m fi c

i mii

re

pre Dum ne n u a ze im scut a a

vn tu i

ne cea cu

Ns c toa !a e + de ri e Dum ne i i i

e e

Alctuit de Gheorghe Scofaru


Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov C.T.

22

Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfnt Treime..., Tatl nostru..., dup care se repet Troparul glasul al 8-lea T ne p p rin chip te cu lu o sr di e s-a cea ai mn ur la gri cea

n
tu

tru

ti

i it ce el du

cci

nd cru s ci

mat lui Hris tos i trup cci j sta prea cu de e es te su flet i vi cu oa de n

lu crnd ai n v at tre c tor

nu se u ui te s poar te a

lu crul cel ne mu ri tor ge e rii m pre u rin te Di mi n tri se e

pen tru

bu cu r du hu ul tu

se p

Slav... Si acum... Cela ce pentru noi Te-ai nscut... De obicei, aici se pune ectenia ntreit, special (o gsim la sfrsitul Paraclisului Maicii Domnului), la care se pot aduga cereri speciale. Apoi se face otpustul zilei.

Canonul Sfntului Dimitrie cel Nou - Basarabov

C.T.