Anexa nr. … la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

………………… MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CLASA I

Programa şcolară
pentru

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Aprobată prin ordin al ministrului Nr. …../ ……..2012

Bucureşti, 2012

profil care este determinat de domeniile de competenţe-cheie. În planul dezvoltării curriculare. Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar. având un buget de timp de 5-6 ore/săptămână. . În clasa I. valoarea adăugată adusă de studiul disciplinei Comunicare în limba română în clasa I. în clasa I. Structura programei şcolare include următoarele elemente: .trecerea.Notă de prezentare Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română reprezintă o ofertă curriculară pentru clasa I din învăţământul primar. elevii continuă studiul Comunicării în limba română. Fiind ansambluri structurate de cunoştinţe. urmărind îndeosebi aptitudinile şi competenţele lingvistice în limba maternă.Notă de prezentare . pe teme familiare şi oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat prin mesaje scurte. constă în următoarele aspecte: . Proiectarea curriculară centrată pe competenţe răspunde cercetărilor din psihologia cognitivă. Învăţarea nu este un proces pasiv. Valorifică.Recomandări privind conţinuturile şi sugestii metodologice Competenţele generale sunt competenţele disciplinei Educaţie pentru societate. potrivit prezentei programe şcolare. conform cărora prin competenţă se realizează transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii noi.dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin saltul de la familiarizarea cu literele de tipar şi recunoaşterea reproducerea globală a cuvintelor. prin intermediul unor mesaje simple. Clasa I – Comunicare în limba română 2 . ci o experienţă personală. În acest sens. în care se formează competenţele specifice în clasa I.regândirea demersului didactic din perspectiva profilului de formare al elevului care finalizează clasa a II-a. în formarea competenţelor specifice. Din perspectiva disciplinei de studiu. precum şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi. competenţele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale. pe durata unui an şcolar. Prezentată sintetic. integrate strategiilor didactice. scrise cu litere de tipar sau de mână si reproducerea unor mesaje simple în contexte familiare de comunicare. în clasa pregătitoare. la care ei trebuie să participe. centrată pe elev. menţionăm aplicarea unui nou model de proiectare curriculară centrat pe competenţe care înlocuieşte modelul de proiectare bazat pe obiective. Curriculum-ul disciplinei este structurat conform modelului comunicativ-funcţional. la sesizarea semnificaţiei unui mesaj pe teme accesibile şi relatarea unor evenimente familiare. deprinderi şi atitudini dezvoltate prin învăţare. la clasa I. în raport cu clasa pregătitoare. de la sesizarea semnificaţiei unui mesaj scurt. În elaborarea prezentei oferte curriculare a fost valorificată şi Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC). dezvoltate pentru ciclul achiziţiilor fundamentale. Disciplina este prevăzută în planul -cadru de învăţământ în aria curriculară Limbă şi comunicare.creşterea complexităţii activităţilor de învăţare. început în clasa pregătitoare. Comparativ cu clasa pregătitoare. experienţa specifică vârstei elevilor. la recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte. .Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare . în clasa pregătitoare. axându-se pe comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. comparativ cu clasa pregătitoare.orientarea către latura pragmatică a aplicării programei şcolare prin accentuarea scopului pentru care se învaţă. Prezenta programă şcolară a fost elaborată potrivit dezideratelor profilului de formare al copilului. permite: . precum şi prin accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. de asemenea. programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unor noi repere faţă de cele care structurează curriculumul şcolar aplicat în prezent în învăţământul primar. sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare. orientarea demersului didactic pornind de la competenţe. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării sale învăţarea activă.Competenţe generale . care li se întâmplă elevilor. în contexte particulare diverse. . prin accentuarea dimensiunilor afectiv -atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor. studiul disciplinei în clasa I asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor.

strategii didactice. Clasa I – Comunicare în limba română 3 . precum şi elemente de evaluare continuă. Pornind de la competenţele generale. proiectarea activităţii didactice. sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la realizarea acestora.Sugestiile metodologice includ: conţinuturi ale învăţării. Elementele marcate prin asterisc (*) şi corp de literă italic se adresează claselor ai căror elevi studiază disciplina Comunicare în limba română într-un buget de timp de 6 ore/săptămână.

Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise.Competenţe generale 1. în contexte de comunicare cunoscute 4. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 3. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Clasa I – Comunicare în limba română 4 . Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 2.

formularea unor titluri potrivite textului audiat .schimbarea ordinii cuvintelor în enunţ. tu spui opusul”.stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte . poziţionarea de jetoane.4.formularea orală de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text audiat .reformularea unor enunţuri cu adăugarea/eliminarea de detalii .jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un anumit sunet .oferirea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce? .ghicitori .identificarea elementelor de detaliu dintr-un text audiat care se regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului .marcarea cuvintelor discriminate în enunţuri audiate prin .numărători melodice însoţite de mişcare . tu spui multe”.recunoaşterea unor enunţuri care nu au legătură/ nu se potrivesc ca sens cu textul audiat .2.reprezentarea prin mişcare/ mimă a subiectului .dezvoltarea sau simplificarea unui enunţ prin adăugare.oferirea de răspunsuri la întrebarea: Despre ce este vorba.analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor . Identificarea sunetelor şi a silabelor în cuvinte clar articulate . Identificarea cuvintelor din enunţuri rostite cu claritate 1.3. care exprimă mesajul textului audiat. „Eu spun ceva. ”Eu spun una. rostit cu claritate 1.executarea unor comenzi/instrucţiuni/reguli de joc care corespund mesajului transmis verbal de diferiţi emiţători. dintr-o pereche de enunţuri date .completarea orală a unor enunţuri cu elemente de detaliu din textul audiat ..despărţirea cuvintelor în silabe . fără a schimba mesajul transmis .realizarea unui desen care corespunde subiectului unui text audiat . Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj rostit cu claritate 1.convenţii prestabilite: bătăi din palme.numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ 5 Clasa I – Comunicare în limba română .numirea personajelor/personajului unui text audiat .selectarea unei imagini dintr-un set.jocuri de tipul: ”Cuvinte alintate”.selectarea unor enunţuri simple.oferirea de replici la enunţuri care testează înţelegerea globală a textului .Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 1.asocierea unor imagini/enunţuri cu informaţiile desprinse din discuţiile cu colegii . Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 1. pe teme accesibile.numărarea cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte . (în acest fragment de poveste/în acest text?) . . pentru a indica despre ce este vorba în mesajul audiat . ”Telefonul fără fir” . simboluri grafice etc. adulţi sau copii . Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt.punerea în corespondenţă a unui cuvânt dintr-un enunţ cu imaginea potrivită .redarea pe scurt a informaţiilor desprinse din secvenţ e de text audiat .stabilirea de asemănări/deosebiri de detaliu între personajele şi/sau întâmplările prezentate în povestirile audiate ..sesizarea unor elemente de detaliu omise din ilustraţiile corespunzătoare unor texte audiate .1.identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la textul audiat . scrise. respectiv eliminare de cuvinte .

de mulţumire.dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau imaginate .emiterea de predicţii asupra derulării evenimentelor dintr-un text audiat . Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale.rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer.rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri . de solicitare.formularea de întrebări prin care se solicită lămuriri sau informaţii . în care instrucţiunile sunt oferite verbal . despre familie.memorări şi recitări de poezii . solicitare.identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete.oferirea de informaţii despre sine.-vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni şi filme pentru copii şi discutarea lor .relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei .. despre activităţile preferate etc.exersarea unor formule de adresare.reprezentarea prin simboluri sau marcarea prin semne/ mişcări/ jetoane a sunetelor dintr-o silabă/ dintr-un cuvânt . Articularea de enunţuri simple. ale unui loc pe baza unui suport vizual etc. mod de desfăşurare). prezentarea unor scuze etc.stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt . .vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii .-audierea unor poveşti şi povestiri citite.exerciţii de dicţie 6 Clasa I – Comunicare în limba română .repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat . înregistrate sau povestite de adulţi sau de către copii . .formularea de descrieri succinte ale unui personaj. în care copiii ascultă întâmplări/evenimente povestite de copii sau adulţi . sunet iniţial. sunet final etc. pe mână. marionete.activităţi de tipul „ştirile zilei”.jocuri de rol: „De-a profesorul”. folosind păpuşi pe deget. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 2. 2.1. urare. adaptate interlocutorului .5. folosind enunţuri simple . folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare .jocuri de tip „Fazan” .ascultător. măşti etc .utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie.formularea orală de întrebări şi răspunsuri la întrebări referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor .formularea de enunţuri pe baza unei imagini/suite de imagini sau folosind cuvinte date .jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină cu un anumit sunet/o anumită silabă . colegi.jocuri de rol de tipul vorbitor .formularea unor enunţuri proprii folosind cuvinte date .descrierea unui joc (reguli.formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral în dialoguri reale sau simulate . a unor norme ale clasei . . „La doctor” etc.activităţi de tipul „tu eşti ecoul meu” (reproducerea u nor mesaje formulate cu intonaţie de adult sau copii) .jocuri de rol .schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet . în contexte de comunicare cunoscute semne/ jetoane/gesturi/bătăi din palme .enumerarea unor reguli de joc.1.conversaţii pe teme de interes pentru copii . . „La magazin”.

jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii evenimentelor.discuţii privind comportamentul personajelor. referitoare la activităţile desfăşurate . „Pregătim o serbare”. evidenţierea unor modele de comportament . a unor poveşti după indicii date . completarea de enunţuri orale care să conţină comparaţii sau distincţii între obiecte familiare .3.discuţii de grup. corecte. enunţuri din 3-5 cuvinte . Relatarea unor evenimente familiare. antonim.formularea de previziuni în legătură cu întâmplări trăite sau auzite . . scrise cu litere de tipar sau de mână .jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte şi denumirea acestora . fraţi.exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare .formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduită a unei persoane/ întâmplare etc.compunerea la alfabetarul mobil a unor silabe. surori. pe teme familiare . introducerea unor personaje etc.citirea pe silabe/integrală a cuvintelor .descrieri elementare (1-2 trăsături) ale unui personaj de desen animat/bandă desenată/sau persoană cunoscută (părinţi.jocuri de recunoaştere a unor personaje. subliniere. pe subiecte familiare .2.completarea de enunţuri care solicită realizarea acordului gramatical. diminutiv al acestuia) . Participarea la dialoguri simple. Recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte. modificarea finalului.2.recunoaşterea literelor mari şi mici. coerente.completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte .crearea de poveşti orale pornind de la idei/imagini date sau desene create de copii 3.descrieri/prezentări elementare ale unor activităţi. însoţite sau nu de enunţuri scrise) .formularea de enunţuri simple.citirea globală a unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare .marcarea cuvintelor care se repetă într-un text 7 Clasa I – Comunicare în limba română . . jocuri încheiate .dramatizări ale unor poveşti cunoscute .concursuri de ghicitori . scrise cu litere de tipar sau de mână .jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”.4.jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”.citirea în ritm propriu a unor scurte enunţuri care conţin cuvinte cu structură fonetică simplă. colegi) .realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti audiate (album cu desene realizate de copil în urma audierii textelor. în diferite contexte de comunicare 2. menţinerea timpului verbului .dialoguri în contexte reale sau simulate.transformarea unor enunţuri prin înlocuirea unui cuvânt selectat cu un altul (sinonim. „Ce s-ar întâmpla dacă …” . Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte familiare .marcarea prin colorare.jocuri muzicale . prin intermediul unor mesaje simple 2. de tipar şi de mână . decupare. . cuvinte. în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise. pe baza unui text audiat sau a unei imagini . „În vizită” etc.formularea.conversaţii în grup.selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date pentru a obţine cuvinte . încercuire a unor cuvinte din enunţuri scurte solicitate de cadrul didactic sau elevi .1.

DOMINO. invitaţii. P . trecere de pietoni. observarea amplasării imaginilor în raport cu textul „citirea” imaginilor 3D din revistele pentru copii jocuri de rol: „La librărie”. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual sau verbal. ieşire. însoţite de cuvinte/enunţuri simple citirea în unor cărţi de grup (cărţi uriaşe) prezentarea unor cărţi/poveşti citite memorare de poezii şi ghicitori confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare (individual şi în grup) activităţi în biblioteca şcolii completarea unui jurnal de lectură al clasei amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă completarea unor grafice. citirea „ecou”. carte de poveşti cu ilustraţii. I . citirea „ştafetă”. panouri cu titluri. cu imaginile potrivite citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt ilustrarea unor enunţuri/fragmente de text citite analiza legăturii dintre text şi imginea care îl însoţeşte identificarea titlurilor potrivite unui text/fragmente de text stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii enunţate despre conţinutul enunţurilor/textului scurt sortarea unor semne. în contexte cunoscute - - citirea unor cărţi de grup (Big-books) citirea în perechi. BINGO cu imagini. scrise cu litere de tipar şi de mână. personaje ale textelor citite observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme. Desprinderea semnificaţiei globale a unui scurt text care prezintă întâmplări. „Toneta cu reviste” etc. citirea „în lanţ”. simboluri grafice identice punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje orale/scrise indicate plasarea unor jetoane sau afişe care transmit mesaje în spaţiul clasei sau al casei (reguli de conduită. prezentarea de albume personale cu fotografii sau imagini. utilizând simboluri din mediul apropiat exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date prin desene/simboluri exerciţii-joc de decodare a unor felicitări. carte ce conţine doar text etc. cuvinte sau simboluri identificarea personajelor. semafor etc. mesaje ale copiilor sau ale profesorului etc. locului şi timpului unei întâmplări prezentate în textul citit citirea unor „cuvinte cheie” recunoaşterea în ilustraţii a personajelor. citirea ghidată şi/sau selectivă a unor cuvinte şi enunţuri realizarea unor colaje. dimensiuni. aniversări ale copiilor. locului.informaţii.) realizarea unor mesaje. în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou.4. fenomene. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje simple din universul familiar - - 3. farmacie. citirea unor reviste pentru copii Clasa I – Comunicare în limba română 8 .2. grosimi. intrare.3. afişe publicitare utilizând cuvinte decupate din ziare şi reviste jocuri de tip LOTO.parcare.3. scrisori. evenimente familiare 3. timpului şi momentului evocat formularea de răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul textului citit asocierea unor cuvinte/enunţuri. cu sau fără imagini observarea şi stabilirea de asemănări şi diferenţe între suporturi de lectură variate – Exemplu: carte de colorat.

dintre litere şi dintre cuvinte .copierea. pe hârtie. .scrierea semnelor grafice şi a literelor de mână. într-o varietate de limbaje. invitaţii. îndemnuri. scurte scrisori .3. simboluri. felicitări.pe o temă aleasă de ei sau referitoare la subiectul unui proiect . pensulă.completarea unor rebusuri . cuvinte şi enunţuri simple preluate după modele .personalizarea unor modele predefinite de invitaţii. materiale necesare în activitatea zilnică .audierea de povestiri ilustrate despre istoria scrisului 9 Clasa I – Comunicare în limba română .completarea în scris a unor litere/silabe omise din cuvinte . în contexte familiare .4. folosind imagini. transcrierea literelor.exerciţii de aşezare în pagină a datei. în aer. felicitări folosind litere decupate din ziare şi reviste . a alineatelor . scrisoare către Moş Crăciun) .scrierea prin autodictare a unor silabe. pe diferite teme. tablă etc.2. în care se vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale .crearea de povestiri în grup. încurajări etc.scrierea de mesaje diverse.executarea conturului unor litere.realizarea de bilete.completarea după model. Exprimarea de idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale 4.4.completarea unui jurnal personal .confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare.decorarea literelor de mână şi de tipar .scrierea după dictare a literelor.copierea/transcrierea unor cuvinte şi mesaje simple . pe teme familiare copiilor . desene.1. silabelor. Reproducerea unor mesaje simple. cuvinte/enunţuri simple şi simboluri) . cuvintelor. enunţuri scurte cu ajutorul computerului . text scris.scrierea unor litere.realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram . enunţuri de 3-5 cuvinte .exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii . folosind materiale diverse 4. cretă) pe variate suporturi (foaie velină.jocuri care solicită schimbul de mesaje scrise . cuvintelor. scrise apoi cu ajutorul adultului şi ilustrate de copii .completarea jurnalului clasei. fotografii. carioca. folosind diverse instrumente de scris (creion. norme de lucru. afişe. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 4. enunţurilor din 35 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice. Redactarea de mesaje scurte formate din cuvinte scrise cu litere de mână şi de tipar. foaie liniată. . scrisori (de exemplu. cu markerul pe coli mari. cu litere de tipar/de mâna a unor enunţuri din cuprinsul unor bilete. a titlului. cuvinte. Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise. simboluri . folosind enunţuri simple scrise de mână sau la computer. cu creta pe tablă. enunţurilor din 35 cuvinte .confecţionarea de etichete.trasarea în duct continuu a literelor de mână prin unirea punctelor care le compun . în contexte familiare de comunicare 4. cu pensula şi acuarela. silabelor. silabe. invitaţii. cuvinte. silabe cuvinte cu degetul pe blatul mesei. utilizând cuvinte (enunţuri simple) şi simboluri/desene .realizarea unor afişe. etichete cuprinzând reguli de conduită. în cadrul proiectelor. pe spatele colegului. felicitări.organizarea în clasă a unui colţ/panou. stilou.realizarea unor postere. desene. destinat transmiterii de mesaje şi informaţii (prin desene.modelarea din plastilină a contururilor unor litere .adăugarea unor cuvinte/semne de punctuaţie în enunţuri eliptice .confecţionarea unor minicărţi cu imagini. lucrărilor realizate în timpul activităţilor individuale şi de grup .) .expunerea fişelor.

Povestirea unor întâmplări personale. Dialoguri despre viaţa de şcolar.Punctuaţia: punctul. fără cunoaşterea regulilor) Convenţii ale limbajului scris: . ghi. a se prezenta şi a prezenta pe cineva. chi.Scrierea cu majusculă. Enunţul (fără teoretizări). a alineatelor Clasa I – Comunicare în limba română 10 . semnul întrebării. ge. păstrarea ideii. Articularea vocalelor şi consoanelor (fără denumire). a descrie un obiect/o persoană. che. a cere şi a da informaţii. semnul exclamării. a titlului. Cuvântul. Alfabetul Literele mari şi mici de tipar şi de mână. . grupurile de litere ce. a formula o solicitare. Organizarea textului scris: plasarea datei. ghe.CONŢINUTURILE INVĂŢĂRII Acte de vorbire: a saluta. Repovestirea unor întâmplări audiate sau citite. gi. Despărţirea cuvintelor în silabe (intuitiv. *virgula în enumerare. despre familie şi prieteni/colegi. despre mediul înconjurător etc. combaterea unei idei cu argumente. Elemente de construcţia comunicării Sunetele limbii române. ci. a formula o idee/o părere/o opinie. Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând. Simboluri uzuale din universul apropiat Silaba. ascultarea. a ide ntifica un obiect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful