Sunteți pe pagina 1din 31

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE
CATEDRA „FINANŢE ŞI BĂNCI”

INDICAŢII METODICE
privind elaborarea şi susţinerea tezelor de an, de licenţă şi de
magistru de către studenţii specialităţii „Finanţe şi
bănci”, specializarea „Bănci şi burse de valori” ai
catedrei
„Finanţe şi bănci”

1
Chişinău –2009

Indicaţiile metodice privind elaborarea tezelor de an, tezelor de licenţă şi de magistru la


disciplinele catedrei „Finanţe şi bănci” pentru studenţii secţiei zi şi fără frecvenţă sunt elaborate în
conformitate cu Planul de studii a specializării „Bănci şi burse de valori” şi au fost aprobate la
şedinţa catedrei „Finanţe şi bănci”.Nr.__ din __ 2006, şi la şedinţa Consiliului Facultăţii Ştiinţe
Economice NR.___ din ____ 2006

Mihai Patraş, profesor universitar, doctor în economie


Irina Fadeeva, conferenţiar universitar, doctor în economie
Olga Ştefaniuc, conferenţiar universitar, doctor în economie
Cornelia Grigoriţă, lector superior, doctor în economie
Lucia Castraveţ, lector universitar, magistru în economie
Vitalie Ciubotaru, lector universitar, magistru în economie
Daniela Pîslaruc, lector universitar, magistru în economie
Oxana Radomscaia, lector universitar, magistru în matematică

Recenzenţii:
Igor Dodon, doctor în economie
Viceministru,

Ion Borş, doctor în economie


Şef Secţie, Banca Naţională a Moldovei

2
CUPRINS
Introducere…………………………………………………………………………………..

1. Obiectivul şi sarcinile elaborării lucrării……………………………………………………..

2. Cerinţe generale faţă de elaborarea şi perfectarea tezei …......................................…………

3. Selectarea temei tezei……………………………………………………………………….........

4. Elaborarea planului lucrării…………………………………………………………….............

5. Lucrul cu sursele de informaţie……………………………………………………………........

Cerinţele cu privire la conţinutul tezei………………………………………………................

Sarcinile coordonatorului ştiinţific ............................................................................................

Cerinţele faţă de formatarea tezei şi înregistrarea ei la catedră ............................................

Recenzarea şi susţinerea tezei ...................................................................................................

Bibliografia recomandată............................................................................................................

Anexe………………………………………………………………………………………………

3
INTRODUCERE
Băncile sunt una din verigile principale ale sistemului economiei de piaţă. Dezvoltarea activităţii
lor este o condiţie necesară pentru dezvoltarea economiei de piaţă. Procesul de transformare
economică a început anume de la reforma sistemului bancar.
Băncile, efectuând decontări şi plăţi, creditând economia naţională şi participînd la redistribuirea
capitalurilor, facilitează dezvoltarea economiei şi creşterea eficienţei în procesul de producere.
În condiţiile dezvoltării pieţelor financiare şi de bunuri, sistemul bancar este în continuă mişcare
şi în direcţia perfecţionării şi elaborării noilor strategii şi metode de lucru. Se înregistrează un
proces de căutare a unor elemente şi instrumente de gestionarea optimă şi raţională a sistemului
bancar, prin care să fie asigurat dezvoltarea eficientă a sistemului economic. Se poate constata, cu
certitudine, că reforma sistemului bancar al Republicii Moldova în direcţia concentrării capitalurilor
bancare este privită din punctul de vedere al raţionalităţii şi profitabilităţii înşăşi a băncilor,
acţionarilor şi clienţilor lor. Fuzionarea băncilor în instituţii financiare mai mari este o necesitate
obiectivă în procesul de dezvoltare a sistemului bancar.
Banca este o instituţie, ce nu poate activa în mod independent. Esenţa activităţii sale constă în
lucrul activ şi permanent cu clienţii. În activităţile sale o banca comercială nu este altruistă, având
grijă doar de bunăstarea altora. Dar, în urmărirea scopurilor sale, banca trebuie să tindă spre
perfecţionarea activităţii cu clienţii.
Crearea unei infrastructuri bancare viabile, flexibile şi eficiente este una din cele mai importante,
dar şi destul de complicate sarcini ale reformelor economice din Republica Moldova.
În procesul de pregătire a specialiştilor cu profil economic cu studii superioare şi de masterat, o
atenţie deosebită se acordă nivelului de pregătire teoretică, precum şi interconexiunii dintre teorii şi
practica bancară.
Elaborarea tezei anuale, tezei de licenţă iar apoi tezelor de magistru facilitează crearea unei
legături strânse dintre teorie şi practică, permite definirea clară a problemei, găsirea unor soluţii
optime şi eficiente soluţiei, formularea concluziilor.
Prezentele indicaţii metodice sunt elaborate cu scopul de a acorda studenţilor ajutor
corespunzător în atingerea unui grad înalt de calificare.

4
I. OBIECTIVUL ŞI SARCINILE ELABORĂRII LUCRĂRII

Pregătindu-se pentru elaborarea tezei anuale, de licenţă sau tezei de magistru, studentul/
masterandul sistematizează, recapitulează şi îşi aprofundează cunoştinţele sale în domeniul bancar
sau bursier.
În procesul de elaborare a tezei studentul/ masterandul îşi propune următoarele obiective:
1. de a argumenta teoretic şi de a demonstra convingător actualitatea temei selectate pentru
cercetare;
2. de a dezvălui esenţa activităţilor financiare respective, de a evidenţia conexiunile dintre
acestea;
3. de a selecta şi de a studia de sine stătător materialul teoretic, actele normative, hotărârile,
regulamentele, şi instrucţiunile în domeniul în cauză;
4. de a prelucra materialul practic, acumulat în perioada practicii de producţie, efectuînd
calculele necesare, întocmind tabele, diagrame, scheme etc.
5. de a formula concluzii clare şi logice;
6. de a elabora propuneri şi recomandări concrete, nu declarative, fiind argumentate ştiinţific,
ce ţin de perfecţionarea organizării activităţii bancare sau bursiere.
Atingerea acestor obiective este posibilă doar cu condiţia că studentul/ masterandul va cultiva
deprinderi de cercetare şi de analiză ştiinţifică. Elementele de cercetare în teza de licenţă şi cea de
magistru sunt obligatorii. Studentul trebuie să fie capabil de a selecta literatura necesară, de a o
evalua critic, de a compara diferite viziuni şi poziţii ştiinţifice ale diferitor autori. Este important şi
capacitatea acestuia de a depista legătura dintre teorie, legităţile şi categoriile economice şi
aplicarea practică a acestora în dezvoltarea economiei ţării.
Este necesar ca studentul/ masterandul să utilizeze noile metode de analiză economică, modelare
matematică şi alte procedee şi metode de cercetare, în particular, formularea obligatorie a
problemei. Studentul/ masterandul trebuie să expună rezultatele obţinute, să le comenteze, şi să
argumenteze realizarea acestora.
În general, teza de licenţă/ teza de magistru trebuie să reflecte capacitatea studentului/
masterandului de a cerceta de sine stătător tema selectată, de a formula concluzii, de a înainta
propuneri şi recomandări de perfecţionare a domeniului cercetat.
Prin elaborarea tezei de an, de licenţă studenţii obţin:
1. aptitudini de sistematizare a materialului studiat;
2. capacităţi de utilizare a datelor şi materialelor statistice;

5
3. cunoaşterea metodologiei de calcul, necesare în procesul de organizare a operaţiunilor
bancare;
4. capacitatea de a scoate în evidenţă deficienţele şi lipsurile în organizarea anumitor genuri de
activitate bancară/ bursieră;
5. capacitatea de a aprecia gradul de realitate şi de obiectivitate în afirmaţii privind clienţii
potenţiali;
6. capacitatea de a expune corect, logic, consecutiv şi de argumentat materialul acumulat şi
analizat;
7. capacitatea de a-şi concentra atenţia asupra problemelor principale ale temei, de a determina
elemente principale în expunerea problemelor cercetate;
8. capacitatea de a formula direcţii necesare de perfecţionare a activităţii bancare/ bursiere în
cadrul problemei cercetate;
9. capacitatea de a elabora corect textul lucrării în termenii stabiliţi.
Tezele anuale, de licenţă şi de magistru se elaborează de către studenţi/ masteranzi de sine
stătător. Compilarea este inadmisibilă.

II. CERINŢE GENERALE FAŢĂ DE ELABORAREA ŞI PERFECTAREA


TEZELOR

Un element important în procesul didactic şi o metodă eficientă în pregătire a specialiştilor de


înaltă calificare îl constituie elaborarea tezei anuale şi teza de licenţă, iar la etapa finală a procesului
didactic în cadrul masteratului – teza de magistru.
Tezele anuale la disciplinele “Bazele activităţii bancare”, “Bazele funcţionării pieţei de capital”
şi „Relaţii valutar financiare internaţionale” sunt elaborate de către studenţii specialităţii “Bănci şi
Burse de Valori” în semestrele IV şi VI respectiv, ceea ce permite studenţilor să aplice cunoştinţele
acumulate la alte discipline economice. Elaborarea tezei de licenţă finalizează procesul de instruire
universitar.
Tezele anuale şi cea de licenţă caracterizează nivelul de cunoştinţe a studentului la disciplinele
de specialitate.
Teza de magistru este o cercetare ştiinţifică, efectuată de către student/ masterand de sine
stătător, în baza cunoştinţelor acumulate şi abilităţilor practice căpătate la studiile postuniversitare.
Prin elaborarea tezei de magistru se evidenţiază cunoştinţele masterandului şi capacitatea acestuia
de a le aplica în soluţionarea problemelor concrete din economia reală.
Procesul de elaborare a tezei de licenţă cuprinde câteva etape:
• studierea tematicii propuse şi selectarea temei pentru cercetare;

6
• studierea surselor de informaţie la tema alesă;
• întocmirea planului lucrării;
• selectarea literaturii şi sistematizarea informaţiei concrete pentru expunere (sursele literare,
datele statistice, informaţia din reţeaua Internet etc.);
• acumularea datelor factologice din diverse surse;
• prelucrarea şi analiza materialului factologic acumulat (completarea tabelelor şi analiza
comparativă, efectuarea calculelor necesare etc.);
• consultarea şi controlul de către profesor - conducătorul ştiinţific;
• elaborarea şi întocmirea lucrării conform cerinţelor înaintate;
• prezentarea tezei pentru verificare (controlul se poate efectua treptat, după elaborarea fiecărui
capitol sau paragraf al lucrării) profesorului – conducător în termenii stabiliţi;
• perfecţionarea tezei, şi elaborarea finală a acesteia;
• prezentarea şi înregistrarea tezei la catedră;
• pregătirea pentru susţinerea tezei;
• susţinerea tezei în faţa Comisiei de Examinare de Stat;

SELECTAREA TEMEI TEZEI

Realizarea scopurilor şi exigenţelor tezei este posibilă prin selectarea temei adecvate intereselor
ştiinţifice ale studenţilor şi masteranzilor.
Temele tezelor trebuie să fie actuale, să reflecte necesităţile reale ale economiei ţării. Acestea
trebuie să fie orientate spre cercetarea aplicării practice a cunoştinţelor economice.
Valoarea practică a temei va fi obiectivă, dacă rezultatele ei vor fi aplicate în activitatea
participanţilor relaţiilor de piaţă în cadrul economiei Republicii Moldova. Asemenea atitudine faţă
de selectarea temei şi obiectului de cercetare va îmbunătăţi conţinutul lucrării.
O mare importantă o constituie alegerea corectă a temei viitoarei lucrări de cercetare. Aceasta,
îndeosebi se referă la alegerea temei tezei anuale, deoarece în viitor ea poate să constituie o parte
din teza de licenţă, iar cea din urmă poate fi dezvoltată într-o teză de magistru.
Studentul/ masterandul de sine stătător alege tema viitoarei tezei reieşind din interesele sale,
precum şi în conformitate cu tematica elaborată şi aprobată la catedra de profil. Studentul poate să
aleagă o temă din lista propusă de catedră sau să o formuleze în redacţie proprie, de sine stătător.
Variantă din urmă este posibilă, dacă studentul doreşte să continue cercetările sale, efectuate în
cadrul lucrului de cercetare ştiinţifică, sau dacă tema, propusă de către student se află în legătură

7
strânsă cu direcţia generală a tematicii tezelor anuale, de licenţă sau de masterat. Asemenea
abordare a procesului de selectare a temei trebuie să fie legalizată prin decizia şefului de catedră.
Tema alesă pentru teza anuală sau de licenţă se atribuie studentului/ masterandului prin cererea
sa scrisă pe numele şefului de catedră, după un formular standardizat. Dacă câţiva studenţi/
masteranzi au selectat teme din aceeaşi problematică, cercetările lor vor trebui să conţină direcţii
diferite, abordări diferite ale temei în cauză etc.
Fiecărui student/ masterand prin decizia catedrei i se atribuie un conducător ştiinţific, care,
definesc direcţia cercetării, planul şi structura tezei, graficul elaborării compartimentelor,
capitolelor şi paragrafelor. Conducătorul ştiinţific va consulta studentul/ masterandul, orientându-l
spre atingerea scopurilor propuse.
Tematica tezelor la catedra de profil se revizuieşte anual şi se aprobă prin decizia şedinţei
catedrei.

ELABORAREA PLANULUI LUCRĂRII

În procesul de scriere a tezei un element destul de important revine elaborării planului lucrării.
Înainte de aceasta studentul/ masterandul trebuie să facă cunoştinţă cu literatura de specialitate, să
studieze logica şi consecutivitatea expunerii problemelor principale. Elaborarea planului se
coordonează cu conducătorul ştiinţific al tezei.
Planul tezei anuale poate să fie simplu, adică să conţină principalele probleme analizate în 3-4
paragrafe, sau compus, cazul în care se evidenţiază 3 capitolele.
Planul tezei anuale trebuie să conţină: introducerea, conţinutul, încheierea. În partea principală
sunt analizate problemele organizării anumitei activităţi bancare, bursiere.
De asemenea, teza va conţine lista bibliografiei studiate şi anexe: introducere, trei capitole şi
încheiere. În introducere studentul/ masterandul argumentează actualitatea temei selectate pentru
cercetare, defineşte scopul şi sarcinile cercetării, enumără metodele, procedeele şi instrumentele,
care se vor aplica în procesul elaborării lucrării. Volumul introducerii trebuie să fie nu mai mic
decât 3-4 pagini. În introducere se va descrie succint structura tezei şi baza metodologică studiată.
Primul capitol al tezei, de regulă, conţine baza teoretică a problemei cercetate: definirea
categoriilor, esenţei lor, principiilor, funcţiilor etc. De asemenea, în primul capitol se argumentează
rolul şi importanţa problemei cercetate în cadrul economiei naţionale.
Al doilea capitol trebuie să conţină materialele, care caracterizează procedura organizării
activităţii cercetate. Acest capitol va conţine exemple de activitate practică, calcule, tabele analitice
etc. Astfel, capitolul doi conţine şi partea practică analizată.

