Sunteți pe pagina 1din 1

(MCLD' LUCRARE INDTIIDUALi LA DISCPLINA Pentru anul I, ciclul II. ((hn =lln + n) - numdrul otdinedih legistrulgrupei) de PROBLEMA 1.

O inheprinderc producetei feluri de articole: I, II fi III. Pentruaceasla utilizeazdpatru tipuri de materieprima: A, B, C 9i D, rezervelecerora sunt limitate Si alcatuiesc respectiv18+n, 16+m+2n,8+n+3m9i 6+m+4otone. Consumulfiecirui tip de materiepdmi pentru unei unitEli de fabricarcaunei unitd,tide articol de fiecarefel, cit 9i venitul oblinut de la realizarea in flecareaticol suntprezentale tabel. MateriepdmA Consumulde materieprima pentru unei unitdti de articol fabricarea Rezervele materie de prirre 1one)

I 1 2
I

D Venitul oblinut de la realizarea unei unitati de articol

0 3+n+3m

II 2 1 I 1 4+m+2n

I 1 1 0 1 2+2n+m

18+n 16+m+2n 8+n+3m 6+m+4n

a un 1. Si seelaboreze plan de producere articolelorindicate,ce ar asiguravenitul maximal' 2. Si sedeterminenivelul de deficitaritatea rcswselor. 3. SAsedetemine venitul maximal ce poalefi obfinut, dacAvolumul materieiprime A cre$te cu6tone,Bsemicsoreazicu3tone,Ccre$tecu2tone,Dcre$tecu2tone.Saseestimezein{lue venitului. a separata sumara acestormodificdri asupra $i implimentixii in planul de producereal intreprinderiia unui 4. Si se determineoportunitatea nou articol, dacd normele de consumde materieprimd de fiecare tip sunt respectiv l' 2, 2, 0' i?r unei unitef de afiicol estede 15 u.m c. de venitLrl la realizarea 5. Admitem cd venitul oblinut de la realizarearmei unitdli de aticolul II crelte cu 2 u m c' Carcar fi impactul asuprasoluJieioptimalea problemei? PROBLEMA 2. inh-o seclie produselefinite se obtin ln urma efectuerii sucaesivea 6 operalii tehaologicepe 6 magini. in acesti seclie sunl argajati 6 muncitori, fiiecare fiind calihcat pint o o.i-tuei din celr 6 operalii. Pentrua optimiza activitateain secliecei 6 muncitod "fectuareiun test in care fiecare a preluqat un numar de piese,pe toate cale sasemafini ln au fost supugila operafla q s-auoblinut valodle timpul mediu in caremuncitorul M, efectuiazd final, calculandu-se ( in ore) datein tabelul de mai jos

ol

o2

M\ 4+2r\ 5+m
5+n

M2

M3

M4

M5

M6

3+m 4+n
6+m

6+n

o,
o4

o,
o6

4+m 4+n 6+m

5+n 6+m 6+n

8 +m 8+n 7+m
6+n 8+m

2+3m 3+2n 2+4rr 2+5m 3+2m 3+n

6+m

8+m '1+m 6+n 7 + r'\ 8+n

8+n 9+n
7+L

8+n 7+m 9+m

cu in a) Si semodificedaleletabelului confomitate valorilecifrelor n 9i m' gdseasciacearepartilie a muncitorilor la maqini astfel inc6t timpul in careo piesase b) Sd se pe si prelucreazd succesiv cele 6 magirLi fie minim