Sunteți pe pagina 1din 1

I

9.

Evolulii inregistrate in comerful internalional cu servicit. 10. Acordul General pentru Comer{ul cu Servicii- GATS- domeniul de aplicare. principii qi obligalii prevbzute. I 1. Clauze importante in domeniul comerluiui internalional cu servicii.

Rispundefi cu adevirat sau fals qi argumentafi alegerea


1.

ficutl:

Comerlul internalional cu servicii reprezintd aproximativ 20oA din totalul comerlului mondial. 2. Serviciile pot fi asimilate bunurilor materiale. 3. Cea mai importantd trdsdturS a serviciilor o reprezintd faptul c5 pot fi
stocate. 4. Creqterea comerlului mondial cu servicii in perioada postbelici a fost mai accentuatd, comparativ cu comerlul mondial cu bunuri tangibile. 5. Jdrile dezvoltate de{in int6ietatea in comerlul interna}ional cu servicii.

6.Clauza natiunii celei mai favorizate in domeniul comertului international cu servicii presupune sd se acorde furnizorilor strdini aceleaqi condilii ca qi furnizorilor nalionali. 7. Principiul tratamentului nalional presupune cd fiecare parte va acorda, imediat qi fird condilii, serviciilor qi furnizorilor de servicii dintr-o anumitd !ard, un tratament nu mai pulin favorabil dec6t cel acordat serviciilor qi furnizorilor de servicii similare din toate celelalte 15ri. 8. Obstacolele tehnice reprezintA un instrument de politicd comercialS in domeniul comertului intemational cu servicii folosit exclusiv de tirile
dezvoltate.
9.

Armonizarca legislaliilor nalionale reprezintd principala cale liberalizare a comertului cu servicii.


Teste grilS (o singurd variantd este corectd):

de

1. Tipologia GATS

a.

b. c.

a serviciilor include: 5 sectoare ale serviciilor qi 55 de subsectoare; l2 sectoare ale serviciilor gi 155 de subsectoare; 20 sectoare ale serviciilor qi 100 de subsectoare.

2. Intangibilitatea reprezinti faptul ci: a. serviciile au form[ materiald, dar nu pot fi modificate; b. serviciile au form[ materiald qi pot fi modificate;

c. serviciile nu au formd material6 dar pot fi modificate.


3. in domeniul serviciilor, simultaneitatea inseamnl c5: a. momentul prestdrii coincide cu momentul consumului; b. momentul prestdrii nu coincide cu momentul consumului; c. nu existi o relalie intre momentul prestdrii qi cel al consumului. 4. Eterogenitatea presupune faptul ci: