Anexa nr. … la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

………………… MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CLASA I

Programa şcolară
pentru

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Aprobată prin ordin al ministrului Nr. …../ ……..2012

Bucureşti, 2012

pe teme familiare şi oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat prin mesaje scurte. deprinderi şi atitudini dezvoltate prin învăţare. În acest sens.Notă de prezentare . Prezenta programă şcolară a fost elaborată potrivit dezideratelor profilului de formare al copilului. profil care este determinat de domeniile de competenţe-cheie. urmărind îndeosebi aptitudinile şi competenţele lingvistice în limba maternă. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. la care ei trebuie să participe. În elaborarea prezentei oferte curriculare a fost valorificată şi Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC). . . Comparativ cu clasa pregătitoare. Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar. permite: . Structura programei şcolare include următoarele elemente: . prin intermediul unor mesaje simple. la clasa I. scrise cu litere de tipar sau de mână si reproducerea unor mesaje simple în contexte familiare de comunicare. în care se formează competenţele specifice în clasa I.dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin saltul de la familiarizarea cu literele de tipar şi recunoaşterea reproducerea globală a cuvintelor. .Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare . care li se întâmplă elevilor. programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unor noi repere faţă de cele care structurează curriculumul şcolar aplicat în prezent în învăţământul primar. de asemenea. experienţa specifică vârstei elevilor. conform cărora prin competenţă se realizează transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii noi. în clasa I.trecerea. Prezentată sintetic. elevii continuă studiul Comunicării în limba română. ci o experienţă personală.creşterea complexităţii activităţilor de învăţare.regândirea demersului didactic din perspectiva profilului de formare al elevului care finalizează clasa a II-a. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării sale învăţarea activă. în formarea competenţelor specifice. În clasa I.Recomandări privind conţinuturile şi sugestii metodologice Competenţele generale sunt competenţele disciplinei Educaţie pentru societate. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare. Învăţarea nu este un proces pasiv. în clasa pregătitoare. Proiectarea curriculară centrată pe competenţe răspunde cercetărilor din psihologia cognitivă. menţionăm aplicarea unui nou model de proiectare curriculară centrat pe competenţe care înlocuieşte modelul de proiectare bazat pe obiective. comparativ cu clasa pregătitoare. în clasa pregătitoare. la recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte. competenţele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale. în contexte particulare diverse. pe durata unui an şcolar. sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. orientarea demersului didactic pornind de la competenţe. studiul disciplinei în clasa I asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor. Din perspectiva disciplinei de studiu.Competenţe generale . precum şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi. centrată pe elev. axându-se pe comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. Curriculum-ul disciplinei este structurat conform modelului comunicativ-funcţional. potrivit prezentei programe şcolare. integrate strategiilor didactice. În planul dezvoltării curriculare. dezvoltate pentru ciclul achiziţiilor fundamentale. prin accentuarea dimensiunilor afectiv -atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor.orientarea către latura pragmatică a aplicării programei şcolare prin accentuarea scopului pentru care se învaţă. Fiind ansambluri structurate de cunoştinţe. Clasa I – Comunicare în limba română 2 . la sesizarea semnificaţiei unui mesaj pe teme accesibile şi relatarea unor evenimente familiare.Notă de prezentare Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română reprezintă o ofertă curriculară pentru clasa I din învăţământul primar. Disciplina este prevăzută în planul -cadru de învăţământ în aria curriculară Limbă şi comunicare. Valorifică. în raport cu clasa pregătitoare. de la sesizarea semnificaţiei unui mesaj scurt. precum şi prin accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. valoarea adăugată adusă de studiul disciplinei Comunicare în limba română în clasa I. constă în următoarele aspecte: . început în clasa pregătitoare. având un buget de timp de 5-6 ore/săptămână.

sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la realizarea acestora. Pornind de la competenţele generale. Clasa I – Comunicare în limba română 3 . Elementele marcate prin asterisc (*) şi corp de literă italic se adresează claselor ai căror elevi studiază disciplina Comunicare în limba română într-un buget de timp de 6 ore/săptămână. strategii didactice.Sugestiile metodologice includ: conţinuturi ale învăţării. proiectarea activităţii didactice. precum şi elemente de evaluare continuă.

Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 2.Competenţe generale 1. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise. în contexte de comunicare cunoscute 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Clasa I – Comunicare în limba română 4 .

3. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj rostit cu claritate 1.numirea personajelor/personajului unui text audiat . tu spui multe”.reprezentarea prin mişcare/ mimă a subiectului .selectarea unor enunţuri simple.recunoaşterea unor enunţuri care nu au legătură/ nu se potrivesc ca sens cu textul audiat .redarea pe scurt a informaţiilor desprinse din secvenţ e de text audiat .oferirea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce? .reformularea unor enunţuri cu adăugarea/eliminarea de detalii .dezvoltarea sau simplificarea unui enunţ prin adăugare. ”Eu spun una. pentru a indica despre ce este vorba în mesajul audiat .jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un anumit sunet . „Eu spun ceva.analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor . scrise. adulţi sau copii . (în acest fragment de poveste/în acest text?) .realizarea unui desen care corespunde subiectului unui text audiat . care exprimă mesajul textului audiat. ..identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la textul audiat .sesizarea unor elemente de detaliu omise din ilustraţiile corespunzătoare unor texte audiate .marcarea cuvintelor discriminate în enunţuri audiate prin .punerea în corespondenţă a unui cuvânt dintr-un enunţ cu imaginea potrivită .numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ 5 Clasa I – Comunicare în limba română . Identificarea sunetelor şi a silabelor în cuvinte clar articulate .convenţii prestabilite: bătăi din palme. dintr-o pereche de enunţuri date . tu spui opusul”. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt..despărţirea cuvintelor în silabe .jocuri de tipul: ”Cuvinte alintate”.2.4. rostit cu claritate 1.oferirea de replici la enunţuri care testează înţelegerea globală a textului . Identificarea cuvintelor din enunţuri rostite cu claritate 1. pe teme accesibile.stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte . poziţionarea de jetoane. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 1. ”Telefonul fără fir” .oferirea de răspunsuri la întrebarea: Despre ce este vorba.ghicitori . respectiv eliminare de cuvinte .executarea unor comenzi/instrucţiuni/reguli de joc care corespund mesajului transmis verbal de diferiţi emiţători.formularea unor titluri potrivite textului audiat .1. simboluri grafice etc.asocierea unor imagini/enunţuri cu informaţiile desprinse din discuţiile cu colegii .Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 1.selectarea unei imagini dintr-un set.completarea orală a unor enunţuri cu elemente de detaliu din textul audiat . fără a schimba mesajul transmis .formularea orală de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text audiat .numărători melodice însoţite de mişcare .stabilirea de asemănări/deosebiri de detaliu între personajele şi/sau întâmplările prezentate în povestirile audiate .numărarea cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte .identificarea elementelor de detaliu dintr-un text audiat care se regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului .schimbarea ordinii cuvintelor în enunţ.

descrierea unui joc (reguli. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale.jocuri de rol de tipul vorbitor .activităţi de tipul „ştirile zilei”.-vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni şi filme pentru copii şi discutarea lor . mod de desfăşurare).formularea de enunţuri pe baza unei imagini/suite de imagini sau folosind cuvinte date .exerciţii de dicţie 6 Clasa I – Comunicare în limba română .reprezentarea prin simboluri sau marcarea prin semne/ mişcări/ jetoane a sunetelor dintr-o silabă/ dintr-un cuvânt . folosind enunţuri simple . prezentarea unor scuze etc.1.-audierea unor poveşti şi povestiri citite.formularea de întrebări prin care se solicită lămuriri sau informaţii . în contexte de comunicare cunoscute semne/ jetoane/gesturi/bătăi din palme . „La doctor” etc. urare. ale unui loc pe baza unui suport vizual etc.1.formularea orală de întrebări şi răspunsuri la întrebări referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor . 2. .enumerarea unor reguli de joc. solicitare.jocuri de rol . . Articularea de enunţuri simple.memorări şi recitări de poezii . despre familie.formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral în dialoguri reale sau simulate . Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 2.oferirea de informaţii despre sine.jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină cu un anumit sunet/o anumită silabă . folosind păpuşi pe deget. în care instrucţiunile sunt oferite verbal . de mulţumire. înregistrate sau povestite de adulţi sau de către copii .formularea unor enunţuri proprii folosind cuvinte date . marionete. .relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei .rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer.emiterea de predicţii asupra derulării evenimentelor dintr-un text audiat .stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt . . sunet iniţial. adaptate interlocutorului .ascultător. a unor norme ale clasei . sunet final etc.utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie.jocuri de rol: „De-a profesorul”.schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet ..activităţi de tipul „tu eşti ecoul meu” (reproducerea u nor mesaje formulate cu intonaţie de adult sau copii) . de solicitare.exersarea unor formule de adresare.vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii . colegi.conversaţii pe teme de interes pentru copii . pe mână. măşti etc . folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare . în care copiii ascultă întâmplări/evenimente povestite de copii sau adulţi . despre activităţile preferate etc.repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat .dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau imaginate .5.formularea de descrieri succinte ale unui personaj.identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete.rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri .jocuri de tip „Fazan” . „La magazin”.

evidenţierea unor modele de comportament . Relatarea unor evenimente familiare. „Ce s-ar întâmpla dacă …” . a unor poveşti după indicii date .exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare . corecte.descrieri/prezentări elementare ale unor activităţi.formularea de previziuni în legătură cu întâmplări trăite sau auzite .dramatizări ale unor poveşti cunoscute .descrieri elementare (1-2 trăsături) ale unui personaj de desen animat/bandă desenată/sau persoană cunoscută (părinţi. . de tipar şi de mână .citirea în ritm propriu a unor scurte enunţuri care conţin cuvinte cu structură fonetică simplă.formularea de enunţuri simple. . modificarea finalului.realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti audiate (album cu desene realizate de copil în urma audierii textelor.crearea de poveşti orale pornind de la idei/imagini date sau desene create de copii 3.jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii evenimentelor.jocuri muzicale .completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte . jocuri încheiate .marcarea cuvintelor care se repetă într-un text 7 Clasa I – Comunicare în limba română .formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduită a unei persoane/ întâmplare etc.compunerea la alfabetarul mobil a unor silabe.3. încercuire a unor cuvinte din enunţuri scurte solicitate de cadrul didactic sau elevi . Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte familiare . fraţi. decupare.1. antonim. introducerea unor personaje etc.2.recunoaşterea literelor mari şi mici. diminutiv al acestuia) . Recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte.2.concursuri de ghicitori . „Pregătim o serbare”.citirea pe silabe/integrală a cuvintelor . scrise cu litere de tipar sau de mână . „În vizită” etc. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise.formularea. completarea de enunţuri orale care să conţină comparaţii sau distincţii între obiecte familiare . subliniere.dialoguri în contexte reale sau simulate. . menţinerea timpului verbului .completarea de enunţuri care solicită realizarea acordului gramatical.marcarea prin colorare. în diferite contexte de comunicare 2.jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”. coerente.transformarea unor enunţuri prin înlocuirea unui cuvânt selectat cu un altul (sinonim. în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 3. referitoare la activităţile desfăşurate .citirea globală a unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare .jocuri de recunoaştere a unor personaje. însoţite sau nu de enunţuri scrise) .discuţii privind comportamentul personajelor. Participarea la dialoguri simple. prin intermediul unor mesaje simple 2. colegi) . pe teme familiare .4. enunţuri din 3-5 cuvinte . scrise cu litere de tipar sau de mână . pe subiecte familiare .jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte şi denumirea acestora .jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”. pe baza unui text audiat sau a unei imagini . surori.selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date pentru a obţine cuvinte .discuţii de grup.conversaţii în grup. cuvinte.

panouri cu titluri.3.parcare. cuvinte sau simboluri identificarea personajelor. observarea amplasării imaginilor în raport cu textul „citirea” imaginilor 3D din revistele pentru copii jocuri de rol: „La librărie”. citirea ghidată şi/sau selectivă a unor cuvinte şi enunţuri realizarea unor colaje. personaje ale textelor citite observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme. citirea „ştafetă”. BINGO cu imagini. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje simple din universul familiar - - 3.informaţii. invitaţii.3. farmacie. evenimente familiare 3. carte ce conţine doar text etc. P . locului şi timpului unei întâmplări prezentate în textul citit citirea unor „cuvinte cheie” recunoaşterea în ilustraţii a personajelor. citirea unor reviste pentru copii Clasa I – Comunicare în limba română 8 . în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou. simboluri grafice identice punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje orale/scrise indicate plasarea unor jetoane sau afişe care transmit mesaje în spaţiul clasei sau al casei (reguli de conduită. timpului şi momentului evocat formularea de răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul textului citit asocierea unor cuvinte/enunţuri. aniversări ale copiilor. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual sau verbal. citirea „în lanţ”. semafor etc. în contexte cunoscute - - citirea unor cărţi de grup (Big-books) citirea în perechi. cu imaginile potrivite citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt ilustrarea unor enunţuri/fragmente de text citite analiza legăturii dintre text şi imginea care îl însoţeşte identificarea titlurilor potrivite unui text/fragmente de text stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii enunţate despre conţinutul enunţurilor/textului scurt sortarea unor semne.) realizarea unor mesaje. intrare. trecere de pietoni. carte de poveşti cu ilustraţii. scrise cu litere de tipar şi de mână.4. Desprinderea semnificaţiei globale a unui scurt text care prezintă întâmplări. grosimi. citirea „ecou”. „Toneta cu reviste” etc. I . scrisori. mesaje ale copiilor sau ale profesorului etc. dimensiuni. locului.2. fenomene. prezentarea de albume personale cu fotografii sau imagini. afişe publicitare utilizând cuvinte decupate din ziare şi reviste jocuri de tip LOTO. utilizând simboluri din mediul apropiat exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date prin desene/simboluri exerciţii-joc de decodare a unor felicitări. cu sau fără imagini observarea şi stabilirea de asemănări şi diferenţe între suporturi de lectură variate – Exemplu: carte de colorat. însoţite de cuvinte/enunţuri simple citirea în unor cărţi de grup (cărţi uriaşe) prezentarea unor cărţi/poveşti citite memorare de poezii şi ghicitori confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare (individual şi în grup) activităţi în biblioteca şcolii completarea unui jurnal de lectură al clasei amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă completarea unor grafice. ieşire. DOMINO.

