Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV Facultatea de Sociologie i Comunicare Programul de studii: Comunicare i relaii publice An I, 2010-2011 METODE DE CERCETARE

N TIINELE COMUNICRII Cursul 5, 6 1. Ancheta prin interviu. 2. Tehnici i procedee de cercetare 2.1 Interviul 2.1.1. Interviul ca tehnic de cercetare tiinific 2.1.2. Tipuri de interviu. Elaborarea ghidului de interviu

Material bibliografic: Ilu, Petru. (1997). Abordarea calitativ a socioumanului. Concepte i metode. Iai: Editura Polirom (fotocopie pp. 86-90) Chelcea, Septimiu. (2004). Iniierea n cercetarea sociologic. Bucureti: Editura comunicare.ro (fotocopie pp. 121-127). Bibliografie recomandat: 1. Bulai, Alfred. (2000). Focus-grup.Bucureti: Editura Paideia. 2. Krueger, Richard A. i Casey, Anne Mary. (2005). Metoda focus grup. Iai: Editura Polirom. 3. Moscovici, Serge i Buschini, Fabrice (2007). Metodologia tiinelor socioumane, Iai: Editura Polirom

86

ABORDAREA CALITATIV| A SOCIOUMANULUI

2.3 Interviul
2.3.1 Tipuri de interviu ; interviul structurat
S-ar putea afirma c\, dac\ observa]ia este anatomia, scheletul cognitiv al con[tiin]ei cotidiene, discu]iile [i convorbirile reprezint\ fiziologia ei, s^ngele [i hormonii. Nu trebuie s\ ne surprind\, prin urmare, de ce abordarea calitativist-fenomenologic\ are n analiza dialogurilor cotidiene un obiect preferat de studiu. Sunt detectabile, ca [i la observa]ie, trei tipuri majore ale interviului, n func]ie de scopul [i gradul lor de elaborare: interviurile spontane, prezente n derularea vie]ii de zi cu zi, neorganizate [i f\r\ inten]ia de a ob]ine informa]ii speciale; interviurile deliberate, semiorganizate, dar f\r\ scop [tiin]ific, [i interviul ca metod\ n disciplinele socioumane, organizat [i efectuat dup\ anumite rigori, cu scopul de a ob]ine informa]ii c^t mai autentice, destinate cunoa[terii sistematice, deci interviul [tiin]ific (sistematic). Categoria de mijloc este foarte diversificat\, ncep^nd de la practica cotidian\, unde se spune: voi avea o discu]ie cu el (sau ea) pe aceast\ tem\, sau l voi ntreba n leg\tur\ cu acest lucru, trec^nd prin interviurile organizate pentru ocuparea unui post sau c^[tigarea unui concurs, [i p^n\ la interviurile publice reporterice[ti efectuate de mass-media. Un gen aparte de interviuri l constituie cele clinice, de mare profunzime, utilizate n psihodiagnostic [i psihoterapie, care pretind, din partea celui care le realizeaz\, un nalt grad de preg\tire teoretico-metodologic\ [i o experien]\ bogat\ n domeniu. Interviurile de mare intensitate, profunzime [i durat\ de[i numite clinice s-au extins [i n afara practicii medicale [i a psihologiei aplicate, fiind utilizate [i n cercet\ri fundamentale. Interviul (sistematic) a fost asumat de disciplinele socioumane ca metod\ principal\, din dou\ motive esen]iale: prin el se accede direct [i interactiv la subiectivitatea uman\, ceea ce nici una dintre celelalte metode cu deosebire c^nd e vorba de un aspect cu totul relevant al acestei subiectivit\]i, [i anume inten]iile de viitor nu o fac; interviul, [i chestionarul standardizat, desigur, permit str^ngerea de informa]ii despre conduitele umane foarte greu [i costisitor de ob]inut altfel (s\ ne g^ndim numai la consumul alimentar sau comportamentul sexual). Clasificarea interviurilor se face potrivit mai multor criterii, ob]in^ndu-se mai multe tipuri, a[a cum se poate vedea pe larg n lucrarea lui S. Chelcea (1996), dintre care mai importante sunt urm\toarele: interviurile fa]\ n fa]\ (dup\ genul convorbirii); interviuri structurate, semistructurate [i nestructurate (dup\ gradul de libertate n formularea ntreb\rilor de c\tre cercet\tor

METODE CALITATIVE

87

n cursul convorbirii); individual [i de grup (dup\ num\rul de participan]i). Combin^nd cele trei criterii de mai sus, se pot ob]ine teoretic mai multe tipuri mixte de interviu, nu toate av^nd ns\ o viabilitate practic\. Interviul structurat sau de tip cantitativ nseamn\ c\ ntreb\rile [i ordinea lor sunt dinainte stabilite, de obicei sunt date [i alternativele de r\spunsuri, subiectul av^nd sarcina de a alege varianta sau variantele de r\spuns ce i se par potrivite. ~ntr-o formul\ drastic\, n anumite anchete [i sondaje, preten]ia este ca nu doar protocolul de interviu s\ fie total standardizat, ci [i comportamentul celui ce adreseaz\ ntreb\rile s\ fie la fel; s\ nu pun\ ntreb\ri suplimentare, s\ nu r\spund\ la ntreb\rile subiec]ilor, s\ p\streze acela[i ton etc. De notat ns\ c\, din perspectiva calitativi[tilor, [i interviurile pe baz\ de chestionar cu ntreb\ri deschise (dar dinainte formulate) sunt un interviu de tip cantitativ. Se mai cuvine o men]iune, relativ la raportul interviu anchet\; orice interviu total structurat (standardizat) este, n fond, aplicarea prin convorbiri fa]\ n fa]\ sau telefoane a chestionarului standardizat [i este deci o form\ de anchet\. Dar, pe de alt\ parte, aplicarea chestionarului se poate realiza [i prin alte modalit\]i (po[t\, nm^narea textului scris direct respondentului etc.), iar, pe de alt\ parte, interviul nonstructurat este altceva dec^t ancheta, constituindu-se n metod\ calitativ\, cu alte func]ii [i caracteristici. Dac\ n cazul interviului structurat, al anchetei orale, ntreb\rile [i ordinea lor sunt dinainte stabilite, n interviul semistructurat prestabilite sunt doar temele n jurul c\rora se va purta discu]ia. A[a se face c\ operatorul va pleca pe teren cu un ghid de interviu [i nu cu un instrument elaborat n detaliu (chestionar). Aceasta nu nseamn\, desigur, c\ sarcina intervievatorului va fi mai u[oar\ dec^t cea a operatorului de anchet\, ci, dimpotriv\, nu este deloc simplu s\ ob]ii r\spunsuri consistente la ntreb\rile deschise [i, cu at^t mai mult, doar la punerea unor teme n discu]ie. E nevoie de mult\ iscusin]\ (inteligen]\, abilit\]i empatice, experien]\) din partea celui ce conduce un interviu pentru a ajunge la date relevante. Ghidurile de interviu cunosc o mare varietate de forme, ncep^nd de la unele ce cuprind doar c^teva teme mai generale, p^n\ la altele cu o list\ lung\ de subiecte [i ntreb\ri specifice. Forma ghidului depinde [i de c^t de familiar\ i este cercet\torului problema [i popula]ia de investigat; dac\ ele sunt mai pu]in cunoscute, se porne[te cu un ghid mai sumar; mai sumar, dar nu superficial. Fiindc\, indiferent dac\ interviul semistructurat se utilizeaz\ n studiul pilot, paralel cu ancheta sau postancheta, ghidul de interviu trebuie [i el preg\tit. Interviul semistructurat depinde [i c^t de semi este [i n ce direc]ie se utilizeaz\ at^t de cantitativi[ti, c^t [i de calitativi[ti. Unii dintre ace[tia din urm\ propun chiar ca interviul de tip calitativ s\ fie precedat de observa]ie

88

ABORDAREA CALITATIV| A SOCIOUMANULUI

participativ\, numai astfel put^ndu-se degaja problemele majore de discu]ie [i formularea lor conceptual\ [i lingvistic\ adecvat\ perspectivei subiec]ilor (Glassner [i Loughlin, 1987). Din cauz\ c\ interviurile structurate sunt integral construite de la nceput, elaborarea chestionarului este o munc\ foarte preten]ioas\, cont^nd con]inutul ntreb\rilor, forma lor de expresie, ordinea, cum sunt aranjate n pagin\ [i multe alte elemente. ~n ns\[i construc]ia chestionarului zac latente surse de distorsiune a r\spunsurilor, care se pot manifesta [i implementa n procesul interac]iunii instrument (chestionar) operator respondent. ~n toate lucr\rile despre anchete [i sondaje, figureaz\ un spa]iu destinat erorilor ce pot surveni, erori tratate n func]ie de cele trei entit\]i (chestionar, operator, subiect), dar care, reiter\m, se nasc la intersec]ia lor (vezi Rotariu [i Ilu], 1997). ~n contextul de fa]\, important de re]inut este faptul c\ pentru mul]i calitativi[ti problema erorilor de care sunt ngrijora]i cantitativi[tii nici nu se pune, ntruc^t ea se refer\ la coresponden]a dintre faptele existente real [i ceea ce declar\ oamenii despre aceste fapte. (Faptele, n accep]iunea larg\ de aici, nseamn\ [i faptele de con[tiin]\, motiva]ii, tr\iri, percep]ii etc.) Or, pentru ei, realitatea relevat\ prin interviu este una construit\ prin interac]iunea intervievator intervievat. ~n viziunea lor, marea eroare a cantitativi[tilor este aceea de a obliga mintea subiec]ilor s\ r\spund\ la ntreb\ri prestabilite, prin variante fixe [i, pe deasupra, de a mai [i acuza, uneori exclusiv sau preponderent, tot bie]ii subiec]i c\ nu r\spund sau c\ r\spund incorect.

2.3.2 Interviul calitativ (nestructurat)


2.3.2.1 Considera]ii generale : dou\ tipuri de adev\r A[a cum se sugereaz\ n considera]iile finale ale secven]ei de mai sus, pentru anumi]i calitativi[ti, con]inutul celor spuse de subiec]i n cadrul interviului nu trebuie raportat la un referen]ial ontic, adic\ s\ ne punem problema dac\ ele sunt adev\rate sau false n raport cu anumite date ale realului, ci trebuie considerate n sine, ca expresii ale unor reprezent\ri [i practici simbolico-culturale ale subiec]ilor. Un exemplu concret oferit de D. Silverman (1993, pp. 105-106) ilustreaz\ aceast\ diferen]\. C^nd sunt intervieva]i p\rin]ii copiilor handicapa]i, foarte adesea ei aduc n prim plan (povestesc) atrocit\]ile s\v^r[ite de personalul medical fa]\ de copiii lor prin tratamente neadecvate sau prea t^rziu descoperite. Am fi tenta]i s\ compar\m spusele lor cu ceea ce s-a nt^mplat n realitate [i cu versiunea medicilor. O asemenea compara]ie are ca asump]ie pozi]ia pozitivi[tilor (cantitativi[tilor) c\ e indispensabil de [tiut ce grad de acurate]e au relat\rile subiec]ilor. Invers, din perspectiva calitativist\,

METODE CALITATIVE

89

ne intereseaz\ de ce p\rin]ii povestesc prioritar despre atari atrocit\]i, ce for]e [i imbolduri suflete[ti le produc. Dincolo de c^t\ acurate]e de]in, adic\ dac\ sunt bune sau rele, distorsionate sau nu, relat\rile p\rin]ilor exprim\ o anume concep]ie [i atitudine cultural-moral\ a responsabilit\]ilor [i ngrijor\rii fa]\ de propriii copii. F\r\ ndoial\ c\ o atare interpretare a r\spunsurilor este realizabil\ [i e ntemeiat\ [tiin]ific, fiind dezirabil\ din punct de vedere general uman. Nu v\d ns\ din ce motiv cele dou\ posibile demersuri (cantitativist [i calitativist) sunt n raport de exclusivitate [i nu complementare. Apropo de exemplul citat, eu cred c\ analiza mecanismelor socio-morale ce stau n spatele acestor r\spunsuri c^[tig\ n pertinen]\ dac\ se bazeaz\ pe evalu\ri ale acurate]ei lor n raport cu faptele, a[a cum s-au petrecut ele. Mul]i cercet\tori adopt\ n aceast\ privin]\ punctul de vedere al complementarit\]ii dintre cantitativ (raportarea r\spunsurilor la referen]ialul exterior) [i calitativ (analiza intern\ a structurii r\spunsurilor [i a semnifica]iei lor culturale). ~n faimoasa lor carte Drugs in Adolescent Worlds , ce sintetizeaz\ rezultatele cercet\rilor ntreprinse de ei cu privire la felul n care adolescen]ii americani percep [i utilizeaz\ drogurile, B. Glassner [i J. Loughlin (1987) consacr\ un capitol special respectivei probleme, intitulat: Putem noi crede copiii?. Ei arat\ cum r\spunsurile ob]inute prin interviuri pot fi tratate at^t n termeni de afirma]ii corecte sau nu, c^t [i ca expresii culturale. De pild\, c^nd unul dintre adolescen]i declar\ c\ a consumat marijuana fiindc\ a[a fac [i prietenii s\i, aceast\ afirma]ie s-a v\dit a exprima dou\ constat\ri: 1) Cum se raporteaz\ adolescen]ii cultural n modul de a n]elege [i discuta despre respectivul subiect; 2) Indic\ faptul constatat prin observa]ie [i alte metode c\ n lumea adolescen]ilor se consum\ marijuana (p. 35). ~n jargonul calitativist, prima ipostaz\ a afirma]iei se mai nume[te [i adev\r narativ, iar cea de-a doua adev\rul factual. D. Silverman (1993) apreciaz\ c\ cercet\torii de factur\ interac]ionalist-simbolic\ cum sunt [i B. Glassner [i J. Loughlin [i pun mai serios problema tensiunii [i, eventual, a complementarit\]ii dintre cele dou\ tipuri de adev\r con]inute n relat\rile indivizilor pe baz\ de interviu nestructurat. Etnometodologii sus]ine el sunt mult mai radicali, consider^nd a[a cum anticipam, c\ produsul final al interviului este o sincronizare de n]elesuri (Cicourel, 1964) din timpul interac]iunii intervievator intervievat. Condensat, ra]ionamentul etnometodologic e urm\torul: interviul este o conversa]ie, practica conversa]iei este una cotidian\ at^t pentru subiect, c^t [i pentru savant (intervievator). Interviul trebuie v\zut, a[adar, ca o activitate normal\ de interac]iune n care am^ndou\ p\r]ile [i angajeaz\ cuno[tin]ele cotidiene

90

ABORDAREA CALITATIV| A SOCIOUMANULUI

despre organizarea, structura [i dinamica vie]ii sociale. Sarcina cercet\torului este de a analiza propriet\]ile interac]iunii intervievator intervievat, ca interac]iune social\ practic\ [i concret\. Diferen]ele de concep]ie privind rosturile interviului ntre cele trei abord\ri (pozitivist-cantitativist\, interac]ionalist-simbolic\ [i etnometodologic\), ar putea fi redate sintetic pornind de la sugestia lui D. Silverman (1993) astfel:
Tabelul 3 Diferen]e de concep]ii privind interviul Tipul de cuno[tin]e Abordarea Desf\[urarea [i construc]ia interviului Adev\ruri factuale (com Pozitivist canti portamente, tr\s\turi socio tativist\ demografice, st\ri subiec tive) Adev\ruri factuale, dar mai Interac]ionalist ales narativ culturale (ori simbolic\ entarea oamenilor `n uni versul simbolic) Construc]ii personale [i Etnometodologic interpersonale ale interac fenomenologic\ ]iunilor simbolice cotidiene Baz\ de protocol standar dizat

Interviuri de ad^ncime urm\rind definiri ale `n]ele surilor [i simbolurilor Convorbiri privind moda lit\]ile [i propriet\]ile struc turilor [i practicilor coti diene

2.3.2.2 Interviul individual Interviul individual calitativ (nestructurat) presupune c\ cercet\torul poart\ discu]ii total libere cu anumi]i membri ai comunit\]ii (popula]iei) vizate, pe una sau mai multe probleme. Uneori nici problemele nu sunt date prealabil, urm^nd ca ele s\ fie descoperite [i definite prin intermediul unor astfel de discu]ii. Interviurile nestructurate (nondirecte sau de profunzime, cum se mai numesc) se desf\[oar\, de obicei, n mai multe nt^lniri, iar o nt^lnire poate dura mai multe ore. Con]inutul [i forma interviului individual difer\ n func]ie de problemele discutate, de caracteristicile socio-demografice ale popula]iei (intervievarea copiilor, de exemplu, reclam\ anumite procedee [i comportamente ale intervievatorului), de locurile n care se desf\[oar\ (locuin]\, [coal\, birou etc.). La ncruci[area diverselor criterii se pot desprinde multe tipuri de interviuri individuale. Prin generalitatea [i importan]a lor, urm\toarele modalit\]i sunt de men]ionat (apud Fontana [i Frey, 1994):

Capitolul 7

Interviul ca tehnic de cercetare tiinific Precizri terminologice: ntrevedere, convorbire, dialog, interogatoriu Interviul ca tehnic de cercetare n tiinele socioumane Interviul ca interaciune psihologic i sociologic Valoarea i limitgele utilizrii interviului Tipuri de interviuri i criterii de clasificare Aplicaii ale logicii interogative n anchetele prin interviu Desfurarea interviului de cercetare Selecia i formarea operatorilor de interviu Termeni-cheie Probleme recapitulative

Interviul, ca metod de cercetare, este universal n tiinele sociale afirma Herbert H. Hyman (1975, 1) ntr-o lucrare de referin, menit s identifice factorii empirici rspunztori de erorile utilizrii acestei metode de colectare a datelor i s evalueze posibilitile de minimizare a efectelor acestor factori. Dar nu numai n tiinele sociale (sociologie, drept, istorie), ci i n cele socio-umane (psihologie, antropologie social i cultural, demografie), ca i n practica diferitelor profesiuni (jurnaliti, educatori etc.) interviul s-a dovedit a fi de nenlocuit. ocul sondajelor de opinie face extrem de actual discuia metodologic despre valoarea i limitele interviului, aceasta cu att mai mult cu ct o lung perioad n literatura noastr de specialitate interviul a fost pe nedrept catalogat ca o metod de mna a doua. Precizri terminologice n limba romn, termenul de interviu reprezint un neologism provenit din limba englez (interview ntrevedere, ntlnire), fiind utilizat deopotriv n jurnalistic i n tiinele socioumane. El are ca echivalent termenii din limba francez entretien (conversaie, convorbire) i entrevue (ntlnire ntre dou sau mai multe persoane). Cel de-al doilea termen, dei reprezint traducerea literal a celui anglosaxon, comport totui un sens diferit: are o nuan utilitar, de aranjament sau de surpriz (Grawitz, 1972, 629). Aceste precizri de natur lingvistic ni se par necesare pentru c, n sociologia romneasc, s-a fcut distincie ntre termenii de interviu i convorbire i pentru c, pornind de la etimologia termenului, vom putea releva notele definitorii ale interviului ca modalitate de investigare n sociologie i psihologie. n cadrul colii sociologice de sub conducerea lui Dimitrie Gusti s-a folosit termenul de convorbire sociologic, designnd culegerea de informaii pentru lmurirea problemelor tiinifice de-a dreptul din gura oamenilor (Herseni, 1940, 144). Traian Herseni remarca faptul c acestei tehnici de lucru, sub numele de interviu, i s-au nchinat numeroase studii, mai ales de sociologie american. Nu se fcea, deci, nici o deosebire ntre interviu i convorbire. Un punct de vedere deosebit l va susine ns un alt mare discipol i colaborator al profesorului Dimitrie Gusti, i anume, Henri H. Stahl, care aprecia c termenul de interviu nu este potrivit pentru operaia de interogare statistic sumar, restrns doar la un numr limitat de ntrebri, la care se poate rspunde n sistem binar, prin da sau nu i cu att mai puin nu e justificat s denumim interviu ceea ce de fapt este convorbire (Stahl, 1974, 243). Termenul de interviu s-a impus pe plan mondial, fiind preluat att de sociologii francezi, ct i de sociologii germani, fapt ce ne ndreptete s l utilizm i noi alturi de cel de convorbire. Vom spune, deci, interviu sau convorbire, cu acelai neles. Etimologic, termenul de interviu semnific ntlnirea i conversaia ntre dou sau mai multe persoane. Acestea sunt, de altfel, i notele definitorii:

122

Septimiu CHELCEA

interviul este o conversaie fa n fa, n care o persoan obine informaii de la alt persoan (Denzin, 1970, 70). nseamn c n viaa de zi cu zi practicm interviul, precum fcea proz domnul Jourdain. Lucrurile nu stau chiar aa: nu orice ntlnire sau conversaie echivaleaz cu un interviu i cu att mai puin cu un interviu de cercetare tiinific. Interviul este comparabil cu ntrevederea, conversaia, dialogul, interogatoriul, dar nu se confund cu nici unul dintre acestea. n binecunoscutul lor Tratat de psihologie social, Roger Daval i colaboratorii (1967, 121) fac distinciile cuvenite ntre situaia de interviu i fenomenele psihosociologice amintite. Interviul presupune ntrevederea, dar nu se confund cu aceasta. Oamenii se ntlnesc chiar fr scopul de a obine informaii unii de la alii, ci pur i simplu pentru a se vedea, pentru plcerea de a fi mpreun. Chiar dac i vorbesc, nu nseamn neaprat c schimb informaii. Evident, interviul poate constitui un scop al ntrevederii, dar ntlnirea dintre dou sau mai multe persoane adesea are cu totul alte scopuri. Nu exist interviu fr convorbire, dar nu orice conversaie constituie un interviu. Convorbirea presupune schimbul de informaii n legtur cu o tem sau alta. Persoanele care converseaz schimb frecvent rolurile de emitor i de receptor. Informaia nu este direcionat ntr-un singur sens, nu exist un conductor al discuiei, aa cum stau lucrurile n cazul interviului. Interviul reprezint mai mult dect un dialog apreciaz Roger Daval , pentru c nu totdeauna dialogul are drept scop obinerea de informaii. n filme, de exemplu, dialogul permite exprimarea strilor sufleteti; n filosofie prin dialog permite exprimarea strilor sufleteti; n filosofie prin dialog se exprim ideile, gndirea, concepia autorilor. Dialogurile socratice sunt veritabile reflecii filosofice, nu cutarea obinerii unor informaii. Nici Socrate i nici Platon nu intervievau, ci i expuneau n dialogurile lor concepiile filosofice. n fine, interviul nu poate fi confundat cu interogatoriul, dei i ntr-un caz i n cellalt exist o persoan care pune ntrebri, care dirijeaz discuia. Obinerea informaiilor prin interogatoriu evoc obligaia de a rspunde, constrngerea exterioar. Din contr, interviul presupune libertatea de expresie a personalitii, chiar bucuria oamenilor de a-i spune cuvntul, de a-i face publice opiniile. n continuare, ne vom referi la interviu ca tehnic de cercetare n tiinele socioumane, menionnd doar c interviul constituie i un gen publicistic, avnd reguli i exigene specifice. Interviul ca tehnic de cercetare n tiinele socioumane Definiie. Definim interviul de cercetare ca o tehnic de obinere, prin ntrebri i rspunsuri, a informaiilor verbale de la indivizi i grupuri umane n vederea verificrii ipotezelor sau pentru descrierea tiinific a fenomenelor socioumane. Interviul se bazeaz pe comunicarea verbal i presupune ntrebri i rspunsuri ca i chestionarul. Spre deosebire ns de chestionar, unde ntrebrile i rspunsurile sunt scrise, interviul implic totdeauna obinerea unor informaii verbale. Convorbirea reprezint elementul fundamental n tehnica interviului, n timp ce ntrevederea nu constituie dect o condiie care faciliteaz transmiterea informaiilor unidirecionale: de la persoana intervievat spre operatorul de interviu (sau spre cercettorul tiinific). Interviul telefonic, despre care vom vorbi mai pe larg n alt paragraf, nu presupune ntrevederea, astfel c nu se justific definirea interviului prin existena fa n fa a unui anchetat i a unui anchetator. De asemenea, interviul nu presupune cu necesitate o relaie ntre dou persoane. Interviul de grup se desfoar n condiii psihosociale diferite de cele ale relaiilor interpersonale diadice.Suntem cu totul de acord cu Michel Quinn Patton, director la Minnesota Center for Social Research, care preciza c principiul fundamental al interviurilor calitative const n posibilitatea creat celui intervievat de a exprima prin rspunsurile sale gndurile sale cu cuvintele sale (Patton, 1980, 205). n acest sens nu i este permis operatorului de interviu s sugereze sau s reformuleze rspunsurile celui intervievat. Fiind vorba despre interviu ca tehnic de cercetare n tiinele socioumane, trebuie s accentum faptul c utilizarea acestuia n cercetarea din domeniul tiinelor socioumane trebuie s conduc la stabilirea relaiilor dintre variabile, la testarea ipotezelor. Aa cum preciza Fred N. Kerlinger (1973),

TEHNICI DE CERCETARE SOCIOLOGIC

123

interviul este un instrument de msurare psihologic i sociologic n legtur cu care se pun aceleai probleme ale reliabilitii, validitii i obiectivitii, ca i fa de oricare alt instrument de msurare. Ancheta prin interviu a devenit metoda cea mai frecvent utilizat n cercetarea sociologic (Caplow, 1970, 203). Anual n ntreaga lume sunt intervievate sute de mii, dac nu milioane de persoane. Nu este de mirare, deci, c metodologia tiinelor sociale a devenit virtual sinonim cu cercetarea prin anchet (Smith, 1975, 196). Astzi ancheta este predominant n culegerea datelor... Exist dou tipuri principale de anchete: pe baz de chestionar i prin interviu (Sedlack i Stanley, 1992, 214). Cnd se recomand utilizarea anchetei prin interviu? Margaret Stacey (1970, 70) rspunde astfel: cnd trebuie studiate comportamente dificil de observat pentru c se desfoar n locuri private, cnd se cerceteaz credinele i atitudinile, neexistnd documente scrise despre acestea. n astfel de cazuri cea mai bun soluie o reprezint utilizarea interviului. Utilizarea interviului n cercetarea tiinific are dup cum remarca Fred Kerlinger (1973) mai multe scopuri. n primul rnd, un scop explorator, de identificare a variabilelor i relaiei dintre variabile. Cu ajutorul interviurilor se poate ajunge la formularea unor ipoteze interesante i valide. Informaiile obinute pot ghida n continuare cercetarea fenomenelor psihologice i sociologice. Interviul, n al doilea rnd, poate constitui instrumentul principal de recoltare a informaiilor n vederea testrii ipotezelor. n acest caz, fiecare ntrebare reprezint un item n structura instrumentului de msurare. n fine, cel de-al treilea scop al utilizrii interviului este cel de recoltare a unor informaii suplimentare celor obinute prin alte metode. Aa cum s-a artat, ancheta prin interviu constituie cea mai frecvent utilizat metod de cercetare sociologic. Unii specialiti apreciaz chiar c sociologia a devenit tiina interviului. i aceasta nu numai pentru c interviul, nc din anii 60, a devenit modalitatea de recoltare a datelor favorit pentru majoritatea sociologilor, mai ales nord-americani, ci i pentru c, aa cum remarcau Mark Benney i Everett C. Hughes (1970), obiectul de studiu al sociologiei este interaciunea, iar interviul este el nsui un tip de interaciune social. Interviul ca interaciune psihologic i social Conversaia reprezint o activitate distinctiv uman i un tip de interaciune psihologic i social. O bun parte din timpul de veghe conversm: punem ntrebri i dm rspunsuri. Mai rar monologm. Nu numai pentru sociologi, dar i pentru avocai, medici, ziariti, profesori, tiina i arta dialogului fac parte din profesia lor. S examinm din punct de vedere psihologic i sociologic situaia de interviu ca relaie ntre dou persoane sau ntre un operator de interviu i un grup de persoane. Interviul personal fa n fa, cel mai rspndit procedeu de intervievare, presupune interaciunea dintre dou persoane. S le desemnm prin literele X (operatorul de interviu) i Y (persoana intervievat). Relaia dintre X i Y nu este simetric: rolurile sociale nu sunt interanjabile i nici sensul transmiterii informaiilor nu poate fi schimbat. X acioneaz asupra lui Y prin ntrebri care determin rspunsuri. Acestea declaneaz reacii specifice din partea lui X (trecerea la o alt ntrebare, repetarea ntrebrii, oferirea unor explicaii suplimentare etc.). Avem de-a face cu o interaciune de tipul: X Y Y i transmite lui X un volum mai mare de informaii, comunicarea fiind lateralizat. X conduce discuia. Relaia dintre X i Y depinde de status ul social al persoanelor care interacioneaz (vrst, sex, nivel de colaritate, ras, religie, venituri) i de modul de desfurare a interviului (debutul, derularea i finalul convorbirii). Informaiile transmise de Y lui X au valoare numai n msura n care se refer la experiene de via trite de Y, care nu pot fi altfel cunoscute dect prin relatarea subiectiv a acestuia. Rspunsurile poart pecetea subculturii din care subiecii intervievai fac parte, astfel c ele trebuie interpretate totdeauna n contextul social concret n care a avut loc interviul. De exemplu, libertatea (de aciune i de gndire) are un neles diferit de la o ar la alta, de la un moment istoric la altul. A compara, apelnd la ancheta prin interviu, ct importan se acord libertii n rile care trec de la totalitarism la democraie nseamn a postula universalitatea nelegerii termenilor, ceea ce nu reprezint dect o supoziie foarte discutabil. Aa cum remarca i Derek L. Phillips (1971), acelai cuvnt nseamn altceva pentru diferite persoane aflate n situaii sociale diferite. n plus, semnificaia multor cuvinte

124

Septimiu CHELCEA

considerate comune rmne fr neles pentru categorii largi din populaia intervievat. W. R. Belson (1981, 244) a constatat c doar o treime din persoanele intervievate n Marea Britanie au neles corect termenul de proporie ca parte, fracie sau procentaj. Autorul citat are dreptate cnd suspecteaz o parte din public de lipsa de nelegere a nelesului cuvintelor, apreciind c i unii din cei ce cunosc sensul termenilor sunt incapabili s transfere cuvintele din vocabularul pasiv n vocabularul lor activ. Una din principalele supoziii ale interviului este consistena relaiei dintre vorb i fapt, dintre atitudinea exprimat verbal i comportament. Aceast supoziie merit o examinare mai atent. Omul politic, secretar de stat al Consiliului seniorilor din Republica Florena n perioada 1498-1512, scriitorul i istoricul Nicolo Machiavelli (1496 -1527), spunea: Uneori cuvintele trebuie s serveasc pentru a masca faptele. Dar aceasta trebuie s se petreac n aa fel, nct nimeni s nu-i dea seama; sau, dac bag n seam, s fie pregtite scuze pentru a fi prezentate imediat (ndrumri pentru Raffaello Girolami). Plednd pentru manipularea psihologic drept alternativ la conducerea prin for, diplomatul florentin face n Principele (1513) o serie de observaii foarte penetrante privind natura uman. Pornind de la aceste observaii, numeroase cercetri au pus n eviden existena unui tip de personalitate machiavelic (Saks, 1988), elaborndu-se scala pentru msurarea gradului de machiavelism al fiecrei persoane. A se vedea n acest sens Scala Mach IV, elaborat n 1970 de Richard Christie i F. L. Geis, tradus i adaptat de noi (Chelcea, 1991, 4). Minciuna deliberat posibil ntr-un interviu reduce ncrederea n informaiile obinute prin rspunsurile la ntrebri. Nu trebuie ns s exagerm pericolul erorilor i biais urilor, generat de rspunsurile neadevrate. n marea lor majoritate oamenii sunt coreci i cinstii: recunosc sincer cnd nu cunosc rspunsul la o ntrebare i i asum responsabil consecinele faptelor lor. Pe de alt parte, ca cercettori trebuie s evitm punerea n discuie a acelor probleme care ar putea pune persoanele intervievate n situaia de a recunoate fapte indezirabile social sau care ar depi capacitatea lor de analiz. Alte erori sau biais-uri (termen american desemnnd deformarea informaiilor n cadrul anchetei) sunt datorate autonelrii cu bun credin a celor ce sunt convini c rspund corect, dar care n realitate interpreteaz greit ntrebrile, sunt trdai de memorie sau i reprim incontient pulsiunile i i apar prin mecanisme necontientizate eu-ul. Distincia dintre eu-ul privat i eu-ul public este foarte important pentru nelegerea interviului ca interaciune social. Fiecare individ are mai multe eu-uri (self). n societate ne strduim s aprem altfel dect suntem n intimitate: punem n eviden eu-ul public, ncercnd s mascm eu-ul privat. Acestei probleme Ervin Goffman i-a consacrat mai multe lucrri (The Presentation of Self in Everyday Life, 1959; Microstudies of the Public Order, 1971). n perspectiva acestuia, relaia dintre operatorul de interviu i persoana intervievat este o relaie social secundar (Bailey, 1982, 186), funcional, n care indivizii i dezvluie doar o faet a personalitii lor, nu interacioneaz ca personaliti unitare, aa cum se ntmpl n relaiile sociale primare din cadrul grupurilor primare (Charles H. Cooly, 1909). Mecanismele de aprare a eu-ului n situaia de interviu includ: fuga de rspuns, raionalizarea, proiecia, introecia, identificarea i refularea (Grawitz, 1972). Sub diferite pretexte (lips de timp, imposibilitatea ntreruperii unor activiti foarte importante, nencrederea n anchetele sociale etc.), unele persoane refuz s rspund la anchetele prin interviu. Refuzul lor poate fi politicos, invocnd un motiv plauzibil, sau poate fi brutal: nu-i deschide ua i-o trntete n nas, te las s strigi la poart pn cnd rgueti sau pun cinii pe tine. Operatorul de interviu trebuie s tie la ce se poate atepta i s prevad strategia de ieire din situaiile neplcute. Prin raionalizarea rspunsurilor indivizii umani ncearc s gseasc justificri a posteriori comportamentelor lor. Coerena rspunsurilor la ntrebrile de motivaie nu trebuie s ne fac s credem c totdeauna deciziile de a aciona ale oamenilor au fost raionale. Imaginea omului raionalizator este mai aproape de realitate dect imaginea omului raional (Zamfir, 1987, 27). Proiecia, constnd din atribuirea unei alte persoane a propriilor atitudini, interese, aspiraii sau motivaii, introecia, convingerea c ceea ce s-a ntmplat anterior a fost urmarea hotrrilor proprii, i identificarea sau conformarea la ceea ce i imagineaz c se ateapt operatorul de interviu, fac parte din mecanismele de aprare a eu-ului persoanelor intervievate. n cadrul acestor mecanisme refularea are un rol central. Refularea n psihologia freudist desemneaz procesul efectuat de subcontient, prin care anumite imagini, idei, tendine sau dorine neplcute pentru subiect sau care contravin normelor morale, sunt ndeprtate din contiin, respinse

TEHNICI DE CERCETARE SOCIOLOGIC

125

din sfera proceselor contiente n cele incontiente sau sunt meninute n afara cmpului contiinei (Popescu-Neveanu, 1978, 613).

126

Septimiu CHELCEA

Avantajele i dezavantajele utilizrii interviului n tiinele socioumane Kenneth D. Bailey (1978/1982, 183) prezint att avantajele, ct i dezavantajele interviului, semnalnd mai multe avantaje dect dezavantaje. Ca avantaje sunt enumerate: flexibilitatea, posibilitatea de a obine rspunsuri specifice la fiecare ntrebare; rata mai ridicat a rspunsurilor, asigurat de obinerea rspunsurilor i de la persoanele care nu tiu s citeasc i s scrie, ca i de la persoanele care se simt mai protejate cnd vorbesc dect cnd scriu; observarea comportamentelor nonverbale, fapt ce sporete cantitatea i calitatea informaiilor; asigurarea standardizrii condiiilor de rspuns, lucru imposibil de realizat n cazul chestionarelor potale; asigurarea controlului asupra succesiunii ntrebrilor, fapt ce are consecine pozitive asupra acurateei rspunsurilor; colectarea unor rspunsuri spontane, tiut fiind c primele reacii sunt mai semnificative dect cele realizate sub control normativ; asigurarea unor rspunsuri personale, fr intervenia altora; asigurarea rspunsului la toate ntrebrile i prin aceasta furnizarea informaiilor pentru testarea tuturor ipotezelor cercetrii; precizarea datei i locului convorbirii, fapt ce asigur comparabilitatea informaiilor; studierea unor probleme mai complexe prin utilizarea unor formulare, chestionare sau ghiduri de interviu mai amnunite, cu mai multe ntrebri, de o mai mare subtilitate. Ca orice tehnic de cercetare, interviul are o serie de dezavantaje i limite intrinseci. Kenneth D. Bailey (1978/1982, 183) le ordoneaz astfel: costul ridicat, nu numai al orelor de intervievare, dar i al celorlalte etape i momente ale proiectrii i realizrii cercetrilor pe baz de interviu; timpul ndelungat necesar pentru identificarea persoanelor incluse n eantion, pentru obinerea acordului i desfurarea convorbirii, uneori fiind necesare mai multe vizite la aceeai adres; erorile datorate operatorilor de interviu n ceea ce privete punerea ntrebrilor i nregistrarea rspunsurilor, efectul de operator; imposibilitatea consultrii unor documente n vederea formulrii unor rspunsuri precise; inconveniente legate de faptul c se cere indivizilor s rspund, indiferent de dispoziia lor psihic, de starea de oboseal etc.; neasigurarea anonimatului, fiind cunoscute adresa i numrul de telefon ale persoanelor care urmeaz s fie intervievate; lipsa de standardizare n formularea ntrebrilor, ceea ce limiteaz comparabilitatea informaiilor; dificulti n accesul la cei care sunt inclui n eantion. Att avantajele, ct i dezavantajele sunt relative, trebuind s fie judecate n raport cu alte metode i tehnici de cercetare n tiinele socioumane i mai ales n funcie de diferitele procedee i tipuri de interviuri. De asemenea, pentru evaluarea interviului se impune luarea n considerare a erorilor generate de aceast tehnic. Ce erori introduce efectul de operator de interviu? Herbert H. Hyman (1975) consider c erorile rezult din: modul de punere a ntrebrilor i de nregistrare a rspunsurilor, ca i din prezena fizic a operatorului de interviu. Efectul de operator de interviu nu dispare prin autoadministrarea chestionarelor pentru c, remarc sociologul american, totdeauna cel care rspunde are n vedere impresia pe care o produce asupra cititorului prezumtiv. Distorsionarea rspunsurilor se face n sensul proteciei ego-ului. Prezena fizic a operatorului de interviu accentueaz riscul de distorsiune a rspunsurilor. ntr-un studiu cu finalitate metodologic, Albert Ellis (1948) a analizat rspunsurile la interviu ale unui numr de 69 de studente dintr-un colegiu american i, comparativ, dup un an de zile, rspunsurile acelorai studente la chestionarul autoadministrat. ntrebrile, n numr de 60, au fost grupate, n trei clase, dup cum presupuneau un grad nalt, mediu sau sczut de implicare a ego-ului n elaborarea rspunsurilor. La ntrebrile cu grad ridicat de implicare a ego-ului s-au obinut diferene semnificative n rspunsurile la interviu,

TEHNICI DE CERCETARE SOCIOLOGIC

127

comparativ cu cele obinute cu ajutorul chestionarului. De exemplu, la ntrebarea: Ct de mult v-ai iubit mama n copilrie ? rspunsurile s-au distribuit astfel (Tabelul 7.1): Tabelul 7.1. Distribuia rspunsurilor la aceeai ntrebare n interviu i n chestionar (dup Ellis, 1948) Interviu Chestionar Mi-a fost foarte drag 37 54% 25 36% Ne-am neles bine 17 25% 27 39% Destul de mult 14 20% 10 15% Nu prea mult 1 1% 7 10% Deloc 0 0 N = 69 100% N = 69 100% n general, se apreciaz c, fa de interviu, rspunsurile la chestionar se conformeaz modelului etalrii unei atitudini mai puin favorabile normelor i valorilor acceptate social la un moment dat. Studiile lui Albert Ellis (1948) conduc la concluzia c tehnica chestionarului genereaz acceptarea ntr-o mai mare msur dect interviul a compartimentelor valorizate negativ de ctre societate: gelozia, sadismul, masochismul, agresivitatea, sexualitatea exacerbat. n acelai timp, fenomenele i comportamentele dezirabile social, precum clemena, fericirea, sensibilitatea, amabilitatea, sunt mai puin relevate n rspunsurile la chestionar. Dei cercetrile la care ne-am referit au limite metodologice, ntre care diferena de un an dintre testri nu poate fi neglijat, ele sugereaz totui posibilitatea evalurii interviului n cercetarea sociologic i psihologic n funcie de erorile pe care le produce. Concluziile referitoare la valoarea (avantajele i dezavantajele) interviului desprinse din studiile realizate n alte zone socioculturale se cer verificate n spaiul culturii romneti. Studiul lui Paul F. Lazarsfeld i Raymond Franzen (1945) trebuie examinat sub rezerva aceleiai cerine. Conform acestui studiu, n interviuri se reporteaz un nivel mai nalt de instrucie, un grad mai ridicat de conformare social, o durat mai mare de timp rezervat citirii presei. n interviurile personale, comparativ cu chestionarele potale, se declar un numr mai mare de reviste care sunt citite, dar se divulg un numr mai mic de activiti neobinuite (de exemplu, scrierea unor materiale spre a fi publicate n ziare sau reviste). Rmne de stabilit dac i pentru populaia romneasc este valabil concluzia: rspunsurile obinute prin intermediul chestionarelor potale sunt apreciabil mai informative i, prin urmare, mai satisfctoare dect rspunsurile obinute prin interviu (Hyman, 1975). Tipuri de interviuri i criterii de clasificare n literatura de specialitate consacrat interviului ca tehnic de cercetare se ntlnesc diferite criterii de clasificare, i anume: coninutul comunicrii; calitatea informaiilor obinute; gradul de libertate a cercettorului n abordarea diferitelor teme i formularea ntrebrilor, precum i n schimbarea sau respectarea succesiunii lor; repetabilitatea convorbirilor; numrul persoanelor participante; status-ul socio-demografic al acestora; modalitatea de comunicare; funcia ndeplinit n cadrul procesului de investigaie. Din punctul de vedere al coninutului comunicrii se poate face distincie ntre interviul de opinie i interviul documentar (Duverger, 1961). Asupra distinciei dintre cele dou tipuri de interviuri nu struim, problema fiind tratat n discuia despre clasificarea chestionarelor. Semnalm acum doar faptul c se poate face o clasificare a interviurilor dup domeniul abordat: politic, economic, social, cultural etc. Desfurarea unui interviu de cercetare a opiniilor politice, de exemplu, se va particulariza fa de un interviu de sondare a intereselor culturale; de asemenea, un interviu pe teme economice, fa de unul pe tema credinelor religioase. Calitatea informaiilor depinde de foarte muli factori. ntre acetia, durata convorbirii ofer serioase garanii privind nu numai volumul informaiilor, dar i calitatea lor. Este de presupus c un interviu de 5 10 minute permite doar colectarea unor informaii superficiale, comparativ cu o convorbire purtat timp de cteva ore. Aadar, interviul extensiv, chiar dac se aplic unui numr mare