Anexa nr. … la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

………………… MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CLASA I

Programa şcolară
pentru

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Aprobată prin ordin al ministrului Nr. …../ ……..2012

Bucureşti, 2012

creşterea complexităţii activităţilor de învăţare. În elaborarea prezentei oferte curriculare a fost valorificată şi Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC). comparativ cu clasa pregătitoare. menţionăm aplicarea unui nou model de proiectare curriculară centrat pe competenţe care înlocuieşte modelul de proiectare bazat pe obiective. deprinderi şi atitudini dezvoltate prin învăţare. la sesizarea semnificaţiei unui mesaj pe teme accesibile şi relatarea unor evenimente familiare. Curriculum-ul disciplinei este structurat conform modelului comunicativ-funcţional. Clasa I – Comunicare în limba română 2 . Fiind ansambluri structurate de cunoştinţe. . Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare. urmărind îndeosebi aptitudinile şi competenţele lingvistice în limba maternă. Structura programei şcolare include următoarele elemente: . prin accentuarea dimensiunilor afectiv -atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor. sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. la care ei trebuie să participe. constă în următoarele aspecte: . valoarea adăugată adusă de studiul disciplinei Comunicare în limba română în clasa I. studiul disciplinei în clasa I asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor. în clasa I. de asemenea.Competenţe generale . prin intermediul unor mesaje simple. În clasa I.trecerea.Recomandări privind conţinuturile şi sugestii metodologice Competenţele generale sunt competenţele disciplinei Educaţie pentru societate. în clasa pregătitoare. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării sale învăţarea activă. În acest sens. . de la sesizarea semnificaţiei unui mesaj scurt. profil care este determinat de domeniile de competenţe-cheie. care li se întâmplă elevilor. Proiectarea curriculară centrată pe competenţe răspunde cercetărilor din psihologia cognitivă. Prezenta programă şcolară a fost elaborată potrivit dezideratelor profilului de formare al copilului. În planul dezvoltării curriculare. axându-se pe comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. pe durata unui an şcolar. potrivit prezentei programe şcolare. elevii continuă studiul Comunicării în limba română.orientarea către latura pragmatică a aplicării programei şcolare prin accentuarea scopului pentru care se învaţă. . în formarea competenţelor specifice. competenţele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale. Disciplina este prevăzută în planul -cadru de învăţământ în aria curriculară Limbă şi comunicare. Valorifică. în contexte particulare diverse. scrise cu litere de tipar sau de mână si reproducerea unor mesaje simple în contexte familiare de comunicare.dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin saltul de la familiarizarea cu literele de tipar şi recunoaşterea reproducerea globală a cuvintelor. precum şi prin accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. centrată pe elev. permite: . ci o experienţă personală. în clasa pregătitoare. având un buget de timp de 5-6 ore/săptămână. Învăţarea nu este un proces pasiv. Comparativ cu clasa pregătitoare. la clasa I. în care se formează competenţele specifice în clasa I.Notă de prezentare . început în clasa pregătitoare. dezvoltate pentru ciclul achiziţiilor fundamentale. Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar. orientarea demersului didactic pornind de la competenţe. Prezentată sintetic. pe teme familiare şi oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat prin mesaje scurte.Notă de prezentare Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română reprezintă o ofertă curriculară pentru clasa I din învăţământul primar. în raport cu clasa pregătitoare. la recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte.regândirea demersului didactic din perspectiva profilului de formare al elevului care finalizează clasa a II-a. experienţa specifică vârstei elevilor. conform cărora prin competenţă se realizează transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii noi. precum şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi. Din perspectiva disciplinei de studiu. integrate strategiilor didactice. programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unor noi repere faţă de cele care structurează curriculumul şcolar aplicat în prezent în învăţământul primar.Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare .

Clasa I – Comunicare în limba română 3 . Pornind de la competenţele generale. strategii didactice. proiectarea activităţii didactice. sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la realizarea acestora. precum şi elemente de evaluare continuă. Elementele marcate prin asterisc (*) şi corp de literă italic se adresează claselor ai căror elevi studiază disciplina Comunicare în limba română într-un buget de timp de 6 ore/săptămână.Sugestiile metodologice includ: conţinuturi ale învăţării.

Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 2. în contexte de comunicare cunoscute 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Clasa I – Comunicare în limba română 4 .Competenţe generale 1. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise.

oferirea de replici la enunţuri care testează înţelegerea globală a textului ..realizarea unui desen care corespunde subiectului unui text audiat . dintr-o pereche de enunţuri date .dezvoltarea sau simplificarea unui enunţ prin adăugare.reformularea unor enunţuri cu adăugarea/eliminarea de detalii .1. adulţi sau copii . tu spui multe”.punerea în corespondenţă a unui cuvânt dintr-un enunţ cu imaginea potrivită . .3.Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 1.jocuri de tipul: ”Cuvinte alintate”. simboluri grafice etc.numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ 5 Clasa I – Comunicare în limba română . tu spui opusul”.jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un anumit sunet .selectarea unei imagini dintr-un set.stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte . Identificarea sunetelor şi a silabelor în cuvinte clar articulate . Identificarea cuvintelor din enunţuri rostite cu claritate 1.ghicitori .recunoaşterea unor enunţuri care nu au legătură/ nu se potrivesc ca sens cu textul audiat . Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt.sesizarea unor elemente de detaliu omise din ilustraţiile corespunzătoare unor texte audiate . Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj rostit cu claritate 1.2.oferirea de răspunsuri la întrebarea: Despre ce este vorba.. pe teme accesibile.despărţirea cuvintelor în silabe . respectiv eliminare de cuvinte .formularea orală de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text audiat .reprezentarea prin mişcare/ mimă a subiectului .4. fără a schimba mesajul transmis .selectarea unor enunţuri simple.convenţii prestabilite: bătăi din palme. scrise.schimbarea ordinii cuvintelor în enunţ.formularea unor titluri potrivite textului audiat . ”Telefonul fără fir” .executarea unor comenzi/instrucţiuni/reguli de joc care corespund mesajului transmis verbal de diferiţi emiţători. pentru a indica despre ce este vorba în mesajul audiat .completarea orală a unor enunţuri cu elemente de detaliu din textul audiat . rostit cu claritate 1. poziţionarea de jetoane.redarea pe scurt a informaţiilor desprinse din secvenţ e de text audiat .numărarea cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte .stabilirea de asemănări/deosebiri de detaliu între personajele şi/sau întâmplările prezentate în povestirile audiate . Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 1.identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la textul audiat . ”Eu spun una. care exprimă mesajul textului audiat.numirea personajelor/personajului unui text audiat . „Eu spun ceva.numărători melodice însoţite de mişcare .oferirea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce? . (în acest fragment de poveste/în acest text?) .marcarea cuvintelor discriminate în enunţuri audiate prin .asocierea unor imagini/enunţuri cu informaţiile desprinse din discuţiile cu colegii .identificarea elementelor de detaliu dintr-un text audiat care se regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului .analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor .

2.utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie.memorări şi recitări de poezii .formularea de descrieri succinte ale unui personaj.formularea orală de întrebări şi răspunsuri la întrebări referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor . despre familie. .jocuri de rol de tipul vorbitor .jocuri de rol .schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet . folosind enunţuri simple . . colegi.rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer. mod de desfăşurare). folosind păpuşi pe deget. „La doctor” etc.formularea de întrebări prin care se solicită lămuriri sau informaţii .rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri . sunet iniţial. despre activităţile preferate etc.jocuri de rol: „De-a profesorul”.vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii ..enumerarea unor reguli de joc. prezentarea unor scuze etc.repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat .5.descrierea unui joc (reguli.conversaţii pe teme de interes pentru copii . în contexte de comunicare cunoscute semne/ jetoane/gesturi/bătăi din palme . . marionete.identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete.jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină cu un anumit sunet/o anumită silabă .activităţi de tipul „tu eşti ecoul meu” (reproducerea u nor mesaje formulate cu intonaţie de adult sau copii) .activităţi de tipul „ştirile zilei”.relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei .exersarea unor formule de adresare. înregistrate sau povestite de adulţi sau de către copii . pe mână. .emiterea de predicţii asupra derulării evenimentelor dintr-un text audiat .jocuri de tip „Fazan” .1. în care instrucţiunile sunt oferite verbal . solicitare. adaptate interlocutorului .-vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni şi filme pentru copii şi discutarea lor .exerciţii de dicţie 6 Clasa I – Comunicare în limba română . sunet final etc. măşti etc . folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare . „La magazin”. de mulţumire.dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau imaginate .stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt .oferirea de informaţii despre sine.formularea de enunţuri pe baza unei imagini/suite de imagini sau folosind cuvinte date . de solicitare. în care copiii ascultă întâmplări/evenimente povestite de copii sau adulţi .reprezentarea prin simboluri sau marcarea prin semne/ mişcări/ jetoane a sunetelor dintr-o silabă/ dintr-un cuvânt . Articularea de enunţuri simple. ale unui loc pe baza unui suport vizual etc.ascultător. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale.1.formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral în dialoguri reale sau simulate . a unor norme ale clasei . Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 2.-audierea unor poveşti şi povestiri citite.formularea unor enunţuri proprii folosind cuvinte date . urare.

enunţuri din 3-5 cuvinte .discuţii de grup.recunoaşterea literelor mari şi mici. surori.2.citirea pe silabe/integrală a cuvintelor . coerente.jocuri de recunoaştere a unor personaje.1. de tipar şi de mână . pe baza unui text audiat sau a unei imagini . Relatarea unor evenimente familiare.crearea de poveşti orale pornind de la idei/imagini date sau desene create de copii 3.descrieri elementare (1-2 trăsături) ale unui personaj de desen animat/bandă desenată/sau persoană cunoscută (părinţi. referitoare la activităţile desfăşurate . introducerea unor personaje etc.citirea în ritm propriu a unor scurte enunţuri care conţin cuvinte cu structură fonetică simplă. prin intermediul unor mesaje simple 2. „Pregătim o serbare”.dramatizări ale unor poveşti cunoscute . „În vizită” etc.dialoguri în contexte reale sau simulate. completarea de enunţuri orale care să conţină comparaţii sau distincţii între obiecte familiare .jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii evenimentelor. „Ce s-ar întâmpla dacă …” .jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”.transformarea unor enunţuri prin înlocuirea unui cuvânt selectat cu un altul (sinonim.compunerea la alfabetarul mobil a unor silabe. menţinerea timpului verbului . . cuvinte. diminutiv al acestuia) . scrise cu litere de tipar sau de mână .3. colegi) .jocuri muzicale .completarea de enunţuri care solicită realizarea acordului gramatical.jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”.formularea de enunţuri simple. .2. subliniere.conversaţii în grup. decupare.jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte şi denumirea acestora . antonim. însoţite sau nu de enunţuri scrise) .marcarea prin colorare.exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare .realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti audiate (album cu desene realizate de copil în urma audierii textelor. jocuri încheiate .marcarea cuvintelor care se repetă într-un text 7 Clasa I – Comunicare în limba română . modificarea finalului.descrieri/prezentări elementare ale unor activităţi. a unor poveşti după indicii date . scrise cu litere de tipar sau de mână . în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 3.concursuri de ghicitori . încercuire a unor cuvinte din enunţuri scurte solicitate de cadrul didactic sau elevi .selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date pentru a obţine cuvinte . în diferite contexte de comunicare 2. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise.formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduită a unei persoane/ întâmplare etc.discuţii privind comportamentul personajelor. corecte. pe subiecte familiare . Participarea la dialoguri simple. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte familiare .formularea de previziuni în legătură cu întâmplări trăite sau auzite . pe teme familiare . .citirea globală a unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare .formularea.completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte . Recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte. evidenţierea unor modele de comportament .4. fraţi.

mesaje ale copiilor sau ale profesorului etc. carte ce conţine doar text etc. citirea unor reviste pentru copii Clasa I – Comunicare în limba română 8 .3. Desprinderea semnificaţiei globale a unui scurt text care prezintă întâmplări. utilizând simboluri din mediul apropiat exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date prin desene/simboluri exerciţii-joc de decodare a unor felicitări. scrise cu litere de tipar şi de mână. cu imaginile potrivite citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt ilustrarea unor enunţuri/fragmente de text citite analiza legăturii dintre text şi imginea care îl însoţeşte identificarea titlurilor potrivite unui text/fragmente de text stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii enunţate despre conţinutul enunţurilor/textului scurt sortarea unor semne.4. citirea ghidată şi/sau selectivă a unor cuvinte şi enunţuri realizarea unor colaje. P . ieşire. grosimi. BINGO cu imagini. citirea „în lanţ”. personaje ale textelor citite observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme. locului. invitaţii. farmacie. semafor etc.) realizarea unor mesaje. timpului şi momentului evocat formularea de răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul textului citit asocierea unor cuvinte/enunţuri. cuvinte sau simboluri identificarea personajelor. în contexte cunoscute - - citirea unor cărţi de grup (Big-books) citirea în perechi. cu sau fără imagini observarea şi stabilirea de asemănări şi diferenţe între suporturi de lectură variate – Exemplu: carte de colorat. observarea amplasării imaginilor în raport cu textul „citirea” imaginilor 3D din revistele pentru copii jocuri de rol: „La librărie”. scrisori.2. aniversări ale copiilor. simboluri grafice identice punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje orale/scrise indicate plasarea unor jetoane sau afişe care transmit mesaje în spaţiul clasei sau al casei (reguli de conduită. în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou.3. DOMINO. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje simple din universul familiar - - 3. carte de poveşti cu ilustraţii. citirea „ecou”. intrare. I . panouri cu titluri. afişe publicitare utilizând cuvinte decupate din ziare şi reviste jocuri de tip LOTO. dimensiuni. evenimente familiare 3.informaţii. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual sau verbal. însoţite de cuvinte/enunţuri simple citirea în unor cărţi de grup (cărţi uriaşe) prezentarea unor cărţi/poveşti citite memorare de poezii şi ghicitori confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare (individual şi în grup) activităţi în biblioteca şcolii completarea unui jurnal de lectură al clasei amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă completarea unor grafice. locului şi timpului unei întâmplări prezentate în textul citit citirea unor „cuvinte cheie” recunoaşterea în ilustraţii a personajelor. „Toneta cu reviste” etc. citirea „ştafetă”. prezentarea de albume personale cu fotografii sau imagini. trecere de pietoni.parcare. fenomene.

cu markerul pe coli mari.completarea în scris a unor litere/silabe omise din cuvinte .modelarea din plastilină a contururilor unor litere .realizarea unor afişe. felicitări folosind litere decupate din ziare şi reviste . silabelor. pe teme familiare copiilor . felicitări. cuvinte. folosind diverse instrumente de scris (creion.organizarea în clasă a unui colţ/panou. fotografii. încurajări etc.audierea de povestiri ilustrate despre istoria scrisului 9 Clasa I – Comunicare în limba română .copierea/transcrierea unor cuvinte şi mesaje simple . enunţuri de 3-5 cuvinte . cu litere de tipar/de mâna a unor enunţuri din cuprinsul unor bilete. silabelor. cuvintelor. folosind enunţuri simple scrise de mână sau la computer. cuvinte şi enunţuri simple preluate după modele .4. utilizând cuvinte (enunţuri simple) şi simboluri/desene . norme de lucru. felicitări. materiale necesare în activitatea zilnică .2. text scris. pe spatele colegului.realizarea unor postere. carioca.realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram . scurte scrisori .copierea. lucrărilor realizate în timpul activităţilor individuale şi de grup .confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare. silabe.scrierea semnelor grafice şi a literelor de mână.exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii . Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise. scrisoare către Moş Crăciun) . cuvinte/enunţuri simple şi simboluri) . cu creta pe tablă. cuvinte.confecţionarea unor minicărţi cu imagini.expunerea fişelor.) . scrisori (de exemplu.completarea unor rebusuri . .decorarea literelor de mână şi de tipar . cu pensula şi acuarela. pe hârtie. enunţurilor din 35 cuvinte . desene.realizarea de bilete. simboluri.executarea conturului unor litere. Exprimarea de idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale 4. în care se vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale . într-o varietate de limbaje.confecţionarea de etichete. tablă etc. invitaţii.scrierea prin autodictare a unor silabe. a titlului. Reproducerea unor mesaje simple. pensulă.completarea jurnalului clasei. Redactarea de mesaje scurte formate din cuvinte scrise cu litere de mână şi de tipar. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 4.completarea după model.personalizarea unor modele predefinite de invitaţii.4. simboluri . foaie liniată. folosind materiale diverse 4.scrierea după dictare a literelor. a alineatelor . afişe.trasarea în duct continuu a literelor de mână prin unirea punctelor care le compun .completarea unui jurnal personal . scrise apoi cu ajutorul adultului şi ilustrate de copii .3.crearea de povestiri în grup. silabe cuvinte cu degetul pe blatul mesei.scrierea unor litere. enunţuri scurte cu ajutorul computerului . etichete cuprinzând reguli de conduită.exerciţii de aşezare în pagină a datei. invitaţii. transcrierea literelor. pe diferite teme.1. în contexte familiare . îndemnuri. folosind imagini. în contexte familiare de comunicare 4. cretă) pe variate suporturi (foaie velină. în cadrul proiectelor. destinat transmiterii de mesaje şi informaţii (prin desene.jocuri care solicită schimbul de mesaje scrise .scrierea de mesaje diverse.pe o temă aleasă de ei sau referitoare la subiectul unui proiect . cuvintelor. dintre litere şi dintre cuvinte . în aer.adăugarea unor cuvinte/semne de punctuaţie în enunţuri eliptice . . stilou. desene. enunţurilor din 35 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice.

ge. Alfabetul Literele mari şi mici de tipar şi de mână.Punctuaţia: punctul. Organizarea textului scris: plasarea datei.Scrierea cu majusculă.CONŢINUTURILE INVĂŢĂRII Acte de vorbire: a saluta. despre familie şi prieteni/colegi. . despre mediul înconjurător etc. a alineatelor Clasa I – Comunicare în limba română 10 . Articularea vocalelor şi consoanelor (fără denumire). ghi. a descrie un obiect/o persoană. fără cunoaşterea regulilor) Convenţii ale limbajului scris: . a titlului. semnul exclamării. a formula o idee/o părere/o opinie. chi. a cere şi a da informaţii. semnul întrebării. combaterea unei idei cu argumente. ci. Cuvântul. păstrarea ideii. Dialoguri despre viaţa de şcolar. Despărţirea cuvintelor în silabe (intuitiv. ascultarea. a ide ntifica un obiect. grupurile de litere ce. Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând. Enunţul (fără teoretizări). a se prezenta şi a prezenta pe cineva. *virgula în enumerare. Simboluri uzuale din universul apropiat Silaba. Povestirea unor întâmplări personale. ghe. Repovestirea unor întâmplări audiate sau citite. gi. a formula o solicitare. Elemente de construcţia comunicării Sunetele limbii române. che.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful