Anexa nr. … la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

………………… MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CLASA I

Programa şcolară
pentru

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Aprobată prin ordin al ministrului Nr. …../ ……..2012

Bucureşti, 2012

dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin saltul de la familiarizarea cu literele de tipar şi recunoaşterea reproducerea globală a cuvintelor.Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare .regândirea demersului didactic din perspectiva profilului de formare al elevului care finalizează clasa a II-a. centrată pe elev. În clasa I. programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unor noi repere faţă de cele care structurează curriculumul şcolar aplicat în prezent în învăţământul primar.Recomandări privind conţinuturile şi sugestii metodologice Competenţele generale sunt competenţele disciplinei Educaţie pentru societate. elevii continuă studiul Comunicării în limba română. Comparativ cu clasa pregătitoare. în formarea competenţelor specifice. În acest sens. integrate strategiilor didactice. menţionăm aplicarea unui nou model de proiectare curriculară centrat pe competenţe care înlocuieşte modelul de proiectare bazat pe obiective. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar. Structura programei şcolare include următoarele elemente: . Clasa I – Comunicare în limba română 2 . dezvoltate pentru ciclul achiziţiilor fundamentale. conform cărora prin competenţă se realizează transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii noi. Disciplina este prevăzută în planul -cadru de învăţământ în aria curriculară Limbă şi comunicare. . comparativ cu clasa pregătitoare. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării sale învăţarea activă. Curriculum-ul disciplinei este structurat conform modelului comunicativ-funcţional.orientarea către latura pragmatică a aplicării programei şcolare prin accentuarea scopului pentru care se învaţă.Competenţe generale . sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. deprinderi şi atitudini dezvoltate prin învăţare. în contexte particulare diverse.creşterea complexităţii activităţilor de învăţare. de la sesizarea semnificaţiei unui mesaj scurt. permite: . experienţa specifică vârstei elevilor. competenţele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale.Notă de prezentare Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română reprezintă o ofertă curriculară pentru clasa I din învăţământul primar. valoarea adăugată adusă de studiul disciplinei Comunicare în limba română în clasa I. la sesizarea semnificaţiei unui mesaj pe teme accesibile şi relatarea unor evenimente familiare.Notă de prezentare . axându-se pe comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. în clasa I. în care se formează competenţele specifice în clasa I. la clasa I. prin accentuarea dimensiunilor afectiv -atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor. precum şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi. pe teme familiare şi oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat prin mesaje scurte. Fiind ansambluri structurate de cunoştinţe.trecerea. În planul dezvoltării curriculare. la care ei trebuie să participe. pe durata unui an şcolar. în clasa pregătitoare. potrivit prezentei programe şcolare. constă în următoarele aspecte: . de asemenea. Proiectarea curriculară centrată pe competenţe răspunde cercetărilor din psihologia cognitivă. la recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte. Valorifică. Prezenta programă şcolară a fost elaborată potrivit dezideratelor profilului de formare al copilului. urmărind îndeosebi aptitudinile şi competenţele lingvistice în limba maternă. Din perspectiva disciplinei de studiu. precum şi prin accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. . În elaborarea prezentei oferte curriculare a fost valorificată şi Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC). în raport cu clasa pregătitoare. . orientarea demersului didactic pornind de la competenţe. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare. ci o experienţă personală. studiul disciplinei în clasa I asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor. în clasa pregătitoare. profil care este determinat de domeniile de competenţe-cheie. Prezentată sintetic. având un buget de timp de 5-6 ore/săptămână. prin intermediul unor mesaje simple. scrise cu litere de tipar sau de mână si reproducerea unor mesaje simple în contexte familiare de comunicare. Învăţarea nu este un proces pasiv. care li se întâmplă elevilor. început în clasa pregătitoare.

Elementele marcate prin asterisc (*) şi corp de literă italic se adresează claselor ai căror elevi studiază disciplina Comunicare în limba română într-un buget de timp de 6 ore/săptămână.Sugestiile metodologice includ: conţinuturi ale învăţării. Pornind de la competenţele generale. sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la realizarea acestora. proiectarea activităţii didactice. Clasa I – Comunicare în limba română 3 . precum şi elemente de evaluare continuă. strategii didactice.

Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 3. în contexte de comunicare cunoscute 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Clasa I – Comunicare în limba română 4 .Competenţe generale 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 2.

oferirea de replici la enunţuri care testează înţelegerea globală a textului .1. tu spui opusul”. pentru a indica despre ce este vorba în mesajul audiat .4.ghicitori .punerea în corespondenţă a unui cuvânt dintr-un enunţ cu imaginea potrivită .stabilirea de asemănări/deosebiri de detaliu între personajele şi/sau întâmplările prezentate în povestirile audiate .recunoaşterea unor enunţuri care nu au legătură/ nu se potrivesc ca sens cu textul audiat . ”Eu spun una.convenţii prestabilite: bătăi din palme.numărători melodice însoţite de mişcare . respectiv eliminare de cuvinte . Identificarea cuvintelor din enunţuri rostite cu claritate 1.analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor .schimbarea ordinii cuvintelor în enunţ.numărarea cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte . „Eu spun ceva.formularea orală de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text audiat .3. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 1. (în acest fragment de poveste/în acest text?) . care exprimă mesajul textului audiat.formularea unor titluri potrivite textului audiat .jocuri de tipul: ”Cuvinte alintate”.dezvoltarea sau simplificarea unui enunţ prin adăugare.completarea orală a unor enunţuri cu elemente de detaliu din textul audiat . simboluri grafice etc. rostit cu claritate 1. pe teme accesibile.identificarea elementelor de detaliu dintr-un text audiat care se regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului .despărţirea cuvintelor în silabe .selectarea unor enunţuri simple.jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un anumit sunet .Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 1. fără a schimba mesajul transmis .stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte .asocierea unor imagini/enunţuri cu informaţiile desprinse din discuţiile cu colegii . adulţi sau copii . Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt.reformularea unor enunţuri cu adăugarea/eliminarea de detalii . poziţionarea de jetoane.identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la textul audiat .reprezentarea prin mişcare/ mimă a subiectului .numirea personajelor/personajului unui text audiat . ”Telefonul fără fir” ..redarea pe scurt a informaţiilor desprinse din secvenţ e de text audiat . scrise. Identificarea sunetelor şi a silabelor în cuvinte clar articulate .selectarea unei imagini dintr-un set. tu spui multe”.oferirea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce? . dintr-o pereche de enunţuri date .sesizarea unor elemente de detaliu omise din ilustraţiile corespunzătoare unor texte audiate .numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ 5 Clasa I – Comunicare în limba română .oferirea de răspunsuri la întrebarea: Despre ce este vorba..2.marcarea cuvintelor discriminate în enunţuri audiate prin . .realizarea unui desen care corespunde subiectului unui text audiat . Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj rostit cu claritate 1.executarea unor comenzi/instrucţiuni/reguli de joc care corespund mesajului transmis verbal de diferiţi emiţători.

marionete. solicitare. a unor norme ale clasei .ascultător. folosind enunţuri simple . adaptate interlocutorului .stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt .enumerarea unor reguli de joc. . urare.rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer. mod de desfăşurare).-audierea unor poveşti şi povestiri citite.relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei .descrierea unui joc (reguli.identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete. despre familie.oferirea de informaţii despre sine. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale. de mulţumire.memorări şi recitări de poezii .formularea unor enunţuri proprii folosind cuvinte date .vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii .formularea orală de întrebări şi răspunsuri la întrebări referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor . de solicitare.conversaţii pe teme de interes pentru copii . în care instrucţiunile sunt oferite verbal . folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare . despre activităţile preferate etc.exersarea unor formule de adresare.jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină cu un anumit sunet/o anumită silabă . colegi.dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau imaginate . în care copiii ascultă întâmplări/evenimente povestite de copii sau adulţi .. .jocuri de rol: „De-a profesorul”. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 2. 2. folosind păpuşi pe deget.formularea de descrieri succinte ale unui personaj.activităţi de tipul „tu eşti ecoul meu” (reproducerea u nor mesaje formulate cu intonaţie de adult sau copii) .1.rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri .formularea de întrebări prin care se solicită lămuriri sau informaţii .utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie. măşti etc .jocuri de tip „Fazan” .5. „La magazin”.repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat . în contexte de comunicare cunoscute semne/ jetoane/gesturi/bătăi din palme .activităţi de tipul „ştirile zilei”. înregistrate sau povestite de adulţi sau de către copii . . ale unui loc pe baza unui suport vizual etc.formularea de enunţuri pe baza unei imagini/suite de imagini sau folosind cuvinte date . Articularea de enunţuri simple.-vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni şi filme pentru copii şi discutarea lor .schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet .1. .exerciţii de dicţie 6 Clasa I – Comunicare în limba română . pe mână.formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral în dialoguri reale sau simulate .jocuri de rol de tipul vorbitor .jocuri de rol . „La doctor” etc. sunet final etc. prezentarea unor scuze etc. sunet iniţial.reprezentarea prin simboluri sau marcarea prin semne/ mişcări/ jetoane a sunetelor dintr-o silabă/ dintr-un cuvânt .emiterea de predicţii asupra derulării evenimentelor dintr-un text audiat .

„Pregătim o serbare”.realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti audiate (album cu desene realizate de copil în urma audierii textelor.2. jocuri încheiate . subliniere.completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte .descrieri elementare (1-2 trăsături) ale unui personaj de desen animat/bandă desenată/sau persoană cunoscută (părinţi. .conversaţii în grup.selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date pentru a obţine cuvinte .marcarea cuvintelor care se repetă într-un text 7 Clasa I – Comunicare în limba română .concursuri de ghicitori . pe subiecte familiare .discuţii de grup. pe teme familiare .crearea de poveşti orale pornind de la idei/imagini date sau desene create de copii 3.dialoguri în contexte reale sau simulate. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise. menţinerea timpului verbului . .2. corecte.discuţii privind comportamentul personajelor. Relatarea unor evenimente familiare.jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii evenimentelor.formularea de previziuni în legătură cu întâmplări trăite sau auzite .jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”. cuvinte. „În vizită” etc. scrise cu litere de tipar sau de mână . Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte familiare . Participarea la dialoguri simple. surori.jocuri muzicale . încercuire a unor cuvinte din enunţuri scurte solicitate de cadrul didactic sau elevi .citirea pe silabe/integrală a cuvintelor . colegi) .jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte şi denumirea acestora .4. a unor poveşti după indicii date .jocuri de recunoaştere a unor personaje.marcarea prin colorare.exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare . „Ce s-ar întâmpla dacă …” .recunoaşterea literelor mari şi mici. referitoare la activităţile desfăşurate .completarea de enunţuri care solicită realizarea acordului gramatical. însoţite sau nu de enunţuri scrise) . enunţuri din 3-5 cuvinte . fraţi. completarea de enunţuri orale care să conţină comparaţii sau distincţii între obiecte familiare .formularea de enunţuri simple. de tipar şi de mână .1. prin intermediul unor mesaje simple 2.jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”.compunerea la alfabetarul mobil a unor silabe. modificarea finalului. introducerea unor personaje etc.formularea.dramatizări ale unor poveşti cunoscute . diminutiv al acestuia) .3. coerente. în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 3. . Recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte.descrieri/prezentări elementare ale unor activităţi.citirea globală a unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare .formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduită a unei persoane/ întâmplare etc.citirea în ritm propriu a unor scurte enunţuri care conţin cuvinte cu structură fonetică simplă. evidenţierea unor modele de comportament . scrise cu litere de tipar sau de mână . pe baza unui text audiat sau a unei imagini . în diferite contexte de comunicare 2. decupare. antonim.transformarea unor enunţuri prin înlocuirea unui cuvânt selectat cu un altul (sinonim.

mesaje ale copiilor sau ale profesorului etc. farmacie. aniversări ale copiilor.3.4. însoţite de cuvinte/enunţuri simple citirea în unor cărţi de grup (cărţi uriaşe) prezentarea unor cărţi/poveşti citite memorare de poezii şi ghicitori confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare (individual şi în grup) activităţi în biblioteca şcolii completarea unui jurnal de lectură al clasei amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă completarea unor grafice. semafor etc.2. fenomene. invitaţii.3. afişe publicitare utilizând cuvinte decupate din ziare şi reviste jocuri de tip LOTO. evenimente familiare 3. personaje ale textelor citite observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme. scrise cu litere de tipar şi de mână. carte de poveşti cu ilustraţii. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje simple din universul familiar - - 3. citirea „în lanţ”. BINGO cu imagini. citirea „ecou”. panouri cu titluri. prezentarea de albume personale cu fotografii sau imagini. citirea „ştafetă”. timpului şi momentului evocat formularea de răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul textului citit asocierea unor cuvinte/enunţuri. observarea amplasării imaginilor în raport cu textul „citirea” imaginilor 3D din revistele pentru copii jocuri de rol: „La librărie”. dimensiuni. DOMINO. citirea unor reviste pentru copii Clasa I – Comunicare în limba română 8 . carte ce conţine doar text etc. P .) realizarea unor mesaje. grosimi. cu sau fără imagini observarea şi stabilirea de asemănări şi diferenţe între suporturi de lectură variate – Exemplu: carte de colorat. ieşire. în contexte cunoscute - - citirea unor cărţi de grup (Big-books) citirea în perechi. locului şi timpului unei întâmplări prezentate în textul citit citirea unor „cuvinte cheie” recunoaşterea în ilustraţii a personajelor. Desprinderea semnificaţiei globale a unui scurt text care prezintă întâmplări.parcare. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual sau verbal. cu imaginile potrivite citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt ilustrarea unor enunţuri/fragmente de text citite analiza legăturii dintre text şi imginea care îl însoţeşte identificarea titlurilor potrivite unui text/fragmente de text stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii enunţate despre conţinutul enunţurilor/textului scurt sortarea unor semne. trecere de pietoni. I . simboluri grafice identice punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje orale/scrise indicate plasarea unor jetoane sau afişe care transmit mesaje în spaţiul clasei sau al casei (reguli de conduită. citirea ghidată şi/sau selectivă a unor cuvinte şi enunţuri realizarea unor colaje. „Toneta cu reviste” etc. intrare.informaţii. scrisori. utilizând simboluri din mediul apropiat exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date prin desene/simboluri exerciţii-joc de decodare a unor felicitări. cuvinte sau simboluri identificarea personajelor. în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou. locului.

realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram . încurajări etc. silabe. pe teme familiare copiilor .completarea jurnalului clasei. dintre litere şi dintre cuvinte .completarea în scris a unor litere/silabe omise din cuvinte . a alineatelor . Reproducerea unor mesaje simple. enunţurilor din 35 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice. scrisori (de exemplu. tablă etc. scrise apoi cu ajutorul adultului şi ilustrate de copii . felicitări.scrierea unor litere. într-o varietate de limbaje.completarea unui jurnal personal . silabelor. pe diferite teme. cu markerul pe coli mari. în contexte familiare de comunicare 4. stilou. transcrierea literelor. invitaţii. cuvinte şi enunţuri simple preluate după modele . simboluri . invitaţii.scrierea după dictare a literelor. enunţuri scurte cu ajutorul computerului .scrierea prin autodictare a unor silabe. îndemnuri.organizarea în clasă a unui colţ/panou.copierea/transcrierea unor cuvinte şi mesaje simple .jocuri care solicită schimbul de mesaje scrise .decorarea literelor de mână şi de tipar .scrierea semnelor grafice şi a literelor de mână.adăugarea unor cuvinte/semne de punctuaţie în enunţuri eliptice .audierea de povestiri ilustrate despre istoria scrisului 9 Clasa I – Comunicare în limba română .confecţionarea unor minicărţi cu imagini.expunerea fişelor.copierea. cretă) pe variate suporturi (foaie velină.3. enunţurilor din 35 cuvinte . în cadrul proiectelor.) . destinat transmiterii de mesaje şi informaţii (prin desene. în care se vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale .executarea conturului unor litere. folosind materiale diverse 4. Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise. norme de lucru. cuvinte. silabelor.exerciţii de aşezare în pagină a datei. materiale necesare în activitatea zilnică .confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare.completarea unor rebusuri . cuvintelor. silabe cuvinte cu degetul pe blatul mesei. folosind imagini. Exprimarea de idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale 4. folosind enunţuri simple scrise de mână sau la computer.trasarea în duct continuu a literelor de mână prin unirea punctelor care le compun . cuvintelor. cu litere de tipar/de mâna a unor enunţuri din cuprinsul unor bilete. scurte scrisori .completarea după model. pe hârtie.realizarea unor afişe.modelarea din plastilină a contururilor unor litere . lucrărilor realizate în timpul activităţilor individuale şi de grup . text scris. .personalizarea unor modele predefinite de invitaţii. pensulă. Redactarea de mesaje scurte formate din cuvinte scrise cu litere de mână şi de tipar.2. cuvinte/enunţuri simple şi simboluri) .4. etichete cuprinzând reguli de conduită.exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii . folosind diverse instrumente de scris (creion. fotografii. simboluri. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 4. cu pensula şi acuarela.realizarea unor postere. desene. în aer. a titlului.1. în contexte familiare .4. afişe.scrierea de mesaje diverse. felicitări folosind litere decupate din ziare şi reviste . desene.realizarea de bilete. carioca. pe spatele colegului. felicitări.pe o temă aleasă de ei sau referitoare la subiectul unui proiect . foaie liniată. cu creta pe tablă.confecţionarea de etichete. scrisoare către Moş Crăciun) .crearea de povestiri în grup. cuvinte. utilizând cuvinte (enunţuri simple) şi simboluri/desene . . enunţuri de 3-5 cuvinte .

Alfabetul Literele mari şi mici de tipar şi de mână.Scrierea cu majusculă. fără cunoaşterea regulilor) Convenţii ale limbajului scris: .Punctuaţia: punctul. Dialoguri despre viaţa de şcolar. despre mediul înconjurător etc. Elemente de construcţia comunicării Sunetele limbii române. combaterea unei idei cu argumente. ci. *virgula în enumerare. despre familie şi prieteni/colegi. Articularea vocalelor şi consoanelor (fără denumire).CONŢINUTURILE INVĂŢĂRII Acte de vorbire: a saluta. a se prezenta şi a prezenta pe cineva. a cere şi a da informaţii. semnul exclamării. a descrie un obiect/o persoană. a ide ntifica un obiect. chi. Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând. ge. ascultarea. a formula o solicitare. . a titlului. Despărţirea cuvintelor în silabe (intuitiv. a alineatelor Clasa I – Comunicare în limba română 10 . Simboluri uzuale din universul apropiat Silaba. Organizarea textului scris: plasarea datei. che. Repovestirea unor întâmplări audiate sau citite. Povestirea unor întâmplări personale. Cuvântul. păstrarea ideii. Enunţul (fără teoretizări). a formula o idee/o părere/o opinie. gi. ghe. semnul întrebării. ghi. grupurile de litere ce.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful