Sunteți pe pagina 1din 34

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV şi culorile îi lasă indiferenţi, cu

excepţia cazului când este în joc


CENTRII ŞI CORPURI SUBTILE interesul lor, ca în cazul animalelor,
aura, plexul solar, centrul Hara, chakrele unde mirosul, auzul şi văzul sunt
extraordinar de dezvoltate, pentru că
colecţia IZVOR Nr. 219 au nevoie de aceste simţuri pentru a
se proteja şi a-şi căuta hrana.
Cap. I EVOLUŢIA UMANĂ ŞI Vă vorbesc de lucruri pe care le
DEZVOLTAREA ORGANELOR ştiţi, dar o fac pentru a vă atrage
SPIRITUALE atenţia asupra concluziilor la care,
sigur, nu aţi ajuns. De milenii oamenii
Posedăm un corp fizic care e exersează cum să-şi multiplice, cum
compus din organe. Chiar şi copiii ştiu să-şi amplifice senzaţiile şi percepţiile
asta: întrebaţi-i unde le sunt ochii, ei celor cinci simţuri, şi acest joc pe
vă vor arăta; şi gura, urechile, nasul, claviatura celor cinci simţuri îl numesc
picioarele vi le vor arăta, de cultură şi civilizaţie. Ei bine, e puţin
asemenea. Mai târziu, la şcoală, ei cam sărăcăcios acest fel de a vedea
vor învăţa că omul are cinci simţuri lucrurile. Oricare ar fi gradul de fineţe
(vederea, mirosul, auzul, gustul şi pe care l-ar putea atinge, cele cinci
simţul tactil), având fiecare funcţii simţuri rămân oricum limitate, pentru
bine determinate: funcţiile senzaţiilor că aparţin lumii fizice şi nu explorează
tactile nu sunt cele ale gustului sau ale decât planul fizic. Natura a prevăzut şi
vederii, etc. alte clape pe claviatură... da, un al
Toate raporturile omului cu şaselea, al şaptelea simţ, de o altă
lumea sunt bazate pe cele cinci intensitate, de o altă putere. Numai
simţuri, de aceea el încearcă să că, pe moment, oamenii s-au limitat
profite la maxim de posibilităţile lor şi, la cele cinci simţuri, nu vor să
deasemenea, să-şi multiplice recunoască că sunt şi alte domenii de
senzaţiile pe care le furnizează ochii, explorat, de văzut, de atins, de
urechile, pielea, etc... Printre senzaţii, respirat. Nu este deci de mirare că nu
unele sunt mai mult sau mai puţin pot avea noi senzaţii, mai extinse,
necesare şi mai mult sau mai puţin mai bogate, mai subtile. Cum se
intense. De exemplu, gustul: cine ar poate explica faptul că, fără a-şi hrăni
nega bogăţia, varietatea senzaţiilor în nici un fel cele cinci simţuri,
produse de gust, mai ales la o masă anumite fiinţe au percepţii care le duc
suculentă? Sau simţul tactil... Când un până la extaz: o lărgire a conştiinţei, o
bărbat şi o femeie se mângâie, ei simt impresie de plenitudine, de grandoare
senzaţii de o mare intensitate; se şi imensitate?
spune că plăcerea sexuală dă cele Oamenii trebuie să înţeleagă că,
mai puternice senzaţii, ceea ce este necăutând decât acumularea şi
destul de îndoielnic. În general, da, e amplificarea senzaţiilor fizice, vor
adevărat, dar nu pentru toată lumea: avea mari decepţii, deoarece
anumiţi artişti, înzestraţi cu o mare senzaţiile acestea sunt limitate. De
sensibilitate a vederii sau auzului, ce? Pentru că fiecare organ este
trăiesc cele mai puternice impresii specializat: el îndeplineşte o funcţie
graţie culorilor şi sunetelor, mai determinată şi nu procură decât
intense decât cele din cazul actului senzaţii ce corespund naturii sale.
sexual, care adesea îi lasă indiferenţi Pentru a simţi noi senzaţii, trebuie să
şi reci. ne adresăm altor organe, pe care le
Majoritatea oamenilor nu e încă posedăm.
aşa de evoluată, putem spune că Observaţi oamenii: ei au
simţul tactil (în care includem şi posibilitatea de a vedea totul, de a
sexualitatea) şi gustul sunt, pe gusta şi atinge totul, de a cumpăra
moment, cele două simţuri care totul, şi totuşi le lipseşte ceva. De ce?
guvernează lumea. Vederea, auzul şi Pentru că ei nu ştiu că, pentru a
mirosul ocupă un loc secundar; sunt cunoaşte plenitudinea, a descoperi
oameni pe care parfumurile, sunetele senzaţii de o putere şi bogăţie într-

1
adevăr excepţionale, trebuie să scufundat într-o... “meditaţie”
începă prin a nu mai conta exclusiv pe profundă! Dimpotrivă, când deschideţi
cele cinci simţuri. În acest domeniu ochii, este semnalul de trezire: totul
orientalii sunt capabili de a face se pune în mişcare, începe să
experienţe absolut de neconceput funcţioneze, creierul, braţele,
pentru occidentali. În India sau în picioarele... Da, o mică mişcare, o
Tibet, de exemplu, anumiţi yoghini nimica toată - deschiderea ochilor -
locuiesc în găuri scobite în pământ. În declanşează o lume întreagă! Această
această obscuritate, în linişte problemă, a închiderii şi deschiderii
absolută, nu există nici un fel de ochilor, este foarte importantă. Vi se
hrană pentru cele cinci simţuri, pe spune uneori: “Dar deschideţi ochii!”
care yoghinul reuşeşte să le E un fel de a vorbi, pentru că ochii
amorţească prin meditaţie. Iar când voştri sunt deschişi; atunci, despre
simţurile se opresc din funcţiune, ele care ochi este vorba? Ei bine, despre
nu mai absorb energia psihică alţi ochi care sunt mai lucizi, care au o
destinată centrilor subtili: atunci, vedere mult mai profundă, mai
aceştia se trezesc şi yoghinul începe spirituală. Ochii corpului vostru sunt
să vadă, să audă şi să simtă, să deschişi, într-adevăr, dar mai aveţi şi
atingă elementele fluidice din alţi ochi, iar aceştia sunt închişi. Totuşi
regiunile superioare. Iată deci scopul uneori, observăm că ei există, şi că se
pentru care aceste fiinţe excepţionale pot deschide.
încearcă, unii timp de ani de zile, să-şi Uneori, pentru a putea deschide
suprime senzaţiile vizuale, auditive, aceşti ochi spirituali, care văd aspecte
olfactive, etc... oprind orice mişcare. mai subtile ale realităţii, trebuie
Rămâne doar gândirea; în continuare, închişi ochii fizici. Alteori, dimpotrivă:
ei îşi opresc până şi gândirea, pentru închizând ochii fizici îi închidem pe cei
a trăi în comunitate totală cu spirituali şi deschizând ochii fizici îi
Divinitatea. deschidem pe cei spirituali. Vedeţi,
Dumnezeu a depus în sufletul sunt nuanţe foarte subtile. Încet-încet,
uman posibilităţi pe care o existenţă veţi reuşi să distingeţi toate acestea
întoarsă prea mult spre exterior le şi să vă serviţi de ele în viaţa
împiedică a se trezi. De altfel, ce cotidiană.
faceţi atunci când meditaţi? Închideţi Occidentali au dus la
ochii pentru a vă putea întoarce perfecţiune viaţa celor cinci simţuri. Ei
atenţia spre interior... Dar aş dori să îşi imaginează că în acest fel vor
aduc o precizare la acest subiect. cunoaşte totul... şi vor fi fericiţi. Ei
Când meditaţi, nu rămâneţi prea mult cunosc destule lucruri, e adevărat,
timp cu ochii închişi; altfel, de vreme încearcă multe senzaţii, dar cele cinci
ce nu sunteţi încă yoghini hinduşi, simţuri devorează toată energia lor
riscaţi să adormiţi. Deschideţi din psihică şi nu le rămâne nimic pentru
când în când ochii, fără a vă lăsa partea spirituală. În occident, oamenii
atenţia distrasă de ceea ce vă trăiesc prea mult senzaţiile fizice şi nu
înconjoară, închideţi-i, apoi mai au energie pentru a o concentra
deschideţi-i din nou... Bineînţeles, spre alte facultăţi, care se pot trezi.
pentru a medita se recomandă în Prea multe senzaţii! “Trăim”... desigur
general de a închide ochii, pentru că că trăim; dar e o viaţă care care
aceasta ajută la izolare şi ascunde adevărata viaţă. Trebuie să
concentrare. Dar dacă îi închidem înţelegeţi aceasta, şi să vă decideţi să
prea mult timp, adormim... eliminaţi multe senzaţii care
Ce se petrece: deschizând ochii, împiedică o reală percepţie a
ne trezim, iar închizându-i, ne lucrurilor.
pregătim să dormim. Este un proces La ora actuală, folosirea
înregistrat în creier de milioane de drogurilor se extinde tot mai mult...
ani, iar natura, care este fidelă şi Din cauza dorinţei de a scăpa din
veridică, spune: “Aţi închis ochii? insipida viaţă cotidiană, din ce în ce
Înseamnă că doriţi să dormiţi. Foarte mai mulţi oameni caută evadarea în
bine, vom aranja asta!” Şi iată-vă, opiu, haşiş, marijuana, cocaină,

2
heroină... Toţi acei care folosesc să nu fi învăţat să puneţi în valoare
aceste droguri obţin anumite senzaţii bogăţiile pe care le posedaţi.
de clarvedere, de claraudiţie, etc... Fiecare organ de simţ ne
care le pot da iluzia de a atinge stări procură o parte din cunoaşterea lumii
de conştiinţă superioare. Dar se şi e interesant de ştiut cum sunt
înşală, şi în timp îşi pierd chiar şi aceste simţuri ierarhizate. Simţul
propriile facultăţi intelectuale şi îşi tactil e specializat în ceea ce este
ruinează sănătatea. Aceste droguri, solid, nu atingem nici ceea ce este
deşi sunt utilizate de secole în Orient gazos, nici ceea ce este eteric, un pic
sau în America de Sud, sunt foarte lichidele, dar mai ales solidele. Gustul
nocive pentru sistemul nervos. e specializat pentru lichide. Veţi
Hinduşii şi Tibetanii au o înaltă spune: “Ba nu, când pun o bomboană
cunoaştere a ierburilor, e o ştiinţă în gură, ea e solidă, şi am totuşi o
care se transmite de milenii. Unele, se senzaţie de dulce...“ Ah! Vă voi
pare, permit când sunt mâncate a trăi răspunde că n-aţi studiat bine
săptămâni fără hrană; altele, de a problema: gustul nu funcţionează
rămîne zi şi noapte în zăpezile decât cu o condiţie, ca ceea ce puneţi
Himalaiei fără a suferi de frig. Acestea în gură să aibe posibilitatea de a
mi s-au spus; nu le-am verificat, dar e deveni lichid graţie salivei. Să luăm
posibil. Eu cred în puterea ierburilor. acum mirosul. Este un simţ care
Există, de asemenea, preparate foarte percepe mirosurile, adică emanaţiile
puternice graţie cărora putem să ne gazoase. Nasul are încă raporturi cu
provocăm viziuni şi dedublare. Citim, materia, dar cu o materie mai subtilă
în anumite cărţi, că în Evul Mediu se ale cărei particule plutesc în aer. Mai
cunoşteau pomade, unguente, cu departe, în cazul auzului, nu mai e
care vrăjitoarele îşi ungeau corpul vorba de particule materiale, ci numai
pentru a merge la Sabat. În realitate, de unde, vibraţii. Şi la fel este pentru
ele nu mergeau nicăieri cu corpul văz. Cu vederea suntem aproape de
fizic, ci cu corpul astral. Anumiţi lumea eterică. Deci, vedeţi, cele cinci
medici au verificat realitatea acestor simţuri sunt ierarhizate, de la cel mai
fenomene. Ei au adaptat reţetele, grosier la cel mai subtil.
care sunt dificil de reconstituit exact, Dar dacă vrem acum să
pentru că nimic nu era spus clar, şi le- pătrundem în lumea astrală, nu ne
au experimentat. În toate aceste mai putem folosi de cele cinci simţuri.
unguente se introduceau substanţe Ne trebuie un alt simţ, care să fie
excitante, care provoacă dedublarea. adaptat, adică capabil de a percepe o
Dar să lăsăm această problemă. materie şi mai subtilă. Toţi aceia care
V-am spus aceste lucruri numai nu au dezvoltat acest al şaselea simţ
pentru a vă arăta că există produse nu pot şti că există o altă materie, o
extrem de puternice care vă dau altă regiune, ei nu bănuie că universul
acces la planurile mai subtile decât e parcurs de alte vibraţii, care ne pot
cel fizic, dar aceste produse sunt provoca senzaţii mai vaste şi intense.
adesea foarte nocive. De aceea vă Pentru a atinge un obiect, trebuie să
sfătuiesc să nu vă serviţi niciodată de te afli lângă el. Pentru a-l gusta, de
ele. Cea mai bună soluţie este de a asemenea. Pentru a respira un
căuta toate aceste senzaţii de parfum, putem fi, deja, la o anumită
plenitudine, libertate, bucurie, distanţă. Pentru a capta un sunet,
dilatare prin mijloace spirituale. Iată, distanţa poate fi puţin mai mare... Şi
este aici drumul regal. Adevăraţii pentru vedere, şi mai mare, pentru că
discipoli nu contează pe nimic din ochii sunt astfel alcătuiţi încât ne
exterior, ei ştiu că Dumnezeu a depus permit să primim informaţii şi
toate comorile şi toată bogăţiile, toate instrucţiuni de foarte departe. Vedeţi
produsele tuturor laboratoarelor şi din nou cum natura a stabilit foarte
farmaciilor în ei înşişi, e suficient să le inteligent această ierarhie între cele
caute şi să le folosească. Ar fi păcat cinci simţuri. Dar ea nu s-a oprit aici,
pentru voi, după ce aţi stat zece, şi acum alte simţuri trebuie să ne
douăzeci de ani într-o şcoală iniţiatică, pună în contact cu regiuni mai vaste

3
şi mai îndepărtate. ei de vedere asupra evoluţiei omului:
Cât timp fiinţa umană nu şi-a ea a plănuit dezvoltarea fiinţei umane
dezvoltat organele care pot să o pună în cele două sensuri, spre materie şi
în contact cu regiuni şi entităţi mult spre spirit. Dar cum e foarte dificil de
mai elevate, ea nu va cunoaşte mare dezvoltat cele două părţi în acelaşi
lucru. Ea va scrie, va vorbi, va explica, timp, ea a dat omului secole şi milenii
va critica, va judeca, dar se va înşela pentru a lucra într-o singură direcţie,
tot timpul, pentru că nu cunoaşte lăsând câteva căi deschise în cealaltă,
decât o parte a realităţii. Dacă vrea să pentru a nu împiedica evoluţia sa
cunoască întreaga realitate, trebuie spirituală. Deci, pentru epoca actuală,
să exerseze să trezească în ea alte Spiritul cosmic a decis de a permite
facultăţi pe care le poseda şi înainte, oamenilor de a se dezvolta în
dar care dorm, aşteptând să fie domeniul senzaţiilor, al vederii, al
utilizate. Într-o epocă foarte auzului, etc... El îi lasă pe oameni să
îndepărtată, când omul nu intrase cu coboare în materie pentru a o poseda,
adevărat în posesia corpului său fizic, a o atinge, a o explora, a o cunoaşte,
tradiţia iniţiatică spune că trăia tot şi mai cu seamă pentru a lucra cu ea.
timpul dedublat, în afara corpului Nu vă miraţi, aşa este, e un
său... Mai târziu, când spiritul său a pasaj. Spiritul uman e obligat să
început să coboare progresiv în coboare, din ce în ce mai profund, în
materie, el şi-a dezvoltat facultăţi materie pentru a o cunoaşte, pe
care îi permiteau să lucreze asupra punctul de a pierde toate amintirile
materiei (cele cinci simţuri), în timp ce patriei celeste unde trăia în trecutul
slăbeau facultăţile sale mediumnice. îndepărtat. Dar, cunoscând din ce în
Dar nu le-a pierdut, le posedă încă. ce mai bine materia, el a făcut
Priviţi copiii. Până la vârsta de numeroase achiziţii, şi mai ales a
şapte ani nu sunt complet intraţi în început să-şi domine materia lui
corpul lor fizic: aceasta reflectă proprie. Pe moment, desigur, numai o
perioada când umanitatea era în mică minoritate este capabilă de
acest stadiu de evoluţie. În acea aceasta, dar pentru om, scopul
perioadă, oamenii vorbeau cu existenţei terestre este de a coborî în
spiritele naturii şi cu sufletele corpul fizic ca să intre în posesia
morţilor, comunicau cu ele, le facultăţilor sale şi să le utilizeze
întâlneau, şi când mureau ei înşişi, nu pentru a lucra asupra lumii exterioare.
ştiau dacă sunt morţi sau vii. Lumea Când spun că spiritul uman
invizibilă, lumea spiritelor era pentru “coboară în materie”, subînţeleg în
ei cea mai mare realitate; ei pluteau primul rând în corpul fizic, pentru a se
în atmosferă ca şi cum ar fi fost instala, pentru a-l lua în posesie şi a
imateriali, şi numai din când în când pentru a-i deveni stăpân. Apoi, după
reintrau în corpul lor fizic. În aceste ce s-a instalat, el lucrează la rândul
condiţii, ei nu erau pregătiţi să lucreze său asupra mediului exterior. Aici, de
asupra materiei. Ori, în evoluţia lor asemenea, manipulează lucruri: el
trebuiau să treacă prin aceasta. În transformă, construieşte, distruge... E
prezent, oamenii au ajuns să aibă o perioadă de involuţie, de coborâre
mijloace intelectuale formidabile în materie. Dar cum Spiritul divin are
pentru a domina materia, dar în proiecte grandioase pentru fiinţa
acelaşi timp au uitat de existenţa umană, El nu o lasă să coboare
lumii spirituale, au rupt contactul cu indefinit, să se scufunde complet, să
ea. La unii, desigur, a rămas o piardă contactul cu Cerul şi să-şi uite
amintire, o intuiţie, dar majoritatea a originile. De îndată ce va atinge un
uitat. stadiu suficient de posesiune de sine,
Există două forme de de stăpânire a propriului creier, a
cunoaştere: intelectuală şi spirituală, propriilor membre şi tuturor facultăţile
deci dacă le-am putea dezvolta pe sale, de cunoaştere a tuturor
amândouă, e cu atât mai bine. Nu proprietăţilor elementelor, atunci alte
trebuie să uităm că natura însăşi, influenţe, alte forţe, alţi curenţi vor
adică Inteligenţa cosmică are punctul începe să o poarte, să o ridice, şi,

4
progresiv, ea va regăsi facultăţile pe această atmosferă fluidică, subtilă,
care le poseda în trecut: va cunoaşte care înconjoară orice lucru, o numim
în acelaşi timp şi materia şi spiritul. aură. Evident, ea nu este vizibilă, cu
Se spune în Geneză că Adam şi excepţia clarvăzătorilor, multă lume
Eva au mâncat din fructul Arborelui nici nu ştie că există. Aura este deci
Cunoaşterii Binelui şi al Răului. acest fel de halou care înconjoară
Aceasta semnifică că nu au vrut să se fiecare fiinţă umană, cu diferenţa că
mulţumească cu cunoaşterea la unii este vastă, luminoasă,
spiritului, şi că au vrut de asemenea puternică, posedă vibraţii intense, în
să coboare în materie; au început timp ce la alţii, din contră, e mică,
atunci să coboare, şi aici, prin bucurie ştearsă, urâtă.
şi suferinţe, prin sănătate şi boli, Putem compara aura cu pielea.
studiază - mai mult răul - de milioane Cunoaşteţi importanţa pielii pentru
de ani. Depindea de ei să rămână sus, corpul fizic. Ea are numeroase funcţii.
în Paradis, să nu fi mâncat decât Mai întâi, are o funcţie de protecţie, e
fructele Arborelui Vieţii eterne, dar, un scut, o carapace: protecţie
împinşi de curiozitate, au vrut să vadă împotriva şocurilor, contra
ce era jos, şi atunci au început să substanţelor nocive, contra
sufere de frig, de obscuritate, de boli diferenţelor de temperatură, etc...
şi de moarte. Apoi, o funcţie de schimb, pentru că
Omenirea îşi continuă, încă, pielea absoarbe, respiră şi elimină. În
coborârea... Anumite religii numesc fine, pielea este un organ de simţ,
această coborâre “păcatul originar”. pentru că prin intermediul ei simţim
Dar o putem interpreta, de asemenea, temperatura, contactul, durerea, etc...
ca un studiu în care fiinţa umană a Dar, nu mă voi opri la aceste funcţii,
vrut să se lanseze. Da, acest Arbore al nu e domeniul meu, dacă vreţi
Cunoaşterii Binelui şi Răului, informaţii detaliate, le veţi găsi în
reprezenta nişte studii de făcut, nişte cărţile de anatomie şi fiziologie. Ceea
studii forte dificile, pentru că omul ce mă interesează e să fac o paralelă
trebuia să înfrunte o materie din ce în între piele şi aură. Aura posedă
ce mai densă. Dar ce era rău în asta? aceleaşi funcţii ca şi pielea. Putem
El a ales să coboare să se instruiască, spune că este pielea sufletului, ea
şi a coborât; acum e adâncit în este cea care-l îmbracă, care îl
studiile sale până la gât, pe cale de a- protejază, care îi dă sensibilitatea, şi,
şi da seama în ce infern s-a băgat. în fine, ea e cea care permite să lase
Pentru moment, el studiază răul, dar să treacă curenţii cosmici care permit
într-o bună zi va urca înapoi pentru a schimburi între sufletul uman şi toate
studia binele. creaturile, până la astre, între sufletul
Eu cunosc proiectele şi planurile unei creaturi şi Sufletul universal.
Inteligenţei cosmice, ştiu că atunci Putem, de asemenea să
când oamenii vor stăpâni şi domina comparăm aura cu atmosfera care
materia graţie celor cinci simţuri, ei înconjoară pământul. Da, e
vor începe să se avânte spre înălţimi extraordinar! Pământul posedă o
pentru a-şi dezvolta simţurile perdea de protecţie, pielea sa. Ea e
spirituale. Deci, cei care doresc să un pic mai îngroşată ca a noastră, e
avanseze pe drumul evoluţiei, să adevărat, dar joacă exact acelaşi rol.
înceapă să reducă din senzaţiile pe Graţie atmosferei sale, pământul evită
care le încearcă prin cele cinci simţuri multe pericole în cursa sa prin spaţiu!
pentru a căuta de acum înainte în ei Toate corpurile ce vin din spaţiu şi
înşişi. Înăuntru e vastitate, bogăţie... care ar putea produce catastrofe dacă
trebuie numai să căutăm! ar ajunge pe pământ, sunt obligate să
intre mai întâi în contact cu
Cap II AURA atmosfera unde sunt, în general,
dezintegrate. Atmosfera ne protejază
Tot ceea ce există, oamenii, de asemenea de alte pericole cum ar
animalele, plantele, şi chiar pietrele, fi anumite radiaţii cosmice, care ar fi
emit particule, produc emanaţii, şi mortale pentru noi, dar care

5
traversând atmosfera sunt că relaţiile sale cu oamenii şi lumea
neutralizate de elementele chimice cu exterioară depind de ea. Vă spun
care e impregnată. acestea pentru a reflecta. Fiecare
Prin intermediul aurei noastre se detaliu al pielii are o semnificaţie.
produce un schimb neîntrerupt între Chiar şi consistenţa sa (lucioasă,
noi şi forţele naturii. Toate influenţele suplă, dură, flască, moale) reflectă
cosmice, planetare şi zodiacale care calităţile, caracteristicile esenţiale ale
se deversează constant în spaţiu, vin unei fiinţe: rezistenţa sa, voinţa sa,
până la noi, şi după calitatea aurei activitatea sa, sau, din contră,
noastre, după sensibilitatea sa, slăbiciunea sa, lenevia sa şi
puritatea şi culorile sale primim o deficienţele sale.
anume forţă sau nu. Aura reprezintă, Destinul omului, succesele sale,
deci, antenele noastre, e un aparat eşecurile sale, totul este în piele.
care captează mesaje, unde, forţe Strângând mâna cuiva, spunându-i:
care ne vin din univers. Să “Bună ziua! Ce mai faceţi?” putem
presupunem acum că există în lume descoperi calităţile sale esenţiale.
anumite influenţe nefaste. Dacă aveţi Dacă cunoaştem corespondenţele,
o aură foarte puternică, foarte strângând mâna cuiva, putem să ne
luminoasă, aceste forţe nu pot trece facem o idee despre calităţile şi
şi ajunge la conştiinţa voastră pentru defectele sale. Dar cum mâinile se
a vă atinge, a vă zdruncina, a vă strâng automat, fără a da atenţie la
vătăma. De ce? Pentru că, înainte de ceva... nu descoperim nimic.
a vă atinge, ele trebuie, mai întâi, să Strângem mâna cuiva pentru a stabili
întâlnească aura voastră. Aceasta un contact, a face un schimb cu o altă
este o o barieră, un zid, sau ca o persoană şi, în acest schimb, trebuie
vamă la frontieră, şi la această vamă să dăm ceea ce avem bun, iar
se găsesc angajaţi care nu lasă să celălalt, la rândul său, trebuie să facă
treacă nimeni, fără să verifice ce are la fel. Dacă acest gest nu aduce
în bagaje, în maşini. Aceşti vameşi nimic, mai bine să nu-l facem.
acţionează în exteriorul conştiinţei Dar, să revenim la aură. Cum v-
noastre, dar ei pot să ne avertizeze. am spus, ea e constituită din
Diferenţiem funcţiile aurei, dar în emanaţii, dar nu numai ale corpului
realitate ele sunt legate: fizic, pentru că acestea nu sunt
sensibilitatea, schimbul şi protecţia, suficiente pentru a forma aura. Aura,
toate se fac în acelaşi timp. e mai complexă, e o combinaţie a
Acum, ce factori acţionează tuturor emanaţiilor a tuturor
pentru formarea aurei? La fel ca la corpurilor subtile, şi fiecare dintre ele,
formarea pielii. Există piele ordinară, prin emanaţiile sale, adaugă noi
zgrunţuroasă, uscată, şi altele, din nuanţe. Corpul eteric al omului
contră sunt suple, fine, plăcute... formează o aură care penetrează aura
Aproape oricine, e capabil ca dintr-o corpului fizic şi această aură a
privire să judece calitatea unei pieli. corpului fizic şi eteric ne arată
Şi de ce depinde această calitate? De sănătatea şi vigoarea sa. Corpurile
tot organismul, de buna funcţionare astral şi mental, prin activitatea lor -
sa fiziologică şi fizică. Omul e cel ce sau inerţia lor -, calităţile - sau
îşi formează pielea. defectele - lor, adaugă alte emanaţii,
Da, pielea poate să ne dezvăluie alte culori la aura de mai sus,
multe lucruri. Dacă ea e fină şi dezvăluind astfel natura sentimentelor
spirituală, înseamnă că omul e şi gândurilor omului. Şi dacă corpurile
spiritual, pentru că nimeni nu-şi poate cauzal, budhic şi atmic sunt trezite,
forma o piele care nu-i corespunde. ele adaugă alte culori, mai luminoase,
Inconştient, omul lucrează asupra alte vibraţii, mai puternice.
pielii sale, şi, dacă ştie cum să şi-o Emanaţiile celor trei corpuri
facă, poate chiar să o schimbe. superioare formează corpul de slavă,
Evident, e foarte greu, dar e posibil şi pe care apostolul Pavel l-a menţionat
este foarte important. Întreg destinul în Epistolele sale. V-am mai vorbit
omului depinde de pielea sa, pentru despre acest lucru. Îl numim de

6
asemenea corpul nemuritor, corpul să-ţi faci o idee. Şi aşa cum nu există
luminii sau corpul lui Christos. Când, două creaturi cu aceleaşi amprente
în momentul schimbării la faţă pe digitale, nu există, de asemenea,
muntele Tabor, Iisus a apărut cu două creaturi care au aceeaşi aură,
Moise şi Ilie discipolilor Petru, Iacov şi pentru că aura reprezintă totalitatea
Ioan, era atât de luminos şi radios că fiinţei umane.
ei nu au putut suporta această Atmosfera pământului e
strălucire şi au căzut la pământ. “Faţa impregnată de emanaţiile oamenilor,
sa strălucea ca soarele, spun animalelor, plantelor, pietrelor,
Evangheliile, veşmintele sale au apelor, munţilor şi a tuturor forţelor
devenit albe, ca şi lumina.” Această care vin de la planete şi stele. La fel e
transfigurare era o manifestare a şi aura umană; e o sinteză vastă,
corpului de slavă. foarte bogată a tot ceea ce există în
Corpul de slavă, ca şi aura, este om. De altfel, mineralele, plantele şi
o emanaţie a fiinţei umane, dar în animalele au de asemenea o aură,
timp ce aura exprimă totalitatea dar o aură numai fizică. Mineralele,
fiinţei - defectele ca şi calităţile - metalele şi cristalele proiectează
corpul de slavă este expresia vieţii anumite forţe care formează în jurul
spirituale cele mai intense. De aceea, lor un fel de mic câmp magnetic,
corpul de slavă se manifestă numai la colorat.
mari Maeştrii. Graţie acestui corp, cu La plante, corpul eteric adaugă
adevărat pur şi luminos ei vindecă vitalitatea, nevoia de a creşte şi
bolnavii, aduc binecuvântări pe conferă o aură mai intensă, de
oriunde trec şi călătoresc prin spaţiu. vitalitate mai mare decât cea a
Aura este deci fuziunea tuturor mineralelor. La animale, aura e şi mai
emanaţiilor fiinţei întregi. De aceea, bogată pentru că ele au deja un corp
când un Iniţiat vrea să cunoască o astral, corpul dorinţelor. În general,
persoană, el nu observă anume ele nu au început să-şi dezvolte corpul
aparenţa sa exterioară: fizionomia, mental, în timp ce la unele animale,
gesturile, limbajul său; nu, ci el se cum ar fi câinele, calul, elefantul,
străduie să-i simtă aura. Toate maimuţa... biologii găsesc un început
culorile, forţele şi emanaţiile fluidice al facultăţii de a gândi. E o gândire
care omul le răspândeşte în jurul său, rudimentară, desigur, dar în
şi pe care nu le poate ascunde, nici vecinătatea oamenilor, corpul lor
controla, iată, ce observă Iniţiatul! mental începe să se dezvolte, pentru
Anumite persoane sunt adevăraţi că oamenii, ocupându-se de animale,
artişti în camuflaj: ele îşi stăpânesc iubindu-le, îngrijindu-le, contribuie
perfect gesturile, privirea, vocea, mult la evoluţia lor. Cât despre
limbajul. Ceea ce nu ştiu, este că ele oameni, ei dezvoltă corpul lor mental
nu au nici o putere asupra într-un mod prodigios; ei nu o fac tot
manifestărilor subtile ale vieţii lor timpul în sensul favorabil, dar cei ce
interioare. Gândurile lor, sentimentele ştiu să se conducă şi să-şi
lor, creează forme, culori pe care ele desăvârşească gândirea, îşi întăresc
nu au nici o putere să le schimbe sau enorm aura.
să le ascundă. De aceea, pentru un Cât despre sfinţi, profeţi, Iniţiaţi,
Iniţiat, totul este clar: dacă fiinţele prin adorarea şi iubirea lor pentru
sunt în armonie sau în dezordine, Creator, ei îşi dezvoltă corpul lor
dacă emană din ele ceva constructiv, cauzal, corpul lor budhic şi corpul lor
benefic, luminos, o atmosferă care te atmic care formează o aură de o
întăreşte sau te purifică, sau, din splendoare extraordinară cu culori
contră, te îmbâcseşte, el simte într-o continuă mişcare, ca focurile de
imediat. Şi chiar şi sănătatea este artificii. Aura lor este, de asemenea,
vizibilă pe aură, starea ficatului, a foarte vastă, se povesteşte că aura lui
plămânilor, a creierului, etc... toate Budha se întindea pe mai multe
acestea sunt vizibile în aură. leghe. Da, marii Maeştri sunt capabili
Aura reprezintă deci o carte, dar să-şi mărească aura pentru a putea
o carte atât de subtilă, încât e dificil cuprinde o întreagă regiune sub

7
protecţia lor şi să penetreze în acelaşi cineva stă abia cinci minute aproape
timp aura tuturor oamenilor ce de dumneavoastră, apoi vă căutaţi în
locuiesc în acea regiune pentru a le zadar inspiraţia, bucuria, credinţa în
insufla o viaţă nouă. Ei nu au altă Dumnezeu. Totul a dispărut... Alţii
dorinţă sau scop decât de a-şi lărgi stau cinci minute cu voi şi sunteţi
aura pentru a se întinde şi a prinde revigoraţi, vechile voastre celule au
sub aripile lor, cum se spune, un dispărut şi din nou aveţi credinţă, din
număr cât mai mare de creaturi. Iată nou aveţi elan. Cauza acestor
idealul lor! E grandios, e sublim. Prin schimbări, trebuie să o ştiţi, este aura
aura lor, ei purifică atmosfera în jurul lor.
lor, o înfrumuseţează, iluminează şi Din acest motiv, aura este ca un
reînvie creaturile. Prin aură lucrează, instrument magic în mâna Iniţiaţilor.
de asemenea asupra grânelor şi Cum ea face parte din ei înşişi,
vegetaţiei şi schimbă curenţii oriunde merg, ei îmbunătăţesc
atmosferici. Da, aura Iniţiaţilor este regatul mineralelor, plantelor,
ceva divin! animalelor şi oamenilor. Şi aceasta nu
Graţie acestei aure imense, se opreşte aici. Prin aura sa, un
care le permite să atingă nenumărate Maestru ajută chiar şi desîncarnaţii,
regiuni ale universului, Iniţiaţii ajung care sunt miliarde şi miliarde în
la o înţelegere profundă a lucrurilor, spaţiu... Da, aura sa caută să se
care nu este o înţelegere intelectuală. întindă, chiar şi acolo, în cealaltă
De aceea, voi trebuie, de asemenea, lume. Eu cunosc această problemă,
să opriţi intelectul vostru să aibă am studiat-o. Un Maestru ameliorează
preocupări care nu vă aduc nici viziuni destinul a numeroase fiinţe din lumea
celeste nici beatitudine şi să vă astrală şi din lumea mentală; dacă pe
avântaţi, graţie unei aure puternice, pământ el nu se ocupă decât de un
luminoase, spre regiuni sublime unde număr mic de oameni, pe de altă
veţi învăţa cum a creat Dumnezeu parte, este, fără îndoială, în contact
lumea şi ce a scris prin intermediul cu o multitudine de creaturi care vin
stelelor, munţilor, lacurilor, păsărilor, să se încălzească, să se lumineze la
animalelor, plantelor. Pentru a creşte aura sa şi să primească un pic de
intensitatea, puritatea şi puterea vitalitate pentru a evolua.
aurei, esenţial este să avem un ideal Da, munca veritabilă a marilor
înalt de a munci aspra nouă înşine, să Maeştrii nu este aici, printre oameni;
îndeplinim acte nobile şi juste, să pe partea cealaltă munca lor e mult
avem gânduri şi sentimente pure. mai intensă, chiar dacă nu vedem
Acei care găsesc că natura nimic. Marii Maeştrii, care au realizat
actelor, gândurilor şi sentimentelor lor din toată inima lor, din tot sufletul lor,
nu are nici o importanţă pentru că din tot spiritul lor acest ideal de a-l
morala şi religia sunt acum ceva servi pe Dumnezeu, au trezit corpurile
perimat, de care trebuie să ne lor cauzal şi budhic, ale căror vibraţii
debarasăm, îşi urâţesc aura şi nu ating chiar şi creaturi care trăiesc pe
produc decât culori spălăcite şi alte planete. Şi în acelaşi fel, Maeştrii
murdare, vibraţii haotice şi care trăiesc pe alte planete ating
dizarmonioase, pe care alţii, în mod creaturile terestre, şi astfel se face un
inconştient, le simt şi se schimb, nu numai în sistemul solar,
îndepărtează. Nu iubim decât ceea ce dar în întreg cosmosul. Dumnezeu n-a
este pur, luminos, armonios, şi cel stabilit limite, nici frontiere în univers,
care vrea să fie iubit trebuie să şi dacă se spune că dragostea este
înţeleagă că nu trebuie decât să lase atotputernică, este pentru că ea poate
să intre în el forţe pure şi luminoase. traversa spaţiul pentru a atinge
Pentru acei care caută dragostea, astrele, planetele şi a atinge entităţile
puterea, sau lumina, nu există altă cele mai îndepărtate.
metodă decât cea de a lucra asupra Pentru ce s-au reprezentat
aurei lor, pentru a înlătura culorile sfinţii cu o aureolă în jurul capului? În
şterse care distrug, prin vibraţiile lor, trecut, exista o întreagă ştiinţă a
tot ceea ce este bun în alţii. O ştiţi, culorilor care a explicat că fiecare

8
virtute se exprimă prin intermediul Aceste două simboluri, al scutului şi al
unei culori particulare şi aura e sabiei, care vin din antichitate,
formată din culorile produse de reprezintă, deci, cele două principii:
aceste virtuţi. Sfinţii au fost fiinţe de o principiul feminin, aura, şi principiul
mare puritate, care voiau să se masculin, activ, gândirea susţinută de
apropie de Dumnezeu, să se topească voinţă, care zboară ca o săgeată. De
în El pentru a-L cunoaşte şi a deveni altfel, sabia, săgeata, lancea au
asemenea Lui, şi în această dorinţă de reprezentat întotdeauna principiul
cunoaştere, ei ajungeau la o anume masculin, activ. În astrologie,
penetrare, o anume înţelepciune şi o Săgetătorul, care trage săgeţi cu
culoare galbenă de aur tâşnea din arcul, este simbolul Iniţiatului care
profunzimea fiinţei lor, învăluindu-i. proiectează gândirea sa. El trage cu
Există tot felul de nuanţe de galben, arcul pentru a proteja oraşul Iniţiaţilor,
de la galbenul cel fin, delicat, până la pentru ca nici un inamic să nu poată
galben de aur. Fiecare nuanţă are o intra.
semnificaţie, şi se pot spune multe Priviţi cum, în plan fizic, oamenii
despre acest subiect care atinge o au ştiut să perfecţioneze unelte şi
problemă alchimică: cum să aparate cu care trebuie să lucreze sau
transformi toată materia în aur fluidic. să se apere. Aspiratoarele au înlocuit
Dacă discipolul nu-şi dezvoltă măturile, tractoarele au înlocuit
anumite calităţi şi virtuţi pentru a se căruţele, tancurile, rachetele au
proteja, inamicii intră în el, iar el nu înlocuit săgeţile, lăncile şi baionetele.
mai poate să scape de ei. Atunci, cum Dar, în plan spiritual, oamenii rămân
să ne protejăm? Lucrând asupra aurei, săraci, dezarmaţi. Şi totuşi, există tot
asupra purităţii şi grandorii sale. felul de mijloace şi arme. Tot ce am
Fiecare dintre aceste caracteristici putut găsi în plan fizic are
depind de virtuţile asupra cărora omul echivalentul său în plan spiritual. În
a lucrat. Dacă omul este pur, aura sa planul fizic, pielea şi veşmintele ne
devine limpede şi transparentă. Dacă protejează corpul fizic, în planul
e inteligent, aura este din ce în ce mai spiritual aura joacă acest rol.
luminoasă. Dacă trăieşte o viaţă Nu există protecţie mai eficace
intensă, ea vibrează mult. Dacă are decât o aură pură şi luminoasă.
voinţă puternică, ea devine foarte Desigur, toate obiectele, figurile şi
puternică. Dacă se concentrează spre formulele magice menţionate de
probleme spirituale, ea se lărgeşte, se tradiţia ezoterică au raţiunea lor de a
amplifică şi devine imensă. Şi fi, toate au un sens profund, dar nici o
frumuseţea, adică frumuseţea formulă, nici un talisman nu e aşa
culorilor, depinde de armonia între puternic ca aura. Înainte de a ne
calităţi şi virtuţi. Aura mai are multe adresa spiritelor, şi mai ales spiritelor
nuanţe, dar v-am spus esenţialul. infernale, un Mag trasează un cerc
Deci, cei care au tot timpul pentru a înscrie, în interior, numele lui
gânduri bune, credinţă, speranţă, Dumnezeu sau simboluri; acest cerc
bunătate, puritate, sunt beneficiarii este o reprezentare a aurei. Nu putem
tuturor bogăţiilor naturii şi ceea ce să ne impunem dând ordine spiritelor
este rău nu poate să-i atingă, să intre tenebroase dacă nu avem în jurul
în ei. Astfel, ei sunt protejaţi, ca de un nostru un cerc protector, o aură
scut. Scutul pe care îl poartă cavalerii puternică. La modul general, putem
în poveşti nu e nimic altceva decât spune, de asemenea, că nu vom
simbolul aurei. Şi sabia cavalerului? obţine rezultate spirituale dacă nu
Acestea sunt proiecţii de lumină care avem în jurul nostru un cerc de
ies din om. Vedeţi, sunt două protecţie, adică aura compusă din
simboluri. Aura, această incintă care virtuţi şi forţe divine care
ne înconjoară, reprezintă principiul simbolizează numele Domnului înscris
feminin; şi gândirea pe care omul o în cerc.
proiectează, sau spiritul său care se Dar multă lume se amestecă în
lansează în spaţiu, reprezintă practicile magice fără să cunoască
principiul masculin, activ, dinamic. originea simbolurilor pe care le

9
utilizează, fără a înţelege sensul a asupra virtuţilor: puritate, răbdare,
ceea ce fac. Ei se mulţumesc să se indulgenţă, generozitate, bunătate,
conformeze ritualurilor indicate în speranţă, credinţă, smerenie,
cărţi, fără să se gândească că în dreptate, dezinteres. Această a doua
interior trebuie, de asemenea, să metodă este cea mai sigură. Lucraţi
traseze un cerc şi să înscrie numele asupra virtuţilor şi virtuţile formează
Domnului, adică să dobândească aura. Evident, puteţi aplica ambele
virtuţi care să formeze o aură de metode, e şi mai bine. Prin virtuţi
puritate, sfinţenie, de lumină şi de aceasta se face natural; prin voinţă
dragoste. Ei ignoră toate acestea, de conştientă aceasta se face de
aceea, în ciuda cercului, ei sunt asemenea, dar e mai puţin eficace.
vulnerabili. Acest cerc nu se trasează Deoarece, să presupunem că vă
în exterior, iar în interior ei nu sunt în concentraţi în fiecare zi asupra aurei,
regulă, deci nu sunt protejaţi. dar în acelaşi timp trăiţi o viaţă
Când se spune că magul, ţinând ordinară, călcând legile divine: pe de
în mână o baghetă sau o sabie, se o parte construiţi, dar pe de altă parte
plasează într-un cerc şi citeşte distrugeţi. De aceea e mai bine să
formule dintr-o carte, este exact, dar îmbinaţi cele două metode: să trăiţi o
pentru Iniţiat, fiecăruia dintre aceste viaţă onestă, pură, plină de iubire, şi
detalii îi corespunde ceva care trebuie în acelaşi timp să lucraţi conştient
să posede în interior. Iniţiatul trebuie, asupra aurei, prin imaginaţie.
mai întâi, să aibă bagheta magică în Cum v-am spus, pe măsura
interior, sabia în interior, şi cartea de dezvoltării sale, aura vă va permite să
asemenea, în interior. Iniţiatul citeşte, comunicaţi cu toate regiunile
şi cartea reprezintă cunoaşterea spaţiului. Studiaţi planetele sistemului
tuturor forţelor şi tuturor spiritelor nostru solar: le separă milioane de
naturii. Bagheta magică, sau sabia, kilometri, dar în realitate ele se ating,
reprezintă voinţa cu care trebuie să fuzionează şi formează o unitate. Da,
lucreze. Dacă nu are această baghetă, numai în aparenţă sunt separate. Să
aceasta înseamnă că nu posedă luăm exemplul Pământului:
voinţă şi nu va putea conjura spiritele. continentele au o anumită întindere,
Şi acum, cum să lucrăm asupra dar apele sunt în mai mare proporţie
aurei? Putem să o facem în două decât continentele; la rândul său,
maniere. Mai întâi, prin voinţa atmosfera gazoasă care înconjoară
conştientă, adică concentrându-ne planeta ocupă de mai multe ori
asupra culorilor, imaginându-ne că volumul său; apoi, deasupra
înnotăm în culorile cele mai pure, cele atmosferei, Terra are un corp eteric,
mai luminoase. Pentru a avea o idee un corp astral şi un corp mental, încă
exactă asupra celor şapte culori, şi mai vast... Pentru că Terra e o
trebuie să vă serviţi de o prismă. creatură vie, inteligentă, care are de
Culorile pe care le vedeţi în natură, asememnea suflet şi spirit. Şi cum e
ale florilor sau ale păsărilor nu sunt la fel şi pentru alte planete, atunci,
exact cele ale luminii solare. În timp vedeţi, totul se întrepătrunde.
ce, cu ajutorul prismei vedeţi exact ce Corpurile lor fizice sunt îndepărtate,
sunt cu adevărat roşul, portocaliul, dar aura lor, emanaţiile lor se ating,
galbenul, verdele, albastrul şi violetul. fuzionează. Astfel putem explica, în
Apoi, puteţi face face un exerciţiu astrologie, influenţele planetare;
imaginându-vă cum culorile ies din voi graţie aurei lor, planetele se
şi se propagă în spaţiu, că sunteţi întrepătrund şi acţionează unele
scufundat în această lumină, în aceste asupra altora şi asupra creaturilor
culori, că sunteţi înconjuraţi de o sferă care le locuiesc.
luminoasă şi că trimiteţi în tot Multe lucruri despre aură nu
universul dragostea voastră. Acestea sunt încă explicate, dar esenţialul
sunt exerciţii foarte plăcute, se poate este să învăţaţi să vă ocupaţi de aura
să nu mai vreţi să vă opriţi, făcându- voastră, aşa cum vă ocupaţi de piele.
le! Faceţi băi, o îngrijiţi, nu-i aşa?... Dar,
A doua metodă este de a munci evident, pentru aură e puţin mai greu:

10
nu putem să-i aplicăm loţiuni, creme... credinţa voastră creşte, culoarea
sau biftecuri, pentru a o îndulci! De albastră din aură seamănă cu albastrul
altfel, chiar şi pentru piele, remediile cerului.
nu sunt grozave. Există femei care nu În fiecare zi faceţi acest
se spală pe faţă, spunându-şi că nu exerciţiu. Luaţi o prismă, orientaţi-o în
vor să-şi strice pielea. Dar nu există lumina soarelui, şi priviţi cum,
nimic mai minunat decât apa! Lăsaţi traversând-o, lumina se descompune
toate aceste loţiuni şi creme care sunt în şapte culori. După ce aţi
chiar periculoase: nu ştiţi ce vă contemplat adevăratele culori,
pătrunde prin pori. închideţi ochii şi imaginaţi-vă că
Umanitatea de acum e sunteţi înconjurat de violet, apoi de
obişnuită să îmbunătăţească numai albastru, de verde. şi aşa mai
aparenţa, dar în viitor se va insista departe... Sau, începeţi cu roşul,
asupra avantajelor aspectelor părţilor mergând spre violet, păstrând câteva
interioare, şi, în loc să alerge la toate minute fiecare culoare în jurul vostru.
institutele de frumuseţe terestre, Practicând în fiecare zi acest exerciţiu,
femeile vor intra în propriul lor institut vă veţi purifica aura, o veţi întări şi vă
de frumuseţe spiritual, adică vor lucra veţi simţi atât de bine, încât vă veţi
asupra aurei lor. Acesta e un veritabil mira. Iar când cineva din familia
institut de frumuseţe. O aură intensă, voastră sau dintre prietenii voştri va fi
luminoasă înfrumuseţează... şi, cel bolnav, sau nefericit, descurajat, dacă
puţin, e o frumuseţe durabilă! Pe veţi vrea, cu adevărat, să-l ajutaţi,
când, o femeie care iese dintr-un faceţi acelaşi lucru asupra lui,
institut de frumuseţe este veselă trimiteţi-i cele mai frumoase culori ale
pentru 24 de ore... dar poimâine, ce prismei. Da, câte exerciţii putem face
tablou vechi! Ei da, aceasta e pentru cu aura şi culorile sale!
că îmbunătăţirea nu vine din interior, Toate aceste exerciţii cu culorile
iar tot ceea ce nu vine din interior, nu le puteţi face dimineaţa mergând la
durează. răsăritul soarelui. Privind soarele,
Particulele emanate de un mare vizionând aura cu care este înconjurat
Maestru sunt dătătoare de viaţă, şi cum ţâşnesc culorile din el şi se
intense, luminoase, puternice. propagă în spaţiu spuneţi: “Eu, de
Penetrând aura noastră, aceste asemenea, vreau să-mi înconjur fiinţa
particule intră în structura noastră şi proprie cu lumină de aur, albastră,
transformă fiinţa noastră. Aceia care violetă...” Şi scăldaţi-vă îndelung în
au primit cu dragoste aceste această splendoare, în aceste culori,
emanaţii, vor începe, într-o zi, să contemplaţi-le, imaginaţi-vă că merg
gândească ca şi maestrul lor, să se foarte departe, că toate creaturile se
poarte ca el, să devină liberi ca el. mişcă în această atmosferă minunată,
Desigur, aceasta nu se întâmplă că înnoată în această lumină, că sunt
decât după ani de zile, dar se impregnate de această lumină... şi
întâmplă. Din păcate, oamenii nu se aura voastră va deveni pentru ele o
opresc niciodată asupra acestei părţi binecuvântare. Puteţi să mergeţi
invizibile. Ei nu se bazează decât pe oricât, nu există limite. Oamenii sunt
ceea ce le putem arăta, sau pe ceea cei care îşi crează tot timpul limite.
ce pot atinge. Partea invizibilă o Trebuie să avem o ambiţie nesfârşită
neglijează. Şi totuşi, e atât de pentru bine şi să spunem: ”Voi merge
importantă! până acolo!” Un Maestru, un discipol
Deci, decideţi-vă să lucraţi evoluat, trimit dragostea lor întregii
asupra aurei şi veţi înţelege multe creaţii, întregului univers, şi această
lucruri. Când sunteţi furioşi sunteţi dragoste merge mai departe decât
înconjuraţi de culoarea roşie ca focul, astrele... Da, pentru unii, e o realitate!
dar un roşu întunecos, murdar, foarte Ei îşi trimit dragostea lor până la astre
diferit de roşul trandafiriu ce şi ca un val, dragostea astrelor revine
corespunde dragostei. Şi dacă nu şi se revarsă asupra lor, iar ei înnoată
aveţi credinţă, pace, albastrul aurei în dragoste, trăiesc în iubirea
voastre este şters, urât; pe măsură ce cosmică.

11
Calitatea aurei noastre este cea care
II atrage virtuţile lui Saturn (răbdarea,
stabilitatea, dorinţa de a cunoaşte)
Una din funcţiile aurei este de a sau defectele sale (tristeţea,
asigura schimburile între astrele încăpăţânarea, acrimea), virtuţile lui
exterioare şi astrele care sunt în noi. Jupiter (grandoarea, generozitatea,
Dacă aura noastră e impură, bunătatea, clemenţa) sau defectele
întunecată, nu numai că nu poate sale (ambiţia, vanitatea, dorinţa de a
sesiza curenţii benefici, dar ea îi domina pe alţii, de a-i strivi chiar).
captează pe cei malefici. Spunem că Deci, problema care se pune pentru
există planete benefice şi planete discipol este de a şti să lucreze asupra
malefice. Dar atunci, de ce aceeaşi aurei sale pentru a primi numai
planetă acţionează favorabil asupra influenţele favorabile ale planetelor.
unora şi defavorabil asupra altora? E Pentru că, contrar opiniei majorităţii
simplu: acela care nu primeşte decât astrologilor, influenţele bune sau rele
influenţele proaste nu e pregătit să le ale planetelor asupra unei fiinţe
capteze pe cele bune. În realitate, umane nu depind exclusiv de semnul
toate planetele sunt benefice, dar şi de casa în care ele se află, nici de
acţiunea lor asupra omului depinde de aspectele care există între ele; după
aura sa. Dacă în aură se găsesc gradul de evoluţie a persoanei, aceste
elemente care nu permit ca influenţe se vor manifesta diferit. De
influenţele benefice ale unei planete aceea se spune: “astrele predispun,
să intre în om, curenţii pe care dar nu dispun”.
această planetă îi trimit se alterează, Vedeţi, problema aurei este
se sparg şi produc efecte nocive. În foarte importantă. Dacă aura voastră
schimb, dacă aura sa e pură, nu e pură, nu pot penetra în voi, nu
puternică, toate influenţele, chiar şi numai influenţele planetelor ci şi
cele proaste, devin bune pentru el. binecuvântările pe care fiinţele
Să nu fiţi miraţi când auziţi că angelice le trimit pe pământ, din
planetele există de asemenea în noi... cauza tuturor straturilor groase care
Omul este o reflectare a cosmosului, ascund fiinţa voastră adevărată. Când
toate planetele există de asemenea în norii sunt îngroşaţi, ei acoperă
el, ca şi în univers, ele se rotesc în soarele, care nu mai poate să
jurul soarelui lui interior. Se pot spune încălzească, nici să lumineze
multe lucruri despre acestea. Această creaturile. Este la fel şi pentru
ştiinţă a fost cunoscută în trecut, persoanele îngrijorate, tulburate,
acum e aproape pierdută, dar în viitor furioase sau pline de duşmănie: există
ea se va fi din nou învăţată. nori pe aura lor. De altfel, aura este
Marte, Saturn, Uranus, Pluto sunt de o subtilitate infinită a vibraţiilor; ea
considerate malefice; în realitate, ele sunt aşa e animată de mişcări rapide, variază
pentru creaturile care nu lasă să constant după starea noastră de
treacă virtuţile lor. Calităţile bune a lui conştiinţă şi chiar după starea de
Marte sunt voinţa, cutezanţa, dorinţa sănătate. Omul posedă, bineînţeles, o
de a învinge dificultăţile, de a atinge aură care nu se schimbă, care arată
scopul fixat; şi cele rele sunt evident ceea ce este el în profunzime, dar ea
cruzimea, violenţa, nevoia de a are nuanţe care variază de la un
distruge. Calităţile bune ale lui Venus moment la altul. La fel stau lucrurile
sunt bunătatea, farmecul, delicateţea, cu faţa omenească: în timpul unei
iar cele rele sunt senzualitatea, zile, trece prin tot felul de expresii,
frivolitatea, infidelitatea. În om se fără ca aceasta să-i afecteze forma
manifestă aspectele bune sau rele ale nasului, frunţii sau gurii. În cazul
acestor planete, după cum aura sa aurei, ea e compusă din anumite
este pură sau obstrucţionată de radiaţii, din anumite culori care
elemente care, prin afinitate, atrag revelează adevărata natură a omului,
influenţele bune sau rele. care nu se modifică de-a lungul
Aceste legi sunt valabile de existenţei lui, în timp ce alte vibraţii
asemenea pentru celelalte planete. vin şi pleacă, exprimând stări

12
pasagere. noi navigăm noaptea; suntem în
Deci, acei care se lasă purtaţi obscuritate, şi dacă nu proiectăm, de
de anumite emoţii sau anumite jos, semnale luminoase, fiinţele
slăbiciuni îşi ard fără încetare aura, şi invizibile, îngerii, arhanghelii, nu ne
când forţele benefice vor să pătrundă vor percepe. Trebuie, deci, să
în ei pentru a-şi face cuib, ele sunt proiectăm lumini, şi aceste lumini
împiedicate de veritabile carapace de sunt proiectate de către aură. Deci,
culoare ştearsă şi opacă. Să cel ce posedă o aură foarte luminoasă
presupunem că trăiţi o viaţă este perceput de lucrătorii Cerului şi
nerezonabilă, haotică, aura voastră va dacă el îi cheamă, ei se pot dirija spre
fi atunci traversată de multe el din cauza luminii sale. Aceasta, e
turbioane şi vibraţii dezordonate, şi tot o imagine... deoarece, dacă
ea nu va mai putea fi un ecran spiritele angelice vor să găsească pe
suficient de puternic pentru a rezista cineva, fiţi siguri că au mai mult de un
atacurilor şi ostilităţilor lumii mijloc la dispoziţie. Din totdeauna se
invizibile. Apoi, schimburile pe care le spune că Terra e o vale a lacrimilor, a
faceţi cu universul şi cu toate suferinţelor şi a tenebrelor. Ei da, nu e
creaturile nu vor mai fi armonioase. de mirare când oamenii trec
După legea afinităţilor, nu veţi atrage neobservaţi când suferă, gem, se
din univers numai ceea ce este revoltă: ei nu emit nici o lumină!
dezordonat, haotic şi sumbru, iar ceea Trebuie să emitem semnale luminoase
ce este luminos, veţi respinge. Deci, prin intermediul aurei.
dacă aura voastră este impură, Aura vă serveşte, deci, la a
ştearsă, haotică, toate forţele atrage atenţia acestor fiinţe celeste
armonioase, pure şi luminoase vor asupra voastră. Dar ea vă permite, de
rămâne în afară, şi numai ceea ce asemenea, să aveţi acces la regiunile
este şters şi urât se va scufunda în ea, unde locuiesc aceste fiinţe. Pentru a
pentru că ea nu va lăsa să treacă putea merge în anumite locuri,
decăt ceea ce i se aseamănă. Cum trebuie să aveţi un paşaport; de
spunem noi în Bulgaria: “ Măgarii îndată ce l-aţi obţinut, porţile vi se
râioşi se adulmecă între ei, peste dechid. Aşa este şi în planul fizic, şi în
şapte dealuri”... şi se regăsesc! planul spiritual. Pentru a intra în
Deci, dacă aura voastră nu e anumite regiuni ale lumii invizibile, ne
luminoasă, ea nu e o bună perdea de trebuie un paşaport, care e de fapt
protecţie, nici un bun aparat pentru a aura, cu culorile care le conţine.
percepe lumea invizibilă şi partea Astfel, pentru a fi admis într-o regiune
ascunsă a lucrurilor, şi nu veţi avea anumită, trebuie ca aura să posede
nici intuiţie, nici presentiment. Nu veţi culorile acestei regiuni. Dacă aveţi, de
mai putea face schimburi cu Cerul, şi exemplu, culoarea galbenă, de aur,
fiinţele din regiunile îndepărtate nu sunteţi primiţi în bibliotecile naturii şi
vor băga în seamă existenţa voastră; toate secretele vă sunt revelate.
fiinţele lumii invizibile, care locuiesc Albastrul vă permite accesul în
foarte sus, nu vă văd. În timp ce, dacă regiunile muzicii şi religiei, roşul în
aura voastră e luminoasă, fiinţele vă cele din care veţi sorbi esenţa însăşi a
văd. De ce? Să presupunem că vitalităţii. Aura e determinantă pentru
navigaţi pe ocean în timpul nopţii; a fi primit în lumea invizibilă. Culorile
dacă vaporul nu e luminat, nimeni nu- ei sunt un fel de paşapoarte pentru
l va vedea. Dar dacă lansaţi semnale, regiunile cărora le corespund, iar
proiectaţi lumini, veţi fi zăriţi de spiritele care locuiesc în aceste
îndată, şi comunicarea se va face. regiuni vă recunosc şi vin să vă ajute.
Aceasta e o imagine, evident că în Starea aurei, puritatea sa,
zilele noastre există multe alte limpezimea sa, depind de felul în care
mijloace de a stabili contacte de trăieşte omul. Dacă el se lasă pradă
comunicare, dar ea vă va face o idee trândăviei interioare, dezordinii,
despre ce vreau să vă fac să vicilor, aura sa începe să se asemene
înţelegeţi. cu o mlaştină care emană tot felul de
Terra este ca un ocean pe care miasme vătămătoare pe care alţii le

13
simt. Chiar dacă nu văd nimic - mai divizată în regiuni unde locuiesc
puţin clarvăzătorii - e dificil de văzut arhangheli, îngeri, spirite ale naturii,
aura oamenilor, ei simt o atmosferă dar de asemenea şi entităţi ale
apăsătoare, obscură, ca în apropierea infernului. Aceasta depinde de viaţa
unei mlaştini. În timp ce un Iniţiat, un omului. Acel care are binecuvântarea
Maestru, care timp de secole, milenii de a fi locuit de spirite luminoase se
a muncit să dezvolte în el dragostea, manifestă prin daruri extraordinare de
înţelepciunea, puritatea, dezinteresul, clarviziune, claraudiţie, de
posedă o aură imensă, în care vindecător... face miracole! În timp
creaturile vin să se scalde şi unde se ce, pentru acel care atrage entităţi
simt hrănite, liniştite, reînprospătate, malefice se vorbeşte de posesiune, de
antrenate într-o direcţie divină. De subjugare...
aceea, discipolii pot primi multe Trebuie făcută, deci, o muncă
binecuvântări din partea aurei de desăvârşire, în ani de zile pentru a
Maestrului, dar cu condiţia să fie face din aura noastră o antenă
conştienţi, pentru că dacă nu sunt capabilă să atragă ceea ce este cu
conştienţi, orice ar face Maestrul lor, adevărat frumos şi benefic în univers.
ei rămân închişi influenţei lui. Dacă v-aş întreba: “Ţineţi cu adevărat
Dar discipolul nu trebuie să se la sănătatea, frumuseţea, pacea,
mulţumească să beneficieze de aura fericirea voastră?” veţi răspunde:
Maestrului său; el trebuie să lucreze “Bineînţeles, nu le vrem decât pe
asupra propriei aure, şi pentru acestea!” Şi atunci, de ce nu faceţi
aceasta trebuie să îşi schimbe viaţa. nimic pentru a le dobândi? Toate
Pentru că, dacă nu face nimic pentru aceste binecuvântări nu pot veni de
a-şi schimba viaţa sa mediocră, plină sus, prin hazard. Cel mai bun mijloc
de slăbiciuni şi stupidităţi, toate de a le atrage este de a lucra asupra
exerciţiile de concentrare asupra aurei aurei: prin dragoste o umpleţi de
pe care ar putea să le facă, nu vor viaţă, prin înţelepciune o faceţi mai
servi la mare lucru. E exact ce se luminoasă, prin forţa caracterului o
întâmplă în cazul sănătăţii: dacă ne faceţi mai puternică, printr-o viaţă
mulţumim să luăm medicamente, fără pură o faceţi mai limpede şi mai clară.
a ne schimba modul de viaţă, Calităţile pe care vreţi să le daţi aurei
medicamentele nu vor fi decât voastre depind de virtuţile pe care
paleative. E greu să faci oamenii să vreţi să le dezvoltaţi.
înţeleagă că singura metodă cu Nu e bine să se creadă că
adevărat eficace este de a face dezvoltând o singură calitate, veţi
schimbări în modul lor de a trăi. obţine toate binecuvântările. Nu,
O aură pură aduce, mai întâi, fiecare lucru e determinat în univers,
ameliorări în voi înşivă, dar ea şi fiecare virtute atrage o
transformă, de asemenea, şi binecuvântare determinată. Ar fi prea
ambianţa din jurul vostru, de aceea lung să vă vorbesc de toate nuanţele,
unii încep să vă iubească: fără a şti dar puteţi să vă gândiţi voi înşivă.
pentru ce, ei se simt bine în Dacă ştiţi să observaţi, ar fi trebuit să
apropierea voastră. În realitate, ei o remarcaţi în circumstanţele simple
simt prezenţa fiinţelor luminoase pe ale vieţii. Când cineva vorbeşte, se
care aura voastră le atrage. Entităţile exprimă cu forţă şi convingere, şi
celeste iubesc culorile pure, şi când această convingere influenţează pe
zăresc o fiinţă înconjurată de această alţii. Dar analizaţi-i bine cuvintele,
lumină şi aceste culori, ele fug spre poate vă veţi da seama că spune
ea, aşa cum entităţile tenebroase multe prostii. Invers, există persoane
merg după oamenii vicioşi şi răi şi îi inteligente şi care vorbesc inteligent,
fac respingători pentru anturajul lor. dar nu au capacitate de convingere,
Dar oamenii sunt atât de inconştienţi, nu sunt ascultate. Forţa de
nu ştiu nici de ce, nici cum atrag convingere e un lucru, iar inteligenţa
lucrurile bune sau rele. e un altul! Sunt virtuţi diferite care
Aura e o lume organizată, dau aurei diferite calităţi. Trebuie să
ierarhizată. Ca şi arborele vieţii, ea e reflectaţi la aceasta şi să înţelegeţi că

14
muncind zilnic pentru a vă îmbogăţi Divinităţii. Este numărul Kabbalei,
aura cu calităţi noi, veţi obţine tot pentru că Kabbala ne relevă factorii,
ceea ce vă doriţi. principiile care acţionează în univers.
Kabbala răspunde la întrebarea
Cap III PLEXUL SOLAR “cine”: cine a creat? cine acţionează?
12 perechi de ganglioni dorsali:
Sistemul nervos simpatic e 12 este numărul Naturii condusă de
compus din centrii care se etajază de aştri; este numărul astrologiei (cele
la creier până la baza măduvei 12 constelaţii zodiacale), care
spinării şi dintr-o parte periferică, studiază influenţele corpurilor celeste,
constituită dintr-un ansamblu de nervi funcţiile organelor corpului cosmic.
şi ganglioni uniţi între ei printr-o reţea Astrologia este în legătură cu
de fibre nervoase numit plexuri. circulaţia şi respiraţia. Punctul vernal,
Plexul solar, situat la nivelul de exemplu, retrogradează un grad la
stomacului, este unul dintre ele. fiecare 72 de ani; ori, 72 este de
Ganglionii sistemului simpatic se asemenea numărul bătăilor inimii pe
repartizează astfel: minut. Pentru respiraţie, norma este
- 3 perechi de ganglioni de 18 mişcări pe minut, şi 18 este un
intracranieni amplasaţi pe traseul sfert din 72. Astrologia răspunde la
nervului trigemen. întrebarea “când”?
- 3 perechi de ganglioni 2 ori 4 perechi de ganglioni
cervicali în relaţie cu inima. lombari şi sacrali: 4 este numărul
- 12 perechi de ganglioni dorsali alchimiei, pentru că reprezintă cele 4
în relaţie cu plămânii şi plexul solar stări ale materiei: pământ, apă, aer şi
- 4 perechi de ganglioni lombari foc. Alchimia răspunde la întrebarea
în relaţie cu plexul solar şi, prin plexul “ce”?
solar, cu stomacul, intestinul subţire, Cele 26 de perechi de ganglioni ale
ficatul, pancreasul, rinichii. sistemului simpatic sunt deci divizaţi în 5
- 4 perechi de ganglioni sacrali grupe. Aceste 5 grupe de ganglioni
în relaţie cu rectul, organele genitale sunt legate de 5 virtuţi reprezentate
şi vezica. de pentagramă: puritate, dreptate,
Aceştia fac în total 26 de dragoste, înţelepciune şi adevăr.
perechi. Acest număr, 26, nu este un - Puritatea este legată de cele 4
număr oarecare. Un kabalist vă va perechi de ganglioni sacrali ce
spune că este numărul celor 4 litere constitue baza lanţului de ganglioni,
ale numelui lui Dumnezeu: pentru că puritatea este baza,
E extraordinar să constatăm că fundamentul.
numele lui Dumnezeu e construit - Justiţia corespunde celor 4
după aceleaşi legi ce conduc perechi de ganglioni lombari (situaţi
structura sistemului simpatic! în regiunea rinichilor,
Cele două grupe de 3 perechi la care e legată Balanţa , simbolul
de ganglioni intracranieni şi cervicali echilibrului), în relaţie cu toate
sunt în legătură cu lumea divină, ei organele nutriţiei: stomac, ficat,
corespund părţii psihologice ale intestin, etc... Din cauză că omul nu
naturii. se ştie hrăni cum trebuie, echilibrul
Cei 12 perechi de ganglioni este rupt, platanele balanţei sunt
dorsali sunt în legătură cu lumea dereglate şi necazurile ce urmează
spirituală; ei corespund părţii revelează că justiţia trebuie să
fiziologice ale naturii. intervină pentru a restabili ordinea.
Cele două grupe de 4 perechi - Dragostea este legată de cele
de ganglioni lombari şi sacrali sunt în 12 perechi de ganglioni dorsali.
legătură cu lumea fizică; ei corespun Dragostea este o forţă care ne dilată
părţii anatomice ale naturii. (şi această dilatare se regăseşte în
Să studiem fiecare dintre aceste mişcările respiraţiei), care ne leagă de
grupe mai în detaliu: toate fiinţele, de tot universul,
2 ori 3 perechi de ganglioni rezumat de cele 12 constelaţii ale
intracranieni: 3 este numărul zodiacului.

15
- Înţelepciunea este legată de trezindu-se, un adevărat discipol
cele 3 perechi de ganglioni cervicali gândeşte aşa: “Domnule Dumnezeu,
care prin intermediul nervilor cardiaci Creatorul nostru, Îţi mulţumesc că m-
sunt în relaţie cu inima, pentru că am trezit în viaţă, sănătos, putând să
adevărata înţelepciune vine din inimă. respir, să merg, să cânt, să privesc, să
- Adevărul este legat celor 3 aud... pentru că acestea sunt comori
perechi de ganglioni intracranieni, inestimabile.” Trebuie să ne sculăm
pentru că adevărul este în vârf, este scopul bucuroşi, mulţumind Domnului. Dacă
de atins, este deasupra tuturor. oamenii îmbătrânesc atât de repede,
Adevărul, înţelepciunea, este din cauză că nu ştiu cum să
dragostea, dreptatea şi puritatea ne cheme în fiecare zi bucuria.
pot pune în contact cu toate forţele Plexul solar e un centru extrem
armonioase din univers de la care de important şi trebuie să evităm tot
primim binecuvântări. Fiecare virtute ceea ce ar putea să îl contracte,
ameliorează funcţionarea ganglionilor pentru că el întreţine mai departe
şi organelor de care e legată, în contracţia vaselor de sânge şi
acelaşi fel în care fiecare greşeală diferitelor canale ale organismului. Şi
împotriva acestor virtuţi deranjază când sângele sau celelalte lichide
funcţionarea lor. circulă prost, se formează depozite
S-a crezut mult timp că nu care, cu timpul, sfârşesc prin a
există nici o legătură între creier şi provoca tot soiul de probleme. Ceea
sistemul simpatic. În zilele noastre se ce perturbă mai mult plexul solar sunt
ştie că această relaţie există, şi este manifestările dezordonate ale corpului
chiar foarte strânsă. Creierul nu poate astral: frica, furia, gelozia, dragostea
acţiona direct asupra organelor, ci pasională. Şi cum plexul solar e un
acţionează prin intermediul unui rezervor de forţe, consecinţa acestor
conductor, care e marele simpatic şi dizarmonii e o demagnetizare totală.
al cărui cel mai important centru este Când simţiţi un frison sau un şoc,
plexul solar. Iniţiaţii lucrează la a imediat veţi fi golit de forţe, picioarele
conştientiza legătura dintre plexul nu vă mai susţin, mâinile vă tremură,
solar şi creier, pentru că o dată capul vă este vid. Aceasta semnifică
realizată conştient, totul devine uşor: că plexul vostru solar şi-a epuizat
prin intermediul plexului solar, ei pot forţele sale.
să ajungă să-şi controleze şi să-şi Plexul solar poate să se
reînsprospăteze organele corpului lor golească, dar poate să se şi umple,
fizic. este chiar ceea ce discipolul trebuie
Există o legătură între stările să înveţe: cum să-şi umple plexul
psihice şi stările fizice. Tristeţea, de solar. Vă voi da câteva metode.
exemplu, acţionează asupra căilor Fiecare arbore e un rezervor de
simpatice, care, având un rol forţe născute din soare şi pământ, şi
vasoconstrictor, începe să contracte putem sorbi aceste forţe. Alegeţi un
sistemul arterial. Această contracţie arbore mare, aşezaţi-vă cu spatele la
produsă de tristeţe, împiedică deci el puneţi mâna stângă la spate, cu
circulaţia sângelui, şi, prin urmare, de palma pe trunchiul arborelui; în
asemenea, şi digestia, respiraţia, acelaşi timp puneţi palma mâinii
etc... Ne simţim, deci, comprimaţi, dreapte pe plexul solar. Concentraţi-
sărăciţi, abandonaţi. Nu e chiar aşa, vă asupra arborelui cerându-i să vă
dar e o impresie ce rămâne. Pentru a dea o parte din energiile sale: le veţi
pune în acţiune, în sens invers, nervii primi prin palma stângă şi le veţi ceda
care dilată, trebuie să apelăm la prin palma dreaptă în plexul vostru
bucurie, dragoste, şi, în fiecare solar. E un fel de transfuzie de
dimineaţă, la trezire, în loc să ne energie.
gândim: “Nu mai am bani, iubita mea Puteţi să vă reînprospătaţi
mă înşeală, n-am primit scrisorile pe plexul solar ascultând curgerea unui
care le aşteptam...” trebuie, din izvor, unei cascade sau unei fântâni.
contră, să ne străduim să avem o Acestea sunt metode în aparenţă
gândire pozitivă. În fiecare dimineaţă, nesemnificative, dar care dau mari

16
rezultate. Apa care curge influenţează metodele ce vi le-am dat pentru a
plexul solar care primeşte astfel viaţă lucra cu plexul solar, dacă nu, veţi sta
şi este astfel mai apt să alunge ani de zile, fără să simţiţi că el este
materialele nocive. Privim adesea apa acolo, trezit, viglent, şi vă dilată. Totul
care curge, dar inconştient, nu ne va rămâne în creier şi nu veţi obţine
dăm seama despre lucrarea ce o nici un rezultat nici privind soarele,
putem face graţie ei pentru a evolua nici în meditaţie, nici făcând exerciţii,
spiritual. Şi dealtfel, ce ştim despre cât timp plexul solar nu se va
folosirea tuturor elementelor pe care manifesta pentru voi arătând că
ni le dă natura?... conştiinţa voastră a coborât în fine în
Dacă sunteţi acasă, puteţi să vă măruntaie. Pot să vă vorbesc de
întindeţi pe un pat, plasaţi-vă ambele această senzaţie, dar la ce ar servi?
mâini pe plexul solar şi imaginaţi-vă Nu aţi înţelege, pentru că pentru a
că sorbiţi energiile întregului cosmos. înţelege, trebuie să fi făcut această
Puteţi, de asemenea, să vă experienţă. Numai prin intelect nu vă
băgaţi mâinile în apă, sau şi mai bine, puteţi face o idee. E ca şi cum aţi
picioarele, e metoda cea mai explica durerea de dinţi unuia pe care
puternică. De câte ori vă simţiţi nu l-au durut dinţii, sau cum aţi vorbi
demagnetizaţi, tulburaţi, sau de dragoste cuiva care n-a fost
contractaţi, pregătiţi apă caldă, niciodată îndrăgostit. Nu puteţi
băgaţi-vă picioarele conştient în ea şi înţelege până n-aţi trecut prin
începeţi să le spălaţi cu multă atenţie. aceasta. Chiar dacă v-aş explica, nu
Veţi acţiona astfel şi asupra plexului aţi înţelege. Trebuie să lucraţi, să vă
solar, dându-i forţe, şi starea voastră schimbaţi viaţa, să trăiţi o viaţă
de conştiinţă se va schimba imediat. armonioasă; numai aşa se ajunge la
Dacă într-o zi, acasă, nu puteţi momentul declanşării centrilor subtili
medita, faceţi o baie picioarelor şi veţi în noi-înşine, pentru că legea acestor
vedea că puteţi să vă concentraţi mai centri este armonia.
bine. Din păcate, se întâmplă rar ca
Există metode pentru a intra în ceea ce trăieşte şi simte omul să
comunicare cu plexul solar şi a-i cere rămână în acord cu armonia care
de a da ordine pentru a remedia domneşte în univers. Şi e grav, pentru
anumite deficienţe. E o întreagă că opunându-se legilor, forţelor,
ştiinţă pe care o vom studia în viitor. curenţilor cosmici, el se izolează, de
Pentru moment nu este chiar posibil rupe de univers, se înconjură de
de a intra în comunicare cu plexul bariere impenetrabile; atunci forţele
solar; el îşi trăieşte viaţa sa benefice care vin din cosmos să dea
independent şi omul nu poate decât viaţă tuturor creaturilor, nu pot intra
să acţioneze indirect asupra lui, în el pentru a elimina impurităţile şi a
aşteptând o zi când va putea acţiona restabili ordinea, şi îl pun în pericol.
direct. Şi cum să îl influenţăm Da, boala este, foarte simplu, o
indirect? Străduindu-ne să trăim o dezordine care se instalează în om
viaţă pură, cu bun simţ, luminoasă. când el rupe legătura cu cosmosul şi
Această viaţă acţionează asupra nu mai întreţine cu el schimburi
plexului solar, îl deblochează, îl corecte.
eliberează de anumite oprelişti, şi Omul este obligat, pentru a trăi,
când e eliberat, el remediază repede să facă fără încetare schimburi cu
totul, pentru că e foarte puternic. cosmosul: a mânca. a bea, a respira,
Se povesteşte despre oameni a absorbi lumina şi căldura soarelui, a
care au aerul extenuat, sunt zdrobiţi, absorbi radiaţiile cosmice... Nu poate
sunt copleşiţi. Ei sunt în această stare supravieţui nici un minut, dacă aceste
pentru că nu ştiu să lucreze cu plexul schimburi sunt întrerupte, dar e chiar
solar, aceasta se vede pe faţa lor, inconştient dacă nu vede că viaţa
care nu are nici o lumină. O faţă depinde de aceste schimbări; el îşi
ştearsă,obscură, arată că plexul solar petrece timpul tăindu-şi legăturile cu
nu funcţionează corect. De aceea, universul, împiedicând energiile să
încercaţi voi, cel puţin, să utilizaţi circule în el, strică armonia care

17
există natural între el şi cosmos. Şi care se concentrează asupra
totuşi, numai această armonie îi buricului, legându-se astfel de
permite să trăiască intens, să cosmos, gândindu-se că sunt încă
înflorească, să creeze. dependenţi de Mama Natură, trebuie
De aceea voi trebuie să vă să cureţe acest canal prin care ea le
obişnuiţi, în fiecare zi, să consacraţi trimite elementele cele mai preţioase
câteva minute pentru a restabili în voi de care au nevoie, să se afle în
această armonie cu cosmosul şi să plenitudine.
încercaţi să vibraţi în acord cu toate În măsura în care ei păstrează
fiinţele creaţiei spunând: “Vreau să fiu încă această legătură cu natura,
în acord cu voi, vă iubesc, vă iubesc, putem spune că aproape toţi oamenii
fiţi binecuvântate”... Acest exerciţiu nu s-au născut încă: nu au încă tăiat
restabileşte circulaţia energiilor. Se cordonul ombilical. Pentru a se naşte,
întâmplă chiar celor mai mari ei trebuie să iasă din pântecele naturii
înţelepţi, celor mari mari sfinţi să unde sunt pe cale de a dormi... sau de
cunoască momente de frământare, a se zbate! Omul se naşte prima dată
agitaţie, dar ei sunt conştienţi, simt când e adus pe lume de mama sa
de îndată că vibraţiile lor s-au fizică, dar naşterea sa adevărată, pe
schimbat şi restabilesc imediat care o numim în Iniţiere a doua
armonia. În timp ce majoritatea naştere, nu se poate produce până nu
oamenilor rămân zile, săptămâni, ani se ajunge la ruperea legăturilor sale
în dezordine, şi sfârşesc prin a fi cu “natura natură”, cum spun filozofii,
complet nimiciţi. pentru a intra în natura divină. Numai
Trebuie, o dată pentru atunci e cu adevărat conştient,
totdeauna, să vă decideţi să înţelegeţi luminat, iluminat.
legile naturii, să învăţaţi cum este
construit omul şi care trebuie să fie II
raportul dintre el şi legile naturii.
Dacă vreţi să fiţi fericiţi, dacă vreţi să Se spune adesea că inima este
înfloriţi, trebuie să vă gândiţi la cea care înţelege şi se vorbeşte de
armonie, să vă puneţi în armonie cu inteligenţa inimii... Chiar şi
universul întreg. Evident, nu o să Evangheliile fac aluzie la inimă ca un
reuşiţi imediat, dar perseverând, veţi organ de înţelegere. Dar despre ce
simţi într-o zi că, de la picioare până inimă e vorba? Evident că nu e vorba
la cap, totul din voi intră în de cea fizică, organul care pompează
comunicaţie şi vibrează la unison cu sânge. Nu, adevărata inimă, inima
viaţa cosmică... iniţiatică este plexul solar, el este cel
Copilul în burta mamei e legat de ea care simte, înţelege, sesizează mari
prin cordonul ombilical situat în regiunea adevăruri cosmice. Creierul ştie
plexului solar; prin acest cordon ea îl numai să studieze, să scrie, să
hrăneşte. În momentul naşterii, vorbească, să xxx, chiar fără a avea o
această legătură se rupe, de aceea idee clară despre lucruri. Priviţi cum
putem spune că naşterea nu e altceva se petrec lucrurile în lumea actuală:
decât trecerea dintr-o stare de se discută, se scrie, dar în realitate nu
dependenţă într-o altă stare, de s-a înţeles nimic, pentru că e
independenţă, de libertate. Dar în imposibil de a se înţelege corect cu
realitate, omul nu e complet creierul. Lucrurile trebuie trăite pentru
independent, plexul său solar e legat a le înţelege, trebuie trăite cu toată
cu un alt cordon ombilical, un cordon fiinţa.
eteric, de Mama Natură, care îl Când trăiţi un sentiment, când
poartă, îl susţine şi îl hrăneşte. De simţiţi în voi teama, îngrijorarea,
aceea există în Orient anumite dragostea, nu le simţiţi în creier, nici
învăţături care prevăd concentrarea în inima fizică, ci în plexul solar. Deci,
asupra buricului. Bineînţeles, plasând inima în plexul solar, Iniţiaţii
occidentali care văd totul din exterior arătau că ei cunoşteau mult mai bine
îşi bat joc de aceste practici, pe care adevărata anatomie şi fiziologie
le găsesc ridicole, dar pe nedrept. Cei umană decât biologii care nu văd

18
decât ce e fizic şi material. Ei suprimă Odată cu dezvolarea creierului,
adevărata realitate a fiinţei umane, în omul a atins conştiinţa de sine, graţie
timp ce Iniţiaţii sunt interesaţi mai căreia este individualizat. Plexul solar,
întâi de această parte invizibilă şi din contră, e legat de subconştient,
subtilă. Aceştia din urmă posedau o pune omul în legătură cu oceanul
ştiinţă prodigioasă, dar ţineau multe vieţii universale, e legat de întreg
lucruri ascunse, pentru că revelarea cosmosul, ceea ce nu e cazul
lor ar fi fost periculoasă; atunci nu creierului. În realitate, această
spuneau numai unele lucruri şi toţi comunicaţie poate fi stabilită, dar
ceilalţi trebuiau să le descopere pe creierul nu este încă suficient de
celelalte. dezvoltat pentru aceasta, pentru că
Trebuie ştiut că plexul solar este de formaţie recentă; plexul solar,
controlează majoritatea funcţiilor e de formaţie mult mai veche.
corpului fizic, dar şi că tot el a creat şi Creierul s-a dezvoltat foarte târziu la
alimentează creierul. Da, creierul e o animale şi la oameni, şi chiar şi
creaţie a plexului solar, e copilul său; creierul furnicilor, de exemplu, e mai
de aceea plexul solar îl hrăneşte, iar bine organizat decât cel al oamenilor
când încetează să-i mai trimită hrana, pentru că furnicile sunt mai vechi
omul îşi pierde posibilităţile: devine decât el! Creierul uman nu e încă bine
somnolent, sau îl doare capul şi nu organizat, dar el va fi mai târziu,
mai poate să gândească. pentru că are misiunea de a înregistra
Creierul nu e separat de plexul solar, dar totalitatea cunoştinţelor şi de a
nu poate să beneficieze tot timpul de înţelege noţiuni încă nebănuite. Dar, o
susţinerea sa pentru că nu ştie încă repet, cel ce dirijează, comandă, şi de
să intre în comunicare cu el. Ori, deja care depinde totul, este plexul solar,
v-am explicat, plexul solar e un creier, cu centrul Hara, situat un pic mai jos,
dar un creier inversat, pentru că, dacă şi care sunt în comunicare.
în creier substanţa gri e la exterior şi Umanitatea contemporană este
substanţa albă la interior, e invers pe cale de a se distruge pentru că
pentru plexul solar. Substanţa gri, esenţialul activităţilor sale e situat în
care e constituită din celule nervoase, creier: studiile, calculele, necazurile,
permite gândirea, în timp ce etc... Cum nu e pregătit să reziste la
substanţa albă, constituită din fibre tensiuni mari, multe boli nervoase
nervoase, prelungind celulele, apar pe măsură ce creierul e
permite să simţim. Deci, datorită supraîncărcat. Trebuie să învăţaţi să
substanţei albe situată în exterior, repartizaţi munca între cei doi centri:
plexul solar simte tot ce se petrece în cel care este jos, în pântec, şi cel care
organism, în toate celulele; de aceea este sus, în cap. În acel moment,
poate să se ocupe fără încetare să numai, vă veţi găsi echilibrul. Este o
restabilească echilibrul. Creierul nu lege a mecanicii: pentru a obţine
simte nimic, cu excepţia faptului când echilibrul, nu trebuie încărcat numai
totul merge foarte rău, dar el nu ştie un singur platan, ci amândouă
cum să remedieze acestea. Dacă platanele unei balanţe.
inima noastră bate prea repede sau Creierul nu este decât un
prea lent, sau dacă vă doare instrument, şi acest instrument nu
stomacul, creierul e incapabil să facă este independent. Pentru a avea un
ce ar trebui, şi de altfel, acestea nu bun instrument, trebuie să-l
depind de el. Deci, dacă veţi da întreţinem. Luaţi orice maşină, sau
plexului solar condiţii bune de a chiar numai o lampă: dacă opriţi sau
funcţiona normal, el va echilibra totul. diminaţi curentul, randamentul ei nu
El posedă o farmacopee formidabilă, va fi acelaşi. Creierul uman e ca o
pe care nici nu v-o puteţi imagina; şi lampă care luminează, care
cum e în relaţie cu toate celulele, raţionează, care vede. Dar, la
poate să intervină. El este mult mai majoritatea oamenilor, lampa nu e
bine echipat decât creierul. Dar toate bună, e o lumânare care nu luminează
acestea nu sunt bine explicate, chiar destul. Trebuie deci branşată la sursa
şi în ştiinţa medicală. inepuizabilă care îi va da toate

19
posibilităţile, adică la plexul solar. De cum aceste două principii, masculin şi
ce cei din vechime îl numeau “solar”? feminin, se regăsesc în univers sub
Pentru că e legat de soare, şi soarele forme diferite şi lucrează împreună.
e inima universului nostru. Creierul se manifestă, vorbeşte,
Ce sunt plexul solar şi creierul comandă, organizează, produce
unul faţă de altul? Ei reprezintă cei agitaţie, strigăte, gesticulaţie. Dar
doi poli: unul masculin, emisiv, şi cine îi dă posibilitatea? Plexul solar, el
celălalt feminin, receptiv. Găsim îi trimite energiile. Nu-l vedem, dar e
această polaritate în toată natura. acolo, ascuns, silenţios, nu-şi face
Priviţi numai ce se întâmplă într-un apariţia, nimeni nu-i bănuie existenţa.
cuplu: soţul e ocupat aproapre numai E bărbatul smerit, dacă vreţi... Deşi
să câştige bani pentru a oferi soţiei are în realitate o funcţie feminină,
sale mijloace de a se îmbrăca, a se pentru că el este mama hrănitoare,
parfuma, a se acoperi de bijuterii; şi bogăţia infinită, rezervorul inepuizabil
iat-o elegantă, somptuoasă, atractivă, al naturii. Cât despre creier, este o
în timp ce bietul soţ, jos, în haine creaţie a plexului solar, e copilul său...
ponosite, munceşte pentru a-i putea Sau e soţul, dacă vreţi, soţul care
da toate acestea. Evident, poate fi şi vorbeşte, discută, tună şi fulgeră, în
invers, eu vorbesc doar simbolic. timp ce soţia lui, tăcută, face toată
Plexul solar şi creierul sunt partea ascunsă a muncii. Trebuie să
legate între ele şi se pot ajuta sau, înţelegem aceste schimbări de
dimpotrivă, să-şi creeze obstacole. polaritate.
Dumnezeu n-a dat toată puterea Creierul e activ, dinamic, dar
unuia sau altuia. Ca şi în cazul oboseşte repede dacă plexul solar nu
bărbatului şi femeii: Dumnezeu n-a îi trimite ajutoare. De aceea, înainte
dat toate puterile bărbatului şi niciuna de a întreprinde o activitate
femeii, El a dat puteri femeii şi puteri intelectuală importantă, discipolul
bărbatului, dar sunt puteri diferite, trebuie să lucreze cu plexul solar.
care nu se pot manifesta în Creierul e capabil de multe lucruri, cu
plenitudine decât când cele două condiţia ca plexul solar să-i trimită
principii sunt unite şi lucrează în energie. Deci, originea, sursa, este
armonie, în acelaşi scop. Ceea ce plexul solar; şi creierul e ecranul pe
poate oferi bărbatul, femeia nu poate, care trebuie să se manifeste, să se
şi ceea ce poate oferi femeia, exprime şi să prezinte lucrurile, în
bărbatul nu poate, de asemenea; dar timp ce plexul solar îi dă această
când îşi unesc puterile, rezultatele posibilitate. Din plexul solar vin
sunt fantastice. Iar pentru cele două imaginile care sunt proiectate sus, pe
creiere, care sunt plexul solar şi ecranul creierului. Bune sau rele, ele
creierul din cap, e important să sunt proiectate. Este ca la cinema.
înţelegeţi cum sunt polarizate în Numai că, în cazul cinematografului,
masculin şi feminin, cum acţionează principiul masculin, operatorul sau
unul asupra altuia şi care sunt aparatul e cel care proiectează
puterile lor asupra materiei. imagini pe ecran; şi ecranul e
Cunoaşteţi experienţa cu tubul principiul feminin, materia asupra
Crookes... Când curentul circulă prin căreia spiritul proiectează forţele şi
tub, catodul emite un flux de electroni energiile sale. Încă o schimbare de
în direcţia anodului, dar el rămâne polaritate.
obscur, iar în regiunea anodului apare Când trebuie să meditaţi sau să
o luminiscenţă. faceţi o muncă intelectuală intensă,
Această experienţă nu este nu începeţi prin a vă concentra brusc
altceva decât o ilustrare a raporturilor asupra subiectului de meditaţie sau
care există între principiul masculin şi asupra muncii voastre, pentru că
principiul feminin. Oriunde în natură astfel vă veţi bloca creierul şi nu veţi
nu vedeţi altceva decât aceste două ajunge la nimic. Începeţi să vă
principii la lucru. Această ştiinţă concentraţi asupra plexului solar, şi
iniţiatică a celor două principii a fost când simţiţi că aţi intrat într-o stare
revelată de Melkhitsek lui Abraham: de pace, de dilatare, faceţi-vă munca:

20
creierul vostru va fi alimentat şi creierul pântecului, dacă putem
susţinut de energiile care vin din spune aşa, proiectează mai corect
plexul solar. Şi dacă în timpul muncii imagini pe ecranul celuilalt creier, cu
simţiţi că creierul vostru se atât omul devine capabil să acţioneze
blochează, masaţi-vă plexul solar în mai energic.
sens invers acelor de ceasornic: după Iată încă un fenomen pe care îl
câteva minute veţi simţi că gândirea întâlnim în toate domeniile existenţei.
vă este din nou degajată şi că vă Mai demult v-am vorbit despre
puteţi repune la treabă. “soarele negru”, de la care soarele
Trebuie să învăţaţi să repartizaţi nostru primeşte energia sa. Acest
activitatea între creier şi plexul solar, soare negru care dă fără încetare e
ca într-o adevărată căsnicie, unde principiul masculin, iar soarele nostru,
bărbatul şi femeia trăiesc în armonie care primeşte energia şi care
şi îşi împart munca; atunci creierul străluceşte, e principiul feminin... Nu
poate să manifeste toate puterile v-am spus că am văzut în mod real
acumulate în plexul solar. Plexul solar soarele negru, dar l-am văzut interior;
conţine în arhivele sale toate e acolo, există, şi fără el n-ar exista
cunoştinţele trecutului cel mai soarele strălucitor. Iată, încă o dată
îndepărtat, şi depinde de creier să le catodul şi anodul, iată tubul Crookes
facă să iasă şi să le exprime. Creierul întins la dimensiunile universului.
nu e altceva decât un instrument cu Cât e de clar, cât e de simplu!
sarcina de a scoate la lumină bogăţiile Peste tot, peste tot, regăsim cele
ascunse în profunzimea fiinţei două principii. Vreţi să vă mai dau şi
noastre. un alt exemplu? Să luăm un arbore: el
Plexul solar este deci de posedă rădăcini, trunchi şi ramuri.
asemenea un creier, dar inversat. Rădăcinile trimit energia pentru a
Substanţa albă a plexului solar, care e apărea frunze, flori şi fructe.
la exterior, comunică cu substanţa Rădăcinile nu se văd, dar ridicaţi-le, şi
albă a creierului, care e în interior, şi s-a terminat cu ceea ce se vede. Tot
cu materia gri a creierului, care este ceea ce se vede este rezultatul a ceva
la exterior. Iată o inversare, o invizibil care este foarte bine ascuns.
încrucişare, care trece prin gât. De În noi, plexul solar reprezintă
aceea, când simţiţi că nu se face bine rădăcinile; şi trunchiul nostru şi
comunicarea, trebuie să vă masaţi membrele reprezintă trunchiul şi
gâtul în regiunea vertebrelor ramurile arborelui. Omul e ca un
cervicale, pentru a restabili curenţii arbore: are rădăcini, trunchi, ramuri
care merg din plexul solar la creier. şi, în creier are flori şi fructe. Plexul
Gâtul e o cale de trecere extrem de solar reprezintă rădăcinile creierului,
importantă. Când strângem foarte şi el e cel mai important, rădăcinile
violent gâtul cuiva îl omorâm, pentru sunt mai importante, pentru că dacă
că viaţa pe care plexul solar o trimite se întâmplă ceva în rădăcini, tot restul
nu mai poate ajunge la creier. Vedeţi este în pericol. Iată, încă un argument
câţi centri nervoşi sunt importanţi, pe care nimeni nu poate să-l respingă.
dar ştiinţa medicală nu s-a oprit încă Dacă tăiaţi rădăcinile arborelui, el
asupra acestor încrucişări care au loc moare.
la nivelul gâtului (emisfera dreaptă a Când vreţi să meditaţi, alegeţi
creierului care comandă partea un subiect spiritual asupra căruia vă
stângă a corpului, şi emisfera stângă veţi concentra; puteţi apoi urmări
comandă partea dreaptă) pentru a o derularea gândurilor, înlănţuirea lor,
aprofunda din punct de vedere a contururile lor: creierul vostru e cel ce
corespondenţelor cosmice. lucrează. Dar dacă ajungeţi să urcaţi
Învăţând să vă concentraţi mai sus în această meditaţie, veţi
asupra plexului solar cu multă simţi creierul vostru oprindu-se din
dragoste veţi ajunge să dispuneţi de funcţionare, plexul solar devenind
toate energiile sale pentru a fi trimise activ: nu mai înţelegeţi lucrurile în
creierului. Cum creierul este ca un mod intelectual, analitic, ci veţi avea
ecran pe care se fac proiecţii, cu cât o înţelegere sintetică, vibraţi în

21
armonie cu ea, o senzaţie de la nimic, el răspunde: “Nu înţeleg ce
plenitudine vă va cuprinde, iar spui” şi vă închide uşa în nas. În alte
meditaţia devine contemplare; nu mai zile nu spuneţi nimic, priviţi numai, iar
gândiţi de loc, contemplaţi ceva el vă spune: “Vino, intră! Iată, ia
splendid şi trăiţi intens. Înţelegeţi asta!” Cum se explică aceasta?
altfel lucrurile, mai bine decât prin Trebuie aflat secretul.
gândire, dar nu ştiţi cum le înţelegeţi, V-am vorbit odată de receptorul
este numai o evidenţă absolută, da, cu galenă. Acum câteva zeci de ani,
pentru că aţi reuşit să atingeţi inima când aparatele de radio nu erau aşa
universului. perfecţionate şi aşa de răspândite,
Studiind, gândind, înţelegând multă lume îşi făcea un receptor cu
lucruri, aceasta nu semnifică încă că galenă. Pentru a capta o emisiune de
am atins inima universului; nu, radio trebuia deplasat un vârf de ac
acestea sunt condiţii prealabile. Inima pe un cristal de galenă, pentru a
universului nu o puteţi atinge decât stabili un contact. Când acul atingea
cu inima. Când inima voastră, adică anumite puncte, imediat se auzeau în
plexul solar va începe să simtă, să căşti cuvinte, muzică, în timp ce
iubească, să trăiască cu mare pentru alte puncte nu se auzea nimic.
intensitate, atunci, da, veţi atinge, Acest fenomen mi-a dat mult de
veţi mişca inima universală, inima lui gândit... Plimbaţi acul la stânga şi la
Dumnezeu, şi din această inimă vor dreapta pe cristal şi nu auziţi nimic.
veni la voi energii, forţe, curenţi Deşi atingeţi cristalul. nu-i atingeţi
dătători de viaţă, care vă vor lumina. inima... pentru că are şi el o inimă,
Da, când veţi ajunge să proiectaţi din cristalul, această piatră! De îndată ce-
inima voastră o imensă energie de i atingeţi inima, imediat auziţi muzică.
dragoste, prin legile afinităţii şi Există de asemenea o inimă în
ecoului, o altă inimă vă va răspunde. univers, dar noi nu îi cunoaştem
A atinge inima universului înseamnă a legile, de aceea nu reuşim să stabilim
cunoaşte, a simţi, a intra în proiectele un contact pentru a capta undele sale
şi planurile Eternului, Sufletului şi să avem revelaţii.
universal. Dar nu puteţi ajunge la Pentru a atinge inima
acestea nici prin ştiinţă, nici prin universului, trebuie să vă intensificaţi
cunoştinţe livreşti, nici prin discursuri, dragostea. E o muncă care se face în
oricât de elocvente ar fi. plexul solar. În acel moment, v-am
Pentru a atinge inima spus, nu mai gândiţi deloc, proiectaţi
universului trebuie să vibrezi la o putere, o energie de dragoste pe
aceeaşi lungime de undă cu el, adică care o dirijaţi, dar creierul vostru se
să dăruieşti aceeaşi dragoste odihneşte. Înţelegeţi, sunteţi
dezinteresată. Când ceea ce cereţi, conştient şi dirijaţi energiile, dar
ceea ce vă doriţi nu priveşte numai creierul nu e în activitate. Cum
interesul vostru personal, ci binele explicăm aceasta? Există o altă formă
umanităţii şi universului întreg, în acel de gândire, o altă formă de înţelegere
moment dorinţa voastră vibrează pe pe care trebuie să o descoperim
aceeaşi lungime de undă ca şi inima
universului. Şi cum inima universului Cap IV CENTRUL HARA
este sursa de viaţă, sursa fericirii,
frumuseţii, poeziei, muzicii, sursa a Veţi fi, poate, miraţi să vedeţi în
tot ce e splendid şi divin, atunci veţi India că anumiţi sadu, anumiţi yoghini
primi această viaţă, această fericire, au regiunea pântecului foarte
această splendoare... Veţi gusta dezvoltată, cu toată că nu mănâncă
plenitudinea. aproape de loc!... Şi majoritatea
Când aţi atins inima cuiva, statuilor îl reprezintă pe Budha şi alţi
obţineţi de la el tot ce vă doriţi. Cel înţelepţi cu un pântec proeminent. De
căruia i-aţi atins inima vă deschide ce? Pentru că, la Iniţiaţi, un pântec
porţile şi vă dă tot. În anumite zile foarte dezvoltat dezvăluie puterea,
rugaţi Cerul, pentru a-l înduioşa, a-l forţa, rezervele spirituale acumulate
impresiona, dar aceasta nu serveşte graţie exerciţilor de respiraţie. Pentru

22
că exerciţiile de respiraţie prelungite Occidentali, din cauză că centrii
duc la dezvoltarea acestei părţi a situaţi în partea inferioară au fost
corpului unde se adună elemente care consideraţi mult timp ca nedemni de
permit vindecarea, dezagregarea a tot a participa la viaţa spirituală. Şi chiar
ce e nociv. Pântecul poate fi rezultatul şi eu, în timpul anilor, când vă
materialismului omului sau vorbeam de acest centru,
spiritualităţii sale. Dacă faţa sa arată subînţelegeam aproape tot timpul
că el nu se gândeşte decât la a Centrul suprem, Dumnezeu-Însuşi,
mânca, a bea şi a dormi, evident, Cauza primordială. Nu v-am spus
opulenţa sa reprezintă ceva rău: el niciodată că în corpul fizic, adevăratul
este o fiinţă grosieră, materialistă, centru al omului este acolo,
senzuală. Dar dacă el are calităţi ca dedesubtul buricului, că vor trebui ani
puritatea, clarviziunea, inteligenţa, şi ani pentru a vă pregăti să îl
pântecul său demonstrează că el are penetraţi, să-l exploraţi şi să-l
rezerve şi că poate transforma aceste dezvoltaţi pentru a cunoaşte originea
rezerve vindecându-i pe alţii şi făcând fiinţei voastre. Pentru că originea
multe lucruri pe care cei plăpânzi, acolo este. De câte ori v-am spus: “Nu
slabi nu ar putea să le facă, pentru că căutaţi în exterior, nu căutaţi la
nu au aceste resurse. suprafaţă, dar săpaţi, săpaţi, şi veţi
Priviţi, de altfel, japonezii. Unii găsi aur sau petrol!” Evident, vorbind
au un pântec enorm, dar în acelaşi simbolic. Voiam să vă spun că trebuie
timp, o mare supleţe, forţă şi săpat chiar în acest domeniu, al
inteligenţă. Aceasta, deoarece ei subconştientului.
lucrează să-şi dezvolte ceea ce ei Centrul Hara este menţionat în
numesc centrul Hara. Aceste centru e multe cărţi ezoterice, dar în maniere
situat la 4 centimetri sub buric. Hara foarte diferite, şi chiar anumite
înseamnă “pântec” în japoneză, şi de remarci ale autorilor creştini din
aici vine expresia “a-şi face hara-kiri”, vechime dovedesc că ei îl cunoşteau.
adică a se sinucide deschizându-şi Alchimistul Basile Valentin în cartea
pântecul. Pentru înţelepţii japonezi, sa: “Cele douăsprezece chei”, invită
centrul Hara este centrul vieţii, al adeptul să coboare în centrul
echilibrului, centrul universal. Şi când pământului pentru a găsi acolo piatra
omul se concentrează pe el şi ajunge filozofală. El spune: “Visita Interiora
să-l dezvolte, devine neobosit, Terae; Rectificando Invenies Occultum
invincibil. Toţi acei care lucrează Lapidem, Veram Medicinam” Adică:
asupra centrului Hara se disting în “Vizitaţi măruntaiele pământului,
viaţă printr-un echilibru extraordinar. corectând, vei găsi piatra ascunsă,
Un mare număr de anomalii adevăratul medicament”. Dacă luăm
care se manifestă astăzi la primele litere ale acestor cuvinte,
Occidentali , v-am mai spus-o, apar vom găsi: VITRIOLUM. “Visita Interiora
din cauză că ei au rupt echilibru, Terae”... în realitate nu e vorba de a coborâ în
adică în loc să plaseze centrul vieţii la interiorul planetei, ci de a penetra în acest
locul său, ei îl plasează în creier, care pământ, corpul nostru fizic, pentru că
e la periferia fiinţei umane. Atunci, acolo vom găsi materiale, vom găsi
prea multe gânduri, prea multe bogăţii, tezaure.
necazuri, prea multă activitate Cele trei divinităţi mai
cerebrală şi omul se dezechilibrează. importante ale panteonului hindus
De aceea, atunci când primeşte sunt Brahma, Vishnu şi Shiva, şi se
şocuri, el nu mai poate să se spune în Cărţile sacre că Brahma e
restabilească, pentru că centrul din el situat în pântec, Vishnu în regiunea
care ar putea remedia orice nu inimii şi a plămânilor, şi Shiva în
funcţionează. Dacă ar şti să se creier. De ce tocmai Brahma,
concentreze asupra centrului Hara şi creatorul, e situat în pântec? Dacă
să-l dezvolte, oricare ar fi cheltuielile pântecul este o regiune cu adevărat
sale de energie nervoasă, el nu s-ar de dispreţuit, şi creierul, din contră,
simţi niciodată obosit. aşa de nobilă, Brahma ar fi trebuit
Evident, e o problemă pentru plasat în creier. Ei nu, în creier e

23
plasat Shiva, care e identificat cu acolo, dar nu beneficiem de nici un
distrugerea. Da, Brahma este avantaj, pentru că lucrăm numai cu
creatorul, Vishnu, reparatorul, Shiva. De altfel, în India, prea puţine
conservatorul, cel care susţine, temple sunt consacrate lui Brahma,
menţine, hrăneşte, în timp ce Shiva mai multe lui Vishnu... şi şi mai multe
este distrugătorul. Şi dacă Shiva lui Shiva. De ce? Shiva este
corespunde tocmai creierului, aceasta distrugătorul, şi de teamă, pentru a-l
e deoarece creierul, mentalul inferior, linişti, ne ocupăm atât de mult de el?
divizează, disecă, dezagregă, este În timp ce pentru Brahma, creatorul,
distrugătorul realităţii. El este cel care nu ne putem teme că face rău, şi de
îi desparte pe oamenii şi îi induce în aceea, poate, îl neglijăm...
eroare. De ani de zile vă instruiesc
De vreme ce pântecul este prezentându-vă numai lumea din
regiunea corpului unde se crează şi se Înalt, adică lumea conştiinţei, a
formează fiinţe, el este de o extremă luminii, dar aceasta nu e în realitate
importanţă şi nu are nimic ruşinos. De decât o pregătire pentru a putea
ce viaţa se naşte într-un loc ruşinos? coborî apoi în profunzimile fiinţei
Dacă Inteligenţa cosmică a ales acest voastre. Pentru că, pentru a ne
loc, este pentru că ea îl consideră cunoaşte cu adevărat, trebuie să
sacru; atunci de ce omul trebuie să-l cunoaştem cele două regiuni: ceea ce
dispreţuiască? Evident, nu e chiar e sus, şi ceea ce e jos. Ceea ce este
estetic - cel puţin după estetica sus, sunt centrii creierului, şi ceea ce
oamenilor - dar, pentru ce motiv viaţa este jos, este tocmai acest centru pe
vine de acolo? Nu numai că mama îşi care înţelepţii japonezi îl numesc
poartă copilul în acest loc, dar copilul, Hara.
legat prin cordonul ombilical, îşi trage Hara reprezintă subconştientul,
forţele tot de aici şi se hrăneşte. Ruşii profunzimile obscure ale fiinţei
numesc această regiune a plexului umane. Dar aceste regiuni sunt,
solar şi a centrului Hara “jivot”, şi desigur, foarte periculoase, de aceea
“jivot” în bulgară înseamnă “viaţă”. trebuie început explorând terenul de
Da, viaţa vine de aici, şi astfel se sus, şi apoi, când suntem întăriţi,
propagă şi se distribuie în celelalte când avem arme şi tot echipamentul,
organe. Deci, creierul este de putem coborî în abisuri pentru a
asemenea tributar acestui centru care descoperi ce conţin. Toate bogăţiile
primeşte viaţa. Este ca pentru un sunt sub pământ: da, aurul, pietrele
arbore. Regiunea cea mai importantă preţioase, metalele preţioase, şi
a arborelui, rădăcinile, sunt acolo, cărbunele, petrolul, asupra cărora
invizibile, ascunse, îngropate în lucrează o multitudine de entităţi şi
pământ. Ei bine, de asemenea, spirite. În lumea psihică, ca şi în cea
centrul Hara ca şi plexul solar sunt fizică, totul e acolo, jos, nu în înalt.
rădăcinile noastre. Şi dacă coborâm în Dar jos este de asemenea infernul şi
rădăcini pentru a şti ce a plasat monştrii săi, de aceea, înainte de a
natura acolo, vom descoperi o lume coborî, trebuie să învăţăm să ne
de o extraordinară bogăţie de protejăm, dacă nu, vom fi înghiţiţi.
materiale şi energie. Iată, este o Iată motivul pentru care, în
mină, o sursă. învăţământul nostru, ne ocupăm la
Pântecul este locul unde se început de lumea superioară. Pentru a
creează viaţa. Da, sursa vieţii este înfrunta tenebrele, ne trebuie lumină.
acolo, în pântec. Se spune în Nici cu plexul solar omul nu
Evanghelii: “Din sânul său a tâşnit poate să aibă un contact direct cu
apă vie”. De ce din sânul său? De ce centrul Hara, pentru că nu are nici un
nu din creier sau din plămâni? Ce se mijloc să atingă subconştientul său.
află în pântec, făcând apele să Nu-l poate atinge decât pe căi ocolite,
ţâşnească? Acolo locuieşte Tatăl, adică prin felul său de a trăi. Deci,
Brahma, creatorul. Dar pentru a-l dacă acest centru nu e corect
simţi, pentru a putea comunica cu el, armonizat cu universul, din cauza
ne trebuie mulţi ani de muncă. El e vieţii sale dezordonate, haotice,

24
neraţionale, omul împiedică buna sa “Lumina ce iese din tenebre”...
funcţionare, nu mai poate primi E aceea pe care o vedem în
efluviile Sufletului universal. profunzimea simbolului ieslei în care
Pentru a vă echilibra, a vă s-a născut Iisus. De ce Iisus s-a născut
întări, puteţi, în timpul meditaţilor într-o iesle, pe paie, între un bou şi un
voastre, să vă puneţi mâinile pe măgar, şi nu într-un palat, într-un
abdomen, concentrându-vă asupra templu, într-o locuinţă vastă şi
centrului Hara. Dar să nu faceţi acest somptuoasă? Deoarece, ca şi
exerciţiu decât sunteţi într-o stare de naşterea unui copil fizic, naşterea
puritate, abnegaţie şi dezinteres, unui copil spiritual, naşterea lui
pentru binele umanităţii, dacă nu, alţi Cristos în om se face acolo, chiar în
centri care sunt alături se vor trezi şi această regiune a centrului Hara.
veţi fi antrenaţi în regiunile Naşterea e acolo, ieslea cu măgarul şi
tenebroase ale fiinţei voastre. De boul care nu sunt alţii decât ficatul şi
aceea, înainte de a lucra cu centrul splina. Şi, în înalt, îngerii cântă,
Hara trebuie să vă pregătiţi. Când pentru că această naştere, pe care o
sunteţi gata, puteţi să plonjaţi fără numim a doua naştere este un
pericol în adânc, pentru că acestea eveniment la care tot Cerul participă.
sunt profunzimile, abisurile fiinţei Ceea ce s-a produs în momentul
umane. naşterii lui Iisus se reproduce de
Psihanaliştii, desigur, au fiecare dată când o fiinţă umană este
descoperit o parte a subconştientului, capabilă să se nască a doua oară.
dar sunt încă departe de a cunoaşte Există din nou măgarul, boul, magii,
toate misterele centrului Hara şi de a îngerii, Fecioara şi copilul în iesle...
şti cum acest centru, xxx în Acest eveniment nu s-a produs numai
profunzimile subconştientului, e legat acum 2000 de ani în Palestrina, ci se
la supraconştiinţă. Când Iniţiaţii repetă etern. Şi pentru a forma copilul
vorbesc de unirea cozii cu capul în voi, trebuie să cunoaşteţi multe
şarpelui, ei subînţeleg unirea centrului lucruri: cum să-l atrageţi, cum să-l
de jos cu centrul superior situat în purtaţi, cum să-l hrăniţi...
creier, chakra Sahasrara din vârful În această iesle, în măruntaie,
capului. Dar dacă nu aţi lucrat în între bou şi măgar, adică ficat şi
prealabil asupra adevărurilor mai splină se naşte copilul divin. Naşterea
accesibile, cum veţi putea lucra în lui Iisus într-o iesle are deci o
aceste zone? Viaţa spirituală are, de încărcătură iniţiatică de cea mai mare
asemenea, programul său. Trebuie, importanţă. Aici, în centrul Hara,
mai întâi, să vă purificaţi, să vă discipolul trebuie să facă să se nască
întăriţi, şi apoi, când vă simţiţi în el această nouă conştiinţă, Copilul
pregătiţi, vă puteţi permite să mergeţi Iisus. (A se vedea şi “Crăciunul şi
să faceţi o incursiune în aceste Paştele în tradiţia iniţiatică” cap I -
profunzimi. Sunt experienţe care vă colecţia Izvor)
aşteaptă, dar trebuie să vă pregătiţi. Hermes Trismegistul a spus:
Alchimiştii vorbesc de “lumina “Ceea ce e jos e ca ceea ce este sus,
ce iese din tenebre”. Tenebrele sunt şi ceea ce este sus e ca ceea ce este
infinit mai vaste decât lumina; ele jos.” Nu e o similitudine, o asemănare
îmbrăţişează şi invadează totul. În exactă, cum au crezut unii, pentru că
timp ce lumina e ca o scânteie, pe în realitate ceea ce este jos nu e
care tenebrele o înconjură. Tenebrele identic cu ceea ce este sus. Ceea ce
sunt rădăcina fiinţei. Tot ceea ce este jos este ca şi ceea ce este sus, în
apare pe pământ ca fenomen, ca sensul în care legile, funcţiile sunt
manifestare, ca o concretizare, iese aceleaşi. Spunând acest “Ca şi”
din tenebre; şi asemeni copiilor în aceasta nu semnifică similitudinea.
pântecul Mamei Natură, aceste Când o casă se reflectă în apă, ceea
energii le sunt comunicate printr-un ce e sus, în lumea realităţii, este ca şi
un fel de cordoane ombilicale graţie ceea ce este jos în lumea reflexiei, dar
cărora absorb forţele Sufletului cele două lumi nu sunt identice.
cosmic. Există deci o lume a reflexiei, a

25
iluziei, care e jos, şi o lume a realităţii începe în această încarnare, nu veţi
care e sus. Apoi, în fiecare dintre ajunge la nimic nici în următoarea.
aceste lumi, există un sus şi un jos; Pentru moment nu veţi reuşi decât
atunci, ceea ce e jos în lumea iluziilor mici succese, dar nu e nimic, cel puţin
corespunde la ceea ce este sus în aţi început. Veţi continua mai departe
lumea realităţii. Şi cum în ierarhia în următoarea încarnare, iar atunci
divină, Creatorul se află sus, de veţi obţine sigur rezulate. Ceea ce
asemenea aici, în noi, El se află jos, contează e de a începe să declanşaţi
pentru că noi suntem o reflectare. A curenţii divini, în această încarnare.
trecut mult timp de când v-am vorbit
de această inversare, spunându-vă că Cap V FORŢA KUNDALINI
pietrele, cristalele, metalele, care sunt
jos, sunt o reflexie a lumii divine, de Apocalipsa se termină cu
sus. Şi în om, pântecul, care e jos, viziunea unei cetăţi celeste, Noul
corespunde la ceea ce e în sus în Ierusalim, a cărei pereţi, temelii, porţi
Divinitate, pentru că, în raport cu sunt descrise de Sfântul Ioan Teologul.
macrocosmosul, microcosmosul, adică Prin acet oraş curge un fluviu: “Şi mi-
omul, e inversat. De aceea Brahma, a arătat un fluviu de apă vie, limpede
Creatorul, e plasat în pântec. ca un cristal, care ieşea din Tronul lui
Iată, aceasta e tot pentru Dumnezeu şi al Mielului. În mijlocul
moment despre acest subiect, cu oraşului şi pe cele două maluri ale
toate că e vorba de o lume infinită. fluviului era Arborele Vieţii ce
Ceea ce v-am spus e deja prea mult. producea de douăsprezece ori fructe,
Dacă v-aş spune mai mult n-aţi şti ce dând fructul său în fiecare lună şi ale
să faceţi, veţi fi copleşiţi. Vrem tot cărui frunze serveau la tămăduirea
timpul să ştim totul... din curiozitate, popoarelor.”
evident. Ei bine, nu, într-un adevărat Cum se făcea că arborele se
Învăţământ iniţiatic, trebuie să punem găsea pe ambele maluri ale fluviului?
în practică, trebuie să ne obişnuim să Dacă am înţelege lucrurile literar,
mobilizăm propriile forţe, facultăţi această descriere nu are nici un sens.
pentru a face o muncă adevărată. Eu În realitate, acest arbore deasupra
ştiu bine că ceea ce vă cer aici nu va unui fluviu e un simbol; există în noi,
găsi un ecou favorabil, pentru că şi fluviul, de asemenea, trece prin noi.
întreaga lume, din contră, e instruită Pentru că oraşul suntem noi; şi în
să caute totul în exterior. Iată de ce centrul acestui oraş - în plexul solar -
centrii interiori nu funcţionează, sunt curge un fluviu cu un arbore al vieţii
ruginiţi şi curenţii nu circulă. Desigur, pe malurile sale. Plexul solar
există câţiva mistici, câţiva filozofi, reprezintă arborele pe cele două
câţiva spiritualişti care sunt obişnuiţi maluri ale fluviului, dar de asemenea
cu această muncă, dar, în acest şi fluviul însuşi, această forţă, această
domeniu, majoritatea oamenilor sunt vitalitate care circulă prin el. Şi unde
ca şi infirmii, nu au nici forţa, nici sunt rădăcinile acestui arbore?
voinţa de a întreprinde o muncă Acestea sunt cele douăsprezece
asupra lor înşişi. perechi de nervi şi de ganglioni
Spuneţi că lucraţi, dar că nu dorsali: douăsprezece ramuri care
obţineţi rezultate. Evident, nu e uşor, produc douăsprezece fructe pe an.
şi aici, de asemenea, apare problema Aceste douăsprezece fructe sunt
reîncarnării. Dacă abia în această legate de cele douăsprezece semne
existenţă veţi începe această muncă, ale zodiacului.
cum vreţi să ajungeţi să mişcaţi Să vedem acum proprietăţile
centrii imobilizaţi de secole? Pentru acestor fructe. Primul fruct, (Berbecul)
cei care au muncit în alte reîncarnări face omul activ, dinamic şi decis. Al
şi continuă, evident, totul e diferit, ei doilea (Taurul), dă o mare
obţin rezultate. sensibilitate, multă gentileţe şi
De aceea, pregătiţi-vă să bunătate. Al treilea (Gemenii),
începeţi această muncă în această împinge la studiu, incită la a se
încarnare, ştiind că dacă nu veţi interesa de tot şi de a călători. Al

26
patrulea (Cancer), dă o mare cerul şi pământul, cerul nostru şi
mediumitate pentru a capta undele şi pământul nostru. Izvorul fluviului se
prezenţele cele mai subtile. Al cincilea află pe culmea muntelui: “Fluviul, e
(Leul), inspiră o mare nobleţe şi spus, iese din Tronul Domnului”.
curajul necesar pentru a-i ajuta şi a-i Capul, e cerul şi pântecul pământul.
salva pe alţii. Al şaselea (Fecioara), Pe pământ arde un foc care provoacă
purifică şi curăţă. Al şaptelea din timp în timp erupţii violente
(Balanţa), dă posibilitatea de a se uni vulcanice. Ori, acest foc se găseşte,
la o cauză divină şi de a stabili în sine de asemenea, la baza coloanei
echilibrul cosmic. Al optulea verticale. Acest foc subteran, legat de
(Scorpionul), luminează asupra morţii pântec şi de sex, este forţa Kundalini.
şi vieţii de apoi. Al nouălea Pentru moment, coloana vertebrală
(Săgetătorul), dă gustul întrebărilor nu are la oameni decât funcţie
filozofice şi religioase. Al zecelea anatomică şi fiziologică; puterea ei
(Capricornul) inspiră putere, autoritate spirituală nu e trezită. Numai Iniţiaţii
pentru a domina pe alţii şi pe sine au reuşit să anime coloana lor
însuşi. Al unsprezecelea (Vărsătorul), vertebrală pentru o imensă muncă
dă sensul universalităţii, fraternităţii spirituală şi magică graţie trezirii
între naţiuni. Al doisprezecelea forţei Kundalini.
(Peştii), împinge la sacrificiu, la a Forţa Kundalini doarme la baza
suporta suferinţa şi chiar la a vedea măduvei spinării, ea este mama care
partea bună şi a se veseli. a creat universul, “cea mai puternică
Iată calităţile fructelor acestui dintre forţe” cum o numea Hermes
arbore al vieţii, care nu e altul decât Trismegistul. O dată trezită, ea se
Arborele Sefirotic de care vorbeşte poate dirija în sus, sau în jos. Dacă ea
Kabbala, cu sefiroturile: Keter, se dirijează în sus, fiinţa va beneficia
Hokmah, Binah, Hesed, Gebourah, de o mare dezvoltare spirituală, dar
Tipheret, Netzach, Hod, Iesod, dacă ea se dirijează în jos, aceasta
Malkout. Kether e sămânţa care poate să antreneze rezultate foarte
conţine toate posibilităţile arborelui; supărătoare. Acel care, fără a fi pur şi
Hokmah, e sâmburele care care se stăpân pe el, trezeşte forţa Kundalini,
divizează pentru a lăsa să iasă mica devine pradă unei pasiuni sexuale
plantă: Binah; Hesed, este trunchiul; dezlănţuite, care-l antrenează cu o
Gebourah, ramurile; Tripheret, viteză vertiginoasă spre abis, şi unei
mugurii; Netzach, frunzele; Hod, ambiţii nemăsurate care îl face să se
florile; Iesod, fructul; Şi Makout, opună lumii întregi. De aceea este de
sămânţa, care, plantată în pământ, va sfătuit discipolii să nu fie tentaţi să
da un nou arbore. Aici, din nou, vedeţi trezească forţa Kundalini înainte de a
o aplicaţie a legii: ce e jos e ca ce e fi lucrat asupra purităţii şi smereniei.
sus, şi veţi înţelege de asemenea de Pentru că această forţă, cea mai
ce Iisus a comparat Împărăţia lui puternică dintre toate, poate la fel de
Dumnezeu (Malkout) cu grăuntele de bine să distrugă decât să creeze. În
seneve, care e minuscul, dar devine realitate, Kundalini poate fi trezită la
un arbore mare, unde vin să se mai multe nivele: putem să o trezim
adăpostească păsările cerului. de şapte ori pentru că ea doarme
Sfântul Ioan spunea că frunzele şapte somnuri, ea e ascunsă sub
arborelui vor servi la tămăduirea şapte învelişuri ale materiei.
popoarelor. Veţi vedea, nu numai Într-un anume fel, e uşor să
fructele arborelui fac miracole, dar şi trezeşti Kundalini, dar unde şi cum să
frunzele de asemenea, şi chiar şi o dirijezi e mult mai dificil şi e chiar
rădăcinile. esenţialul. Direcţia pe care o va lua
Rădăcinile, înfipte în cele două Kundalini nu depinde de voinţa
maluri ale fluviului vieţii de care omului, ci de calităţile şi virtuţile sale.
vorbeşte Sfântul Ioan, sunt deci Când şarpele Kundalini se trezeşte, el
ansamblul nervilor şi ganglionilor se îndreaptă spre partea care îi oferă
situaţi de o parte şi de alta a coloanei hrană. Dacă partea inferioară îi oferă
vertebrale. Coloana vertebrală leagă această hrană, acolo se îndreaptă, şi

27
totul e pierdut, e prăpastia, adevărata ajunge la această trezire a conştiinţei.
prăpastie. În timp ce dacă şarpele e Puteţi începe lucrul, dar trebuie să fiţi
atras de partea superioară, el se foarte prudenţi, foarte raţionali, şi să
îndreaptă în sus. nu vă lansaţi fără o direcţie, dacă nu,
Urcarea forţei Kundalini se face riscaţi să vă dezechilibraţi, să vă
prin canalul Sushuma situat în distrugeţi. Deci, nu vă grăbiţi, aceasta
interiorul măduvei spinării. De o parte va veni cu blândeţe, încet-încet. Tot
şi de alta a canalului Sushuma, cele ce avem aici ca exerciţii, practică,
două canale Ida (polarizat negativ şi sunt exerciţii din yoga, care vă vor
legat la Lună) şi Pingala (polarizat permite într-o zi să treziţi forţa
pozitiv şi legat de soare) se ridică într- Kundalini. Mulţi cred că pentru a găsi
o mişcare de spirale întretăiate. spiritualitatea adevărată trebuie să
Curentul Ida ajunge la nara stângă şi meargă în India, dar trebuie de
curentul Pingala la nara dreaptă. De asemenea să ştie că învăţământul
aceea, exerciţiile de respiraţie sunt Fraternităţii Albe Universale, care e
considerate ca cele mai eficiente adevăratul învăţământ a lui Cristos,
pentru a provoca trezirea forţei ne aduce o yoga modernă, adaptată
Kundalini. Occidentalilor.
Pentru că, astupând nara Înţelepţii Indiei spun că înainte
dreaptă, aspiraţi aer prin nara stângă, de trezirea şarpelui Kundalini yoghinul
produceţi astfel un curent care trece trebuie să-şi elibereze canalul central,
prin canalul Ida. Acest curent Sushuma. Printr-o viaţă pură, prin
traversează şi centrul unde doarme exerciţii potrivite, el curăţă acest
Kundalini, centrul Muladhara, şi canal. Această curăţire e necesară
produce vibraţii uşoare care tind să o pentru că, odată cu trezirea şarpelui
trezească un pic. Astupând nara Kundalini, el începe să activeze
stângă, aspiraţi aer prin nara dreaptă, întreaga viaţă psihică a omului; este
curentul va trece prin canalul Pingala, un foc aşa de intens, care arde tot. De
şi el, de asemenea, va da câteva aceea drumul său trebuie să fie
impulsuri forţei Kundalini. Şi aşa mai eliberat de toate impurităţile şi
departe... Deci, practicând în fiecare obstacolele, pentru ca el să poată
dimineaţă exerciţiile noastre de trece rapid, fără stricăciuni pentru om
respiraţie, puteţi, încet, să treziţi forţa şi să atingă centrul coronal, chakra
Kundalini. Dar nu trebuie prelungite Sahasrara.
aceste exerciţii. Şi ce spune Iisus în Evanghelii?
Când eram în India, am auzit vorbindu- “Străduiţi-vă să intraţi prin poarta
se de tot felul de metode pe care le foloseau strâmtă”, sau “Mai repede trece o
yoghinii pentru trezirea Kundalini. cămilă prin urechile acului decât un
Unele erau incredibile, până la bogat prin poarta Împărăţiei
introducerea unui fir de argint într-un Cerurilor” (pentru comentarii asupra
loc pe care nu am să-l numesc. Unii acestor versete, a se vedea “Un nou
făceau toate nebuniile pentru trezirea înţeles al Evangheliilor - colecţia
acestei forţe! Izvor). Aceste două fraze au o
Cel mai bun sfat de dat Occidentalilor semnificaţie foarte profundă: ele
este de a nu fi tentaţi să trezească arată că într-adevăr canalul central e
Kundalini, ci de a trăi o viaţă pură, în aşa de îngust, încât forţa care aduce
acord cu legile divine. Ea se va trezi iluminarea nu poate să treacă dacă
atunci când va veni momentul, nu fiinţa nu e pură. Dacă aveţi prea
trebuie grăbit acesta. Orice alt fel de multe lucruri în buzunare, nu puteţi
a proceda e riscant, pentru că această băga mâinile, trebuie să vă debarasaţi
forţă e asemenea unui foc, care poate de toate acestea. Vedeţi, yoghinii
face ravagii distrugând unele organe Indiei, Evangheliştii spun aceleaşi
ale corpului. Când totul se desfăşoară adevăruri. Ei bine, acestea sunt
natural, fără şocuri, omul se trezeşte adevărurile pe care le aprofundăm în
în armonie la conştiinţa lumii divine. Învăţământul Fraternităţii Albe
... Eu simt în voi o imensă Universale.
dorinţă de a face eforturi pentru a

28
Cap VI CHAKRELE activa, a-l face mai receptiv, şi a
absorbi astfel mai bine lumina
Sistemul Chakrelor soarelui pentru a ameliora sănătatea
şi vigoarea voastră.
De unde vine obiceiul de a Prin observaţie, disecţie, cu
reprezenta îngerii cu aripi?... Ajunge ajutorul aparatelor din ce în ce mai
să vedem o pictură sau o sculptură perfecţionate, anatomiştii care
care prezintă o fiinţă înaripată pentru studiază de secole corpul uman au
a şti că este un înger. De ce aceste ajuns la o cunoaştere foarte detaliată
aripi? Care e sensul lor? Îngerii au cu a structurii sale fizice; dar sunt
adevărat aripi? Nu, dar acest fel de a-i departe de a găsi ceea ce au găsit
reprezenta provine dintr-o ştiinţă Iniţiaţii, care graţie clarviziunii lor şi
foarte veche privind fiinţa umană şi experienţei lor spirituale au
centrii săi subtili. Marii Iniţiaţi ai descoperit anatomia subtilă a omului.
trecutului ştiau că pe spate, la nivelul Şi una din descoperirile cele mai
umerilor, fiinţa umană posedă doi impresionante este cea pe care au
centri foarte puternici. Aceşti centri făcut-o Iniţiaţii Indiei privind sistemul
situaţi în corpurile eteric şi astral sunt celor şapte chakre. De mai multe
capabili să producă turbioane care milenii, ei învaţă că deasupra corpului
permit celui care a ştiut să-i dezvolte fizic, în corpurile eteric şi astral, omul
a se deplasa în spaţiu. În tradiţia posedă centrii subtili situaţi pe axa
greacă, zeul Hermes e reprezentat cu coloanei vertebrale. Ei îi numesc
aripi, dar la călcâie, pentru că şi aceştri centri Chakre (în sanscrită
călcâiul posedă un centru foarte înseamnă “roată”) sau lotuşi.
important care e de asemenea în De jos în sus aceştia sunt:
legătură cu puterea de a se deplasa - la baza coloanei vertebrale:
în spaţiu. Muladhara, lotusul cu patru petale.
În realitate, aceşti centri subtili - deasupra organelor genitale:
sunt într-un mare număr în corpul Svadhishana, lotusul cu şase petale
nostru. De exemplu, în timp ce - în regiunea buricului şi al
contemplaţi răsăritul soarelui, plexului solar: Manipura, lotusul cu
absorbiţi lumina sa printr-un centru zece petale
care e situat deasupra splinei. Soarele - în regiunea inimii: Anahata, lotusul cu
ne trimite energia sa care soseşte la doisprezece petale
noi sub formă de mici sfere - în partea din faţa gâtului:
luminoase. Acest centru absoarbe Vishuda, lotusul cu şaisprezece petale
deci lumina solară şi o împarte în - între cele două sprâncene:
şapte culori ca cele ale prismei. Apoi Ajna, cu două petale mari, divizate în
trimite aceste şapte raze în organism, 48 de petale fiecare: în total 96 petale
repartizându-le astfel: roşul şi oranjul - în creştetul capului: Sahasrara,
spre organele sexuale, galbenul spre lotusul cu o mie de petale. În realitate
inimă şi plămâni, verdele spre stomac, el are 960 petale, iar în mijloc are o
ficat, intestine, rinichi; albastrul spre corolă de 12 petale, în total are 972
gât şi nas; violetul spre cap. Roşul petale. Cele 12 petale din mijloc sunt
poate reîmprospăta şi sistemul galben aurii, cele 960 sunt violete, iar
nervos. Unei persoane obosite îi cele două corole se învârt în sens
lipseşte roşul şi ea poate să-şi invers.
amelioreze starea concentrându-se pe Nu se pot găsi urme ale acestor
această culoare. centri spirituali în corpul fizic, pentru
Funcţia fiziologică a splinei este, că ei sunt situaţi în corpul eteric.
o ştiţi, de a forma globulele roşii ale Organele corpului nostru sunt
sângelui. Nu e de mirare, deci, că subordonate influenţei lor.
centrul eteric al vitalităţii e plasat Aceşti centri subtili sunt inactivi
chiar deasupra ei. Pentru a capta la aproape toţi oamenii. Pentru a-i
particolele de vitalitate care vin de la stimula, un yoghin trebuie să-şi
soare, trebuie ca dimineaţa să vă trezească forţa Kundalini care doarme
gândiţi la acest centru pentru a-l la baza coloanei vertebrale, şi să o

29
facă să urce străbătând chakrele unde reprezintă această dragoste
ea declanşează şi eliberează puterile dezinteresată, atât de vastă, care
pe care le conţin. Forţa Kundalini e trezeşte în voi inteligenţa adevărată,
reprezentată ca un şarpe înfăşurat de intuiţia.
trei ori în jurul său în interiorul unei Cât despre cele trei chakre ale
figuri triunghiulare, în centrul ceakrei capului, Iniţiatul le dezvoltă în ultima
Muladhara. Când se trezeşte, e ca o fază a evoluţiei sale, când totul în el
flamă, un foc care începe să urce în este gata, şi toată fiinţa sa e
spirală în lungul coloanei vertebrale, dezvoltată armonios. Dacă vreţi o
şi în urcare ea întâlneşte şi stimulează imagine pentru a înţelege mai bine
celelalte chakre. Cu limba sa, spune aceste trei chakre, putem spune că
tradiţia, şarpele Kundalini acţionează ele seamnă cu acele aparate pe care
asupra fiecărei chakre pentru a suda le utilizează submarinele: un periscop,
şi a lega diferite elemente care îi un ochi care vede deasupra apei; un
permit să se învârtă. O chakră e un radar, care informează despre
sistem foarte delicat cu un angrenaj prezenţa altor vapoare din jur; şi un
de o extremă fineţe şi numai şarpele radio, graţie căruia se pot capta şi
Kundalini poate regla aceste roţi şi a emite mesaje, apeluri... Ei bine, fiinţa
le pune în funcţiune. În momentul umană e dotată cu aceleaşi aparate,
când chakra începe să se rotească, se cu aceleaşi antene.
manifestă facultăţile şi puterile care Cele trei chakre ale capului sunt
sunt legate de ea. trei antene pe care plexul solar le
Chakrele se deosebesc unele de poate utiliza ca şi un submarin aflat
altele prin culoarea lor, numărul de sub apă. “Dar, veţi spune, de ce
petale, adică numărul şi intensitatea aceste antene sunt plasate pe cap?
vibraţilor lor, divinităţile care locuiesc De ce plexul solar nu e dotat el însuşi
în ele, şi mai ales prin virtuţile şi cu ochi şi urechi?” El le are, dar
puterile pe care trezirea lor le conferă pentru evoluţia fiinţei umane,
omului: Muladhara îi dă energie Inteligenţa cosmică a amplasat altele
vitală; Svadhishana îi dă forţa în creierul său.
creatoare; Manipura îi dă conştiinţa Acum, vă pot da un exerciţiu
colectivă; Anahata îi dă iubirea foarte simplu pentru a dezvolta
universală; Vishuda îi dă înţelepciune; chakra gâtului, Vishuda. Puteţi, din
Ajna îi dă clarviziune; Sahasrara îi dă când în când, să vă planificaţi ca în
atotputernicia şi libertatea. Se spune timpul meditaţiei să nu faceţi altceva
că o divinitate sau Shakti locuieşte în decât să ascultaţi numai, fără să
fiecare chakră. Numele lor, începând gândiţi... şi să încercaţi să auziţi
de jos, sunt: Dakini Shakti, Rakini vocea înţelepciunii, vocea spiritelor
Shakti, Lakini Shakti, Kakini Shakti, luminoase. Evident, primele zile,
Shakini Shakti şi Hakini Shakti. Ajunsă săptămâni, nu veţi auzi poate nimic;
la sfârşitul călătoriei sale, forţa dar dacă perseveraţi în acest
Kundalini atinge Shiva, principiul exerciţiu, veţi auzi vocea interioară,
masculin. Reunirea celor două dulcea voce a lui Dumnezeu... O
principii masculin şi feminin, capul şi numim uneori vocea liniştii, atât e de
coada şarpelui, se face într-o lumină fină şi de subtilă, dar în ziua când veţi
orbitoare. Din acel moment, yoghinul, reuşi să o auziţi, toată fiinţa voastră
ajuns pe culme, e liber de orice se va cutremura... nu sunt cuvinte
constrângere. pentru a exprima ceea ce este
Hinduşii dau chakrelor o această voce.
reprezentare foarte detaliată. Ar dura Pentru a dezvolta Ajna chakra,
prea mult să ne oprim asupra vă imaginaţi că vedeţi cu ochii
fiecăreia, şi mă voi opri numai asupra interiori pământul, cerul, spaţiul, cu
Chakrei inimii: Anahata. E foarte creaturile nenumărate care îl locuiesc,
important pentru dezvoltarea voastră toate lumile vizibile şi invizibile. Le
spirituală să purtaţi în inimă imaginea priviţi aşa, foarte simplu, cu multă
acestei chakre, care este centrul dragoste, şi deja sunteţi pe cale să
iubirii universale, pentru că acesta treziţi vederea voastră spirituală.

30
Pentru chakra creştetului fructele, ar fi trebuit să aştepte până
capului, este de asemenea un când Dumnezeu le-ar fi spus să o
exerciţiu de făcut, dar ar putea fi facă, să vină momentul.
periculos pentru unii şi o să vă Acum, acelaşi lucru se petrece
vorbesc altă dată despre el. În timp ce cu oamenii. Cei care ştiu să se
primele două sunt inofensive: faceţi- hrănească cu plexul solar, care e
le, puteţi să le practicaţi fără nici un legat de soare, ajung din nou să
pericol. Nimic rău nu vi se va întâmpla mănânce fructele Arborelui Vieţii: ei
dacă căutaţi să auziţi vocea divină. absorb prana, elixirul vieţii veşnice. În
Faceţi ca şi cum aţi asculta cu timp ce aceia care vor să mănânce
amândouă urechile; dar în realitate, prematur fructele celuilalt arbore
se trezeşte o a treia ureche. Şi e la fel înainte de a se fi întărit suficient, se
dacă încercaţi să contemplaţi expun celor mai mari pericole. Ei
minunile lumii invizibile, un al treilea încearcă să trezească forţa Kundalini,
ochi se va deschide. Astfel, în fiecare ei vorbesc cu şarpele, iar acesta îi
zi, câte puţin, veţi parcurge un drum împinge spre moarte. Da, moartea
extraordinar care, dacă ştiţi să spirituală.
perseveraţi, vă va conduce la iluminare. Trezirea chakrelor făcută de
În geneză se spune că Adam şi forţa Kundalini trebuie să se facă cu
Eva trăiau în grădina Edenului, unde, multă precauţie. V-am dat câteva
printre toate soiurile de arbori, metode simple pentru a lucra asupra
creşteau Arborele Vieţii şi Arborele chakrelor Vishuda şi Ajna, şi pot acum
Cunoaşterii Binelui şi Răului. să adaug o alta care e valabilă pentru
Dumnezeu le-a interzis să mănânce toate chakrele: cântecul. Cântatul
din fructele Arborelui Cunoaşterii produce unde care fac să vibreze
Binelui şi Răului. Dar iată că şarpele a centrii subtili ai omului. Evident, nu e
reuşit să o convingă pe Eva, care l-a vorba a cânta orice şi oricum. Numai
convins pe Adam să mănânce din vibraţiile produse prin cântece
fructul interzis... Şi cunoaşteţi profunde, mistice, pe care le executaţi
continuarea. cu conştiinţa forţei spirituale care o
Ei bine, acest Arbore al reprezintă, pot începe trezirea acestor
Cunoaşterii Binelui şi Răului nu e altul centri adormiţi.
decât sistemul cheakrelor în lungul Noi avem în Fraternitatea Albă
coloanei vertebrale, şi şarpele care Universală un întreg repertoriu de
era la baza arborelui, înfăşurat în jurul cântece mistice compuse de Maestrul
lui însuşi, este forţa Kundalini. Şarpele Peter Deunov. Cântatul e un act
i-a vorbit Evei, spunându-i: “Dacă vei sacru, dacă le cântaţi conştienţi,
mânca din fructele acestui arbore unele cântece vor trezi în coloana
(adică dacă trezeşti chakrele), vei voastră vertebrală o forţă vie; această
deveni ca şi Dumnezeu, vei avea forţă care se ridică soseşte până la
omniscienţă, clarviziune, puterea cap, pentru a ieşi prin centrul
întreagă.” Evident, Eva a fost tentată superior. Dacă în timpul cântatului,
şi Adam la fel. Ei da, dar era simţiţi un frison care vă parcurge din
prematur, ei nu erau pregătiţi să picioare până în cap, în lumină şi
suporte puterea acestor forţe puse în puritate, aceasta arată cum corpul
acţiune. Ei ar fi trebuit să continue să vostru vibrează o clipă în armonie cu
mănânce fructele Arborelui Vieţii, universul. Dar aceasta e o
adică de a absorbi energia plexului binecuvântare pe care poate nu o
solar, care e în legătură cu cosmosul cunoaşteţi, încă, sau pe care n-aţi
întreg. Pentru că, graţie acestei experimentat-o decât fugitiv. Când
energii, nu ar fi cunoscut nici veţi cunoaşte cu adevărat această
oboseala, nici suferinţa, nici moartea. senzaţie în plenitudinea sa, veţi
Da, Arborele Vieţii e plexul solar, în înţelege bogăţia şi puterea cântatului
timp ce celălalt arbore, Arborele pentru dezvoltarea vieţii spirituale.
Cunoaşterii Binelui şi Răului, este
coloana vertebrală. Adam şi Eva au Sistemul Chakrelor
fost prea grăbiţi să-i mănânce

31
II deget ridicat, sau litera Iod a
alfabetului ebraic.
Există un obicei milenar de a Toată ştiinţa omului şi
arde esenţe sau alte substanţe universului este ascunsă în structura
parfumate în temple şi biserici. Fumul, acestor edificii. Întradevăr, cele cinci
care se ridică în spirale, e un simbol al forme geometrice corespund, după
urcării forţei Kundalini prin chakre. tradiţia tibetană, celor cinci elemente:
Cădelniţa cu jăraticul reprezintă cubul - pământului, sfera - apei, conul
chakra Mulhadhara, şi fumul - focului, semicercul - aerului şi flamei
reprezintă şarpele de foc, Kundalini. - eterului. Cele cinci forme şi cele
Acest simbol al cădelniţei arată că cinci elemente corespund în om celor
trebuie să aruncăm anumite materii cinci chakre, pentru că tibetanii au
în cămin, şi să alimentăm, pentru ca redus de două ori două chakre la una
forţa să se poată ridica. Menţinând singură. Astfel, cubul reprezintă
tradiţia de a arde esenţe în biserici, Muladhara şi Svadhisthana reunite,
creştinismul a conservat ritualuri care pentru că sunt ambele legate
i-au fost transmise dintr-un trecut pământului, materiei cele mai
îndepărtat, chiar dacă sensul lor s-a condensate. Deasupra se află chakra
pierdut. ombilicală Manipura, reprezentată de
Dacă aruncăm o privire asupra cerc; apoi Anahata, chakra inimii,
altor tradiţii spirituale, vom găsi reprezentată de triunghi. Mai sus,
această ştiinţă Kundalini sub o altă chakra gâtului, Vishuda, e figurată de
formă. În tradiţia greacă, de exemplu, lună, şi ultimele două chakre Ajna şi
ea apare sub forma caduceului lui Sahasrara sunt reunite de asemenea
Hermes cu cei doi şerpi împletiţi în într-o singură figură, cea a flamei.
jurul baghetei centrale. Cei doi şerpi Fiecare din cei cinci centri este
sunt Ida şi Pingala, cei doi curenţi sediul unui Dhyani-Buda sau Buda de
care înconjoară canalul Sushuma şi pe meditaţie. Aceştia sunt, începând din
care yoghinii îi activează prin centrul inferior: Amoghasiddhi,
respiraţie pentru a trezi forţa Ratnasambhava, Akshobhia,
Kundalini. Amoghasiddhi şi Vairocana. Cele cinci
În tradiţia Kabbalistică, regăsim Dhyani-Buda au fiecare calităţile,
aceeaşi ştiinţă în Arborele Sefirotic cu virtuţile proprii. Se mai numesc şi
cei doi stâlpi ai rigorii (pozitiv) şi Buda ai celor cinci înţelepciuni, pentru
clemenţei (negativ) situaţi de o parte că fiecare virtute e considerată ca o
şi de alta unui stâlp central sau al înţelepciune.
echilibrului. Doi curenţi coborând din Cele cinci Dhyani-buda sunt
sefirotul Kether trec prin Hokmak şi venerate în Tibet, dar deasupra
Binah, se încrucişează în Daath, trec tuturor e venerat Buda
prin Netzach şi Hod şi se încrucişează Avalokiteshvar. După legendă, el e fiul
în fine în Iesod care, simbolic, lui Buda Amithabha, şi a fost primul
reprezintă organele genitale. care a pronunţat pentru prima oară
Dacă mergeţi în Tibet, veţi silabele sacre: OM MANI PADME HUM.
vedea că arhitecţii tibetani au ascuns Legenda povesteşte, de asemenea,
această ştiinţă, Kundalini şi chakrele, că într-o zi, pe când privea lumea
în felul de a construi edificii sacre pe oamenilor, în faţa suferinţelor şi
care le numesc “stupas”. Peste tot, la mizeriei lor, a simţit pentru ei o aşa
intrarea sanctuarurilor, mănăstirilor, compasiune, încât capul său s-a făcut
pe marginile drumurilor, vedem ţăndări. Tatăl său, Buda Amithabha, i-
aceste construcţii care au toate a dat atunci zece capete plus al său
aceeaşi structură: o bază în formă de propriu, în timp ce din corpul lui
cub, apoi o parte rotundă, sferică, Avalokiteshvar ieşeau mii de braţe.
apoi o parte conică, triunghiulară, Astfel, el e reprezentat cu unsprezece
deasupra căreia se găseşte un capete şi mii de braţe venind în
element în arc de cerc ca o semilună, ajutorul oamenilor.
iar pe el un ornament în formă de Iată, în rezumat, cum tibetanii,
flamă pe care poate fi comparat cu un care au primit aceeaşi învăţătură

32
despre chakre ca şi hinduşii, au oglindă magică. Ea are o virtute
exprimat toată această ştiinţă în pasivă, feminină: pe această oglindă
structura edificilor lor sacre care se reflectă toate evenimentele
reflectă structura fiinţei umane şi cea universului. Graţie ei, puteţi vedea
a universului. totul, dar nu puteţi acţiona cum vreţi,
nu vi se dă posibilitatea. Ea vă dă
Chakrele Ajna şi Saharara viziunea, primiţi imagini, dar nu puteţi
schimba cursul evenimentelor sau
Trebuie să păstrăm o parte din forţelor. Pentru aceasta, trebuie să
noi înşine trează, seara, înainte de a ajungeţi la ultima chakră, Sahasrara,
adormi, trebuie să vă gândiţi să lăsaţi care este emisivă, dinamică,
pe cineva să vegheze asupra voastră masculină, şi care vă dă puterea de a
în timpul somnului. Iisus a spus: acţiona. Când forţa Kundalini atinge
“Vegheaţi şi rugaţi-vă.” Mulţi au chakra Ajna, Iniţiatul are viziunea
crezut că e vorba de a veghea numai clară asupra lucrurilor, dar nu e
în planul fizic, atunci, cei săraci, ca să atotputernic: rămâne încă vulnerabil,
poată aplica acest percept pe care nu expus forţelor contrare, pendulând
l-au înţeles bine, se trezeau în plină între bine şi rău. Iată de ce ea trebuie
noapte, se extenuau, luptând să meargă până sus la Sahasrara.
împotriva somnului, şi sfârşeau Când intrăm în templele
stricând ritmurile naturale ale corpului hinduse, găsim aproape peste tot
lor... Nu, în alt plan trebuie să fiţi treji; simbolul lingamului. Lingamul nu e
în timpul nopţii trebuie să dormiţi, altceva decât o piatră orizontală pe
pentru a lăsa celulele corpului să se care se ridică o piatră verticală. Piatra
odihnească, dar, în acelaşi timp, orizontală reprezintă principiul
trebuie să vegheaţi în plan spiritual, feminin, în timp ce piatra ridicată
adică să vă asociaţi cu cel ce vertical reprezintă principiul masculin.
veghează tot timpul, cu cel care nu Toţi adepţii, bărbaţi, femei, băieţi, fete
doarme niciodată... se roagă şi se înclină cu veneraţie în
Absolut imobil şi impasibil, faţa acestui simbol pe care îl ornează
există în voi un Veghetor etern care cu ghirlande de flori, pentru că e
vede tot, înregistrează tot. Locuinţa reprezentarea generării, a fertilităţi
sa este între cele două sprâncene, în oamenilor şi a zeilor.
chakra Ajna. De ce spun impasibil? Lingamul e un simbol de o mare
Pentru că, orice vi s-ar întâmpla, el nu profunzime. El arată că principiile
face nimic pentru a vă salva. Dacă masculin şi feminin nu trebuie să fie
sunteţi obinuiţi să observaţi viaţa separate ci unite. Ori, la oameni, ele
voastră interioară, veţi simţi că în cele sunt separate. Bărbaţii, femeile nu
mai rele momente, cineva dinăuntrul ştiu să găsească celălalt principiu în ei
vostru observă totul, înregistrează înşişi, de aceea îl caută în exterior şi
implacabil ceea ce se petrece, dar nu se frământă pentru că nu îl găsesc,
face nimic pentru a vă ajuta... nu e sau dacă îl găsesc, nu le aduce
rolul său, şi chiar şi suferinţele plenitudinea. Bărbaţii şi femeile nu
voastre îl fac să surâdă. E inutil să-l pot găsi plenitudinea căutând în
rugaţi; el priveşte, observă, exterior, ci unind cele două principii în
înregistrează... şi surâde. ei înşişi, fiind femeie şi bărbat în
Pentru a putea deveni vigilent, acelaşi timp. În acel moment, ei nu
lucid, trebuie să vă concentraţi din mai au nevoie de a se uni exterior cu
când în când asupra centrului Ajna o fiinţă complementară, sunt
dintre sprâncene, să vă identificaţi cu compleţi: ei au înţelepciunea, forţa,
acest Veghetor etern. Atunci, chiar şi puterea bărbatului şi au tandreţea,
în somn, rămâneţi treji: corpul vostru delicateţea, puritatea, sensibilitatea
va dormi, dar spiritul vostru vigilent, femeii; sunt ei înşişi simbolul
treaz, va călători, va întâlni alte fiinţe lingamului, nu le lipseşte nimic, totul
şi va studia minunăţiile universului. li se supune, pentru că ştiu să fie în
Putem compara chakra Ajna cu acelaşi timp emisivi şi receptivi.
un ochi, cu o bulă de cristal, cu o Regăsim această polaritate,

33
masculin şi feminin, în chakrele Ajna
şi Sahasrara. Piatra orizontală,
principiul feminin, este chakra Ajna,
chakra care recepţionează, captează,
care reflectă. Iar cealaltă, piatra
verticală, e principiul masculin, e
chakra activă, dinamică, cea care
creează, proiectează: Sahasrara. Şi
când Iniţiatul ajunge să unească Ajna
şi Sahasrara, devine perfect,
atotputernic, e ca şi Shiva, posedă
lingamul viu.

Cuprins

Cap I Evoluţia umană şi dezvoltarea organelor


spirituale
Cap II Aura
Cap III Plexul solar
Cap IV Centrul Hara
Cap V Forţa Kundalini
Cap VI Chakrele
Sistemul chakrelor
Chakrele Ajna şi Sahasrara

34

S-ar putea să vă placă și