Sunteți pe pagina 1din 0

Capitolul 6

DELIMIT!RI "I CONTURI DE STOCURI


6.#. Delimit$ri %i evaluarea stocurilor
Principalele tipuri de stocuri de!inute de o ntreprindere sunt destinate utiliz"rii
n produc!ie sau destinate vnz"rii, fie n acela#i stadiu n care au fost procurate,
fie dup" ce au suferit o prelucrare. Cele mai reprezentative stocuri sunt m"rfurile,
ambalajele, materiile prime, produsele finite, produc!ia n curs de execu!ie,
obiectele de inventar.
M!rfurile sunt bunuri pe care ntreprinderea le cump"r", le stocheaz" #i le vinde,
de obicei n acela#i stadiu, f"r" prelucrare.
Ambalajele sunt bunuri pentru protec!ia integrit"!ii materiale, conservarea calit"!ii
sau transportul bunurilor.
Materiile prime sunt bunuri destinate unui proces de prelucrare sau transformare,
din care se ob!in produse.
Produsele finite reprezint" bunurile ob!inute ca urmare a unui proces de fabrica!ie,
dac" acestea au parcurs toate fazele de prelucrare #i transformare #i sunt declarate
conforme cu standardele de calitate.
Produc"ia n curs de execu"ie reprezint" bunurile ob!inute n diferite stadii de
prelucrare, ca urmare a ndeplinirii par!iale a standardelor tehnice de fabrica!ie,
destinate n continuare prelucr"rii.
Materialele de natura obiectelor de inventar sunt bunuri de mic" valoare sau de
scurt" durat", destinate utiliz"rii repetate n mai multe cicluri de fabrica!ie.
Reglement"rile din Standardul Interna"ional de Contabilitate IAS 2
Contabilitatea stocurilor definesc stocurile astfel:
Stocurile sunt active ($) de!inute pentru a fi vndute pe parcursul desf"#ur"rii
normale a activit"!ii; (2) n curs de produc!ie n vederea unei vnz"ri; sau (3) sub
form" de materii prime, materiale #i alte consumabile ce urmeaz" a fi folosite n
procesul de produc!ie sau pentru prestarea de servicii.
Evaluarea stocurilor se bazeaz" pe principiul costului istoric, ceea ce implic"
recunoa#terea stocurilor n contabilitate la costul de achizi!ie sau la costul de
fabrica!ie. Se pot identifica patru momente ale evalu"rii stocurilor: cu ocazia
achizi!iei sau produc!iei (prima recunoa#tere n contabilitate), la inventariere, la
ntocmirea bilan!ului #i cu ocazia vnz"rii sau consumului (ncetarea recunoa#terii
n contabilitate).
Cu ocazia primei recunoa%teri n contabilitate, stocurile achizi!ionate cu titlu
oneros sunt evaluate la cost de achizi!ie, iar stocurile fabricate sunt evaluate la
cost de produc!ie. Prin conven!ie, pre!ul este expresia monetar" a valorii unei
tranzac!ii, iar costul o sum" de cheltuieli identificate, calculate sau repartizate n
raport cu un criteriu precizat, cunoscut, determinat.
Cu ocazia inventarierii generale, stocurile se evalueaz" la valoarea de pia!".
n bilan& stocurile sunt evaluate la minimum dintre cost #i valoarea de pia!".
La vnzare sau consum, adic" la ncetarea recunoa%terii n contabilitate,
stocurile pot fi evaluate folosind una din urm"toarele metode: primul intrat-primul
ie#it (FIFO), ultimul intrat-primul ie#it (LIFO), costul mediu ponderat (CMP).
Eviden!a analitic" a stocurilor se poate !ine cantitativ-valoric, pe grupe #i
sortimente, operativ-pe locuri sau centre de responsabilitate sau global valoric, n
func!ie de necesit"!ile de informa!ii pentru decizie #i control.
Delimit$ri
Evaluare
Cump"rarea #i vnzarea se bazeaz" pe transfer de proprietate, fiind necesar"
consemnarea scris" a unui contract ntre client #i furnizor.
Stocurile cump"rate sosesc la beneficiar mpreun" cu factura #i avizul de
nso"ire a m"rfurilor. Avizul nso!e#te m"rfurile pe timpul transportului, dac"
factura de livrare este ntocmit" ulterior. Primirea stocurilor se nume#te recep!ie,
iar inventarul faptic cantitativ #i ndeplinirea condi!iilor standard de calitate se
consemneaz" n nota de intrare recep"ie. Dac" se constat" diferen!e cantitative,
calitative sau valorice, se ntocme#te nota de constatare diferen"e. Pentru
stocurile respinse se ntocme#te proces verbal de custodie temporar!, acestea
fiind la dispozi!ia furnizorului.
Constatarea ob!inerii produc!iei finite are la baz" raportul de fabrica!ie, iar
predarea la depozit #i mi#carea stocurilor operative ntre gestiuni se face cu bonul
de predare transfer restituire.
Nota de comand! serve#te pentru nregistrarea comenzii ferme de stocuri din
partea clien!ilor. Delega"ia pentru ridicare de m!rfuri atest" legal identitatea
cump"r"torului. Dispozi"ia de livrare este dispozi!ia administrativ" de a elibera
stocurile din depozit.
Fi#a de magazie este documentul de eviden!" cantitativ", cronologic" a
opera!iilor de intrare #i ie#ire #i de control operativ a concordan!ei dintre
existentul de stocuri faptic #i scriptic, fiind deschis" pentru fiecare fel de stoc.
Consumul tehnologic pentru fabrica!ie se consemneaz" n bonul de consum
individual sau colectiv, n func!ie de particularit"!ile stocurilor consumate.
6.2. Conturi de stocuri
Pentru reflectarea contabil" a existen!ei, procur"rii #i utiliz"rii stocurilor de
materii prime se utilizeaz" contul Materii prime. Din punct de vedere al func!iei
economice, este un cont de active circulante, iar func!ia contabil" este de activ. Se
debiteaz! cu intr"rile de materii prime, provenind din: achizi!ii de la furnizori,
aport la capital n natur", dona!ii, plusuri cantitative la inventariere. Se crediteaz!
cu ie#irile de materii prime, n func!ie de destina!ia #i modul de utilizare a
acestora: consum tehnologic de fabrica!ie, vnzare la ter!i, f"r" a fi prelucrate,
minusuri cantitative la inventariere. Soldul este debitor #i reflect" valoarea la cost
de achizi!ie a materiilor prime existente n stoc, calculat" la un moment dat,
cantitativ sau valoric.
Tranzac&ia #. Se achizi!ioneaz" materii prime $5.000 kg sortimentul A, $00 lei pe
kg, total $.500.000 lei.
Analiza: Pe baza transferului de proprietate din cump"r"ri se constituie stoc de
materii prime (A+); contul Materii prime, cu func!ie de activ, se debiteaz" prin
majorarea de stoc. Simultan, din cump"r"ri, se recunoa#te o datorie fa!" de
furnizorul de materii prime pentru obliga!ia de a pl"ti la termen valoarea stocului
achizi!ionat (P+), contul Furnizori, cu func!ie de pasiv, se crediteaz" cu
recunoa#terea datoriei comerciale.
Formula contabil" este:
Materii prime = Furnizori $.500.000 lei
Tranzac&ia 2. Pe baza angajamentului de subscriere, asocia!ii depun p"r!i la
capital, aport n natur", $.000.000 lei, conform proceselor verbale de predare
primire #i dovezilor de certificare a calit"!ii p"r!ilor.
Conturi de
stocuri
aprovizionate
Documente
justificative
privind
stocurile
Analiza: Ca urmare a realiz"rii aporturilor n natur" se recunoa#te controlul
ntreprinderii asupra stocurilor de materii prime aduse de c"tre asocia!i (A+);
contul Materii prime se debiteaz". Simultan, ca urmare a ndeplinirii formalit"!ilor
de subscriere la capital, se anuleaz" dreptul de crean!" al ntreprinderii fa!" de
asocia!i (A-); contul Decont!ri cu asocia"ii privind capitalul fiind de activ, se
crediteaz" cu diminuarea crean!ei.
Formula contabil" este:
Materii
prime
= Decont!ri cu asocia"ii privind capitalul $.000.000 lei
Tranzac&ia 3. Inventarierea efectuat" la magazia de materii prime arat" un plus de
25 kg a $.000 lei /kg cost de achizi!ie. Cauza acestui plus o constituie erorile de
m"surare.
Analiza: Prin recunoa#terea plusului de inventar se majoreaz" stocul disponibil la
dispozi!ia ntreprinderii (A+); contul de Materii prime, cu func!ie de activ, se
debiteaz". Simultan, pe baza plusului de inventar, ntreprinderea nregistreaz" o
economie la costurile materiilor prime date n consum, (A-). Contul Cheltuieli cu
materii prime, cu func!ie de activ, se crediteaz" cu diminuarea de cheltuieli.
Formula contabil" este:
Materii
prime
= Cheltuieli cu materii prime 25.000 lei
Tranzac&ia 4. Pe baza Centralizatorului bonurilor de consum nr. $5$4/$5 august
2000 se elibereaz" pentru consum tehnologic de fabrica!ie materii prime cu costul
de achizi!ie de 25.000.000 lei.
Analiza: Consumul tehnologic de fabrica!ie este momentul recunoa#terii
cheltuielii de exploatare (A+); contul Cheltuieli cu materii prime, cu func!ie de
activ, se debiteaz" cu majorarea cheltuielilor. Simultan, prin eliberarea din depozit
a stocurilor pentru consum, se reduce stocul de materii prime n depozit (A-);
contul Materii prime, cu func!ie contabil" de activ, se crediteaz" cu diminuarea
stocului.
Formula contabil" este:
Cheltuieli cu
materii prime
= Materii prime 25.000.000 lei
Pentru reflectarea contabil" a stocurilor de materiale consumabile (materiale
auxiliare, combustibili, piese de schimb, semin!e, materiale de plantat, furaje) se
folose#te contul Materiale consumabile. Con!inutul s"u economic, func!ia
contabil" #i regulile de func!ionare a acestui cont sunt similare contului Materii
prime.
Contul Materiale de natura obiectelor de inventar func!ioneaz" pentru
reflectarea obiectelor de inventar scule, dispozitive, echipament de protec!ie #i
de lucru, instrumente de verificare ce sunt utilizate n mod repetat. Con!inutul
economic, func!ia contabil" #i regulile de func!ionare ale acestui cont sunt
similare cu cele ale contului Materii prime. De#i aceste stocuri se uzeaz" treptat,
asemenea mijloacelor fixe, dat" fiind valoarea nesemnificativ" fa!" de acestea din
urm", contabilizarea lor este mai simpl": odat" date n consum, sunt trecute
integral pe cheltuieli.
Tranzac&ia 5. Se recep!ioneaz" SDV-uri achizi!ionate de la furnizori, pentru suma
de 2.000.000 lei, plata urmnd a avea loc ulterior.
Analiza: Tranzac!ia duce la cre#terea stocului de materiale de natura obiectelor de
inventar (A+); contul Materiale de natura obiectelor de inventar se debiteaz".
Simultan #i cu aceea#i sum", din cump"r"ri se recunoa#te datoria comercial" fa!"
de furnizori (P+); contul Furnizori, cu func!ie de pasiv, se crediteaz" cu majorarea
datoriilor.
Formula contabil" este:
Materiale de natura
obiectelor de inventar
= Furnizori 2000000 lei
Tranzac&ia 6. Se dau n folosin!" SDV-uri n valoare de 800.000 lei.
Analiza: Darea n folosin!" a materialelor de natura obiectelor de inventar duce la
majorarea cheltuielilor de exploatare (A+); contul Cheltuieli cu materialele de
natura obiectelor de inventar, cu func!ie contabil" de activ, se debiteaz" cu
majorarea de cheltuieli. Concomitent, are loc diminuarea stocului de materiale de
natura obiectelor de inventar (A-); contul Materialele de natura obiectelor de
inventar, cont de activ, se crediteaz".
Formula contabil" este:
Cheltuieli cu
materialele de
natura obiectelor
de inventar
= Materiale de
natura
obiectelor de
inventar
800.000 lei
Comercian!ii achizi!ioneaz" m"rfurile la cost de achizi!ie #i le revnd la pre! de
vnzare. Diferen!a calculat" ntre pre!ul de vnzare #i costul de achizi!ie se
nume#te marj! comercial!. Comerciantul decide pre!ul de vnzare prin punerea
de acord a cererii cu oferta solvabil", prin echilibrul dintre abunden!"/raritate, n
condi!iile n care marja exprim" capacitatea ntreprinderii de a produce profit din
sus!inerea vnz"rilor. Al"turi de m"rimea marjei, este esen!ial" cre#terea vitezei
de rota!ie a m"rfurilor. M"rfurile se pot evalua la cost de achizi!ie n comer!ul cu
ridicata sau la pre! de vnzare n comer!ul cu am"nuntul. Un exemplu de calcul al
marjei comerciale este prezentat n continuare:
Marfa A are costul de achizi!ie de $.000 lei bucata.
Ea se vinde cu pre!ul de vnzare $.250 lei bucata.
Marja comercial" 250 lei = ($250 $000) lei
n procente, marja intr"rilor este:
250 : $000 = 0,25, adic" 25% (marj" brut" MB)
Marja ie#irilor este:
250 : $250 = 0,20 adic" 20% (marja redus" MR)
Leg"tura dintre aceste marje se realizeaz" astfel:
MR
$00 MB
$00 MB
=
+

MB
MR $00
$00 MR
=

20 $25 2500 = 25 80 2000 =


Pentru eviden!a opera!iilor specifice de achizi!ie, stocare #i distribu!ie a
m"rfurilor se utilizeaz" contul M!rfuri. Este cont de activ care se debiteaz! cu
achizi!ionarea de m"rfuri de la furnizori #i se crediteaz! cu vnzarea acestora
c"tre clien!i. Soldul final al contului poate fi debitor, reflectnd m"rfurile aflate n
stoc sau poate fi nul.
Contul Diferen"e de pre" la m!rfuri serve#te pentru reflectarea contabil" a
marjei comerciale aferente intr"rilor, ie#irilor sau stocului, dac" evaluarea
m"rfurilor se face la pre! de vnzare. Este cont de pasiv, rectificativ pentru marja
calculat".
Exemple comparative de opera!iuni cu m"rfuri evaluate la cost de achizi!ie #i la
pre! de vnzare:
Fie sortimentul A, cu costul de achizi!ie $.000 lei bucata, marja 250 lei pe bucat",
pre!ul de vnzare $.250 lei bucata.
Tranzac&ia 7. Un comerciant cu ridicata recep!ioneaz" 5.000 de buc"!i, procurate
de la furnizori, pe credit, cu costul de achizi!ie de 5.000 x $.000 = 5.000.000 lei.
Analiza: Se constituie stocul de m"rfuri din cump"r"ri (A+), iar contul M!rfuri cu
func!ie de activ se debiteaz". Concomitent, se recunoa#te datoria comercial" fa!"
de furnizori (P+) #i contul Furnizori se crediteaz".
Formula contabil" este:
M!rfuri = Furnizori 5.000.000 lei
Tranzac&ia 8. La comerciantul cu am"nuntul, pentru nregistrarea achizi!iei
conform notei de recep!ie, se calculeaz" #i se nregistreaz" m"rfurile la pre! de
vnzare:
5.000 x $.000 = 5.000.000 lei cost de achizi!ie
5.000 x 250 = $.250.000 lei marja comercial"
5.000 x $.250 = 6.250.000 lei pre! de vnzare
Analiza: Se constituie stoc de marf" la pre! de vnzare (A+), iar contul M!rfuri se
debiteaz"; se nregistreaz" marja comercial" din cump"r"ri (P+) #i contul
Diferen"e de pre" la m!rfuri se crediteaz". Din cump"rarea de m"rfuri la cost de
achizi!ie se recunoa#te datoria comercial" fa!" de furnizori (P+) #i contul
Furnizori se crediteaz".
Formula contabil" este:
M!rfuri = % 6.250.000 lei
Diferen"e de pre"
la m!rfuri $.250.000 lei
Furnizori 5.000.000 lei
Tranzac&ia 9. Comerciantul cu ridicata vinde unui client 3.000 de buc"!i din
sortimentul A, pe baza facturii. 3.000 x $.250 = 3.750.000 lei.
Analiza: Se constituie crean!a fa!" de client (A+), iar contul Clien"i se debiteaz".
Vnzarea este momentul recunoa#terii veniturilor de exploatare (P+), iar contul
Venituri din vnzarea m!rfurilor se crediteaz".
Formula contabil" este:
Clien"i = Venituri din vnzarea
m!rfurilor
3.750.000 lei
Tranzac&ia #0. Se descarc" gestiunea pentru costul de achizi!ie al m"rfurilor
vndute de c"tre comerciantul cu ridicata, 3.000 buc"!i x $.000 lei = 3.000.000 lei.
Analiza: Prin vnzarea m"rfurilor se recunosc cheltuieli de exploatare (A+) la
nivelul costului de achizi!ie al m"rfurilor vndute, iar contul Cheltuieli cu
m!rfurile se debiteaz". Stocul de m"rfuri se diminueaz" (A-), iar contul M!rfuri
se crediteaz". Formula contabil" este:
Cheltuieli cu m!rfurile = M!rfuri 3.000.000 lei.
Tranzac&ia ##. La comerciantul cu am"nuntul, unde m"rfurile au fost evaluate la
pre! de vnzare, atunci:
3.000 x $.250 = 3.750.000 lei
#i marja aferent" m"rfurilor vndute este:
3.750.000 x 20% = 750.000 lei,
adic" 3.000 x 250 = 750.000 lei
Analiza: Prin vnzarea m"rfurilor se recunosc cheltuieli de exploatare (A+) la
nivelul costului de achizi!ie al m"rfurilor vndute, iar contul Cheltuieli cu
m!rfurile se debiteaz". Stocul de m"rfuri se diminueaz" (A-), iar contul M!rfuri
se crediteaz". Se rectific" marja comercial" (P-) #i contul Diferen"e de pre" la
m!rfuri se debiteaz".
Formula contabil" este:
% = M!rfuri 3.750.000 lei
Cheltuieli cu m!rfurile
3.000.000 lei
Diferen"e de pre" la
m!rfuri 750.000 lei
Contul Produse finite se utilizeaz" pentru reflectarea contabil" a existen!ei,
ob!inerii, stoc"rii #i vnz"rii stocurilor de produse fabricate de c"tre ntreprindere.
Con!inutul economic este acela de active circulante, iar func!ia contabil" este de
activ. Se debiteaz! cu valoarea la cost standard a produselor finite ob!inute, intrate
n depozit pe baza recep!iei cantitative #i calitative; se crediteaz! cu valoarea la
cost standard a produselor finite ie#ite din gestiune, ca urmare a livr"rii c"tre
clien!i. Soldul debitor reflect" valoarea la cost standard a produselor finite aflate n
depozit la un moment dat.
Pe parcursul perioadei, deoarece nu se pot calcula costuri efective, evaluarea
produselor finite se face la cost standard de produc!ie (cost antecalculat). La
sfr#itul perioadei de gestiune se stabilesc costuri efective. Pentru reflectarea
contabil" a abaterilor dintre costul standard #i costul efectiv de fabrica!ie, au loc
nregistr"ri distincte n conturi de diferen!e de pre!.
Contul Diferen"e de pre" la produse se utilizeaz" pentru reflectarea contabil" a
diferen!elor favorabile sau nefavorabile calculate ntre costul standard #i costul
efectiv al produc!iei fabricate. Dup" con!inutul economic, este un cont rectificativ
al valorii de nregistrare a produselor finite, iar dup" func!ia contabil" este un cont
de activ.
Conturi de
stocuri
fabricate
Dac" aceste diferen!e sunt nefavorabile (costul efectiv este mai mare dect
costul standard) contul se debiteaz! cu diferen!ele nefavorabile aferente
stocului ini!ial, cu diferen!ele nefavorabile aferente stocurilor intrate #i se
crediteaz! cu diferen!ele nefavorabile calculate, aferente stocurilor ie#ite.
Soldul debitor reflect" valoarea diferen!elor nefavorabile calculate, aferente
stocului de produse finite.
Dac" diferen!ele sunt favorabile (costul efectiv mai mic dect costul standard),
contul se crediteaz! cu diferen!ele favorabile aferente stocului ini!ial, cu
diferen!ele favorabile aferente stocurilor intrate #i se debiteaz! cu diferen!ele
nefavorabile calculate, aferente stocurilor ie#ite. Soldul creditor reflect"
valoarea diferen!elor favorabile calculate, aferente stocului de produse finite.
La data ntocmirii bilan!ului, stocurile de produse fabricate se evalueaz" prin
punerea de acord, conform principiului pruden!ei, a costului efectiv (costul
standard afectat cu diferen!ele calculate) cu valoarea de pia!" a stocurilor.
Conturile Produse n curs de execu"ie #i Semifabricate nregistreaz" ob!inerea
produselor n stadiile interimare de fabrica!ie. Ambele sunt conturi de activ #i
func!ioneaz" asem"n"tor cu contul Produse finite.
Contul Varia"ia stocurilor se utilizeaz" pentru evaluarea corect" a costului de
produc!ie aferent produc!iei ob!inute. Dup" func!ia sa contabil", este un cont
bifunc!ional. Se crediteaz! cu costul standard al produc!iei finite sau n curs de
execu!ie #i cu diferen!ele de pre! nefavorabile, calculate #i repartizate. Se
debiteaz! cu costul standard al produc!iei vndute, reluate n fabrica!ie #i cu
diferen!ele de pre! favorabile calculate #i repartizate. La sfr#itul perioadei, soldul
debitor sau creditor al contului Varia"ia stocurilor se preia la rezultatul
exerci!iului, ca n schema de mai jos. Se observ" c" profitul se ob!ine tot ca
diferen!a dintre veniturile din vnzarea produc!iei #i cheltuielile corespunz"toare.
Cont de profit %i pierdere
Cheltuieli de exploatare,
dup" natura lor:
aferente produc!iei
vndute;
aferente produc!iei
nevndute.
Venituri din vnzarea produselor
finite;
Varia!ia stocurilor:
Soldul creditor reprezint" costul de
produc!ie al produc!iei fabricate n
cursul perioadei #i nevndute;
Soldul debitor reprezint" costul de
produc!ie al produc!iei fabricate n
perioada anterioar" #i vndute n
perioada curent".
Tranzac&ia ##. Pe baza raportului de fabrica!ie #i a bonului de predare se
transfer" la depozit produse finite n valoare de 5.000.000 lei.
Analiza: Se majoreaz" stocul de produse n depozit (A+), contul Produse finite, cu
func!ie contabil" de activ, se debiteaz". Prin creditarea contului Varia"ia
stocurilor (P+) cheltuielile efectuate pentru ob!inerea produc!iei finite sunt
recunoscute.
Formula contabil" este:
Produse finite = Varia"ia stocurilor 5.000.000 lei
Tranzac&ia #2. Conform contractului #i facturii se vnd produse finite, pre! de
vnzare de 4.500.000 lei.
Analiza: Are loc cre#terea crean!elor fa!" de clien!i (A+), iar contul Clien"i, cu
func!ie contabil" de activ, se debiteaz". Ca urmare a tranzac!iei se recunoa#te un
venit din exploatare (P+), iar contul Venituri din vnzarea produselor finite se
crediteaz". Formula contabil" este:
Clien"i = Venituri din vnzarea
produselor finite
4.500.000 lei
Tranzac&ia #3. Se descarc" gestiunea pentru produsele finite vndute, la cost
standard de 3.000.000 lei.
Analiza: Se recunosc cheltuielile aferente produc!iei vndute, contul Varia"ia
stocurilor (P-) se debiteaz". Concomitent, se reduce stocul de produse finite (A-),
iar contul Produse finite se crediteaz".
Formula contabil" este:
Varia"ia stocurilor = Produse finite 3.000.000 lei
Tranzac&ia #4. La sfr#itul perioadei de gestiune, s-a calculat costul efectiv de
produc!ie al produselor finite ob!inute la tranzac!ia $$, n sum" de 5.750.000 lei,
de unde rezult" o diferen!" de pre! nefavorabil" n valoare de 750.000 lei
(5.750.000 5.000.000).
Analiza: Cu majorarea valorii stocului (A+), contul Diferen"e de pre" la produse
finite se debiteaz". Simultan, surplusul de cheltuieli aferente produc!iei ob!inute se
va transfera n bilan!, iar contul Varia"ia stocurilor se crediteaz" (P+).
Formula contabil" este:
Diferen"e de pre"
la produse finite
= Varia"ia stocurilor 750.000 lei
Tranzac&ia #5. Se nregistreaz" diferen!ele de pre! aferente produselor finite
vndute.
Coeficientul de repartizare a diferen!elor de pre! se calculeaz" astfel (stocul ini!ial
este nul).
(SIC + RC) cont Diferen"e de pre" la produse finite
K=
(SID + RD) cont Produse finite
K = 750.000/5.000.000 = 0,$5
Diferen!ele de pre! aferente produselor finite vndute sunt:
K x RC cont Produse finite = 0,$5 x 3.000.000 =
= 450.000 lei
Analiza: Se recunoa#te surplusul de cheltuieli efective aferente produc!iei
vndute, se debiteaz" contul Varia"ia stocurilor (P-). Se diminueaz" diferen!ele de
pre! calculate (A-), iar contul Diferen"e de pre" la produse finite se crediteaz".
Formula contabil" este:
Varia"ia
stocurilor
= Diferen"e de pre" la
produse finite
450.000 lei
La sfr#itul exerci!iului financiar cu ocazia inventarierii, se determin" valoarea
actual" a stocurilor, n func!ie de utilitatea bunului pentru ntreprindere #i pre!ul
pie!ei. Valoarea de inventar poate fi inferioar" costului stocurilor datorit" unor
cauze ca: ($) o reducere a pre!urilor de vnzare sau o cre#tere a costurilor; (2) o
deteriorare fizic" a stocurilor; (3) demodarea stocurilor #i (4) erori de produc!ie
sau achizi!ie
Atunci cnd valoarea actual" este inferioar" valorii contabile (costului de
achizi!ie sau produc!ie) de o manier" reversibil", se recunoa#te n contabilitate un
provizion (reducere) pentru depreciere. n acest scop se utilizeaz" conturi din
grupa Provizioane pentru deprecierea stocurilor #i produc"iei n curs de execu"ie,
pe elemente de stocuri. Con!inutul economic al conturilor este de rectificare
(corectare) a valorii activelor #i au func!ie contabil" de pasiv. Se crediteaz" cu
reducerea valorii stocurilor #i se debiteaz" cu anularea acestei reduceri. Soldul
conturilor este creditor, reflectnd reducerea de valoare aferent" stocurilor
existente n ntreprindere.
Tranzac&ia #6. Societatea comercial" AB S.A. de!ine un stoc de ceai achizi!ionat
n valoare de 4.000.000 lei. La sfr#itul exerci!iului, valoarea de pia!" a acestui
stoc este de numai 3.800.000 lei.
Analiza: ntreprinderea recunoa#te pierderea datorat" diminu"rii valorii de
200.000 lei, sub forma unei cheltuieli din exploatare (A+), concomitent cu
constituirea unui provizion (reducere) pentru depreciere (P+). Contul Cheltuieli de
exploatare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante, cont de
activ, se debiteaz" cu cre#terea cheltuielii, iar contul Provizioane pentru
deprecierea m!rfurilor, cont rectificativ de active, cu func!ie contabil" de pasiv,
se crediteaz" cu reducerea valorii stocurilor de m"rfuri.
Formula contabil" este:
Cheltuieli de
exploatare privind
provizioane pentru
deprecierea activelor
circulante
= Provizioane
pentru
deprecierea
m!rfurilor
200.000 lei
6.3. Exerci&ii %i probleme
#) Enumera"i criteriile de recunoa#tere a stocurilor.
2) Da"i zece exemple de bunuri de natura stocurilor, clasificate dup! natura lor.
3) Men"iona"i care sunt momentele n care are loc evaluarea stocurilor.
4) ntocmi"i o list! de inventar pentru m!rfuri, stabilind ntr-o ordine determinat! sortimentul,
cantitatea, pre"ul unitar #i valoarea. Totaliza"i lista.
5) Men"iona"i efectele modific!rilor bilan"ului pentru opera"iile urm!toare:
cump!r!ri de m!rfuri de la furnizori cu plata ulterioar!;
consum de materii prime pentru fabrica"ie;
vnzare de m!rfuri c!tre clien"i cu ncasare ulterioar!;
desc!rcare de gestiune pentru produse finite vndute.
Deprecierea
stocurilor
6) Men"iona"i ce semnifica"ie au : rulajul debitor al contului M!rfuri, soldul final al contului
Produse finite, rulajul creditor al contului Materii prime, rulajul creditor al contului Varia"ia
stocurilor.
7) Ce se nregistreaz! n debitul contului Produse finite ?
8) La magazinul Cocor, pentru sortimentul de marf! A se cunosc urm!toarele date
corespunz!toare lunii martie 2000:
$ martie: Stoc ini"ial 600 de buc!"i a $.000 lei bucata;
7 martie: Recep"ie, cump!r!ri 3.000 de buc!"i a $.$00 lei bucata;
9 martie: Vnzare, 2.400 de buc!"i;
2$ martie: Recep"ie, cump!r!ri $.800 de buc!"i a $.400 lei bucata;
30 martie: Vnzare 2.500 de buc!"i.
Se cere:
a) analiza"i opera"iile comerciale #i stabili"i coresponden"ele contului M!rfuri;
b) ntocmi"i situa"ia cantitativ! #i valoric! a contului M!rfuri, punnd n ordine cronologic!
succesiunea de opera"ii;
c) calcula"i rulajul, totalurile #i stocul (pentru stoc folosi"i ambele variante) contului M!rfuri;
d) aplica"i selectiv procedeele FIFO, LIFO, CMP;
e) verifica"i cu argument de calcul corela"ia de control cantitativ #i valoric:
Stoc ini"ial +Intr!ri = Stoc final + Ie#iri