Sunteți pe pagina 1din 41

APEC

Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor din Romania


1

NOUL SISTEM TVA LA INCASARE

BAZA LEGALA

Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 621, din 29 august 2012.

Prevederi din Legea nr. 571/2003 care au fost modificate in vederea aplicarii sistemului TVA la incasare : art. 134 - Faptul generator si exigibilitatea - alin.41 , alin.5, alin.6; art. 1342 - Exigibilitatea pt. livrri de bunuri i prestri de servicii; art.1391 - Cursul de schimb valutar - alin.2; art. 140 Cotele de taxa - alin.3 si alin.4;

art. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere alin.11 si 12; art. 146 Conditii de exercitare a dreptului de deducere - alin.1 lit.a; art. 147 Deducerea taxei pt persoana impozabila cu regim mixt alin.17; art. 152 Regimul special de scutire pt intreprinderile mici alin.3;

art. 156^3 Decontul special de taxa si alte declaratii - alin.11-13;


5

Prevederi legale generale privind sistemul TVA la incasare

Sistemul TVA la incasare va functiona de la 1 ianuarie 2013 si presupune ca exigibilitatea taxei intervine la momentul incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarilor/prestarilor efectuate sau, in cazul facturilor neincasate, in cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturilor.

Contribuabilii obligati sa aplice sistemul TVA la incasare de la 1 ianuarie 2013

- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 Cod fiscal, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 125^1, alin.2, lit.a si care au realizat in anul calendaristic precedent o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Sistemul TVA la incasare se aplica doar pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii pe teritoriul Romaniei.

Persoanele excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare persoanele inregistrate in scopuri deTVA care au o cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei;
persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania; persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform art.127 alin.8; persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA.
8

Obligatia depunerii notificarii I. Reguli generale

Persoanele impozabile , inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, care au sediul activitatii economice in Romania, conform art. 1251 alin 2, lit. a , a caror cifra de afaceri, in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, sunt obligate sa depuna notificarea (Declaratia 097) pana la data de 25 ianuarie a anului urmator , urmand sa aplice sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale (lunar, respectiv trimestrial).

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la incasare si care in cursul unui an calendaristic depasesc plafonul de 2.250.000 lei. Aceste persoane aplica sistemul TVA la incasare pana in ultima zi a perioadei fiscale urmatoare a celei in care plafonul a fost depasit.

Ca exceptie, persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA /se reactiveaza ca platitori de TVA, vor fi inregistrati din oficiu in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu data emiterii deciziei.
10

Obligatia depunerii notificarii II. Dispozitii tranzitorii


Pentru aplicarea sistemului TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii a caror cifra de afaceri realizata in perioada 01.10.2011-30.09.2012 este inferioara plafonului de 2.250.000 lei, au avut obligatia sa depuna la organul fiscal competent o notificare (Declaratia 097) pana la data de 25 octombrie 2012. In baza notificarilor depuse de contribuabili, organele fiscale fac inscrierea in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazut la art. 156^3 alin. (13), Cod fiscal.

11

In situatia in care contribuabilul nu a depus notificarea, acesta va fi inregistrat din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si va aplica acest sistem incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

12

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, sau reactivate in perioada 1 octombrie 2012 31 decembrie 2012, a caror cifra de afaceri nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei pana la sfarsitul anului, vor depune notificarea la organele fiscale competente pana pe data de 25 ianuarie 2013, urmand sa aplice sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale de raportare.

13

Operatiuni excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare Livrari intracomunitare, achizitii intracomunitare ; Importuri, exporturi din/in afara Comunitatii; Operatiuni supuse taxarii inverse; Operatiuni scutite de TVA; In cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale: agentii de turism, operatiuni second hand, obiecte de arta, obiecte de colectie si antichitati, aurul de investitii conform art.1521 -1523; Operatiuni incasate partial sau total cu numerar; Livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului.
14

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului prevazut de OG nr. 15/2012 Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform art. 132 si 133, realizate in cursul unui an calendaristic. Pentru corectitudinea calculului se tine cont de randurile din decontul de TVA 300 corespunzatoare operatiunilor taxabile.
15

Sistemul TVA la incasare aplicabilitate Persoanele care aplica TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013 vor colecta TVA la incasarea facturilor emise dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data emiterii conform art. 134^2, alin. (3) si vor include pe facturile emise mentiunea Tva la incasare.

Dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului.

16

Atentie ! Aceste prevederi nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, importuri, achizitii de bunuri sau servicii pentru care se aplica taxarea inversa.

17

Beneficiarii livrarilor/prestarilor de bunuri/servicii de la persoane care aplica sistemul TVA la incasare vor deduce TVA numai la plata facturilor, chiar daca nu aplica sistemul Odata cu trecerea la sistemul TVA la incasare documentul de plata/incasare va deveni document justificativ pentru deducerea/colectarea TVA. Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana care aplica sistemul este amanat pana in momentul platii chiar si pentru o parte din operatiunile excluse de la aplicarea sistemului : - facturi pentru care s-a facut o plata partiala cu numerar - facturi de la persoane afiliate

18

Plati partiale/integrale

Pentru determinarea taxei aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii, care devine exigibila potrivit art. 1342, alin.3, fiecare incasare totala sau partiala se considera ca include si taxa aferenta, aplicandu-se urmatorul mecanism de calcul: 24 x 100 / 124 in cazul cotei standard de TVA de 24% 9 x 100 / 109 in cazul cotei reduse de TVA de 9% 5 x 100 / 105 in cazul cotei reduse de TVA de 5%
19

Schimbarea regimului aplicabil Regula generala:

Se aplica regula de la data faptului generator.


Exceptii:

In cazul facturilor pentru valoare totala a livrarilor/prestarilor emise inainte de schimbarea regimului aplicabil ( TVA la incasare) al caror fapt generator intervine dupa schimbarea regimului, indiferent daca au fost sau nu incasate/platite se aplica regula de la data emiterii facturii;
20

In cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarilor/prestarilor emise inainte de schimbarea regimului aplicabil (TVA la incasare) al caror fapt generator intervine dupa schimbarea regimului, indiferent daca au fost sau nu incasate/platite, se aplica regula de la data emiterii facturii numai pentru taxa aferenta contravalorii partiale a livrarilor/prestarilor facturate inainte de schimbarea regimului, iar pentru diferenta se va aplica regimul de la data faptului generator.

21

Tratamentul fiscal al platilor/incasarilor in sistemul TVA la incasare Prin incasarea contravalorii livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii se intelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida pentru aceste operatiuni, de la beneficiarul sau sau de la un tert, precum: Plata cu numerar; Plata prin banca; Compensarea; Cesiunea de creanta; Instrumente de plata (bilet la ordin , CEC, Cambie)
22

Tratamentul fiscal al platilor/incasarilor in sistemul TVA la incasare Chitanta In cazul incasarilor partiale sau integrale cu numerar, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii pentru furnizor/prestator. In cazul platilor partiale sau integrale cu numerar, exigibilitatea taxei intervine la data platii facturii pentru beneficiar.
23

Tratamentul fiscal al platilor/incasarilor in sistemul TVA la incasare


Ordin de plata In cazul incasarilor partiale sau integrale cu ordin de plata, exigibilitatea taxei intervine la data incasarii partiale sau integrale a facturii pentru furnizor/prestator (data din extrasul de cont). In cazul platilor partiale sau integrale cu ordin de plata, exigibilitatea taxei intervine la data platii partiale sau integrale a facturii pentru beneficiar (data din extrasul de cont).

24

Tratamentul fiscal al platilor/incasarilor in sistemul TVA la incasare Compensarea In cazul incasarilor partiale sau integrale prin compensare, exigibilitatea taxei intervine la data ordinului de compensare/procesului verbal de compensare, astfel: Pentru facturi individuale, cu sume mai mici de 10.000 lei a caror scadenta nu este depasita cu mai mult de 30 zile, data exigibilitatii taxei este data ordinului de compensare/procesului verbal de compensare incheiat intre cele doua parti.
25

Tratamentul fiscal al platilor/incasarilor in sistemul TVA la incasare

Pentru facturi individuale, cu sume mai mari de 10.000 lei a caror scadenta este depasita cu mai mult de 30 zile, data exigibilitatii taxei este data ordinului de compensare vizat de IMI ( Institutul de Management si Informatica), in conditiile prevazute de HG 685/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor persoane juridice in vederea diminuarii blogajului financiar si a pierderilor din economie si a regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.

26

Tratamentul fiscal al platilor/incasarilor in sistemul TVA la incasare Cesiunea de creanta In cazul cesiunilor de creanta, aferente unor facturi emise pentru livrari de bunuri/prestari de servicii, exigibilitatea taxei intervine la data cesiunii creantelor, daca cesiunea de creanta are loc inainte de expirarea termenului de 90 zile calendaristice, pentru intreaga valoare a creantei cesionate, indiferent de pretul cesiunii.
27

Tratamentul fiscal al platilor/incasarilor in sistemul TVA la incasare Instrumente de plata CEC, cambie, BO In cazul incasarilor partiale sau integrale cu instrumente de plata, exigibilitatea taxei intervine la data incasarii partiale sau integrale a facturii pentru furnizor/prestator ( data din extrasul de cont), in cazul in care instrumentul nu a fost girat. Daca instrumentul de plata a fost girat , data exigibilitatii taxei este data girului (cu mentiunea ca trebuie sa existe o copie a instrumentului de plata care a fost girat).
28

Tratamentul fiscal al platilor/incasarilor in sistemul TVA la incasare In cazul platilor partiale sau integrale cu instrumente de plata, exigibilitatea taxei intervine la data platii partiale sau integrale a facturii pentru beneficiar (data din extrasul de cont), in cazul in care instrumentul nu a fost girat; Daca instrumentul de plata a fost girat , data exigibilitatii taxei este data girului (cu mentiunea ca trebuie sa existe o copie a instrumentului de plata care a fost girat. )

29

Tratamentul fiscal al platilor/incasarilor in sistemul TVA la incasare

In toate situatiile enumerate mai sus, daca incasarea contravalorii livrarilor/prestarilor are loc dupa expirarea termenului de 90 zile, exigibilitatea taxei colectate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristice de la data emiterii facturii, dreptul de deducere fiind amanat pana la momentul platii.

30

STUDII DE CAZ
Exemplu 1 :
Persoana impozabila A, care nu aplica sistemul TVA la incasare (CA>2.250.000 lei), emite catre B - persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare, o factura in suma de 12.400 lei , TVA inclus 24%, in suma de 2.400 lei, la data de 01.01.2013. Persoana impozabila B plateste catre A contravaloarea integrala a facturii in data de 15.03.2013 Persoana impozabila A colecteaza integral TVA la data emiterii facturii , in suma de 2.400 lei Persoana impozabila B deduce TVA la data platii contravalorii facturii, respectiv 15.03.2013 . 31

STUDII DE CAZ
Exemplu 1 : Monografie contabila Persoana impozabila A : 01.01.2013 4111 = % 12.400 lei cl. 7 10.000 lei 4427 2.400 lei 15.03.2013 5121 = 4111 12.400 lei Persoana impozabila B: 01.01.2013 % = 401 12.400 lei cl. 3, cl. 6 10.000 lei 4428 2.400 lei (analitic pt TVA deductibil) 15.03.2013 401 = 5121 12.400 lei 4426 = 4428 2.400 lei

32

STUDII DE CAZ
Exemplu 2 :

Persoana impozabila B, care aplica sistemul TVA la incasare (CA<2.250.000 lei), emite catre C - persoana impozabila care nu aplica sistemul TVA la incasare, o factura in suma de 12.400 lei , TVA inclus 24%, in suma de 2.400 lei, la data de 01.01.2013. Persoana impozabila B plateste catre A contravaloarea integrala a facturii in data de 15.03.2013.
Persoana impozabila B colecteaza integral TVA la data incasarii facturii , in suma de 2.400 lei , respectiv 15.03.2013. Persoana impozabila C deduce TVA la data platii contravalorii facturii, respectiv 15.03.2013.
33

STUDII DE CAZ
Exemplu 2 : Monografie contabila Persoana impozabila B : 01.01.2013 4111 = % 12.400 lei cl. 7 10.000 lei 4428 2.400 lei (analitic pt TVA colectat) 15.03.2013 5121 = 4111 12.400 lei 4428 = 4427 2.400 lei Persoana impozabila C: 01.01.2013 % = 401 12.400 lei cl. 3, cl. 6 10.000 lei 4428 2.400 lei (analitic pt TVA deductibil) 15.03.2013 401 = 5121 12.400 lei 4426 = 4428 2.400 lei

34

STUDII DE CAZ Exemplu 3 : Persoana impozabila A, care aplica sistemul TVA la incasare (CA<2.250.000 lei), emite catre B - persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare, o factura in suma de 1.240 lei TVA inclus 24%, in suma de 240 lei, la data de 01.01.2013. Persoana impozabila B plateste in numerar catre A suma de 240 lei in data de 01.01.2013, iar diferenta o plateste in 10.06.2013. Persoana impozabila A colecteaza integral TVA in suma de 240 lei, la data emiterii facturii ,respectiv 01.01.2013. Persoana impozabila B deduce TVA pe masura platii contravalorii facturii.

35

STUDII DE CAZ
Exemplu 3: Monografie contabila Persoana impozabila A : 01.01.2013 4111 = % 1.240 lei cl. 7 1.000 lei 4427 240 lei 5311 = 4111 240 lei 10.06.2013 5311 = 4111 1.000 lei Persoana impozabila B: 01.01.2013 % = 401 1.240 lei cl. 3, cl. 6 1.000 lei 4428 240 lei (analitic TVA ded) 401 = 5311 240 lei 4428 = 4426 46,45 lei 10.06.2013 401 = 5311 1.000 lei 4426 = 4428 193,55 lei

36

STUDII DE CAZ
Exemplu 4 : Persoana impozabila A, care aplica sistemul TVA la incasare (CA<2.250.000 lei), emite catre B - persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare, o factura in suma de 1.240 lei , TVA inclus 24%, in suma de 240 lei, la data de 01.01.2013. Persoana impozabila B plateste cu OP catre A suma de 240 lei , in data de 01.01.2013, iar diferenta o plateste in 10.06.2013 Persoana impozabila A colecteaza TVA astfel : La data de 01.01.2013, suma de 46,45 lei , TVA aferent incasarii de 240 lei. La data de 01.04.2013 (trecerea celor 90 zile ) colecteaza TVA-ul pentru diferenta neincasata , respectiv suma de 193,55 lei Persoana impozabila B deduce TVA pe masura platii contravalorii facturii.

37

STUDII DE CAZ
Exemplu 4: Monografie contabila Persoana impozabila A : 01.01.2013 4111 = % 1.240 lei cl. 7 1.000 lei 4428 240 lei (analitic pt TVA colectat) 5121 = 4111 240 lei 4428 = 4427 46,45 lei 01.04.2013 4428 = 4427 193,55 lei 10.06.2013 5121 = 4111 1.000 lei Persoana impozabila B: 01.01.2013 % = 401 1.240 lei cl. 3, cl. 6 1.000 lei 4428 240 lei (analitic pt TVA ded) 401 = 5311 240 lei 4426 = 4428 46,45 lei 10.06.2013 401 = 5311 1.000 lei 4426 = 4428 193,55 lei

38

STUDII DE CAZ
Exemplu 5 : Persoana impozabila A, care aplica sistemul TVA la incasare (CA<2.250.000 lei), emite catre B - persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare, o factura in suma de 1.240 lei , TVA inclus 24%, in suma de 240 lei, la data de 01.01.2013. Persoana impozabila B plateste cu numerar catre A suma de 1.240 lei , in data de 01.03.2013. Persoana impozabila A are perioada fiscala lunara. Persoana impozabila A colecteaza TVA astfel : La data de 01.01.2013, avand in vedere faptul ca este operatiune exclusa din sistemul de TVA la incasare, A este obligata sa colecteze integral TVA la data emiterii facturii, respectiv 01.01.2013. Persoana impozabila B deduce TVA pe masura platii contravalorii facturii.

39

STUDII DE CAZ
Exemplu 5: Monografie contabila Persoana impozabila A : 01.01.2013 4111 = % 1.240 lei cl. 7 1.000 lei 4428 240 lei 01.03.2013 5311 = 4111 1.240 lei 4428 = 4427 240 lei (data exigibilitate TVA : 01.01.2013) Persoana impozabila B: 01.01.2013 % = 401 1.240 lei cl. 3, cl. 6 1.000 lei 4428 240 lei (analitic pt TVA deductibil) 01.03.2013 401 = 5311 1.240 lei 4426 = 4428 240 lei

40

APEC Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor din Romania


www.apec-romania.ro office@apec-romania.ro

41

S-ar putea să vă placă și