Sunteți pe pagina 1din 5

Contorul electronic trifazat

ALPHA
măsură, 4 fire 1A/2A; 5A/20A 10A
3 elemente de 30A/100A 16A
măsură,4 fire,
conectare 30A/200A(termina 16S
directă le tip soclu)
2 elemente de
măsură, 3 fire 1A/2A; 5A/20A 5A
(x)
Acestea sunt codificări ale schemelor de
conectare a contoarelor în circuitul de măsură
(vezi Diagrame de conectare)

Capac ce asigură o înaltă protecţie


Capacul ansamblului este realizat din policarbonat
stabilizat la raze ultraviolete, care reflectă radiaţia
solară, reducând încălzirea internă şi având o mare
rezistenţă la decolorare pe termen lung.

Afişajul cu cristale lichide performant


Contorul electronic trifazat Alpha Afişajul cu cristale lichide al contorului Alpha
Specificaţie de produs oferă informaţii detaliate utilizatorului.
Afişajul este proiectat pentru un domeniu extins de
Descriere generală temperaturi şi poate funcţiona de la -40°C la
Contorul electronic trifazat Alpha dezvoltat de ABB +85°C.
este proiectat
utilizând cele mai avansate tehnologii din domeniul Trei moduri de operare şi afişare
electronicii. Aceasta îi asigură un nou nivel de Un comutator cu selecţie (tip pârghie) montat pe
flexibilitate, precizie, fiabilitate, calitate, precum şi capacul contorului (utilizabil după înlăturarea
economii băneşti companiilor de electricitate. sigiliului plasat pe braţul pârghiei), permite
selectarea modului de operare şi afişare dorit :
Contoarele Alpha asigură flexibilitatea maximă • Normal: permite parcurgerea automată a
posibilă, făcând investiţia companiilor de mărimilor programate pentru citirea normală a
electricitate în contoare mai sigură. Orice contor contorului
Alpha poate fi îmbunătăţit (crescute performanţele) • Alternativ: permite parcurgerea automată,
prin reconfigurare, utilizând plăcuţe suplimentare şi parcurgerea manuală sau îngheţarea ecranului
tehnici simple de reprogramare. Aşadar, un contor până la un minut a mărimilor alternative
ce măsoară doar energia şi puterea activă poate fi programate a fi afişate
îmbunătăţit să măsoare aceste mărimi pe mai • Test: permite testarea funcţionării contorului
multe tarife, atunci când compania de electricitate
fără să afecteze datele de facturare deja
îşi schimbă structura tarifării. Similar, contoarele ce
memorate
măsoară doar energia şi puterea activă pot fi
îmbunătăţite să măsoare de asemenea şi mărimile
Citire automată de mare viteză
reactive şi/sau aparente.
Citirea manuală şi înregistrarea mărimilor
măsurate se potriveşte doar pentru contoare cu un
Avantajele lui Alpha:
singur tarif; în schimb, citirea electronică automată
aplicabilitate universală
este preferată pentru contoare cu programe
Contorul este proiectat să permită funcţionarea în
complexe având multiple mărimi înregistrate.
domeniul de tensiuni cuprins între 96Vca şi
Aceasta poate fi realizată în câteva secunde
528Vca. Acest domeniu se referă la tensiunile
folosind un calculator compatibil IBM-PC şi
dintre faze şi nul la contoarele cu trei sisteme de
programe realizate de ABB.
măsură, respectiv la tensiunile dintre faze la
contoarele cu două elemente de măsură. Pentru
Configuraţiile de bază ale contorului Alpha
contoarele cu trei elemente de măsură există şi
Contorul Alpha are trei configuraţii de bază:
varianta cu tensiunea nominală de 57.7Vca.
Funcţie de tipul contorului şi de curentul nominal, • A1D - pentru energia activă şi puterea activă
contoarele Alpha se pot clasifica conform tabelului maximă
1. • A1T - pentru energia activă şi puterea activă
maximă, cu multitarifare (până la patru tarife
Tab.1 diferite)
Tip Curent Forma(x) • A1R - la fel ca şi A1T cu patru tarife; dar, de
contor nominal/Curent asemenea poate măsura şi energia reactivă şi
maxim puterea reactivă maximă (plus total energie
3 elemente de activă)

ABB Rometrics S.R.L.


Contorul electronic trifazat
ALPHA
înregistrarea interval cu interval a întregii perioade
Mărimi tipice ce pot fi programate şi afişate facturate. După ce sunt culese (cu un calculator
Toate mărimile următoare pot fi afişate pentru lap-top sau un cititor portabil), aceste date pot fi
perioada de facturare curentă şi pentru perioada transferate şi prelucrate pe calculatoare mai
de facturare anterioară (acele valori care sunt performante, pentru a furniza mai multe date
înmagazinate la ultima citire şi resetare a detaliate legate de facturare, sau pentru a furniza
contorului ). informaţii referitoare la energia electrică studiilor
inginereşti privind echipamentele şi încărcarea
Mărimi afişabile - pentru toate configuraţiile sistemului.
contorului Alpha Contorul A1R-L are o curbă de sarcină.
• Total enegie activă Contoarele cu programare avansată în patru
• Puterea maximă cadrane (A1R-A) pot înregistra pe maxim patru
• Intervalul de integrare al puterii (programabil canale date referitoare la întreaga perioadă de
de către utilizator: de la un minut la 60 de facturare. De exemplu, un contor A1R-AL (A1R-A cu
minute) 4 curbe de sarcină) poate fi programat să
înregistreze toate datele la fiecare interval de 15
• Date legate de securitatea contorului
minute, pentru:
• Constantele contorului şi multiplicatori
• energia şi puterea activă livrată
Mărimi afişabile pentru contoarele Alpha A1T,
A1R (Doar variantele A1R vor afişa mărimi • energia şi puterea reactivă livrată
reactive) • energia şi puterea activă primită
• Total energie activă • energia şi puterea reactivă primită
• Total energie reactivă (unde este disponibilă)
Relee de ieşire
• Energia pe maxim patru tarife (se alege între
Contoarele Alpha pot fi echipate cu plăci
energia activă şi reactivă)
suplimentare pentru a scoate impulsuri
Puterea maximă pentru fiecare tarif (se alege între
proporţionale cu energia şi alte semnale de
energia activă şi reactivă
control. Aceste plăcuţe pot fi cu două relee sau
şase relee.
Configuraţii de măsură avansate
În varianta cu două relee, primul este dedicat prin
În plus faţă de cele patru configuraţii de bază,
construcţie obţinerii impulsurilor proporţionale cu
contoarele Alpha pot fi fabricate la comandă sau
energia activă livrată, iar al doilea poate fi
reconfigurate local pentru o largă varietate de
programat să furnizeze impulsuri proporţionale cu
mărimi măsurabile suplimentar şi funcţii. Funcţii
energia reactivă livrată, să semnalizeze sfârşitul
complexe de măsură avansate, ce permit măsurări
intervalului de integrare pentru puterea maximă
ale puterii active sau reactive în cele patru
sau să semnalizeze depăşirea unui prag de putere
cadrane ale puterii, se obţin folosind plăci
prescris prin soft.
suplimentare ce sunt furnizate de către ABB.
În varianta cu şase relee, sunt furnizate impulsuri
Aceste configuraţii includ A1R-A. Caracteristicile de
proporţionale cu energia activă livrată, reactivă
bază ale acestor configuraţii sunt:
livrată, activă primită, reactivă primită, să
• A1R-A - măsurarea în cele patru cadrane a semnalizeze sfârşitul intervalului de integrare şi să
puterii reactive cât şi în ambele sensuri semnalizeze depăşirea unui prag de putere
(bidirecţional) sau într-un singur sens energia prescris prin soft. Releele integrate de pe placa cu
şi puterea activă. Aceste configuraţii pot fi relee funcţionează la maxim 120Vca şi 100mA.
programate să asigure date pentru
multitarifare pentru energia activă şi reactivă - Opţiuni de comunicaţii la distanţă
pe maxim patru tarife pe zi - pentru toate
mărimile măsurate. De asemenea se poate Opţiunea de modem extern
măsura şi afişa factorul de putere mediu. Plăcile cu relee pot fi de asemenea comandate să
includă o interfaţă care să permită contorului să fie
Măsurarea energiei reactive şi a energiei citit sau reprogramat de la distanţă de către
active în cele patru cadrane utilizator. Folosind adaptoarele pentru modem
Aşa cum s-a arătat anterior, măsurarea energiei furnizate de ABB, contoarele Alpha pot fi conectate
reactive în cele patru cadrane este realizată cu la portul serial RS-232 al unui modem şi apoi la
ajutorul unei plăci suplimentare şi reprogramarea reţeaua telefonică.
contorului. Contorul poate fi comandat să fie astfel
configurat direct din fabrică pentru aceste aplicaţii Adaptorul pentru comunicaţii permite contorului
avansate, sau poate fi uşor transformat la noua Alpha să comunice pe liniile telefonice normale la
configuraţie de către tehnicienii laboratorului de orice rată de transmisie între 300 şi 9600
contoare. (depinzând de modemurile utilizate şi de calitatea
liniilor telefonice disponibile). Prin intermediul
Alpha A1T- L şi A1R-AL - înregistrare curbă de comunicaţiilor la distanţă, contorul Alpha poate fi
sarcină citit, reprogramat, actualizată ora, etc (dacă sunt
Cu o placă suplimentară adecvată, contoarele utilizate parolele specificate corecte).
Alpha pot fi întotdeauna transformate pentru

ABB Rometrics S.R.L.


Contorul electronic trifazat
ALPHA
Un supercondensator montat în circuitul de
alimentare menţine datele de facturare în cazul
Opţiunea de interfaţă RS-485 unei căderi de tensiune de până la 6 ore, la 25°C
Maxim 31 de contoare pot fi conectate la o
magistrală tip RS485 pe o distanţă de 1,2km. Baterie pe întreaga durată de funcţionare a
contorului
Comunicaţia iniţiată automat de către contor, Când tensiunea supercondensatorului scade sub
respectiv calculator pentru comunicaţiile la valoarea critică, pentru menţinerea datelor volatile
distanţă şi a programelor, bateria intră în funcţiune
Opţiunile de comunicaţie telefonice pot fi automat. Contorul Alpha utilizează o baterie
programate de utilizator folosind programul ABB industrială standard de litiu 1/2 AA.
ALPHAPLUS. Acesta permite ca fiecare contor să fie
programat pentru a suna automat la calculatorul
central la intervale fixate de timp sau oricând
apare o condiţie declarată ca anormală în
funcţionarea sa. Similar, de la calculatorul central,
utilizatorul poate stabili o rutină de apel automată Opţiuni de programare
cu contorul pentru a-l citi şi a-i verifica starea
curentă. Programarea şi înregistrarea intervalelor de
integrare
Alte avantaje generale ale contorului Alpha O largă varietate de intervale de integrare este
disponibilă şi poate fi programată de utilizator -
Economisirea costurilor de operare prin orice număr întreg de minute între 1 şi 60. Valorile
eliminarea calibrării în laborator în general utilizate sunt de 5,15, 30 sau 60 de
Contorul Alpha este calibrat precis pe toată durata minute.
sa de viaţă de către fabricant. Utilizatorul trebuie
doar să verifice funcţionarea contorului. Schimbarea automată a programului
contorului (Disponibile doar pentru contoare cu
Caracteristici de securitate a datelor multitarifare).
Contorul poate fi programat să înlocuiască
Memorie non-volatilă (pentru menţinerea automat un program de tarifare cu un altul la o
datelor în contor pe durata căderilor de dată specificată.
tensiune)
Când linia de tensiune este întreruptă, circuitele Autocitirea
contorului trec imediat în regimul de păstrare a (Nu este disponibilă la varianta A1D)
datelor. Datele de configurare a contorului şi datele Când utilizatorul nu este sigur că citirea contorului
cheie de facturare sunt înscrise într-o memorie nu se poate face în ziua în care trebuie (acces
non-volatilă care nu necesită baterie (EEPROM). limitat la contor sau alte restricţii), contorul poate
Când tensiunea revine, datele sunt reîncărcate în fi programat să se autocitească automat, să
memoria RAM activă şi colectarea datelor este execute o resetare a puterii şi să stocheze datele
reluată. ca informaţii privind perioada anterioară de
facturare. Contorul poate fi programat să se
Sistemul de alimentare pentru căderi de autocitească şi să stocheze datele în a n-a zi a lunii
tensiune prelungite sau secvenţial din n în n zile (unde n =1 la 127).
Multitarifarea şi funcţiile de măsură avansate
necesită o alimentare continuă a circuitelor Calendar
electronice pe timpul căderilor de tensiune. (Nu este disponibil la varianta A1D)
Această alimentare este asigurată printr-o Se pot programa până la patru sezoane, trecerea
combinaţie între un supercondensator şi o baterie. la ora de vară şi ora de iarnă. Acesta recunoaşte
Tensiunea este folosită pentru pentru oscilatorul patru tipuri de zile (zilele lucrătoare ale
intern al bazei de timp şi calendar, pentru a săptămânii, sâmbete, duminici şi sărbători). În alte
menţine programele în complexe de măsură în ţări unde se tratează alte zile decât sâmbăta şi
memoria RAM, pentru a păstra informaţile duminica drept zile de sfârşit de săptămână, se pot
înregistrate pe tarife, diferite alte date stocate, etc. programa aceste zile ale săptămânii “să arate” ca
Pe durata căderilor de tensiune pe termen scurt - sâmbătă sau duminică. Cu un sistem unic ABB de
până la câteva ore - supercondensatorul asigură programare repetitivă a sărbătorilor anuale,
tensiunea necesară pentru circuitele critice. Când calendarul tipic are o durată de 20 de ani (sau mai
căderea de tensiune durează mai mult de câteva mult). Când calendarul trebuie actualizat, această
ore, este necesară bateria pentru a asigura operaţie poate fi efectuată automat, odată cu
tensiunea de alimentare folosită pentru păstrarea citirea contorului. Înlocuirea automată a
datelor. calendarului asigură o foarte mare flexibilitate în
schimbarea sărbătorilor legale.
Supercondensator
Înregistrare unidirecţională

ABB Rometrics S.R.L.


Contorul electronic trifazat
ALPHA
Contorul permite utilizatorului să numere (şi să Domeniu temperatură:
măsoare) doar rotaţiile “înainte” ale discului sau - de la -40°C la +55°C (ambient)
totalul rotaţiilor prin însumarea lor în ambele - de la -40°C la +85°C (la electronică)
sensuri: “înainte” şi “înapoi”. Domeniu umiditate:
de la 0 la 100% RH (fără condens)
Indicator al depăşirii pragului de putere
Când puterea depăşeşte un anumit prag Maxime absolute
programat, este afişat un cod de atenţionare Tensiune
(F10000).Alegând corespunzător valoarea pragului, Aplicată continuu: 528Vca
acest indicator poate fi folosit ca o preatenţionare
a faptului că puterea se apropie de pragul de Curent
putere prescris releului de ieşire programat să aibă Aplicat continuu:
această funcţie. 120% din curent maxim al contorului (120%Imax)
Temporar (o secundă):
Securitatea datelor 200% din curentul maxim al contorului (200%Imax)
Prezenţa portului optic la contoarele Alpha, face ca
securitatea datelor să fie o problemă importantă. Caracteristici de operare
Contorul Alpha poate fi programat cu o parolă Consum
unică pentru a preveni citirea neautorizată a Pe sursa de alimentare (faza A):
contorului prin intermediul portului optic. Carcasa - mai puţin de 1W/120V
circuitului electronic, şasiul şi capacul contorului Curent consumat pe fază:
oferă protecţia fizică a componentelor. - 0.1 mΩ tipic la 25°C
Consum la diverse tensiuni pe fază:
Alte măsuri de securitate sunt asigurate prin - 0.008W la 120Vca
indicatori speciali, activaţi de orice acţiune - 0.03W la 240Vca
interpretată de contor ca şi “comunicaţie”. Câţiva - 0.04W la 277Vca
dintre aceştia sunt sunt:
• Numărul reset-urilor de putere Precizia (tipic)
• Numărul de zile de la ultimul reset al puterii Precizia nominală va fi în interiorul domeniului de
(doar pentru contoare cu multitarifare) +/-0.2% pe tot domeniul de operare al tensiunii,
• Numărul de zile de la ultimul impuls curentului, factorului de putere şi temperaturii.
• Numărul căderilor de tensiune
• Numărul cumulat al impulsurilor Precizia
La variaţia tensiunii coeficientul tensiunii=
Aceste date pot fi regăsite când contorul este citit +/-0.01% variaţie din nominal
electronic. Programul soft al contorului semnalează
automat operaţiile suspicioase ce au avut lloc. La variaţia temperaturii coeficientul
temperaturii=
Autodiagnosticarea +/-0.01%/°C
Pentru a asigura funcţionarea corectă a contorului,
se efectuează un număr automat de verificări pe
perioada funcţionării sale normale. Un autotest al
programelor şi circuitelor este efectuat de fiecare Curentul de pornire
dată când are loc o comunicaţie pe portul optic, Garantat:
după o revenire a tensiunii şi la miezul fiecărei
nopţi. Autotestul constă dintr-o rutină internă de <1mA - pentru Imax=2A
diagnoză, rezultând coduri de eroare şi atenţionare <5mA - pentru Imax=20A
ce sunt afişate utilizatorului pentru a indica <50mA - pentru Imax=100A
eventualele probleme ce pot apare la contor.
Alte specificaţii

Specificaţii tehnice ale contorului Alpha Căderea minimă de tensiune recunoscută:


100ms
Domenii de operare
Baza de timp:
Tensiune: Frecvenţa liniei de alimentare (50 Hz).
- de la 96 la 528Vca, 50 sau 60 Hz
- de la 46 la 200Vca, pentru contoare montate în Bază de timp secundară:
secundarul transformatoarelor de tensiune de Oscilator 32.768 kHz, +/-0.001%
57.7Vca
Curent: Condensator tampon pentru căderi de
de la 0 la valoarea maximă tensiune (tipic)
Frecvenţa Supercondensator: 0.1Farad, la 5.5V; asigură 6 ore
Nominal 50 sau 60 Hz (+/-5%) la 25°C

ABB Rometrics S.R.L.


Contorul electronic trifazat
ALPHA
Baterie opţională LISOC12: tensiune normale (de la câteva minute la câteva
800mAhr, 3.6V:
Durata de viaţă de 20 de ani
5 ani de funcţionare continuă în sarcină la 25°C
2 ani de funcţionare continuă în sarcină la 60°C
Notă: Supercondensatorul trebuie să asigure
alimentarea contorului pentru toate căderile de

ore). Bateria nu este sub sarcină decât atunci când


condensatorul este descărcat sau când contorul
programat este depozitat pe o perioadă lungă de
A
timp fără a fi alimentat. Bazat pe acest lucru,
B
viaţa bateriei în serviciu normal este de aşteptat să
C
fie de 20 de ani sau mai mult.
C o n to r fo rm a 5 A
3 fir e , 2 s i s te m e , c o n e c ta t p r in d o u ã t r a n s fo r m a to a r e d e c u r e n t
s i d o u ã t r a n s f o r m a to a r e d e t e n s iu n e , 2 x 1 0 0 V c a
Relee:
Tensiune nominală: 120V (200Vcc);
Curent maxim: 100mA

Rata de comunicaţie:
Pe portul optic = 9600 baud (nominal)
Prin modem extern = de la 300 la 9600 baud
(programabil)

Dimensiunile contorului:
A

C o n to r fo rm a 1 0 A
4 fir e , 3 s i s te m e , c o n e c ta t p r in t r e i t r a n s f o r m a t o a r e d e c u r e n t
s i t r e i t r a n s f o r m a t o a r e d e te n s iu n e , 3 x 5 7 ,7 / 1 0 0 V c a

Diagrame de conectare ale contorului Alpha

S
A
R
C
I
N
Ã
A

C o n to r fo rm a 1 6 A
4 f ir e , 3 s is t e m e , c o n e c ta t d ir e c t ,
3 x 2 2 0 /3 8 0 V c a , Im a x = 1 0 0 A

ABB Rometrics S.R.L. C

C o n to r fo rm a 1 0 A
4 f ir e , 3 s is t e m e , c o n e c ta t p r in tr e i tr a n s f o r m a t o a r e d e c u r e n t
º i d i r e c t p e te n s iu n e , 3 x 2 2 0 / 3 8 0 V c a