pe diferite teme. cu litere de tipar/de mâna a unor enunţuri din cuprinsul unor bilete. invitaţii. enunţuri scurte cu ajutorul computerului . în care se vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale . cu creta pe tablă.organizarea în clasă a unui colţ/panou. fotografii. . felicitări folosind litere decupate din ziare şi reviste .personalizarea unor modele predefinite de invitaţii. simboluri. utilizând cuvinte (enunţuri simple) şi simboluri/desene .trasarea în duct continuu a literelor de mână prin unirea punctelor care le compun . silabe cuvinte cu degetul pe blatul mesei. enunţurilor din 35 cuvinte . în contexte familiare .exerciţii de aşezare în pagină a datei. cuvinte şi enunţuri simple preluate după modele . pe spatele colegului. scrisoare către Moş Crăciun) .adăugarea unor cuvinte/semne de punctuaţie în enunţuri eliptice . etichete cuprinzând reguli de conduită. tablă etc. pensulă. a titlului.copierea. materiale necesare în activitatea zilnică . scrise apoi cu ajutorul adultului şi ilustrate de copii . scurte scrisori . cu markerul pe coli mari. lucrărilor realizate în timpul activităţilor individuale şi de grup .realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram . dintre litere şi dintre cuvinte . într-o varietate de limbaje.executarea conturului unor litere.) .confecţionarea unor minicărţi cu imagini. pe hârtie. simboluri . transcrierea literelor. Exprimarea de idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale 4.scrierea unor litere. în aer. folosind materiale diverse 4.completarea unui jurnal personal .2. silabelor.scrierea semnelor grafice şi a literelor de mână. folosind enunţuri simple scrise de mână sau la computer.completarea în scris a unor litere/silabe omise din cuvinte .1. enunţurilor din 35 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice. în cadrul proiectelor. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 4.realizarea unor afişe.scrierea după dictare a literelor. Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise. Redactarea de mesaje scurte formate din cuvinte scrise cu litere de mână şi de tipar. carioca. foaie liniată.exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii .crearea de povestiri în grup.scrierea de mesaje diverse.4. enunţuri de 3-5 cuvinte . cretă) pe variate suporturi (foaie velină. Reproducerea unor mesaje simple. pe teme familiare copiilor . silabelor.audierea de povestiri ilustrate despre istoria scrisului 9 Clasa I – Comunicare în limba română . cuvinte. afişe.realizarea unor postere.jocuri care solicită schimbul de mesaje scrise .completarea după model.expunerea fişelor.completarea jurnalului clasei. destinat transmiterii de mesaje şi informaţii (prin desene. cuvintelor. cuvinte/enunţuri simple şi simboluri) . cuvintelor. desene.confecţionarea de etichete. cu pensula şi acuarela.realizarea de bilete. . cuvinte. desene.4.copierea/transcrierea unor cuvinte şi mesaje simple . felicitări.3.completarea unor rebusuri .decorarea literelor de mână şi de tipar . silabe. scrisori (de exemplu. îndemnuri. norme de lucru. în contexte familiare de comunicare 4. folosind diverse instrumente de scris (creion.confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare. folosind imagini. încurajări etc.pe o temă aleasă de ei sau referitoare la subiectul unui proiect .scrierea prin autodictare a unor silabe. felicitări. text scris. invitaţii. a alineatelor . stilou.modelarea din plastilină a contururilor unor litere .

Punctuaţia: punctul. grupurile de litere ce. Simboluri uzuale din universul apropiat Silaba. Povestirea unor întâmplări personale. fără cunoaşterea regulilor) Convenţii ale limbajului scris: . ge. a se prezenta şi a prezenta pe cineva. Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând. Dialoguri despre viaţa de şcolar. păstrarea ideii. despre mediul înconjurător etc. Articularea vocalelor şi consoanelor (fără denumire). a alineatelor Clasa I – Comunicare în limba română 10 . Enunţul (fără teoretizări). Organizarea textului scris: plasarea datei. ghe. ghi. semnul exclamării. gi. Repovestirea unor întâmplări audiate sau citite. ci. Despărţirea cuvintelor în silabe (intuitiv. che. a titlului. a descrie un obiect/o persoană.Scrierea cu majusculă. a formula o solicitare. chi. a ide ntifica un obiect. *virgula în enumerare. Alfabetul Literele mari şi mici de tipar şi de mână. . Elemente de construcţia comunicării Sunetele limbii române. despre familie şi prieteni/colegi. Cuvântul.CONŢINUTURILE INVĂŢĂRII Acte de vorbire: a saluta. semnul întrebării. a cere şi a da informaţii. combaterea unei idei cu argumente. a formula o idee/o părere/o opinie. ascultarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful