P. 1
28076140 Mihaela Bucinschi Limba Si Literatura Romana Secretele Limbii Romane

28076140 Mihaela Bucinschi Limba Si Literatura Romana Secretele Limbii Romane

|Views: 15|Likes:
Published by ap0stazia

More info:

Published by: ap0stazia on Mar 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2014

pdf

text

original

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Proiect Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ Programul „A doua ºansã“

Mihaela Bucinschi

LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ
Secretele limbii române Ghidul cursantului
Nivelul III

Aceastã primã ediþie (pilot) este finanþatã de Uniunea Europeanã.

Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ 2003 – au fost realizate de o echipã de experþi ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru a fi folosite în primul an de aplicare experimentalã a programului educaþional revizuit „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“. Membrii echipei care a elaborat materialele sunt: Cristiana Boca, coordonatoarea componentei „Învãþãmânt primar“ Mihaela Bucinschi, autoare „Limba ºi literatura românã“ Carmen Costina, autoare „Limba englezã“ Aniþa Dulman, autoare „Matematicã“ Gabriela Dumitru, autoare „Cunoaºterea mediului“ Cristina Ilie, autoare „Istorie. Geografie“ Iudit Sera, autoare „Limba englezã“ dr. Doina-Olga ªtefãnescu, autoare „Educaþie civicã“ Paul Vermeulen, expert componenta „Elaborare curriculum ºi materiale educaþionale“

Ghidul este realizat în conformitate cu programa analiticã „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“, aprobatã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii prin Ordinul nr. 5160 din 6 octombrie 2005 ºi este distribuit gratuit cursanþilor înscriºi în acest program educaþional. Toate materialele din cadrul programului „A doua ºansã“ vor fi modificate, conform sugestiilor de îmbunãtãþire formmulate în urma utilizãrii lor în ºcoalã. În acest sens, trimiteºi comentariile ºi sugestiile dumneavoastrã pe adresa: secondchance@wyginternational.ro

Coordonator editorial: Mihaela Marin Design copertã: Dinu Dumbrãvician Design ºi dtp: Remus Ghiuzeli Foto copertã: WYG International UK Foto paginile 14, 44: © NASA
Acest material este publicat în scopuri educaþionale, non-profit, pentru a fi folosit în primul an de aplicare experimentalã a programului educaþional „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“. Autorii s-au strãduit sã intre legatura cu proprietarii imaginilor pentru a obþine permisiune a de a le folosi în aceastã ediþie. Îi rugãm pe aceia pe care nu i-am putut contacta sã ia legãtura cu noi la secondchance@wyginternational.ro

Aceastã publicaþie face parte din Programul Phare 2003 „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“, componenta „A doua ºansã“ Editorul materialului: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Data publicãrii: martie 2006 Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.

© Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii

Cuprins
Cuvânt înainte O privire înapoi Capitolul I – Cartea 1. Componentele unei cãrþi 2. La bibliotecã Paginã de portofoliu Capitolul II - Semnificaþia unor zile 3. Ziua pãcãlelilor 4. Ziua Pãmântului Paginã de portofoliu Capitolul III - Politeþe 5. Creangã, dascãlul nostru 6. Salutul Paginã de portofoliu Capitolul IV - Texte cu tâlc 7. Vulpea bearcã 8. Racul, broasca ºi ºtiuca Paginã de portofoliu Capitolul V - Obiceiuri 9. Anul Nou 10. Cãsãtoria Paginã de portofoliu Capitolul VI - Amintiri 11. Copii eram noi amândoi 12. Amintiri din copilãrie Paginã de portofoliu Capitolul VII - Natura 13. Delta Dunãrii 14. Furtuna Paginã de portofoliu Capitolul VIII - Domnitori înþelepþi 15. Dreptatea lui Þepeº 16. Ocaua lui Cuza Paginã de portofoliu Test de verificare finalã Dicþionar 4 5 6 6 8 11 12 12 14 17 18 18 20 23 24 24 26 29 30 30 32 35 36 36 38 41 42 42 44 47 48 48 50 53 54 56

Cuvânt înainte
Stimate cursant, Stimatã cursantã, Felicitãri pentru promovarea nivelului al II-lea de studiu ºi înscrierea în cel de-al III-lea, intitulat Secretele limbii române. Poþi afla deja singur, din cãrþi, ziare ºi reviste, informaþiile care te intereseazã. Ai suficiente cunoºtinþe pentru a urmãri filmele titrate de la televizor ºi pentru a rãsfoi presa. Poþi comunica în scris, prin enunþuri, propriile idei. Pe parcursul nivelului al III-lea îþi vei îmbogãþi cunoºtinþele pe care le ai deja. Exprimarea ta va deveni mai clarã ºi mai expresivã, astfel cã persoanele din jur te vor asculta povestind cu plãcere ºi cu interes. Vei putea sã-þi exprimi pãrerea într-o formã clarã. Vei învãþa reguli de scriere corectã ºi vei afla câteva noþiuni de gramaticã pe care le vei aplica în situaþia în care vei comunica prin scris. Vei învãþa sã scrii invitaþii, felicitãri. Cu fiecare paginã, vei descoperi utilitatea scrisului ºi a cititului. Sperãm cã textele propuse îþi vor trezi interesul pentru lecturã. Cum vei reuºi? Fii consecvent! Fii consecventã! Strãduieºte-te ca de fiecare datã sã înþelegi informaþiile care þi se transmit. Exerseazã cele învãþate pentru a fi sigur cã poþi sã foloseºti în situaþii diferite ceea ce ai învãþat. Cere sprijin! Ca ºi tine, colegii vor sã înveþe. Cere-le ajutorul când sarcinile þi se par dificile ºi oferã la rândul tãu ajutor. Considerã învãþãtorul un partener dispus sã te corecteze ºi sã-þi ofere lãmuririle necesare. Aplicã ce ai învãþat! Fiecare lucru reuºit este o dovadã cã efortul tãu nu a fost zadarnic. Dacã nu ai reuºit însã, continuã! În cât timp? Cele opt capitole ale ghidului vor fi parcurse pe durata a 17 sãptãmâni. În fiecare sãptãmânã, disciplinei Limba ºi literatura românã îi sunt rezervate 5 ore.

Ce cuprinde Ghidul
Ghidul cuprinde texte informative ºi texte literare pe baza cãrora îþi vei exersa deprinderile de citire ºi scriere. Ele sunt grupate pe 8 capitole, fiecare având câte un titlu potrivit. Pornind de la acestea, prin rezolvarea sarcinilor propuse, cu sprijinul învãþãtorului ºi în colaborare cu ceilalþi colegi ºi colege, îþi vei însuºi reguli de scriere ºi comunicare oralã. Pentru a ºti care este structura unui capitol, alege din cuprins titlul unuia dintre ele. Identificã rubricile care apar pe parcursul celor ºase pagini. Discutã cu colegii, colegele ºi cadrul didactic ce sarcini sunt de rezolvat pentru fiecare. Fiecare capitol se încheie cu o Paginã de portofoliu. Aceasta va fi completatã direct pe ghid ºi trebuie pãstratã, deoarece reflectã rezultatele activitãþii tale. Succes!

4

Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar

O privire înapoi
1. Citeºte în gând ºi apoi cu voce tare fragmentul:
Eu, sãrmanul Robinson, în timpul unei furtuni îngrozitoare în largul mãrii, am fost adus de valuri pe tãrâmul acestei insule blestemate ºi pustii. Am numit-o Insula Deznãdejdii, deoarece toþi tovarãºii mei s-au înecat, iar eu însumi nu am fost departe de moarte. Am petrecut aceastã primã zi amãrându-mã din pricina tristei mele soarte. Nu aveam hranã, adãpost, îmbrãcãminte ºi arme. Mã vedeam sfâºiat de fiare, ucis de sãlbatici sau pierit de foame. Când s-a lãsat noaptea, m-am urcat într-un copac de teama fiarelor ºi am dormit adânc, cu toate cã a plouat noaptea întreagã. (Daniel Defoe -– Robinson Crusoe)

2. Rãspunde în scris la urmãtoarele întrebãri: a) Cum a ajuns Robinson pe insulã? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ b) Cum a numit el insula? De ce? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3. Uneºte din cele douã coloane cuvintele cu înþeles asemãnãtor: îngrozitoare hranã copac teamã fiare sãlbãticiune cumplitã mâncare fricã arbore

4. Desparte în silabe cuvintele: adãpost _______________________________ sfâºiat ________________________________ înecat ________________________________ 5. Formuleazã în scris, folosind cuvântul noapte, câte o propoziþie la sfârºitul cãreia sã se foloseascã pe rând punctul, semnul întrebãrii ºi apoi semnul exclamãrii. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Limba [i literatura român\ III

5

numele autorului. Geamurile se lipesc cu silicon cauciuc ºi se rotunjesc pe margini cu piatrã de polizor. • cotor care þine filele ºi pe care poate fi scris titlul cãrþii ºi numele autorului. 6 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . douã laterale mari. douã laterale mici. • file cu texte sau ilustraþii. în târgul Moºilor Pe gheaþa unui rãcitor. o filã are douã pagini. Venus. b) La circ. Un pinguin din Labrador. Spune ce componentã a cãrþii indicã fiecare numãr. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. c) Pentru a confecþiona un acvariu aveþi nevoie de cinci geamuri groase de 6 mm: un fund. 3. 1 3 2 Aminteºte-þi! O carte este compusã din: • coperte pe care sunt scrise titlul cãrþii. dupã ce s-au uscat lipiturile. Citeºte de pe copertele ilustrate informaþiile pe care acestea le oferã.1 Cartea Lecþia 1 – Componentele unei cãrþi Cite[te aici! a) Ca mãrime. – Cum se numea? – Apolodor. Cele patru planete din apropierea Soarelui – Mercur. anul apariþiei. 4. planetele sunt mai mici decât Soarele. 2. se umple acvariul cu apã pentru a verifica dacã este bine încheiat. numele ºi locul editurii. ele par sã conþinã fier ºi roci. Motiveazã scrierea cu literã mare a cuvintelor din primul fragment. Uneºte textul cu imaginea copertei cãrþii din care ar putea face parte acesta. Dupã 24-36 de ore. Pamânt ºi Marte – se numesc planete terestriale.

. completeazã enunþurile: Autorul cãrþii este …………… ....……………………17 Poveste…………………………………………....37 Vizitã.…..... Cuprinsul se poate afla la începutul sau la sfârºitul cãrþii... La pagina ………... 2.. pagini....... Dupã titlu nu se pune punct! Verificã-þi cunoºtinþele! Ia (din biblioteca personalã sau a ºcolii) o carte care sã aibã ºi paginã de cuprins......... Acesta ne ajutã sã aflãm ce conþine cartea ºi sã gãsim mai uºor textul sau informaþiile care ne intereseazã........................ Carte cuprinde ………… texte.. Folosind pagina de cuprins ºi ilustraþia copertei.......... Textul ……………… care începe la pagina 17 are ……........ Prezintã în clasã aceastã carte..25 Cum se naºte o revistã.......... se numeºte cuprins..................……………………7 Dãnilã Prepeleac…………...Cartea Observã! Folosind imaginea paginii din chenarul de mai jos............................. • trei titluri din cuprins ºi paginile la care se gãsesc acestea. Orice titlu se scrie cu literã mare.........22 Peste 50 de ani........……....……….... se aflã textul cu titlul Dãnilã Prepeleac.………………………11 Amintiri din copilãrie………...... • numãrul de pagini....... precizeazã: – ce cuprinde aceastã paginã. • numele autorului sau al autorilor........ – ce crezi cã reprezintã numerele alãturate titlurilor..17 Lanþul slãbiciunilor....……………………... Ordoneazã titlurile textelor scrise de Ion Luca Caragiale dupã cum ar apãrea în cuprinsul unei cãrþi: Tatãl nostru.... precizând: • titlul cãrþii... pagina pe care sunt scrise titlurile ºi numãrul paginilor corespunzãtoare acestora.....42 Ivan Turbincã……………....... – câte tiltluri sunt amintite..............11 Domnu’ Goe.... Limba [i literatura român\ III 7 .............32 Poveste porcului………....30 Re]ine! Într-o carte.......…………………………38 Soacra cu trei nurori………..………………4 Punguþa cu doi bani……..………………46 Exerseazã! 1..........5 O cronicã de Crãciun.... Cuprins Capra cu trei iezi……………….........

Care dintre cãrþile de mai jos crezi cã ar fi de folos persoanei care a solicitat cartea? Motiveazã alegerea.. Numele ºi prenumele Data naºterii Adresa Ocupaþia Titlul cãrþii pe care vrei s-o împrumuþi Ziua.....luna....... vã rog sã completaþi o fiºã de înscriere...Lecþia 2 – La bibliotecã Cite[te aici! La bibliotecã – Bunã ziua! – Bunã ziua! Cu ce vã pot ajuta? – Aº dori sã împrumut o carte despre creºterea pãsãrilor de curte. imediat.. Localitatea. – Sigur.. – Sunteþi înscris la biblioteca noastrã? Dacã nu. Formaþi perechi ºi citiþi pe roluri dialogul...strada. 7........ Încercuieºte semnele de punctuaþie folosite la sfârºitul enunþurilor..... 1... îndemn..... Semnul exclamãrii se foloseºte la sfârºitul enunþurilor care exprimã: salut.....nr.. Motiveazã folosirea acestora......... adresa ºi ocupaþia.... – Vã mulþumesc! Foloseºte-þi cunoºtinþele! Aminteºte-þi! Convorbirea dintre douã sau mai multe persoane se numeºte dialog..... eu am sã vã caut cãrþile care s-ar putea sã vã fie de folos.. Îmi permiteþi sã împrumut pixul dumneavoastrã? – Poftiþi! Pânã completaþi... 4.. iar cealaltã persoanã sã spunã ce carte împrumutã ºi sã mulþumeascã pentru ajutor... Intervenþia fiecãrei persoane în dialog se marcheazã în scris prin linia de dialog. O veþi alege pe cea mai potrivitã.. Continuaþi dialogul în care bibliotecara sau bibliotecarul sã precizeze titlurile cãrþilor recomandate.... Doresc sã-mi deschid o afacere ºi vreau sã mã informez despre creºterea acestora. Formaþi perechi.. La sfârºitul enunþurilor care exprimã întrebãri se foloseºte semnul întrebãrii...anul.... mirare...... telefon... 8 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar ...... 6. Cine sunt persoanele care participã la dialog? Cum s-a marcat în scris intervenþia fiecãreia? 3.. Completeazã formularul de mai jos cu datele tale personale.. Precizaþi numele dumneavoastrã. 5..... perioada cât poate fi reþinutã cartea........... Unde are loc dialogul? 2... rugãminte.

......... Prin ce alte cuvinte ar fi putut cere acest lucru? 3............ Completeazã dialogul de mai jos cu semne de punctuaþie corespunzãtoare. ? • Vã rog.... Verificã-þi cunoºtinþele! 1............. Imagineazã-þi cã eºti la bibliotecã ºi doreºti sã împrumuþi o carte...... ? • Fiþi amabilã............. Fiþi bun.................... 2........................ ºtiþi cum pot ajunge la primãria localitãþii? – ..... c) directorul/directoarea ºcolii. Citeºte din textul La bibliotecã enunþul prin care persoana cere cartea.. Daþi-mi voie...... Fii bun................................... – Fiþi amabil.................... Ce a solicitat persoana de la bibliotecar sau bibliotecarã? 2................................... __Sãrut mâna__ Sunt Andrei Dumitru__ Fiþi amabilã......... Foloseºte formulele prezentate la rubrica Reþine! Pentru urmãtoarele situaþii: • ceri vânzãtoarei/vânzãtorului sã probezi o pereche de pantofi.. unde aº putea sã gãsesc .. ? 2..... ? • Fiþi bun......... domnul Iancu este acasã__ __Îmi pare rãu.... Îmi permiteþi...... Dã-mi voie................. b) o persoanã necunoscutã.. Îmi permiþi. folosim expresii ca: Vã rog................... Formuleazã un enunþ corespunzãtor acestei situaþii..................... unde se poate .................Cartea Observã! 1....... Re]ine! Atunci când cerem permisiunea sau solicitãm ceva unei persoane... Formuleazã câte o solicitare folosind diferite formule...... • ceri permisiunea sã iei loc în compartimentul unui tren........ Fiþi amabil.... momentan este plecat__ __Îmi puteþi spune când se întoarce acasã__ __Desigur__ Cred cã va veni peste o orã__ __Doriþi sã-i transmit ceva__ __Vã rog sã-i spuneþi cã excursia de mâine s-a amânat din cauza timpului nefavorabil__ __Îi voi spune__ __Mulþumesc__ Sãrut mâna__ __Bunã ziua__ 3............................................ Completaþi corespunzãtor formulãrile: • Vã rog..... Fii amabil. puteþi sã-mi arãtaþi ......................... ? • Aº vrea sã ºtiu unde ...................... Te rog.... potrivite pentru: a) un prieten sau o prietenã.................... Completeazã în scris dialogul cu încã douã intervenþii.......... • soliciþi informaþii despre o excursie în care doreºti sã pleci........................................ am nevoie de ............. Foloseºte semnele de punctuaþie învãþate.... – .............................. ? • Daþi-mi voie sã vã ajut sã ............... • ceri pemisiunea sã intervii într-o discuþie............... Exerseazã! 1............ Limba [i literatura român\ III 9 ...........

În Evul Mediu. Cartea Antichitãþii era scrisã pe piele uscatã de animale sau papirus ºi avea formã de rulou sau de sul. s-au mai folosit rulourile de pergament ºi hârtie. pergamentului sau hârtiei. Înveliºul unei cãrþi. rezultând codex-ul. 4. se numea „volumen”. 5. Care este coperta cãrþii cãreia îi corespunde cuprinsul alãturat? Motiveazã rãspunsul.Lucreazã mai mult! ªtiaþi cã…? Cele mai vechi cãrþi pot fi socotite tãbliþele din argilã arsã din sulurile de papirus. Numele unei cãrþi. astfel încât sã foloseºti pe rând punctul. Rezolvã careul de mai jos: 1. 2. Foi. Paginã cu titluri ºi numãrul paginilor la care se gãsesc acestea. Folosind manualul. Marcheazã cu X titlul scris corect. Când a apãrut necesitatea scrierii ºi pe a doua tãbliþã. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti cuvântul descoperit. 4. 10 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . 5. 1. noteazã paginile la care întâlneºti titlul Paginã de portofoliu. 2. Codexul era mai uºor de mânuit ºi se putea scrie pe ambele feþe ale papirusului. arta conversaþiei Arta Conversaþiei 3. 1. 2. de dimensiuni diferite. 3. Scrie titlurile tuturor textelor ºi paginile unde se aflã acestea în carte. strãmoºul cãrþii de azi. 3. semnul întrebãrii ºi semnul exclamãrii. Persoanã care scrie cãrþi. Realizeazã o paginã de cuprins a manualului de limba românã. dar mai subþiri ºi legate mai multe la un loc. Forma de codice a cãrþii a fãcut necesarã apariþia paginaþiei ºi a titlului. Spune de ce titlurile celelalte nu sunt corecte. Arta conversaþiei. 4. Tãbliþele erau în general dreptunghiulare. a apãrut ºi cartea. 5. pânã la 37 cm lungime.

.......... Împrumutã apoi o carte care te intereseazã.......... • ceri o informaþie despre un produs pe care vrei sã-l cumperi.... Formuleazã în scris câte un enunþ prin care: • oferi o informaþie despre o carte cumpãratã......... • cinci titluri din cuprins ºi paginile la care se aflã acestea.......... Rãspunde la întrebãri: • La ce foloseºte cuprinsul unei cãrþi? • Unde se poate afla acesta într-o carte? 2.. – Mã bucur foarte mult sã te revãd! – Eºti drãguþ sã mã serveºti cu un pahar cu apã? – Fiþi amabil....... 8 • Mamifere.. Mergi la biblioteca ºcolii sau a localitãþii..................................... • numãrul de pagini... 36 3.......................... 16 • Cozonac cu nuci..... – Vã rog sã-mi arãtaþi geamantanul negru de pe al doilea raft.......................................................... Cere permisiunea de a studia trei cãrþi care au cuprins................. • editura ºi anul apariþiei....... locul acesta este liber? – Îmi pare bine de cunoºtinþã! 4........... Limba [i literatura român\ III 11 ...... 45 • Povestea vorbii... 19 • Lumea animalelor................. • ceri permisiunea de a rãsfoi ziarul unui vecin de compartiment într-o cãlãtorie cu trenul........... 6 • Pãsãri............. • soliciþi un bilet de tren............... 84 • Reptile....................................................Cartea Paginã de portofoliu 1.......................... Marcheazã numai enunþurile care conþin formule de permisiune ºi de prezentare: – Fii bun ºi spune-mi când se întoarce sora ta! – Mã numesc Ioana Dincã.. 28 • Peºtii........................... Dintre titlurile de mai jos marcheazã-le numai pe acelea care ar putea face parte din cartea care are coperta alãturatã............ Noteazã pe o fiºã: • titlul cãrþii..... • Cum sã-þi construieºti un stup.....

ºi Anul Nou a devenit 1 ianuarie. deºi nu este prea frumos. Glumele trebuie fãcute cu umor ºi nu vor fi primejdioase în nici un fel. 1 aprilie a rãmas o sãrbãtoare a bunei dispoziþii ºi a umorului. datul pe datorie. este ziua în care poþi face glume ºi îþi poþi pãcãli cunoscuþii fãrã ca aceºtia sã se supere. În 1562 papa Gregorian a introdus un nou calendar bisericesc. Aminteºte-þi! Textul este alcãtuit din enunþuri care se leagã prin înþeles. ziua Lunii. Rãspunde la întrebãri: a) Ce reprezintã astãzi ziua de 1 aprilie? b) Ce a însemnat ea înainte de anul 1562? c) Cum a devenit ziua de 1 aprilie Ziua pãcãlelilor? d) Ce fel de glume se fac în aceastã zi? 6. Alineatele marcheazã în scris începerea unei noi idei. Demult.2 Semnificaþia unor zile Lecþia 3 – Ziua pãcãlelilor Cite[te aici! Ziua pãcãlelilor Ziua de 1 aprilie este prilej de bucurie pentru oamenii tineri la suflet. alege-l pe cel potrivit textului obþinut. 5. Pânã în ziua de azi. 12 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Lunea. împrumutul ºi mersul la peþit. 3. Ziua de luni poartã noroc pentru începerea unor activitãþi care nu se pot încheia într-o singurã zi: ridicarea unei case. 4. Orice text are un titlu potrivit conþinutului. brodatul. Aceºti oameni erau numiþi „Nebunii din Aprilie“ ºi erau þinta glumelor ºi a pãcãlelilor. Numitã ºi Ziua pãcãlelilor. Lunea se interzice negoþul. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. Luna aprilie. Un rând scris mai retras faþã de celelalte se numeºte alineat. Deºi se luase aceasta hotãrâre. Pe Lunã. Reciteºte textul Ziua pãcãlelilor eliminând enunþurile subliniate. Subliniazã enunþurile care nu au legãturã cu titlul textului. o parte din populaþie nu aflase încã sau pur ºi simplu o ignora ºi sãrbãtorea în continuare trecerea în anul nou pe data de 1 aprilie. dar pe data de 1 aprilie. Anul Nou se sãrbãtoarea în acelaºi mod ca în zilele noastre. 2. Dintre titlurile de mai jos. Dupã titlu nu se pune punct. Transcrie enunþurile subliniate în ordinea în care au apãrut în text. este sãnãtos ºi norocos. Prima zi a sãptãmânii se zice cã este stãpânitã de Lunã. Scrie douã informaþii pe care le-ai desprins din textul despre ziua de luni. Despre omul nãscut lunea se credea cã. þesutul.

2. • Steaua/Steaoa cea mai mare este Soarele. Dacã ninge în aceste zile. luase. dar mai însemnatã decât lunea. nouã. sãrbãtoare. nouã. rod. • Toamna/Tuamna se numãrã bobocii. poartã. ua ºi uã. Grupurile de sunete pot fi confundate în vorbire ºi scriere. dupã model: dorm – doarme port. 2. • Prietena mea este (ambiþios). Completeazã cu oa sau ua: • ascunzãt__re • sud__rea • lalea__ • l__serã • __lã • viorea__ Re]ine! În limbã existã cuvinte care conþin în aceeaºi silabã grupurile de sunete oa. 3. Scrie cuvintele din parantezã la forma potrivitã. poartã. Ziua de miercuri apare în credinþele poporului român ca o sfântã care are grijã de animale ºi de oameni. 4. 2. Subliniazã grupurile de sunete oa. • Grâul se macinã la moarã/muarã. podeaua. Desparte în silabe cuvintele din ºirul: coloanã. Transcrie din fragmentul de mai jos numai enunþurile care pot face parte dintr-un text cu titlul: Ziua de miercuri. Încercuieºte silabele care conþin grupurile de litere amintite. • Mã (dor) urechea. Formuleazã în scris propoziþii cu douã dintre cuvintele obþinute.Semnificaþia unor zile Observã! 1. joia ºi sâmbãta. Exerseazã! 1. a fost dedicatã planetei Mercur. oamenii. Transcrie propoziþiile de mai jos alegând varianta corectã. Aceasta era consideratã o zi mai puþin importantã decât duminica ºi vinerea. se zice ca Baba îºi scuturã cojoacele. Personajul Dochia a cãpãtat în popor variate semnificaþii. marþea. ziua a treia a sãptãmânii. ua ºi uã. nu se mergea în peþit. Formuleazã în scris enunþuri în care sã foloseºti aceste cuvinte. rouã. Zilele Babelor încep cu prima zi din martie. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. soare. coc. Desparte în silabe cuvintele: ziua. erau interzise petrecerile ºi distracþiile. de aceea fii atent la pronunþarea ºi scrierea lor. Miercuri. plouã. canapeaua. scot. Transformã cuvintele. Limba [i literatura român\ III 13 . În ziua Sfintei Miercuri nu se fãceau nunþi. • El (îndoi) braþele. • Cureaoa/Cureaua este din piele.

ªi multe dintre acestea. – aruncarea gunoaielor în locuri nepermise. luãm de acasã pungi. în parcuri.Lecþia 4 – Ziua Pãmântului Cite[te aici! Ziua Pãmântului În anul 1970 a avut loc un eveniment numit „Ziua Pãmântului”. Când mergem la cumpãrãturi. Oprim radioul ºi televizorul atunci când nu le folosim. Existã o mulþime de lucruri pe care le putem realiza exact acolo unde locuim pentru a face schimbãri care sã conteze pentru mediul înconjurãtor. 3. Pe 22 aprilie în acel an 20 de milioane de americani au ieºit pe strãzi. – vânatul ºi pescuitul în perioade în care animalele se înmulþesc. curatã ºi primitoare pentru generaþiile urmãtoare. Realizaþi un afiº cu sfaturi pentru protejarea mediului. Marcheazã cu X activitãþile care protejeazã mediul. 14 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . chiar dacã acasã avem apã potabilã. Folosim îngrãºãminte chimice pentru ca legumele sã fie mai mari. Strângem separat deºeurile de plastic ºi de hârtie. pentru a cere un mediu înconjurator mai curat ºi mai sãnãtos. Aceasta exprimã dorinþa comunã a oamenilor de a trãi într-o lume sãnãtoasã. Cel care l-a îniþiat a fost un senator american care a propus organizarea unui protest împotriva poluãrii mediului înconjurãtor. Foloseºte-þi cunoºtinþele! Vocabular protest – manifestare energicã împotriva unei acþiuni considerate nedreaptã. Suntem invitaþi sã facem ºi sã fim o parte din istoria Zilei Pãmântului. 4. Subliniazã în text cinci cuvinte formate din patru silabe. Rãspunde la întrebãri. Scrieþi apoi pe o coalã sfaturi pentru protejarea mediului înconjurãtor. Formaþi grupe de 3-5 elevi. • Ce se sãrbãtoreºte pe data de 22 aprilie? • Ce exprimã aceastã zi? • De ce este nevoie sã protejãm mediul înconjurãtor? 2. Ziua Pamântului este acum sãrbãtoritã pe plan internaþional. dar ºi economiile fiecãruia. la piaþã sau în alte locuri apropiate de casã. vor aduce schimbãri ºi în portofelele noastre. vei vedea. Bem numai apã îmbuteliatã. Aminteºte-þi! Sunetul sau grupul de sunete care se pronunþã printr-o singurã deschidere a gurii se numeºte silabã. incorectã 1. Discutaþi despre urmãrile pe care le au urmãtoarele fapte ale oamenilor: – tãierea pãdurilor. Mergem pe jos sau cu bicicleta la serviciu. Desparte în scris cuvintele identificate.

2. teamã. • Oamenii (adresez) urãri de bine celor cunoscuþi. în aceeaºi silabã. Pe rândul urmãtor se scriu doar silabe întregi. • Fiecare (visez) la o viaþã liniºtitã. semnificaþia sãrbãtorii. Scrieþi toate variantele în care se pot despãrþi în silabe la capãt de rând cuvintele: înconjurãtor. piedicã. pierdere. 2. Grupurile de sunete pot fi confundate în vorbire ºi scriere. înfiinþat. bãiat.Semnificaþia unor zile Observã! 1. ieºire. Exerseazã! 1. Scrie cuvintele din parantezã la forma potrivitã: • Cine (alerg) dupã doi iepuri nu prinde niciunul. streaºinã. ia ºi ea. schimbare. Formaþi perechi. Transcrie al doilea alineat al textului. 3. protejeazã oamenii ºi animalele din gospodãrie. ie. Motiveazã scrierea cu alineat. de aceea fiþi atenþi la pronunþarea ºi la scrierea lor. Ouãle roºii de Paºte sunt simbolul patimilor lui Isus Hristos. Marcheazã despãrþirea corectã în silabe a cuvintelor: sãrbãtoare. grupurile de sunete ie. Cum au fost scrise ultimele cuvinte de pe fiecare rând? Ziua Pãmântului este sãrbãtoritã pe plan internaþional. c) iarbã. Scrie douã informaþii pe care le-ai desprins din text. uã. searã. ied. Re]ine! În limba românã existã cuvinte care conþin. faianþã. teatru. Observã ce au în comun cuvintele din fiecare ºir: a) caiet. El aminteºte de sacrificarea lui Isus pentru iertarea pãcatelor oamenilor. Scrieþi cel puþin trei enunþuri despre sãrbãtoarea sugeratã de imagine. Re]ine! Când un cuvânt nu încape în întregime pe un rând. 3. soia. Desparte în silabe cuvintele date. Transformã dupã model: iarnã – ierni iapã – piatrã – piaþã – amiazã – nuia – poianã – 2. generaþiile. Identificã în textul de mai jos cuvintele care conþin grupurile de litere oa. ua.ven-i-ment sãr-bãt-oa-re gene-ra-þi-i-le e-ve-ni-ment 4. sã-rbã-toa-re ge-ne-ra-þii-le ev-e-ni-ment sãr-bã-toa-re ge-ne-ra-þi-i-le e. ea. Subliniazã cuvintele care conþin grupul de litere oa în aceeaºi silabã. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Un alt simbol al Paºtelui este mielul. ia. Limba [i literatura român\ III 15 . obiceiuri ºi tradiþii specifice comunitãþii din care faceþi parte. În tradiþia popularã româneascã ouãle de Paºte sunt purtãtoare de puteri miraculoase: vindecã boli. toiag. Formaþi perechi. b) podea. Referiþi-vã la data sau anotimpul în care are loc. el se desparte în silabe. eveniment.

ea. ua. Luna. Acesta devenea fratele lui ºi trebuia îngrijit. Pe aeroport veneau turiºti din toatã lumea. te pomeneºti cu câte un pui de ger de nu ºtii cu ce sã te îmbraci. 4. Marcheazã cu X numai grupurile de enunþuri care fac parte din acelaºi text. tea. ier. Saturn. La Alba Iulia s-a hotãrât Unirea Transilvaniei cu România. ªi când zici cã a venit primãvara. 3. De atunci a rãmas rostul vremii aºa schimbãtor în cele nouã zile de la începutul primãverii. încã existã obiceiul împodobirii unui brad în curþile caselor de la þarã. tinereþea ºi trãinicia. este întâlnit în diferite tradiþii româneºti. moa. Subliniazã cuvintele care conþin grupurile de litere ia sau ea în aceeaºi silabã. La 18 martie 1906 Traian Vuia testa automobilul zburãtor. Venus. prospeþimea. La nuntã. Formuleazã în scris propoziþii cu acestea. 16 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Marte. pentru a participa la festivalul Cerbul de Aur. El simbolizeazã viaþa.Lucreazã mai mult! 1. 2. Jupiter. Bradul. Mercur. Care dintre variantele de mai jos reprezintã o despãrþire corectã în silabe a cuvintelor la capãt de rând? ªtiai cã…? Numele zilelor sãptãmânii în mai multe limbi sunt date dupã numele a ºapte dintre corpurile Sistemului Solar: Soarele. Formaþi perechi. Citeºte textul. Compuneþi cât mai multe cuvinte care sã conþinã silabele: iar. În jurul bradului se organizeazã petrecerea care are menirea de a ura tinerilor o cãsãtorie liniºtitã ºi de lungã duratã. Dã exemplu de câte trei cuvinte care sã conþinã pe rând grupurile oa. Demult se obiºnuia ca la naºterea fiecãrui copil sã i se dãruiascã un brad. ia sau ie în aceeaºi silabã. În dimineaþa zilei de 1 Decembrie 1918 toþi românii au plecat spre Alba. uã. copacul mereu verde. silu-etã si-luetã sil-uetã cam-pion camp-ion campi-on tun-soare tuns-oare tunsoa-re 5.

.......... Transcrie textul în spaþiul alãturat............ ce admiri la o persoanã.......... Realizaþi la nivelul clasei un calendar în care fiecare sã îºi noteze ziua de naºtere. Foloseºte de cel puþin trei ori regula de despãrþire în silabe a cuvintelor la capãt de rând..Semnificaþia unor zile Paginã de portofoliu 1.......... ce nu îþi place..........)...... zodia în care eºti nãscut.. Limba [i literatura român\ III 17 ... În dreptul zilei tale de naºtere scrie un scurt text (4-6 enunþuri) în care sã specifici câteva lucruri despre tine................. multe persoane..... ia sau ie... preferinþe muzicale etc......... ....... ua.. • În .......... (dacã ziua de naºtere are ºi o altã semnificaþie.... Completeazã cuvintele de mai jos cu grupurile : oa sau ua ea sau ia • ºosea__ • p__tra • p__rtã • t__mã • scris__re • greº__lã • cafea__ • nu__ 3........ uã.... • Haina colegului meu este .. ___________________________________________ ___________________________________________ Românul care voia sã construiascã primul ___________________________________________ automobil zburãtor era Traian Vuia... ___________________________________________ ___________________________________________ 2......... aceea era vreme cãlduroasã. Completeazã enunþurile folosind cuvinte care conþin grupurile de litere oa... ea.. • Prin faþa casei .............. ___________________________________________ Încã de pe bãncile ºcolii în mintea lui se ___________________________________________ nãscuse visul de a zbura de-adevãratelea... într-un sat în apropiere de ___________________________________________ Lugoj. Se nãs___________________________________________ cuse în anul 1872.......

dascãlul nostru Cite[te aici! Creangã. domnule Creangã! – Bunã ziua! Ce mai faci? m-a întrebat fostul meu profesor. uitându-mã dupã el. Identificã în text câte trei cuvinte care sã conþinã î ºi alte trei cuvinte care conþin â. dar mi-am aplecat privirea. Vara privea la jocurile noastre ºi ne învãþa cum sã batem mingea. – Bunã ziua. Mi-am scos pãlãria înaintea lui. dascãlul nostru dupã Jean Bart Când l-am cunoscut. • Î ºi â redau acelaºi sunet. Formuleazã propoziþii în care acest cuvât sã aibã alt înþeles decât cel din text. Aceste întrebãri erau puse cu blândeþe. Se scrie întotdeuna î la începutul ºi la sfârºitul cuvintelor. copiii. domnule! – La domnul Rapalã se spune când vorbeºti despre un om mai mare! m-a dojenit Creangã. Transcrie fragmentul care prezintã despãrþirea dintre dascãl ºi elev.3 Politeþe Lecþia 5 – Creangã. Vocabular dascãl – (aici) învãþãtor comunicativ – vorbãreþ. în interiorul cuvintelor se scrie â. N-am spus nimic. ºi bunul nostru învãþãtor. ce mai fac ai noºtri. 2. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. 6. deschis. iar eu am rãmas un timp în loc. 3. 18 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . mare ºi gros cu altele cu înþeles opus. ne întreba ce am mai fãcut pe acasã. sociabil a dojeni – a certa. a mustra Aminteºte-þi! • Când ne adresãm unei persoane sau vorbim despre o persoanã. aºa încât lecþia ni se pãrea o continuare a convorbirii prietenoase dintre noi. Era cea din urmã învãþãturã pãrinteascã primitã de la dascãlul meu. Era un dascãl blând. comunicativ ºi glumeþ. De cele mai multe ori. cum mergea greoi. Formaþi perechi. Rãspunde la întrebãri: • Ce îi învãþa Creangã pe elevii sãi în timpul liber? • Cum îºi începea învãþãtorul lecþiile? • De ce l-a dojenit Creangã pe fostul sãu elev? • Care a fost ultima învãþãturã datã de dascãl elevului? 4. cu pãlãria mare ºi bastonul lui gros în mânã. Creangã s-a oprit. eram în vârstã de opt ani. dacã mai avem fraþi ºi surori. 5. Unde înveþi? – La Rapalã. Înainte de a începe lecþia. Explicã sensul cuvântului pragul în enunþul: Creangã era în pragul bãtrâneþii. þinem seama de vârsta acesteia ºi de relaþiile în care ne aflãm cu ea. iar Creangã era în pragul bãtrâneþii. Formuleazã propoziþii cu cuvintele explicate la vocabular. Dupã câþiva ani l-am reîntâlnit pe dascãlul meu. Înlocuieºte cuvintele: greoi. zicându-mi pe nume. Iarna se urca în sanie cu noi ºi ne arãta cum sã o cârmuim cu piciorul. Domnul Creangã a plecat. Citiþi pe roluri dialogul dintre Creangã ºi fostul sãu elev. Îmi aduc bine aminte de el. cu straiele largi.

Subliniazã literele î ºi â în cuvinte din enunþurile: Dupã câþiva ani l-am reîntâlnit pe dascãlul meu. dar mã grãbesc. verbalã poate fi însoþitã de gesturi (miºcãri ale corpului) ºi mimicã (schimbãri ale expresiei feþei). Scrie cuvintele din care provin urmãtoarele: neînþelegãtor – neîntrecut – reînnodat – neîndemânatic – neîntors – Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Obþine cuvinte noi dupã modelele date: început – neînceput întâlnit – reîntâlnit întrerupt – împãrþit – încetat – întors – îmblânzit – încãrcat – Limba [i literatura român\ III 19 . Exemplu: (întâlnit – reîntâlnit) 3. Exerseazã! 1. Observã gesturile ºi mimica personajelor din imaginile de mai jos. Ce observi în scrierea cuvântului reîntâlnit? Re]ine! Comunicarea oralã. Transmite colegilor urmãtoarele mesaje. Acestea sunt elemente de comunicare nonverbalã. Cui te poþi adresa cu urmãtoarele formule de politeþe? a) Sãrut mâna! b) Bunã ziua! c) Salut! Îþi mulþumesc! Vã mulþumesc! Mulþumesc! Te rog mult! Fiþi amabil! Te rog! Formaþi perechi. Mi-am scos pãlãria înaintea lui. însoþind cuvintele de gesturi ºi mimicã: Vã rog.Politeþe Observã! 1. faceþi puþinã liniºte! Îmi pare rãu cã nu te pot aºtepta. Ce mesaje pot transmite? Re]ine! Se scrie î în interiorul cuvintelor care provin din altele care au prima literã î. Reciteºte textul ºi rãspunde la întrebãri: • Cine a salutat primul? De ce? • Care a fost gestul care a însoþit salutul? • Cum ar mai fi putut învãþãtorul sã rãspundã? • Ce gest a fãcut bãiatul dupã ce a fost dojenit de fostul sãu învãþãtor? 2. 2. Alegeþi una dintre coloanele de mai sus ºi purtaþi un scurt dialog în care sã folosiþi toate formulele de politeþe. 2.

• Întâlneºti o colegã de clasã. Douã persoane îºi strâng mâna întotdeauna când se salutã. 5. Strângerea mâinii se practicã mai ales când cele douã persoane care se întâlnesc urmeazã sã stea puþin de vorbã. 2. Este obligatoriu sã rãspunzi la orice salut. Ce gesturi pot însoþi un salut? 6. La intrarea în compartimentul unui tren salutã cel care vine. Aceastã regulã este valabilã în restaurante. 3. Când telefonezi cuiva. salã de aºteptare sau lift. Un simplu salut poate arãta cuiva cât de mult îl stimezi. Nou-venitul pe cei care sunt deja adunaþi. compartimante de tren. Aminteºte-þi! Când te prezinþi unei persoane într-un cadru oficial. Cel care intrã într-un local salutã. Discutaþi în grup ºi stabiliþi câteva reguli de prezentare. cel care se aflã acolo rãspunde la salut. Nou-venitul aºteaptã sã fie salutat de cei deja aflaþi la o petrecere. bãrbatul salutã mai întâi femeia. Noteazã cu A enunþurile adevãrate ºi cu F pe cele false. Identificã în text cuvintele care conþin literele î ºi â. Nici un om nu este atât de neînsemnat încât sã nu merite un salut din partea noastrã. dacã mai adaugi încã un mic gest. 20 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Explicã folosirea acestor litere în cuvinte. • Directorul instituþiei la care lucrezi vine la tine în vizitã. Cei tineri îi salutã pe cei mai în vârstã. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. Tinerii îi salutã pe cei mai în vârstã. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti cuvintele din text care conþin grupurile de litere mp ºi mb. chiar dacã aceasta este mai tânãrã. • Intri în sala de aºteptare de la dispensar. înainte de a începe conversaþia. • Întâlneºti un coleg de clasã. Iatã câteva dintre regulile de bazã ale salutului: Când se întâlnesc. Este obligatoriu sã rãspunzi la orice salut deoarece a refuza sã rãspunzi înseamnã sã-l jigneºti grav pe cel care þi s-a adresat.Lecþia 6 – Salutul Cite[te aici! Salutul Salutul este primul gest cu care întâmpini pe cineva. îþi spui întâi prenumele ºi apoi numele. 4. • Învãþãtoarea sau învãþãtorul intrã în clasã. Bãrbatul salutã întâi femeia. Orice salut este o forma de politeþe. Cine salutã primul în urmãtoarele situaþii? • Întâlneºti sora mai micã a unui coleg de clasã. te prezinþi.

..... într-o casã...... .... dintr-o suflare....... tren au coborât zece cãlãtori.......... printr-un................ clipã a dispãrut prin mulþime. 3.......... iar celelalte sunt musafirii...... spãrturã din gard..... Unul dintre musafiri este o persoanã necunoscutã gazdei... dintr-un cabinet medical.. .... dintr-o................... Limba [i literatura român\ III 21 ......... ....... ....... ............................. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti grupurile de cuvinte: într-o searã..... într-un.. Dictaþi-vã unul altuia câte trei enunþuri din textul Salutul.... Dintre comunicãrile date alege-o pe cea mai potrivitã situaþiei ilustrate. ........... ............. ............ printr-o minune.............. printr-un................................... Exerseazã! 1........ dintr-un..... printr-un tunel............... Scrie trei cuvinte care se pot alãtura celor date: • într-o . întâmplare........... ..... b) Ne luãm rãmas bun la ieºirea din cabinetul medical........ printr-o pãdure..... .............. 4... Scrie douã mesaje potivite gesturilor redate de imaginea alãturatã. • printr-o ..... Însoþiþi mesajele de gesturi ºi mimicã...................... 3.......... ....................................... printr-o.. Formaþi perechi.............. Verificã-þi cunoºtinþele! 1... ........... • printr-un ....... • într-un . Cei doi s-au întâlnit ......... . într-un...... Completeazã enunþurile cu într-o.. printr-o......... A venit ....... Formaþi grupe de 3-5 persoane ºi imaginaþi-vã cã una este gazda..... – M-am ars la deget! – Mi-a venit o idee! – Ce este acolo sus? – Ce mã doare capul! – Cum am putut sã uit aºa ceva?! – Mã deranja musca asta! 2... .......................... dintr-o.......... .. 2. Vulpea a intrat ........ suflet sã aducã vestea.... .......... Purtaþi un dialog în care sã folosiþi formule potrivite de salut ºi de prezentare..... . ...... • dintr-o ................................... • dintr-un ................ Re]ine! Întotdeauna se scrie într-o.......... într-un târziu......................... .................... dintr-un................................ ...............Politeþe Observã! Prin ce se deosebesc enunþurile din fiecare pereche? a) Salutã primul cel care intrã în casã...........................

acesta fiind considerat un mijloc prin care ei ar putea deveni mai buni. 3. dintr-o. printr-o ºi printr-un. • Am aflat aceste informaþii din cartea de la bibliotecã. • Omul a virat în direcþia greºitã. 5. deoarece ei considerau cã prin acestea individul îºi exprima nobleþea ºi perfecþiunea sufletului.Lucreazã mai mult! 1. 4. Gesturile trebuiau sã nu fie nici domoale. 5. dintr-un. 3. 1. Completeazã careul. Imagineazã-þi cã intri într-o încãpere în care sunt mai multe persoane. Marcheazã formulele de salut pe care le-ai putea folosi: Bine v-am gãsit! Bunã searã! Salut tuturor! Bunã! Bunã dimineaþa! Sãrut mâna! Bunã ziua! Bine aþi venit! 2. A ucide. Unde ai întâlnit semnele urmãtoare? Ce mesaj transmite fiecare dintre ele? ªtiai cã…? Anticii puneau un accent deosebit pe miºcãrile corpului. Mai târziu. 2. în Evul Mediu. într-un. cunoscute ºi necunoscute. Formuleazã câte o propoziþie în care sã foloseºti grupurile de cuvinte: într-o. Melodie. 3. Dicteazã colegului/colegei enunþurile formulate. Întors din nou. Faceþi apoi schimb de caiete ºi verificaþi-vã reciproc dictãrile. 1. 6. nici foarte iuþi. Transformã scrierea cuvintelor subliniate dupã model: Ne-am adãpostit de ploaie în casã. • Soarele intra prin crãpãtura geamului. 4. 6. ªes. De aceea oamenii trebuiau sã-ºi stãpâneascã gesturile ºi mimica. 4. 5. – Ne-am adãpostit de ploaie într-o casã. Nu este bãtrân. Fãrã încetare. ºtiind cã fiecare cuvânt conþine litera î sau â. 2. se credea cã gesturile erau expresia slãbiciunilor ºi a viciilor ascunse ale unei persoane. 22 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar .

. Pr__nz __nnorat rom__n 4.. fii precis ºi nu te întinde la vorbã..... 2... • La petrecere s-a îmbrãcat într-un . cãrora le cunoºti programul...... • cum ne purtãm la masã........ cu excepþia celor apropiaþi........ trebuie neapãrat sã-þi spui numele... treci direct la subiect. Þine seama de gesturile ºi de mimica personajelor.... • cum ne purtãm la spectacol.. Completeazã propoziþiile folosind cuvinte potrivite. elegant..... Folosiþi-vã de Codul bunelor maniere.... Formuleazã câte o propoziþie pe marginea fiecãrei ilustraþii.. • Intrarea în clãdire se face printr-o ........ h__rtie re__nnodat bine__nþeles hotãr__ hotãr__tã t__rziu Scrie trei informaþii pe care le-ai desprins din text...... 3. Discutaþi în clasã despre reguli de comportare civilizatã.. de lemn... • Prietenii au plecat într-o ..... • cum ne prezentãm..... O convorbire cu o persoanã mai puþin apropiatã nu trebuie sã depãºeascã 5 minute.... Limba [i literatura român\ III 23 ..... Formaþi grupe.........Politeþe Paginã de portofoliu 1. dupã ce te-ai convins cã ai format numãrul corect de telefon................... Fiecare grupã va scrie câteva reguli legate de: • þinutã.... ....... Completeazã cuvintele cu literele î sau â... Prezentaþi în clasã lucrãrile realizate.... Citeºte! Este nepoliticos sã telefonezi cuiva înainte de ora 10 dimineaþa...................... Când dai un telefon. Când vorbeºti..... între orele 13-17 ºi dupã ora 21....

Vocabular bearcã – (aici) fãrã coadã stânjen – unitate de mãsurat lungimea de aproape doi metri cot – distanþã de la vârful degetului arãtãtor pânã la cotul mâinii Aminteºte-þi! Pentru a înþelege conþinutul unui text trebuie sã citim cu atenþie enunþurile. de câte ori mergea la vânãtoare. Marcheazã cu X enunþurile care corespund conþinutului textului Vulpea bearcã. iar eu îndatã mã voi îndrepta. c) Cei doi s-au înþeles ca atunci când stãpânul minte acesta sã fie: pãrãsit de slugã. tu sã mã tragi de mâneca hainei. la masã cu alþi vânãtori. Într-o zi. ªtiind cât de preþios este un om credincios ºi drept. La o a treia. sã spunã minciuni vânãtoreºti. O nouã smucealã de hainã îl fãcu sã o mai scurteze cu un stânjen. sã înþelegem sensul cuvintelor. Când se întorcea de la vânãtoare. sãtul de minciuni. se sãturase sã fie martor mincinos. omul începu sã spunã cã a vãzut o vulpe cu o coadã lungã de cinci stânjeni. bãiete. tras de mânecã la fiecare minciunã.4 Texte cu tâlc Lecþia 7 – Vulpea bearcã Cite[te aici! Vulpea bearcã u dupã Al. lua cu el ºi pe slujitorul sãu. sluga îl trase de mânecã. Îndatã. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. îl mai trase încã o datã de mânecã. povestea tuturor întâmplãri care. De fiecare datã lua ca martor mincinos pe o biatã slugã. contrazis de slugã. care acum se bucura vãzând cã stãpânul sãu se leapãdã de obiceiul ruºinos. de când lumea. Odobescu A fost odatã un vânãtor care. un om foarte drept. omul ceru stãpânului sã-l lase sã plece. de care depinde înþelegerea textului. rãmâi la mine ºi ajutã-mã sã scap de nãrav. Aºa spuserã ºi aºa a rãmas. a) Vânãtorul avea obiceiul: sã spunã mereu adevãrul. îºi gãsise altã slujbã. nu trecuserã prin mintea cuiva. miºelule. o mai ciunti pânã la doi coþi. dupã înþelegere. Peste un timp. Vânãtorul îºi aminti promisiunea ºi îndatã reduse coada vulpii pe la vreo doi stânjeni. sã-ºi mintã slujitorul. Atunci vânãtorul izbucni: – Bine. Într-un text sunt informaþii esenþiale. b) Sluga a hotãrât sã plece pentru cã: era prost plãtit. 24 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . nu þi-e destul cu atâta? Vrei sã las vulpea bearcã? Mai bine mã lipsesc de tine decât sã rãmâie vulpea mea fãrã coadã. vânãtorul zise: – Ia ascultã. Când mã voi afla într-o adunare ºi vei vedea cã mint. Sluga. importante.

acesta a trimis din ce în ce mai multã cãldurã. • vânãtorul ºi slujitorul. în înaltul cerului. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. b) La întâmplãrile prezentate în text participã: • vulpea ºi vânãtorul. Dã textului un titlu potrivit. 2. • nu a putut renunþa la nãravul de a minþi? Re]ine! Textul care povesteºte un ºir de întâmplãri. Alege varianta corectã: a) Textul prezintã: • un dialog. în ordinea în care s-au petrecut se numeºte text narativ. • vulpea. Care din personajele din textul Vulpea bearcã: • era credincios ºi cinstit. Citeºte din text grupul de enunþuri corespunzãtor fiecãrui moment important precizat: a) Vânãtorul avea obiceiul sã mintã. Astfel. Încet. animale. Exerseazã! 1. dupã momentele importante ale acestuia. ie.Texte cu tâlc Observã! 1. c) Sluga îl atenþioneazã pe vânãtor atunci când acesta minte. 3. 2. încet oamenii au început sã-ºi lepede una câte una hainele cele groase. d) Stãpânul preferã sã renunþe la slugã decât sã spunã adevãrul. ia ºi ea. Ordoneazã fragmentele pentru a obþine un text narativ: Când a venit rândul Soarelui. 2. • era luat de martor mincinos. • identificã perechea de cuvinte cu sens asemãnãtor. Copiazã primul fragment al textului. • mergea des la vânãtoare. b) Stãpânul cere ajutorul slugii pentru a se dezvãþa de obiceiul sãu. • un ºir de întâmplãri. Cei care participã la întâmplãrile prezentate (oameni. Copiazã al doilea fragment din textul de mai sus. Vântul s-a pornit sã sufle puternic cu gândul sã smulgã oamenilor straiele. Marcheazã cu * începutul fiecãrui fragment. Într-o zi de toamnã. Orice fragment începe cu alineat. slujitorul ºi vânãtorul. Limba [i literatura român\ III 25 . Vântul ºi Soarele au fãcut prinsoare care dintre ei îi va face pe oameni sã-ºi lepede veºmintele. adevãrate sau imaginate. Care sunt personajele textului narativ? 4. Delimiteazã textul Vulpea bearcã pe fragmente. Grupul de enunþuri care prezintã o idee sau un moment al întâmplãrilor povestite într-un text se numeºte fragment. • imaginea unui colþ din naturã. 3. Aceºtia însã îºi stângeau ºi mai bine hainele pe lângã ei. • desparte în silabe cuvintele care conþin grupurile oa. Vântul a fost înfrânt. • avea obiceiul sã mintã. lucruri) sunt personaje.

Executaþi fiecare în acelaºi timp miºcãrile celor trei personaje. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti expresiile: a se da înapoi. Observã ºi spune cum a fost aºezat textul Racul. a se da într-o parte. citirea se face începând cu cele din partea stângã ºi se continuã cu cele din dreapta. pace. Racul înapoi se da. Scrie cuvinte cu înþeles asemãnãtor cu: încãrcat. • În unire stã puterea. 6. Recitaþi apoi poezia în faþa colegilor. Cãci se trãgea neunit.Lecþia 8 – Racul. isprãvea. broasca ºi o ºtiucã Într-o zi s-au apucat De pe mal în iaz s-aducã Un sac cu grâu încãrcat. întind. ªtiuca foarte se izbea ªi nimic nu isprãvea. Aminteºte-þi! Un text poate fi scris pe una sau mai multe coloane. popoare izbândã – reuºitã Aºa-i ºi la omenire Când în obºtii nu-i unire. vai de picioare! 7. Vocabular obºtii – comunitãþi de oameni. Broasca tot în sus sãlta. broasca ºi ºtiuca. Formaþi grupe de câte trei. ªi la el toþi se înhamã Trag. Nici o treabã nu se face Cu izbândã ºi cu pace. izbândã. Rãspunde la întrebãri: • Care sunt personajele textului? • Ce voiau cele trei personaje sã facã? • De ce nu au reuºit? • Ce învãþãturã transmite textul? 5. broasca ºi ºtiuca Cite[te aici! Racul. Însã pe cât am aflat Sacul în iaz nu s-a tras Ci tot pe loc a rãmas. broasca ºi ºtiuca de Alexandru Donici Racul. 2. 26 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . • Cine n-are cap. Dintre proverbele de mai jos alege-l pe cel potrivit textului: • Buturuga micã rãstoarnã carul mare. Titlul unui text se scrie la mijlocul rândului cu literã iniþialã mare. 3. a se da jos. memoraþi fiecare câte o strofã la alegere. Imaginaþi-va cã un obiect este sacul. neclintit. Nu ºtiu cine-i vinovat. El este potrivit conþinutului textului. Formaþi grupe de câte trei. dar iau cu seamã Cã sacul stã neclintit. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. Când un text este scris pe mai multe coloane. 4.

– Dar pe mire cum îl cheamã... bag seamã! Pânã ºi-mpãratu-l ºtie. (toþi.. .. ºi-al cui? – N-auziºi de sturz... Transcrie o stofã la alegere. La geamul tãu ce ......................... Completeazã din poezia Racul..... Ordoneazã versurile de mai jos pentru a obþine o strofã din poezia Luceafãrul de Mihai Eminescu........... Priveam atât de des O lume-ntreagã-nþelege Tu nu m-ai ............................. 3.. Între strofele unei poezii se lasã spaþiu liber.... împãrãteºti.... Re]ine! Un rând al unei poezii se numeºte vers........... Versurile sunt grupate în strofe. – ªi-i bogat? – Ce-i pe câmpie......... A fost odatã ca-n poveºti. A fost ca niciodatã Observã! • Pe câte rânduri este scrisã poezia? • De câte ori s-a folosit alineatul? • Cum s-au grupat rândurile poeziei? 3..... Tu nu m-ai cunoscut.. soro? – Ce sã fie? Nuntã mare-n crâng! N-ai vãzut tu veselie De când eºti ºi porþi un nume.......... (George Topîrceanu – Rapsodii de toamnã) 4........ O preafrumoasã fatã......... Încercuieºte ultima silabã a ultimului cuvânt din fiecare vers.. 2..... Respectã aºezarea în paginã a versurilor....... Oaspeþii sã-i strâng.... Ci tot pe loc a rãmas... ªi-am plecat. Fiecare vers se scrie cu alineat. înþeles.......... Desparte în silabe cuvintele din al patrulea vers al primei strofe. Citeºte strofa urmãtoare.. trecut) Mihai Eminescu – Pe lângã plopii fãrã soþ) 5....Texte cu tâlc Exerseazã! 1...... Din rude mari.......... broasca ºi ºtiuca de Alexandru Donici versurile care lipsesc: Racul înapoi se da......... i-al lui! 2. Scrie cinci versuri dintr-o poezie sau un cântec cunoscut.. Însã pe cât am aflat ªtiuca foarte se izbea .......... Mã cunoºteau vecinii . Citeºte cu intonaþie urmãtoarele stofe din poezia Nunta în codru de George Coºbuc: – Ce-i tu.......... strãlucea.. ............ Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Ce observi? Peste fagi cu vârfuri sure A cãzut amurgul rece Înserarea mutã trece Furiºatã prin pãdure.... Tot ce vezi.. Numeroteazã versurile. Cine-i el... Limba [i literatura român\ III 27 .. Completezã versurile folosind cuvintele potrivite din parantezã: Pe lângã plopii fãrã soþ Adesea am ...... .. trimeasã-n lume...........

semnificaþie. 28 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar Într-o zi el ºi-a chemat feciorii ºi le-a cerut sã îi aducã un mãnunchi de nuiele: – Rupeþi-l! S-au tot strãduit feciorii. aflându-se în cabinetul sãu de lucru. Ofiþerul nu veni. rost. Într-o searã târzie. Nici unul nu mai venea sã-l vadã. cu rost. dar nu l-au putut rupe. Taie versurile care nu fac parte din poezie. Tatãl le-a mai spus: – Dacã veþi trãi uniþi. la un bou pe jug O muscã s-aºãzasã. oricine va putea sã vã ducã la pierzanie. respectând regulile de aºezare în paginã a textului în versuri. Cuza lucra în cabinetul sãu. Un tatã îºi sfãtuia adesea feciorii sã trãiascã în bunã înþelegere.Lucreazã mai mult! 1. Cuza o luã ºi o citi. Cuza deschise uºa ºi vãzu pe acesta dormind într-un jilþ. vã veþi certa. Iar ei. Numeroteazã fragmentele de mai jos în ordine fireascã. cu socotealã. Tatãl credea cã va fi îngrijit de fiii lui. . Dacã însã. Aºa feciorii le-au frânt cu uºurinþã. Uniþi fiecare fragment cu enunþul care prezintã informaþia esenþialã. 2. ªi s-a apucat el sã-ºi lase toatã averea copiilor. Cuza gãseºte o scrisoare pe genunchii ofiþerului. Un tatã avea zece feciori. ªi dorul nu mã lasã. Bãtrânul a fost pãrãsit de fii dupã ce le-a dat averea. toþi se bucurau doar de averea primitã. Un tatã avea zece feciori. Tâlc înseamnã cu subînþeles. Pe genunchi avea o scrisoare. dragã sor’? Transcrie cele douã strofe. – Mã vor îngriji ei. Tatãl a desfãcut atunci mãnunchiul ºi le-a cerut feciorilor sã rupã nuielele una câte una. gândea bãtrânul. Ofiþerul de serviciu dormea. Aceºtia nu-i dãdeau ascultare ºi se certau adesea. ªtiai cã…? Cuvântul tâlc provine din limba slovacã ºi are înþeles de: sens. 3. Dar n-a fost sã fie aºa. De la arat un plug Venea încet spre casã Cu balcon ºi cu terasã ªi. Formaþi perechi. spre întâmpinare O altã muscã-n zbor Zbura pe cer ca un cocor Îi pune o-ntrebare: Cu coada pe spinare – De unde. cã doar sunt copiii mei. Cuza Vodã sunã clopoþelul ca sã vinã ofiþerul de serviciu din camera de alãturi. nimeni nu va putea sã vã învingã.

... ªi............. Buturuga micã rãstoarnã carul mare...... dar tatãl nu l-a lãsat. sã vadã ºi sã-nþeleagã cã minciuna are picioare scurte.......... • Bãiatul se preface cã vânturã grâul. Mergi degrabã ºi terminã treaba.... Acum dã-mi opincile! – Bãiete... dar mai întâi urcã-te chiar acum în pod ºi vânturã grâul.... Compuneþi împreunã un text scurt care sã aibã ca titlu proverbul ales. ..... • Minciuna este descoperitã....... Acesta l-a rugat în schimb sã .......... Scrie dupã autodictare o strofã pe care ai memorat-o din poezia Racul.......... • Tatãl îi cere fiului sã vânture grâul. Hai cu mine în pod ºi-am sã-þi arãt.......... Alegeþi unul dintre proverbele: Urciorul nu merge de multe ori la apã............ ........ îºi pune în gând sã-l dezveþe de nãrav.......................... – Eu îmi voi þine fãgãduiala... . . Se urcã amândoi în pod.. iar adevãrul o ajunge întotdeauna din urmã.... .......... se joacã cu mâþele ºi se întoarce......... – Ai vânturat grâul. Citeºte...... Ionicã mincinosul dupã Alexandru Mitru Era odatã un om care avea un fecior tare leneº ºi mincinos. al treilea câºtigã..... Completeazã enunþurile cu informaþii desprinse din text: Personajele textului sunt ....... Odatã vine feciorul înaintea tatãlui ºi zice cu glas mieros: – Tãtucã.. Ionicã nu a gãsit opincile pentru cã…………………………..... Vânturã omul grâul..Texte cu tâlc Paginã de portofoliu 1........ Vãzând tatãl cã fiul sãu nu se îndreaptã.... Alegeþi ca personaje vieþuitoare care sã se comporte ca oamenii......... 2... I le-a pus în cui deasupra capului.......... pe nume Ionicã.......... se pituleazã sub scarã vreun ceas ºi se întoarce înaintea tatãlui: – Am vânturat grâul... Citiþi lucrãrile ºi faceþi aprecieri asupra povestirilor create de colegi... 3.............. ori ba? – Desigur. Bãiatul era ........ 4...... tãtucã! – Nu e adevãrat! Se amãrãºte tatãl. Ionicã se duse iar în pod.................. þi-am spus sã vânturi grâul...... Când doi se ceartã. ce credeþi? Sub grâu ascunsese o pereche de opinci........... Delimiteazã textul pe fragmente dupã urmãtorul plan: • Omul hotãrãºte sã-ºi dezveþe fiul de nãravul minciunii.... S-a aplecat bãiatul sã le ia.. El i-a cerut tatãlui . broasca ºi ºtiuca de Alexandru Donici........ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Formaþi douã grupe... Limba [i literatura român\ III 29 .... Se urcã bãiatul în pod.... mi-ai fãgãduit cã-mi vei lua ºi mie niºte opinci noi dacã voi fi vrednic.........

fF. Prezintã prin cuvinte proprii conþinutul acestuia. Colindãtorii r ureazã gazdelor un an bun. gG. þÞ. Le taie cozile. Locuitorii consumã cartofi copþi ºi aleg regina ºi regele cartofilor. Sorcova. Anul Nou. cC. tT. jJ. În Polonia sub faþa de masã în noaptea dintre ani se aºterne un strat de fân care are menirea sã aducã noroc. refugiat. simbolizând lunile anului. Pluguºorul. la ore diferite. ospitalieri. luni secetoase. steaua Anului Nou. Popoarele de pe glob au obiceiuri diferite prin care întâmpinã acest eveniment. bB. Scrieþi-l! 5. Aceasta în amintirea anului 1863. indiferent de felul în care este sãrbãtorit. dD. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. rR. italienii e obiºnuiesc sã arunce în stradã de pe balcoane ºi ferestre tot felul de vechituri ºi aprind foarte multe petarde. prilej. Capra. Prognozã meteorologicã! Germanii aleg douãsprezece cepe. Transcrie fragmentul în care este prezentat un obicei de Anul Nou al germanilor. belºug. Colinda. Aceºtia au fost ospitalieri ºi i-au hrãnit cu cartofi copþi. qQ. Scrie în ordine alfabeticã urmãtoarele cuvinte: eveniment. iar cele în care a mai rãmas sare. kK.5 Obiceiuri Lecþia 9 – Anul Nou Cite[te aici! Anul Nou În noaptea de 31 decembrie. lL. este un prilej pentru a fi alãturi de cei dragi ºi de a transmite felicitãri prietenilor. 4. Alegeþi un colind de Anul Nou specific zonei în care locuiþi. mM. nN. când Dunãrea a inundat acele locuri. wW. yY. petarde. oO. iar oamenii s-au refugiat în casele þãranilor de pe dealuri. Fiecare familie þine la aceastã masã un loc neocupat. le cresteazã. ãÃ. ºª. ei aflã cum va fi vremea: cepele care au înghiþit toatã sarea semnificã luni ploioase. Pentru urãrile lor aceºtia sunt rãsplãtiþi cu bucate ºi vin. Aminteºte-þi! Ordinea literelor în alfabetul limbii române este urmãtoarea: aA. uU. 2. sS. din aproape toate zonele Pãmântului se poate vedea o stea numitã Sirius. Vechiturile pe fereastrã! În noaptea de 31 decembrie. âÂ. vV. pentru oaspetele necunoscut care ar putea veni. Ursul. le scobesc puþin ºi toarnã sare în fiecare scobiturã. Când bate ora douãsprezece. oaspete. La Budapesta s-a pãstrat un obicei numit Rãmas-bun de la cartofi. pP. zZ În dicþionare cuvintele sunt scrise în ordine alfabeticã. eE. La români sfârºitul anului este marcat de o serie de obiceiuri: Plugul. iI. sãnãtate ºi belºug. Transformã cuvintele dupã model: (niºte) italieni – (toþi) italienii • polonezi • români • spanioli • germani • cartofi • locuitori 30 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . xX. Formaþi perechi. Cautã în dicþionar cuvinte cu acelaºi înþeles celor date. hH. îÎ.

Identificã în textele studiate diferite tipuri de litere de tipar. Aceasta adreseazã urãri de bine. Ce alte tipuri de litere s-au folosit în scrierea textului? 3. Când se scrie o felicitare. Transformã conþinutul felicitãrii astfel încât aceasta sã fie adresatã unei persoane mai puþin apropiate. onomasticilor. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Scrie în tabel formula de încheiere ºi felul în care te semnezi în situaþia în care ai trimite o felicitare persoanelor specificate. Persoana cãreia îi scrii Unei rude Medicului de familie Unui prieten sau unei prietene Formula de încheiere Semnãtura Re]ine! O felicitare se trimite cu ocazia sãrbãtorilor. formulã de încheiere ºi semnãtura persoanei care o trimite. felicitãri. Precizeazã prin ce se deosebeºte scrierea lor în text faþã de scrierea majoritãþii celorlalte cuvinte. se þine seama de persoana cãreia se trimite. 4. Ce urãri ai adresat celor apropiaþi de Anul Nou? Cum poþi adresa urãri celor care se aflã în alte localitãþi? 5. obiºnuite. al cãrei conþinut sã fie potrivit ilustraþiei. pentru a reda titlurile unor texte sau cãrþi. Re]ine! În scrierea de tipar se folosesc: • litere de rând. Scrie o felicitare unui prieten sau prietenã. De ce crezi cã s-a folosit aceastã scriere? 2. Povesteºte cum þi-ai petrecut Revelionul trecut. Pe plic se scriu adresa expeditorului (cel care trimite) ºi a destinatarului (cel care primeºte). Imaginea unei felicitãri trebuie sã fie potrivitã conþinutului.Obiceiuri Observã! 1. Ea cuprinde: mesaj scurt. aniversãrilor. gândurile sau cuvintele unui personaj. • litere îngroºate. Limba [i literatura român\ III 31 . denumirile unor sãrbãtori. Felicitarea poate fi înmânatã personal sau trimisã prin poºtã. • litere înclinate. Exerseazã! 1. într-un plic. instituþii etc. Citeºte felicitarea ºi observã ce cuprinde. folosite în scrierea informaþiilor importante care trebuie gãsite cu uºurinþã în text. 2. Citeºte din text ultimul enunþ. Copiazã denumirile obiceiurilor de Anul Nou prezentate în text. folosite în scrierea majoritãþii cuvintelor din text. Motiveazã folosirea lor.

pe ginere. Ai participat la vreo nuntã în comunitatea ta? Care dintre obiceiuri îþi place cel mai mult? De ce? 3. o bancnotã ºi diferite ornamente în funcþie de regiune este oferitã naºului în schimbul unei sume de bani. aceasta este ruptã deasupra capului miresei ºi servitã invitaþilor. Îmbrãcatul miresei Naºa. 7. socrilor ºi. ginerele împreunã cu prietenii împodobesc doi brazi. Dupã dansul gãinii invitaþii pregãtesc darul pentru miri. rudelor apropiate. mama fetei împarte diferite cadouri naºilor. naºa îi pune acesteia voalul si coroniþa. mirele nu trebuie sã-l lase pe lãutar sã-i ia banii.Lecþia 10 – Cãsãtoria Cite[te aici! Cãsãtoria Un eveniment important în viaþa oamenilor este cãsãtoria. în mod simbolic. uneori. împodobitã cu flori. prieteni. belºug. Scrie o felicitare pe care ai adresa-o unor tineri cãsãtoriþi. Ruperea turtei. Legatul miresei Aproape de sfârºitul nunþii. Hora miresei Hora miresei. se danseazã acasã la mireasã. La noi existã obiceiuri foarte frumoase care diferã de la o regiune la alta ºi care sunt pãstrate mai ales la sate. cu bani sub picior. 4. Dansul gãinii O gãinã gãtitã. Nuneasca. Desparte în silabe aceste cuvinte. În limba românã existã cuvinte cu înþeles asemãnãtor ºi cuvinte cu înþeles opus. Legatul miresei. ziua bunã. Scrie obiceiurile de nuntã în ordinea în care apar în text: Dansul gãinii. Formeazã perechi de cuvinte cu înþeles asemãnãtor: sfârºit. final. Al doilea brad este dus la casa miresei. Ce tipuri de litere de tipar s-au folosit în scrierea textului? Motiveazã folosirea lor. Formaþi grupuri. rude. Îmbrãcatul miresei. Identificã în text cuvinte care conþin grupurile mp ºi mb. bogãþie. naºa scoate voalul de pe capul miresei ºi îi pune un batic. Aceºtia sunt purtaþi de tineri pânã la casa naºului. amici. Se spune ca aduce noroc celor care mãnâncã din ea. Bradul. Bradul În dimineaþa nunþii. Bãrbieritul mirelui. În acest timp lãutarul cânta o melodie numitã Ia-þi. neamuri. La sfârºit. Aminteºte-þi! Orice cuvânt are o formã ºi un înþeles. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. Voalul se pune apoi pe capul unei fete necãsãtorite. 5. Hora miresei. împreunã cu mama miresei ºi prietene apropiate ajutã mireasa sã se îmbrace. despre care se spune ca va fi urmãtoarea care se va cãsãtori. În timpul jocului. Bãrbieritul mirelui Un prieten apropiat al mirelui îl bãrbiereºte. 32 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . unde unul este legat în faþa porþii. 2. Aºezat pe un scaun. mireasã. 6. Ce obiceiuri legate de acest eveniment sunt în zona în care locuiþi? Povestiþi despre ele. În mod simbolic. Ruperea turtei Naºa ia o turtã împodobitã cu diverse împletituri ºi ornamente.

. vorbeºte.... • numele persoanei care adreseazã invitaþia... împodobiþi.... • Toþi prietenii ... • însuºiri....... .. douã.............. Completeazã enunþurile cu pãrþi de vorbire care sã exprime ceea ce este specificat în paranteze.... ºapte... Grupeazã în tabel cuvintele dupã ceea ce exprimã: danseazã. Obiecte Însuºiri Acþiuni Numere Verificã-þi cunoºtinþele! 1.............. dupã ceea ce exprimã: • nume de fiinþe. persoane aºteptau la intrare..... colindau... Scrie o invitaþie adresatã unei rude cu ocazia unui eveniment important din viaþa ta. 2.... • (Numãr) .. numere..... albastrã.... fug...... vine.......... • petrecerea de Anul Nou... îngust......... Aºazã lângã cuvintele date altele care: a) sã denumeascã obiecte . fericitã.... b) sã arate însuºiri brazi . 2.... • numere etc...... fraþi..... Acestea se pot grupa în pãrþi de vorbire.. c) sã indice acþiuni invitaþii ...... Limba [i literatura român\ III 33 ... împodobit... strigãm......... .................... patru. culegem... ..Obiceiuri Observã! 1... petrecerea ... zece.... Exerseazã! 1.. Formaþi perechi. Rãspunde la întrebãri: • Cui îi este adresatã invitaþia? • Cu ce ocazie? • Cine face invitaþia? • Ce informaþii oferã aceasta? 3.. sãrbãtori ...... al doilea.. strãzi........ veselie......... mamã...................... Re]ine! O invitaþie trebuie sã cuprindã: • numele persoanei sau familiei cãreia îi este adresatã... noroc. minunatã.... prieteni ........... bucurie............. fenomene ale naturii (obiecte). 3.. lucruri............ opt.... îi veneau foarte bine..... 2........ vesel.......... Folosiþi în cuprinsul invitaþiei formulãri ca: „am plãcerea de a te invita”.. • Hainele (însuºire) . cântã. Din ºirul de cuvinte subliniazã numai pãrþile de vorbire care exprimã acþiuni: ploi. Citeºte ºi spune ce reprezintã textul alãturat. • data ºi locul unde are loc evenimentul.. ....................... „te invit cu bucurie”.. a) sã exprime numere ....... Scrieþi-vã unul altuia câte o invitaþie potrivitã urmãtoarelor evenimente: • serbarea zilei tale de naºtere.. Invitaþia poate fi datã personal sau trimisã în plic prin poºtã.. Re]ine! În exprimare ne folosim de cuvinte........... • acþiuni........ (acþiune) la petrecere.... noi............. ziua ........ coroniþã....... • evenimentul care este sãrbãtorit....

acþiune a merge a alerga a invita a vorbi a dormi numele acþiunii mersul însuºire frumos gânditoare ascultãtor tineri vesele acþiune a înfrumuseþa 34 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . • denumirea evenimentului. cod 05729 ªtiai cã…? Obiceiul trimiterii felicitãrilor cãtre cei dragi a fost iniþiat de cãtre Sir Henry Cole din Anglia. • Prietenul (Daniel) _________ merge sã-l vadã la meciul de fotbal. William Egley. Destinatar: Familia Danielescu Str. Transformã pãrþile de vorbire dupã modelele date. 23. carnaval. Scrie pãrþile de vorbire din parantezã la forma potrivitã.C. • Invitaþii (cânt) __________________ La mulþi ani! sãrbãtoriþilor. bl. Florilor nr. • locul unde desfãºoarã. 6 Localitatea: Braºov. Dintre cuvintele scrise cu litere îngroºate foloseºte patru în ordine alfabeticã pentru a obþine o propoziþie: la. premierã. De la început temele ºi imaginile felicitãrilor erau variate la fel ca obiceiurile de Crãciun din lumea întreagã. Un artist englez. Aceasta s-a întâmplat în anul 1843. azi. ziariºtii. vin. Prima felicitare a fost conceputã de cãtre J. • data ºi ora la care are loc acesta. cu ocazia sãrbãtorilor de Crãciun. Atunci s-au vândut 1000 de exemplare în Londra.Lucreazã mai mult! 1. 2. Horsley. bal. Spune folosindu-te de textul invitaþiei ºi de informaþiile de pe plic: • cine face invitaþie. • Colegii (Andreea) ___________________ s-au dus la spectacol. 3. • Trandafirii (roºu) ________________ sunt florile mele preferate. începe. a produs prima felicitare popularã în 1849. ap. 12. • La ora (doisprezece) ______________________ începe serialul. 4. curând. spectacolul. • cui îi este adresatã. invitaþi. teatru.

... Spune ce aratã pãrþile de vorbire date.......................... la ora ............................ În urma selecþiei sunteþi invitat/invitatã sã participaþi la concursul de culturã generalã 100 de Întrebãri ºi Rãspunsuri........... • minunatã............. Organizatorul concursului... ... ............................................................................................................. ..... privim.............. Vã rugãm sã confirmaþi participarea la numãrul de telefon ...... Poþi include în listã ºi numele personalitãþilor din comunitate............. pe data de ............................. albaºtri.. 2. ..................... care va avea loc la .... .. Completeazã în dreptul fiecãrui nume data de naºtere............................ .............. • douã sute....... • cãlãtoresc.Obiceiuri Paginã de portofoliu 1...................................... persoane............................... .................... • case................................................ ....................... .... ..... treizeci................ Scrie în ordine alfabeticã numele prietenilor ºi prietenelor tale...... Completeazã invitaþia cu elementele care au fost omise în mod intenþionat.. Stimatã doamnã/Stimate domn. .................... pentru a nu uita sã le trimiþi felicitãri.... ..... Scrie o felicitare potrivitã ilustraþiei............. ............ Completeazã apoi pe plic adresa ta........ ............. ................................. Continuã ºirurile pãrþilor de vorbire cu încã trei de acelaºi fel........... ......................................... ................................. Limba [i literatura român\ III 35 ................................. Expeditor: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 3....................... ................. ...... ..

. Subliniazã în textul poeziei cuvintele: car............... ochiul....... La balta mare ajungeam ªi l-al ei mijloc înotam La insula cea verde.. ghe. ghi se redã printr-un singur sunet. Cetate mândrã la privit...... che ºi chi..... mie........ 1.. ci... Textul cuprinde . mare.... Fiecare strofã are cinci .. Cuvintele care conþin aceste grupuri au mai puþine sunete decât litere.... Vocabular culbeci – melci Robinson – (aici) romanul Robinson Crusoe de Daniel Defoe Turnul Vavilon – Turnul Babilon împresurat – înconjurat Foloseºte-þi cunoºtinþele! Aminteºte-þi! Fiecare dintre grupurile de litere ce.. scrisã de .. Mi-l poveste ºi mie...... .... Completeazã corespunzãtor: Fragmentul face parte din poezia .... 4. Pentru fiecare cuvânt precizeazã numãrul de sunete ºi pe cel de litere.... strofe..... 36 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar .... Din coji de nucã car cu boi Fãceam ºi înhãmam la el Culbeci bãtrâni cu coarne........ Ei zideam Turnul Vavilon Din cãrþi de joc ºi mai spuneam ªi eu câte-o prostie. 3. che.. .. Specificã ce denumeºte fiecare parte de vorbire identificatã........ ªi el citea pe Robinson.... ci..... Din lut acolo am zidit... Cu turnuri mari de tinichea Cu zid împresurat. Frate-meu ºi cu mine.... chi. Formuleazã propoziþii în care aceste cuvinte sã aibã alt înþeles decât cel din text.. ge. Identificã în text cuvintele care conþin grupurile de litere ce.. Din stuful des ºi mare... Adesea la scãldat mergeam În ochiul de pãdure.....6 Amintiri Lecþia 11 – Copii eram noi amândoi Cite[te aici! Copii eram noi amândoi de Mihai Eminescu Copii eram noi amândoi.. cum vã petreceþi timpul împreunã? 2.. Rãspunde la întrebãri: • Despre ce îºi aminteºte autorul în poezie? • Care dintre cei doi fraþi crezi cã era mai mare? De ce? • Cum îºi petreceau timpul cei doi fraþi? • Ai fraþi sau surori? Dacã da. gi...

3. cum treceam puntea peste apa Neamþului. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Joiana. câine. Formaþi perechi. • arbori. Transcrie prima strofã a poeziei. Cele mai multe substantive se pot numãra. • anotimpuri. car.) Substantivul care aratã numele unui obiect se numeºte substantiv propriu (Terra. soare. râu. fenomene ale naturii (obiecte) se numeºte substantiv. lucruri. • obiecte de îmbrãcãminte. formeazã perechi de substantive care denumesc acelaºi fel de obiecte: Exemplu: oraº – Bucureºti poet. 2. Braºov. Folosind cuvintele date. Era un ger în dimineaþa aceea de crãpau lemnele! Mai sus de Vânãtori. Subliniazã pãrþile de vorbire care denumesc fiinþe sau lucruri. Substantivele proprii se scriu întotdeauna cu literã iniþialã mare. Limba [i literatura român\ III 37 . mi-au alunecat ciubotele ºi am cãzut în Ozana. privire. vacã. • pãrþi ale corpului.Amintiri Observã! 1. (Exemplu: copii. insulã. Spune ce denumeºte fiecare. coji. Scrie pe caiet câte cinci substantive proprii care sã denumeascã: • numele unor ziare • nume de sãrbãtori • nume de persoane • nume de strãzi • nume de oraºe Re]ine! Partea de vorbire care denumeºte fiinþe. Substantivele care denumesc obiecte de acelaºi fel se numesc substantive comune. colþ. soare. 3. • unelte. frate. 2. Iaºi. ploaie. cu caii de cãpãstru ºi eu înainte. localitate. Identificã substantivele din a treia strofã a poeziei. Paºti). Alege din urmãtorul ºir de cuvinte pe acelea care denumesc fenomene ale naturii: ceaþã. 4. Scrieþi fiecare câte douã substantive care denumesc: • legume. bunicul în urmã. • fructe. • meserii. ceaþã. Mihai Eminescu. 2. Scrie câte trei nume de : oameni – râuri – ape – þãri – Exerseazã! 1. tristeþe. Pentru fiecare dintre imagini scrie câte un substantiv comun ºi unul propriu. Azor. Subliniazã cu o linie substantivele comune ºi cu douã pe cele proprii din textul de mai jos: Am plecat cu bunicul spre Pipirig.

eu încãlecam pe porc deasupra paielor ºi fãceam un chef de mii de lei. Identificã în text substantivele proprii. ªi o luãm noi de la popa Oºlobanu. 2. Talanga mea era acasã. la un Sfântu Vasile plãnuim câþiva bãieþi din sat sã ne ducem cu plugul. N-ai ce mânca la casa mea? Acuº te descalþ! Vâzând eu cã mi-am aprins paie în cap cu asta. popa tãia lemne afarã ºi cum a vãzut cã ne aºezãm la fereastrã ºi ne pregãtim de urat a început a zice: – De-abia s-au culcat gãinile ºi voi aþi ºi început? Ia staþi oleacã. Când acolo. respectãm regulile de ortografie ºi de punctuaþie. tocmai din capul satului. Aminteºte-þi o întâmplare deosebitã trãitã de tine în preajma sãrbãtorilor de iarnã. • Am ºparlit-o de-acasã. zise tata de la o vreme. nu cumva sã-mi ia tata ciubotele ºi sã rãmân de ruºine înaintea tovarãºilor mei. ªtiam cã mie o sã-mi dea tata beºica s-o umplu cu grãunþe ºi s-o zornãiesc dupã ce se usca. 5. Când scriem rãspunsul. Rãspunde în scris la întrebãri: • Despre ce obicei se povesteºte în text? • Ce obiecte luau copiii la urat? • De unde au început cu uratul? • Ce au pãþit acolo? 3. ce harapnic þi-oi da eu. Povesteºte-o colegilor. Rãspunsul la întrebãri se formuleazã întâi în gând ºi apoi în scris. În sfârºit.Lecþia 12 – Amintiri din copilãrie Cite[te aici! Amintiri din copilãrie de Ion Creangã La Crãciun. blestemaþilor. facem noi ce facem ºi pornim pe la case. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. Vocabular buhai – instrument muzical popular care produce un zgomot asemãnãtor mugetului unui taur harapnic – bici împletit din fire de cânepã sau din curele de piele Aminteºte-þi! Pentru a rãspunde la întrebãrile formulate pe marginea unui text. ªi nu ºtiu cum s-a întâmplat cã nici unul dintre tovarãºi nu avea clopot. trebuie sã înþelegem întâi conþinutul acestuia. 4. am ºterpelit-o de-acasã numai cu beºica de porc. 6. Discutaþi în grup despre înþelesul pe care îl au expresiile: • Fãceam un chef de mii de lei. Transcrie primul alineat al textului. cãci era om ursuz popa Oºlobanu. Subliniazã substantivele comune. 38 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . – Doamne. Formaþi perechi. • Am ºterpelit-o la fugã. sã vã dau eu! Noi am ºparlit-o la fugã. când tãia tata porcul. Delimitaþi textul pe fragmente. Odatã. iar el zvârr… cu o scurtãturã în urma noastrã. dar nu mã puteam duce s-o iau. ªi în ajun am stat pe capul tatei sã-mi facã ºi mie un buhai sau mãcar un harapnic. ªi din spaima aceea am fugit jumãtate de sat înapoi.

.. dar eu. ºi toate îmi mergeau dupã plac... Nu ºtiu alþii cum sunt. sãrbãtoare.. Exerseazã! 1.. Exemplu: o carte.. ºi la alte jocuri ºi jucãrii pline de hazul ºi farmecul copilãresc... dacã se numãrã cu ajutorul cuvintelor un – doi. nori. de crãpau mâþele jucându-se cu ei. • substantiv comun...... Transformã substantivele astfel încât sã denumeascã mai multe obiecte.. cãci ºi pãrinþii. ºi surorile îmi erau sãnãtoºi. fãrã leac de supãrare. zãpadã... colindãtor........ la cuptorul pe care mã ascundeam. hainã. dacã se numãrã cu ajutorul cuvintelor o – douã........ copilãrii... ªi. bucurii. la stâlpul hornului unde lega mama o sfoarã cu motocei la capãt...Amintiri Observã! 1..... (o) scurtãturã – (douã) .. genul feminin.. 2... când ne jucam noi..... Scrie câte trei substantive la genul masculin. (un) pai – (douã) ...... ochi.... gen masculin.. Specificã genul substantivelor: poartã. Scrie câte trei substantive care sã îndeplineascã condiþiile: • substantiv comun... Exemplu: un pom. sãnii. douã cãrþi – neutru.. Din ºirul substantivelor de mai jos subliniazã-le pe acelea care denumesc mai multe obiecte: zãpadã......... parcã-mi saltã ºi acum inima de bucurie! (Ion Creangã – Amintiri din copilãrie) Re]ine! Substantivele sunt la genul: – masculin. • substantiv propriu. Pentru fiecare specificã felul. (un) tovar㺠– (doi) . Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Recunoaºte substantivele din fragmentul de mai jos. de parcã era toatã lumea a mea! (Ion Creangã – Amintiri din copilãrie) Substantivul Felul Genul Numãrul 2. ºi casa ne era îndestulatã. jocuri.. Exemplu: un mãr..... • substantiv propriu. la casa pãrinteascã din Humuleºti. ºi fraþii. numãr singular.. Completeazã dupã exemplul dat: (un) colindãtor – (doi) ..... colind.... (o) spaimã – (douã) .. doi pomi – feminin. Recunoaºte substantivele din fragmentul de mai jos ºi completeazã tabelul... când mã gândesc la locul naºterii mele. douã mere 3.... de-a mijoarca. Formeazã pluralul substantivelor: pãmânt.. Doamne. Re]ine! Substantivele care denumesc un singur obiect sunt la numãrul singular... brad. brazi.. genul ºi numãrul... (un) sat – (douã) . frumos era pe atunci... feminin ºi apoi neutru.... iarnã... bãieþii....... 2. obicei...... ºi copiii ºi copilele megieºilor erau de-a pururea în petrecere cu noi. dacã se numãrã cu ajutorul cuvintelor un – douã.... genul neutru. Cele care denumesc mai multe obiecte sunt la numãrul plural. Limba [i literatura român\ III 39 ... 4. numãr plural.. gen feminin.

. braþe. • Vorbele .... iar acum era doar drumeþ pe uliþã.. 6.. care au devenit minunatele Amintiri din copilãrie.. ªi mai sus. 3. cer. Din sus de Humuleºti. paginã. De mult nu mai ºedea pe uliþã.. Urma sã plece în þarã strãinã. Subliniazã cu o linie substantivele comune ºi cu douã pe cele proprii în textul urmãtor.. Dorul de pribegie i se împlinea. 7. Isprãvise liceul... ploaie. soare.. ªtiai cã…? În anul 1875 Mihai Eminescu l-a cunoscut pe Ion Creangã.Lucreazã mai mult! 1.. înlocuind substantivele subliniate cu altele cu înþeles asemãnãtor. craiul polonilor. Floarea.. (vii) • . Fiecare sã spunã pe rând câte un substantiv.. 8.. dupã gen: moºneag. zburdalnic. mare. Scrie cel puþin cinci substantive potrivite imaginii din stânga... Ion Creangã) A 4.. Soare. Oceanul Pacific. privirea.. margine.. (moºneag) • Roadele .. Creangã.... Colegul sau colega are sarcina de a transforma substantivul auzit de la singular la plural sau invers...... pas..... Alcãtuieºte câte o propoziþie în care sã foloseºti substantivele: creangã. între cei doi s-a legat o prietenie foarte frumoasã..... patru......... Transcrie textul urmãtor... inimã. În timp. frunza........ (Amintiri din copilãrie. Genul feminin Genul masculin Genul neutru 5. Grupeazã substantivele date într-un tabel. (Omul) 40 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . 2... cãlãtoreau. vin Vânãtorii Neamþului. Formaþi perechi. o sãmânþã de oameni din aceia care s-au bãtut odatã cu Sobieþchi. Lãsase pe mama sã-i rânduiascã lucrurile... floarea.. Dintre cuvintele de mai jos subliniazã numai substantivele: felinar. lãstar... Era mare... erau înþelepte...... Eminescu a fost cel care l-a îndemnat pe Ion Creangã sã-ºi publice amintirile.... drum. altãdatã fala bisericii române.... au fost îmbelºugate. sunt cele mai creative fiinþe. Ionel.. Formuleazã apoi propoziþii cu acestea. mãnãstirile Secu ºi Neamþul. Scrie substantivele din parantezã la forma potrivitã. suflete.

Bãnicã privea jocul fulgilor. Recunoaºte substantivele din textul urmãtor ºi completeazã tabelul. Alcãtuieºte un scurt text pe marginea ilustraþiei de mai jos în care sã foloseºti trei substantive proprii. Substantivul Felul Genul Numãrul 4. Fiþi atenþi la scrierea substantivelor proprii! Limba [i literatura român\ III 41 . _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Realizaþi o listã cu numele strãzilor din apropierea locuinþei voastre ºi a ºcolii. Mama frãmânta aluatul ºi în casã mirosea a cozonaci. Uneºte substantivele care au înþeles asemãnãtor. copilãrie. copilãriei. care se roteau ºi cãdeau pe sania rezematã pe un salcâm gros. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti substantivele: copilãria. chemare amabilitate casã drumeþ bunãvoinþã cadou cãlãtor locuinþã dar strigare 2.Amintiri Paginã de portofoliu 1. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3.

• Vieþuitoarele Deltei.7 Natura Lecþia 13 – Delta Dunãrii Cite[te aici! Delta Dunãrii Acolo unde valurile înspumate ale Mãrii Negre scaldã þãrmul românesc ºi unde apele dulci ale Dunãrii se pierd în cele ale mãrii. Formaþi perechi. Rãspunde la întrebãri: • De unde izvorãºte Dunãrea? • Unde se varsã ea? • Ce pãsãri trãiesc în Delta Dunãrii? 4. Delimitaþi textul pe fragmente dupã urmãtorul plan: • Delta Dunãrii. se aºterne sub ochii noºtri cel mai tânãr pãmânt al þãrii: Delta Dunãrii. Vocabular ostroave – insule în mijlocul unui râu sau al unui lac biosferã – vieþuitoarele de pe Pãmânt Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. 3. Delta Dunãrii hrãneºte peste optzeci de specii de peºti ºi peste trei sute de specii de pãsãri. gâsca ºi raþa sãlbaticã. Citeºte fragmentul din text care explicã ce este Delta Dunãrii. O excursie în Delta va rãmâne o amintire de neuitat. Cocostârcii. În acest peisaj minunat trãiesc nenumãrate vieþuitoare. 42 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . • Vegetaþia Deltei. acolo unde fluviul îºi încheie lunga cãlãtorie de 2 860 km de la izvorul din Munþii Pãdurea Neagrã din Germania. La rãsãritul soarelui ea este un adevãrat paradis. Delta Dunãrii este unica deltã din lume declaratã în întregime rezervaþie a biosferei. Delta Dunãrii este o înºiruire de pãmânturi plutitoare ºi ostroave. Explicã folosind informaþiile din text de ce Delta Dunãrii este cel mai tânãr pãmânt românesc. 2. ªi astãzi Delta creºte ºi înainteazã în mare odatã cu mâlul pe care îl adunã în lungul sãu drum. cel mai nou pãmânt românesc. întinderi mari de stuf ºi pãduri. lebãda. pelicanii. • Delta Dunãrii. Acest þinut sãlbatic al apelor va face sã descoperiþi multe lucruri uimitoare. rezervaþie unicã în lume. lopãtarii. care se înclinã formând bolþi de verdeaþã. Bãrcile pescarilor alunecã lin prin canalurile Deltei. Datoritã frumuseþii sale. vulturii ºi ºoimii sunt doar câteva din mulþimea pãsãrilor de aici. Din când în când pescarul trebuie sã se aplece pentru a trece pe sub crengile sãlciilor. Un paradis natural se întinde la vãrsarea Dunãrii în Marea Neagrã. Identificã în primul fragment al textului substantivele proprii. printre nuferii albi. Formuleazã în scris propoziþii folosind douã dintre substantivele identificate. 5.

.... privirea blândã ºi vocea caldã. Formaþi perechi.... catifelat ºi umed... Acesta ºi-a întins capul cu botul mic. frunzã. ....... Scrie câte trei adjective care sã arate: forma.. 4..... Transcrie propoziþiile urmãtoare. ..Natura Observã! 1. Subliniaþi în enunþuri însuºirile substantivelor scrise cu litere îngroºate. Rolul adjectivului este acela de a înfrumuseþa ºi îmbogãþi exprimarea.... zile . .... piatrã. cerul ...... Acolo unde valurile înspumate ale Mãrii Negre scaldã þãrmul românesc ºi unde apele dulci ale Dunãrii se pierd în cele ale mãrii.. se lasã dezmierdat... îngrozitoare ºi întunecoasã. cu ochii închiºi.. . cerul ....... Adjectivul se poate afla înaintea sau dupã substantivul ale cãrui însuºiri le aratã........ • În ape înoatã peºti... .. Copacii mari ºi goi... cum se o întâmplã în locurile acelea pustii.............. Scrie câte trei adjective corespunzãtoare urmãtoarelor substantive: .. 2. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Recitiþi enunþurile fãrã cuvintele subliniate..) denumite de substantiv se numeºte adjectiv............... • Vântul suflã. Recunoaºte adjectivele în fragmentul de mai jos...... pãdure. Pentru fiecare obiect denumit de substantive scrie încã douã însuºiri. Dezvoltã propoziþiile adãugând câte un adjectiv alãturi de fiecare substantiv subliniat..... Pentru fiecare substantiv precizeazã genul ºi numãrul....... Ce observaþi? Exerseazã! 1.... cãprioara stã jos lângã iedul ei....... 3.. pornind de la substantivele date (Exemplu: culoare – colorat.. fenomene ale naturii etc......... coloraþi. pãmântul îngheþat dãdeau micului sat o înfãþiºare tristã.. Limba [i literatura român\ III 43 ..... cald ca o blanã a pãmântului. ape .. gustul.......... (Emil Gârleanu – Cãprioara) Re]ine! Partea de vorbire care exprimã însuºirile unor obiecte (fiinþe.... ..... Venise iarna uscatã. ....... 2. se aºterne sub ochii noºtri cel mai tânãr pãmânt al þãrii: Delta Dunãrii..... pe spatele mamei ºi. colorate ) gheaþã.. Observã poziþia faþã de substantiv a cuvintelor care aratã însuºiri... lucruri......... Pe muºchiul gros.... pãmânt .......... Subliniazã substantivele......... 3. Omul avea ochii mari....... culoarea... coloratã. ... 2......... Subliniazã substantivele comune.... Subliniazã adjectivele. Transcrie enunþurile înlocuind adjectivele cu altele cu înþeles opus. înspumate dulci tânãr valuri ..... mãrimea.. Formeazã adjective.. veselie... • Omul intrã în casã..

3. Delimitaþi textul în fragmente dupã urmãtoarele momente: • Liniºtea dinaintea furtunii. Sub ropotul ploii ºuvoaiele de apã urlau. rãtãcit. 5. Pãdurea gemea. singuratic ºuvoi – curent de apã care se scurge cu repeziciune Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. Aminteºte-þi! În limba românã existã cuvinte cu înþeles opus. înveselit. Natura întreagã se înveseli ºi râdea soarelui gata sã apunã. Desparte în silabe cuvintele: cãlduroasã. • trei substantive la genul neutru. nici o pasãre nu mai brãzda vãzduhul. creangã. iar veveriþa sta pititã sub o creangã stufoasã. • Liniºtea de dupã furtunã. Un tunet rãzleþ abia se mai auzea. zgomot. Pãmântul pãrea cufundat într-o tãcere adâncã. Fulgere puternice spintecau vãzduhul. greierele. Pe sub marginile depãrtate ale cerului. Vântul gemea ºi urla. pribeag. • trei substantive la genul feminin. nenumãrate grãmezi de nori posomorâþi se ivirã fãrã veste. Un ropot nedesluºit vestea apropierea prãpãstioasã a furtunii. Formaþi perechi. greu de înþeles.Lecþia 14 – Furtuna Cite[te aici! Furtuna dupã Calistrat Hogaº Dimineaþa cãlduroasã trecuse ºi a sosit amiaza arzãtoare. • Dezlãnþuirea furtunii. 44 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Greierele. Înlocuirea într-un enunþ a unui cuvânt cu opusul sãu schimbã înþelesul enunþului. Numai ºuvoaiele apelor nepotolite îºi mai trimiteau prin vãi vuietul. ºuvoaiele. grabã. Vocabular nedesluºit – lipsit de claritate. singur. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti cuvintele explicate la vocabular. amuþise la umbra unui fir de iarbã. se dezlãnþui furtuna. Zbuciumul codrului se mai domoli. 2. 6. În ce anotimp are loc furtuna descrisã în text? De unde þi-ai dat seama? 4. urletele vijeliei începurã a-ºi coborî glasul. O puternicã suflare de vânt trecu în grabã. apropierea. Ploaia turna cu gãleata. Scrie cuvinte cu înþeles opus pentru: tãcere. Identificã în text: • trei substantive la numãrul singular. nelãmurit rãzleþ – izolat. Formuleazã câte o propoziþie în care cuvântul furtuna sã fie la începutul. Deodatã. • Primele semne ale furtunii. cântãreþ neobosit al zilelor de varã. • trei substantive la numãrul plural. Era un zgomot de nu te puteai auzi om cu om. Vântul nu mai sufla. 7. • trei adjective. la mijlocul ºi apoi la sfârºitul propoziþiei. Dupã o vreme.

.. 3...... • Salcia (bãtrâni) .......... a) Subliniazã substantivele. chipuri....... Transcrie perechile de propoziþii: Bate vânt cãlduþ. brãzda vãzduhul..... împreunã cu substantivele ale cãror însuºiri le aratã. Formaþi grupe.... lovesc þãrmul. Recunoaºte adjectivele din enunþurile urmãtoare.. bucurie... Bat vânturi cãlduþe............... Specificã la ce gen ºi numãr este fiecare... Exemplu: oameni veseli veselii oameni hainele noi apã îngheþatã ochi albaºtri soarele strãlucitor 2..... Albinele ºi-au început dulcele zumzet în copacii înfloriþi.... zâmbete Substantivul Genul chipuri neutru Numãrul plural Un adjectiv potrivit tinere 3. de toamnã pãdurea fumegã. Iarba fragedã strãbate prin frunzele uscate....... Transcrieþi din primul fragment al textului numai adjectivele..... Subliniazã adjectivele.... 2. • Nor alb • Pâini proaspete • Viscol puternic • Cântece vesele • Cãldurã toropitoare • Mese rotunde • Prieten devotat • Flori parfumate 2. Limba [i literatura român\ III 45 . Au trecut zilele calde. Transformã grupurile de cuvinte...... Precizeazã-le genul ºi numãrul.... Scrie adjectivele din paranteze la formele potrivite. Siluetele dansatorilor se zãreau prin geamurile fumurii.. Pentru fiecare precizeazã genul ºi numãrul.... Observã ce s-a întâmplat cu forma lor.. îºi coboarã crengile. Transcrie grupurile substantiv – adjectiv.. Scrie în tabel substantivele date........ Stropii reci de ploaie au pãtruns prin hainele subþiri.... schimbând locul acestora. pantofii... colegul.. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. El are acelaºi gen ºi numãr cu substantivul determinat.... A trecut ziua caldã.. schimbând numãrul substantivelor de la singular la plural sau invers.. b) Încercuieºte adjectivele. Re]ine! Adjectivul se acordã (se potriveºte) cu substantivul ale cãrui însuºiri le aratã. Pentru fiecare substantiv însoþit de adjectiv scrie numãrul ºi genul......... • În nopþile (rece) .Natura Observã! 1. nopþile... • Un fulger (puternicã) . dupã cum indicã tabelul.. • Valurile (înspumatã) .... Exerseazã! 1....

.. Astãzi am auzit o ºtire importantã. rãsãri ca din pãmânt o bãtrânã mãrunþicã ºi hotãrâtã... folosindu-te de ilustraþia din stânga. 7. îngândurat... Recunoaºte adjectivele în textul urmãtor.. înþelept • roºie....... 5...... oameni cu dare de mânã oameni de nimic oameni pe sprânceanã oameni cu scaun la cap oameni cu stare învãþaþi darnici netrebnici aleºi bogaþi 4....... drum – ... Scrie câte douã adjective potrivite pentru fiecare.......... ploioasã... Uneºte fiecare expresie cu adjectivul corespunzãtor: ªtiai cã…? Dunãrea este al doilea fluviu al Europei (dupã Volga)? Ea izvorãºte din Munþii Pãdurea Neagrã (Germania) ºi se varsã în Marea Neagrã în apropierea pãdurii Caraorman... În apa limpede se reflectã soarele.. 46 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . lunguiaþã aromat verzui amãrui sãrate piperate mãrime formã culoare gust miros parfumat pãtrate arãmiu enorme minuscule 2. La cotitura strãzii înguste. secetoasã • vesel... dimineþi – ... • cãlduroasã........ palton – .. care în limba turcã înseamnã tot Pãdurea Neagrã. cuvânt – .. Din fundul pãdurii se auzea urletul lung ºi înfricoºãtor.. Transformã propoziþiile schimbând numãrul substantivelor scrise îngroºat.. parfumatã.... încãpere – ..... Scrie câte un substantiv cãruia sã i se potriveascã toate adjectivele date.Lucreazã mai mult! 1. Formuleazã un enunþ în care sã foloseºti douã adjective.. Venea încet înspre noi.... Uneºte printr-o linie adjectivele din coloane cu felul însuºirii precizate..... ofilitã 6. fiinþe – ....... 3......... sprijinindu-se într-un toiag subþire. Pentru fiecare specificã genul ºi numãrul............... cu ochii mititei ºi nasul coroiat.............. Specificã genul ºi numãrul substantivelor date... Dunãrea strãbate zece þãri ºi patru capitale ale Europei... Subliniazã-le.

.. zgârie rãu....... Completeazã proverbele cu adjectivele potrivite scrise în parantezã.. mult aduce.... Frigul nemilos stãpânea pãmântul... ........... __ este partea de vorbire care aratã însuºirile obiectelor denumite de substantiv. Mâþa .. (argintiu) (ruginiu) • ...... Completeazã apoi tabelul............. Vorba ........... Adjectivul Substantivul pe care îl determinã Numãrul adjectivului Genul adjectivului 4.. (înstelatã) • Bruma ............ __ nu are acelaºi numãr cu substantivul pe care îl determinã..... Râul umflat curgea repede........... Adjectivul: __ este partea de vorbire care se aflã lângã un substantiv.... ne plimbãm în parc..... rãstoarnã carul .... dulce............... Foloseºte în enunþurile formulate cel puþin patru adjective care sã înfrumuseþeze exprimarea.................... Bucãþi mari de gheaþã ºi butuci groºi se loveau de picioarele podului........ Buturuga ................. ..... __ se acordã în gen ºi numãr cu substantivul pe care îl determinã........ 2........... îºi face iarna car ºi vara sanie.............. blândã) 3............. rãu.... cãzuse pe crizantemele . gospodar....... un desen sau o imagine din localitatea ta........... cu un vâjâit mânios. (Împãdurit) (des) În 5-6 enunþuri prezintã o fotografie..... Marcheazã cu X numai afirmaþiile adevãrate.......Natura Paginã de portofoliu 1. Scrie adjectivele din parantezã la forma potrivitã • În nopþile .. Omul ........... dealuri se zãresc prin ceaþa .. (micã..................... .... Limba [i literatura român\ III 47 ...... __ se poate afla numai dupã substantivul pe care îl determinã............... mare............... Recunoaºte ºi subliniazã adjectivele...........

creºtine. Nici prin cap nu mi-a trecut sã mã ating de lucrul altuia. • reþii informaþia esenþialã (importantã). legate prin înþeles. trebuie sã: • citeºti fragmentul ca sã înþelegi despre ce se povesteºte. • spui ce ai înþeles în enunþuri clare. Nu trecu mult ºi. Omul nu mai spuse nimic ºi se duse drept la Vodã spre a se plânge: – Mãria ta. se înfãþiºã un om cu frica lui Dumnezeu spunându-i: – Jupâne negustor. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. Cum am gãsit-o aºa þi-am adus-o. ci pentru cã mã bãnuieºte a nu fi om de omenie. ia punga cu nouã sute de galbeni sã o dai celui care va arãta cã a pierdut-o. – Într-adevãr. Asta e. un negustor care se afla pe la noi a început sã strige pe la rãspântii cã a pierdut o pungã cu o mie de galbeni. – Þi-am spus cã am pierdut o mie de galbeni ºi tu mi-ai adus nouã sute. nu mi-a dat banii fãgãduiþi ºi nu mi-e ciudã pentru asta. Negustorul începu sã numere banii ºi se gândea cum sã facã sã nu dea suta fãgãduitã. ºi am vãzut cã þi-ai oprit o sutã de galbeni. aºteaptã pânã þi se va gãsi punga! Aminteºte-þi! Pentru a povesti un fragment dintr-un text citit sau ascultat. în faþa pãgubaºului. ai pierdut o mie de galbeni. jupâne negustor.8 Domnitori înþelepþi Lecþia 15 – Dreptatea lui Þepeº Cite[te aici! Dreptatea lui Þepeº legendã popularã Pe timpul domniei lui Vlad Þepeº. Aºa cã zise omului: – Am numãrat. Eu cred cã este a dumneavoastrã. Formuleazã în scris rãspunsurile la primele trei întrebãri. jupâne negustor. În loc de o mie am gãsit nouã sute. El a fãgãduit cã va da o sutã de monede celui care o va gãsi ºi i-o va da. zise negustorul. eu nici n-am dezlegat punga. Rãspunde oral la întrebãri: • În vremea cãrui domnitor se petrece întâmplarea povestitã în text? • Câþi galbeni pierduse negustorul? • Ce fãgãduise acesta celui care va gãsi punga? • Câþi bani erau în punga adusã de omul cinstit? • De ce s-a dus þãranul la vodã? • Cum a fãcut Þepeº dreptate? 2. iar aceasta are numai nouã sute. Dumneata. Înþeleptul Vodã înþelese lãcomia negustorului ºi-l chemã la dânsul: – Dacã tu. am gãsit punga aceasta. este dovedit cã aceasta nu e punga ta. astfel încât sã obþii povestirea primului fragment al textului. dragul meu. Tu. zise el. a mea este ºi-þi mulþumesc cã ai adus-o. 48 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . – Jupâne negustor.

... b) Cumpãrãtorul ceru vânzãtoarei: ..... o sutã patruzeci.. Acest semn se foloseºte ºi înaintea unei înºiruiri (enumerãri) de pãrþi de vorbire de acelaºi fel..... 2. dulce ºi bunã ºi sã o aºeze la loc__Singura strajã sã fie cinstea fiecãruia__ Toþi cei care treceau pe acolo__târgoveþi. b) Explicã folosirea semnelor de punctuaþie învãþate.............. – Deci aþi avut cinci pâini. interesant........ ºi .... ....... Citeºte din fragmentul dat numai cuvintele povestitorului........ .. feciori ...... douã am avut....... Verificã-þi cunoºtinþele! 1.... 2..Domnitori înþelepþi Observã! 1.... pâini .. jupâne negustor. .... Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti numeralele identificate....... .......... aºteaptã pânã þi se va gãsi punga! Re]ine! Partea de vorbire care aratã numãrul sau ordinea obiectelor se numeºte numeral.............................. .. Dumneata. Tu. om ... .. ouã .. Pe vremea lui Þepeº necinstea ºi hoþia au dispãrut__Domnitorul a pus la o fântânã cu apã bunã.............. ai pierdut o mie de galbeni.. al ºaptelea. la o rãscruce de drumuri o cupã mare de aur ºi a zis__ __Sã bea drumeþii cu ea apã rece.. 3........... doisprezece..... ºi ....... a) Subliniazã numeralele din textul: Judecãtorul întrebã: – Ai avut dumneata douã pâini? – Da.... ............... Adaugã lângã fiecare substantiv câte un numeral ºi câte un adjectiv: ....... costume ........ ... Ce semn de punctuaþie s-a folosit înainte de cuvinte personajului? Exerseazã! 1. ............. ..... Recunoaºte numeralele din ºirul cuvintelor: îngândurat............... Re]ine! Semnul douã puncte (:) anunþã în scris cã urmeazã cuvintele unei persoane.... cincizeci.... boieri nu îndrãzneau sã ia cupa de aur__ 3. Completeazã spaþiile punctate folosind cuvinte potrivite: a)……………spuse: – Am cãlãtorit împreunã cu: ....... Limba [i literatura român\ III 49 ...... cântãm......Vã rog sã-mi daþi: .......... Formuleazã o propoziþie în care sã foloseºti douã numerale... pantofi .. 4.. judecãtor.......... Completeazã spaþiile cu semnele de punctuaþie potrivite.. þãrani... jupâne negustor... 3.. Recunoaºte personajul cãruia îi aparþin cuvintele marcate cu linie de dialog...... trei mii..... iar aceasta are numai nouã sute........ . – ªi eu am avut trei............. 2......... Înþeleptul Vodã înþelese lãcomia negustorului ºi-l chemã la dânsul: – Dacã tu.................... opt................ spuse tovarãºul sãu.... ia punga cu nouã sute de galbeni sã o dai celui care va arãta cã a pierdut-o. Identificã în fragmentul de mai jos pãrþile de vorbire care aratã numere............ este dovedit cã aceasta nu e punga ta... creºtine.....

• comune la genul feminin. Formaþi perechi. Formaþi grupe de câte patru. Negustorul scoase de sub tejghea ocaua micã ºi începu a o umple cu ulei. numãrul singular. 5. Aminteºte-þi! În limba românã înainte de p ºi b se scrie întotdeauna m ºi nu n. Cuza ºi-a lepãdat hainele þãrãneºti ºi s-a arãtat ca un domnitor. Aºa cã într-o zi. 4. nepricopsitule! Ocaua-i oca ºi gata! Atunci. Negustorul a primit. nu vreau bani. A cãutat deci sã vândã laptele unui bãcan despre care se spunea cã n-ar fi tocmai cinstit ºi cã vinde cu ocaua micã. Neguþãtorul a împietrit ºi a început a se ruga: – Iertare! Milã! Cuza Vodã însã a poruncit sã i se lege de gât cele douã ocale ºi sã fie purtat prin tot târgul ºi sã strige: – Cu asta nu. Cuza zise: – Jupâne negustor.791 litri a se învoi – a se înþelege Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. ºi cãreia i se spunea ocaua lui Cuza. Prezentaþi apoi colegilor povestirea întregului text. a luat douã putini cu lapte acru ºi s-a dus în târg la Galaþi.portret Vocabular oca – unitate de mãsurã folositã în trecut egalã cu 1. ci ne învoim ca la ºase ocale de lapte sã-mi dai o oca de untdelemn.Lecþia 16 – Ocaua lui Cuza Cite[te aici! Ocaua lui Cuza legendã popularã Cuza Vodã obiºnuia sã se îmbrace ca un om de rând ºi sã umble prin þarã sã afle el însuºi cum trãiesc cei mulþi. Scrie din text câte douã substantive: • proprii. 50 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . • Când se petrece întâmplarea? • Care sunt personajele textului? • De ce s-a îmbrãcat Cuza þãrãneºte? • Cum s-a înþeles domnitorul cu negustorul? • Cum a încercat acesta sã-l pãcãleascã? • Ce pedeapsã a primit negustorul cel necinstit? 2. Explicaþi pe rând folosirea în text a semnelor de punctuaþie învãþate. Aflase cã unii negustori nu foloseau ocaua cea mare. Rãspundeþi pe rând la câte o întrebare. Identificã în text cuvinte care conþin mp sau mb. cu asta da! Cuza Vodã . Ajuns la bãcan. Atunci Cuza zise: – Pãi ocaua asta-i mai micã! – Ce te pricepi tu. Formuleazã în scris propoziþii cu acestea. s-a îmbrãcat þãrãneºte. • comune la numãrul plural. Povestiþi fiecare câte un fragment diferit. aºa cum hotãrâse legea. 3. A mãsurat cu ocaua lui Cuza douãzeci ºi patru de ocale de lapte. A socotit cã trebuie sã plãteascã în schimb patru ocale de untdelemn. Delimitaþi textul pe fragmente.

...... 240...... Taie numeralul care nu este scris corect..... • Al opãlea/optulea concurent a câºtigat cursa.. – Dar dumneata? – Prin toate de la bunicul încoace.... Transcrie-le ºi scrie apoi alãturi folosind cifre numerele corespunzãtoare.... fac .......... Limba [i literatura român\ III 51 .. Transcrie textul scriind cuvinte în locul numerelor. 2...... • La ora doisprezece/douãsprezece au început cursurile. Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în Moldova la cinci ianuarie o mie opt sute cincizeci ºi nouã....... obþin ...... stãpâne............ De atunci s-au schimbat 18 voievozi.................... • Astãzi este cinºpe/cincisprezece aprilie.......... 2... Otomanii cereau în fiecare an câte cinci sute de copii pe care îi fãceau soldaþi în armata lor. Completeazã enunþurile cu numerale potrivite.... 4.. Selectezã din text numeralele. • . plus ... El a avut trei perioade de domnie.. Spune cu ajutorul câtor cuvinte au fost scrise acestea............. • Bãtrânul avea optzeci/opt zeci de ani. Exerseazã! 1.......................... ºaizeci......... Scrie-le în cuvinte ºi apoi în numere. Re]ine! Se scriu într-un cuvânt numeralele de la unu la nouãsprezece ºi cele formate numai din zeci întregi..... În timpul domniei lui de ºapte ani a dat multe legi în folosul oamenilor simpli.. treisprezece... – Sub câþi domnitori aþi slujit voi? – Sub 7.......... a spus altul....... Grupeazã pe trei coloane pãrþile de vorbire studiate: În Þara Româneascã urmaºii lui Mircea cel Bãtrân se certau pentru domnie. • Dacã din ....... paisprezece...... 4.. timp în care a fost un cârmuitor viteaz ºi drept.. 3.. Rostim ºi scriem: unsprezece............ Restul numerelor se scriu folosind cuvinte separate: 23 – douãzeci ºi trei 231 – douã sute treizeci ºi unu. 31.. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti numeralele: nouãzeci ºi nouã... • În clasã am ......... Vlad Vodã a luat tronul Tãrii Româneºti.................... – Eu........ colege... . scad .. colegi ºi . Scrie cu litere urmãtoarele numere: 6.. În anul 1456.. am trecut prin 10.......... Mãria -Ta! a rãspuns cel mai tânãr. Subliniazã numeralele..Domnitori înþelepþi Observã! 1.. sãptãmâni am cãlãtorit cu avionul...... trei mii. Boierii lacomi jefuiau þãrãnimea. ...... a fost ales domn ºi în Muntenia..... iar la douãzeci ºi patru ianuarie în acelaºi an. • Acum ...... Substantive Adjective Numerale Verificã-þi cunoºtinþele! 1....

Folosiþi numerale care sã exprime numere. c) Specificã ce sunt ca pãrþi de vorbire cuvintele subliniate. Cât a domnit Vlad-Vodã mii de drumeþi au admirat ºi au bãut apã din cupa de aur. Formaþi perechi. Colega nouã se numeºte Rodica. Aceeaºi soartã au avut-o ºi tradãtorii. Haina cea nouã îi venea foarte bine. a curãþat þara de hoþi. b) Povesteºte fragmentul dezvoltând informaþia esenþialã. sultanul zise cu glas mieros__ __Ascutã. Nouã ne-a promis cã ne va duce la muzeu. Marcheazã cu X enunþurile în care cuvântul nouã este numeral. Alcãtuiþi un scurt text cu titlul La cumpãrãturi. cãci altfel eram liber__ 4. Cu durere femeia a spus celorlalþi sãteni: – Sã ºtiþi cã nu mai este domn Vlad-Vodã. 5. leneºi ºi netrebnici. ca domnitor. a) Scrie un enunþ prin care sã redai informaþia esenþialã. Timp de nouã ani nu mi-am vãzut prietenul. fãrã ca vreunul sã îndrãzneascã sã o ia. La ora nouã ne vom întâlni în staþie. Vãzând cã nu o scoate la capãt cu ameninþãrile. cât ºi numerale care sã exprime ordinea obiectelor. ghiaure. sã batã o datã din palme. Completeazã fragmentul cu semnele de punctuaþie care lipsesc. În anul 1456 el a urcat la tronul Þãrii Româneºti. nici comorile ºi nici chiar tronul__ __Toþi soldaþii lui Þepeº sunt isteþi ca tine__ __Dintre toþi eu sunt cel mai prost. pedepsindu-i cu tragerea în þeapã. numai spune-mi unde se ascunde domnul vostru__ __Nimic nu mã va face sã-mi vând þara__nici spânzurãtoarea. 2. necruþãtor duºman al tâlharilor ºi al asupritorilor. 52 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar .Lucreazã mai mult! 1. ªtiai cã…? Vlad Vodã s-a nãscut la Sighiºoara? El a fost nepotul lui Mircea cel Bãtrân. o femeie a descoperit cã preþioasa cupã nu se mai afla la fântânã: o furase un rãufãcãtor. îþi dãruiesc tot ce vrei. De aici ºi numele Þepeº. Cereþi-le ca. atunci când aud un numeral. Scrie cu litere numerele cuprinse între 45 ºi 51. Într-o dimineþã însã. Citeºte cu atenþie fragmentul de mai jos. Mai întâi. Citiþi celorlalþi colegi ºi colege textul scris. 3.

..... 3................................... când cele cincisprezece cãpetenii ordonarã începerea luptei....... Citeºte o legendã istoricã. • Cel mai bãtrân locuitor al satului avea nouãjnouã/nouãzeci ºi nouã/noãzeciºi nouã de ani........... Completeazã enunþurile de mai jos cu numerale potrivite. Doamne. ...................................... Dupã douã ceasuri... • Ziua mea de naºtere este în (a câta) ... Scrie câte trei numerale formate: • Dintr-un singur cuvânt: .................. 4.................................. ................ de ore.. • Anul are .... Subliniazã în textul urmãtor cu o linie substantinele... Cinci sãptãmâni în balon Soacra cu trei nurori Luna nouã Ocolul Pãmântului în optzeci de zile Moº Ion Roatã ºi Unirea Trei.. ......... ........ în vãile înguste zãrirã duºmanii...... • O zi are ........ 5............................................. Era douãsprezece noaptea....... lunã a anului. ºi toþi trei 2....... • Optusprezece/opsprezece/optsprezece pasageri erau din oraºul meu....................... departe.. • Din mai multe cuvinte scrise separat: ............................................. Povesteºte-o colegilor! Limba [i literatura român\ III 53 ......................................Domnitori înþelepþt Paginã de portofoliu 1.......................... cu douã linii adjectivele ºi cu o linie întreruptã numeralele....................................................................... Românii aºteptau de ºapte zile sã zãreascã de pe piscurile înalte ale celor patru munþi oastea numeroasã a lui Mahomed................... • În a unsprezecea/unu spre zecea/unsprãzecea zi vremea s-a îndreptat.............. Marcheazã titlurile care conþin numerale... luni......... Încercuieºte numeralul scris corect..

nu ºtia cum se numesc florile. – Da! A înflorit pãpãdia. – Vezi? N-a fugit nici o floare. Nicu ºi bunica. Anicuþa ºi bunica. c) Fata a numit pãpãdiile „luminiþe” pentru cã: aºa i-a spus bãiatul cã se numesc. Anicuþa rãmase iar uimitã. Pãpãdia dupã Ion Agârbiceanu Dintr-o zi într-alta înverzeau luncile. din covorul de steluþe de aur. – Nicule! Nicule! începu sã strige. – Ce a înflorit? – Pãpãdia. Anicuþa rãmase încremenitã când deschise portiþa grãdinii ºi vãzu un covor nesfârºit de floricele galbene. Peste zi. fatã? – Florile. Când se duse dupã ce trecu umbra înserãrii peste grãdinã. Toate s-au închis pânã dimineaþã. pentru a prezenta în ordine momentele acþiunii din text. Nicu rãmase ºi el mut o vreme. Fetiþa crede cã florile mor seara. bunica ºi Nicu. În liniºtea mare. nu i-a plãcut numele florilor. se ridicã un zumzet uºor. – Bunicã. textul este un dialog. Bunica merse totuºi cu nepoata în grãdinã. ºopti el. când va bate din nou lumina soarelui. Anicuþa este încântatã de pãpãdii. Bunica îi explicã fetei cã la apus florile se închid. 2. Copila nu ºtia dacã florile sau albinele cântau. îl prinse de mânã ºi îl trase cãtre portiþa grãdinii. textul este narativ. Fugi la el. Scrie în casete numere de la 1 la 3. b) Personajelor textului sunt: fetiþa. – Ce spui prostii? Unde sã fugã? Doar florile nu pot umbla. se strecurã de mai multe ori în grãdinã sã vadã luminiþele. Anicuþa. Într-o dimineaþã.Test de verificare finalã A. Marcheazã cu X în caseta potrivitã enunþul adevãrat: a) Textul citit este: textul este în versuri. Citeºte cu atenþie textul pentru a rãspunde cerinþelor. Rupse o pãpãdie ºi îi desfãcu bãnuþul de aur. 54 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . s-au dus toate! – Cine s-au dus. cum le spusese. Anicuþa. Cerinþe 1. nu vezi? Anicuþei nu-i plãcu numele florii.

.... Folosind fragmentul urmãtor................................) • Florile nu pot umbla..... 5........... Formuleazã câte o propoziþie în care cuvântul nouã sã fie: a) numeral ............................................... Era un copil palid ºi mãrunþel ºi târa pe pãmântul reavãn niºte ciubote grele ale unui frate mai mare..................... • numerale: ....................................................... Substantivul copil este la genul feminin................................................ ............................................................................... Noteazã A în dreptul enunþurilor adevãrate ºi F în dreptul celor false..........................................................................................................................) • A vãzut un covor nesfârºit de floricele......................................................................... Bãiatul cel mic al lui Dumitru Oniºor ieºise cu ºase oi la mugurul proaspãt al primãverii...................................................................................... Substantivul oi este la numãrul plural................ ................................................................) 4..... ............... Formuleazã o propoziþie în care cuvântul umbla sã aibã alt înþeles decât cel din text............................................................ Un om nãcãjit) 1............... rezolvã sarcinile date...................... 3............ ................................................................... b) adjectiv .......... ........................................................................................................Test de verificare finalã 3... Identificã în fragmentul dat ºi scrie pe spaþiile punctate câte douã: • substantive la numãrul singular: .................................................................... • adjective la numãrul singular: .................................................................................... (.............................................. • Anicuþa rãmase încremenitã..................................... ................................................... ................................................................................................................. (........................................................................................................................ Substantivul Dumitru Oniºor este propriu................................................................................................................................................. Povesteºte în scris ultimul fragment al textului....................................................................... Limba [i literatura român\ III 55 .... (............................................................................ ................................................................. Cuvântul bãiatul este substantiv comun........... Completeazã spaþiile din parantezã folosind cuvinte cu sens asemãnãtor celor scrise cu litere îngroºate...................................... 2................ Trei zile bãtuserã vânturi sunãtoare de la miazãzi....................................................................... Cuvântul sunãtoare este substantiv................................................................... ........................... Substantivul pãmântul este la genul neutru............... n (Mihail Sadoveanu................................................................................................................ B.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ghiaur – denumire dispreþuitoare datã de turci persoanelor care aveau altã credinþã decât cea musulmanã. papirus – material subþire sub formã de foiþã. asupritor – persoanã care doreºte sã stãpâneascã. extraordinar. distincþie. sã domine. negoþ – comerþ. rãsfãþat. cu moþ de pene pe cap. 56 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar horn – coº al casei pe unde iese fumul de la sobe. creºtin – persoanã care crede în învãþãturile ºi persoana lui Isus Hristos. domnitor. om de nimic. îmbuteliat – închis sub presiune într-o sticlã sau butelie. deltã – formã de relief situatã la vãrsarea unei ape curgãtoare în mare sau în ocean. menire – misiune. cârmuitor – conducãtor. cãpãstru – curele din piele sau frânghii care se pun pe capul calului sau mãgarului pentru a fi legat în iesle (adãpost) sau dus undeva. nemernic. miracol – minune. nãrav – obicei rãu. deprindere rea. deºeuri – resturi obþinute în urma prelucrãrii unor materiale pentru obþinerea unor produse ºi care nu mai pot fi folosite pentru realizarea aceluiaºi tip de produs. þinutã. reguli de bunã comportare în societate. a fãgãdui – a promite. sã chinuiascã. codice – table cerate pe care se scria. a inventa. a aproba. jupân – patron. de culoare albã. a nu lua în seamã. generaþie – totalitatea oamenilor dintr-o comunitate care au cam aceleaºi vârste. eveniment. a se lepãda – a renunþa. care se supune regulilor ºi legilor unui stat. ciubote – cizme.Dicþionar Antichitate – perioadã de timp de demult. dezmierdat – alintat. a se lãsa de ceva. punct de vedere. atitudine sau însuºire moralã superioarã. miºel – ticãlos. titlu de politeþe folosit cu înþelesul de domn. ospitalieri – primitori. bãcan – negustor care vinde produse alimentare. . laº. oficial – solemn. fapt de mare însemnãtate. al unui deºert. rege. lopãtar – pasãre migratoare (cãlãtoare) cu picioare lungi. fricos. care primesc oaspeþi cu bucurie ºi îi trateazã foarte bine. ghete. stãpân. maniere – mod de comportare în societate. fenomen uimitor. persoanã care viziteazã pe cineva acasã. a confirma – a recunoaºte. a concepe – a crea. pe care se scria în Antichitate. reprezentând cea mai veche formã de carte la romani. a atesta. cu ciocul lung ºi lat ca o lopatã. sã exploateze alte persoane. a gândi ceva nou. oazã – loc cu izvoare ºi vegetaþie bogatã în mijlocul unui þinut pustiu nisipos. vânzarea ºi cumpãrarea de mãrfuri. persoanã cãreia i se fac toate plãcerile. domnitor. negustor. viciu. oaspete – musafir. fapt. mijoarca – joc de copii. nobleþe – eleganþã. a dedica – a oferi ceva unei persoane în semn de respect sau de dragoste. obþinut din plante cu acelaºi nume. a se îndepãrta de ceva sau de cineva. opinie – pãrere. vechime. coordonator. crai – împãrat. idee. sarcinã. favorabil – prielnic. eveniment – întâmplare importantã. neguþãtor – comerciant. a ignora – a neglija în mod voit. cusur. rost.

a proteja – a apãra. Limba [i literatura român\ III 57 . a pãzi. dogoare. domn. a urmãri un film sau un spectacol. groazã. viciu – defect. vâjâit. refugiat – persoanã care s-a retras undeva sau la cineva din faþa unei primejdii. numai unul în felul sãu. priveliºte încântãtoare. terestrial – care aparþine Pãmântului. anticipare a desfãºurãrii în timp a unui fenomen. datini vechi. chinurile suferite de Isus Hristos. artiºtilor. intersecþie. neînþeles de alþii. pe locuri înclinate (în urma ploilor sau a topirii zãpezii). ropot – zgomot produs de loviturile copitelor unui cal care aleargã sau zgomot produs de aplauze. freamãt. posac. neajuns. ghinionist. care îndeplineºte toate condiþiile de a fi bãut. a viziona – a privi. sacrificiu – jertfã. veºminte – îmbrãcãminte. neºtiut. a vira – a schimba direcþia de mers. prognozã – prevedere. renunþare voitã la ceva pentru binele sau interesul altor persoane. cãpetenie. a peþi – a cere o fatã în cãsãtorie în numele cuiva sau pentru sine. a se pitula – a se piti. patimile lui Hristos – suferinþele. de buimãcealã. acþiunea de a trage brusc ºi cu putere de ceva sau pe cineva. a unui pericol sau a unei ameninþãri. care se transmit din generaþie în generaþie. tradiþie – idei. pe care nu se pot face transformãri. prilej – ocazie. foºnet. rãcitor – dulap cu pereþi dubli în care se introduce gheaþã pentru pãstrarea la rece a bãuturii ºi a alimentelor. ºuvoaie – curenþi de apã care se scurg cu repeziciune. izolat. fricã puternicã. stuf – trestie. voievod – domnitor. împrejurare. rãscruce. pãmântesc. întrucât acolo sunt plante ºi animale care prezintã importanþã ºtiinþificã. plantã înaltã ºi dreaptã cu frunze lungi ºi ascuþite folositã la construirea acoperiºului caselor sau la obþinerea celulozei. ursuz – morocãnos. rezervaþie – teritoriu ocrotit de lege. potabil – bun de bãut. respingãtor. vodã. secret. câmpie. rãspântie – loc în care se întâlnesc. necomunicativ. pribegie – refugiu. smucealã – smuciturã. a ocroti. ºes – întindere de pãmânt situatã la micã înãlþime. moment potrivit. minunat. hoinãrealã. pãgubaº – care a suferit o pierdere. unic – care este singur. vuiet – zgomot prelungit produs de anumite obiecte în miºcare. a se ascunde. putinã – vas de lemn folosit la pãstrarea brânzei sau a murãturilor. a feri. cusur. neprietenos. spaimã – teamã. se încruciºeazã mai multe drumuri. regie – îndrumarea jocului actorilor. rãzleþ – lipsit de continuitate. patimi – porniri nestãpânite. sporadic. toropealã – stare de amorþealã. arºiþã. tinichea – metal de calitate inferioarã. pentru interpretarea unor roluri în spectacole de teatru sau divertisment sau în filme. rãtãcire dintr-un loc în altul. a coti. tainic – misterios. talangã – clopot care se atârnã la gâtul vitelor sau al oilor. toiag – bãþ drept ºi lung pe care se sprijinã cineva la mers sau de care se foloseºte pentru a se apãra. de somnolenþã sau cãldurã mare. haine. obiceiuri. apucãturã rea. favorabil. tablã.Dicþionar paradis – loc plãcut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->