Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Proiect Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ Programul „A doua ºansã“

Mihaela Bucinschi

LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ
Secretele limbii române Ghidul cursantului
Nivelul III

Aceastã primã ediþie (pilot) este finanþatã de Uniunea Europeanã.

Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ 2003 – au fost realizate de o echipã de experþi ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru a fi folosite în primul an de aplicare experimentalã a programului educaþional revizuit „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“. Membrii echipei care a elaborat materialele sunt: Cristiana Boca, coordonatoarea componentei „Învãþãmânt primar“ Mihaela Bucinschi, autoare „Limba ºi literatura românã“ Carmen Costina, autoare „Limba englezã“ Aniþa Dulman, autoare „Matematicã“ Gabriela Dumitru, autoare „Cunoaºterea mediului“ Cristina Ilie, autoare „Istorie. Geografie“ Iudit Sera, autoare „Limba englezã“ dr. Doina-Olga ªtefãnescu, autoare „Educaþie civicã“ Paul Vermeulen, expert componenta „Elaborare curriculum ºi materiale educaþionale“

Ghidul este realizat în conformitate cu programa analiticã „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“, aprobatã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii prin Ordinul nr. 5160 din 6 octombrie 2005 ºi este distribuit gratuit cursanþilor înscriºi în acest program educaþional. Toate materialele din cadrul programului „A doua ºansã“ vor fi modificate, conform sugestiilor de îmbunãtãþire formmulate în urma utilizãrii lor în ºcoalã. În acest sens, trimiteºi comentariile ºi sugestiile dumneavoastrã pe adresa: secondchance@wyginternational.ro

Coordonator editorial: Mihaela Marin Design copertã: Dinu Dumbrãvician Design ºi dtp: Remus Ghiuzeli Foto copertã: WYG International UK Foto paginile 14, 44: © NASA
Acest material este publicat în scopuri educaþionale, non-profit, pentru a fi folosit în primul an de aplicare experimentalã a programului educaþional „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“. Autorii s-au strãduit sã intre legatura cu proprietarii imaginilor pentru a obþine permisiune a de a le folosi în aceastã ediþie. Îi rugãm pe aceia pe care nu i-am putut contacta sã ia legãtura cu noi la secondchance@wyginternational.ro

Aceastã publicaþie face parte din Programul Phare 2003 „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“, componenta „A doua ºansã“ Editorul materialului: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Data publicãrii: martie 2006 Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.

© Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii

Cuprins
Cuvânt înainte O privire înapoi Capitolul I – Cartea 1. Componentele unei cãrþi 2. La bibliotecã Paginã de portofoliu Capitolul II - Semnificaþia unor zile 3. Ziua pãcãlelilor 4. Ziua Pãmântului Paginã de portofoliu Capitolul III - Politeþe 5. Creangã, dascãlul nostru 6. Salutul Paginã de portofoliu Capitolul IV - Texte cu tâlc 7. Vulpea bearcã 8. Racul, broasca ºi ºtiuca Paginã de portofoliu Capitolul V - Obiceiuri 9. Anul Nou 10. Cãsãtoria Paginã de portofoliu Capitolul VI - Amintiri 11. Copii eram noi amândoi 12. Amintiri din copilãrie Paginã de portofoliu Capitolul VII - Natura 13. Delta Dunãrii 14. Furtuna Paginã de portofoliu Capitolul VIII - Domnitori înþelepþi 15. Dreptatea lui Þepeº 16. Ocaua lui Cuza Paginã de portofoliu Test de verificare finalã Dicþionar 4 5 6 6 8 11 12 12 14 17 18 18 20 23 24 24 26 29 30 30 32 35 36 36 38 41 42 42 44 47 48 48 50 53 54 56

Cuvânt înainte
Stimate cursant, Stimatã cursantã, Felicitãri pentru promovarea nivelului al II-lea de studiu ºi înscrierea în cel de-al III-lea, intitulat Secretele limbii române. Poþi afla deja singur, din cãrþi, ziare ºi reviste, informaþiile care te intereseazã. Ai suficiente cunoºtinþe pentru a urmãri filmele titrate de la televizor ºi pentru a rãsfoi presa. Poþi comunica în scris, prin enunþuri, propriile idei. Pe parcursul nivelului al III-lea îþi vei îmbogãþi cunoºtinþele pe care le ai deja. Exprimarea ta va deveni mai clarã ºi mai expresivã, astfel cã persoanele din jur te vor asculta povestind cu plãcere ºi cu interes. Vei putea sã-þi exprimi pãrerea într-o formã clarã. Vei învãþa reguli de scriere corectã ºi vei afla câteva noþiuni de gramaticã pe care le vei aplica în situaþia în care vei comunica prin scris. Vei învãþa sã scrii invitaþii, felicitãri. Cu fiecare paginã, vei descoperi utilitatea scrisului ºi a cititului. Sperãm cã textele propuse îþi vor trezi interesul pentru lecturã. Cum vei reuºi? Fii consecvent! Fii consecventã! Strãduieºte-te ca de fiecare datã sã înþelegi informaþiile care þi se transmit. Exerseazã cele învãþate pentru a fi sigur cã poþi sã foloseºti în situaþii diferite ceea ce ai învãþat. Cere sprijin! Ca ºi tine, colegii vor sã înveþe. Cere-le ajutorul când sarcinile þi se par dificile ºi oferã la rândul tãu ajutor. Considerã învãþãtorul un partener dispus sã te corecteze ºi sã-þi ofere lãmuririle necesare. Aplicã ce ai învãþat! Fiecare lucru reuºit este o dovadã cã efortul tãu nu a fost zadarnic. Dacã nu ai reuºit însã, continuã! În cât timp? Cele opt capitole ale ghidului vor fi parcurse pe durata a 17 sãptãmâni. În fiecare sãptãmânã, disciplinei Limba ºi literatura românã îi sunt rezervate 5 ore.

Ce cuprinde Ghidul
Ghidul cuprinde texte informative ºi texte literare pe baza cãrora îþi vei exersa deprinderile de citire ºi scriere. Ele sunt grupate pe 8 capitole, fiecare având câte un titlu potrivit. Pornind de la acestea, prin rezolvarea sarcinilor propuse, cu sprijinul învãþãtorului ºi în colaborare cu ceilalþi colegi ºi colege, îþi vei însuºi reguli de scriere ºi comunicare oralã. Pentru a ºti care este structura unui capitol, alege din cuprins titlul unuia dintre ele. Identificã rubricile care apar pe parcursul celor ºase pagini. Discutã cu colegii, colegele ºi cadrul didactic ce sarcini sunt de rezolvat pentru fiecare. Fiecare capitol se încheie cu o Paginã de portofoliu. Aceasta va fi completatã direct pe ghid ºi trebuie pãstratã, deoarece reflectã rezultatele activitãþii tale. Succes!

4

Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar

O privire înapoi
1. Citeºte în gând ºi apoi cu voce tare fragmentul:
Eu, sãrmanul Robinson, în timpul unei furtuni îngrozitoare în largul mãrii, am fost adus de valuri pe tãrâmul acestei insule blestemate ºi pustii. Am numit-o Insula Deznãdejdii, deoarece toþi tovarãºii mei s-au înecat, iar eu însumi nu am fost departe de moarte. Am petrecut aceastã primã zi amãrându-mã din pricina tristei mele soarte. Nu aveam hranã, adãpost, îmbrãcãminte ºi arme. Mã vedeam sfâºiat de fiare, ucis de sãlbatici sau pierit de foame. Când s-a lãsat noaptea, m-am urcat într-un copac de teama fiarelor ºi am dormit adânc, cu toate cã a plouat noaptea întreagã. (Daniel Defoe -– Robinson Crusoe)

2. Rãspunde în scris la urmãtoarele întrebãri: a) Cum a ajuns Robinson pe insulã? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ b) Cum a numit el insula? De ce? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3. Uneºte din cele douã coloane cuvintele cu înþeles asemãnãtor: îngrozitoare hranã copac teamã fiare sãlbãticiune cumplitã mâncare fricã arbore

4. Desparte în silabe cuvintele: adãpost _______________________________ sfâºiat ________________________________ înecat ________________________________ 5. Formuleazã în scris, folosind cuvântul noapte, câte o propoziþie la sfârºitul cãreia sã se foloseascã pe rând punctul, semnul întrebãrii ºi apoi semnul exclamãrii. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Limba [i literatura român\ III

5

numele autorului. Cele patru planete din apropierea Soarelui – Mercur. anul apariþiei. 4. în târgul Moºilor Pe gheaþa unui rãcitor. Pamânt ºi Marte – se numesc planete terestriale. c) Pentru a confecþiona un acvariu aveþi nevoie de cinci geamuri groase de 6 mm: un fund. Un pinguin din Labrador. Venus. ele par sã conþinã fier ºi roci. dupã ce s-au uscat lipiturile. b) La circ. Motiveazã scrierea cu literã mare a cuvintelor din primul fragment. se umple acvariul cu apã pentru a verifica dacã este bine încheiat. Dupã 24-36 de ore. Citeºte de pe copertele ilustrate informaþiile pe care acestea le oferã. 3. Geamurile se lipesc cu silicon cauciuc ºi se rotunjesc pe margini cu piatrã de polizor. numele ºi locul editurii. 1 3 2 Aminteºte-þi! O carte este compusã din: • coperte pe care sunt scrise titlul cãrþii. douã laterale mici. o filã are douã pagini.1 Cartea Lecþia 1 – Componentele unei cãrþi Cite[te aici! a) Ca mãrime. • cotor care þine filele ºi pe care poate fi scris titlul cãrþii ºi numele autorului. 2. • file cu texte sau ilustraþii. 6 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. douã laterale mari. Spune ce componentã a cãrþii indicã fiecare numãr. Uneºte textul cu imaginea copertei cãrþii din care ar putea face parte acesta. planetele sunt mai mici decât Soarele. – Cum se numea? – Apolodor.

Cuprinsul se poate afla la începutul sau la sfârºitul cãrþii. Textul ……………… care începe la pagina 17 are …….... Ordoneazã titlurile textelor scrise de Ion Luca Caragiale dupã cum ar apãrea în cuprinsul unei cãrþi: Tatãl nostru... pagina pe care sunt scrise titlurile ºi numãrul paginilor corespunzãtoare acestora....................................…........……………………7 Dãnilã Prepeleac………….32 Poveste porcului………......... pagini........……………………. – câte tiltluri sunt amintite.... • numãrul de pagini....5 O cronicã de Crãciun.. • numele autorului sau al autorilor.……………………17 Poveste………………………………………….....22 Peste 50 de ani........ completeazã enunþurile: Autorul cãrþii este …………… .....………...................25 Cum se naºte o revistã....... 2...37 Vizitã........30 Re]ine! Într-o carte.....11 Domnu’ Goe... Orice titlu se scrie cu literã mare.………………4 Punguþa cu doi bani……............Cartea Observã! Folosind imaginea paginii din chenarul de mai jos.... Cuprins Capra cu trei iezi………………........ Dupã titlu nu se pune punct! Verificã-þi cunoºtinþele! Ia (din biblioteca personalã sau a ºcolii) o carte care sã aibã ºi paginã de cuprins.... Folosind pagina de cuprins ºi ilustraþia copertei. Acesta ne ajutã sã aflãm ce conþine cartea ºi sã gãsim mai uºor textul sau informaþiile care ne intereseazã......…….......………………………11 Amintiri din copilãrie………...... La pagina ………..17 Lanþul slãbiciunilor... – ce crezi cã reprezintã numerele alãturate titlurilor....... se aflã textul cu titlul Dãnilã Prepeleac..................... • trei titluri din cuprins ºi paginile la care se gãsesc acestea.....42 Ivan Turbincã……………........ se numeºte cuprins... precizeazã: – ce cuprinde aceastã paginã.........…………………………38 Soacra cu trei nurori………..... precizând: • titlul cãrþii...................... Carte cuprinde ………… texte....………………46 Exerseazã! 1... Prezintã în clasã aceastã carte. Limba [i literatura român\ III 7 ....

..... 1..luna.... 8 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar .. 4.. Intervenþia fiecãrei persoane în dialog se marcheazã în scris prin linia de dialog.. vã rog sã completaþi o fiºã de înscriere. – Sunteþi înscris la biblioteca noastrã? Dacã nu.. perioada cât poate fi reþinutã cartea.........nr. Semnul exclamãrii se foloseºte la sfârºitul enunþurilor care exprimã: salut. Formaþi perechi. adresa ºi ocupaþia.. telefon. Precizaþi numele dumneavoastrã....... Încercuieºte semnele de punctuaþie folosite la sfârºitul enunþurilor. 7. mirare... rugãminte......... îndemn... eu am sã vã caut cãrþile care s-ar putea sã vã fie de folos........ – Vã mulþumesc! Foloseºte-þi cunoºtinþele! Aminteºte-þi! Convorbirea dintre douã sau mai multe persoane se numeºte dialog.strada. 6... Continuaþi dialogul în care bibliotecara sau bibliotecarul sã precizeze titlurile cãrþilor recomandate.. Completeazã formularul de mai jos cu datele tale personale.......... Formaþi perechi ºi citiþi pe roluri dialogul........ Motiveazã folosirea acestora.. O veþi alege pe cea mai potrivitã............ Numele ºi prenumele Data naºterii Adresa Ocupaþia Titlul cãrþii pe care vrei s-o împrumuþi Ziua. – Sigur.......anul.. Care dintre cãrþile de mai jos crezi cã ar fi de folos persoanei care a solicitat cartea? Motiveazã alegerea... Doresc sã-mi deschid o afacere ºi vreau sã mã informez despre creºterea acestora... La sfârºitul enunþurilor care exprimã întrebãri se foloseºte semnul întrebãrii.. iar cealaltã persoanã sã spunã ce carte împrumutã ºi sã mulþumeascã pentru ajutor.. Cine sunt persoanele care participã la dialog? Cum s-a marcat în scris intervenþia fiecãreia? 3.. 5.. imediat.Lecþia 2 – La bibliotecã Cite[te aici! La bibliotecã – Bunã ziua! – Bunã ziua! Cu ce vã pot ajuta? – Aº dori sã împrumut o carte despre creºterea pãsãrilor de curte. Îmi permiteþi sã împrumut pixul dumneavoastrã? – Poftiþi! Pânã completaþi. Localitatea... Unde are loc dialogul? 2......

............... – Fiþi amabil......... Ce a solicitat persoana de la bibliotecar sau bibliotecarã? 2...................... Îmi permiþi.. ? • Fiþi bun......... Fiþi amabil.. ? • Aº vrea sã ºtiu unde ........ ? • Daþi-mi voie sã vã ajut sã ....... Imagineazã-þi cã eºti la bibliotecã ºi doreºti sã împrumuþi o carte.. Prin ce alte cuvinte ar fi putut cere acest lucru? 3............ Formuleazã un enunþ corespunzãtor acestei situaþii............ Dã-mi voie.. Completaþi corespunzãtor formulãrile: • Vã rog......... puteþi sã-mi arãtaþi . Completeazã dialogul de mai jos cu semne de punctuaþie corespunzãtoare. • ceri permisiunea sã iei loc în compartimentul unui tren..................... ºtiþi cum pot ajunge la primãria localitãþii? – ......... ? 2.... unde aº putea sã gãsesc .................... ? • Vã rog... 2......... Completeazã în scris dialogul cu încã douã intervenþii. __Sãrut mâna__ Sunt Andrei Dumitru__ Fiþi amabilã............... folosim expresii ca: Vã rog......... Daþi-mi voie.... b) o persoanã necunoscutã.. Te rog....... • soliciþi informaþii despre o excursie în care doreºti sã pleci............................................................................. Citeºte din textul La bibliotecã enunþul prin care persoana cere cartea.................................. Exerseazã! 1.. Îmi permiteþi................................................ Fiþi bun.. Formuleazã câte o solicitare folosind diferite formule............... Verificã-þi cunoºtinþele! 1.......... Re]ine! Atunci când cerem permisiunea sau solicitãm ceva unei persoane... – ...... ? • Fiþi amabilã... Fii amabil............................................................. Foloseºte semnele de punctuaþie învãþate. • ceri pemisiunea sã intervii într-o discuþie................. unde se poate .... Foloseºte formulele prezentate la rubrica Reþine! Pentru urmãtoarele situaþii: • ceri vânzãtoarei/vânzãtorului sã probezi o pereche de pantofi.........................Cartea Observã! 1...... domnul Iancu este acasã__ __Îmi pare rãu.............................. Fii bun............ am nevoie de .......... c) directorul/directoarea ºcolii...... Limba [i literatura român\ III 9 ............ momentan este plecat__ __Îmi puteþi spune când se întoarce acasã__ __Desigur__ Cred cã va veni peste o orã__ __Doriþi sã-i transmit ceva__ __Vã rog sã-i spuneþi cã excursia de mâine s-a amânat din cauza timpului nefavorabil__ __Îi voi spune__ __Mulþumesc__ Sãrut mâna__ __Bunã ziua__ 3............ potrivite pentru: a) un prieten sau o prietenã......

Înveliºul unei cãrþi. Paginã cu titluri ºi numãrul paginilor la care se gãsesc acestea. pânã la 37 cm lungime. Folosind manualul. 2. Scrie titlurile tuturor textelor ºi paginile unde se aflã acestea în carte. 2. 5. Când a apãrut necesitatea scrierii ºi pe a doua tãbliþã. Realizeazã o paginã de cuprins a manualului de limba românã. Spune de ce titlurile celelalte nu sunt corecte. 2. Numele unei cãrþi. arta conversaþiei Arta Conversaþiei 3. 4. 10 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . 5. 1. Arta conversaþiei. 1. 5. pergamentului sau hârtiei. astfel încât sã foloseºti pe rând punctul. Foi. strãmoºul cãrþii de azi. noteazã paginile la care întâlneºti titlul Paginã de portofoliu. Care este coperta cãrþii cãreia îi corespunde cuprinsul alãturat? Motiveazã rãspunsul. rezultând codex-ul. s-au mai folosit rulourile de pergament ºi hârtie. a apãrut ºi cartea.Lucreazã mai mult! ªtiaþi cã…? Cele mai vechi cãrþi pot fi socotite tãbliþele din argilã arsã din sulurile de papirus. 4. Rezolvã careul de mai jos: 1. Persoanã care scrie cãrþi. Cartea Antichitãþii era scrisã pe piele uscatã de animale sau papirus ºi avea formã de rulou sau de sul. În Evul Mediu. se numea „volumen”. de dimensiuni diferite. 3. semnul întrebãrii ºi semnul exclamãrii. Codexul era mai uºor de mânuit ºi se putea scrie pe ambele feþe ale papirusului. 3. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti cuvântul descoperit. Marcheazã cu X titlul scris corect. Forma de codice a cãrþii a fãcut necesarã apariþia paginaþiei ºi a titlului. dar mai subþiri ºi legate mai multe la un loc. 4. Tãbliþele erau în general dreptunghiulare.

• soliciþi un bilet de tren.............................. Noteazã pe o fiºã: • titlul cãrþii...... Limba [i literatura român\ III 11 ................ Cere permisiunea de a studia trei cãrþi care au cuprins............................ 36 3.. – Mã bucur foarte mult sã te revãd! – Eºti drãguþ sã mã serveºti cu un pahar cu apã? – Fiþi amabil............... 8 • Mamifere. Formuleazã în scris câte un enunþ prin care: • oferi o informaþie despre o carte cumpãratã................ 19 • Lumea animalelor................................ • Cum sã-þi construieºti un stup.............. 45 • Povestea vorbii............ • ceri permisiunea de a rãsfoi ziarul unui vecin de compartiment într-o cãlãtorie cu trenul.............................Cartea Paginã de portofoliu 1.... Rãspunde la întrebãri: • La ce foloseºte cuprinsul unei cãrþi? • Unde se poate afla acesta într-o carte? 2.. Împrumutã apoi o carte care te intereseazã......................... • cinci titluri din cuprins ºi paginile la care se aflã acestea.............................. Marcheazã numai enunþurile care conþin formule de permisiune ºi de prezentare: – Fii bun ºi spune-mi când se întoarce sora ta! – Mã numesc Ioana Dincã......... • ceri o informaþie despre un produs pe care vrei sã-l cumperi... – Vã rog sã-mi arãtaþi geamantanul negru de pe al doilea raft............. locul acesta este liber? – Îmi pare bine de cunoºtinþã! 4........ 16 • Cozonac cu nuci..... 28 • Peºtii.................................... 84 • Reptile............. Mergi la biblioteca ºcolii sau a localitãþii.......................... • numãrul de pagini... 6 • Pãsãri......... • editura ºi anul apariþiei.................. Dintre titlurile de mai jos marcheazã-le numai pe acelea care ar putea face parte din cartea care are coperta alãturatã.......

Lunea se interzice negoþul. 3. Pânã în ziua de azi.2 Semnificaþia unor zile Lecþia 3 – Ziua pãcãlelilor Cite[te aici! Ziua pãcãlelilor Ziua de 1 aprilie este prilej de bucurie pentru oamenii tineri la suflet. Pe Lunã. Luna aprilie. o parte din populaþie nu aflase încã sau pur ºi simplu o ignora ºi sãrbãtorea în continuare trecerea în anul nou pe data de 1 aprilie. În 1562 papa Gregorian a introdus un nou calendar bisericesc. Aminteºte-þi! Textul este alcãtuit din enunþuri care se leagã prin înþeles. Un rând scris mai retras faþã de celelalte se numeºte alineat. datul pe datorie. Lunea. Dupã titlu nu se pune punct. Prima zi a sãptãmânii se zice cã este stãpânitã de Lunã. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. este ziua în care poþi face glume ºi îþi poþi pãcãli cunoscuþii fãrã ca aceºtia sã se supere. Transcrie enunþurile subliniate în ordinea în care au apãrut în text. dar pe data de 1 aprilie. 2. Scrie douã informaþii pe care le-ai desprins din textul despre ziua de luni. Deºi se luase aceasta hotãrâre. 1 aprilie a rãmas o sãrbãtoare a bunei dispoziþii ºi a umorului. Alineatele marcheazã în scris începerea unei noi idei. ziua Lunii. împrumutul ºi mersul la peþit. Anul Nou se sãrbãtoarea în acelaºi mod ca în zilele noastre. Dintre titlurile de mai jos. Demult. Rãspunde la întrebãri: a) Ce reprezintã astãzi ziua de 1 aprilie? b) Ce a însemnat ea înainte de anul 1562? c) Cum a devenit ziua de 1 aprilie Ziua pãcãlelilor? d) Ce fel de glume se fac în aceastã zi? 6. Subliniazã enunþurile care nu au legãturã cu titlul textului. deºi nu este prea frumos. 12 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Numitã ºi Ziua pãcãlelilor. 4. 5. Orice text are un titlu potrivit conþinutului. brodatul. ºi Anul Nou a devenit 1 ianuarie. Despre omul nãscut lunea se credea cã. Aceºti oameni erau numiþi „Nebunii din Aprilie“ ºi erau þinta glumelor ºi a pãcãlelilor. Glumele trebuie fãcute cu umor ºi nu vor fi primejdioase în nici un fel. alege-l pe cel potrivit textului obþinut. þesutul. Reciteºte textul Ziua pãcãlelilor eliminând enunþurile subliniate. Ziua de luni poartã noroc pentru începerea unor activitãþi care nu se pot încheia într-o singurã zi: ridicarea unei case. este sãnãtos ºi norocos.

a fost dedicatã planetei Mercur. Dacã ninge în aceste zile. nouã. rouã. poartã. Transcrie din fragmentul de mai jos numai enunþurile care pot face parte dintr-un text cu titlul: Ziua de miercuri. dar mai însemnatã decât lunea. sãrbãtoare. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. soare. dupã model: dorm – doarme port. 2. poartã. coc. 3. • Steaua/Steaoa cea mai mare este Soarele. ua ºi uã.Semnificaþia unor zile Observã! 1. ua ºi uã. În ziua Sfintei Miercuri nu se fãceau nunþi. Limba [i literatura român\ III 13 . Completeazã cu oa sau ua: • ascunzãt__re • sud__rea • lalea__ • l__serã • __lã • viorea__ Re]ine! În limbã existã cuvinte care conþin în aceeaºi silabã grupurile de sunete oa. Încercuieºte silabele care conþin grupurile de litere amintite. • El (îndoi) braþele. 4. ziua a treia a sãptãmânii. Grupurile de sunete pot fi confundate în vorbire ºi scriere. 2. Miercuri. nu se mergea în peþit. scot. Subliniazã grupurile de sunete oa. joia ºi sâmbãta. se zice ca Baba îºi scuturã cojoacele. de aceea fii atent la pronunþarea ºi scrierea lor. podeaua. oamenii. Aceasta era consideratã o zi mai puþin importantã decât duminica ºi vinerea. canapeaua. 2. • Toamna/Tuamna se numãrã bobocii. rod. Transcrie propoziþiile de mai jos alegând varianta corectã. Transformã cuvintele. Desparte în silabe cuvintele din ºirul: coloanã. • Cureaoa/Cureaua este din piele. Formuleazã în scris propoziþii cu douã dintre cuvintele obþinute. Desparte în silabe cuvintele: ziua. erau interzise petrecerile ºi distracþiile. luase. Ziua de miercuri apare în credinþele poporului român ca o sfântã care are grijã de animale ºi de oameni. Formuleazã în scris enunþuri în care sã foloseºti aceste cuvinte. Exerseazã! 1. marþea. • Mã (dor) urechea. Scrie cuvintele din parantezã la forma potrivitã. Personajul Dochia a cãpãtat în popor variate semnificaþii. • Grâul se macinã la moarã/muarã. nouã. plouã. • Prietena mea este (ambiþios). Zilele Babelor încep cu prima zi din martie.

luãm de acasã pungi. Discutaþi despre urmãrile pe care le au urmãtoarele fapte ale oamenilor: – tãierea pãdurilor. Când mergem la cumpãrãturi. 3. în parcuri. dar ºi economiile fiecãruia. Strângem separat deºeurile de plastic ºi de hârtie. incorectã 1. Existã o mulþime de lucruri pe care le putem realiza exact acolo unde locuim pentru a face schimbãri care sã conteze pentru mediul înconjurãtor. Marcheazã cu X activitãþile care protejeazã mediul. Cel care l-a îniþiat a fost un senator american care a propus organizarea unui protest împotriva poluãrii mediului înconjurãtor. • Ce se sãrbãtoreºte pe data de 22 aprilie? • Ce exprimã aceastã zi? • De ce este nevoie sã protejãm mediul înconjurãtor? 2. Foloseºte-þi cunoºtinþele! Vocabular protest – manifestare energicã împotriva unei acþiuni considerate nedreaptã. – aruncarea gunoaielor în locuri nepermise. Realizaþi un afiº cu sfaturi pentru protejarea mediului. chiar dacã acasã avem apã potabilã. Suntem invitaþi sã facem ºi sã fim o parte din istoria Zilei Pãmântului. Rãspunde la întrebãri. Scrieþi apoi pe o coalã sfaturi pentru protejarea mediului înconjurãtor.Lecþia 4 – Ziua Pãmântului Cite[te aici! Ziua Pãmântului În anul 1970 a avut loc un eveniment numit „Ziua Pãmântului”. Bem numai apã îmbuteliatã. Formaþi grupe de 3-5 elevi. Desparte în scris cuvintele identificate. Aceasta exprimã dorinþa comunã a oamenilor de a trãi într-o lume sãnãtoasã. 14 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Folosim îngrãºãminte chimice pentru ca legumele sã fie mai mari. pentru a cere un mediu înconjurator mai curat ºi mai sãnãtos. Ziua Pamântului este acum sãrbãtoritã pe plan internaþional. Mergem pe jos sau cu bicicleta la serviciu. ªi multe dintre acestea. Subliniazã în text cinci cuvinte formate din patru silabe. Pe 22 aprilie în acel an 20 de milioane de americani au ieºit pe strãzi. vei vedea. la piaþã sau în alte locuri apropiate de casã. 4. vor aduce schimbãri ºi în portofelele noastre. Oprim radioul ºi televizorul atunci când nu le folosim. curatã ºi primitoare pentru generaþiile urmãtoare. – vânatul ºi pescuitul în perioade în care animalele se înmulþesc. Aminteºte-þi! Sunetul sau grupul de sunete care se pronunþã printr-o singurã deschidere a gurii se numeºte silabã.

ea. ia ºi ea. b) podea. În tradiþia popularã româneascã ouãle de Paºte sunt purtãtoare de puteri miraculoase: vindecã boli. 3. Scrie douã informaþii pe care le-ai desprins din text. ied. Identificã în textul de mai jos cuvintele care conþin grupurile de litere oa. Marcheazã despãrþirea corectã în silabe a cuvintelor: sãrbãtoare. sã-rbã-toa-re ge-ne-ra-þii-le ev-e-ni-ment sãr-bã-toa-re ge-ne-ra-þi-i-le e. bãiat. semnificaþia sãrbãtorii. Limba [i literatura român\ III 15 . în aceeaºi silabã. grupurile de sunete ie. Scrieþi toate variantele în care se pot despãrþi în silabe la capãt de rând cuvintele: înconjurãtor. 2. de aceea fiþi atenþi la pronunþarea ºi la scrierea lor. ua. piedicã. obiceiuri ºi tradiþii specifice comunitãþii din care faceþi parte. c) iarbã. Re]ine! Când un cuvânt nu încape în întregime pe un rând. Cum au fost scrise ultimele cuvinte de pe fiecare rând? Ziua Pãmântului este sãrbãtoritã pe plan internaþional. generaþiile.Semnificaþia unor zile Observã! 1. înfiinþat. Exerseazã! 1. Desparte în silabe cuvintele date.ven-i-ment sãr-bãt-oa-re gene-ra-þi-i-le e-ve-ni-ment 4. Re]ine! În limba românã existã cuvinte care conþin. • Fiecare (visez) la o viaþã liniºtitã. Subliniazã cuvintele care conþin grupul de litere oa în aceeaºi silabã. eveniment. soia. toiag. teamã. Transformã dupã model: iarnã – ierni iapã – piatrã – piaþã – amiazã – nuia – poianã – 2. el se desparte în silabe. Pe rândul urmãtor se scriu doar silabe întregi. schimbare. uã. Formaþi perechi. Scrieþi cel puþin trei enunþuri despre sãrbãtoarea sugeratã de imagine. Motiveazã scrierea cu alineat. 3. Un alt simbol al Paºtelui este mielul. El aminteºte de sacrificarea lui Isus pentru iertarea pãcatelor oamenilor. • Oamenii (adresez) urãri de bine celor cunoscuþi. streaºinã. faianþã. teatru. Transcrie al doilea alineat al textului. protejeazã oamenii ºi animalele din gospodãrie. Scrie cuvintele din parantezã la forma potrivitã: • Cine (alerg) dupã doi iepuri nu prinde niciunul. Observã ce au în comun cuvintele din fiecare ºir: a) caiet. searã. ia. 2. ieºire. pierdere. Referiþi-vã la data sau anotimpul în care are loc. Ouãle roºii de Paºte sunt simbolul patimilor lui Isus Hristos. Formaþi perechi. ie. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Grupurile de sunete pot fi confundate în vorbire ºi scriere.

Care dintre variantele de mai jos reprezintã o despãrþire corectã în silabe a cuvintelor la capãt de rând? ªtiai cã…? Numele zilelor sãptãmânii în mai multe limbi sunt date dupã numele a ºapte dintre corpurile Sistemului Solar: Soarele. Marcheazã cu X numai grupurile de enunþuri care fac parte din acelaºi text. Luna. El simbolizeazã viaþa. este întâlnit în diferite tradiþii româneºti. Acesta devenea fratele lui ºi trebuia îngrijit. În dimineaþa zilei de 1 Decembrie 1918 toþi românii au plecat spre Alba. ua. încã existã obiceiul împodobirii unui brad în curþile caselor de la þarã.Lucreazã mai mult! 1. Venus. Pe aeroport veneau turiºti din toatã lumea. 3. ier. Bradul. Demult se obiºnuia ca la naºterea fiecãrui copil sã i se dãruiascã un brad. te pomeneºti cu câte un pui de ger de nu ºtii cu ce sã te îmbraci. Formuleazã în scris propoziþii cu acestea. ia sau ie în aceeaºi silabã. Jupiter. În jurul bradului se organizeazã petrecerea care are menirea de a ura tinerilor o cãsãtorie liniºtitã ºi de lungã duratã. tea. pentru a participa la festivalul Cerbul de Aur. Citeºte textul. copacul mereu verde. tinereþea ºi trãinicia. moa. Mercur. La nuntã. La 18 martie 1906 Traian Vuia testa automobilul zburãtor. Formaþi perechi. Subliniazã cuvintele care conþin grupurile de litere ia sau ea în aceeaºi silabã. Marte. Dã exemplu de câte trei cuvinte care sã conþinã pe rând grupurile oa. 16 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . La Alba Iulia s-a hotãrât Unirea Transilvaniei cu România. Saturn. De atunci a rãmas rostul vremii aºa schimbãtor în cele nouã zile de la începutul primãverii. ea. silu-etã si-luetã sil-uetã cam-pion camp-ion campi-on tun-soare tuns-oare tunsoa-re 5. 4. prospeþimea. 2. Compuneþi cât mai multe cuvinte care sã conþinã silabele: iar. uã. ªi când zici cã a venit primãvara.

...... (dacã ziua de naºtere are ºi o altã semnificaþie...... ce admiri la o persoanã...... ia sau ie. ___________________________________________ ___________________________________________ 2....... .....Semnificaþia unor zile Paginã de portofoliu 1.. ua......... ce nu îþi place. uã.... Foloseºte de cel puþin trei ori regula de despãrþire în silabe a cuvintelor la capãt de rând. Completeazã cuvintele de mai jos cu grupurile : oa sau ua ea sau ia • ºosea__ • p__tra • p__rtã • t__mã • scris__re • greº__lã • cafea__ • nu__ 3... • În ......... Completeazã enunþurile folosind cuvinte care conþin grupurile de litere oa............ preferinþe muzicale etc...... ___________________________________________ ___________________________________________ Românul care voia sã construiascã primul ___________________________________________ automobil zburãtor era Traian Vuia........ într-un sat în apropiere de ___________________________________________ Lugoj.... zodia în care eºti nãscut..)........... multe persoane..... Realizaþi la nivelul clasei un calendar în care fiecare sã îºi noteze ziua de naºtere....... Se nãs___________________________________________ cuse în anul 1872..... În dreptul zilei tale de naºtere scrie un scurt text (4-6 enunþuri) în care sã specifici câteva lucruri despre tine... Limba [i literatura român\ III 17 ............. • Prin faþa casei .. ea.............. • Haina colegului meu este .... ___________________________________________ Încã de pe bãncile ºcolii în mintea lui se ___________________________________________ nãscuse visul de a zbura de-adevãratelea. aceea era vreme cãlduroasã............ Transcrie textul în spaþiul alãturat...........

Identificã în text câte trei cuvinte care sã conþinã î ºi alte trei cuvinte care conþin â. Mi-am scos pãlãria înaintea lui. uitându-mã dupã el. Transcrie fragmentul care prezintã despãrþirea dintre dascãl ºi elev. Explicã sensul cuvântului pragul în enunþul: Creangã era în pragul bãtrâneþii. ce mai fac ai noºtri. Iarna se urca în sanie cu noi ºi ne arãta cum sã o cârmuim cu piciorul. zicându-mi pe nume. Creangã s-a oprit. a mustra Aminteºte-þi! • Când ne adresãm unei persoane sau vorbim despre o persoanã. mare ºi gros cu altele cu înþeles opus. Formaþi perechi. copiii. Citiþi pe roluri dialogul dintre Creangã ºi fostul sãu elev. cu pãlãria mare ºi bastonul lui gros în mânã. 6. dar mi-am aplecat privirea. Înlocuieºte cuvintele: greoi. iar eu am rãmas un timp în loc. cu straiele largi. dascãlul nostru dupã Jean Bart Când l-am cunoscut. sociabil a dojeni – a certa. Aceste întrebãri erau puse cu blândeþe. þinem seama de vârsta acesteia ºi de relaþiile în care ne aflãm cu ea. eram în vârstã de opt ani. Vocabular dascãl – (aici) învãþãtor comunicativ – vorbãreþ. ne întreba ce am mai fãcut pe acasã. • Î ºi â redau acelaºi sunet. dascãlul nostru Cite[te aici! Creangã. 3. Rãspunde la întrebãri: • Ce îi învãþa Creangã pe elevii sãi în timpul liber? • Cum îºi începea învãþãtorul lecþiile? • De ce l-a dojenit Creangã pe fostul sãu elev? • Care a fost ultima învãþãturã datã de dascãl elevului? 4. – Bunã ziua. Îmi aduc bine aminte de el. Domnul Creangã a plecat. 2. deschis. Vara privea la jocurile noastre ºi ne învãþa cum sã batem mingea. dacã mai avem fraþi ºi surori. De cele mai multe ori. domnule! – La domnul Rapalã se spune când vorbeºti despre un om mai mare! m-a dojenit Creangã. Formuleazã propoziþii cu cuvintele explicate la vocabular. Înainte de a începe lecþia. Unde înveþi? – La Rapalã. Dupã câþiva ani l-am reîntâlnit pe dascãlul meu. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. cum mergea greoi. 18 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . 5. domnule Creangã! – Bunã ziua! Ce mai faci? m-a întrebat fostul meu profesor. Formuleazã propoziþii în care acest cuvât sã aibã alt înþeles decât cel din text. Se scrie întotdeuna î la începutul ºi la sfârºitul cuvintelor. ºi bunul nostru învãþãtor.3 Politeþe Lecþia 5 – Creangã. comunicativ ºi glumeþ. în interiorul cuvintelor se scrie â. iar Creangã era în pragul bãtrâneþii. Era un dascãl blând. Era cea din urmã învãþãturã pãrinteascã primitã de la dascãlul meu. N-am spus nimic. aºa încât lecþia ni se pãrea o continuare a convorbirii prietenoase dintre noi.

Ce mesaje pot transmite? Re]ine! Se scrie î în interiorul cuvintelor care provin din altele care au prima literã î. Scrie cuvintele din care provin urmãtoarele: neînþelegãtor – neîntrecut – reînnodat – neîndemânatic – neîntors – Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Ce observi în scrierea cuvântului reîntâlnit? Re]ine! Comunicarea oralã.Politeþe Observã! 1. Mi-am scos pãlãria înaintea lui. Exerseazã! 1. 2. Alegeþi una dintre coloanele de mai sus ºi purtaþi un scurt dialog în care sã folosiþi toate formulele de politeþe. dar mã grãbesc. Exemplu: (întâlnit – reîntâlnit) 3. 2. Reciteºte textul ºi rãspunde la întrebãri: • Cine a salutat primul? De ce? • Care a fost gestul care a însoþit salutul? • Cum ar mai fi putut învãþãtorul sã rãspundã? • Ce gest a fãcut bãiatul dupã ce a fost dojenit de fostul sãu învãþãtor? 2. Transmite colegilor urmãtoarele mesaje. Acestea sunt elemente de comunicare nonverbalã. verbalã poate fi însoþitã de gesturi (miºcãri ale corpului) ºi mimicã (schimbãri ale expresiei feþei). însoþind cuvintele de gesturi ºi mimicã: Vã rog. Observã gesturile ºi mimica personajelor din imaginile de mai jos. Subliniazã literele î ºi â în cuvinte din enunþurile: Dupã câþiva ani l-am reîntâlnit pe dascãlul meu. Cui te poþi adresa cu urmãtoarele formule de politeþe? a) Sãrut mâna! b) Bunã ziua! c) Salut! Îþi mulþumesc! Vã mulþumesc! Mulþumesc! Te rog mult! Fiþi amabil! Te rog! Formaþi perechi. faceþi puþinã liniºte! Îmi pare rãu cã nu te pot aºtepta. Obþine cuvinte noi dupã modelele date: început – neînceput întâlnit – reîntâlnit întrerupt – împãrþit – încetat – întors – îmblânzit – încãrcat – Limba [i literatura român\ III 19 .

Nou-venitul pe cei care sunt deja adunaþi. Noteazã cu A enunþurile adevãrate ºi cu F pe cele false. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti cuvintele din text care conþin grupurile de litere mp ºi mb. înainte de a începe conversaþia. • Întâlneºti un coleg de clasã. compartimante de tren. • Întâlneºti o colegã de clasã. Explicã folosirea acestor litere în cuvinte. Orice salut este o forma de politeþe. chiar dacã aceasta este mai tânãrã. Cel care intrã într-un local salutã.Lecþia 6 – Salutul Cite[te aici! Salutul Salutul este primul gest cu care întâmpini pe cineva. 3. îþi spui întâi prenumele ºi apoi numele. Aminteºte-þi! Când te prezinþi unei persoane într-un cadru oficial. bãrbatul salutã mai întâi femeia. La intrarea în compartimentul unui tren salutã cel care vine. Când telefonezi cuiva. Este obligatoriu sã rãspunzi la orice salut deoarece a refuza sã rãspunzi înseamnã sã-l jigneºti grav pe cel care þi s-a adresat. 4. Iatã câteva dintre regulile de bazã ale salutului: Când se întâlnesc. Un simplu salut poate arãta cuiva cât de mult îl stimezi. Cine salutã primul în urmãtoarele situaþii? • Întâlneºti sora mai micã a unui coleg de clasã. Douã persoane îºi strâng mâna întotdeauna când se salutã. Este obligatoriu sã rãspunzi la orice salut. • Intri în sala de aºteptare de la dispensar. Ce gesturi pot însoþi un salut? 6. 2. Aceastã regulã este valabilã în restaurante. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. dacã mai adaugi încã un mic gest. Nou-venitul aºteaptã sã fie salutat de cei deja aflaþi la o petrecere. te prezinþi. Discutaþi în grup ºi stabiliþi câteva reguli de prezentare. salã de aºteptare sau lift. 5. cel care se aflã acolo rãspunde la salut. Strângerea mâinii se practicã mai ales când cele douã persoane care se întâlnesc urmeazã sã stea puþin de vorbã. Cei tineri îi salutã pe cei mai în vârstã. 20 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Bãrbatul salutã întâi femeia. Identificã în text cuvintele care conþin literele î ºi â. Nici un om nu este atât de neînsemnat încât sã nu merite un salut din partea noastrã. Tinerii îi salutã pe cei mai în vârstã. • Directorul instituþiei la care lucrezi vine la tine în vizitã. • Învãþãtoarea sau învãþãtorul intrã în clasã.

Limba [i literatura român\ III 21 . Re]ine! Întotdeauna se scrie într-o........... Exerseazã! 1............ .................... Însoþiþi mesajele de gesturi ºi mimicã...... .......... Cei doi s-au întâlnit ... ............. printr-o pãdure... Dictaþi-vã unul altuia câte trei enunþuri din textul Salutul....... într-un............. .... dintr-o.......................... întâmplare.... printr-o................ ................... Verificã-þi cunoºtinþele! 1................. într-o casã.... – M-am ars la deget! – Mi-a venit o idee! – Ce este acolo sus? – Ce mã doare capul! – Cum am putut sã uit aºa ceva?! – Mã deranja musca asta! 2. • printr-un ............... ................... A venit .. ........... .......... • dintr-o ........ Formaþi perechi...................... ................. Vulpea a intrat .. dintr-un.......... Scrie trei cuvinte care se pot alãtura celor date: • într-o ........... ... ...... tren au coborât zece cãlãtori.. • într-un ..... Dintre comunicãrile date alege-o pe cea mai potrivitã situaþiei ilustrate............... printr-un........ . Completeazã enunþurile cu într-o.............. ........... . iar celelalte sunt musafirii................ într-un.... printr-un tunel.... Unul dintre musafiri este o persoanã necunoscutã gazdei........ Formaþi grupe de 3-5 persoane ºi imaginaþi-vã cã una este gazda.. b) Ne luãm rãmas bun la ieºirea din cabinetul medical........... clipã a dispãrut prin mulþime.. • dintr-un ................. ............ ............ dintr-un..................... într-un târziu. Scrie douã mesaje potivite gesturilor redate de imaginea alãturatã.. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti grupurile de cuvinte: într-o searã..... printr-o minune....... dintr-o.................................... .......... dintr-o suflare................. Purtaþi un dialog în care sã folosiþi formule potrivite de salut ºi de prezentare...... .................. dintr-un cabinet medical...........Politeþe Observã! Prin ce se deosebesc enunþurile din fiecare pereche? a) Salutã primul cel care intrã în casã... printr-un................... printr-o............... ........... 2........ 4. • printr-o .......... suflet sã aducã vestea.................................. spãrturã din gard....... 3....... ........ 3....

– Ne-am adãpostit de ploaie într-o casã. cunoscute ºi necunoscute. 4. 22 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . printr-o ºi printr-un. 5. De aceea oamenii trebuiau sã-ºi stãpâneascã gesturile ºi mimica. într-un. Completeazã careul. nici foarte iuþi. se credea cã gesturile erau expresia slãbiciunilor ºi a viciilor ascunse ale unei persoane. 1. Nu este bãtrân. 3. Mai târziu. dintr-o. 1. 6. Marcheazã formulele de salut pe care le-ai putea folosi: Bine v-am gãsit! Bunã searã! Salut tuturor! Bunã! Bunã dimineaþa! Sãrut mâna! Bunã ziua! Bine aþi venit! 2. ºtiind cã fiecare cuvânt conþine litera î sau â. Imagineazã-þi cã intri într-o încãpere în care sunt mai multe persoane. Transformã scrierea cuvintelor subliniate dupã model: Ne-am adãpostit de ploaie în casã. Melodie. deoarece ei considerau cã prin acestea individul îºi exprima nobleþea ºi perfecþiunea sufletului. Întors din nou. Faceþi apoi schimb de caiete ºi verificaþi-vã reciproc dictãrile. Fãrã încetare. 3. Gesturile trebuiau sã nu fie nici domoale. Dicteazã colegului/colegei enunþurile formulate.Lucreazã mai mult! 1. 5. dintr-un. 2. Unde ai întâlnit semnele urmãtoare? Ce mesaj transmite fiecare dintre ele? ªtiai cã…? Anticii puneau un accent deosebit pe miºcãrile corpului. 2. • Soarele intra prin crãpãtura geamului. acesta fiind considerat un mijloc prin care ei ar putea deveni mai buni. ªes. 6. Formuleazã câte o propoziþie în care sã foloseºti grupurile de cuvinte: într-o. în Evul Mediu. 5. 4. 3. A ucide. 4. • Omul a virat în direcþia greºitã. • Am aflat aceste informaþii din cartea de la bibliotecã.

.......... Folosiþi-vã de Codul bunelor maniere. Prezentaþi în clasã lucrãrile realizate. cu excepþia celor apropiaþi... fii precis ºi nu te întinde la vorbã. • cum ne purtãm la spectacol......... Când vorbeºti. Þine seama de gesturile ºi de mimica personajelor......... Citeºte! Este nepoliticos sã telefonezi cuiva înainte de ora 10 dimineaþa... 2........ Discutaþi în clasã despre reguli de comportare civilizatã..... Formuleazã câte o propoziþie pe marginea fiecãrei ilustraþii......... dupã ce te-ai convins cã ai format numãrul corect de telefon..... . între orele 13-17 ºi dupã ora 21........... • Prietenii au plecat într-o ... • cum ne purtãm la masã. • cum ne prezentãm....... h__rtie re__nnodat bine__nþeles hotãr__ hotãr__tã t__rziu Scrie trei informaþii pe care le-ai desprins din text...... 3... Pr__nz __nnorat rom__n 4.... Formaþi grupe...... elegant..... cãrora le cunoºti programul..... Completeazã propoziþiile folosind cuvinte potrivite...... treci direct la subiect... Când dai un telefon......... • Intrarea în clãdire se face printr-o ................ Fiecare grupã va scrie câteva reguli legate de: • þinutã.... de lemn.... Limba [i literatura român\ III 23 ... O convorbire cu o persoanã mai puþin apropiatã nu trebuie sã depãºeascã 5 minute. • La petrecere s-a îmbrãcat într-un .. trebuie neapãrat sã-þi spui numele.....Politeþe Paginã de portofoliu 1. Completeazã cuvintele cu literele î sau â...

ªtiind cât de preþios este un om credincios ºi drept. se sãturase sã fie martor mincinos. sã-ºi mintã slujitorul. Aºa spuserã ºi aºa a rãmas. Odobescu A fost odatã un vânãtor care. sã spunã minciuni vânãtoreºti. Îndatã. nu trecuserã prin mintea cuiva. lua cu el ºi pe slujitorul sãu. Atunci vânãtorul izbucni: – Bine. o mai ciunti pânã la doi coþi. tras de mânecã la fiecare minciunã. Peste un timp. sãtul de minciuni. omul ceru stãpânului sã-l lase sã plece. contrazis de slugã.4 Texte cu tâlc Lecþia 7 – Vulpea bearcã Cite[te aici! Vulpea bearcã u dupã Al. sã înþelegem sensul cuvintelor. Vocabular bearcã – (aici) fãrã coadã stânjen – unitate de mãsurat lungimea de aproape doi metri cot – distanþã de la vârful degetului arãtãtor pânã la cotul mâinii Aminteºte-þi! Pentru a înþelege conþinutul unui text trebuie sã citim cu atenþie enunþurile. Când mã voi afla într-o adunare ºi vei vedea cã mint. de când lumea. bãiete. povestea tuturor întâmplãri care. Într-un text sunt informaþii esenþiale. omul începu sã spunã cã a vãzut o vulpe cu o coadã lungã de cinci stânjeni. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. la masã cu alþi vânãtori. iar eu îndatã mã voi îndrepta. miºelule. b) Sluga a hotãrât sã plece pentru cã: era prost plãtit. de care depinde înþelegerea textului. Sluga. Vânãtorul îºi aminti promisiunea ºi îndatã reduse coada vulpii pe la vreo doi stânjeni. O nouã smucealã de hainã îl fãcu sã o mai scurteze cu un stânjen. nu þi-e destul cu atâta? Vrei sã las vulpea bearcã? Mai bine mã lipsesc de tine decât sã rãmâie vulpea mea fãrã coadã. care acum se bucura vãzând cã stãpânul sãu se leapãdã de obiceiul ruºinos. îl mai trase încã o datã de mânecã. tu sã mã tragi de mâneca hainei. Când se întorcea de la vânãtoare. La o a treia. rãmâi la mine ºi ajutã-mã sã scap de nãrav. sluga îl trase de mânecã. dupã înþelegere. importante. Într-o zi. un om foarte drept. a) Vânãtorul avea obiceiul: sã spunã mereu adevãrul. vânãtorul zise: – Ia ascultã. îºi gãsise altã slujbã. c) Cei doi s-au înþeles ca atunci când stãpânul minte acesta sã fie: pãrãsit de slugã. Marcheazã cu X enunþurile care corespund conþinutului textului Vulpea bearcã. 24 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . De fiecare datã lua ca martor mincinos pe o biatã slugã. de câte ori mergea la vânãtoare.

acesta a trimis din ce în ce mai multã cãldurã. d) Stãpânul preferã sã renunþe la slugã decât sã spunã adevãrul. dupã momentele importante ale acestuia. ie. • identificã perechea de cuvinte cu sens asemãnãtor. Vântul ºi Soarele au fãcut prinsoare care dintre ei îi va face pe oameni sã-ºi lepede veºmintele. adevãrate sau imaginate. 3. Ordoneazã fragmentele pentru a obþine un text narativ: Când a venit rândul Soarelui. Copiazã primul fragment al textului. încet oamenii au început sã-ºi lepede una câte una hainele cele groase. Limba [i literatura român\ III 25 . Cei care participã la întâmplãrile prezentate (oameni. 2. Copiazã al doilea fragment din textul de mai sus. animale. Care sunt personajele textului narativ? 4. Citeºte din text grupul de enunþuri corespunzãtor fiecãrui moment important precizat: a) Vânãtorul avea obiceiul sã mintã. Alege varianta corectã: a) Textul prezintã: • un dialog. ia ºi ea. Vântul a fost înfrânt. 2. Vântul s-a pornit sã sufle puternic cu gândul sã smulgã oamenilor straiele. lucruri) sunt personaje. Dã textului un titlu potrivit. Grupul de enunþuri care prezintã o idee sau un moment al întâmplãrilor povestite într-un text se numeºte fragment. • imaginea unui colþ din naturã. b) Stãpânul cere ajutorul slugii pentru a se dezvãþa de obiceiul sãu. c) Sluga îl atenþioneazã pe vânãtor atunci când acesta minte. slujitorul ºi vânãtorul.Texte cu tâlc Observã! 1. Încet. Delimiteazã textul Vulpea bearcã pe fragmente. Marcheazã cu * începutul fiecãrui fragment. • mergea des la vânãtoare. în ordinea în care s-au petrecut se numeºte text narativ. • nu a putut renunþa la nãravul de a minþi? Re]ine! Textul care povesteºte un ºir de întâmplãri. • avea obiceiul sã mintã. Într-o zi de toamnã. • vulpea. 3. în înaltul cerului. Care din personajele din textul Vulpea bearcã: • era credincios ºi cinstit. Exerseazã! 1. • era luat de martor mincinos. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. b) La întâmplãrile prezentate în text participã: • vulpea ºi vânãtorul. • vânãtorul ºi slujitorul. • un ºir de întâmplãri. 2. Astfel. • desparte în silabe cuvintele care conþin grupurile oa. Aceºtia însã îºi stângeau ºi mai bine hainele pe lângã ei. Orice fragment începe cu alineat.

memoraþi fiecare câte o strofã la alegere. a se da jos. Formaþi grupe de câte trei. broasca ºi ºtiuca. 2. Cãci se trãgea neunit. popoare izbândã – reuºitã Aºa-i ºi la omenire Când în obºtii nu-i unire. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti expresiile: a se da înapoi. • Cine n-are cap. 26 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. Vocabular obºtii – comunitãþi de oameni. broasca ºi ºtiuca Cite[te aici! Racul. întind. Imaginaþi-va cã un obiect este sacul.Lecþia 8 – Racul. ªi la el toþi se înhamã Trag. • În unire stã puterea. Când un text este scris pe mai multe coloane. Recitaþi apoi poezia în faþa colegilor. citirea se face începând cu cele din partea stângã ºi se continuã cu cele din dreapta. dar iau cu seamã Cã sacul stã neclintit. Broasca tot în sus sãlta. a se da într-o parte. izbândã. El este potrivit conþinutului textului. 3. ªtiuca foarte se izbea ªi nimic nu isprãvea. Racul înapoi se da. 6. broasca ºi o ºtiucã Într-o zi s-au apucat De pe mal în iaz s-aducã Un sac cu grâu încãrcat. Titlul unui text se scrie la mijlocul rândului cu literã iniþialã mare. Formaþi grupe de câte trei. vai de picioare! 7. 4. Aminteºte-þi! Un text poate fi scris pe una sau mai multe coloane. Dintre proverbele de mai jos alege-l pe cel potrivit textului: • Buturuga micã rãstoarnã carul mare. Însã pe cât am aflat Sacul în iaz nu s-a tras Ci tot pe loc a rãmas. Nu ºtiu cine-i vinovat. Nici o treabã nu se face Cu izbândã ºi cu pace. Scrie cuvinte cu înþeles asemãnãtor cu: încãrcat. Executaþi fiecare în acelaºi timp miºcãrile celor trei personaje. neclintit. Rãspunde la întrebãri: • Care sunt personajele textului? • Ce voiau cele trei personaje sã facã? • De ce nu au reuºit? • Ce învãþãturã transmite textul? 5. isprãvea. pace. broasca ºi ºtiuca de Alexandru Donici Racul. Observã ºi spune cum a fost aºezat textul Racul.

...... Ce observi? Peste fagi cu vârfuri sure A cãzut amurgul rece Înserarea mutã trece Furiºatã prin pãdure.. broasca ºi ºtiuca de Alexandru Donici versurile care lipsesc: Racul înapoi se da.......... (George Topîrceanu – Rapsodii de toamnã) 4. Tu nu m-ai cunoscut.. Scrie cinci versuri dintr-o poezie sau un cântec cunoscut............. strãlucea. Desparte în silabe cuvintele din al patrulea vers al primei strofe......... Citeºte cu intonaþie urmãtoarele stofe din poezia Nunta în codru de George Coºbuc: – Ce-i tu...........Texte cu tâlc Exerseazã! 1............ 2.......................... Re]ine! Un rând al unei poezii se numeºte vers.......... înþeles..... soro? – Ce sã fie? Nuntã mare-n crâng! N-ai vãzut tu veselie De când eºti ºi porþi un nume... Ordoneazã versurile de mai jos pentru a obþine o strofã din poezia Luceafãrul de Mihai Eminescu... bag seamã! Pânã ºi-mpãratu-l ºtie...... Oaspeþii sã-i strâng. Mã cunoºteau vecinii ........... Respectã aºezarea în paginã a versurilor. Din rude mari... Ci tot pe loc a rãmas.............. A fost odatã ca-n poveºti. Completeazã din poezia Racul..... ... Verificã-þi cunoºtinþele! 1....... (toþi. .. ºi-al cui? – N-auziºi de sturz... Limba [i literatura român\ III 27 . Cine-i el........ Priveam atât de des O lume-ntreagã-nþelege Tu nu m-ai .......... împãrãteºti............. Versurile sunt grupate în strofe.... 3...... Completezã versurile folosind cuvintele potrivite din parantezã: Pe lângã plopii fãrã soþ Adesea am .. ªi-am plecat.. La geamul tãu ce ... Tot ce vezi.. Citeºte strofa urmãtoare... Între strofele unei poezii se lasã spaþiu liber...... O preafrumoasã fatã.. Însã pe cât am aflat ªtiuca foarte se izbea . Numeroteazã versurile. A fost ca niciodatã Observã! • Pe câte rânduri este scrisã poezia? • De câte ori s-a folosit alineatul? • Cum s-au grupat rândurile poeziei? 3..... i-al lui! 2......... ...... Încercuieºte ultima silabã a ultimului cuvânt din fiecare vers..... – Dar pe mire cum îl cheamã.. trimeasã-n lume........ Fiecare vers se scrie cu alineat.... Transcrie o stofã la alegere. trecut) Mihai Eminescu – Pe lângã plopii fãrã soþ) 5...... – ªi-i bogat? – Ce-i pe câmpie.

Dar n-a fost sã fie aºa. Ofiþerul de serviciu dormea. Un tatã avea zece feciori. la un bou pe jug O muscã s-aºãzasã. Aceºtia nu-i dãdeau ascultare ºi se certau adesea. Uniþi fiecare fragment cu enunþul care prezintã informaþia esenþialã. spre întâmpinare O altã muscã-n zbor Zbura pe cer ca un cocor Îi pune o-ntrebare: Cu coada pe spinare – De unde. Tatãl credea cã va fi îngrijit de fiii lui. Aºa feciorii le-au frânt cu uºurinþã. rost. nimeni nu va putea sã vã învingã. Numeroteazã fragmentele de mai jos în ordine fireascã. Nici unul nu mai venea sã-l vadã. Un tatã îºi sfãtuia adesea feciorii sã trãiascã în bunã înþelegere. Cuza lucra în cabinetul sãu. respectând regulile de aºezare în paginã a textului în versuri. ªtiai cã…? Cuvântul tâlc provine din limba slovacã ºi are înþeles de: sens. Bãtrânul a fost pãrãsit de fii dupã ce le-a dat averea.Lucreazã mai mult! 1. toþi se bucurau doar de averea primitã. ªi s-a apucat el sã-ºi lase toatã averea copiilor. dar nu l-au putut rupe. gândea bãtrânul. cu socotealã. Tâlc înseamnã cu subînþeles. 3. Dacã însã. Cuza o luã ºi o citi. Formaþi perechi. cã doar sunt copiii mei. ªi dorul nu mã lasã. Un tatã avea zece feciori. Cuza Vodã sunã clopoþelul ca sã vinã ofiþerul de serviciu din camera de alãturi. Într-o searã târzie. vã veþi certa. dragã sor’? Transcrie cele douã strofe. 2. – Mã vor îngriji ei. 28 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar Într-o zi el ºi-a chemat feciorii ºi le-a cerut sã îi aducã un mãnunchi de nuiele: – Rupeþi-l! S-au tot strãduit feciorii. Ofiþerul nu veni. . aflându-se în cabinetul sãu de lucru. Cuza gãseºte o scrisoare pe genunchii ofiþerului. De la arat un plug Venea încet spre casã Cu balcon ºi cu terasã ªi. Pe genunchi avea o scrisoare. Tatãl le-a mai spus: – Dacã veþi trãi uniþi. Iar ei. Tatãl a desfãcut atunci mãnunchiul ºi le-a cerut feciorilor sã rupã nuielele una câte una. Taie versurile care nu fac parte din poezie. cu rost. Cuza deschise uºa ºi vãzu pe acesta dormind într-un jilþ. semnificaþie. oricine va putea sã vã ducã la pierzanie.

4............. 3..... – Eu îmi voi þine fãgãduiala........... .. tãtucã! – Nu e adevãrat! Se amãrãºte tatãl. Ionicã se duse iar în pod.... Completeazã enunþurile cu informaþii desprinse din text: Personajele textului sunt ... Delimiteazã textul pe fragmente dupã urmãtorul plan: • Omul hotãrãºte sã-ºi dezveþe fiul de nãravul minciunii............... pe nume Ionicã.. Buturuga micã rãstoarnã carul mare...... ... Ionicã nu a gãsit opincile pentru cã…………………………... Vãzând tatãl cã fiul sãu nu se îndreaptã.. Se urcã bãiatul în pod..... Se urcã amândoi în pod. Citiþi lucrãrile ºi faceþi aprecieri asupra povestirilor create de colegi. Când doi se ceartã......................... 2... Hai cu mine în pod ºi-am sã-þi arãt.. Bãiatul era .............. ªi................. Alegeþi ca personaje vieþuitoare care sã se comporte ca oamenii........ Compuneþi împreunã un text scurt care sã aibã ca titlu proverbul ales.. Acesta l-a rugat în schimb sã . dar mai întâi urcã-te chiar acum în pod ºi vânturã grâul....... ...... se joacã cu mâþele ºi se întoarce....... • Tatãl îi cere fiului sã vânture grâul... sã vadã ºi sã-nþeleagã cã minciuna are picioare scurte........... • Bãiatul se preface cã vânturã grâul..... iar adevãrul o ajunge întotdeauna din urmã........ I le-a pus în cui deasupra capului...... Vânturã omul grâul....... ...... se pituleazã sub scarã vreun ceas ºi se întoarce înaintea tatãlui: – Am vânturat grâul.. Scrie dupã autodictare o strofã pe care ai memorat-o din poezia Racul.... – Ai vânturat grâul..... El i-a cerut tatãlui ............ Limba [i literatura român\ III 29 . ...... S-a aplecat bãiatul sã le ia........... þi-am spus sã vânturi grâul.. îºi pune în gând sã-l dezveþe de nãrav............... __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Formaþi douã grupe..... Mergi degrabã ºi terminã treaba............... ori ba? – Desigur... Acum dã-mi opincile! – Bãiete. dar tatãl nu l-a lãsat. al treilea câºtigã. Alegeþi unul dintre proverbele: Urciorul nu merge de multe ori la apã.... broasca ºi ºtiuca de Alexandru Donici... Ionicã mincinosul dupã Alexandru Mitru Era odatã un om care avea un fecior tare leneº ºi mincinos.... Odatã vine feciorul înaintea tatãlui ºi zice cu glas mieros: – Tãtucã........ • Minciuna este descoperitã.. ce credeþi? Sub grâu ascunsese o pereche de opinci......Texte cu tâlc Paginã de portofoliu 1.......... Citeºte...... mi-ai fãgãduit cã-mi vei lua ºi mie niºte opinci noi dacã voi fi vrednic...

luni secetoase. ei aflã cum va fi vremea: cepele care au înghiþit toatã sarea semnificã luni ploioase. iar cele în care a mai rãmas sare. Alegeþi un colind de Anul Nou specific zonei în care locuiþi. Pentru urãrile lor aceºtia sunt rãsplãtiþi cu bucate ºi vin. Locuitorii consumã cartofi copþi ºi aleg regina ºi regele cartofilor. Aminteºte-þi! Ordinea literelor în alfabetul limbii române este urmãtoarea: aA. fF. qQ. În Polonia sub faþa de masã în noaptea dintre ani se aºterne un strat de fân care are menirea sã aducã noroc. Scrie în ordine alfabeticã urmãtoarele cuvinte: eveniment. Popoarele de pe glob au obiceiuri diferite prin care întâmpinã acest eveniment. Formaþi perechi. iar oamenii s-au refugiat în casele þãranilor de pe dealuri. lL. bB. Cautã în dicþionar cuvinte cu acelaºi înþeles celor date. xX. Transformã cuvintele dupã model: (niºte) italieni – (toþi) italienii • polonezi • români • spanioli • germani • cartofi • locuitori 30 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Scrieþi-l! 5. uU. wW. zZ În dicþionare cuvintele sunt scrise în ordine alfabeticã. Transcrie fragmentul în care este prezentat un obicei de Anul Nou al germanilor. Capra. sS. La români sfârºitul anului este marcat de o serie de obiceiuri: Plugul. oO. nN. la ore diferite. âÂ. când Dunãrea a inundat acele locuri. îÎ. belºug. kK. sãnãtate ºi belºug. Pluguºorul. Ursul. Aceasta în amintirea anului 1863. vV. le scobesc puþin ºi toarnã sare în fiecare scobiturã. tT. mM. ãÃ. jJ. La Budapesta s-a pãstrat un obicei numit Rãmas-bun de la cartofi. Prognozã meteorologicã! Germanii aleg douãsprezece cepe. simbolizând lunile anului. eE. din aproape toate zonele Pãmântului se poate vedea o stea numitã Sirius. Le taie cozile. pP. dD. Colindãtorii r ureazã gazdelor un an bun.5 Obiceiuri Lecþia 9 – Anul Nou Cite[te aici! Anul Nou În noaptea de 31 decembrie. pentru oaspetele necunoscut care ar putea veni. 2. cC. Aceºtia au fost ospitalieri ºi i-au hrãnit cu cartofi copþi. este un prilej pentru a fi alãturi de cei dragi ºi de a transmite felicitãri prietenilor. Fiecare familie þine la aceastã masã un loc neocupat. oaspete. ospitalieri. þÞ. Anul Nou. prilej. Prezintã prin cuvinte proprii conþinutul acestuia. steaua Anului Nou. Colinda. ºª. italienii e obiºnuiesc sã arunce în stradã de pe balcoane ºi ferestre tot felul de vechituri ºi aprind foarte multe petarde. Vechiturile pe fereastrã! În noaptea de 31 decembrie. indiferent de felul în care este sãrbãtorit. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. yY. Sorcova. iI. rR. Când bate ora douãsprezece. gG. refugiat. petarde. le cresteazã. hH. 4.

Ea cuprinde: mesaj scurt. Scrie în tabel formula de încheiere ºi felul în care te semnezi în situaþia în care ai trimite o felicitare persoanelor specificate. Citeºte din text ultimul enunþ. gândurile sau cuvintele unui personaj. Precizeazã prin ce se deosebeºte scrierea lor în text faþã de scrierea majoritãþii celorlalte cuvinte. Identificã în textele studiate diferite tipuri de litere de tipar. instituþii etc. onomasticilor. Ce alte tipuri de litere s-au folosit în scrierea textului? 3. Transformã conþinutul felicitãrii astfel încât aceasta sã fie adresatã unei persoane mai puþin apropiate. • litere înclinate. obiºnuite. 4. se þine seama de persoana cãreia se trimite. Citeºte felicitarea ºi observã ce cuprinde. Limba [i literatura român\ III 31 . într-un plic. aniversãrilor. Pe plic se scriu adresa expeditorului (cel care trimite) ºi a destinatarului (cel care primeºte). Exerseazã! 1. Povesteºte cum þi-ai petrecut Revelionul trecut. folosite în scrierea majoritãþii cuvintelor din text. • litere îngroºate. Scrie o felicitare unui prieten sau prietenã. De ce crezi cã s-a folosit aceastã scriere? 2. formulã de încheiere ºi semnãtura persoanei care o trimite. Ce urãri ai adresat celor apropiaþi de Anul Nou? Cum poþi adresa urãri celor care se aflã în alte localitãþi? 5. Re]ine! În scrierea de tipar se folosesc: • litere de rând. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Imaginea unei felicitãri trebuie sã fie potrivitã conþinutului. Motiveazã folosirea lor. Când se scrie o felicitare. Persoana cãreia îi scrii Unei rude Medicului de familie Unui prieten sau unei prietene Formula de încheiere Semnãtura Re]ine! O felicitare se trimite cu ocazia sãrbãtorilor. felicitãri. 2. folosite în scrierea informaþiilor importante care trebuie gãsite cu uºurinþã în text.Obiceiuri Observã! 1. pentru a reda titlurile unor texte sau cãrþi. denumirile unor sãrbãtori. Aceasta adreseazã urãri de bine. Felicitarea poate fi înmânatã personal sau trimisã prin poºtã. al cãrei conþinut sã fie potrivit ilustraþiei. Copiazã denumirile obiceiurilor de Anul Nou prezentate în text.

socrilor ºi. pe ginere. Îmbrãcatul miresei Naºa. În mod simbolic. Identificã în text cuvinte care conþin grupurile mp ºi mb. Hora miresei. mirele nu trebuie sã-l lase pe lãutar sã-i ia banii. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. ginerele împreunã cu prietenii împodobesc doi brazi. 4.Lecþia 10 – Cãsãtoria Cite[te aici! Cãsãtoria Un eveniment important în viaþa oamenilor este cãsãtoria. Aceºtia sunt purtaþi de tineri pânã la casa naºului. Bradul În dimineaþa nunþii. Voalul se pune apoi pe capul unei fete necãsãtorite. 7. prieteni. Bradul. împodobitã cu flori. unde unul este legat în faþa porþii. Se spune ca aduce noroc celor care mãnâncã din ea. naºa îi pune acesteia voalul si coroniþa. împreunã cu mama miresei ºi prietene apropiate ajutã mireasa sã se îmbrace. Ce obiceiuri legate de acest eveniment sunt în zona în care locuiþi? Povestiþi despre ele. bogãþie. Desparte în silabe aceste cuvinte. Ruperea turtei. se danseazã acasã la mireasã. belºug. Formaþi grupuri. aceasta este ruptã deasupra capului miresei ºi servitã invitaþilor. Ce tipuri de litere de tipar s-au folosit în scrierea textului? Motiveazã folosirea lor. despre care se spune ca va fi urmãtoarea care se va cãsãtori. La sfârºit. 5. Bãrbieritul mirelui Un prieten apropiat al mirelui îl bãrbiereºte. ziua bunã. Al doilea brad este dus la casa miresei. Îmbrãcatul miresei. Scrie o felicitare pe care ai adresa-o unor tineri cãsãtoriþi. naºa scoate voalul de pe capul miresei ºi îi pune un batic. final. Legatul miresei. Scrie obiceiurile de nuntã în ordinea în care apar în text: Dansul gãinii. mireasã. Bãrbieritul mirelui. Ruperea turtei Naºa ia o turtã împodobitã cu diverse împletituri ºi ornamente. În timpul jocului. neamuri. Legatul miresei Aproape de sfârºitul nunþii. în mod simbolic. cu bani sub picior. rude. rudelor apropiate. În acest timp lãutarul cânta o melodie numitã Ia-þi. Hora miresei Hora miresei. Formeazã perechi de cuvinte cu înþeles asemãnãtor: sfârºit. 2. uneori. 32 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . o bancnotã ºi diferite ornamente în funcþie de regiune este oferitã naºului în schimbul unei sume de bani. Dansul gãinii O gãinã gãtitã. Aminteºte-þi! Orice cuvânt are o formã ºi un înþeles. mama fetei împarte diferite cadouri naºilor. Ai participat la vreo nuntã în comunitatea ta? Care dintre obiceiuri îþi place cel mai mult? De ce? 3. Dupã dansul gãinii invitaþii pregãtesc darul pentru miri. 6. Aºezat pe un scaun. În limba românã existã cuvinte cu înþeles asemãnãtor ºi cuvinte cu înþeles opus. Nuneasca. amici. La noi existã obiceiuri foarte frumoase care diferã de la o regiune la alta ºi care sunt pãstrate mai ales la sate.

...... opt.. 3. „te invit cu bucurie”....... • acþiuni......... 2........ ºapte... ..... Invitaþia poate fi datã personal sau trimisã în plic prin poºtã.. albastrã. împodobiþi..... .. Citeºte ºi spune ce reprezintã textul alãturat........ Din ºirul de cuvinte subliniazã numai pãrþile de vorbire care exprimã acþiuni: ploi.............. Re]ine! O invitaþie trebuie sã cuprindã: • numele persoanei sau familiei cãreia îi este adresatã.. c) sã indice acþiuni invitaþii ... îi veneau foarte bine......Obiceiuri Observã! 1............. prieteni .................... noi..... petrecerea ........ colindau.. • numele persoanei care adreseazã invitaþia.............. • însuºiri..... coroniþã.. numere. vesel....... noroc.. .......... al doilea... Scrieþi-vã unul altuia câte o invitaþie potrivitã urmãtoarelor evenimente: • serbarea zilei tale de naºtere...... sãrbãtori .......... douã.. zece....... b) sã arate însuºiri brazi ...... lucruri. • (Numãr) .... Acestea se pot grupa în pãrþi de vorbire.... • petrecerea de Anul Nou.. Grupeazã în tabel cuvintele dupã ceea ce exprimã: danseazã. vorbeºte............. Completeazã enunþurile cu pãrþi de vorbire care sã exprime ceea ce este specificat în paranteze... îngust....... • data ºi locul unde are loc evenimentul............. Rãspunde la întrebãri: • Cui îi este adresatã invitaþia? • Cu ce ocazie? • Cine face invitaþia? • Ce informaþii oferã aceasta? 3.... (acþiune) la petrecere...... Folosiþi în cuprinsul invitaþiei formulãri ca: „am plãcerea de a te invita”... strigãm... 2. Obiecte Însuºiri Acþiuni Numere Verificã-þi cunoºtinþele! 1........ persoane aºteptau la intrare..... cântã...... • numere etc.. Re]ine! În exprimare ne folosim de cuvinte. Exerseazã! 1. Limba [i literatura român\ III 33 ....... fraþi..... a) sã exprime numere . dupã ceea ce exprimã: • nume de fiinþe... Formaþi perechi...... 2..... culegem.. patru............ mamã................... fenomene ale naturii (obiecte)......... Aºazã lângã cuvintele date altele care: a) sã denumeascã obiecte ... veselie... bucurie..... împodobit................. ziua .. fug.... vine...... • Hainele (însuºire) . strãzi. • Toþi prietenii ..... Scrie o invitaþie adresatã unei rude cu ocazia unui eveniment important din viaþa ta.. fericitã. minunatã. • evenimentul care este sãrbãtorit...

cu ocazia sãrbãtorilor de Crãciun. 23. 6 Localitatea: Braºov. teatru. Atunci s-au vândut 1000 de exemplare în Londra. Transformã pãrþile de vorbire dupã modelele date. ziariºtii. azi.C. bal. • Invitaþii (cânt) __________________ La mulþi ani! sãrbãtoriþilor. Spune folosindu-te de textul invitaþiei ºi de informaþiile de pe plic: • cine face invitaþie. • data ºi ora la care are loc acesta. Horsley. William Egley. • cui îi este adresatã. spectacolul. bl. acþiune a merge a alerga a invita a vorbi a dormi numele acþiunii mersul însuºire frumos gânditoare ascultãtor tineri vesele acþiune a înfrumuseþa 34 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . premierã. Florilor nr. • locul unde desfãºoarã. 2. Dintre cuvintele scrise cu litere îngroºate foloseºte patru în ordine alfabeticã pentru a obþine o propoziþie: la. • Prietenul (Daniel) _________ merge sã-l vadã la meciul de fotbal. începe.Lucreazã mai mult! 1. • Trandafirii (roºu) ________________ sunt florile mele preferate. 3. • La ora (doisprezece) ______________________ începe serialul. • Colegii (Andreea) ___________________ s-au dus la spectacol. 4. 12. a produs prima felicitare popularã în 1849. Scrie pãrþile de vorbire din parantezã la forma potrivitã. carnaval. • denumirea evenimentului. Prima felicitare a fost conceputã de cãtre J. Un artist englez. invitaþi. Aceasta s-a întâmplat în anul 1843. Destinatar: Familia Danielescu Str. curând. cod 05729 ªtiai cã…? Obiceiul trimiterii felicitãrilor cãtre cei dragi a fost iniþiat de cãtre Sir Henry Cole din Anglia. ap. De la început temele ºi imaginile felicitãrilor erau variate la fel ca obiceiurile de Crãciun din lumea întreagã. vin.

............ Continuã ºirurile pãrþilor de vorbire cu încã trei de acelaºi fel...................... Vã rugãm sã confirmaþi participarea la numãrul de telefon . care va avea loc la .................... • cãlãtoresc.................................................... ........... Completeazã apoi pe plic adresa ta............ ......... ....................... .................. Scrie în ordine alfabeticã numele prietenilor ºi prietenelor tale.......... ........ ......... ................. Completeazã în dreptul fiecãrui nume data de naºtere......... . 2................................... ............... Organizatorul concursului........ ......... ............................... privim........... la ora ...... Stimatã doamnã/Stimate domn............ Expeditor: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 3................................ ......... Spune ce aratã pãrþile de vorbire date.............................................. • case.. Limba [i literatura român\ III 35 .... • douã sute........ persoane........... În urma selecþiei sunteþi invitat/invitatã sã participaþi la concursul de culturã generalã 100 de Întrebãri ºi Rãspunsuri............. .. • minunatã.............................................................. Poþi include în listã ºi numele personalitãþilor din comunitate...................... pe data de ............................ .............................. . ............................. pentru a nu uita sã le trimiþi felicitãri................ ...................... ...... Completeazã invitaþia cu elementele care au fost omise în mod intenþionat...... ................... ..................Obiceiuri Paginã de portofoliu 1.... Scrie o felicitare potrivitã ilustraþiei.. treizeci.... albaºtri......................................................

. ghe........ gi.... che...... Din lut acolo am zidit.... Formuleazã propoziþii în care aceste cuvinte sã aibã alt înþeles decât cel din text.. Cu turnuri mari de tinichea Cu zid împresurat......... 1... La balta mare ajungeam ªi l-al ei mijloc înotam La insula cea verde... 36 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar .. ochiul... Fiecare strofã are cinci .... Pentru fiecare cuvânt precizeazã numãrul de sunete ºi pe cel de litere... Identificã în text cuvintele care conþin grupurile de litere ce....... Din stuful des ºi mare. ªi el citea pe Robinson. mare... ci........ che ºi chi. Vocabular culbeci – melci Robinson – (aici) romanul Robinson Crusoe de Daniel Defoe Turnul Vavilon – Turnul Babilon împresurat – înconjurat Foloseºte-þi cunoºtinþele! Aminteºte-þi! Fiecare dintre grupurile de litere ce. .. Cuvintele care conþin aceste grupuri au mai puþine sunete decât litere. ci.6 Amintiri Lecþia 11 – Copii eram noi amândoi Cite[te aici! Copii eram noi amândoi de Mihai Eminescu Copii eram noi amândoi.... ghi se redã printr-un singur sunet.. Rãspunde la întrebãri: • Despre ce îºi aminteºte autorul în poezie? • Care dintre cei doi fraþi crezi cã era mai mare? De ce? • Cum îºi petreceau timpul cei doi fraþi? • Ai fraþi sau surori? Dacã da.. Adesea la scãldat mergeam În ochiul de pãdure....... Subliniazã în textul poeziei cuvintele: car.......... Ei zideam Turnul Vavilon Din cãrþi de joc ºi mai spuneam ªi eu câte-o prostie... Mi-l poveste ºi mie.. Cetate mândrã la privit. scrisã de . cum vã petreceþi timpul împreunã? 2..... 3... Frate-meu ºi cu mine... ge... chi. Completeazã corespunzãtor: Fragmentul face parte din poezia ............ strofe. mie. . Specificã ce denumeºte fiecare parte de vorbire identificatã.... Din coji de nucã car cu boi Fãceam ºi înhãmam la el Culbeci bãtrâni cu coarne. Textul cuprinde ... 4.......

soare. • fructe. Verificã-þi cunoºtinþele! 1. cu caii de cãpãstru ºi eu înainte. Folosind cuvintele date. râu. vacã. Cele mai multe substantive se pot numãra. 3. 2. 2. • meserii. 3. Scrie pe caiet câte cinci substantive proprii care sã denumeascã: • numele unor ziare • nume de sãrbãtori • nume de persoane • nume de strãzi • nume de oraºe Re]ine! Partea de vorbire care denumeºte fiinþe. bunicul în urmã. Iaºi. Formaþi perechi. cum treceam puntea peste apa Neamþului. Substantivele care denumesc obiecte de acelaºi fel se numesc substantive comune. • obiecte de îmbrãcãminte. Braºov. Scrieþi fiecare câte douã substantive care denumesc: • legume. Era un ger în dimineaþa aceea de crãpau lemnele! Mai sus de Vânãtori. • arbori. ceaþã.) Substantivul care aratã numele unui obiect se numeºte substantiv propriu (Terra. Limba [i literatura român\ III 37 . soare. frate. Substantivele proprii se scriu întotdeauna cu literã iniþialã mare. insulã. colþ. • pãrþi ale corpului. Scrie câte trei nume de : oameni – râuri – ape – þãri – Exerseazã! 1. tristeþe. 4. mi-au alunecat ciubotele ºi am cãzut în Ozana. privire. Spune ce denumeºte fiecare. ploaie. Joiana. Azor. localitate. lucruri. Subliniazã pãrþile de vorbire care denumesc fiinþe sau lucruri. Identificã substantivele din a treia strofã a poeziei. (Exemplu: copii. Alege din urmãtorul ºir de cuvinte pe acelea care denumesc fenomene ale naturii: ceaþã. • anotimpuri. • unelte. formeazã perechi de substantive care denumesc acelaºi fel de obiecte: Exemplu: oraº – Bucureºti poet. Transcrie prima strofã a poeziei. Subliniazã cu o linie substantivele comune ºi cu douã pe cele proprii din textul de mai jos: Am plecat cu bunicul spre Pipirig. Pentru fiecare dintre imagini scrie câte un substantiv comun ºi unul propriu. câine. coji.Amintiri Observã! 1. 2. Paºti). car. fenomene ale naturii (obiecte) se numeºte substantiv. Mihai Eminescu.

2. Vocabular buhai – instrument muzical popular care produce un zgomot asemãnãtor mugetului unui taur harapnic – bici împletit din fire de cânepã sau din curele de piele Aminteºte-þi! Pentru a rãspunde la întrebãrile formulate pe marginea unui text. Rãspunde în scris la întrebãri: • Despre ce obicei se povesteºte în text? • Ce obiecte luau copiii la urat? • De unde au început cu uratul? • Ce au pãþit acolo? 3. Formaþi perechi. • Am ºparlit-o de-acasã. Identificã în text substantivele proprii. când tãia tata porcul. 4. Rãspunsul la întrebãri se formuleazã întâi în gând ºi apoi în scris. ce harapnic þi-oi da eu. ªi nu ºtiu cum s-a întâmplat cã nici unul dintre tovarãºi nu avea clopot. trebuie sã înþelegem întâi conþinutul acestuia. ªi o luãm noi de la popa Oºlobanu.Lecþia 12 – Amintiri din copilãrie Cite[te aici! Amintiri din copilãrie de Ion Creangã La Crãciun. eu încãlecam pe porc deasupra paielor ºi fãceam un chef de mii de lei. – Doamne. respectãm regulile de ortografie ºi de punctuaþie. popa tãia lemne afarã ºi cum a vãzut cã ne aºezãm la fereastrã ºi ne pregãtim de urat a început a zice: – De-abia s-au culcat gãinile ºi voi aþi ºi început? Ia staþi oleacã. Când acolo. facem noi ce facem ºi pornim pe la case. Discutaþi în grup despre înþelesul pe care îl au expresiile: • Fãceam un chef de mii de lei. tocmai din capul satului. am ºterpelit-o de-acasã numai cu beºica de porc. Când scriem rãspunsul. iar el zvârr… cu o scurtãturã în urma noastrã. Subliniazã substantivele comune. Aminteºte-þi o întâmplare deosebitã trãitã de tine în preajma sãrbãtorilor de iarnã. Odatã. blestemaþilor. • Am ºterpelit-o la fugã. 6. sã vã dau eu! Noi am ºparlit-o la fugã. În sfârºit. la un Sfântu Vasile plãnuim câþiva bãieþi din sat sã ne ducem cu plugul. ªi în ajun am stat pe capul tatei sã-mi facã ºi mie un buhai sau mãcar un harapnic. 5. Transcrie primul alineat al textului. dar nu mã puteam duce s-o iau. zise tata de la o vreme. Povesteºte-o colegilor. nu cumva sã-mi ia tata ciubotele ºi sã rãmân de ruºine înaintea tovarãºilor mei. 38 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Delimitaþi textul pe fragmente. cãci era om ursuz popa Oºlobanu. ªi din spaima aceea am fugit jumãtate de sat înapoi. Talanga mea era acasã. N-ai ce mânca la casa mea? Acuº te descalþ! Vâzând eu cã mi-am aprins paie în cap cu asta. ªtiam cã mie o sã-mi dea tata beºica s-o umplu cu grãunþe ºi s-o zornãiesc dupã ce se usca. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1.

Limba [i literatura român\ III 39 .. feminin ºi apoi neutru. Pentru fiecare specificã felul.... Exerseazã! 1. dacã se numãrã cu ajutorul cuvintelor un – douã....... dar eu.... ºi fraþii. bãieþii. 2. la stâlpul hornului unde lega mama o sfoarã cu motocei la capãt.... ºi casa ne era îndestulatã... Scrie câte trei substantive care sã îndeplineascã condiþiile: • substantiv comun. (un) sat – (douã) ... • substantiv propriu... când mã gândesc la locul naºterii mele.. genul neutru. Din ºirul substantivelor de mai jos subliniazã-le pe acelea care denumesc mai multe obiecte: zãpadã... colindãtor.. când ne jucam noi. de crãpau mâþele jucându-se cu ei.. douã mere 3. zãpadã.. (un) tovar㺠– (doi) . gen feminin. Doamne... (o) spaimã – (douã) ... jocuri.. Nu ºtiu alþii cum sunt.. cãci ºi pãrinþii..... frumos era pe atunci. 4. ºi toate îmi mergeau dupã plac............ Transformã substantivele astfel încât sã denumeascã mai multe obiecte.. colind..... ºi la alte jocuri ºi jucãrii pline de hazul ºi farmecul copilãresc... Verificã-þi cunoºtinþele! 1. Completeazã dupã exemplul dat: (un) colindãtor – (doi) .... (un) pai – (douã) .. nori.. douã cãrþi – neutru.. copilãrii. Exemplu: un mãr... • substantiv propriu..... hainã... Specificã genul substantivelor: poartã.. parcã-mi saltã ºi acum inima de bucurie! (Ion Creangã – Amintiri din copilãrie) Re]ine! Substantivele sunt la genul: – masculin. ochi..... sãrbãtoare... Recunoaºte substantivele din fragmentul de mai jos ºi completeazã tabelul. iarnã. Cele care denumesc mai multe obiecte sunt la numãrul plural. la casa pãrinteascã din Humuleºti. • substantiv comun... genul ºi numãrul. numãr plural.. brad. ºi surorile îmi erau sãnãtoºi.Amintiri Observã! 1. Exemplu: o carte. genul feminin.. sãnii... dacã se numãrã cu ajutorul cuvintelor o – douã. Exemplu: un pom.. ªi. de parcã era toatã lumea a mea! (Ion Creangã – Amintiri din copilãrie) Substantivul Felul Genul Numãrul 2.... (o) scurtãturã – (douã) .. numãr singular... ºi copiii ºi copilele megieºilor erau de-a pururea în petrecere cu noi... obicei... 2. brazi... Recunoaºte substantivele din fragmentul de mai jos. bucurii........ doi pomi – feminin. Formeazã pluralul substantivelor: pãmânt.. Re]ine! Substantivele care denumesc un singur obiect sunt la numãrul singular. de-a mijoarca... dacã se numãrã cu ajutorul cuvintelor un – doi... gen masculin.. la cuptorul pe care mã ascundeam...... fãrã leac de supãrare... Scrie câte trei substantive la genul masculin.

(vii) • . frunza.. inimã... floarea. erau înþelepte.. vin Vânãtorii Neamþului. Era mare.. pas.. Formuleazã apoi propoziþii cu acestea... 3. ploaie. • Vorbele . dupã gen: moºneag.. Creangã... iar acum era doar drumeþ pe uliþã. 2.. Genul feminin Genul masculin Genul neutru 5. 7. înlocuind substantivele subliniate cu altele cu înþeles asemãnãtor. Oceanul Pacific. privirea.. între cei doi s-a legat o prietenie foarte frumoasã. 6. craiul polonilor... Dorul de pribegie i se împlinea.. (Amintiri din copilãrie. Colegul sau colega are sarcina de a transforma substantivul auzit de la singular la plural sau invers. suflete.. De mult nu mai ºedea pe uliþã... Lãsase pe mama sã-i rânduiascã lucrurile...... sunt cele mai creative fiinþe...... patru.. mãnãstirile Secu ºi Neamþul. Ion Creangã) A 4..Lucreazã mai mult! 1.. paginã... ªi mai sus... Ionel. Subliniazã cu o linie substantivele comune ºi cu douã pe cele proprii în textul urmãtor... au fost îmbelºugate. Scrie substantivele din parantezã la forma potrivitã... Fiecare sã spunã pe rând câte un substantiv... drum. cer.. Grupeazã substantivele date într-un tabel. zburdalnic. braþe... care au devenit minunatele Amintiri din copilãrie... o sãmânþã de oameni din aceia care s-au bãtut odatã cu Sobieþchi... Din sus de Humuleºti.. Isprãvise liceul. Transcrie textul urmãtor. soare.... cãlãtoreau.. (Omul) 40 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . ªtiai cã…? În anul 1875 Mihai Eminescu l-a cunoscut pe Ion Creangã..... lãstar. Floarea. Scrie cel puþin cinci substantive potrivite imaginii din stânga. altãdatã fala bisericii române. În timp.. (moºneag) • Roadele .. mare....... Formaþi perechi. Eminescu a fost cel care l-a îndemnat pe Ion Creangã sã-ºi publice amintirile.. Alcãtuieºte câte o propoziþie în care sã foloseºti substantivele: creangã. Urma sã plece în þarã strãinã..... 8... Soare.. Dintre cuvintele de mai jos subliniazã numai substantivele: felinar. margine...

Uneºte substantivele care au înþeles asemãnãtor. Substantivul Felul Genul Numãrul 4.Amintiri Paginã de portofoliu 1. Bãnicã privea jocul fulgilor. Recunoaºte substantivele din textul urmãtor ºi completeazã tabelul. Mama frãmânta aluatul ºi în casã mirosea a cozonaci. copilãriei. Alcãtuieºte un scurt text pe marginea ilustraþiei de mai jos în care sã foloseºti trei substantive proprii. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti substantivele: copilãria. care se roteau ºi cãdeau pe sania rezematã pe un salcâm gros. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Realizaþi o listã cu numele strãzilor din apropierea locuinþei voastre ºi a ºcolii. Fiþi atenþi la scrierea substantivelor proprii! Limba [i literatura român\ III 41 . chemare amabilitate casã drumeþ bunãvoinþã cadou cãlãtor locuinþã dar strigare 2. copilãrie.

• Vegetaþia Deltei. gâsca ºi raþa sãlbaticã. Un paradis natural se întinde la vãrsarea Dunãrii în Marea Neagrã. lopãtarii. rezervaþie unicã în lume. pelicanii. 5. 2. Din când în când pescarul trebuie sã se aplece pentru a trece pe sub crengile sãlciilor. ªi astãzi Delta creºte ºi înainteazã în mare odatã cu mâlul pe care îl adunã în lungul sãu drum. cel mai nou pãmânt românesc. 3. întinderi mari de stuf ºi pãduri. Formuleazã în scris propoziþii folosind douã dintre substantivele identificate. • Delta Dunãrii. Bãrcile pescarilor alunecã lin prin canalurile Deltei. Datoritã frumuseþii sale. printre nuferii albi. Rãspunde la întrebãri: • De unde izvorãºte Dunãrea? • Unde se varsã ea? • Ce pãsãri trãiesc în Delta Dunãrii? 4. Vocabular ostroave – insule în mijlocul unui râu sau al unui lac biosferã – vieþuitoarele de pe Pãmânt Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. se aºterne sub ochii noºtri cel mai tânãr pãmânt al þãrii: Delta Dunãrii. O excursie în Delta va rãmâne o amintire de neuitat. Cocostârcii. Delta Dunãrii este unica deltã din lume declaratã în întregime rezervaþie a biosferei. acolo unde fluviul îºi încheie lunga cãlãtorie de 2 860 km de la izvorul din Munþii Pãdurea Neagrã din Germania. care se înclinã formând bolþi de verdeaþã. În acest peisaj minunat trãiesc nenumãrate vieþuitoare. La rãsãritul soarelui ea este un adevãrat paradis. Delta Dunãrii este o înºiruire de pãmânturi plutitoare ºi ostroave. Acest þinut sãlbatic al apelor va face sã descoperiþi multe lucruri uimitoare. Identificã în primul fragment al textului substantivele proprii.7 Natura Lecþia 13 – Delta Dunãrii Cite[te aici! Delta Dunãrii Acolo unde valurile înspumate ale Mãrii Negre scaldã þãrmul românesc ºi unde apele dulci ale Dunãrii se pierd în cele ale mãrii. 42 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Formaþi perechi. Explicã folosind informaþiile din text de ce Delta Dunãrii este cel mai tânãr pãmânt românesc. vulturii ºi ºoimii sunt doar câteva din mulþimea pãsãrilor de aici. lebãda. • Vieþuitoarele Deltei. Citeºte fragmentul din text care explicã ce este Delta Dunãrii. Delimitaþi textul pe fragmente dupã urmãtorul plan: • Delta Dunãrii. Delta Dunãrii hrãneºte peste optzeci de specii de peºti ºi peste trei sute de specii de pãsãri.

Acolo unde valurile înspumate ale Mãrii Negre scaldã þãrmul românesc ºi unde apele dulci ale Dunãrii se pierd în cele ale mãrii.. Formaþi perechi. ..... frunzã.. cum se o întâmplã în locurile acelea pustii....... . Formeazã adjective.. Transcrie propoziþiile urmãtoare. cerul ... Transcrie enunþurile înlocuind adjectivele cu altele cu înþeles opus....... se lasã dezmierdat.. colorate ) gheaþã. Limba [i literatura român\ III 43 . .. zile ...... Acesta ºi-a întins capul cu botul mic........ 3. pe spatele mamei ºi... piatrã... . 2. • Omul intrã în casã.... cu ochii închiºi. ... Verificã-þi cunoºtinþele! 1....... . Copacii mari ºi goi........ pãdure.. catifelat ºi umed.............. ........... înspumate dulci tânãr valuri . 4....... veselie.. Omul avea ochii mari.... Recitiþi enunþurile fãrã cuvintele subliniate. Subliniazã substantivele.. fenomene ale naturii etc....... • Vântul suflã.... pãmântul îngheþat dãdeau micului sat o înfãþiºare tristã....... Scrie câte trei adjective care sã arate: forma.... pornind de la substantivele date (Exemplu: culoare – colorat.... gustul.) denumite de substantiv se numeºte adjectiv.. cãprioara stã jos lângã iedul ei...... Subliniazã substantivele comune............... Venise iarna uscatã........ Ce observaþi? Exerseazã! 1..... Pe muºchiul gros.... pãmânt .. 2...... ape ....... Pentru fiecare obiect denumit de substantive scrie încã douã însuºiri.. Observã poziþia faþã de substantiv a cuvintelor care aratã însuºiri. Dezvoltã propoziþiile adãugând câte un adjectiv alãturi de fiecare substantiv subliniat...Natura Observã! 1...... Pentru fiecare substantiv precizeazã genul ºi numãrul..... Subliniaþi în enunþuri însuºirile substantivelor scrise cu litere îngroºate..... îngrozitoare ºi întunecoasã......... culoarea... lucruri. cerul . cald ca o blanã a pãmântului. mãrimea... se aºterne sub ochii noºtri cel mai tânãr pãmânt al þãrii: Delta Dunãrii. Rolul adjectivului este acela de a înfrumuseþa ºi îmbogãþi exprimarea.... 3... (Emil Gârleanu – Cãprioara) Re]ine! Partea de vorbire care exprimã însuºirile unor obiecte (fiinþe. • În ape înoatã peºti.... Subliniazã adjectivele. Recunoaºte adjectivele în fragmentul de mai jos..... ... coloraþi. Scrie câte trei adjective corespunzãtoare urmãtoarelor substantive: .. Adjectivul se poate afla înaintea sau dupã substantivul ale cãrui însuºiri le aratã.... 2.. coloratã... privirea blândã ºi vocea caldã...

• Primele semne ale furtunii. 2. pribeag. apropierea. singuratic ºuvoi – curent de apã care se scurge cu repeziciune Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. greierele. • Liniºtea de dupã furtunã. Fulgere puternice spintecau vãzduhul. Scrie cuvinte cu înþeles opus pentru: tãcere. • trei substantive la genul neutru. urletele vijeliei începurã a-ºi coborî glasul.Lecþia 14 – Furtuna Cite[te aici! Furtuna dupã Calistrat Hogaº Dimineaþa cãlduroasã trecuse ºi a sosit amiaza arzãtoare. 6. creangã. În ce anotimp are loc furtuna descrisã în text? De unde þi-ai dat seama? 4. Deodatã. se dezlãnþui furtuna. Greierele. iar veveriþa sta pititã sub o creangã stufoasã. 5. Vântul gemea ºi urla. 44 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Aminteºte-þi! În limba românã existã cuvinte cu înþeles opus. amuþise la umbra unui fir de iarbã. Delimitaþi textul în fragmente dupã urmãtoarele momente: • Liniºtea dinaintea furtunii. rãtãcit. nici o pasãre nu mai brãzda vãzduhul. Natura întreagã se înveseli ºi râdea soarelui gata sã apunã. înveselit. Un ropot nedesluºit vestea apropierea prãpãstioasã a furtunii. Formaþi perechi. Era un zgomot de nu te puteai auzi om cu om. • trei substantive la genul feminin. Dupã o vreme. Vântul nu mai sufla. 7. ºuvoaiele. cântãreþ neobosit al zilelor de varã. Identificã în text: • trei substantive la numãrul singular. Pãdurea gemea. • trei substantive la numãrul plural. Pãmântul pãrea cufundat într-o tãcere adâncã. O puternicã suflare de vânt trecu în grabã. Înlocuirea într-un enunþ a unui cuvânt cu opusul sãu schimbã înþelesul enunþului. • trei adjective. grabã. Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti cuvintele explicate la vocabular. singur. zgomot. nelãmurit rãzleþ – izolat. la mijlocul ºi apoi la sfârºitul propoziþiei. 3. Numai ºuvoaiele apelor nepotolite îºi mai trimiteau prin vãi vuietul. Formuleazã câte o propoziþie în care cuvântul furtuna sã fie la începutul. greu de înþeles. Vocabular nedesluºit – lipsit de claritate. Zbuciumul codrului se mai domoli. nenumãrate grãmezi de nori posomorâþi se ivirã fãrã veste. Desparte în silabe cuvintele: cãlduroasã. Ploaia turna cu gãleata. Pe sub marginile depãrtate ale cerului. Un tunet rãzleþ abia se mai auzea. • Dezlãnþuirea furtunii. Sub ropotul ploii ºuvoaiele de apã urlau.

.. brãzda vãzduhul.. Observã ce s-a întâmplat cu forma lor. Specificã la ce gen ºi numãr este fiecare... Exerseazã! 1. El are acelaºi gen ºi numãr cu substantivul determinat. Recunoaºte adjectivele din enunþurile urmãtoare. nopþile........ zâmbete Substantivul Genul chipuri neutru Numãrul plural Un adjectiv potrivit tinere 3.. Limba [i literatura român\ III 45 .. • Un fulger (puternicã) ........ A trecut ziua caldã......... lovesc þãrmul. • În nopþile (rece) .... Transcrie grupurile substantiv – adjectiv.. colegul....... Subliniazã adjectivele. Stropii reci de ploaie au pãtruns prin hainele subþiri.. • Valurile (înspumatã) .Natura Observã! 1... Pentru fiecare precizeazã genul ºi numãrul.. Formaþi grupe... a) Subliniazã substantivele.. b) Încercuieºte adjectivele. chipuri.... Scrie în tabel substantivele date..... 3... Transcrie perechile de propoziþii: Bate vânt cãlduþ. • Salcia (bãtrâni) .. Siluetele dansatorilor se zãreau prin geamurile fumurii. Iarba fragedã strãbate prin frunzele uscate. Pentru fiecare substantiv însoþit de adjectiv scrie numãrul ºi genul. Transcrieþi din primul fragment al textului numai adjectivele... Albinele ºi-au început dulcele zumzet în copacii înfloriþi...... Precizeazã-le genul ºi numãrul............. Scrie adjectivele din paranteze la formele potrivite.............. schimbând locul acestora. Re]ine! Adjectivul se acordã (se potriveºte) cu substantivul ale cãrui însuºiri le aratã.. Exemplu: oameni veseli veselii oameni hainele noi apã îngheþatã ochi albaºtri soarele strãlucitor 2. Transformã grupurile de cuvinte. Bat vânturi cãlduþe.... pantofii. de toamnã pãdurea fumegã...... • Nor alb • Pâini proaspete • Viscol puternic • Cântece vesele • Cãldurã toropitoare • Mese rotunde • Prieten devotat • Flori parfumate 2...... Au trecut zilele calde. îºi coboarã crengile. împreunã cu substantivele ale cãror însuºiri le aratã... Verificã-þi cunoºtinþele! 1.. schimbând numãrul substantivelor de la singular la plural sau invers....... bucurie.. dupã cum indicã tabelul.. 2.....

7. 46 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar ... Astãzi am auzit o ºtire importantã.... sprijinindu-se într-un toiag subþire..... fiinþe – .......... Recunoaºte adjectivele în textul urmãtor...... Transformã propoziþiile schimbând numãrul substantivelor scrise îngroºat.. dimineþi – . 5.... ofilitã 6. Specificã genul ºi numãrul substantivelor date. îngândurat... La cotitura strãzii înguste. parfumatã... cu ochii mititei ºi nasul coroiat............. rãsãri ca din pãmânt o bãtrânã mãrunþicã ºi hotãrâtã..... înþelept • roºie... Formuleazã un enunþ în care sã foloseºti douã adjective... În apa limpede se reflectã soarele........ Scrie câte douã adjective potrivite pentru fiecare.. 3... ploioasã. Uneºte fiecare expresie cu adjectivul corespunzãtor: ªtiai cã…? Dunãrea este al doilea fluviu al Europei (dupã Volga)? Ea izvorãºte din Munþii Pãdurea Neagrã (Germania) ºi se varsã în Marea Neagrã în apropierea pãdurii Caraorman.... oameni cu dare de mânã oameni de nimic oameni pe sprânceanã oameni cu scaun la cap oameni cu stare învãþaþi darnici netrebnici aleºi bogaþi 4......Lucreazã mai mult! 1..... Pentru fiecare specificã genul ºi numãrul..... folosindu-te de ilustraþia din stânga........ Dunãrea strãbate zece þãri ºi patru capitale ale Europei....... Uneºte printr-o linie adjectivele din coloane cu felul însuºirii precizate.. Venea încet înspre noi. care în limba turcã înseamnã tot Pãdurea Neagrã. • cãlduroasã. drum – ........... cuvânt – . palton – . Din fundul pãdurii se auzea urletul lung ºi înfricoºãtor... secetoasã • vesel... încãpere – .. Scrie câte un substantiv cãruia sã i se potriveascã toate adjectivele date... lunguiaþã aromat verzui amãrui sãrate piperate mãrime formã culoare gust miros parfumat pãtrate arãmiu enorme minuscule 2...... Subliniazã-le...

........... Frigul nemilos stãpânea pãmântul.. Completeazã proverbele cu adjectivele potrivite scrise în parantezã. ne plimbãm în parc......... (micã. Adjectivul: __ este partea de vorbire care se aflã lângã un substantiv... zgârie rãu...... Scrie adjectivele din parantezã la forma potrivitã • În nopþile .. dealuri se zãresc prin ceaþa ......... Bucãþi mari de gheaþã ºi butuci groºi se loveau de picioarele podului... gospodar......... ..... Limba [i literatura român\ III 47 ... Omul ..... __ se poate afla numai dupã substantivul pe care îl determinã. Recunoaºte ºi subliniazã adjectivele. __ se acordã în gen ºi numãr cu substantivul pe care îl determinã...... îºi face iarna car ºi vara sanie....... mare........... .....Natura Paginã de portofoliu 1........... Completeazã apoi tabelul............ 2....................... (argintiu) (ruginiu) • . mult aduce............. un desen sau o imagine din localitatea ta.......... Buturuga ....... rãstoarnã carul ............. blândã) 3............................. Vorba ... Mâþa .. (înstelatã) • Bruma ... __ nu are acelaºi numãr cu substantivul pe care îl determinã....... Adjectivul Substantivul pe care îl determinã Numãrul adjectivului Genul adjectivului 4...... cu un vâjâit mânios....... cãzuse pe crizantemele ..... .. rãu.... (Împãdurit) (des) În 5-6 enunþuri prezintã o fotografie................. dulce......... __ este partea de vorbire care aratã însuºirile obiectelor denumite de substantiv....... Marcheazã cu X numai afirmaþiile adevãrate................ Foloseºte în enunþurile formulate cel puþin patru adjective care sã înfrumuseþeze exprimarea.. Râul umflat curgea repede...............................

ai pierdut o mie de galbeni. zise el. în faþa pãgubaºului. am gãsit punga aceasta. Formuleazã în scris rãspunsurile la primele trei întrebãri. Eu cred cã este a dumneavoastrã. creºtine. iar aceasta are numai nouã sute. – Jupâne negustor. Tu. Omul nu mai spuse nimic ºi se duse drept la Vodã spre a se plânge: – Mãria ta. legate prin înþeles. dragul meu. aºteaptã pânã þi se va gãsi punga! Aminteºte-þi! Pentru a povesti un fragment dintr-un text citit sau ascultat. • reþii informaþia esenþialã (importantã). ia punga cu nouã sute de galbeni sã o dai celui care va arãta cã a pierdut-o. Nici prin cap nu mi-a trecut sã mã ating de lucrul altuia. În loc de o mie am gãsit nouã sute. ci pentru cã mã bãnuieºte a nu fi om de omenie. se înfãþiºã un om cu frica lui Dumnezeu spunându-i: – Jupâne negustor. jupâne negustor. Înþeleptul Vodã înþelese lãcomia negustorului ºi-l chemã la dânsul: – Dacã tu. eu nici n-am dezlegat punga. trebuie sã: • citeºti fragmentul ca sã înþelegi despre ce se povesteºte. Negustorul începu sã numere banii ºi se gândea cum sã facã sã nu dea suta fãgãduitã. ºi am vãzut cã þi-ai oprit o sutã de galbeni. Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. zise negustorul. jupâne negustor. 48 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . astfel încât sã obþii povestirea primului fragment al textului. Rãspunde oral la întrebãri: • În vremea cãrui domnitor se petrece întâmplarea povestitã în text? • Câþi galbeni pierduse negustorul? • Ce fãgãduise acesta celui care va gãsi punga? • Câþi bani erau în punga adusã de omul cinstit? • De ce s-a dus þãranul la vodã? • Cum a fãcut Þepeº dreptate? 2. un negustor care se afla pe la noi a început sã strige pe la rãspântii cã a pierdut o pungã cu o mie de galbeni. nu mi-a dat banii fãgãduiþi ºi nu mi-e ciudã pentru asta. este dovedit cã aceasta nu e punga ta. – Þi-am spus cã am pierdut o mie de galbeni ºi tu mi-ai adus nouã sute. Aºa cã zise omului: – Am numãrat. Cum am gãsit-o aºa þi-am adus-o. – Într-adevãr. a mea este ºi-þi mulþumesc cã ai adus-o. Dumneata. El a fãgãduit cã va da o sutã de monede celui care o va gãsi ºi i-o va da.8 Domnitori înþelepþi Lecþia 15 – Dreptatea lui Þepeº Cite[te aici! Dreptatea lui Þepeº legendã popularã Pe timpul domniei lui Vlad Þepeº. Nu trecu mult ºi. Asta e. • spui ce ai înþeles în enunþuri clare.

.... .. b) Explicã folosirea semnelor de punctuaþie învãþate...... al ºaptelea................ 2. doisprezece...Domnitori înþelepþi Observã! 1...... spuse tovarãºul sãu... la o rãscruce de drumuri o cupã mare de aur ºi a zis__ __Sã bea drumeþii cu ea apã rece..... aºteaptã pânã þi se va gãsi punga! Re]ine! Partea de vorbire care aratã numãrul sau ordinea obiectelor se numeºte numeral.... cincizeci... cântãm........................................ jupâne negustor.. ......... Completeazã spaþiile punctate folosind cuvinte potrivite: a)……………spuse: – Am cãlãtorit împreunã cu: . Citeºte din fragmentul dat numai cuvintele povestitorului..... Completeazã spaþiile cu semnele de punctuaþie potrivite..Vã rog sã-mi daþi: ....... judecãtor.. 4....... costume . ... 3. pantofi ...... boieri nu îndrãzneau sã ia cupa de aur__ 3. 3.............. ºi ... ..... 2.................. b) Cumpãrãtorul ceru vânzãtoarei: .. Identificã în fragmentul de mai jos pãrþile de vorbire care aratã numere..... Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti numeralele identificate...... – Deci aþi avut cinci pâini.................... þãrani... a) Subliniazã numeralele din textul: Judecãtorul întrebã: – Ai avut dumneata douã pâini? – Da... dulce ºi bunã ºi sã o aºeze la loc__Singura strajã sã fie cinstea fiecãruia__ Toþi cei care treceau pe acolo__târgoveþi................ Formuleazã o propoziþie în care sã foloseºti douã numerale....... pâini ........... Pe vremea lui Þepeº necinstea ºi hoþia au dispãrut__Domnitorul a pus la o fântânã cu apã bunã. douã am avut..... Înþeleptul Vodã înþelese lãcomia negustorului ºi-l chemã la dânsul: – Dacã tu.... Recunoaºte numeralele din ºirul cuvintelor: îngândurat... . opt.... creºtine...... om .......................... – ªi eu am avut trei........ Adaugã lângã fiecare substantiv câte un numeral ºi câte un adjectiv: .. Acest semn se foloseºte ºi înaintea unei înºiruiri (enumerãri) de pãrþi de vorbire de acelaºi fel. Tu........... feciori ... ia punga cu nouã sute de galbeni sã o dai celui care va arãta cã a pierdut-o... iar aceasta are numai nouã sute... ......... jupâne negustor..... Limba [i literatura român\ III 49 ............. ... ........ ºi ... ai pierdut o mie de galbeni. o sutã patruzeci.. ...... trei mii... .. ouã ... Dumneata......... Ce semn de punctuaþie s-a folosit înainte de cuvinte personajului? Exerseazã! 1... 2....... este dovedit cã aceasta nu e punga ta....... interesant... Recunoaºte personajul cãruia îi aparþin cuvintele marcate cu linie de dialog... Verificã-þi cunoºtinþele! 1... Re]ine! Semnul douã puncte (:) anunþã în scris cã urmeazã cuvintele unei persoane. ..

s-a îmbrãcat þãrãneºte. Cuza ºi-a lepãdat hainele þãrãneºti ºi s-a arãtat ca un domnitor. Prezentaþi apoi colegilor povestirea întregului text. Identificã în text cuvinte care conþin mp sau mb. A cãutat deci sã vândã laptele unui bãcan despre care se spunea cã n-ar fi tocmai cinstit ºi cã vinde cu ocaua micã.791 litri a se învoi – a se înþelege Foloseºte-þi cunoºtinþele! 1. aºa cum hotãrâse legea.Lecþia 16 – Ocaua lui Cuza Cite[te aici! Ocaua lui Cuza legendã popularã Cuza Vodã obiºnuia sã se îmbrace ca un om de rând ºi sã umble prin þarã sã afle el însuºi cum trãiesc cei mulþi. 3. • Când se petrece întâmplarea? • Care sunt personajele textului? • De ce s-a îmbrãcat Cuza þãrãneºte? • Cum s-a înþeles domnitorul cu negustorul? • Cum a încercat acesta sã-l pãcãleascã? • Ce pedeapsã a primit negustorul cel necinstit? 2. Aminteºte-þi! În limba românã înainte de p ºi b se scrie întotdeauna m ºi nu n. 4. nepricopsitule! Ocaua-i oca ºi gata! Atunci. ci ne învoim ca la ºase ocale de lapte sã-mi dai o oca de untdelemn. Formuleazã în scris propoziþii cu acestea. Atunci Cuza zise: – Pãi ocaua asta-i mai micã! – Ce te pricepi tu. Cuza zise: – Jupâne negustor. 50 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . numãrul singular.portret Vocabular oca – unitate de mãsurã folositã în trecut egalã cu 1. Scrie din text câte douã substantive: • proprii. Formaþi grupe de câte patru. Povestiþi fiecare câte un fragment diferit. a luat douã putini cu lapte acru ºi s-a dus în târg la Galaþi. Formaþi perechi. cu asta da! Cuza Vodã . 5. A mãsurat cu ocaua lui Cuza douãzeci ºi patru de ocale de lapte. nu vreau bani. Aflase cã unii negustori nu foloseau ocaua cea mare. • comune la genul feminin. Rãspundeþi pe rând la câte o întrebare. Explicaþi pe rând folosirea în text a semnelor de punctuaþie învãþate. Neguþãtorul a împietrit ºi a început a se ruga: – Iertare! Milã! Cuza Vodã însã a poruncit sã i se lege de gât cele douã ocale ºi sã fie purtat prin tot târgul ºi sã strige: – Cu asta nu. Negustorul a primit. • comune la numãrul plural. Aºa cã într-o zi. Negustorul scoase de sub tejghea ocaua micã ºi începu a o umple cu ulei. A socotit cã trebuie sã plãteascã în schimb patru ocale de untdelemn. Ajuns la bãcan. ºi cãreia i se spunea ocaua lui Cuza. Delimitaþi textul pe fragmente.

Substantive Adjective Numerale Verificã-þi cunoºtinþele! 1... • Al opãlea/optulea concurent a câºtigat cursa.. trei mii............. – Eu... Boierii lacomi jefuiau þãrãnimea............. colegi ºi ..................... • .. Scrie cu litere urmãtoarele numere: 6..................... Transcrie textul scriind cuvinte în locul numerelor............... • Acum ....... 31.... ºaizeci..... a fost ales domn ºi în Muntenia.. 2. – Sub câþi domnitori aþi slujit voi? – Sub 7............... plus ...... Mãria -Ta! a rãspuns cel mai tânãr.. 240. Restul numerelor se scriu folosind cuvinte separate: 23 – douãzeci ºi trei 231 – douã sute treizeci ºi unu.... Exerseazã! 1.... sãptãmâni am cãlãtorit cu avionul.. Selectezã din text numeralele. stãpâne. Vlad Vodã a luat tronul Tãrii Româneºti... timp în care a fost un cârmuitor viteaz ºi drept. În timpul domniei lui de ºapte ani a dat multe legi în folosul oamenilor simpli.......... Subliniazã numeralele. Limba [i literatura român\ III 51 . 2. • Dacã din ....... obþin .. 3.. Transcrie-le ºi scrie apoi alãturi folosind cifre numerele corespunzãtoare... Re]ine! Se scriu într-un cuvânt numeralele de la unu la nouãsprezece ºi cele formate numai din zeci întregi..... Completeazã enunþurile cu numerale potrivite.. Taie numeralul care nu este scris corect... paisprezece. Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în Moldova la cinci ianuarie o mie opt sute cincizeci ºi nouã.......... De atunci s-au schimbat 18 voievozi. • La ora doisprezece/douãsprezece au început cursurile....... Spune cu ajutorul câtor cuvinte au fost scrise acestea. am trecut prin 10..... .. Scrie-le în cuvinte ºi apoi în numere... ............. iar la douãzeci ºi patru ianuarie în acelaºi an... – Dar dumneata? – Prin toate de la bunicul încoace.... El a avut trei perioade de domnie..... În anul 1456..... fac ............ scad ... treisprezece... a spus altul... colege............ Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti numeralele: nouãzeci ºi nouã. • Astãzi este cinºpe/cincisprezece aprilie.... 4... Rostim ºi scriem: unsprezece. Grupeazã pe trei coloane pãrþile de vorbire studiate: În Þara Româneascã urmaºii lui Mircea cel Bãtrân se certau pentru domnie......... • Bãtrânul avea optzeci/opt zeci de ani...... • În clasã am .Domnitori înþelepþi Observã! 1...... Otomanii cereau în fiecare an câte cinci sute de copii pe care îi fãceau soldaþi în armata lor............ 4..

Într-o dimineþã însã. sultanul zise cu glas mieros__ __Ascutã. Cu durere femeia a spus celorlalþi sãteni: – Sã ºtiþi cã nu mai este domn Vlad-Vodã. a curãþat þara de hoþi. Folosiþi numerale care sã exprime numere. La ora nouã ne vom întâlni în staþie. atunci când aud un numeral. De aici ºi numele Þepeº. Mai întâi. Colega nouã se numeºte Rodica. numai spune-mi unde se ascunde domnul vostru__ __Nimic nu mã va face sã-mi vând þara__nici spânzurãtoarea. 52 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . sã batã o datã din palme.Lucreazã mai mult! 1. fãrã ca vreunul sã îndrãzneascã sã o ia. o femeie a descoperit cã preþioasa cupã nu se mai afla la fântânã: o furase un rãufãcãtor. leneºi ºi netrebnici. c) Specificã ce sunt ca pãrþi de vorbire cuvintele subliniate. 3. Aceeaºi soartã au avut-o ºi tradãtorii. Cât a domnit Vlad-Vodã mii de drumeþi au admirat ºi au bãut apã din cupa de aur. Citiþi celorlalþi colegi ºi colege textul scris. nici comorile ºi nici chiar tronul__ __Toþi soldaþii lui Þepeº sunt isteþi ca tine__ __Dintre toþi eu sunt cel mai prost. Timp de nouã ani nu mi-am vãzut prietenul. Vãzând cã nu o scoate la capãt cu ameninþãrile. 2. b) Povesteºte fragmentul dezvoltând informaþia esenþialã. 5. Citeºte cu atenþie fragmentul de mai jos. Haina cea nouã îi venea foarte bine. Cereþi-le ca. Alcãtuiþi un scurt text cu titlul La cumpãrãturi. Scrie cu litere numerele cuprinse între 45 ºi 51. cãci altfel eram liber__ 4. pedepsindu-i cu tragerea în þeapã. necruþãtor duºman al tâlharilor ºi al asupritorilor. ca domnitor. Marcheazã cu X enunþurile în care cuvântul nouã este numeral. Nouã ne-a promis cã ne va duce la muzeu. Completeazã fragmentul cu semnele de punctuaþie care lipsesc. cât ºi numerale care sã exprime ordinea obiectelor. ªtiai cã…? Vlad Vodã s-a nãscut la Sighiºoara? El a fost nepotul lui Mircea cel Bãtrân. ghiaure. În anul 1456 el a urcat la tronul Þãrii Româneºti. a) Scrie un enunþ prin care sã redai informaþia esenþialã. îþi dãruiesc tot ce vrei. Formaþi perechi.

.................... luni.Domnitori înþelepþt Paginã de portofoliu 1.................................. • În a unsprezecea/unu spre zecea/unsprãzecea zi vremea s-a îndreptat....... Încercuieºte numeralul scris corect........ Subliniazã în textul urmãtor cu o linie substantinele................................... • Anul are ........ în vãile înguste zãrirã duºmanii......... Românii aºteptau de ºapte zile sã zãreascã de pe piscurile înalte ale celor patru munþi oastea numeroasã a lui Mahomed........................ Cinci sãptãmâni în balon Soacra cu trei nurori Luna nouã Ocolul Pãmântului în optzeci de zile Moº Ion Roatã ºi Unirea Trei........... Marcheazã titlurile care conþin numerale................ lunã a anului.... ............................................. • Cel mai bãtrân locuitor al satului avea nouãjnouã/nouãzeci ºi nouã/noãzeciºi nouã de ani..................... • Optusprezece/opsprezece/optsprezece pasageri erau din oraºul meu.. 3..... ............... Era douãsprezece noaptea.... ................... de ore....... Scrie câte trei numerale formate: • Dintr-un singur cuvânt: ...... departe............................................ 5..... Completeazã enunþurile de mai jos cu numerale potrivite. • Ziua mea de naºtere este în (a câta) ............ cu douã linii adjectivele ºi cu o linie întreruptã numeralele.................. • O zi are . Citeºte o legendã istoricã.............. • Din mai multe cuvinte scrise separat: . Povesteºte-o colegilor! Limba [i literatura român\ III 53 ............................ Doamne............... 4....... ................... Dupã douã ceasuri......... ºi toþi trei 2.............. când cele cincisprezece cãpetenii ordonarã începerea luptei......................................

nu ºtia cum se numesc florile. Peste zi. c) Fata a numit pãpãdiile „luminiþe” pentru cã: aºa i-a spus bãiatul cã se numesc. Scrie în casete numere de la 1 la 3. Bunica îi explicã fetei cã la apus florile se închid. pentru a prezenta în ordine momentele acþiunii din text. Nicu rãmase ºi el mut o vreme. – Vezi? N-a fugit nici o floare. – Bunicã. Anicuþa. nu vezi? Anicuþei nu-i plãcu numele florii. – Nicule! Nicule! începu sã strige. Anicuþa este încântatã de pãpãdii. fatã? – Florile. Bunica merse totuºi cu nepoata în grãdinã. Anicuþa rãmase iar uimitã. b) Personajelor textului sunt: fetiþa. bunica ºi Nicu. 54 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar . Toate s-au închis pânã dimineaþã.Test de verificare finalã A. – Ce a înflorit? – Pãpãdia. – Da! A înflorit pãpãdia. Pãpãdia dupã Ion Agârbiceanu Dintr-o zi într-alta înverzeau luncile. În liniºtea mare. din covorul de steluþe de aur. s-au dus toate! – Cine s-au dus. Cerinþe 1. ºopti el. Anicuþa. textul este un dialog. – Ce spui prostii? Unde sã fugã? Doar florile nu pot umbla. Într-o dimineaþã. textul este narativ. Anicuþa rãmase încremenitã când deschise portiþa grãdinii ºi vãzu un covor nesfârºit de floricele galbene. nu i-a plãcut numele florilor. cum le spusese. când va bate din nou lumina soarelui. Marcheazã cu X în caseta potrivitã enunþul adevãrat: a) Textul citit este: textul este în versuri. Când se duse dupã ce trecu umbra înserãrii peste grãdinã. Fugi la el. Copila nu ºtia dacã florile sau albinele cântau. îl prinse de mânã ºi îl trase cãtre portiþa grãdinii. Rupse o pãpãdie ºi îi desfãcu bãnuþul de aur. Nicu ºi bunica. 2. se strecurã de mai multe ori în grãdinã sã vadã luminiþele. Citeºte cu atenþie textul pentru a rãspunde cerinþelor. Fetiþa crede cã florile mor seara. se ridicã un zumzet uºor. Anicuþa ºi bunica.

................................................................................................................. (........................................................................................................................................................... ........................ Cuvântul sunãtoare este substantiv............................................................................................................................................................................................ 2................................................... B......................................................................... Era un copil palid ºi mãrunþel ºi târa pe pãmântul reavãn niºte ciubote grele ale unui frate mai mare............................. Substantivul oi este la numãrul plural....... b) adjectiv .........) 4...................................... ................... Un om nãcãjit) 1.................. (.............................................. rezolvã sarcinile date......) • Florile nu pot umbla....................................................................................................................... Completeazã spaþiile din parantezã folosind cuvinte cu sens asemãnãtor celor scrise cu litere îngroºate..........................................................) • A vãzut un covor nesfârºit de floricele.................................................................................................... ............................................................................................................................................ .................. Bãiatul cel mic al lui Dumitru Oniºor ieºise cu ºase oi la mugurul proaspãt al primãverii... Folosind fragmentul urmãtor........ • adjective la numãrul singular: ........................................................................................... Povesteºte în scris ultimul fragment al textului.................................. ........ (... Formuleazã câte o propoziþie în care cuvântul nouã sã fie: a) numeral ................... .......................................... Cuvântul bãiatul este substantiv comun..................... Substantivul copil este la genul feminin................................................................... • numerale: ........................................................................ Substantivul Dumitru Oniºor este propriu....... Trei zile bãtuserã vânturi sunãtoare de la miazãzi........................................................... ................... Noteazã A în dreptul enunþurilor adevãrate ºi F în dreptul celor false......................................................................................................... 3............................ Identificã în fragmentul dat ºi scrie pe spaþiile punctate câte douã: • substantive la numãrul singular: ................................................................................................................................ • Anicuþa rãmase încremenitã............................ n (Mihail Sadoveanu.................................................. Formuleazã o propoziþie în care cuvântul umbla sã aibã alt înþeles decât cel din text...........................................................................................................................................Test de verificare finalã 3................... Substantivul pãmântul este la genul neutru.......................... Limba [i literatura român\ III 55 .............................................................. ..................................................................................................................... 5..................... ...............................................................................................................................

viciu. deprindere rea. a confirma – a recunoaºte. neguþãtor – comerciant. miracol – minune. cârmuitor – conducãtor. codice – table cerate pe care se scria. mijoarca – joc de copii. care primesc oaspeþi cu bucurie ºi îi trateazã foarte bine. al unui deºert. sarcinã. deltã – formã de relief situatã la vãrsarea unei ape curgãtoare în mare sau în ocean. maniere – mod de comportare în societate. care se supune regulilor ºi legilor unui stat. fapt. obþinut din plante cu acelaºi nume. rãsfãþat. reprezentând cea mai veche formã de carte la romani. oficial – solemn. a nu lua în seamã. a ignora – a neglija în mod voit. eveniment – întâmplare importantã. idee. eveniment. asupritor – persoanã care doreºte sã stãpâneascã. nobleþe – eleganþã. . ghete. domnitor. rege. ciubote – cizme. cu moþ de pene pe cap. cusur. cãpãstru – curele din piele sau frânghii care se pun pe capul calului sau mãgarului pentru a fi legat în iesle (adãpost) sau dus undeva. þinutã. jupân – patron. reguli de bunã comportare în societate. negustor. stãpân. a inventa. creºtin – persoanã care crede în învãþãturile ºi persoana lui Isus Hristos. deºeuri – resturi obþinute în urma prelucrãrii unor materiale pentru obþinerea unor produse ºi care nu mai pot fi folosite pentru realizarea aceluiaºi tip de produs. favorabil – prielnic. fenomen uimitor. domnitor. a fãgãdui – a promite. distincþie. îmbuteliat – închis sub presiune într-o sticlã sau butelie. papirus – material subþire sub formã de foiþã. cu ciocul lung ºi lat ca o lopatã. generaþie – totalitatea oamenilor dintr-o comunitate care au cam aceleaºi vârste. sã chinuiascã. om de nimic. extraordinar. a se lãsa de ceva. a gândi ceva nou. laº. vânzarea ºi cumpãrarea de mãrfuri. coordonator. a aproba. punct de vedere. pe care se scria în Antichitate. a atesta. rost. nãrav – obicei rãu. oaspete – musafir. opinie – pãrere. a se îndepãrta de ceva sau de cineva. ospitalieri – primitori. sã exploateze alte persoane. titlu de politeþe folosit cu înþelesul de domn. ghiaur – denumire dispreþuitoare datã de turci persoanelor care aveau altã credinþã decât cea musulmanã. persoanã care viziteazã pe cineva acasã. oazã – loc cu izvoare ºi vegetaþie bogatã în mijlocul unui þinut pustiu nisipos. fapt de mare însemnãtate. negoþ – comerþ. menire – misiune. a se lepãda – a renunþa. a dedica – a oferi ceva unei persoane în semn de respect sau de dragoste. lopãtar – pasãre migratoare (cãlãtoare) cu picioare lungi. nemernic. miºel – ticãlos. crai – împãrat. bãcan – negustor care vinde produse alimentare. vechime. atitudine sau însuºire moralã superioarã. a concepe – a crea. sã domine. persoanã cãreia i se fac toate plãcerile.Dicþionar Antichitate – perioadã de timp de demult. de culoare albã. 56 Programul „A doua ºansã“ – Nivel primar horn – coº al casei pe unde iese fumul de la sobe. fricos. dezmierdat – alintat.

rãspântie – loc în care se întâlnesc. toropealã – stare de amorþealã. vuiet – zgomot prelungit produs de anumite obiecte în miºcare. anticipare a desfãºurãrii în timp a unui fenomen. împrejurare. a proteja – a apãra. întrucât acolo sunt plante ºi animale care prezintã importanþã ºtiinþificã.Dicþionar paradis – loc plãcut. se încruciºeazã mai multe drumuri. foºnet. dogoare. pãmântesc. terestrial – care aparþine Pãmântului. rãcitor – dulap cu pereþi dubli în care se introduce gheaþã pentru pãstrarea la rece a bãuturii ºi a alimentelor. a se ascunde. pe locuri înclinate (în urma ploilor sau a topirii zãpezii). pribegie – refugiu. numai unul în felul sãu. minunat. vâjâit. a peþi – a cere o fatã în cãsãtorie în numele cuiva sau pentru sine. putinã – vas de lemn folosit la pãstrarea brânzei sau a murãturilor. a vira – a schimba direcþia de mers. secret. respingãtor. cãpetenie. pentru interpretarea unor roluri în spectacole de teatru sau divertisment sau în filme. rãscruce. posac. freamãt. smucealã – smuciturã. priveliºte încântãtoare. chinurile suferite de Isus Hristos. neºtiut. care se transmit din generaþie în generaþie. prognozã – prevedere. a coti. a pãzi. a urmãri un film sau un spectacol. intersecþie. regie – îndrumarea jocului actorilor. tainic – misterios. cusur. vodã. care îndeplineºte toate condiþiile de a fi bãut. de buimãcealã. hoinãrealã. unic – care este singur. a ocroti. viciu – defect. talangã – clopot care se atârnã la gâtul vitelor sau al oilor. ursuz – morocãnos. rãzleþ – lipsit de continuitate. refugiat – persoanã care s-a retras undeva sau la cineva din faþa unei primejdii. rãtãcire dintr-un loc în altul. a se pitula – a se piti. stuf – trestie. toiag – bãþ drept ºi lung pe care se sprijinã cineva la mers sau de care se foloseºte pentru a se apãra. haine. ºuvoaie – curenþi de apã care se scurg cu repeziciune. a feri. ºes – întindere de pãmânt situatã la micã înãlþime. prilej – ocazie. patimile lui Hristos – suferinþele. de somnolenþã sau cãldurã mare. sporadic. obiceiuri. veºminte – îmbrãcãminte. patimi – porniri nestãpânite. ghinionist. arºiþã. tinichea – metal de calitate inferioarã. apucãturã rea. Limba [i literatura român\ III 57 . renunþare voitã la ceva pentru binele sau interesul altor persoane. datini vechi. pãgubaº – care a suferit o pierdere. neajuns. rezervaþie – teritoriu ocrotit de lege. voievod – domnitor. spaimã – teamã. neînþeles de alþii. neprietenos. potabil – bun de bãut. plantã înaltã ºi dreaptã cu frunze lungi ºi ascuþite folositã la construirea acoperiºului caselor sau la obþinerea celulozei. a unui pericol sau a unei ameninþãri. fricã puternicã. favorabil. groazã. câmpie. necomunicativ. pe care nu se pot face transformãri. artiºtilor. izolat. tradiþie – idei. ropot – zgomot produs de loviturile copitelor unui cal care aleargã sau zgomot produs de aplauze. moment potrivit. tablã. domn. a viziona – a privi. sacrificiu – jertfã. acþiunea de a trage brusc ºi cu putere de ceva sau pe cineva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful