Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA FACULTATEA ECONOMIE MONDIALĂ ŞI RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE CATEDRA RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA FACULTATEA ECONOMIE MONDIALĂ ŞI RELAŢII

pentru studenţii specialităţii „Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale”

Chişinău,2012

CUPRINS

Introducere

...........................................................................................

 

3

 • 1 principale

Scopurile

şi

cerinţele

generale

la

întocmirea

tezei

de

licenţă

...................................................................................................

 

3

 • 2 Alegerea subiectului tezei de licenţă

....................................................

4

 • 3 Obligaţiunile conducătorului ştiinţific şi ale studentului în cadrul pregătirii tezei

de licenţă

.....................................................................

 

4

 • 4 Structura şi conţinutul tezei de licenţă

.................................................

 

5

 • 5 Perfectarea tezei de licenţă

..................................................................

7

5.1

Perfectarea textului

..............................................................................

7

 • 5.2 Perfectarea tabelelor, diagramelor şi a formulelor

...............................

8

 • 5.3 Întocmirea bibliografiei

.......................................................................

8

 • 6 Susţinerea preventivă a tezei de licenţă

...............................................

10

 • 7 Recenzarea şi pregătirea către susţinere a tezei de licenţă

...................

10

 • 8 Susţinerea tezei de licenţă

...................................................................

..................................................................................................

 

11

Anexe

13

Introducere

În conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare ce prevăd examinarea de stat a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior de stat ale Republicii Moldova la finisarea programului de studiere profesională studenţii au dreptul să execute şi să susţine teza de licenţă.

Teza de licenţă este considerată drept o etapă finală a pregătirii profesionale şi se întocmeşte la ultimul an de studii la facultate. Aceasta reprezintă prin sine o cercetare definitivată, executată în mod de sine stătător asupra unui subiect, care conţine elemente de noutate ştiinţifică, precum şi să dispună de însemnătate practică. ”Îndrumarul metodic privind pregătirea şi apărarea tezelor de licenţă” serveşte la asigurarea metodică a studenţilor care pregătesc teza de licenţă, stabileşte cerinţele unice privind conţinutul şi perfectarea, şi totodată specifică obligaţiunile atît a studentului, cît şi a conducătorului ştiinţific al lucrării de licenţă.

 • 1. Scopurile principale şi cerinţele generale la întocmirea tezei de licenţă

Teza de licenţă reprezintă criteriul principal la evaluarea nivelului de pregătire teoretică şi practică a studentului. Profunzimea şi calitatea cercetărilor reflectate în teză, rezultatele obţinute şi concluziile făcute arată abilitatea studentului de a începe activitatea profesională în sfera financiară şi a evidenţei contabile în condiţiile economiei de piaţă. Reieşind din cele menţionate, scopul primordial la întocmirea tezei de licenţă este:

1) sistematizarea, întărirea şi extinderea cunoştinţelor profesionale teoretice şi practice; 2) aplicarea cunoştinţelor obţinute în soluţionarea problemelor economice concrete din domeniul Relaţiilor Economice Internaţionale cît şi domeniul Economiei Mondiale; 3) dezvoltarea deprinderilor de a desfăşura lucrări de cercetare în mod independent, însuşirea metodicii de cercetare ştiinţifică în domeniul economic la soluţionarea problemelor abordate în teză. Teza de licenţă constituie o elaborare definitivată a unei probleme economice sau concrete şi trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

să fie actuală şă să poarte un caracter ştiinţific şi de cercetare în domeniul financiar şi al

evidenţei contabile;

să includă un capitol teoretic, unde autorul dă dovadă de cunoştinţe în domeniul bazei teoriei economice privind tema abordată; un capitol analitic, dedicat analizei materialelor reale a întreprinderii cercetate şi un capitol practic care să conţină calcule şi argumente financiare la măsurile propuse pentru implementare; precum şi tabele analitice, grafice, diagrame şi anexe corespunzătoare;

să fie perfectată conform cerinţelor în vigoare şi prezentată în termenii stabiliţi la

catedră;

să reflecte independenţa lucrului studentului, punctul de vedere al său asupra problemei

abordate, conştiinciozitate în ceea ce priveşte utilizarea corectă a datelor din documentele economice

şi din publicaţiile altor autori.

Volumul total al tezei de licenţă constituie de la 65 pînă la 75 de pagini text redactat pe hîrtie de format A4. Teza de licenţă se va prezenta la catedră în mod obligatoriu copertată (cu copertă tare).

2. Alegerea subiectului tezei de licenţă

Alegerea subiectului tezei de licenţă are un rol extrem de important, deoarece succesul abordării reuşite a subiectului depinde în mare măsură de succesul alegerii acestuia. Temele lucrărilor de licenţă sunt prezentate de către catedră. Studentul îşi alege subiectul tezei de licenţă din lista propusă pînă la începerea practicii şi întocmeşte pe un formular tipizat cerere de aprobare a subiectului ales, precum şi de desemnare a conducătorului ştiinţific. Studentul este în drept să propună un subiect propriu pentru cercetarea de licenţă. În aşa caz,

alegerea trebuie să fie argumentată în formă scrisă şi prezentată la catedră pentru precăutare. Nu se permite executarea tezei de către doi sau mai mulţi studenti la unul şi acelaşi subiect, pe baza materialelor unui singur agent economic. La alegerea subiectului tezei de licenţă de către student este oportun ca acesta să se conducă de următoarele principii:

 • - corespunderea subiectului tezei de licenţă cu specialitatea studiată;

 • - accesibilitatea materialului real necesar de la întreprinderea unde îşi va desfăşura practica

de producere;

 • - continuarea cercetărilor realizate în procesul elaborării tezelor anuale în anii de studii precedenţi, a referatelor scrise şi publicaţiilor ştiinţifice;

  • - interesele ştiinţifice şi practice ale studentului;

  • - prezenţa literaturii de specialitate, a regulamentelor, standardelor, actelor normative în

vigoare, rezultatelor cercetărilor altor autori. La alegerea subiectului pentru teza de licenţă studentul poate solicita ajutor consultativ de la profesorii catedrei, conducătorul practicii de la întreprindere, precum şi de la specialiştii în domeniu.

3. Obligaţiunile conducătorului ştiinţific şi ale studentului în cadrul pregătirii tezei de licenţă

Călăuza metodică şi ştiinţifică la pregătirea, întocmirea şi apărarea tezei de licenţă este asigurată de către conducătorul ştiinţific desemnat de catedră din cadrul activului de profesori ai

acesteea, care dispun de grad ştiinţific. La diverse capitole ale tezei pot fi atraşi consultanţi din domeniile respective: specialişti- practicieni din domeniul relaţiilor econmice internaţionale, tranzacţiilor internaţionale, marketingului, publicităţii, analizei financiare şi pieţei hîrtiilor de valoare, precum şi profesori de la catedră. Consultantul nu poartă răspundere de calitatea perfectării tezei de licenţă.

Obligatiunile conducătorului ştiinţific sunt următoarele:

să acorde ajutor studentului la determinarea definitivă a subiectului tezei de licenţă;

verificarea şi redactarea planului tezei;

consultarea asupra alegerii surselor bibliografice şi prelucrării informaţiei;

controlul asupra respectării termenilor de studiere a subiectului tezei în conformitate

cu planul adoptat;

studierea tezei de licenţă, elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a conţinutului,

controlul asupra corectitudinii întocmirii tezei, calculelor efectuate de către autor, precum şi asupra utilizării informaţiei din documentele financiare şi materialele altor autori.

pregătirea avizului la teza de licenţă în conformitate cu cerinţele înaintate şi cu indicarea calificativului de admis (neadmis) a tezei spre susţinere în faţa comisiei de licenţă.

Obligaţiunile studentului care întocmeşte teza de licenţă sunt următoarele:

sa aleagă corect şi argumentat subiectul, care să fie actual atît pentru întreprinderea pe

materialele căreia se face investigarea, cît şi pentru economie în general;

să selecteze şi să analizeze materialele teoretice şi practice pe problema cercetată;

să elaboreze propuneri şi recomandări argumentate ştiinţific, care să aibă importanţă

practică pentru agentul economic studiat;

să întocmească planul tezei de licenţă şi să-l prezinte pentru examinare conducătorului

ştiinţific;

să expună în formă scrisă rezultatele obţinute în strictă conformitate cu planul şi

cerinţele înaintate faţă de conţinutul şi perfectarea tezei de licenţă;

să respecte recomandările conducătorului ştiinţific;

să prezinte la catedră la termen teza de licenţă definitivată;

să pregătească un scurt raport (mini referat) privind rezultatele obţinute în cursul

investigaţiei şi să-l expună la susţinerea preventivă şi la cea propriu-zisă a tezei de licenţă.

4. Structura şi conţinutul tezei de licenţă

Elementele structurale tradiţionale ale tezei de licenţă sunt considerate următoarele:

1.

Foaia de titlu.

 • 2. Cuprinsul (cu indicarea primelor pagini ale tuturor elementelor tezei).

 • 3. Rezumatul într-o limbă de circulaţie europeană.

 • 4. Introducerea.

 • 5. Partea de bază (constituită din capitole şi paragrafe).

 • 6. Încheierea.

 • 7. Bibliografia.

 • 8. Anexele.

Teza de licenţă începe cu foaia de titlu, modul de perfectare a căreia este prezentat în anexa 1.

Cuprinsul trebuie să includă denumirea şi numărul primelor pagini a tuturor părţilor componente ale tezei de licenţă. În cuprins denumirea capitolelor şi a paragrafelor trebuie să fie strict echivalentă denumirii acestora în textul tezei. Modul de întocmire a sumarului tezei este prezentat în anexa 2. Introducerea conţine, în mod obligatoriu, următoarele elemente: argumentarea actualităţii subiectului ales, importanţa acestuia pentru ştiinţă şi practică; obiectul şi subiectul cercetării de licenţă; scopul şi problemele tezei de licenţă; sursele principale de informare, care se intenţionează de a fi utilizate în cadrul tezei, o scurtă caracteristică a agentului economic, pe materialele căruia se perfectează teza de licenţă. Volumul introducerii constituie, de regulă, de la 3 pînă la 5 pagini text dactilografiat. Partea de bază a tezei de licenţă este alcătuită, de regulă, din 3 capitole, fiecare dintre acestea incluzînd a cîte 2-3 paragrafe. Volumul aproximativ al părţii de bază constituie 65-75 pagini, inclusiv tabelele şi alte materiale ilustrative. În primul capitol se reflectă problemele teoretice de bază ale investigaţiei de licenţă, care se execută în baza informaţiilor selectate din cele mai actuale surse bibliografice (articole ştiinţifice, monografii, manuale). Aici urmează a fi menţionate remarcate toate cercetările anterioare importante în problema dată cu referinţe corecte la autorii acestor cercetări. Este binevenită părerea proprie a autorului tezei, argumentată ştiinţific în ceea ce priveşte esenţa, clasificarea şi particularităţile categoriilor economice cercetate. Termenii ştiinţifici şi economici utilizaţi la întocmirea capitolului trebuie să fie general acceptaţi ori să fie utilizaţi cu trimitere la autor. Cerinţe similare sunt înaintate şi faţă de formulele propuse. Este strict interzisă copierea informaţiei ce aparţine autorilor de publicaţii, monografii şi manuale. Ţinînd cont de faptul că volumul primului capitol nu trebuie să depăşească o mărime de 30 la sută din volumul părţii de bază, este important ca tendinţele investigării problemei precăutate să fie expuse într-un mod laconic şi concis. Capitolul doi al tezei de licenţă este, de regulă, unul de calcule şi analitic şi poate include descrierea următoarelor probleme.

Caracterizarea economică a obiectului cercetării cu analiza stării actuale, stabilităţii şi

perspectivelor de dezvoltare ale acestuia;

Desfăşurarea cercetării utilizînd metodele economice, statistice, matematice, etc.;

Efectuarea calculelor necesare, globalizarea rezultatelor obţinute şi formularea

concluziilor de rigoare argumentate. Capitolul doi se întocmeşte pe baza datelor rapoartelor economice şi statistice ale întreprinderii, rapoartelor statistice ale BNS, rapoartele organizaţiilor internaţionale de profil, proiectelor internaţionale de regulă, pentru ultimii 2-3 ani. Capitolul doi trebuie să conţină, în măsură moderată, materiale ilustrate, cum ar fi: grafice, tabele şi diagrame, care ar facilita perceperea informaţiei expuse. Materialul ilustrativ se prezintă atît în textul capitolului, cît şi în formă de anexe. Volumul capitolului doi trebuie să constituie 30-40 la sută din volumul părţii de bază. Capitolul trei este destinat elaborării propunerilor de ameliorare şi îmbunătăţire a situaţiei economice în cadrul temei studiate. Acestea trebuie să fie logice şi să reiasă din rezultatele analizei economice pe materialele căreia se face cercetarea de licenţă. În acest capitol urmează a fi formulate metodele de soluţionare a problemelor depistate, tot aici vor fi specificate căile de mărire a

eficacităţii economice a activităţii subiectului economic, de reducere a cheltuielilor, de consolidare a stabilităţii financiare a acestuia etc. Orice propunere se cere a fi fundamentată sub aspectul oportunităţii economice şi să poarte un caracter realistic. În esenţa sa, capitolul trei este unul aplicat şi reprezintă prin sine rezultatul cercetărilor efectuate. Volumul capitolului trei va constitui circa 30-40 la sută din volumul părţii de bază. În încheiere se generalizează concluziile şi propunerile teoretice şi practice, care au fost prezentate în cadrul cercetării. Acestea se cer a fi concise şi clare astfel, încît să redeie o prezentare integră a conţinutului, importanţei, temeiniciei şi eficienţei cercetărilor efectuate. Încheierea va constitui ca volum circa 4-6 pagini dactilografiate. În bibliografie se prezintă lista literaturii utilizate pe parcursul executării tezei de licenţă. Aici vor fi prezentate toate sursele de informare accesate de către student. În anexe se prezintă rapoartelor financiare şi statistice, perfectate de către student în mod manual pe formularele corespunzătoare, contractele, acodurile internaţionale, precum şi copiile xerox ale altor documente ale întreprinderii( dacă teza se elaborează în baza unei întreprinderi concrete), organizaţiei naţionale şi/sau internaţionale pe baza documentaţiei căreia a fost executată teza de licenţă. Tot în anexe se prezintă materialul ilustrativ, tabelele neincluse în textul lucrării din cauza volumului (o pagină completă sau cîteva pagini). Anexele se perfectează pe file aparte, fiecare dintre acestea avînd titlu şi numerotaţie în colţul din dreapta sus, de exemplu, anexa 3.

5.Perfectarea tezei de licenţă

 • 5.1 Perfectarea textului

Perfectarea tezei de licenţă trebuie să corespundă cerinţelor în vigoare. Se recomandă ca teza de licenţă să fie executată la calculator cu printarea ulterioară a acesteia pe hîrtie de format A4. Textul lucrării urmează a fi tipărit doar pe o singură parte a filei, care să fie în mod obligatoriu albă, utilizată pentru lucrări de copiere-multiplicare. Textul tezei de licenţă se recomandă a fi redactat cu caractere Times New Roman, font 12 pt, iar intervalul între rînduri – de 1,5. Pentru evidenţierea unor cuvinte sau enunţuri se permite utilizarea moderată a cursivului. Caractere aldin se vor utiliza doar la evidenţierea titlului capitolelor, paragrafelor, introducerii, încheierii, precum şi a bibliografiei. Este obligatoriu de respectat următoarele cîmpuri ale filei: partea stîngă a filei – 30 mm, dreaptă – 10 mm, cele de sus şi de jos – a cîte 25 mm. Numerotarea paginilor se efectuează cu cifre arabe în colţul de dreapta jos a paginii. Se vor numerota toate filele lucrării, începînd cu foaia de titlu, însă pe aceasta se omite cifra (1). Părţile componente ale tezei de licenţă, cum sunt sumarul, introducerea, capitolele, încheierea şi bibliografia se vor executa fiecare pe o pagină nouă. Excepţie constituie începutul unui nou paragraf, care se va înscrie pe aceeaşi pagină peste un rînd de la titlul capitolului sau de la ultimul rînd al paragrafului precedent. Între titlul paragrafului şi textul acestuia, de asemenea, se va lăsa un rînd liber. Numerotarea capitolelor şi a paragrafelor se marcheză cu cifre romane şi arabe respectiv (vezi anexa 2). Numerotarea paragrafelor are semnificaţie complexă în cadrul unui capitol şi este însoţită de semnul §, de exemplu, ”3.2”, ceea ce reprezintă începutul celui de-al doilea paragraf al capitolului trei.

La formularea viziunii proprii privind unele probleme, afirmaţiile se fac de la persoana întîia plural, de exemplu, ”considerăm”, ”în opinia noastră” etc.

 • 5.2 Perfectarea tabelelor, diagramelor şi a formulelor

Tabelele permit reflectarea evidentă a informaţiei prezentate în formă de cifre, şi de aceea, reprezintă parte integrantă a oricărei teze de licenţă, executată la temă financiar-contabilă. Toate tabelele trebuie să fie numerotate în colţul de dreapta sus, de exemplu, tabelul 7. Mai jos, la mijlocul rîndului se înscrie titlul tabelului fără a pune punct la sfîrşit (vezi anexa 3). Se recomandă ca tabelul să nu fie transferat pe altă pagină. În cazul cînd transferul este inevitabil, atunci pe pagina următoare

e necesar de repetat descrierea coloanelor tabelului, iar deasupra acestuia se va scrie ”prelungirea tabelului 7”. Diagramele la fel se vor numerota şi întitula. Sub diagramă se vor da explicaţii semnelor conenţionale (vezi anexa 4). Formulele, de regulă, se situează din rînd nou. În cazul cînd se face trimitere la formula dată în textul ce va urma, acesteea i se va atribui un număr cu cifre arabe între paranteze rotunde la cîmpul de dreapta a paginii, pe acelaşi rînd unde este prezentată formula. Nemijlocit sub formulă se dă descifrarea indicilor utilizaţi în fomulă, care va începe cu expresia ”unde” fără a pune două puncte (anexa 5). În textul tezei de licenţă se vor face referinţe la toate materialele ilustrative anexate. Referinţele vor conţine numărul de ordine al acestora şi se perfectează atît cu paranteze rotunde, de exemplu, (desenul 3), cît şi prin locuţiunea: ”după cum se vede în desenul 3”.

5.3 Întocmirea bibliografiei

Informaţia cu privire la sursele bibliografice ale tezei de licenţă sunt prezentate în formă de borderou bibliografic a literaturii utilizate, care succed partea textuală, precum şi în formă de referinţe bibliografice, situate nemijlocit în textul lucrării. Descrierea bibliografică a sursei de literatură utilizată se va perfecta în strictă corespundere cu standardele existente.

Pentru cartea cu un autor:

Mîrzac, V. Introducere în tehnica specială: note de curs / Victor Mîrzac; Acad. „Ştefan cel

Mare”. – Ch.: Acad. „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al RM., 2003. – 37 p.

Pentru cartea cu doi autori:

Chiciuc, Andrei. Sistemul Internaţional de Unităţi: Ghid de utilizare / Andrei Chiciuc, Ion Sobor; red. Resp. Petru Todos; Univ. Teh. A Moldovei, Fac. de Energetică, Catedra Electromecanică. – Ch.: UTM, 2004. – 75 p.

Pentru cartea cu trei autori:

Dohotaru, Vladislav. Elaborarea tezelor de licenţă şi proiectelor tehnice: Îndrumar metodic /

Vladislav Dohotaru, Veaceslav Tentiuc, Oleg Frunze; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch.: Evrica, 2004. – 41 p.

Pentru cartea cu patru autori şi mai mulţi:

Antreprenorul rural / Aurelia Litvin [ş.a.]; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul Ed. al UASM, 2003. – 271 p.

Pentru cărţile ce se descriu la titlu (fără autor):

Comunicarea publică: concepte şi interpretări: St. colectiv / Univ. de Stat din Moldova, Fac.de

Jurnalism şi Şt.ale Comunicării, Catedra Comunicare; coord. Constantin Marin. – Ch.: CE USM, 2003. – 188 p. – (Comunicare).

Descriere articole din reviste, culegeri:

Chişlari, Elena. Antreprenoriatul ca factor al creşterii economice / Elena Chişlari // Economica. – 2004. – Nr. 1. – p.63-68.

Pentru articole din ziare:

Raport de activitate al CNAM în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în

primul trimestru al anului 2004 // Moldova Suverană. – 2004. – 23 apr.

Descrierea documentelor oficiale:

Legea aviaţiei civile: Legea Republicii Moldova din 9 iul. 1997 Nr. 1257-XIII // Monitorul

oficial al Republicii Moldova. – 1997. – Nr.69-70. – (23 oct.). – p.19-21.

Descrierea resurselor Internet:

Enache, Ionel. Planificarea şi organizarea serviciilor de bibliotecă. –

[Accesat 29,03,2006]. Lista literaturii se recomandă a fi prezentată în ordinea după cum urmează:

materiale

oficiale:

legi,

hotărîri

ale

Guvernului,

acte normative ale ministerelor,

departamentelor şi ale altor instituţii de stat; literatura tipărită cu caractere latine în ordine alfabetică după autor şi denumire; literatura, tipărită cu litere chirilice în ordine alfabetică după autor şi denumire. Pentru confirmarea veridicităţii şi fundamentarea unor teze se utilizează citatele, care vor conţine, în mod obligatoriu, trimitere la sursa bibliografică. Acestea se scriu în paranteze patrate. De exemplu, dacă studentul s-a inspirat din sursa Activitatea de antreprenoriat: structură, funcţii, obiceiuri ale angajaţilor / Scripnic C. [ş.a.]. – Ch.: Evrica, 2001. – p.50., şi anume de la pagina 18, care în lista bibliografică cade sub numarul 16, atunci în lucrare la sfîrşitul citatului sau definiţiei, etc., trimiterea va lua forma [16, p.18] În teza de licenţă trimiteri se fac în toate cazurile de citare directă sau indirectă, la fapte împrumutate, idei, teze, formule, tabele etc.

 • 6. Susţinerea preventivă a tezei de licenţă

Teza de licenţă se semnează de către student în două locuri special destinate pentru aceasta şi se prezintă la catedră. Prima semnătură se aplică în încheiere mai jos de ultimul rînd al textului (tot aici se indică data definitivării tezei). A doua semnătură se aplică pe foaia de titlu, mai jos de denumirea subiectului, din stînga. În termen de nu mai mult decît cu o lună pînă la susţinerea tezei în faţa Comisiei pentru examenul de licenţă are loc susţinerea preventivă a tezei. Scopul susţinerii preventive constă în controlul asupra corespunderii lucrării cerinţelor în vigoare, precum şi admiterea tezei de licenţă pentru susţinere. Susţinerea preventivă se petrece în faţa Comisiei pentru susţinere preventivă a tezelor de licenţă, membrii căreia sunt desemnaţi de către şeful catedrei Finanţe din activul de profesori ai catedrei. La susţinerea preventivă studentul urmează să prezinte în formă verbală un scurt raport (5-7 minute) privind rezultatele obţinute pe parcursul cercetării subiectului abordat în teză, precum şi o scurtă prezentare a conţinutului acesteia.

 • 7. Recenzarea şi pregătirea către susţinere a tezei de licenţă

Teza de licenţă prezentată la catedră se înregistrează şi se transmite conducătorului ştiinţific

pentru verificare şi întocmire a avizului. Avizul la teza de licenţă va conţine informaţii de felul următor:

-

actualitatea subiectului abordat;

-

importanţa teoretică şi practică a tezei de licenţă;

-

o caracterizare pe scurt a conţinutului lucrării;

atitudinea studentului la executarea tezei, spiritul de iniţiativă al acestuia şi gradul de individualitate la cercetarea efectuată;

-

-

cunoaşterea de către autor a procedurilor de cercetare a tezei;

-

aprecierea perfectării lucrării, corespunderea acesteia standardelor de perfectare în

vigoare;

-

neajunsurile principale ale tezei;

-

decizia de admitere la susţinere a lucrării.

Luînd în considerare subiectul tezei de licenţă, precum şi avizul conducătorului ştiinţific, şeful

de catedră desemnează un recenzent din afară. Recenzia acestuia se pregăteşte timp de 3-5 zile. Recenzentul apreciază profunzimea studierii subiectului şi a surselor bibliografice, logica expunerii materialului, lacunele şi greşelile sub aspect al structurii, conţinutului, stilului şi al perfectării lucrării. În partea de încheiere a recenziei recenzentul menţionează, dacă a fost sau nu dezvăluit

subiectul tezei de licenţă şi evaluează lucrarea: spre exemplu, ”

...

teza de licenţă este apreciată cu

nota 8 (opt)”. În aşa mod, elementele obligatorii la recenzarea tezei de licenţă sunt următoarele:

actualitatea temei;

corespunderea conţinutului tezei subiectului aprobat;

nivelul de pregătire teoretic şi practic al autorului lucrării;

 

argumentarea concluziilor şi a propunerilor;

prezenţa

noutăţii

ştiinţifice

în

teză

şi

gradul

de

individualitate

a

studentului

la

exprimarea opiniei;

 

aprecierea nivelului de corectitudine şi a calităţii perfectării tezei;

 

aprecierea generală a lucrării.

Ţinînd cont de aprobarea de către conducătorul ştiinţific a tezei de licenţă pentru susţinere, precum şi recenzia pozitivă la teza dată, şeful de catedră face înscriere pe foaia de titlu ”aprobat pentru susţinere”, pune semnătura şi data.

 • 8. Susţinerea tezei de licenţă

Susţinerea tezei de licenţă are loc în prezenţa membrilor Comisiei pentru examenul de licenţă, în componenţă de nu mai puţin de 2/3 din numărul total de membri. Este de dorit ca la susţinere să fie prezenţi conducătorul ştiinţific al tezei. Pentru a susţine cu succes teza de licenţă, studentului i se recomandă să se pregătească

minuţios către susţinere. O însemnătate majoră o constituie întocmirea corectă a raportului de susţinere, în care să fie expuse laconic şi limpede următoarele:

titlul subiectului ales şi actualitatea acestuia;

domeniul de activitate a agentului economic cercetat şi importanţa pentru

acesta a temei abordate în teza de licenţă;

logica planului tezei de licenţă;

concluziile obţinute în urma cercetării efectuate;

recomandări practice, formulate pentru întreprinderea cercetată;

acceptarea/neacceptarea de către conducerea întreprinderii a

recomandărilor propuse. În raport sunt binevenite referinţele la tabelele, diagramele, schemele corespunzătoare, care pot fi prezentate în formă de slide-uri sau material distribuit. Dacă teza de licenţă în urma susţinerii este apreciată cu o notă negativă, aceasta se consideră nevalabilă şi studentul va primi la absolvire o diplomă nelicenţiată de studii superioare.

Anexa 1 Modelul foii de titlu

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA FACULTATEA ECONOMIE MONDIALĂ ŞI RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE CATEDRA RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

Teză de licenţă Rolul Societăţilor Transnaţionale în Economia Mondială

Specialitatea: 365.1 - Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale

Student :

IONAŞCU Ion Anul, III Specialitatea „EM şi REI grupa 3EM1

Coducător ştiinţific:

GAVRILIŢA Vladimir, conferenţiar universitar doctor în economie

Chişinău, 2010

Anexa 2

Modelul cuprinsului tezei de licenţă

CUPRINS

INTRODUCERE

3

ADNOTARE CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. ABORDĂRI TEORETICE

6

1.1. Delimitări conceptuale. Rolul şi locul industriei turistice în economia naţională ................................................................................................................................

7

 

12

18

CAPITOLUL II. INDUSTRIA TURISTICĂ ÎN CONDIŢIILE ACTUALE DE

DEZVOLTARE ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

2.1. Potenţialul turistic al Republicii Moldova

23

30

37

CAPITOLUL III. ANALIZA – DIAGNOSTIC A SECTORULUI TURISTIC NAŢIONAL

3.1. Evoluţia circulaţiei turistice. Studiul indicatorilor de performanţă

47

................................. 3.2. Analiza calitativă: disparităţi, constrîngeri şi conflicte existente pe piaţa turistică

naţională, în aspect general, şi în contextul relaţiilor UE – RM, în particular

57

3.3. Posibile variante de politici în turism: cinci paşi pentru relansare

64

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.....................................................................................70

LISTA ABREVIERELOR

74

LISTABIBLIOGRAFICĂ

75

ANEXE...................................................................................................................................78

Anexa 3

Modelul tabelului

Tabelul 2

Numărul mediu scriptic de angajaţi în industria turistică

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nr.mediu

1538

1904

1972

1972

2086

2132

1840

1840

de

angajaţi,

pers.

Sursa: Statistica turistică, site-ul oficial al MCT, www.turism.gov.md

Anexa 4 Modelul figurii 80000 75960 70000 70520 62541 60000 50000 50820 53383 44138 40000 35628
Anexa 4
Modelul figurii
80000
75960
70000
70520
62541
60000
50000
50820 53383
44138
40000
35628
30000
26705
20000
17436
13787
12059
10000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Nr. turişti şi excursionişti interni
Sursa: Departamentul Analize Statistice şi Sociologice al Republicii Moldova
Figura 3. Dinamica ratelor dobânzii pe credite, %
Anexa 5

Modelul formulei

Anexa 3 Modelul tabelului Tabelul 2 Numărul mediu scriptic de angajaţi în industria turistică 2000 2001www.turism.gov.md Anexa 4 Modelul figurii 80000 75960 70000 70520 62541 60000 50000 50820 53383 44138 40000 35628 30000 26705 20000 17436 13787 12059 10000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nr. turişti şi excursionişti interni Sursa: Departamentul Analize Statistice şi Sociologice al Republicii Moldova Figura 3. Dinamica ratelor dobânzii pe credite, % Anexa 5 Modelul formulei unde CFj – fluxul monetar de intrare în perioada j; INV – valoarea investiţiei; RIR – rata internă a rentabilităţii. 12 " id="pdf-obj-11-79" src="pdf-obj-11-79.jpg">

unde CFj – fluxul monetar de intrare în perioada j; INV – valoarea investiţiei; RIR – rata internă a rentabilităţii.