8
Al treilea capitol trebuie să conţină materialele, care reflectă direcţiile de perfecţionare,
îmbunătăţire în organizarea anumitor momente ale problemei analizate. Încheierea cuprinde
concluzii din analiza efectuată şi propuneri în baza rezultatelor cercetării.
Capitolele trebuie să conţină cel puţin două sau trei paragrafe, volumul cărora să nu fie mai mic
decât 5-6 pagini. Paragrafele (secţiunile) dezvăluie specificul şi detaliile fiecărei probleme studiate
în parte.
În capitolul 3 autorul poate descrie problematica cercetată analizînd experienţa diferitor ţări
dezvoltate delimitînd diverse aspecte ce pot fi utilizate în experienţa naţională

LUCRUL CU SURSELE DE INFORMAŢIE

După întocmirea planului (care iniţial poate fi destul de amănunţit, iar spre sfârşitul lucrului se
va expune într-o variantă concisă), studentul selectează literatura specială necesară, care poate fi
divizată în surse de bază şi suplimentare. Selectarea literaturii ţine de studierea manualelor,
cursurilor de lecţii, monografii, articole şi publicaţii ştiinţifice pentru a însuşi mai bine esenţa
problemei, alese ca obiect de cercetare.
Literatura de bază va servi studentului/ masterandului ca bază pentru formularea scopurilor şi
sarcinilor în expunerea temei. Prin literatura de bază, inclusiv monografii, articole ştiinţifice, ediţii
ştiinţifice, studentul/ masterandul ia cunoştinţă despre problemele, întrebările discutabile etc.
referitor la tema tezei. După studierea esenţei discuţiilor ştiinţifice, opiniilor anumitor economişti,
experţi, lucrători bancari, bursieri etc., studentul/ masterandul trebuie să formuleze părerea proprie
şi viziunea proprie şi să o argumenteze. Părerea proprie poate fi diferită de cea din literatura de
specialitate, sau studentul/ masterandul poate să accepte un punct anumit de vedere asupra
problemelor studiate făcînd referinţe la acestea. De regulă, în literatură periodică cu caracter
economic se publică articole analitice de natură critică.
Literatura suplimentară ce va fi studiată este reprezentată de buletinele informative, anuarele
statistice, rapoarte bancare, ziarele şi revistele specializate.
O lucrare de calitate nu poate fi pregătită fără studiere serioasă şi utilizare a legilor,
regulamentele, instrucţiunile şi normativele bancare/ bursiere.
Aspectele teoretice ale problemei cercetate sunt suplimentate prin expunerea metodelor şi
formelor de organizare practică a activităţii instituţiei financiare. Studentul expune experienţa de
activitatea băncii/ bursei în cadrul anumitor operaţiuni în baza exemplelor practice, calculelor,
documentelor speciale. Descrierea operaţiei bancare, bursiere trebuie să fie însoţită de exemple,
situaţii în baza unei bănci comerciale sau unei grupe de bănci/ burse din RM sau din străinătate.

9
Un compartiment important atât al tezei îl constituie anexele. Acestea sunt reprezentate de
anumite documente necesare pentru întocmirea operaţiei bancare respective. La aceste documente
în mod obligatoriu se fac trimiteri în textul lucrării. Materialele practice, conţinutul documentelor,
ordinea întocmirii se analizează obligatoriu. De asemenea, anexele pot fi reprezentate de diverse
tabele, diagrame, geafice care vor reprezenta schematic problemele cercetate. Aici studentul
întreprinde încercări de a depista şi evidenţia caracteristicile pozitive şi negative a problemelor
studiate, făcând referinţă la experienţa altor ţări sau la opiniile specialiştilor din domeniul respectiv.
În încheierea lucrării se formulează concluzii logice, se înaintează propuneri concrete de
perfecţionare a organizării activităţii bancare/ bursiere, care ar contribui la sporirea eficienţei băncii
în lucrul cu clienţii, la atingerea unui înalt nivel al profitabilităţii, şi ar avea un efect benefic asupra
economiei ţării.
Se interzice categoric copierea mecanică a textului manualelor, articolelor, copierea lucrărilor
pregătite din Internet. Studentul/ masterandul trebuie să sistematizeze şi să prelucreze materialele
citite, să mediteze asupra celor studiate şi să formuleze viziunea sa în expunerea problemei
cercetate.
Dacă are loc compilarea, atunci se consideră că scopul tezei nu a fost atins, sarcinile au fost
îndeplinite, iar însăşi lucrarea nu se admite spre susţinere şi se restituie studentului/ masterandului
pentru prelucrare.
În cazul în care teza se acceptă a parcurgere etepele:
1. Înregistrarea tezei de licenţă la catedră
2. Transmiterea tezei de licenţă recenzentului pentru pregătirea recenziei externe
3. Pregătirea către susţinerea tezei de licenţă
4. Susţinerea tezei de licenţă în faţa Comisiei de Licenţă/ de Masterat

CERINŢE CU PRIVIRE LA CONŢINUTUL TEZEI


În introducere este stipulată actualitatea temei alese, scopul lucrării, sarcinile ei, precum şi
nivelul cercetării temei date în literatura de specialitate şi analiza surselor literare. În acest
context este indicat obiectul de cercetare, metodele de analiză utilizate. Introducerea trebuie să
fie cuprinsă într-un volum de 3-5 pagini. Scopul formulat al lucrării determină şi strategia
acesteia, din aceste considerente trebuie să fie evidenţiate sarcinile concrete. Sarcinile trebuie
evidenţiate în introducere şi enumerate. De fapt, cea mai mare parte a lucrării de
licenţă/magistru o constituie realizarea optimă a sarcinilor propuse în introducere. Din aceste
considerente de cele mai dese ori denumirea capitolelor coincide cu sarcinile stabilite la
început. Un alt element destul de important al introducerii îl constituie indicarea metodelor
utilizate de către autor. Acestea pot fi diferite, aşa ca: general ştiinţifice, analitice, descriptive.

10
În finalul introducerii de obicei se caracterizează structura lucrării, adică descrierea succintă a
fiecărui capitol în parte.
Teza de licenţă conţine ca de obicei, trei capitole, fiecare conţinînd cîteva paragrafe.
Capitolul I poartă un caracter teoretic (metodologic). De obicei, în baza cercetării temei respective,
studentul evidenţiază istoria dezvoltării problemei respective, nivelul cercetării acesteia în
literatura de specialitate, sunt analizate diferite puncet de vedere ale autorilor în ceea ce
priveşte soluţionarea problemei respective, precum şi sînt menţionate punctul de vedere şi
părea studentului referitor la problema dată. Volumul capitolului întîi nu trebuie să depăşească
30% din volumul total al lucrării.
Capitolul doi poartă un caracter analitic. Aici este redat aspectul tehnico-economic al obiectului
cercetării, pe materialele căruia se execută lucrarea respectivă şi se efectuiază o analiză
detaliată a problemei în cauză prin utilizarea diferitor metode decercetare, inclusiv metodele
economico-matematice. La acest capitol studentul stipulează tendinţele dezvoltării obiectului
respectiv, punctele forte şi slabe ale acestuia şi evidenţiază căile de îmbunătăţire a acestora. În
conţinutul celui de-al doilea capitol este obligatoriu ilustrarea materialului cu tabele, scheme,
diagrame şi alte materiale care derivă din textul lucrării şi sînt refelectate în anexe.
Capitolul trei este unul de proiectare. În el sînt menţionate posibilităţile de soluţionarea a
problemei respective, se determină căile îmbunătăţirii situaţiei financiare a obiectului
cercetării, minimizarea cheltuielilor, majorarea nivelului indicatorilor economico-financiari.
Toate propunerile şi recomandările trebuie fie concrete şi argumentate.
În mod obligatoriu, în cadrul unei teze de licenţă este necesar de a asigura legătura logică dintre
capitolele lucrării şi dezvoltarea conţinutului acestora. La sfîrşitul fiecărui capitol se recomandă
de a face cîteva concluzii reieşite din cele menţionate în capitolul respectiv.
În concluzie sînt reflectate concluziile teoretice practice din care a reieşit studentul dat pe parcursul
cercetării. Concluziile trebuie să fie concise, să reflecte clar importanţa şi eficienţa lor în
practică. Concluzia constituie un element important al lucrării de aceea, aici, studentul trebuie
să expună schema logică a cercetării date. Textul concluziei trebuie să fie scris astfel încît,
concluziile făcute să fie în concordanţă şi corespundere cu sarcinile şi scopul lucrării stabilite în
introducere. Concluziile constituie în jur de 5-10% din conţinutul lucrării.
În anexe sînt reflectate tabele, scheme, diagrame ce completează conţinutul lucrării. La anexe se
referă calcule, tabele, instrucţiuni, fornularele de dare de seamă, registrele de evidenţă
financiară. Anexele se indică după bibliografie.

SARCINILE COORDONATORULUI ŞTIINŢIFIC

11
În scopul acordării unui sprijin în elaborarea lucrării, studentului/masterandului, catedra numeşte
un coordonator ştiinţific. Studentul/masterandul este obligat periodic să informeze
coordonatorul despre nivelul pregătirii şi elaborării lucrării, să se consulte în ceea ce priveşte
problemele cu care se confruntă, întrebările de ordin teoretic şi practic. Studentul/masterandul
este obligat să comunice coordonatorului ştiinţific despre modificările ulterioare ale planului şi
conţinutul lucrării, precum şi despre abaterile posibile de la planul calendaric. La prima etapă
de pregătire a lucrării, coordonatorul recomandă studentului cum să elaboreze planul lucrării,
literatura, şi oferă ajutor în ceea ce priveşte elaborarea planului calendaric de elaborare a
executare a lucrării. Pe parcursul elaborării lucrării coordonatorul ştiinţific indică studentului
neajunsurile şi completările ce urmează a fi efectuate, stilul lucrării. După elaborarea variantei
finale a lucrării , coordonatorul ştiinţific elaborează avizul în scris, în care este caracterizată
calitatea lucrării respective, indica părţile pozitive şi negative ale lucrării, motivează
prezentarea lucrării la susţinere. Lucrarea admisă spre susţinere publică se îndreaptă la
recenzare externă. În recenzie este menţionată actualitatea temei cercetate, succesul studentului
în ceea ce priveşte realizarea scopului şi sarcinilor stanilite.

VIII. CERINTE FATA DE FORMATAREA TEZEI SI INREGISTRAREA


Conţinutul lucrării va avea un volum optimal strict determinat.
• Pentru teză anuală el constituie 25-30 pagini dactilografiate la calculator;
• Pentru teză de licenţă – 55-65 pagini;
• Pentru teza de masterat – 90-100 pagini
Rezumatul într-o limbă de circulaţie europeană (numai pentru specialitatea „Finanţe şi
Bănci”).
Anexele nu se includ în acest volum. Textul tezei fiind redactat, corectat şi completat cu
calcule, scheme tabele ş. a. Se va utiliza Times New Roman, mărimea 12, intervalul 1,5. O pagină
va conţine nu mai mult de 28-30 rânduri. Un rând va conţine 68-70 simboluri, inclusiv spaţiile.
Pentru întocmirea textului lucrării se va utiliza hârtie albă format A4 (210 x 297 mm). Textul este
amplasat doar pe o parte a foii cu următoarele câmpuri: stânga – 30 mm, dreapta – 10 mm, sus – 25
mm, jos – 20 mm.
Volumul tezei anuale se poate repartiza după cum urmează: introducerea va conţine 3-4 pagini
de text, partea teoretică – 6-7 pagini, partea practică cu expunerea esenţei problemei analizate,
procedeelor şi metodelor practice etc. va conţine nu mai puţin de 10-11 pagini. Încheierea cu
concluziile în baza cercetării efectuate va fi expusă pe 5-6 pagini. Lista surselor bibliografice 1-2
pagini.

12
Structura tezei de licenţă/ magistru poate fi următoarea: introducerea – 4-5 pagini, primul capitol
– 20-25 pagini, al doilea capitol – 30-35 pagini, al treilea capitol – 20-25 pagini. Propunerile şi
concluziile vor constitui – 3-5 pagini, iar sursele bibliografice 3-5 pagini.
Teza trebuie să conţină foaia de titlu, cuprinsul lucrării, textul lucrării bibliografie şi anexele.
Foaia de titlu are format unic conform mostrei din Anexa 2 la prezentele indicaţii metodice.
Cuprinsul este amplasat pe a doua foaie, următoarea după foaia de titlu. Aici se expune structura
lucrării cu indicarea obligatorie a paginii, cu care se începe compartimentul (paragraful) lucrării
( Anexa 3).
Capitolele se numerotează cu cifre romane, iar paragrafele – cu cele arabe, în conţinutul textual
acestea se marchează cu bold.
Numerotarea paginilor este unică pe tot parcursul lucrării, se face cu cifre arabe în dreapta sus
sau jos la mijloc. Foaia de titlu şi foaia cu cuprinsul nu se numerotează. Numerotarea începe cu
pagina 3 – introducere.
Teza trebuie să fie scrisă într-un limbaj ştiinţific literar, de la persoana a treia, dar în acelaşi timp
simplu, clar, logic şi consecutiv. Greşelile gramaticale se exclud categoric. Ignorarea acestor cerinţe
va duce la neadmiterea lucrării spre susţinere, iar pentru teza anuală – micşorarea notei.
Pe parcursul tezei este necesar să se facă trimiteri la sursele literare, datele statistice şi de altă
natură etc. Trimiterea la sursă se face astfel: la sfârşitul citatei sau în alt loc corespunzător al
textului se deschide paranteza pătrată, în care se indică numărul după ordine a sursei de informaţie
conform listei de bibliografie. După virgulă se indică pagina, pe care se află citata, datele statistice
etc., de exemplu: [7, p. 132]. În paranteze rotunde se face trimitere la anexe, de exemplu: (Anexa 2).
Trimiterea la sursa, în baza căreia a fost întocmit tabelul, diagrama etc. se face sub tabel, diagramă
etc., de exemplu: Sursa: Raportul anual al BNM pe anul 2005, p 25. Numerotarea tabelelor,
graficelor, diagramelor etc. este unică, indiferent de capitolul sau paragraful în care se află. Figurile
se numerotează separat de tabele.
Materialele statistice primare mai întâi se prelucrează, iar apoi se includ în tabele, scheme,
grafice, diagrame. Tabelele trebuie să se îmbine organic cu conţinutul lucrării, să reflecte şi să
ilustreze problemele studiate. Tabele mari, care conţin materiale statistice primare, şi datele de ordin
general se includ în anexele la lucrare şi se numerotează separat.
Anexele trebuie să fie amplasate într-o consecutivitate logică în conformitate cu partea textuală
a lucrării. Fiecare anexă va avea numărul paginii, numărul propriu al anexei şi denumirea proprie,
care reflectă conţinutul acesteia.
Fiecare tabel va avea denumire, conform conţinutului materialelor din el. Înaintea denumirii
tabelului se va indica numărul după ordine, iar apoi – denumirea între ghilimele. De exemplu:

13
Tabelul 2. “Ratingul bonităţii debitorului”. Denumirile instituţiilor se vor scrie în varianta română
sau engleză utilizîndu-se denumirea corectă.
Coloanele tabelului vor avea denumire, care scurt şi clar reflectă elementele tabelului. În cazul
când anumite date lipsesc, se indică “datele lipsesc”, iar valoarea nulă se va indica prin “––”. Pentru
o ilustrare şi comparabilitate mai bună, materialul poate fi prezenta sub forma de diagrame, scheme,
grafice. Ele se vor denumi prin cuvântul “Figura”, după care urmează numărul după ordine şi
denumirea proprie. De exemplu: Figura 3. “Creşterea resurselor creditare”. Această informaţie se
amplasează sub figura.
La scrierea textului tezei se vor respecta abrevierile general acceptate: mln., mlrd., fig., p., cca,
a., aa., etc. Abrevierile aleatoare nu se admit. Dacă studentul doreşte să abrevieze o noţiune des
întâlnită, el mai întâi va scrie noţiunea întreagă şi tot aici în paranteză abrevierea ei, iar în
continuare va folosi doar abrevierea. De exemplu, valori mobiliare de stat (VMS).
În textul tezei fiecare capitol va începe de pe pagină nouă. Denumirea capitolului se scrie cu
bold şi cu caractere mai mari. În denumirea capitolului nu este admisibilă trecerea silabelor în
următorul rând. Denumirea primului paragraf al fiecărui capitol se plasează imediat sub denumirea
capitolului. Textul se începe cu două rânduri sub denumirea compartimentului. Denumirile
paragrafelor se scriu cu bold cu caractere mici.
Dacă autorul doreşte să evidenţieze vizual o parte importantă a textului: un cuvânt, o propoziţie
etc., acesta se poate sublinia sau evidenţia prin bold/ italic.
Conţinutul lucrării nu trebuie să reprezinte o simplă enumerare a principiilor, funcţiilor,
formelor, tipurilor, categoriilor etc., ci trebuie să conţină şi analize, descrieri etc. Tabelele şi figurile
vor fi însoţite de analize şi concluzii efectuate de autor, care vor fi plasate după acestea.
Textul va avea aceeaşi culoare. Graficele şi diagramele colorate se plasează doar în anexe.
Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării şi include lista literaturii, care cuprinde sursele
utilizate de către autorul tezei. Fiecare sursă trebuie să conţină toate elementele bibliografice
necesare.. Dacă sursa este dintr-o culegere de articole, revistă sau din ziar, se va indica mai întâi
numele autorului, denumirea articolului (lucrării), apoi denumirea completă a culegerii, revistei sau
ziarului, din care a fost luată sursa, cu indicarea paginilor.
De exemplu:
• Patraş M. Reforma monetară şi politica bancară// Republica Moldova: dimensiunile reformelor.
Academia de Ştiinţe şi Centrul de Studiere a problemelor pieţei, - Chişinău, Editura Pontos,
2002, pp. 234-252.
• Grigoriţă C., Activitate bancară, – ediţia a 3-a, Chişinău, editura cartier, 2005, 240 p.)

14
Actele normative vor fi expuse în felul următor: denumirea actului legislativ, numărul şi data
aprobării, numărul şi data apariţiei în Monitorul Oficial al RM. De exemplu: Legea RM nr. 550 –
XIII din 21.07.95 „Instituţiilor financiare”// Monitorul Oficial al RM nr. ½ din 01.01.1996
Literatura, utilizată în elaborarea tezei, se va enumera în următoarea consecutivitate:
• Actele legislative, Hotărârile Parlamentului, Hotărârile Guvernului (în ordine cronologică)
• Actele normative, materialele statistice, regulamentele BNM/ CNVM, instrucţiunile (în ordine
cronologică) şi normele interne etc.;
• Sursele literare (în ordine alfabetică după numele autorului sau după denumirea cărţii,
manualului, monografiei etc.) şi statistice;
• Adrese în Internet (Cu indicarea denumirii sau caracteristicii generale a site-ului, adresei URL şi
datei accesării, de exemplu: site-ul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei http://www.bnm.md,
accesat 10/12/2006 – adăugat V. Ciubotaru).
La sfârşitul tezei, după încheiere, autorul va indica data transmiterii lucrării la catedră sau
conducătorului ştiinţific şi va semna.
Tezele de licenţă, elaborate în limba rusă, vor avea lista termenilor de specialitate în limbile rusă
şi română. Acest material se va plasa împreună cu alte anexe.

IX.RECENZAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII

După finisare, teza copertată, în varianta finală se va transmite conducătorului ştiinţific, cu


înregistrarea în preliminar la catedră.
Recenzia tezei anuale este o evaluare a lucrării studentului şi a rezultatelor obţinute. Recenzia
conţine o evaluare generală a laturilor pozitive ale lucrării şi se analizează deficienţele, greşelile
comise, care vor fi înlăturate sau corectate până la susţinere sau în decursul acesteia. De asemenea,
profesorul poate face observaţii specifice şi pe câmpurile lucrării.
Dacă teza conţine deficienţe serioase de conţinut şi/sau de formă, această teză nu va fi admisă
spre susţinere şi se va restitui studentului pentru finisare. Studentul prelucrează sau corectează
lucrarea în conformitate cu observaţiile. După această teza împreună cu recenzia iniţială se
transmite profesorului repetat. Conducatorul va completa recenzia fiind anexată la teza studentului
conform cerinţelor (Anexa 4)
Susţinerea tezei anuale elucidează nivelul de cunoştinţe al studentului la tema alesă. În timpul
susţinerii studentul trebuie să explice esenţa, conţinutul de bază al tezei, să răspundă la întrebări de
ordin teoretic şi practic, ţinând cont de observaţiile recenzentului. Evaluarea finală a tezei anuale
depinde de calitatea tezei în ceea ce priveşte conţinutul, forma şi susţinerea.

15
Dacă autorul a utilizat informaţia din manuale, monografii atunci se va scrie sursa bibliografică
după cum urmează. Autorul, denumirea manualului, denumirea editurii, oraşul, anul şi numărul
total de pagini a manualului.
După susţinere teza anuală se va păstra la catedră până cînd studentul respectiv va absolvi
Universitatea.
După elaborare, teza de licenţă/ de masterat se transmite conducătorului ştiinţific pentru
verificare. După aceasta, studentul va introduce corectările necesare în textul lucrării conform
observaţiilor conducătorului. Teza finisată se va coperta în mod tipografic într-o copertă rigidă.
Această lucrare se va înmâna conducătorului ştiinţific, care va scrie avizul asupra tezei. În avizul
său, conducătorul ştiinţific, pe lângă aprecierea conţinutului şi formei tezei, poate menţiona
organizarea lucrului studentului asupra tezei, disciplina lui, acurateţea în îndeplinirea cerinţelor,
motivarea etc. În încheierea avizului conducătorul menţionează posibilitatea admiterii tezei de
licenţă spre susţinere.
Decizia finală privind admiterea tezei spre susţinere aparţine şefului catedrei de profil. Decizia
privind admiterea spre susţinere se menţionează pe foaia de titlu a tezei de licenţă/ tezei de masterat.
Înainte de a fi admis spre susţinere, studentul/ masterandul va obţine o recenzie externă asupra
lucrării sale. Recenzia poate fi scrisă de către specialistul principal de la locul de petrecere a
practicii (şef de secţie, direcţie etc.) sau un profesor din altă instituţie, care are un grad ştiinţific şi
este iniţiat în problematica tezei. Recenzia fiind vizată prin semnătură şi ştampilă conţine o
apreciere concretă a tezei elaborate.
Pregătindu-se pentru susţinere studentul/ masterandul îşi va pregăti un referat scurt al
discursului său, care va conţine concluziile principale din lucrare şi direcţiile de perfecţionare,
propunerile de îmbunătăţire sau corectare a organizării activităţii bancare/ bursiere. Propunerile
trebuie să fie concrete şi să nu poate caracter declarativ. Durata expunerii a referatului trebuie să
constituie 8-10 minute. Prezentarea referatului poate fi însoţit prin prezentarea la calculator,
diaproiector sau tabele.
Pentru ilustrarea discursului său studentul/ masterandul trebuie să pregătească materiale
suplimentare, care se vor repartiza tuturor membrilor Comisiei de Examinare. Aceste materiale vor
conţine: foaia de titlu, cuprinsul tezei, tabele, grafice etc., în baza cărora se va face susţinerea,
precum şi concluziile şi propunerile, expuse succint. Se poate prezenta şi însuşi textul referatului.
Toate aceste materiale se prezintă într-o mapă brosurată (copertată). Studentul trebuie să
pregătească răspunsuri la observaţiile recenzenţilor, dacă ele sunt.
O mare importanţă în pregătirea şi susţinerea cu succes a tezei de licenţă o are exigenţa din
partea catedrei şi conducătorului ştiinţific referitor la termenele de elaborare a tezei. Nerespectarea
termenelor de elaborare a compartimentelor tezei şi de prezentare a acesteia la catedră pentru

16
obţinerea avizului şi recenziei externe poate avea ca consecinţă neadmiterea studentului/
masterandului spre susţinere.

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

LEGI, REGULAMENTE, INSTRUCŢIUNI, NORME


(cu modificările ulterioare)

1. Legea RM nr.548-XIII din 21 iulie, 1995“Cu privire la Banca Naţională a Moldovei” //


Monitorul Oficial al RM N56-77, din 12.10.1995.
2. Legea RM nr.550-XIII din 21 iulie 1995“Instituţiilor financiare” // Monitorul Oficial al RM N,
din 1.01.1996.
3. Legea RM din 30 iunie 2005“Cu privire la leasing”
4. Legea RM nr.449 din 30.07.2001“Cu privire la gaj”// Monitorul Oficial al RM N120/863 din
2.10.2001.
5. Legea RM nr.943-XIII din 18 iulie1996“Privind datoria de stat şi garanţia de stat” //Monitorul
Oficial al RM N75-76 din 21.11.1996.
6. Legea RM nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997“Privind societăţile pe acţiuni”// Monitorul Oficial al
RM N38-39 din 12.06.1997.
7. Legea RM N192-XIV din 12.11.1998 cu privire la „Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare” // Monitorul Oficial al RM N22-23 din 1999.
8. Legea RM din 23.03.1999cu privire la piaţa valorilor mobiliare // Monitorul Oficial al RM N27-
28 din 23.03.1999.
9. Legea RM nr.623-XV din 14.11.2001“Insolvabilităţii” // Monitorul Oficial al RM N139-140 din
15.11.2001.
10. Legea RM nr. 1527-XII din 22.06.1993 “Cambiei” // Monitorul Oficial al RM N10 din 1993.
11. Legea RM cu privire la fondurile de investiţii
12. Regulament BNM nr.23/09-01 din 15.08.96“Cu privire la autorizarea băncilor comerciale”//
Monitorul Oficial al RM N59-60 din 12.09.1996.

17
13. Regulament BNM nr.269 din 17 octombrie 2001“Cu privire la suficienţa capitalului ponderat la
risc” // Monitorul Oficial al RM N130 din 26.10.2001.
14. Regulament BNM nr.150 din 26.06.2003“Privind utilizarea documentelor de plată la
efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova” // Monitorul Oficial al RM
N141-145 din 11.07.2003.
15. Regulament BNM nr.62 din 24.02.2005Regulamentul cu privire la cardurile bancare.//
Monitorul Oficial al RM N36-38 din 04.03.2005.
16. Regulament BNM nr.297 din 25.11.2004“Cu privire la deschiderea, modificarea şi închiderea
conturilor la băncile din Republica Moldova” // Monitorul Oficial al RM N218-223/474 din
03.12.2004.
17. Regulament BNM nr. 156 din 02.06.2000“Privind modul de efectuare de către bănci a
operaţiunilor cu cambii” // Monitorul Oficial al RM N78-80 din 08.07.2000.
18. Norme BNM nr. 47 din 25.02.2000. "Privind operaţiunile de casă în băncile Republicii
Moldova” // Monitorul Oficial al RM N21-23/90 din 29.02.2000.
19. Regulamentul BNM nr.375 din 15.12.2005„Privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea
mijloacelor băneşti din conturile bancare/trezoreriale şi perceperea în mod incontestabil a
mijloacelor băneşti din conturile bancare” // Monitorul Oficial al RM N1-4/6 din 06.01.2006.
20. Regulamentul BNM nr.191 din 30.07.2003„Privind plăţile programate”// Monitorul Oficial al
RM N186-188 din 22.08.2003.
21. Regulamentul BNM Nr.122 din 29.05.2003„Privind utilizarea acreditivului documentar
irevocabil şi acoperit pe teritoriul Republicii Moldova” // Monitorul Oficial al RM N116-120
din 13.06.2003.
22. Regulament BNM nr.57 din 11.09.1997“Cu privire la operaţiunile pe piaţă deschisă ale BNM”//
Monitorul Oficial al RM N62 din 18.09.1997.
23. Regulament BNM nr.4/08 din 18.10.1995“Cu privire la folosirea facilităţii de lombard între
BNM şi băncile comerciale”// Monitorul Oficial al RM N5-6/1 din 25.01.1996.
24. Regulament BNM din 28.12.2000 "Cu privire la acordarea creditelor overnight de către BNM”//
Monitorul Oficial al RM N14-15 din 08.02.2001.
25. Regulament BNM nr.153 din 25 decembrie 1997“Cu privire la activitatea de creditare a
băncilor comerciale RM” // Monitorul Oficial al RM N8/24 din 30.01.1998.
26. Regulament BNM nr.130 din 15.05.98“Cu privire la creditele expirate” // Monitorul Oficial al
RM N87-89/1974 din 24.09.1998.
27. Regulament BNM nr. 164 din 22.06.98“Cu privire la clasificarea creditelor şi formarea
reducerilor pentru pierderi la credite (fondul de risc)”// Monitorul Oficial al RM N42-44, r III,
din 28.06.1998.

18
28. Regulament BNM nr. 81 din 09.04.1998“Cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în
capitalul unităţilor economice”// Monitorul Oficial al RM N49/151 din 28.05.1998.
29. Regulament BNM nr.424 din 28 decembrie 2000"Privind modul de efectuare de către BNM a
operaţiunilor de depozit în lei moldoveneşti cu băncile autorizate"// Monitorul Oficial al RM
N16-18/65 din 15.02.2001.
30. Regulament BNM nr.9/08 din 02.02.1996 „Cu privire la sistemul electronic de înscrieri în
conturi ale hîrtiilor de valoare dematerializate.”// Monitorul Oficial al RM N26-27/29 din
02.05.1996.
31. Regulament BNM din 13.01.1994“Cu privire la reglementarea valutară pe teritoriul RM”//
Monitorul Oficial al RM N54-55 partea III, art.161 din 18.06.1998.
32. Regulament BNM nr.126 din 28.11.1997 “Cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii” //
Monitorul Oficial al RM N1, partea III, art.41 din 01.01.1998.
33. Regulament BNM nr. 10018-20 din 06.05.1994“Cu privire la autorizarea şi funcţionarea caselor
de schimb valutar”// Monitorul Oficial al RM N62-64/107 din 17.06.1999
34. Instrucţiune BNM nr. 8-1001 din 02.02.1996"Privind ordinea acordării creditelor în valută
străină” // Monitorul Oficial al RM N11-12/14 din 22.02.1996.
35. Regulamentul BNM nr.5/08 din 26.12.1995 “Cu privire la modul de formare şi menţinere a
rezervelor obligatorii de către băncile comerciale ale RM”// Monitorul Oficial al RM N1 din
1996.
36. Regulamentul BNM din 08.08.1997“Cu privire la lichiditatea băncilor comerciale” // Monitorul
Oficial al RM N64-65/105 din 02.10.1997.
37. Instrucţiunea BNM din 08.08.1997"Cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către
bănci a rapoartelor financiare”// Monitorul Oficial al RM N64-65/103 din 02.10.1997.
38. Regulamentul CNVM din 17.12.2002, cu privire la activitatea de brokeraj şi de dealer pe piaţa
valorilor mobiliare
39. Regulamentul CNVM cu privire la atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti pe pe
piaţa valorilor mobiliare şi eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a activa pe piaţa
valorilor mobiliare
40. Instrucţiunea CNVM privind modul de desfăşurare şi ţinere a conturilor de brokeraj
41. Instrucţiunea CNVM privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea pe
piaţa valorilor mobiliare;
42. Regulele Bursei de Valori a Moldovei, Monitorul Oficial, № 81-83, partea 1, 2000;
43. Regulele Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare;
44. Statutul Bursei de Valori a Moldovei din 10 aprilie 1998;

19
Nota: toate actele normative bancare sunt utilizate doar urmărind modificările ce au intervenit după
data emiterii

MANUALE, MONOGRAFII, PUBLICAŢII PERIODICE

45. Anghelache G., “Pieţe de capital şi burse de valori”, ed. “Societatea adevărul SA”, Bucureşti,
1992, 184 p.
46. Anghel Nicolae, «Pieţe de capital şi eficienţa investiţiilor», ed. «Hrema», Bucureşti, 1996, 265
p.
47. Basno Cezar, Dardac Nicolae. Operaţiuni bancare, Editura Tehnică şi Pedagogică, Bucureşti,
1996.
48. Baucer Luca, Baiescu Aurel ş.a., «Bursa de Valori. Noţiuni juridic, operaţiuni de bursă, analiza
economico-financiară a întreprinderii», Euro-Incolsuting, Chişinău, 1996, 185 p.
49. Borş Ion. Relaţii valutar - financiar internaţionale. Editura Arc, Chişinău, 1999, 199 p.
50. Bratu Ştefan, “Burse de valori şi tranzacţii cu valori mobiliare”, ed.”Universitaria”, Craiova,
1998, 338 p.
51. Burac Victor, Drept bancar, Tipografia Centrală, 1999
52. Ciobanu Vasile “Piaţa de capital: teorie şi practică”, ed. “Universitaria”, Craiova, 1997, 304 p.
53. Ciobanu Gheorghe “Burse de valori şi tranzacţii de bursă”, ed. “Economica”, Bucureşti, 1997,
262 p. ;
54. Chircă S., «Mecanisme de funcţionare a economiei», Chişinău 1997;
55. “Contracte pe indicele BET” Piaţa financiară, 1998, N4, pag.74-76.
56. Dardac Nicolae “Bursele de valori: dimensiuni şi rezonanţe social-economice ”, ed.
“Economica”, Bucureşti, 1997, 208 p. ;
57. Dardac Nicolae, Basno Cezar, «Bursele de Valori», Bucureşti, 1998. 180 p. ;
58. Dedu Vasile, Managementul bancar, Editura SILIDAN’94, 1996, 241 p.
59. Dedu Vasile, Gestiunea bancară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ediţia 2-a, 1999,
351 p.
60. Floricel Constantin. Relaţii valutar financiar internaţionale. Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1998, 367 p.
61. Gust Marius. Management bancar. Editura. Independenţa Economică, Bucureşti 1999, 326 p.
62. Gaftoniuc Simona. Practici bancare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 1995
63. Gradu Mihaela “Tranzacţii bursiere. Pieţele futures şi de opţiuni”, ed. “Economică”, 1995, 207
p.

20
64. Grigoriţă Cornelia, Activitate bancară, Editura Cartier, Chişinău 2005, 420 p.
65. Howells Peter and Bain Keith, The economics of money, banking and finance, Addision Weley
Longman, England, 1999
66. Ionescu Lucian. Băncile şi operaţiunile bancare. Institutul Bancar Român. Editura Economică,
Bucureşti, 1996
67. Kiriţescu Constantin. Dobrescu Emilian, Moneda, Mica enciclopedie. Colecţia Bibliotecii
Băncii Naţionale, nr.24, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998, 295 p.
68. Lavruşin O.I. Банковское дело, Moscova, Editura Финансы и статистика, 2000, 586 p.
69. Negoescu Gheorghe, “Bursele de mărfuri şi valori”, ed. “Algoritm +”, Galaţi, 1997, 219 p. ;
70. Tomozei Vlad, Enicov Igor, Oboroc Iurie. Diversitatea dobânzilor. Chişinău, Evrica, 2003
71. Patraş M., Fadeeva I., Grigoriţă C., Ştahovschi A., Dodon I. şi alţii, Programa practicii de
producţie la Banca Naţională a Moldovei, băncile comerciale şi Bursa de Valori a Moldovei,
indicaţiile privind tezele de an pentru studenţii anilor IV şi V, specializarea „Bănci şi Burse de
Valori, Chişinău.
72. Mihai Patraş „Reforma monetară şi politică bancară, Republica Moldova: dimensiunile
reformelor, Chişinău, Editura Pontos, 2002, 343 p (pp.234-232)
73. Pecican Eugen Ştefan. Piaţa valutară, bănci şi econometrie. Editura Economică, Bucureşti,
2000, 320 p.
74. Popa, I., ”Tranzacţii comerciale internaţionale”, Bucureşti 1997, 150 p.
75. Popa Ioan, «Burse Internaţionale», Garell Poligraphics, Bucureşti 1996, 200 p.
76. Popa Ioan. «Bursa», Vol. I, Bucureşti, 1995, 318 p.
77. Popa Ioan. «Bursa», Vol. II, Bucureşti, 1995, 367 p. ;
78. Prisacariu Maria “Tranzacţii la bursele de mărfuri şi valori”, ed. “Agora”, Bacău, 1996, 190 p.
79. Prisăcaru M. “Tranzacţii la bursele de valori şi gestiunea portofoliului”, ed. CORSON, Iaşi,
1999, 165 p.
80. Prisăcaru M., «Tranzacţii la Bursele de Mărfuri şi Valori», Bucureşti, 1996, 186p.;
81. Radu Vasile. Băncile şi politica fiscală, Bucureşti, 1995
82. Roxin Luminiţa, Gestiunea riscurilor bancare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997
83. Stoica Maricica. Management bancar. Editura. Economică, Bucureşti 1999, 224 p.
84. Turliuc Vasile, Cocriş Vasile. Monedă şi credit. Editura. Ancarom, Iaşi, 1998
85. Patraş Mihai, Dicţionar economic rus-român. Chişinău, Editura enciclopedică „Gheorghe
Asachi”, Chişinău, 1994, 470 p.
SURSE STATISTICE
86. Analele statistice ale Republicii Moldova, BNS.
87. Balanţele de plăţi ale republicii Moldova, BNM.

21
88. Rapoartele anuale ale BNM pentru anii 1991-2005
89. Balanţele de plăţi ale RM, BNM
90. Buletinele trimestriale ale BNM (trim. I, II, III, IV) anii 2000-2005
91. Buletinele informative ale Bursei de Valori a Moldovei 2003/2005
92. Rapoartele anuale ale băncilor comerciale (1991-2005).
93. Profit: Bănci şi finanţe, revista lunară, anii 2000-2006
94. Cotidianul „Economistul”
95. Săptămînalul “ECO”
96. Revista lunară “Finconsultant”
97. www.bnm.md ,
98. www.news.ournet.md
99. www.infomarket.md
100. www.moldse.md
101. www.cnvm.md

22
III. ANEXE
Anexa 1

(Model de cerere)

Şefului catedrei ”Finanţe şi bănci”


__________________________________
(numele, prenumele, gradul ştiinţific şi titlul didactic

Subsemnatul (a), ________________________________________________,


(numele, prenumele studentului/masterandului)

student / masterand al Facultăţii Ştiinţe Economice, gr._____, specialitatea „Bănci şi burse


de valori”, rog să-mi aprobaţi tema tezei de an (sau tezei de licenţă/sau tezei de masterat)
cu denumirea „________________________________________________
____________________________________________________________________”.

Data
Semnătura studentului/
masterandului
___________________

23
Hotărârea catedrei „Finanţe şi bănci”
___________________________
„______”_______________200_

Anexa 2 a

Modelul foii de titlu a tezei de an


Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Ştiinţe Economice
Catedra Finanţe şi Bănci

FAMILIA, NUMELE STUDENTULUI

Teză de an (teză de licenţă sau teză de masterat)

TEMA :
_________________________________________
_________________________________________

la disciplina « _____________________________ »

Studentul (a) anului ____,


specialitatea „Bănci şi burse de valori”,
secţia _____, grupa _____,

Conducătorul ştiinţific :
___________________________
(numele prenumele conducătorului,
funcţia, grdul ştiinţific)

24
Chişinău, 200 _
Anexa 2 b
Modelul foii de titlu a tezei de licenţă

Ministerul Educaţiei şi Tineretului


Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Ştiinţe Economice
Catedra Finanţe şi bănci

FAMILIA, NUMELE STUDENTULUI

Teză de licenţă

TEMA :
_________________________________________
_________________________________________

Studentul (a) anului ____,


specialitatea „Bănci şi burse de valori”,
secţia _____, grupa _____,

Conducătorul ştiinţific :
___________________________
(numele prenumele conducătorului,
funcţia, grdul ştiinţific)

Chişinău, 200 _

25
Anexa 2 c
Modelul foii de titlu a tezei de masterat

Ministerul Educaţiei şi Tineretului


Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Ştiinţe Economice
Catedra Finanţe şi bănci

FAMILIA, NUMELE MASTERANDULUI

Teză de masterat

TEMA :
_________________________________________
_________________________________________

Masterandul (a) :
_____________________________
(numele prenumele masterandului)
specialitatea „Bănci şi burse de valori”

Conducătorul ştiinţific :
________________________________
(numele prenumele conducătorului,
funcţia, grdul ştiinţific)

Chişinău, 200 _

26
Anexa 3 a
Modelul cuprinsului tezei de an

C u p r i n s

Pag.
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Esenţa creditului şi formele lui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. …………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………

Concluzii şi propuneri…………………………………………………………..

Surse bibliografice. . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………

Anexe . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….

27
Anexa 3 b
Modelul cuprinsului tezei de licenţă/ tezei de magistru

C u p r i n s

Pag.
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolul I. Practicularităţile de activitate a sistemului bancar al Republicii

Moldova………………………………………………………………………….

1.1. Sistemul bancar clasic:esenţa, structura şi rolul băncilor în economie………

1.2. Evoluţia şi trăsăturile caracteristice de activitate a sistemului bancar al RM în

diferite perioade de dezvoltare……………………………………………….

Capitolul II…………………………………………………………………….

2.1………………………………………………………………………………..

2.2………………………………………………………………………………

2.3……………………………………………………………………………….

Capitolul III……………………………………………………………………

3.1. ………………………………………………………………………………

3.2. ………………………………………………………………………………

Concluzii şi propuneri…………..……………………………………………..
28
Surse bibliografice. . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………

Anexe . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….

Anexa 4

Modelul listei bibliografice

I. Acte normative, hotărâri şi legi ale Parlamentului:

1. Legea RM nr.548-XIII din 21 iulie “Cu privire la Banca Naţională a Moldovei”, 1995 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.56-57 din 12 octombrie 1995
2. Legea RM nr.550-XIII din 21 iulie 1995 “Instituţiilor financiare” // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.1/2 din 1 ianuarie 1996
3. Legea RM nr.1134-XIII din 2.04.1997 „Cu privire la societăţile pe acţiuni” // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.38-39/332 din 12.06.1997

II. Regulamente, instrucţiuni. norme bancare

4. Regulamentul BNM nr.42/09-01 din 29 noiembrie 1996 „Cu privire la deţinerea cotei
substanţiale în capitalul băncii” // Monitorul Oficial al al Republicii Moldova nr.80 din 12
decembrie 1996
5. Instrucţiunea BNM din 08.08.1997 "Cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către
bănci a rapoartelor financiare” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.64-65/103 din
02.10.1997

III. Cărţi, monografii, manuale, articole

6. Gust Marius, Management bancar, Editura Independenţa Economică, Bucureşti, - 1999, 326
p.
7. Grigoriţă Cornelia, Activitate bancară, Editura Cartier, Chişinău, - 2005, 420 p.
8. Patraş Mihai, Reforma monetară şi politica bancară // Republica Moldova: dimensiunile
reformelor. Academia de Ştiinţe şi Centrul de Studiere a Problemelor Peţii, - Chişinău, Editura
Pontos, 2002, - pp. 234-252

IV.Date statistice şi practice

10. Raportul anual al Băncii Naţionale a Moldovei pentru anul 2005, BNM, Chişinău, 100 p.
11. Caslaru Anatol, Sistemul bancar în faţa unor modificări structurale // ournet.md (1.03.2006)

29
Anexa 5

RECENZIE
a tezei de an
a studentului anului ____, grupa ___
a Facultăţii Ştiinţe Economice
specialitatea Bănci şi burse de valori
___________________________________________
(numele, prenumele studentului)

pe tema:”_________________________________________________________”

Lucrarea dezvăluie:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Părţile pozitive a lucrării:


____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Observaţii/Părţi negative:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

30
Lucrarea recenzată este admisă la susţinere

Sau

Lucrarea este îndreptată spre prelucrare şi perfecţionare în conformitate cu observaţiile


menţionate.

Conducătorul ştiinţific:_______________________/___________________/
(semnătura) (numele, prenumele)

31