Anexa nr. … la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

………………… MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CLASA I

Programa şcolară
pentru

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Aprobată prin ordin al ministrului Nr. …../ ……..2012

Bucureşti, 2012

axându-se pe comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. precum şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi. În clasa I. Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar. urmărind îndeosebi aptitudinile şi competenţele lingvistice în limba maternă. început în clasa pregătitoare. Clasa I – Comunicare în limba română 2 . . Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor.orientarea către latura pragmatică a aplicării programei şcolare prin accentuarea scopului pentru care se învaţă. în raport cu clasa pregătitoare. pe durata unui an şcolar. Proiectarea curriculară centrată pe competenţe răspunde cercetărilor din psihologia cognitivă. ci o experienţă personală.Notă de prezentare . competenţele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale. în clasa pregătitoare. experienţa specifică vârstei elevilor. centrată pe elev. prin accentuarea dimensiunilor afectiv -atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor.creşterea complexităţii activităţilor de învăţare. orientarea demersului didactic pornind de la competenţe. având un buget de timp de 5-6 ore/săptămână.Notă de prezentare Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română reprezintă o ofertă curriculară pentru clasa I din învăţământul primar.Recomandări privind conţinuturile şi sugestii metodologice Competenţele generale sunt competenţele disciplinei Educaţie pentru societate. Din perspectiva disciplinei de studiu. în care se formează competenţele specifice în clasa I. dezvoltate pentru ciclul achiziţiilor fundamentale. în clasa I. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării sale învăţarea activă. la sesizarea semnificaţiei unui mesaj pe teme accesibile şi relatarea unor evenimente familiare. deprinderi şi atitudini dezvoltate prin învăţare. sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. În planul dezvoltării curriculare. În elaborarea prezentei oferte curriculare a fost valorificată şi Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC). programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unor noi repere faţă de cele care structurează curriculumul şcolar aplicat în prezent în învăţământul primar. potrivit prezentei programe şcolare. Valorifică. Fiind ansambluri structurate de cunoştinţe. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare. studiul disciplinei în clasa I asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor. de la sesizarea semnificaţiei unui mesaj scurt. integrate strategiilor didactice. precum şi prin accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. Structura programei şcolare include următoarele elemente: . constă în următoarele aspecte: . la care ei trebuie să participe. pe teme familiare şi oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat prin mesaje scurte. elevii continuă studiul Comunicării în limba română. Comparativ cu clasa pregătitoare.trecerea. profil care este determinat de domeniile de competenţe-cheie. în clasa pregătitoare. Învăţarea nu este un proces pasiv. Disciplina este prevăzută în planul -cadru de învăţământ în aria curriculară Limbă şi comunicare. .dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin saltul de la familiarizarea cu literele de tipar şi recunoaşterea reproducerea globală a cuvintelor.regândirea demersului didactic din perspectiva profilului de formare al elevului care finalizează clasa a II-a. prin intermediul unor mesaje simple. de asemenea. care li se întâmplă elevilor. valoarea adăugată adusă de studiul disciplinei Comunicare în limba română în clasa I. Curriculum-ul disciplinei este structurat conform modelului comunicativ-funcţional. conform cărora prin competenţă se realizează transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii noi. . Prezenta programă şcolară a fost elaborată potrivit dezideratelor profilului de formare al copilului. la clasa I. menţionăm aplicarea unui nou model de proiectare curriculară centrat pe competenţe care înlocuieşte modelul de proiectare bazat pe obiective.Competenţe generale . scrise cu litere de tipar sau de mână si reproducerea unor mesaje simple în contexte familiare de comunicare. la recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte.Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare . în formarea competenţelor specifice. În acest sens. permite: . comparativ cu clasa pregătitoare. în contexte particulare diverse. Prezentată sintetic.

Elementele marcate prin asterisc (*) şi corp de literă italic se adresează claselor ai căror elevi studiază disciplina Comunicare în limba română într-un buget de timp de 6 ore/săptămână. Clasa I – Comunicare în limba română 3 . precum şi elemente de evaluare continuă. strategii didactice.Sugestiile metodologice includ: conţinuturi ale învăţării. sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la realizarea acestora. proiectarea activităţii didactice. Pornind de la competenţele generale.

Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise.Competenţe generale 1. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Clasa I – Comunicare în limba română 4 . în contexte de comunicare cunoscute 4. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 3. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 2.

formularea orală de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text audiat .numirea personajelor/personajului unui text audiat . Identificarea sunetelor şi a silabelor în cuvinte clar articulate .4.Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 1. „Eu spun ceva. poziţionarea de jetoane. pe teme accesibile.numărători melodice însoţite de mişcare . rostit cu claritate 1.marcarea cuvintelor discriminate în enunţuri audiate prin .jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un anumit sunet . pentru a indica despre ce este vorba în mesajul audiat . simboluri grafice etc. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt.formularea unor titluri potrivite textului audiat .identificarea elementelor de detaliu dintr-un text audiat care se regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului .analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor . Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 1. tu spui multe”..dezvoltarea sau simplificarea unui enunţ prin adăugare.numărarea cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte .stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte .ghicitori .despărţirea cuvintelor în silabe .oferirea de replici la enunţuri care testează înţelegerea globală a textului .selectarea unei imagini dintr-un set.reformularea unor enunţuri cu adăugarea/eliminarea de detalii . fără a schimba mesajul transmis .selectarea unor enunţuri simple.stabilirea de asemănări/deosebiri de detaliu între personajele şi/sau întâmplările prezentate în povestirile audiate . ”Eu spun una.oferirea de răspunsuri la întrebarea: Despre ce este vorba. .asocierea unor imagini/enunţuri cu informaţiile desprinse din discuţiile cu colegii .3.schimbarea ordinii cuvintelor în enunţ.executarea unor comenzi/instrucţiuni/reguli de joc care corespund mesajului transmis verbal de diferiţi emiţători. Identificarea cuvintelor din enunţuri rostite cu claritate 1.redarea pe scurt a informaţiilor desprinse din secvenţ e de text audiat . Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj rostit cu claritate 1.numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ 5 Clasa I – Comunicare în limba română . tu spui opusul”. care exprimă mesajul textului audiat.punerea în corespondenţă a unui cuvânt dintr-un enunţ cu imaginea potrivită .reprezentarea prin mişcare/ mimă a subiectului .sesizarea unor elemente de detaliu omise din ilustraţiile corespunzătoare unor texte audiate .oferirea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce? . adulţi sau copii .jocuri de tipul: ”Cuvinte alintate”.2.identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la textul audiat . scrise.convenţii prestabilite: bătăi din palme.recunoaşterea unor enunţuri care nu au legătură/ nu se potrivesc ca sens cu textul audiat .1.realizarea unui desen care corespunde subiectului unui text audiat . (în acest fragment de poveste/în acest text?) . respectiv eliminare de cuvinte . dintr-o pereche de enunţuri date .. ”Telefonul fără fir” .completarea orală a unor enunţuri cu elemente de detaliu din textul audiat .

„La doctor” etc.formularea de enunţuri pe baza unei imagini/suite de imagini sau folosind cuvinte date . în care copiii ascultă întâmplări/evenimente povestite de copii sau adulţi .exersarea unor formule de adresare. „La magazin”. în care instrucţiunile sunt oferite verbal . adaptate interlocutorului . a unor norme ale clasei . prezentarea unor scuze etc.rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer.oferirea de informaţii despre sine.schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet . Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 2. înregistrate sau povestite de adulţi sau de către copii .emiterea de predicţii asupra derulării evenimentelor dintr-un text audiat .jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină cu un anumit sunet/o anumită silabă .1.jocuri de rol de tipul vorbitor .utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie. de mulţumire.jocuri de tip „Fazan” . pe mână. .formularea de descrieri succinte ale unui personaj. despre activităţile preferate etc.-vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni şi filme pentru copii şi discutarea lor . .relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei . marionete.rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri .vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii . folosind enunţuri simple .reprezentarea prin simboluri sau marcarea prin semne/ mişcări/ jetoane a sunetelor dintr-o silabă/ dintr-un cuvânt . în contexte de comunicare cunoscute semne/ jetoane/gesturi/bătăi din palme . solicitare. mod de desfăşurare). sunet iniţial.formularea orală de întrebări şi răspunsuri la întrebări referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor .formularea unor enunţuri proprii folosind cuvinte date .activităţi de tipul „ştirile zilei”.jocuri de rol .ascultător.activităţi de tipul „tu eşti ecoul meu” (reproducerea u nor mesaje formulate cu intonaţie de adult sau copii) . 2. folosind păpuşi pe deget.-audierea unor poveşti şi povestiri citite. .formularea de întrebări prin care se solicită lămuriri sau informaţii . colegi. Articularea de enunţuri simple.jocuri de rol: „De-a profesorul”. . de solicitare. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale.5.memorări şi recitări de poezii .conversaţii pe teme de interes pentru copii .identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete.descrierea unui joc (reguli. despre familie.formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral în dialoguri reale sau simulate . măşti etc . folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare .repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat .1. sunet final etc. ale unui loc pe baza unui suport vizual etc.stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt .exerciţii de dicţie 6 Clasa I – Comunicare în limba română ..enumerarea unor reguli de joc.dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau imaginate . urare.

exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare .1.jocuri muzicale .citirea pe silabe/integrală a cuvintelor . „Ce s-ar întâmpla dacă …” . .formularea.discuţii privind comportamentul personajelor. introducerea unor personaje etc. însoţite sau nu de enunţuri scrise) . decupare. „În vizită” etc. cuvinte.formularea de previziuni în legătură cu întâmplări trăite sau auzite .dialoguri în contexte reale sau simulate. pe baza unui text audiat sau a unei imagini . pe teme familiare . surori.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte familiare . diminutiv al acestuia) .selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date pentru a obţine cuvinte .conversaţii în grup.formularea de enunţuri simple. în diferite contexte de comunicare 2. modificarea finalului.jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”. Relatarea unor evenimente familiare.completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte .realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti audiate (album cu desene realizate de copil în urma audierii textelor.discuţii de grup. prin intermediul unor mesaje simple 2. coerente.citirea globală a unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare .transformarea unor enunţuri prin înlocuirea unui cuvânt selectat cu un altul (sinonim. în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 3.marcarea cuvintelor care se repetă într-un text 7 Clasa I – Comunicare în limba română . Recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte. evidenţierea unor modele de comportament . scrise cu litere de tipar sau de mână . subliniere. Participarea la dialoguri simple.crearea de poveşti orale pornind de la idei/imagini date sau desene create de copii 3.jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte şi denumirea acestora . corecte. enunţuri din 3-5 cuvinte .formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduită a unei persoane/ întâmplare etc. menţinerea timpului verbului .jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii evenimentelor.recunoaşterea literelor mari şi mici. .marcarea prin colorare.jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”. referitoare la activităţile desfăşurate .concursuri de ghicitori .compunerea la alfabetarul mobil a unor silabe. de tipar şi de mână .2. a unor poveşti după indicii date . antonim. scrise cu litere de tipar sau de mână .dramatizări ale unor poveşti cunoscute .jocuri de recunoaştere a unor personaje. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise.completarea de enunţuri care solicită realizarea acordului gramatical. pe subiecte familiare . jocuri încheiate . fraţi.2. colegi) . încercuire a unor cuvinte din enunţuri scurte solicitate de cadrul didactic sau elevi .citirea în ritm propriu a unor scurte enunţuri care conţin cuvinte cu structură fonetică simplă.descrieri/prezentări elementare ale unor activităţi.descrieri elementare (1-2 trăsături) ale unui personaj de desen animat/bandă desenată/sau persoană cunoscută (părinţi.3. completarea de enunţuri orale care să conţină comparaţii sau distincţii între obiecte familiare . „Pregătim o serbare”. .

grosimi. farmacie.3. evenimente familiare 3. scrisori. citirea unor reviste pentru copii Clasa I – Comunicare în limba română 8 . citirea ghidată şi/sau selectivă a unor cuvinte şi enunţuri realizarea unor colaje. cu imaginile potrivite citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt ilustrarea unor enunţuri/fragmente de text citite analiza legăturii dintre text şi imginea care îl însoţeşte identificarea titlurilor potrivite unui text/fragmente de text stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii enunţate despre conţinutul enunţurilor/textului scurt sortarea unor semne. în contexte cunoscute - - citirea unor cărţi de grup (Big-books) citirea în perechi. în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou. scrise cu litere de tipar şi de mână. carte de poveşti cu ilustraţii. I . locului şi timpului unei întâmplări prezentate în textul citit citirea unor „cuvinte cheie” recunoaşterea în ilustraţii a personajelor.2. „Toneta cu reviste” etc.4. prezentarea de albume personale cu fotografii sau imagini. aniversări ale copiilor. invitaţii. mesaje ale copiilor sau ale profesorului etc. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual sau verbal. trecere de pietoni. însoţite de cuvinte/enunţuri simple citirea în unor cărţi de grup (cărţi uriaşe) prezentarea unor cărţi/poveşti citite memorare de poezii şi ghicitori confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare (individual şi în grup) activităţi în biblioteca şcolii completarea unui jurnal de lectură al clasei amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă completarea unor grafice.parcare. carte ce conţine doar text etc. simboluri grafice identice punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje orale/scrise indicate plasarea unor jetoane sau afişe care transmit mesaje în spaţiul clasei sau al casei (reguli de conduită. citirea „în lanţ”. intrare. locului. fenomene. DOMINO. utilizând simboluri din mediul apropiat exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date prin desene/simboluri exerciţii-joc de decodare a unor felicitări. personaje ale textelor citite observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme. dimensiuni. P . citirea „ecou”. ieşire. observarea amplasării imaginilor în raport cu textul „citirea” imaginilor 3D din revistele pentru copii jocuri de rol: „La librărie”. semafor etc.informaţii.) realizarea unor mesaje. citirea „ştafetă”. cuvinte sau simboluri identificarea personajelor. panouri cu titluri. cu sau fără imagini observarea şi stabilirea de asemănări şi diferenţe între suporturi de lectură variate – Exemplu: carte de colorat.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje simple din universul familiar - - 3. afişe publicitare utilizând cuvinte decupate din ziare şi reviste jocuri de tip LOTO. timpului şi momentului evocat formularea de răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul textului citit asocierea unor cuvinte/enunţuri. Desprinderea semnificaţiei globale a unui scurt text care prezintă întâmplări. BINGO cu imagini.

invitaţii. . Exprimarea de idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale 4. a titlului. simboluri. silabe. cu markerul pe coli mari.scrierea după dictare a literelor.scrierea de mesaje diverse. în aer.pe o temă aleasă de ei sau referitoare la subiectul unui proiect . scrise apoi cu ajutorul adultului şi ilustrate de copii .) .realizarea de bilete.adăugarea unor cuvinte/semne de punctuaţie în enunţuri eliptice .1.confecţionarea unor minicărţi cu imagini. materiale necesare în activitatea zilnică .scrierea prin autodictare a unor silabe.copierea/transcrierea unor cuvinte şi mesaje simple . desene. cuvinte/enunţuri simple şi simboluri) . enunţuri scurte cu ajutorul computerului .exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii . tablă etc. dintre litere şi dintre cuvinte . carioca. enunţurilor din 35 cuvinte . invitaţii.audierea de povestiri ilustrate despre istoria scrisului 9 Clasa I – Comunicare în limba română .realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram . simboluri . cuvinte.organizarea în clasă a unui colţ/panou. în contexte familiare de comunicare 4. în care se vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale . pe hârtie.realizarea unor postere. desene.decorarea literelor de mână şi de tipar .personalizarea unor modele predefinite de invitaţii. text scris.2.crearea de povestiri în grup. Redactarea de mesaje scurte formate din cuvinte scrise cu litere de mână şi de tipar.completarea unui jurnal personal . pe spatele colegului.exerciţii de aşezare în pagină a datei. fotografii.confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare. silabe cuvinte cu degetul pe blatul mesei. Reproducerea unor mesaje simple. cu creta pe tablă. pensulă. în cadrul proiectelor. enunţurilor din 35 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice.modelarea din plastilină a contururilor unor litere . stilou. într-o varietate de limbaje.completarea după model. a alineatelor . silabelor.completarea în scris a unor litere/silabe omise din cuvinte . afişe. în contexte familiare . norme de lucru. destinat transmiterii de mesaje şi informaţii (prin desene. folosind enunţuri simple scrise de mână sau la computer.scrierea unor litere. silabelor. încurajări etc. cuvinte. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 4.completarea unor rebusuri . felicitări folosind litere decupate din ziare şi reviste .confecţionarea de etichete. felicitări.trasarea în duct continuu a literelor de mână prin unirea punctelor care le compun . utilizând cuvinte (enunţuri simple) şi simboluri/desene . .jocuri care solicită schimbul de mesaje scrise .executarea conturului unor litere. scrisoare către Moş Crăciun) . scrisori (de exemplu. Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise. foaie liniată.expunerea fişelor.3. cu pensula şi acuarela. etichete cuprinzând reguli de conduită. îndemnuri. felicitări. lucrărilor realizate în timpul activităţilor individuale şi de grup . folosind materiale diverse 4.4. folosind diverse instrumente de scris (creion. cretă) pe variate suporturi (foaie velină.completarea jurnalului clasei. pe teme familiare copiilor . transcrierea literelor.scrierea semnelor grafice şi a literelor de mână. cuvintelor. cuvintelor. enunţuri de 3-5 cuvinte . pe diferite teme.copierea.4.realizarea unor afişe. scurte scrisori . folosind imagini. cu litere de tipar/de mâna a unor enunţuri din cuprinsul unor bilete. cuvinte şi enunţuri simple preluate după modele .

Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând. Despărţirea cuvintelor în silabe (intuitiv. Repovestirea unor întâmplări audiate sau citite. Enunţul (fără teoretizări). a cere şi a da informaţii. Simboluri uzuale din universul apropiat Silaba. che. ascultarea. despre familie şi prieteni/colegi. gi. ghe. a descrie un obiect/o persoană.Punctuaţia: punctul. semnul exclamării. Organizarea textului scris: plasarea datei. a formula o solicitare. a formula o idee/o părere/o opinie. ge. ci. ghi. grupurile de litere ce. a se prezenta şi a prezenta pe cineva. fără cunoaşterea regulilor) Convenţii ale limbajului scris: . păstrarea ideii. a alineatelor Clasa I – Comunicare în limba română 10 . *virgula în enumerare. a titlului. Elemente de construcţia comunicării Sunetele limbii române.CONŢINUTURILE INVĂŢĂRII Acte de vorbire: a saluta. chi. combaterea unei idei cu argumente. .Scrierea cu majusculă. despre mediul înconjurător etc. Cuvântul. Povestirea unor întâmplări personale. Alfabetul Literele mari şi mici de tipar şi de mână. a ide ntifica un obiect. Articularea vocalelor şi consoanelor (fără denumire). semnul întrebării. Dialoguri despre viaţa de şcolar.