Anexa nr. … la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

………………… MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CLASA I

Programa şcolară
pentru

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Aprobată prin ordin al ministrului Nr. …../ ……..2012

Bucureşti, 2012

Comparativ cu clasa pregătitoare. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare.Competenţe generale . ci o experienţă personală. valoarea adăugată adusă de studiul disciplinei Comunicare în limba română în clasa I.trecerea. scrise cu litere de tipar sau de mână si reproducerea unor mesaje simple în contexte familiare de comunicare. Din perspectiva disciplinei de studiu. În elaborarea prezentei oferte curriculare a fost valorificată şi Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC). profil care este determinat de domeniile de competenţe-cheie. în raport cu clasa pregătitoare. de la sesizarea semnificaţiei unui mesaj scurt. integrate strategiilor didactice. În clasa I. experienţa specifică vârstei elevilor. . pe teme familiare şi oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat prin mesaje scurte. la care ei trebuie să participe. prin intermediul unor mesaje simple. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării sale învăţarea activă. la sesizarea semnificaţiei unui mesaj pe teme accesibile şi relatarea unor evenimente familiare. . de asemenea. conform cărora prin competenţă se realizează transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii noi. constă în următoarele aspecte: . Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor.Notă de prezentare Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română reprezintă o ofertă curriculară pentru clasa I din învăţământul primar. . Prezentată sintetic. în care se formează competenţele specifice în clasa I. început în clasa pregătitoare. Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar. Structura programei şcolare include următoarele elemente: . studiul disciplinei în clasa I asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor.creşterea complexităţii activităţilor de învăţare. urmărind îndeosebi aptitudinile şi competenţele lingvistice în limba maternă. Prezenta programă şcolară a fost elaborată potrivit dezideratelor profilului de formare al copilului. centrată pe elev. În planul dezvoltării curriculare.dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin saltul de la familiarizarea cu literele de tipar şi recunoaşterea reproducerea globală a cuvintelor.regândirea demersului didactic din perspectiva profilului de formare al elevului care finalizează clasa a II-a. Disciplina este prevăzută în planul -cadru de învăţământ în aria curriculară Limbă şi comunicare. în clasa I. axându-se pe comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. la clasa I. potrivit prezentei programe şcolare.orientarea către latura pragmatică a aplicării programei şcolare prin accentuarea scopului pentru care se învaţă. permite: .Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare . În acest sens. care li se întâmplă elevilor. la recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte. precum şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi. Clasa I – Comunicare în limba română 2 . programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unor noi repere faţă de cele care structurează curriculumul şcolar aplicat în prezent în învăţământul primar. în formarea competenţelor specifice. precum şi prin accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. Valorifică.Notă de prezentare . prin accentuarea dimensiunilor afectiv -atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor. dezvoltate pentru ciclul achiziţiilor fundamentale. Fiind ansambluri structurate de cunoştinţe. având un buget de timp de 5-6 ore/săptămână. elevii continuă studiul Comunicării în limba română. Curriculum-ul disciplinei este structurat conform modelului comunicativ-funcţional. pe durata unui an şcolar. în clasa pregătitoare. orientarea demersului didactic pornind de la competenţe. comparativ cu clasa pregătitoare. deprinderi şi atitudini dezvoltate prin învăţare. în clasa pregătitoare.Recomandări privind conţinuturile şi sugestii metodologice Competenţele generale sunt competenţele disciplinei Educaţie pentru societate. competenţele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale. în contexte particulare diverse. Proiectarea curriculară centrată pe competenţe răspunde cercetărilor din psihologia cognitivă. Învăţarea nu este un proces pasiv. menţionăm aplicarea unui nou model de proiectare curriculară centrat pe competenţe care înlocuieşte modelul de proiectare bazat pe obiective. sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora.

Elementele marcate prin asterisc (*) şi corp de literă italic se adresează claselor ai căror elevi studiază disciplina Comunicare în limba română într-un buget de timp de 6 ore/săptămână. Pornind de la competenţele generale. sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la realizarea acestora. proiectarea activităţii didactice. Clasa I – Comunicare în limba română 3 . precum şi elemente de evaluare continuă. strategii didactice.Sugestiile metodologice includ: conţinuturi ale învăţării.

în contexte de comunicare cunoscute 4. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 3. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Clasa I – Comunicare în limba română 4 .Competenţe generale 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 2. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise.

punerea în corespondenţă a unui cuvânt dintr-un enunţ cu imaginea potrivită . Identificarea cuvintelor din enunţuri rostite cu claritate 1.oferirea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce? .4.numirea personajelor/personajului unui text audiat .oferirea de replici la enunţuri care testează înţelegerea globală a textului .formularea unor titluri potrivite textului audiat .3.oferirea de răspunsuri la întrebarea: Despre ce este vorba. simboluri grafice etc.sesizarea unor elemente de detaliu omise din ilustraţiile corespunzătoare unor texte audiate . dintr-o pereche de enunţuri date .numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ 5 Clasa I – Comunicare în limba română . (în acest fragment de poveste/în acest text?) .Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 1. care exprimă mesajul textului audiat.selectarea unei imagini dintr-un set. respectiv eliminare de cuvinte .1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt. Identificarea sunetelor şi a silabelor în cuvinte clar articulate . tu spui multe”.reprezentarea prin mişcare/ mimă a subiectului .completarea orală a unor enunţuri cu elemente de detaliu din textul audiat .numărarea cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte .2.convenţii prestabilite: bătăi din palme. tu spui opusul”.redarea pe scurt a informaţiilor desprinse din secvenţ e de text audiat .despărţirea cuvintelor în silabe .identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la textul audiat . ”Telefonul fără fir” .stabilirea de asemănări/deosebiri de detaliu între personajele şi/sau întâmplările prezentate în povestirile audiate .jocuri de tipul: ”Cuvinte alintate”.dezvoltarea sau simplificarea unui enunţ prin adăugare. pe teme accesibile.identificarea elementelor de detaliu dintr-un text audiat care se regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului . pentru a indica despre ce este vorba în mesajul audiat . fără a schimba mesajul transmis .ghicitori .schimbarea ordinii cuvintelor în enunţ.analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor .formularea orală de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text audiat .jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un anumit sunet . Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj rostit cu claritate 1.executarea unor comenzi/instrucţiuni/reguli de joc care corespund mesajului transmis verbal de diferiţi emiţători. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 1. scrise.selectarea unor enunţuri simple.marcarea cuvintelor discriminate în enunţuri audiate prin . poziţionarea de jetoane.. „Eu spun ceva.reformularea unor enunţuri cu adăugarea/eliminarea de detalii .numărători melodice însoţite de mişcare . .stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte .recunoaşterea unor enunţuri care nu au legătură/ nu se potrivesc ca sens cu textul audiat . rostit cu claritate 1.. ”Eu spun una.realizarea unui desen care corespunde subiectului unui text audiat . adulţi sau copii .asocierea unor imagini/enunţuri cu informaţiile desprinse din discuţiile cu colegii .

. măşti etc .stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt . în care copiii ascultă întâmplări/evenimente povestite de copii sau adulţi .exerciţii de dicţie 6 Clasa I – Comunicare în limba română .formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral în dialoguri reale sau simulate . folosind păpuşi pe deget. despre familie. . Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale. marionete. „La magazin”.emiterea de predicţii asupra derulării evenimentelor dintr-un text audiat .-audierea unor poveşti şi povestiri citite.dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau imaginate . .utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie. mod de desfăşurare). folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare .jocuri de rol . prezentarea unor scuze etc.vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii .5.jocuri de tip „Fazan” .oferirea de informaţii despre sine. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 2.jocuri de rol: „De-a profesorul”. despre activităţile preferate etc. adaptate interlocutorului . solicitare. colegi.memorări şi recitări de poezii . a unor norme ale clasei .exersarea unor formule de adresare. în contexte de comunicare cunoscute semne/ jetoane/gesturi/bătăi din palme .formularea de descrieri succinte ale unui personaj.rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri . sunet final etc.formularea de întrebări prin care se solicită lămuriri sau informaţii .repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat . „La doctor” etc..-vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni şi filme pentru copii şi discutarea lor .1.schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet .jocuri de rol de tipul vorbitor .formularea de enunţuri pe baza unei imagini/suite de imagini sau folosind cuvinte date .formularea orală de întrebări şi răspunsuri la întrebări referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor . pe mână.ascultător. Articularea de enunţuri simple.descrierea unui joc (reguli.rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer. urare.conversaţii pe teme de interes pentru copii .relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei .identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete. sunet iniţial. folosind enunţuri simple .jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină cu un anumit sunet/o anumită silabă . înregistrate sau povestite de adulţi sau de către copii . de solicitare.1. . ale unui loc pe baza unui suport vizual etc. în care instrucţiunile sunt oferite verbal .reprezentarea prin simboluri sau marcarea prin semne/ mişcări/ jetoane a sunetelor dintr-o silabă/ dintr-un cuvânt .activităţi de tipul „tu eşti ecoul meu” (reproducerea u nor mesaje formulate cu intonaţie de adult sau copii) . 2.activităţi de tipul „ştirile zilei”.formularea unor enunţuri proprii folosind cuvinte date . de mulţumire.enumerarea unor reguli de joc.

coerente. „Pregătim o serbare”. Participarea la dialoguri simple. scrise cu litere de tipar sau de mână .crearea de poveşti orale pornind de la idei/imagini date sau desene create de copii 3. prin intermediul unor mesaje simple 2. fraţi.citirea în ritm propriu a unor scurte enunţuri care conţin cuvinte cu structură fonetică simplă.formularea de previziuni în legătură cu întâmplări trăite sau auzite . menţinerea timpului verbului .jocuri muzicale .discuţii privind comportamentul personajelor. modificarea finalului.marcarea cuvintelor care se repetă într-un text 7 Clasa I – Comunicare în limba română . antonim. colegi) . diminutiv al acestuia) . „În vizită” etc.jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii evenimentelor.jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte şi denumirea acestora . încercuire a unor cuvinte din enunţuri scurte solicitate de cadrul didactic sau elevi . Relatarea unor evenimente familiare.marcarea prin colorare. a unor poveşti după indicii date . Recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte.2. jocuri încheiate . . introducerea unor personaje etc.realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti audiate (album cu desene realizate de copil în urma audierii textelor. surori.recunoaşterea literelor mari şi mici.dialoguri în contexte reale sau simulate.descrieri elementare (1-2 trăsături) ale unui personaj de desen animat/bandă desenată/sau persoană cunoscută (părinţi. însoţite sau nu de enunţuri scrise) .compunerea la alfabetarul mobil a unor silabe.formularea de enunţuri simple. corecte.formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduită a unei persoane/ întâmplare etc.citirea pe silabe/integrală a cuvintelor . „Ce s-ar întâmpla dacă …” .1.selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date pentru a obţine cuvinte .2. de tipar şi de mână . scrise cu litere de tipar sau de mână .descrieri/prezentări elementare ale unor activităţi.jocuri de recunoaştere a unor personaje. pe baza unui text audiat sau a unei imagini . cuvinte. evidenţierea unor modele de comportament . Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte familiare .concursuri de ghicitori .discuţii de grup.3. subliniere. în diferite contexte de comunicare 2.citirea globală a unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare .4.jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”.completarea de enunţuri care solicită realizarea acordului gramatical. pe subiecte familiare .conversaţii în grup. .transformarea unor enunţuri prin înlocuirea unui cuvânt selectat cu un altul (sinonim. decupare. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise. .formularea. completarea de enunţuri orale care să conţină comparaţii sau distincţii între obiecte familiare . în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 3.completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte . referitoare la activităţile desfăşurate . enunţuri din 3-5 cuvinte . pe teme familiare .exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare .jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”.dramatizări ale unor poveşti cunoscute .

simboluri grafice identice punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje orale/scrise indicate plasarea unor jetoane sau afişe care transmit mesaje în spaţiul clasei sau al casei (reguli de conduită. afişe publicitare utilizând cuvinte decupate din ziare şi reviste jocuri de tip LOTO. scrisori.3. Desprinderea semnificaţiei globale a unui scurt text care prezintă întâmplări. carte ce conţine doar text etc.2. citirea „ştafetă”. DOMINO. fenomene. aniversări ale copiilor. cu sau fără imagini observarea şi stabilirea de asemănări şi diferenţe între suporturi de lectură variate – Exemplu: carte de colorat. farmacie. BINGO cu imagini. în contexte cunoscute - - citirea unor cărţi de grup (Big-books) citirea în perechi. personaje ale textelor citite observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme.parcare. observarea amplasării imaginilor în raport cu textul „citirea” imaginilor 3D din revistele pentru copii jocuri de rol: „La librărie”. mesaje ale copiilor sau ale profesorului etc. evenimente familiare 3. prezentarea de albume personale cu fotografii sau imagini. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje simple din universul familiar - - 3.) realizarea unor mesaje. „Toneta cu reviste” etc. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual sau verbal. invitaţii. citirea „ecou”. panouri cu titluri. utilizând simboluri din mediul apropiat exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date prin desene/simboluri exerciţii-joc de decodare a unor felicitări. trecere de pietoni.4. locului şi timpului unei întâmplări prezentate în textul citit citirea unor „cuvinte cheie” recunoaşterea în ilustraţii a personajelor. scrise cu litere de tipar şi de mână. intrare. grosimi. carte de poveşti cu ilustraţii.informaţii. I . cu imaginile potrivite citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt ilustrarea unor enunţuri/fragmente de text citite analiza legăturii dintre text şi imginea care îl însoţeşte identificarea titlurilor potrivite unui text/fragmente de text stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii enunţate despre conţinutul enunţurilor/textului scurt sortarea unor semne. citirea ghidată şi/sau selectivă a unor cuvinte şi enunţuri realizarea unor colaje. dimensiuni. însoţite de cuvinte/enunţuri simple citirea în unor cărţi de grup (cărţi uriaşe) prezentarea unor cărţi/poveşti citite memorare de poezii şi ghicitori confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare (individual şi în grup) activităţi în biblioteca şcolii completarea unui jurnal de lectură al clasei amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă completarea unor grafice. ieşire.3. în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou. locului. citirea unor reviste pentru copii Clasa I – Comunicare în limba română 8 . cuvinte sau simboluri identificarea personajelor. timpului şi momentului evocat formularea de răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul textului citit asocierea unor cuvinte/enunţuri. semafor etc. P . citirea „în lanţ”.

. pe spatele colegului. folosind enunţuri simple scrise de mână sau la computer. folosind materiale diverse 4. scrisoare către Moş Crăciun) . transcrierea literelor. silabelor. enunţuri de 3-5 cuvinte . cuvintelor. a titlului.personalizarea unor modele predefinite de invitaţii.completarea jurnalului clasei.scrierea unor litere.trasarea în duct continuu a literelor de mână prin unirea punctelor care le compun . cuvintelor.completarea după model. pe teme familiare copiilor . tablă etc.organizarea în clasă a unui colţ/panou. simboluri.confecţionarea unor minicărţi cu imagini.scrierea după dictare a literelor.completarea unor rebusuri . îndemnuri.pe o temă aleasă de ei sau referitoare la subiectul unui proiect . cuvinte. felicitări. invitaţii. enunţuri scurte cu ajutorul computerului .) . Exprimarea de idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale 4. folosind imagini. cretă) pe variate suporturi (foaie velină. cuvinte. scrise apoi cu ajutorul adultului şi ilustrate de copii . materiale necesare în activitatea zilnică .executarea conturului unor litere.4. scrisori (de exemplu. silabe cuvinte cu degetul pe blatul mesei.exerciţii de aşezare în pagină a datei. cu pensula şi acuarela. în contexte familiare de comunicare 4.jocuri care solicită schimbul de mesaje scrise .2. cu creta pe tablă. silabe. .1. pensulă. destinat transmiterii de mesaje şi informaţii (prin desene.scrierea semnelor grafice şi a literelor de mână. cu litere de tipar/de mâna a unor enunţuri din cuprinsul unor bilete. Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise. silabelor. încurajări etc.scrierea de mesaje diverse.decorarea literelor de mână şi de tipar .modelarea din plastilină a contururilor unor litere .copierea/transcrierea unor cuvinte şi mesaje simple .audierea de povestiri ilustrate despre istoria scrisului 9 Clasa I – Comunicare în limba română . lucrărilor realizate în timpul activităţilor individuale şi de grup . Redactarea de mesaje scurte formate din cuvinte scrise cu litere de mână şi de tipar. stilou.realizarea unor afişe.realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram . enunţurilor din 35 cuvinte . enunţurilor din 35 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice. în aer. etichete cuprinzând reguli de conduită. desene. felicitări folosind litere decupate din ziare şi reviste .realizarea de bilete. dintre litere şi dintre cuvinte . desene. în contexte familiare .scrierea prin autodictare a unor silabe.confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare.4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 4. cuvinte/enunţuri simple şi simboluri) . scurte scrisori . Reproducerea unor mesaje simple. text scris. într-o varietate de limbaje. norme de lucru. folosind diverse instrumente de scris (creion. felicitări.completarea unui jurnal personal . a alineatelor .3. în care se vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale . cu markerul pe coli mari. pe diferite teme.expunerea fişelor. afişe. invitaţii. pe hârtie. carioca. în cadrul proiectelor.realizarea unor postere.exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii . fotografii. utilizând cuvinte (enunţuri simple) şi simboluri/desene . foaie liniată.completarea în scris a unor litere/silabe omise din cuvinte .confecţionarea de etichete. cuvinte şi enunţuri simple preluate după modele .copierea. simboluri .crearea de povestiri în grup.adăugarea unor cuvinte/semne de punctuaţie în enunţuri eliptice .

Elemente de construcţia comunicării Sunetele limbii române. despre mediul înconjurător etc. semnul întrebării. che. păstrarea ideii. gi. Articularea vocalelor şi consoanelor (fără denumire). fără cunoaşterea regulilor) Convenţii ale limbajului scris: . Alfabetul Literele mari şi mici de tipar şi de mână. ghi. a formula o idee/o părere/o opinie. Simboluri uzuale din universul apropiat Silaba. ascultarea. ghe.Punctuaţia: punctul. Repovestirea unor întâmplări audiate sau citite. ci. a cere şi a da informaţii. chi. Enunţul (fără teoretizări). semnul exclamării. combaterea unei idei cu argumente. a se prezenta şi a prezenta pe cineva.Scrierea cu majusculă. Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând. *virgula în enumerare. a alineatelor Clasa I – Comunicare în limba română 10 . grupurile de litere ce. a titlului. Organizarea textului scris: plasarea datei. despre familie şi prieteni/colegi.CONŢINUTURILE INVĂŢĂRII Acte de vorbire: a saluta. Despărţirea cuvintelor în silabe (intuitiv. ge. Cuvântul. Povestirea unor întâmplări personale. a descrie un obiect/o persoană. a formula o solicitare. . Dialoguri despre viaţa de şcolar. a ide ntifica un obiect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful