Sunteți pe pagina 1din 20
REGLEMENTĂRI PRIVIND REGIMUL ARMELOR ȘI AL MUNIȚIILOR Psih. pr. dr. Darius Mihai Turc turc.darius@copsi.ro
REGLEMENTĂRI PRIVIND REGIMUL
REGLEMENTĂRI PRIVIND REGIMUL
ARMELOR ȘI AL MUNIȚIILOR
ARMELOR ȘI AL MUNIȚIILOR
Psih. pr. dr. Darius Mihai Turc
Psih. pr. dr. Darius Mihai Turc

turc.darius@copsi.ro

REFERINŢE NORMATIVE
REFERINŢE NORMATIVE

Legi:

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor;

Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată în anul 2007;

Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

REFERINŢE NORMATIVE
REFERINŢE NORMATIVE

Hotărâri ale Guvernului:

Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind

supravegherea sănătăţii lucrătorilor cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr.130/2005 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004;

Hotărârea Guvernului nr. 1914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr.

295/2004.

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
Legea nr. 295/2004 privind regimul
armelor şi al muniţiilor

ARMA orice obiect sau dispozitiv a cărui funcţionare

determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăseşte în una dintre categoriile prevăzute în anexele Legii nr. 295/2004.

ARMA DE FOC orice armă portabilă cu ţeava care

poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonţ ori un proiectil

prin acţiunea unui combustibil de propulsie.

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
Legea nr. 295/2004 privind regimul
armelor şi al muniţiilor

MUNIŢIA ansamblu format din tub cartuş, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere şi, după ca, proiectil.

UZ DE ARMĂ – executarea tragerii cu o armă.

Categorii de arme şi muniţii
Categorii de arme şi muniţii

1. arme şi muniţii interzise – armele şi muniţiile

prevăzute în categoria A (anexa Legii nr. 295/2004), a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia

instituţiilor publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranței naţionale, a unităţilor aflate în subordonarea sau coordonarea

acestora, înfiinţate prin acte normative, precum şi a

companiilor naţionale şi societăţilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii

acestui tip de armament şi muniţie;

Categorii de arme şi muniţii
Categorii de arme şi muniţii

2.

arme şi muniţii letale – arme şi muniţii prin a căror

utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor şi care sunt prevăzute în categoria B (anexa Legii nr. 295/2004);

3.

arme şi muniţii neletale – armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confecţionate astfel încât, prin

utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor;

sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi.

Arme şi muniţii letale supuse autorizării
Arme şi muniţii letale supuse autorizării

Categoria B

Armele de foc scurte (pistoale sau revolvere), precum şi muniţia corespunzătoare (cartușe) Armele de foc lungi, precum şi muniţia corespunzătoare (cartușe)

Arme şi muniţii neletale supuse autorizării
Arme şi muniţii neletale supuse
autorizării

Categoria C

Armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc,

precum şi muniţia corespunzătoare;

Armele scurte sau lungi, care pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s;

Arme şi muniţii neletale supuse autorizării
Arme şi muniţii neletale supuse
autorizării

Armele scurte sau lungi care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s; Armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a produce zgomot sau pentru a

împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare,

precum şi muniţia corespunzătoare.

Aspecte generale privind regimul armelor
Aspecte generale privind regimul
armelor

Armele din categoria A pot fi deţinute şi folosite numai de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

Armele letale din categoria B pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice numai în baza autorizaţiei eliberate în condiţiile

Legii nr. 295/2004.

Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale
Categoriile de persoane fizice care pot fi
autorizate să procure arme letale

Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:

a) demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor; b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate

de pază;

Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale
Categoriile de persoane fizice care pot fi
autorizate să procure arme letale

c) persoanele incluse în programe de protecţie a

martorilor, pe perioada în care au această calitate.

Vânătorii pot procura arme de vânătoare, precum şi arme de tir, numai din categoria armelor lungi;

Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor naţionale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum şi antrenorii şi instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;

Colecţionarii de arme pot procura numai arme de

colecţie

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
Legea nr. 295/2004 privind regimul
armelor şi al muniţiilor

Art.15 - Condiţii de acordare a autorizaţiei de

procurare a armelor letale

(1) Autorizaţia de procurare a armelor letale se

acordă persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2)-

(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

e) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical şi nu suferă de alte afecţiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care ar putea pune în

pericol propria viaţă sau a altora, dacă ar deţine

sau ar folosi arme şi muniţii.

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
Legea nr. 295/2004 privind regimul
armelor şi al muniţiilor

Vizarea permisului de armă

Permisele de armă trebuiesc vizate odată la 5 ani

de către organul de poliţie competent teritorial, în

perioada stabilită prin ordin al inspectorului general al Poliţiei Române.

Pentru aplicarea vizei în permisul de armă sunt

necesare o serie de documente, printre care:

- avizul psihologic, din care să rezulte că persoana este aptă să deţină şi să folosească

arme si muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înainte

de depunerea cererii, de către un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în condiţiile legii.

O.U.G. nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004
O.U.G. nr. 26/2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 295/2004

Principalele modificări prevăzute de

document:

Armele de autoapărare şi de tir, cu proiectil, au fost supuse autorizării (în această categorie intră pistoalele cu bile de cauciuc, armele scurte şi

lungi cu aer comprimat).

Persoanele fizice pot procura arme din aceste categorii numai cu îndeplinirea cumulativă a mai

multor condiţii, printre care:

- să fie apte din punct de vedere psihologic şi medical.

Hotărârea Guvernului nr.130/2005
Hotărârea Guvernului nr.130/2005

Poate dobândi atestatul de instructor în poligonul de tragere, persoana care îndeplinește cumulativ mai multe condiții, printre care:

- să fie aptă din punct de vedere psihologic și

medical și să nu sufere de alte afecțiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătății, de natură a pune

în pericol propria viață sau a altora, prin folosirea

armelor și munițiilor.

Hotărârea Guvernului nr.130/2005
Hotărârea Guvernului nr.130/2005

Prin derogare de la prevederile în vigoare, persoana care este dotată cu armă de serviciu letală poate

face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) și g) din Legea 295/2004 prin prezentarea unei adeverințe eliberate de angajator sau, în cazul sportivilor și profesorilor de tir ori biatlon, eliberată de clubul din care fac parte, prin care se certifică faptul ca solicitantul a fost examinat din punct

de vedere medical, psihologic și al cunoștințelor de

specialitate și că a fost declarat apt să poarte și să

folosească arme letale.

Activitatea de pază şi protecţie
Activitatea de pază şi protecţie

Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, reprezentantul societăţii trebuie să depună la inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv D.G.P.M.B., în a cărui rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente: … - certificate medicale şi de testare psihologică

eliberate de unităţi autorizate în domeniul

securităţii naţionale, care să certifice capacităţile şi disponibilităţile conducătorilor societăţii pentru

exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Agenții de pază: evaluare psihologică la angajare și periodică (anual).

Exercitarea profesiei de detectiv particular
Exercitarea profesiei de detectiv
particular

Pentru susținerea examenului de atestare a calității de

detectiv particular, cei interesați trebuie să depună la

inspectoratele de poliție județene sau, după caz, la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București următoarele acte:

- certificatul medical și de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator psihologic autorizat