Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE DONAŢIE

Încheiat astăzi .............


la .................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ..........................................................................., domiciliat în ...................................................., str.
................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/judeţ .............................., născut la data de (ziua, luna, anul)
........................................... în (localitatea) ............................. sector/judeţ ..........................,
fiul lui ........................................ şi al ......................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate
seria .......... nr. ..........................., eliberat de ................., cod numeric personal .......................,
şi
1.1. D .........................................................................., domiciliat în ....................................................., str.
................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ
............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ........................................... în
(localitatea) ............................. sector/judeţ ........................., fiul lui ........................................
şi al .........................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria
........................ nr. ........................., eliberat de ........................, cod numeric personal
......................................, în calitate de donatori, pe de o parte, şi
1.2. D .........................................................................., domiciliat în .................................................., str.
................................... nr. .............., bloc .........., scara ........., etaj .........., apartament .......,
sector/judeţ ..............................., născut la data de (ziua, luna, anul) .........................................
în (localitatea) ............................. sector/judeţ ......................, fiul lui
........................................... şi al ..........................................., posesorul buletinului (cărţii) de
identitate seria ....................... nr. .................., eliberat de ............................., cod numeric personal
......................., în calitate de donatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de donaţie, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Noi donatorii, donăm fiului nostru ................................... în mod irevocabil şi fără sarcini
suma de (în cifre şi litere) ............................, echivalentul a (în cifre şi litere)
..................................., calculaţi la cursul de schimb al B.N.R. de .................................. lei,
din ziua efectuării donaţiei, în scopul cumpărării unei locuinţe proprietate personală în
......................... .
b) Declarăm că aceşti bani provin din
....................................................................................... supuse regimului fiscal de impozitare
în conformitate cu legea română. 2.2. Eu donatarul, declar că accept cu recunoştinţă
donaţia făcută de părinţii mei ................................ privind suma de
....................................... şi declar că îi voi folosi pentru cumpărarea unei locuinţe
proprietate personală în ............................. .
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract de donaţie se face în baza Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare.
3.2. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de ......... exemplare la Biroul Notarului Public
......... .
3.3. S-au eliberat părţilor ................ exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva biroului notarial.

DONATORI

DONATAR