Sunteți pe pagina 1din 316

HELEN RAY

S`rutul

interzis

Traducerea [i adaptarea \n limba român` de CECILIA IONESCU

ALCRIS

Romance

PROLOG

Dup` ce urcase treptele cu o suple]e de felin`, Edwin Michaels se opri sus, pe platforma din fa]a intr`rii pentru a contempla tot acel p`mânt care apar]inea de trei genera]ii familiei sale. Dincolo de suprafa]a str`lucitoare a piscinei cu ap` limpede ap`reau brusc culorile vii ale plantelor ag`]`toare care \mpodobeau zidul ce desp`r]ea gr`dina de vasta planta]ie de arbori de cafea. |n dep`rtare, culmile \nz`pezite ale muntelui Kenya se ridicau superbe [i impun`toare sub soarele african. Acest spectacol feeric \i p`rea lui Edwin la fel de familiar ca locuin]a din piatr` construit` de bunicul s`u. Privirea i se opri cu mul]umire asupra arborilor de cafea care se \ndoiau sub greutatea florilor. |n ciuda secetei din ultimele [ase luni, recolta promitea s` fie bun`, datorit` barajului construit \n amonte de terenuri. Acolo sus, se \ntindea \n

6

HELEN RAY

mijlocul p`durilor \ntunecoase un lac de acumulare, un adev`rat privilegiu al sor]ii, care permitea irigarea p`mântului \nsetat al savanei. Tr`s`turile lui Edwin se \n`sprir` la amintirea lacului artificial [i intr` \n cas` cu pas hot`rât. |nc`perile erau r`coroase, \n ciuda c`ldurii \n`bu[itoare din exterior. Str`b`tu uria[ul salon al c`rui parchet era acoperit, \n fa]a [emineului din piatr`, cu piei de animale [i se opri \n u[a sufrageriei.

Ford Michaels era acolo, \n picioare \n fa]a ferestrei care d`dea spre colinele verzi, sc`ldate \n soare. Nu-[i auzise fiul, atât era de absorbit \n gândurile sale, cu spatele \ncovoiat [i amândou` mâinile sprijinite cu greutate pe baston. Vârsta [i grijile \[i l`saser` urmele pe fa]a sa cu profil impecabil [i Edwin observ` brusc c` tat`l s`u nu mai era b`rbatul tân`r [i viguros care fusese odinioar`. |n acea clip`, Ford se \ntoarse spre el [i indispozi]ia pe care o sim]ise Edwin \n fa]a ravagiilor b`trâne]ii fu \nl`turat` pe loc, deoarece privirea vie [i hot`rât` a tat`lui s`u era o sfidare evident` a anilor. F`r` nici o alt` introducere, spuse cu o voce r`gu[it`:

– Ea a sosit! Edwin, \nc` t`cut, f`cu ochii mari, \ntreb`tori, [i tat`l s`u se gr`bi s` adauge:

– Nu este la Ndege Hill

Oricum, nu \nc`

Cu o mi[care din cap, ar`t` ziarul a[ezat pe bufetul din nuc masiv. Edwin \l lu` \n mân` [i, dup` ce arunc` o privire fotografiei, citi scurtul articol care o \nso]ea [i puse din nou ziarul acolo, exclamând cu o voce \nc`rcat` de mânie:

S~RUTUL INTERZIS

7

Discre]ia nu este principala sa calitate. Nu m` surprinde

asta.

Te rog! \l \ntrerupse cu autoritate Ford.

Ochii lui Edwin aruncau fulgere.

– Oare ai inten]ia s`-i iei ap`rarea? \ntreb`, \ncercând s`-[i

controleze proasta dispozi]ie. Cu acea mo[tenire, va avea \n mâini soarta planta]iei noastre. Se pare c` ai uitat c` seceta ne pune recoltele \n pericol.

– Jacquelyn avea o inim` de piatr`, dar nimic nu ne permite \nc` s` credeam c` aceast` copil` va fi ca mama sa, protest` Ford.

– Aceast` copil` este o femeie de dou`zeci [i [apte de ani, \l corect` Edwin cu o voce acr`. Pentru ce motiv ar veni \n Kenya, dac` nu pentru a-[i cere drepturile dup` moartea mamei sale? Ford p`li.

– Poate ai dreptate, r`spunse oftând obosit. Am fost naiv, dar

este prea târziu pentru a regreta. |ndep`rtându-se spre u[`, scutur` cu triste]e din cap [i trase concluzia:

– Oricum, deocamdat` nu putem face nimic. Vino s` bei un

ceai, i-am cerut Sattimei s` ne serveasc` sub verand`. Edwin nu-[i mai asculta tat`l. Deschisese din nou ziarul [i studia cu aten]ie fotografia tinerei femei. |n ciuda u[oarei neclarit`]i, avea impresia c` are \n fa]a ochilor portretul viu al Jacquelynei. Avea acela[i nas obraznic, acelea[i buze c`rnoase, u[or zâmbitoare, ni[te ochi pe care Edwin \i [tia deja de un verde

8

HELEN RAY

\nchis [i un p`r bogat pe care-l b`nuia ro[cat, \n jurul unei fe]e albe. Dincolo de sentimentul de furie care-l cuprinsese, Edwin Michaels sim]ea trezindu-se \n el umbra unei dorin]e pe care o crezuse uitat`. |n`bu[indu-[i o \njur`tur`, puse ziarul la loc [i p`r`si casa cu pa[i mari. Ford Michaels, instalat la umbra terasei, privi \ndep`rtându-se Land Roverul urmat de un nor de praf ocru. |ntinse mâna spre ceainic, luând o expresie resemnat`, deoarece [tia foarte bine unde se ducea \nc`p`]ânatul s`u fiu.

Capitolul 1

Kate Shannon p`r`sise Nairobi de mai pu]in de o or` când se gândi s`-i ofere o oprire b`trânului s`u Peugeot. Oprit` pe marginea drumului, \[i arunc` spre spate cu o mi[care ner`bd`toare din cap o [uvi]` de p`r ar`miu sc`pat` din cocul desf`cut [i lipit` pe fruntea ud`, apoi cobor\ din ma[in` [i oft`. Oboseala c`l`toriei disp`ru imediat la spectacolul masivelor muntoase care aveau la poale o imens` câmpie ro[cat`, asem`n`toare câmpurilor de ov`z s`lbatic din California sa natal`. Spicele, mângâiate de vânt, aminteau de o p`tur` uria[` cu sclipiri de aur, ondulându-se sub soarele de la miezul zilei. O turm` de antilope, urm`rit` poate de vreun pr`d`tor nev`zut, galopa \n dep`rtare, ridicând un nor de praf. Kate era fascinat`, aproape \nsp`imântat` de puterea acelei naturi s`lbatice \n culorile focului. La dreapta, recunoscu vârful Longonot, un vulcan stins, care-[i contura din]ii de fer`str`u

10

HELEN RAY

deasupra orizontului. |n spatele ei se aflau colinele \ntunecate de la Ngnong Hills, pe care le str`b`tuse la ie[irea din Nairobi, ultima verig` a vie]ii sale trecute. Kate sosise \n capital` cu o s`pt`mân` mai \nainte, dup` un zbor direct New York – Nairobi, \n timpul c`ruia avusese tot timpul s` lege o conversa]ie cu pasagerul a[ezat lâng` ea. Jum`tate francez, jum`tate arab, se numea Ali Boucret [i avea p`mânturi atât \n Kenya, cât [i \n Tanzania. Cu un zâmbet atr`g`tor, \i explicase lui Kate c` propriet`]ile lor de pe terenurile \nalte din Kenya erau vecine [i o invitase gra]ios pe tân`ra femeie s` vin` câteva zile pe domeniul lui de pe insula Zanzibar din largul coastelor tanzaniene. Kate se afla \ntr-o perioad` a vie]ii sale din care b`rba]ii erau exclu[i, mai ales domnii seduc`tori, debordând de farmec [i gata s`-i ofere lumea \ntreag`. Prin urmare, lipsindu-i puterea de a-i r`spunde lui Ali c` nu avea nici o inten]ie s`-i accepte invita]ia, se mul]umise s`-i adreseze un zâmbet evaziv. Din fericire, b`rbatul nu \ncercase s`-[i impun` prezen]a dup` ce avionul aterizase pe pista din Jomo Kenyatta [i Kate [i-l alung` repede din memorie când trebui s` se adânceasc` \n mul]imea de complica]ii administrative necesare ob]inerii unei vize [i a unui permis de munc`. Timp de o s`pt`mân`, Kate se dusese \n fiecare zi la biroul de imigr`ri pentru a se asigura de bunul mers al dosarului s`u [i-[i petrecuse timpul liber vizitând ora[ul [i echipându-se pentru ultima parte a c`l`toriei, Nyeri [i planta]iile din Ndege Hills.

S~RUTUL INTERZIS

11

Nairobi era un ora[ cosmopolit [i zgomotos, dar fascinant [i dup` ce trecuse de primele clipe de dezorientare, Kate se plimbase cu o real` pl`cere de-a lungul bulevardelor largi unde se \ntâlneau europeni cu ]inute u[oare din bumbac, indiene gra]ioase \nf`[urate \n sariuri, sikh[i cu turbane [i femei swahili cu jupe \n culori vii. Manghieri [i bambu[i cu flori galbene \mpodobeau gr`dinile caselor mici, \n timp ce arbori tropicali cu flori violete [i albastre cre[teau din bel[ug lâng` imobile. Cartierul asiatic era partea cea mai exotic` din Nairobi, cu str`du]e \nmiresmate de miile de parfumuri ale plantelor aromatice. Pentru Kate, spectacolul din acest loc bizar fusese benefic, deoarece formase un fel de ecran \ntre amintirile triste l`sate \n Statele Unite [i viitorul spre care se \ndrepta de acum. Pu]in timp dup` sosirea \n ora[, Kate fu contactat` de un ziarist [i-i acordase o \ntâlnire \n curtea interioar` a hotelului Norfolk, \n care r`spunsese cu amabilitate \ntreb`rilor sale:

– Sunt posesoarea unei diplome a [colii veterinare de la Universitatea din California, explicase. Mi-am petrecut o parte a copil`riei \n Kenya [i asta explic` poate de ce m-au interesat \n special animalele s`lbatice. Proiectul meu este de a forma un parc natural pe p`mânturile \nalte ale Kenyei, datorit` unei subven]ii care mi s-a acordat de un organism american. Totu[i, Kate se ab]inuse s` mearg` prea departe cu confiden]ele [i ascunsese faptul c` p`mântul pe care se va instala era proprietatea sa, deoarece nici ea \ns`[i nu credea \nc` asta, a[a c` se mul]umise cu un r`spuns evaziv când interlocutorul s`u

12

HELEN RAY

se mirase c` o tân`r` femeie atât de frumoas` nu era \nso]it` de un so].

***

Kate urc` din nou \n Peugeot, gata s` reia lupta cu imposibila

sa cutie de viteze, atât de diferit` de cutiile automate cu care o

obi[nuiser` ma[inile americane. De fapt, totul era diferit acum [i asta cu siguran]` o speriase \n asemenea m`sur`, \ncât fusese gata s` ia primul avion [i s` renun]e la visul s`u nebunesc de via]` s`lbatic`. Dar oare la cine s-ar fi putut \ntoarce \n aceast` ]ar`? Kate \[i aminti cu triste]e de insisten]a ironic` a reporterului:

– F`r` so], doctore Shannon? Cum s` cred asta? Adev`rul era cu totul altul. Timp de doi ani lungi, Kate fusese

o so]ie fidel` [i iubitoare. Dar o decep]ie dureroas` o f`cuse incapabil` s` aib` mai mult timp \ncredere \n c`s`torie [i mai pu]in \n dragoste. Privirea lui Kate devenise dur` \n timp ce se a]intise asupra

[oselei largi care cobora \n serpentine spre falezele abrupte care marcau marginea oriental` a imensei falii geologice numit` Marea Groap`. Rula spre nord, paralel cu aceast` cicatrice natural`, \ncercând s` nu se mai gândeasc` la propriile cicatrice, din p`cate prea prezente \n mintea sa.

S~RUTUL INTERZIS

13

Chiar \n ajun, plânsese o bun` parte din noapte amintindu-[i de c`s`toria catastrofal` cu Brent Hardy. Dar durerea \i fusese [i mai mare când \[i d`duse seama \n ce m`sur` o \mpietrise durerea [i o f`cuse atât de ne\ncrez`toare, \ncât poate nu va mai putea iubi niciodat` Când \l cunoscuse pe Brent, erau amândoi \n anul al doilea de studii superioare, ea la [coala veterinar`, iar el la facultatea de drept din San Francisco. Brent era un tân`r foarte frumos [i avea un Porsche ro[u-aprins, care contribuise nu pu]in la impresionarea tinerei fete, de-abia ie[it` dintr-o mic` localitate din Valea Sacramento. B`rbatul fusese fermecat de silueta gra]ioas` a lui Kate, de p`rul s`u str`lucitor [i de faptul c` era fiica unui medic de renume interna]ional [i a unei femei a c`rei ultim` cucerire era un duce austriac. Kate era candid` [i Brent nu avusese nici o greutate s-o ia de so]ie. La \ntoarcerea din c`l`toria de nunt`, tân`ra c`s`torit` aflase c` so]ul s`u se \ndatorase din greu pentru a-[i pl`ti studiile [i luxoasa ma[in` pe care ea o admirase atât de mult. Apoi Brent \i propuse s` renun]e la [coal` [i s` munceasc` pentru a contribui la nevoile menajului lor. – Apoi, \i explicase, \ndat` ce voi fi instalat, \]i vei putea relua studiile \ntrerupte. Incapabil` s` se opun` dorin]ei sale, Kate acceptase cu naivitate. La [ase luni dup` nunt`, ni[te prieteni bine inten]iona]i o informaser` pe Kate despre infidelit`]ile so]ului [i când \i ceruse

14

HELEN RAY

explica]ii, Brent se \nfuriase [i negase. Dar mai târziu, \ncepuse s` fac` aluzii la "libertatea cuplurilor", pân` \n clipa \n care renun]ase pur [i simplu s`-[i justifice absen]ele. |n`bu[indu-[i mândria, Kate rezistase, sperând s` vad` \ntr-o zi \mbun`t`]indu-se comportamentul lui Brent. P`rin]ii s`i \i d`duser` deja exemplul unui cuplu destr`mat [i tân`ra femeie \[i jurase s` fac` orice pentru a nu cunoa[te acela[i calvar. Dup` ce-[i termin` studiile, Brent \nsu[i \ncepu o procedur` de separare [i obrajii lui Kate se \mbujorau \nc` de mânie când \[i amintea ultimul argument pentru infidelitate. – E[ti rece [i f`r` inim`, \i repro[ase dup` ce o chinuise [i o tr`dase timp de doi ani. La dou` luni dup` divor], Brent se c`s`torise cu una dintre cele mai bune partide din ora[. |n timp ce drumul \i trecea prin fa]a ochilor, Kate \[i aminti cu am`r`ciune atitudinea nedemn` a fostului s`u so]. Ea \i sacrificase toat` independen]a, dar \[i promisese s` nu mai fac` asta niciodat`. Era dup`-amiaza târziu când Kate ajunse \n regiunea muntoas` din Aberdare, \n marginea regiunii kikuyu cu micile colibe r`spândite \n peisajul de un verde profund. Fermele de pe p`mânturile joase de aici cultivau tutun [i porumb, \n timp ce stepele din regiunile \nalte erau proprietatea cooperativelor de cafea [i cânep`. Savana imens` cu vegeta]ia uscat` [i parfumat` era departe \n spatele lui Kate. Acum se afla \ntr-o regiune de coline, mai

S~RUTUL INTERZIS

15

pitoreasc` [i \n acela[i timp mai misterioas`, f`cut` din v`i m`rginite de coaste verzi sau de vârfuri stâncoase. Kate se sim]i cuprins` de o anumit` emo]ie p`trunzând \n acest decor, care fusese al copil`riei sale. Tr`ise doi ani la Nyeri, \ntre patru [i [ase ani [i mersese la [coal` cu copiii triburilor locale. Frânturi de kikuyu \i veneau \n minte, ca [i cuvinte \n swahili, limba oficial`, dar nu mai era \n stare s` formeze o fraz` complet`. Nelini[tea \i disp`ruse [i Kate deveni mai \ncrez`toare. Se surprinse chiar râzând din toat` inima când fu obligat` s` frâneze brusc pentru a l`sa s` treac` o turm` de oi care traversau [oseaua \n urma unui b`trân cioban indiferent. Pentru Kate, aceast` regiune era strâns legat` de amintirea mamei sale, deoarece nu cunoscuse alt` via]` de familie decât cea pe care o tr`ise \n aceste locuri, pân` \n clipa \n care tat`l s`u luase avionul spre California, luându-[i feti]a cu el. Pe urm`, Kate n-o rev`zuse pe Jacquelyn decât \n rare ocazii, ultima având loc anul trecut, când aceasta din urm` \i trimisese un bilet de avion la clasa \ntâi, invitând-o s` vin` s-o viziteze la Paris. Jacquelyn nu ar`tase nici o compasiune când fiica sa \i povestise dezam`girile conjugale. Se preocupase mai mult s-o duc` pe Kate la mari croitori, pentru a pune \n valoare silueta superb` a tinerei femei, care sem`na atât de mult cu cea pe care o avusese ea odinioar`.

16

HELEN RAY

{ase luni dup` \ntoarcerea \n Statele Unite, Kate afl` de moartea Jacquelynei, ca urmare a unei boli lungi pe care [i-o ascunsese cu grij`. – Mama dumneavoastr` v-a l`sat mo[tenire proprietatea pe care o avea \n Africa, \i explicase notarul parizian, care se ocupa de succesiune. Este vorba de patru sute de hectare de coline, de cas` [i un mic lac artificial care au fost trecute pe numele mamei dumneavoastr` de Ford Michaels, \n ziua c`s`toriei lor. Când s-au desp`r]it, nici unul dintre ei nu s-a gândit s` aranjeze situa]ia [i astfel, aceste terenuri apar]in oficial Jacquelynei sau urma[ilor s`i de dou`zeci de ani, \n timp ce familia Michaels este proprietar` de facto. La \nceput, Kate se gândise s` restituie familiei Michaels un bun asupra c`ruia sim]ea c` nu avea nici un drept. Apoi se gândise mai bine. La urma urmei, oare Ford Michaels nu-i furase mama cu dou`zeci de ani mai \nainte? Proprietatea i se p`ru atunci o biat` compensa]ie [i se hot`r\ s-o foloseasc`. De altfel, pentru un tân`r veterinar idealist, acest cadou nea[teptat reprezenta posibilitatea de a-[i concretiza o dorin]` care-i era drag`, cu atât mai mult cu cât suma de bani lichizi l`sat` de mama sa \i permitea s` tr`iasc`, de[i cu chibzuial`, timp de cel pu]in un an. A[adar, Kate lu` leg`tura cu un organism de ajutorare al animalelor pe cale de dispari]ie, care acceptase s` finan]eze o parte din proiectul s`u. Cât despre autorit`]ile din Nairobi nu

S~RUTUL INTERZIS

17

sc`par` ocazia s-o \ncurajeze, pentru c` ac]iunea le va pune \n valoare parcul na]ional, f`r` s`-i coste un ban.

|n timp ce visul lui Kate era pe punctul s` se materializeze, tân`ra femeie se \ntreb` cu \ngrijorare cum va fi primit` de Ford Michaels. Acesta din urm` nu catadicsise s` arate c` primise scrisoarea pe care i-o adresase, pentru a-l informa despre inten]iile sale. Amintirea lui Ford Michaels era \nc` foarte exact` \n memoria

sa, \n ciuda lungilor ani scur[i. Kate nu uitase tr`s`turile sale de o frumuse]e auster`. Luase

obiceiul s` vin` s` joace bridge la ei acas`, [i \n ciuda vârstei sale fragede, feti]a \n]elesese repede cât de diferit era Ford Michaels de tat`l s`u. |n acea perioad`, Steve Shannon era un b`rbat seduc`tor, dar lipsit de ambi]ie. Indiferent la avere, renun]ase la

o practic` privat` foarte profitabil`, pentru a se consacra

cercet`rii medicale, \n timp ce Ford Michaels era un conduc`tor

de oameni, impozant [i autoritar.

Kate \[i aminti de asemenea de vizitele tot mai dese ale Jacquelynei pe planta]ia lui Ford, vizite \n care nu-[i luase

niciodat` feti]a. Raporturile dintre p`rin]ii s`i deveniser` din ce

\n ce mai tensionate [i, \ntr-o zi, Steven Shannon luase brusc

hot`rârea s` plece din Kenya, pentru a se \ntoarce cu Kate \n California natal`, unde murise câ]iva ani mai târziu, f`r` s` mai rosteasc` vreodat` numele mamei sale. Anul trecut, \n timpul sejurului s`u la Paris, Kate \ndr`znise s`-i pun` Jacquelynei \ntreb`rile care o fr`mântau de atât de mult timp.

18

HELEN RAY

– Vezi tu, \i explicase aceasta din urm` cu o candoare dezarmant`, când m-am c`s`torit cu tat`l t`u, avea \n fa]` un viitor str`lucit [i visam deja la o via]` de lux, f`cut` din recep]ii [i c`l`torii. |n locul acestora, m-a dus \n Kenya, la cap`tul lumii, care vei fi de acord cu mine, este departe de a avea atrac]iile din Megeve sau Saint-Tropez! Ce vrei, eram tân`r`, frumoas` [i ambi]ioas`, nu eram f`cu]i s` ne \n]elegem! Atunci, Ford Michaels oferise admira]ia, banii [i dragostea sa frumoasei Jacquelyn. O luase \n c`s`torie, apoi, când se desp`r]iser`, ea plecase \n c`utarea unor noi emo]ii. Kate \ncepu s` tremure. Noaptea venea brusc \n Africa [i un vânt u[or, glacial, tocmai \ncepuse s` sufle. Deasupra capului se auzi zgomotul f`cut de un motor [i tân`ra femeie ridic` ochii pentru a scruta cerul. Zgomotul continuu, nea[teptat al motorului micului avion \i trezi brusc o amintire la care Kate nu se mai gândise vreodat`. Era la Nyeri [i traversa ora[ul \n compania mamei sale, care o ]inea de mân`. Brusc, un aparat mic trecuse deasupra capetelor lor, la joas` altitudine [i Jacquelyn se oprise \n mijlocul str`zii strângând mai puternic mâna fiicei sale, cuprins` parc` de o emo]ie tainic`. Apoi, murmurase cu un râs u[or complice spre feti]a sa: "trebuie s` fie Edwin, ia lec]ii de pilotaj". Edwin! Kate uitase c` Ford avea un fiu. Trebuia s` fie cu doisprezece sau treisprezece ani mai mare decât ea. Mâinile tinerei femei se crispar` nervos pe volan. A[adar, poate va trebui s` \nfrunte doi b`rba]i \n loc de unul!

S~RUTUL INTERZIS

19

– Asta nu-mi schimb` cu nimic drepturile, \[i spuse cu voce tare, pentru a se lini[ti. Acest p`mânt \mi apar]ine [i n-am inten]ia s` m` las pr`dat`. Totu[i, curajul o p`r`si [i se hot`r\ s` fac` un ocol pentru a-[i vizita domeniul, f`r` a rula prin fa]a casei lor. Epuizat` de lunga c`l`torie, nu avea decât o dorin]`, s` se odihneasc` \n c`su]a sa mic` de ]ar` [i s` lase pe a doua zi confruntarea inevitabil`. Ajuns` \n apropierea barajului, opri Peugeotul pentru a merge s` admire mai de aproape micul lac \nconjurat de copaci, care-i apar]inea de acum. Nivelul apei era extrem de sc`zut, cu siguran]` din cauza lunilor de secet` trecute [i Kate \ntârzie \ndelung privind p`s`rile care se mi[cau gra]ios pe suprafa]a argintie, pândind vreun ]ân]ar sau o alt` prad` asupra c`reia s` se repead` b`tând din aripi, \nainte de a-[i relua locul \n \naltul cerului. |n sfâr[it, Kate se \ntoarse de la spectacolul lini[tit, pentru a urca din nou \n ma[in`. Nu mai era mult pân` la cap`tul c`l`toriei [i vedea deja, din drum, c`su]a construit` pe partea lateral` a colinei care domina barajul, \nconjurat` de o verand` cu z`brele, invadat` de zorele. Cerul era deja pres`rat cu stele când se putu opri, \n sfâr[it, \n fa]a casei "sale", cu inima palpitând de emo]ie. Din p`durea \nconjur`toare se auzeau zgomotele lumii animale [i Kate \naint` spre treptele de la intrare ca spre un altar. Tocmai suise ultima treapt`, când un strig`t p`trunz`tor o \ncremeni pe loc. Simultan, silueta supl` a unei feline aproape la

20

HELEN RAY

fel de mare ca ea [i ap`rut` de nic`ieri, trecu foarte aproape

dintr-o s`ritur`, \nainte de a disp`rea \n lumini[. Instinctiv, Kate \nchise ochii [i scoase un urlet \ngrozit, ag`]ându-se de balustrad`. Când deschise din nou ochii, animalul enorm disp`ruse \n noapte [i r`m`sese singur` [i umilit` de teama sa. Totu[i, se hot`r\ s` se \narmeze cu un baston de bambus \nainte de a p`trunde \n interior, pentru a se sim]i mai \n siguran]`.

O nou` nelini[te o cuprinse când observ` c` u[a de la intrare

era \ntredeschis`. Cu o mân` nesigur`, Kate \mpinse batantul care scâr]âi \n balamale, apoi, f`r` s` \nainteze, arunc` o privire

\n jurul \nc`perii. |n fa]a [emineului se afla un fotoliu din palmier [i observ` repede c` era ocupat de o form` omeneasc`. Kate fu \n culmea fericirii când forma se mi[c` [i-[i flutur` deasupra capului arma improvizat`, ca pe o bât`.

O clip` dup` aceea, b`rbatul, deoarece era un b`rbat, se ridic`

lene[, ca [i când \[i terminase siesta, pentru a face fa]` tinerei femei. Era \nalt [i umerii \i erau la]i [i musculo[i. |n penumbr`, Kate distinse tr`s`turile unei fe]e care-i p`rea vag cunoscut`. Atunci \n]elese c` vizitatorul s`u nu era altul decât fiul lui Ford Michaels. Privirea sa, str`lucind ca a unui leopard, urm`rea

cu interes formele gra]ioase ale siluetei feminine, oprindu-se asupra conturului picioarelor, pentru a urca \n grab` pân` la fa]a delicat` \ncadrat` de p`rul bogat [i str`lucitor. Insolen]a acestui examen se confirm` când vorbi cu un dispre] arogant:

– Doctor Shannon, presupun?

S~RUTUL INTERZIS

21

Contrariat` [i descump`nit` \n acela[i timp de cinismul [i de prezen]a sa nea[teptat`, Kate nu [tia cum s` reac]ioneze. |[i

repro[a \nc` strig`tul de groaz` copil`reasc` de pe verand`. |n cele din urm`, \naint` spre mijlocul \nc`perii [i punându-[i arma ridicol` pe o mas`, r`spunse pe un ton t`ios:

Katherine Shannon. La rândul meu,

presupun c` sunte]i fiul lui Ford Michaels. Edwin ignor` r`ceala din tonul s`u. – Sper c` nu v-a speriat Kali, observ` cu pref`cut` solicitudine. L-am g`sit \n p`dure când era pui, acum doi ani.

Fusese p`r`sit [i l-am adoptat, dar nu s-a domesticit cu adev`rat [i \nc` i se \ntâmpl` s` se comporte s`lbatic. Lui Kate nu-i trebui mai mult pentru a b`nui c` Edwin a[ezase inten]ionat animalul sub verand`, pentru a o \ngrozi. Era gata s`-i replice c` avea experien]` cu animalele s`lbatice [i c` ele n-ar speria-o, dar \[i aminti de strig`tul de panic` ce-i tr`dase lipsa de experien]`. Furioas` c`-[i dezv`luise sl`biciunea [i nemul]umit` la ideea c` Edwin \[i permisese s` intre \n casa ei f`r` permisiune, Kate se hot`r\ s` fie sarcastic`.

– V` sunt extrem de recunosc`toare c` a]i organizat acest

comitet de primire, spuse cu un zâmbet stereotip. Totu[i, permite]i-mi s` v` amintesc c` v` afla]i pe o proprietate particular`. Cu b`rbia ridicat`, \l sfid` pe Edwin cu privirea sa ca smaraldul. Marcat \nc` de amintirea unei femei, atât de

– Exact. Sunt Kate

22

HELEN RAY

asem`n`toare cu aceasta, a c`rei crud` nep`sare \i pusese universul \n pericol, Edwin interpret` aceast` atitudine ca o expresie a unui egoism autoritar, \n timp ce, de fapt, nu era vorba decât de hot`râre. {i o consider` imediat ca pe o intrus` decis` s` semene discordie din simpl` pl`cere. Era incapabil s` perceap` frigiditatea acelei femei care \[i f`urise o carapace pentru a se ap`ra de agresiunile exterioare. Edwin nu cuno[tea decât un lucru, mânia profund` care-i amintea de clipe penibile, vechi de dou`zeci de ani. {i Kate,

care-i observase ura, \i pl`tise u[or cu aceea[i moned`. Se \nfruntar` astfel \n t`cere pân` \n clipa \n care atmosfera \nc`perii p`ru saturat` de tensiune agresiv`. Kate nu avea inten]ia s` se declare \nvins`; refuz` s` coboare privirea [i declar` \n cele din urm` cu o voce calm`:

– Am inten]ia s` m` instalez aici, Edwin Michaels. Vreau s` fac

o rezerva]ie de animale pentru speciile africane pe cale de dispari]ie.

– {tiu. Am citit articolul din "Standard". A]i dat dovad` de o

mare abilitate prezentându-v` ca tân`r veterinar venit s` se

\mpotriveasc` dispari]iei speciilor noastre de animale s`lbatice.

|n mod sigur, acel articol emo]ionant v` va permite s` ob]ine]i

numeroase sus]ineri. – Este posibil, r`spunse Kate, ignorându-i deliberat tonul sarcastic. Un lucru este sigur, totu[i, nu m` a[tept nici la aprobarea, nici la ajutorul dumneavoastr`.

S~RUTUL INTERZIS

23

– Arogan]a dumneavoastr` este foarte imprudent`, doctore.

La urma urmei, aici sunte]i o str`in`, o intrus`. Ochii cu reflexe aurii c`p`taser` o str`lucire neelegant`.

– Se pare c` uita]i c` mi-am petrecut o parte a copil`riei \n

aceast` ]ar`, \l corect` Kate. Nu sunt str`in` aici [i [tiu exact ce vreau. Se \ndrept` spre u[`, ca pentru a-i ar`ta c` \ntrevederea luase sfâr[it.

– {i mama dumneavoastr` [tia ce voia, exclam` Edwin.

Remarca o lovi ca un bici [i se \ntoarse din nou cu fa]a \nainte

de a protesta cu \nfl`c`rare:

– Eu nu sunt Jacquelyn.

– Nu, sunte]i fiica ei, preciz` Edwin cu o ambiguitate insuportabil`. Din nou privirea ca ambra se a]inti asupra ei, \n acela[i timp agresiv` [i \nc`rcat` de o dorin]` nedeslu[it` \n timp ce-i mângâia curbele umerilor, talia fin` [i conturul [oldurilor. De la divor], Kate pierduse orice no]iune a feminit`]ii sale. Brent o f`cuse s`-[i piard` \ncrederea \n ea [i e[ecul \i l`sase un

gust amar de umilin]` [i brusc, acest str`in \[i permitea s-o priveasc` de parc` era o prad` inocent` [i dorit`.

Agasat` [i descump`nit` de propria sa reac]ie \n fa]a pasiunii ambivalente pe care o citea \n privirea dur` a lui Edwin, \naint` din nou spre u[a r`mas` deschis`.

– Noapte bun`, domnule Michaels, reu[i s` articuleze cu o voce f`r` inflexiuni.

24

HELEN RAY

– La revedere, doctore Shannon. Sunt fericit c` am f`cut

cuno[tin]` cu fermec`toarea noastr` invitat`, spuse b`rbatul cu un aer sarcastic.

– Gre[i]i, Edwin Michaels, \l corect` Kate, cu un zâmbet

\ndr`zne]. Nu sunt invitata dumneavoastr`. Sunt acas` la mine.

– Vom mai vorbi despre asta, ripost` Edwin ridicând din

umeri. Pân` atunci, ne ve]i face onoarea s` veni]i s` cina]i cu noi

mâine? Sunt sigur c` tata va fi curios s` v` revad` ani.

– Mul]umesc, r`spunse Kate pe un ton t`ios. Mi-a[ repro[a s`

nu-i satisfac curiozitatea. |n clipa \n care Edwin se preg`tea s` ias` pe u[`, se razgândi [i se duse s` ia ceva ce uitase lâng` fotoliu. Kate observ` cu mirare c` era vorba de o pu[c`.

dup` atâ]ia

– Vre]i s` v-o las? \i propuse Edwin cu inocen]`.

– Evident nu! protest` Kate. Sunt aici pentru a veni \n ajutor

animalelor, nu pentru a le ucide! B`rbatul râse u[or ironic.

– Ascultându-v`, v` pute]i dispensa de multe lucruri, doctore,

exclam`. Dar cred c` v` ve]i schimba repede p`rerea. Kate \l privi \ndep`rtându-se de-a lungul c`r`rii, urmat de pisica-tigru pe jum`tate domesticit`, care-l a[teptase mo]`ind pe capota cald` a Peugeotului. |ndat` ce disp`rur`, Kate \[i scoase bagajele din ma[in` [i se duse s` se z`vorasc` \n noua sa locuin]`.

S~RUTUL INTERZIS

25

|n timp ce se strecura \n sacul de dormit, \[i aminti numele pe care Edwin i-l d`duse animalului s`u apropiat: Kali. Ceea ce \n swahili \nsemna "temutul". "Temutul \nglobeaz`, animal de temut [i b`rbat de temut", murmur` adormind.

Capitolul 2

Kate se trezi \n zori, \n cronc`nitul \ndep`rtat al unui corb cu corn. Dup` ce se sp`l` rapid sub jetul ca ghea]a al du[ului, \mbr`c` ni[te pantaloni kaki [i un pulover verde-g`lbui, apoi se duse pe verand`. Asprimea spartan` a instala]iei sale sanitare fu repede uitat` când se afl` \n fa]a spectacolului sublim al zilei care \ncepea. |n dep`rtare, un stol de egrete zburau \ntr-un V perfect \n cea]a dimine]ii, suspendat` deasupra culmilor. O lu` pe un mic drum care cobora de-a lungul colinei. Aerul rece era parfumat de liliac, orhidee [i ment` s`lbatic`. Desi[urile fo[neau de miile de zgomote ale naturii care se trezea. Tân`ra femeie se \ntreb` brusc dac` va \ntâlni vreun elefant \n timpul plimb`rii sale. {tia c` aceste paciderme, departe de a se izola \n câmpiile vaste, erau de fapt excelente c`]`r`toare. |n ciuda interesului pe care-l sim]ea fa]` de ele, Kate nu-[i dorea deloc s` se afle nas \n nas cu vreunul dintre ei.

S~RUTUL INTERZIS

27

C`rarea se l`rgi [i Kate se afl` curând pe un promontoriu care domina toat` valea. La picioarele sale se \ntindea domeniul Ndege Hills cu vastele sale planta]ii [i casa din piatr` minuscul` \n raport cu impozantul munte Kenya, care domina tot orizontul la est. Soarele se ridica \ncet \n spatele muntelui [i curând, culmea de ghea]` \ncepu s` str`luceasc` asemenea unui diamant, \n timp ce cerul lua culoarea aramei. Când v`zu turme de antilope zbenguindu-se vesele \ntr-un torent pe flancul stâncos, Kate \ncepu s` râd` de fericire. Era ca [i când reg`sise paradisul pierdut [i fericirea sa suprem` ar fi fost deplin` dac` nu s-ar fi sim]it obsedat` confuz de amenin]area unei anumite priviri de ambr` Ochii i se a]intir` din nou asupra casei familiei Michaels [i imaginea lui Edwin, a[a cum i se prezentase \n ajun, \i ap`ru \n minte. Nu sc`pase ocazia s`-[i arate dispre]ul fa]` de tân`ra femeie, dar \n acela[i timp aceasta crezu c` percepuse \n ochii lui un fel de dorin]` senzual` care o fascinase [i o speriase \n acela[i timp. Pe de alt` parte, dac` se a[teptase oarecum la o primire reticent` din partea lui Ford Michaels, nu fusese \n nici un fel preg`tit` pentru confruntarea cu fiul s`u [i perspectiva cinei cu doi b`rba]i era departe s-o \ncânte. Oare care va fi comportamentul b`rbatului care o iubise pe Jacquelyn cu dou`zeci de ani mai \nainte? Ura provocat` de decep]ia sa suferise o diminuare \n timp? Ford Michaels era la fel de \ncântat ca Edwin \n a o face r`spunz`toare pe Kate de nestatornicia mamei sale?

28

HELEN RAY

Cu siguran]`, Edwin o considera pe Kate ca pe o intrus`, cum fusese Jacquelyn \n trecut, [i tân`ra femeie putea cu greu s` spere o atitudine mai generoas` din partea lui Ford. Totu[i, \[i vor da seama c` era complet diferit` de Jacquelyn. Kate venise doar pentru a intra \n posesia a ceea ce-i apar]inea legal. "{i n-am inten]ia s`-mi vând drepturile cu pre] redus!" \[i spuse cu t`rie.

***

La lumina nemiloas` a zilei, \ncânt`toarea c`su]` de deasupra barajului \[i descoperea numeroasele defecte [i Kate trebui s` fac` apel la tot entuziasmul s`u pentru a ignora sl`birea zidurilor sau g`urile din acoperi[ care ar trebui astupate \nainte de ploile de martie, pentru a se consacra cu toat` inima unei cur`]enii mari indispensabile. Cum ferestrele nu mai aveau geamuri, \[i spuse cu umor c` astfel va avea mai pu]ine de f`cut, c`utând \n acela[i timp s`-[i \n`bu[e impresia de vulnerabilitate pe care i-o inspirau acele deschideri libere spre natur`. Spre sfâr[itul dup`-amiezii, locul era transformat [i Kate se putu \n sfâr[it a[eza pentru a examina cu satisfac]ie rezultatele eforturilor sale. Buc`t`ria era acum irepro[abil`, cu diferitele produse de b`c`nie aranjate cu grij` \n borcane bine \nchise pe etajere [i ustensilele ag`]ate de cârligele instalate deasupra anticei ma[ini de g`tit cu lemne. Camera fusese aerisit` [i

S~RUTUL INTERZIS

29

salteaua, dup` ce-[i petrecuse ziua la soare, \[i reluase locul pe somiera [tears` de praf \nainte de a fi \mpodobit` cu draperii pe care Kate le adusese din Statele Unite. |n scurta [edere la Nairobi, \[i permisese s` cumpere o \ncânt`toare lenjerie de pat din bumbac indian, cât [i metraj de pânz` \n culorii vii, din care avea inten]ia s` fac` perne [i o fa]` de mas`. Kate \[i aranjase c`r]ile medicale \n mica bibliotec` instalat` deasupra vetrei [i pere]ii erau acum \nveseli]i de numeroase gravuri cu animale s`lbatice. Reconfortant` de aspectul \n sfâr[it ospitalier al noii sale locuin]e, Kate se hot`r\ apoi se mearg` s` adune lemne. De fapt, b`nuia c` va avea ocazia s` consume o mare cantitate pentru a alimenta atât primitivul aparat de fierbere, cât [i cele dou` [emineuri destinate s-o apere de frigul nop]ilor din acea regiune muntoas`. Desigur, Kate nu alesese un mod de via]` u[or, dar constat` cu pl`cere c` rusticitatea c`su]ei sale nu-i \nfrânase \n nici un fel entuziasmul. |nainte de orice, era liber` [i singura st`pân` [i asta era cel mai important. – Nu m` impresionezi, Edwin Michaels, murmur` Kate amintindu-[i silueta \nalt` care i se prezentase \n penumbr`. Totu[i, avea un nod \n stomac la ideea de a cina la planta]ie. Ghicise instinctiv \n Edwin un adversar de temut. |n timp ce-[i umplea co[ul cu lemne uscate, Kate \ncerca s` examineze situa]ia cu logica sa obi[nuit`, dar i se p`rea c` o schimbare abia perceptibil` era pe cale s` se petreac` \n ea, ca [i

30

HELEN RAY

când o coard` sensibil` pe care o crezuse moart` era pe cale s` ias` din amor]eal`. |n ciuda aerului s`u ironic [i de aversiune de-abia ascuns`, Edwin \i amintise lui Kate c` era femeie. Oare \n]elesese c` inima lui Kate \ncepuse s` bat` mai tare, \mpotriva voin]ei sale, când aproape o mângâiase cu privirea? Evaluând dimensiunea pericolului de a se l`sa impresionat`, scutur` din umeri cu iritare. Nici un b`rbat nu avea loc \n via]a lui Kate [i Edwin Michaels mai pu]in decât oricine.

***

Când se strecur` sub du[ \nfiorându-se dinainte, Kate constat` cu \ncântare c` apa con]inut` de cistern`, expus` soarelui zilei, devenise c`ldu]`. "M` aclimatizez", constat` \n timp ce-[i sp`la p`rul, dându-i str`lucirea ro[cat`. O clip`, se gândise s` mearg` la invita]ia familiei Michaels \n ]inut` dezordonat`, dar brusc, i se p`ru mai potrivit s` se arate a[a cum era cu adev`rat: o persoan` cu calit`]i profesionale indiscutabile [i femeie. Dar o femeie care nu se sim]ea amenin]at` de for]a lui Edwin Michaels, o femeie sigur` de ea, de neclintit. Kate \[i cercet` cu mul]umire imaginea \n oglind`. |mbr`case o rochie din lân` fin` de angora a c`rei culoare bronz contrasta

S~RUTUL INTERZIS

31

delicat cu reflexele ar`mii ale p`rului strâns \n p`r]i de doi piepteni cu paiete. De team` s` nu-[i distrug` pantofii elegan]i din [evro, se hot`r\ s` ia ma[ina. Când casa familiei Michaels \i ap`ru \n fa]` dup` o curb` a drumului, \i p`ru mult mai impozant` decât crezuse. Fa]ada din piatr` ocru se afla \nc` sub ultimele raze ale soarelui african [i aveai impresia c` locuin]a era piesa dominant` a peisajului minunat care o \nconjura. Aerul era \nmiresmat de parfumul arbu[tilor tropicali, care se \mbina cu mirosul u[or acri[or al arborilor de cafea. Coborând din ma[in`, Kate \[i plimb` vis`toare privirea peste uria[a planta]ie, \ntrebându-se ce suprafa]` putea acoperi. Jos, \n vale, ]`ranii kikuyu \ncepuser` s` aprind` l`mpile \n fa]a colibelor mici conice [i punctele luminoase sem`nau cu ni[te licurici. |n sfâr[it, \n]elegând c` nu putea \ntârzia mai mult, Kate se hot`r\ s` urce treptele de la intrare [i s` sune. Dup` o clip`, u[a se deschise [i ap`ru o tân`r` fat` african` \ncânt`toare, \mbr`cat` \ntr-o jup` de pânz` \n culori vii. Pome]ii proeminen]i [i ochii u[or migdala]i aminteau ni[te str`mo[i arabi sau indieni, \n ciuda pielii de culoarea cafelei cu lapte [i a p`rului ondulat. Putea avea [aptesprezece sau optsprezece ani. – Bun` ziua, spuse cu amabilitate Kate, \ntinzându-i mâna. M` numesc Kate Shannon. Surprins` de gest, tân`ra african` avu o mi[care de a se da \napoi, pe care o control` imediat \nainte de a r`spunde cu un zâmbet intimidat:

32

HELEN RAY

– Eu sunt Sattima.

Apoi se d`du \ntr-o parte pentru a o l`sa pe Kate s` intre. |n

acea clip`, ap`ru Edwin \n u[a dintre salon [i vestibul. Cu mâinile \n buzunarele pantalonilor, se rezem` neglijent de canat pentru a m`sura invitata cu un aer insolent.

– A]i reu[it s` ajunge]i \ntreag` pân` aici! observ` \n loc de

formul` de polite]e.

– V` a[tepta]i s` fiu devorat` de vreun rinocer? \ntreb` Kate.

– Credeam c` rinocerii sunr erbivori, doctore Shannon. C` se

hr`nesc exclusiv cu iarb`. Izbucni \ntr-un râs sonor, care ar fi

putut fi pl`cut, dac` n-ar fi fost sarcastic.

– Era un mod de a vorbi, se corect` Kate, \n timp ce ochii ei

aruncau fulgere. Mul]umit de câ[tigarea primei man[e, Edwin se \ntoarse spre Sattima pentru a o ruga s` aduc` ni[te pahare \n salon, \n timp ce Kate profit` de asta pentru a-l observa pe furi[. Fa]a bronzat` de orele lungi petrecute sub soarele ecuatorial, nu era totu[i atât de \ntunecat` cum \[i imaginase \n ajun. P`rul [aten, pres`rat cu [uvi]e argintii amintea de coama unui leu. Statura p`rea [i mai impozant` \n lumina puternic` din antreu, decât i se p`ruse \n penumbra c`su]ei sale. Dar \nainte de orice, Kate fu impresionat` de profilul s`u. Era ca [i când un sculptor neglijent \[i abandonase lucrarea l`sând col]urile \n stare brut`, \n loc s` \ncerce s` le [lefuiasc`. Acum Kate, \n]elese c` aerul \ntunecat era probabil manifestarea gândurilor sale tainice [i, f`r` s` vrea, \[i dori s` le cunoasc`.

S~RUTUL INTERZIS

33

Edwin se \ntoarse spre ea [i-i surprinse privirea gânditoare. Kate se pref`cu absorbit` \n contemplarea unui tablou aflat lâng`

el, dar b`rbatul nu se l`s` \n[elat [i râsul s`u sarcastic r`sun` din nou când atinse bra]ul tinerei femei pentru a o conduce \n salon. Spre marea sa surpriz`, Kate resim]i contactul degetelor gazdei sale pe cot cu o intensitate incredibil` [i fu aproape u[urat` când aceasta \[i vâr\ din nou mâinile \n buzunare. Salonul era o \nc`pere vast` \n care se \mbinau cu subtilitate stilul european [i arta african`: câteva tablouri de Turner, piei de zebre [i mobile engleze[ti pe care se \nvecinau br`]`ri din aram` ale scavelor, sculpturi \n abanos din Tanzania [i obiecte din por]elan de Sevres. Kate \[i st`pâni cu greu un frison de nemul]umire la vederea unei pu[ti cu lunet` atârnat` pe perete. De[i nu f`cuse nici un comentariu, Edwin \i percepu dezaprobarea.

– Unii indivizi tr`iesc pentru a ucide, doctore Shannon, \n

timp ce al]ii ucid pentru a tr`i, rosti \n spatele s`u cu o voce inexpresiv`, lipsit` de orice ironie. Ar trebui s` face]i diferen]a. Kate se \ntoarse pentru a-[i a]inti asupra lui ochii de smarald

iriza]i cu puncte aurii.

– Trebuie s` \n]eleg c` vâna]i?

Edwin se apropie de ea pentru a desprinde vechea muschet` atârnat` deasupra [emineului. }intuindu-[i propria imagine reflectat` \n geamul ferestrei, r`spunse pe un ton evaziv. – Am vânat mult, \ntr-o anumit` perioad`.

– |n mod profesionist? insist` Kate ridicând sprâncenele.

34

HELEN RAY

Edwin \ncuviin]` cu un zâmbet silit.

– |ntr-adev`r. M-am ocupat de safariuri care plecau din

Nairobi. Asta a fost la \ntoarcerea mea din Anglia, dup` ani de izolare la universitate.

– Ce mod ciudat de a relua contactul cu p`mântul african,

estim` Kate pe un ton dezaprobator. Edwin lu` un aer grav.

– Echilibrul naturii africane este fragil, \ncepu el. Este

important s` se men]in` o propor]ie exact` \ntre pr`d`tori [i

pr`zi [i când balan]a amenin]` s` se \ncline \n favoarea uneia sau alteia dintre categorii, vân`toarea organizat` este un mod excelent de a redresa situa]ia.

– Permite]i-mi s` nu fiu convins` de necesitatea de a omor\, insist` Kate, cu vehemen]`.

– Chiar dac` un leopard periculos d` târcoale \n jurul

propriet`]ii dumneavoastr`, sau dac` un elefent furios amenin]` s` devasteze un sat? o \ntreb` Edwin privind-o drept \n ochi.

– Exist` alte moduri de a men]ine echilibrul naturii, declar`

tân`ra femeie cu siguran]`. Este unul din motivele pentru care

am venit \n aceast` ]ar`.

– |n]eleg, murmur` Edwin cu un aer ironic. De fapt, doctore, sunte]i vegetarian`?

Nu

,

admise Kate cu o voce ezitant`.

– Ei bine, asasini ca mine procur` carnea pe care o mânca]i.

|n acea clip` izbucni \n râs [i tân`ra femeie \n]elese, dar prea târziu, c` \nc` de la \nceputul conversa]iei \ncercase s`-i \ntind` o curs`.

S~RUTUL INTERZIS

35

Sattima veni s` aduc` paharele, f`când o fericit` diversiune.

– Ce v` pot oferi? \ntreb` Edwin, devenit subit o gazd` atent`.

– Porto, spuse t`ios Kate. Devenise nepl`cut s` stea de vorb` cu \nso]itorul s`u [i Kate

a[tepta cu ner`bdare sosirea lui Ford Michaels. Tân`ra servitoare \i prezent` o tav` cu sandvi[uri diferite.

– Cât sunt de apetisante! exclam` Kate.

Sattima ro[i de pl`cere \nainte de a fugi la buc`t`rie, speriat`

de propria \ndr`zneal`. Edwin observase scena cu amuzament.

– Nu sunt foarte mul]i europeni \n regiune, doctore Shannon,

spuse. S-ar putea s` v` sim]i]i foarte singur`.

– N-am venit \n Africa pentru a vedea oameni, ripost` Kate. De

altfel, nu fac parte dintre acei americani care caut` compania concet`]enilor lor, pentru a se feri de influen]ele ]`rilor \n care se afl`. Edwin râse din nou ironic, \n timp ce-[i puse paharul cu whisky pe [emineu. Kate \l observ` cu coada ochiului. Era gentlemanul pe deplin mul]umit de starea sa, de la cizmele lustruite cu grij`, pân` la haina de tweed, provenind f`r` nici o

\ndoial` de la un excelent croitor londonez. De data aceasta, contrasta straniu cu b`rbatul care o a[teptase \n ajun \n casa sa, \mbr`cat \ntr-un pulover vechi uzat, ni[te pantaloni din catifea reiat` care cunoscuser` [i zile mai bune [i cizme pentru h`]i[uri, pline de praf. Oare exista vreo diferen]` \ntre ace[ti doi b`rba]i? se \ntreb` tân`ra femeie. {i imediat, deveni stânjenit` [i iritat` de propria

36

HELEN RAY

curiozitate. De fapt, nu se c`dea s` \ncerce s` afle dac`, \n spatele m`[tii reci [i politicoase exista \ntr-adev`r un b`rbat coleric [i ne\mblânzit. Tân`ra femeie nu \ntâlnise niciodat` un b`rbat ca Edwin. O impresiona [i b`nuia vag c` nu trebuia s` lase s` se vad` asta.

– Nu \n]eleg ce v` amuz`, exclam` ea cu o voce indiferent`. Edwin \[i relu` paharul [i \ncepu s`-i priveasc` atent con]inutul.

– Aproape c` uitasem na]ionalitatea! Este un reflex tipic american s` te pretinzi ap`r`tor al democra]iei. Aceast` idee fix` \i poate face la drept vorbind insuportabili.

– N-am inten]ia s` v` plictisesc cu p`rerile mele, ripost` Kate

iritat`. La drept vorbind, n-am deloc p`reri inflexibile, \n afara celor care privesc meseria mea [i egalitatea sexelor.

– Iat` o teorie interesant`, observ` Edwin. Totu[i, nu crede]i

sau femeile, trebuie mai \ntâi s` arate de ce sunt \n

c` b`rba]ii

stare? S` r`spund`, ar fi \nsemnat s` se lase momit` [i Kate, cu ochii

a]inti]i asupra fl`c`rilor din [emineu, ignor` deliberat \ntrebarea, pentru a exclama pe un ton monden:

– Am fost surprins` de dimensiunile domeniului dumneavoastr`. Nu [tiam c` este atât de mare.

– Trei sute de hectare, preciz` Edwin pe un ton deloc lipsit

de mândrie. Odinioar` era de dou` ori mai \ntins, dar timpurile se schimb`! Când Kenya a devenit independent`, acum dou`zeci de ani, tata [i cu mine am renun]at la na]ionalitatea britanic`

S~RUTUL INTERZIS

37

pentru a r`mâne aici, deoarece iubeam aceast` ]ar` [i aveam \ncredere \n ea. Jum`tate din proprietatea noastr` a fost alocat` cooperativelor de fermieri kikuyu [i am f`cut totul pentru a \ncuraja aceast` experien]`, deoarece credeam \n ea. Kate se preg`tea s` r`spund`, când el ridic` ochii pentru a se adresa cuiva peste capul ei.

– Ah, iat`-te! exclam` \n direc]ia u[ii salonului. Tocmai \i

f`ceam invitatei noastre un mic istoric al Ndege Hillsului. I-am explicat c` am d`ruit jum`tate din p`mânturile noastre statului, dar c` suntem gata s` ne batem pentru a ap`ra integritatea celor

pe care le-am p`strat. Privirea sa hot`rât` se a]inti din nou asupra lui Kate [i aceasta percepu provocarea pe care i-o lansa. |ntorcând capul spre noul venit, Kate observ` \n cadrul u[ii un b`rbat destul de \n vârst`, rezemat \n baston. Tr`s`turile fe]ei odinioar` autoritare p`reau obosite [i tân`ra femeie sim]i un nod \n gât de emo]ie, recunoscându-l pe Ford Michaels. Desigur, se a[teptase s`-l g`seasc` schimbat, dar acest b`trân obosit p`rea atât de diferit de b`rbatul solid ca o stânc` pe care-l cunoscuse odinioar`! Se ridic` pentru a \nainta cu gra]ie \n \ntâmpinarea sa, cu un zâmbet atr`g`tor pe buze.

– Bun` seara, domnule Michaels, spuse cu o voce blând`,

atingându-i mâna ridat`. Sunt foarte fericit` s` v` rev`d. Urm` o t`cere ap`s`toare care p`ru s` se propage \n jurul lor [i s` se \ntind` \n toat` casa. B`trânul b`rbat p`lise [i Kate se temu o clip` s` nu-l vad` pr`bu[indu-se.

38

HELEN RAY

|n sfâr[it, \[i reveni [i murmur` cu o voce r`gu[it`:

– |]i cer iertare, drag` prieten`

dar \i semeni atât de mult!

Obrajii lui Kate se \mbujorar`. Oare putea s` mai fie \ndr`gostit de Jacquelyn \n ciuda crudei sale tr`d`ri [i dup` atâ]ia ani? P`rea incredibil. Ford Michaels o m`sur` pe Kate cu o privire scrut`toare care o jena \ngrozitor [i-i fu recunosc`toare lui Edwin

care \ntrerupse aceast` stare de fa]` \n fa]` insuportabil`, pentru a-[i conduce tat`l pân` \n sufragerie. Mâncarea fu servit` \n vesel` din por]elan chinezesc, cu tacâmuri din argint masiv, platinate de timp. Se servi vin din Africa de Sud \n carafe din cristal, iar pâinea crocant` fusese coapt` \n cas`, \n cuptorul cu lemne din buc`t`rie. Când Sattima aduse stridii, Kate nu-[i putu st`pâni o exclama]ie de surpriz`. – Oare cum pute]i procura stridii, când suntem atât de departe de coast`? \ntreb`.

– Nu suntem la Tombuotu! r`spunse Ford Michaels, cu o

urm` de arogan]`. Cu avionul, coasta nu este departe de aici. |ntr-adev`r, Kate \[i aminti c` auzise un avion de turism

zburând deasupra capului \n ziua sosirii sale. Se \ntoarse spre Edwin [i privirile lor se \ntâlnir`.

– Edwin, ai o licen]` de pilot, nu-i a[a? Acesta se \ncrunt`, \ntreb`tor.

– De unde [tii?

– |mi amintesc c` mama

S~RUTUL INTERZIS

39

Kate nici nu rostise bine acest cuvânt c`-[i d`du seama de gravitatea gafei sale. Cei doi b`rba]i se privir` [i atmosfera se

\nc`rc` brusc de o tensiune insuportabil`. Oare cum putuse fi atât de proast` s` fac` aluzie la trecut? Se gr`bi s` \ncerce s`-[i repare stâng`cia.

– Este adev`rat c` udege \nseamn` "pas`re" \n swahili?

\ntreb`. Edwin p`rea incapabil s`-[i descle[teze maxilarele [i cel care salv` situa]ia fu Ford.

– Este adev`rat. Dar cuvântul se atribuie \n egal` m`sur`

avioanelor [i aviatorilor, preciz`. Tat`l meu a fost unul din primii

b`rba]i care a pilotat \n interiorul acestei ]`ri. |n ce m` prive[te, n-am \nv`]at niciodat`, nu m-a interesat. Dar Edwin este un pilot priceput. Consider` c` pilotajul este un talent [i doresc s`-l aib` [i copiii lui Edwin.

– Nu, protest` Edwin cu iritare. Dac` nu te-ai putut ini]ia

niciodat`, n-a fost din lips` de destoinicie, ci din lips` de timp.

Iar copiii mei vor trece toate gradele.

– Câ]i copii ai? \ntreb` imediat Kate.

Dar Edwin p`rea din nou fascinat de flac`ra pâlpâitoare a lumân`rilor [i neglij` s` r`spund`. Ford fu cel care vorbi pentru a preciza, cu un accent de regret:

– Nici unul. Nici copil, nici so]ie.

Atunci Edwin ridic` o privire necru]`toare spre tân`ra femeie \nainte de a \ntreba pe un ton sarcastic:

– De ce aceast` \ntrebare, doctore?

40

HELEN RAY

Ai inten]ia s` te oferi voluntar`?

– Evident nu! protest` Kate cu vehemen]`.

|nc` o dat` mu[case momeala [i zâmbetul ironic al lui Edwin ar`ta \n ce m`sur` \[i savura victoria. Câteva minute mai târziu, Sattima aduse o friptur` pe care Kate o savur` cu pl`cere. Când termin`, fu cuprins` de admira]ie

asupra calit`]ii c`rnii.

– A fost suculent`! exclam`. Presupun c` v` cre[te]i propriile animale.

– Nu, replic` Edwin cu un zâmbet triumf`tor. Friptura

provine dintr-o c`prioar` pe care am \mpu[cat-o ieri, \n apropierea barajului. Kate r`mase f`r` glas. {tia c` africanii cre[teau animale [i unele rase s`lbatice pe acelea[i p`[uni, dar nu-[i imaginase

vreodat` c` va mânca \ntr-o zi un animal ucis pe propriile p`mânturi. Dându-[i atunci seama de ipocrizia gândirii sale, admise cu umor:

– Atins`! spuse cu sinceritate. M-ai convins, Edwin. Unii

trebuie s` ucid` pentru a tr`i. Dup` cin`, se retraser` \n salon. Ford [i Kate se a[ezar` pe canapea \n fa]a [emineului, \n timp ce Edwin r`mase \n picioare, fumându-[i pipa cu spatele la foc. Pe masa joas`, Sattima pusese ce[tile [i cafetiera de unde se degaja aroma minunatei cafele arabice de pe planta]ie. Dup` ce se servi cafeaua, Ford Michaels se \ntoarse spre Kate [i, dup` ce o privi lung \n ochi, spuse cu o voce grav` [i hot`rât`.

S~RUTUL INTERZIS

41

– Trebuie s`-]i pun o \ntrebare, doctore Shannon. Ce inten]ii ai, acum c` e[ti aici?

Kate se sim]i o clip` dezorientat`, dar privirea sa o sus]inu cu curaj pe a interlocutorului ei.

– V` rog, spune]i-mi Katherine, sau Kate. "Doctore" mi se

pare pompos, iar pân` la urm` titlul meu nu este pentru a

impresiona, spuse tân`ra femeie cu fermitate.

– Foarte bine, relu` Ford, f`r` s`-[i \mblânzeasc` totu[i tonul vocii. Atunci, Katherine, care-]i sunt inten]iile? Kate expuse \n mod succint proiectele de care se hot`râse s` se ocupe pe p`mânturile sale. Se exprim` cu un entuziasm candid care impunea aten]ie [i Ford Michaels o asculta cu interes. Cum ea t`cu, o observ` \ndelung \nainte de a m`rturisi cu o spontaneitate care nu i se potrivea deloc:

– |n acest caz, Katherine, voi fi direct. S` [tii c` venirea ta reprezint` pentru noi o grav` amenin]are. Kate p`li, dar b`nuind c` Edwin o spiona pe ascuns, \[i \ndrept` b`rbia cu siguran]`:

– Este ridicol! protest`.

– Crezi? replic` Ford, reg`sindu-[i subit instinctul de vechi

politician la ideea luptei psihologice pe care va trebui s-o duc`. Animalele pe care le vei aduce pe aceste p`mânturi s-ar putea s` scape [i s` ne degradeze planta]iile. Te-ai gândit la asta? Dar este ceva mai grav Dup` un timp de ezitare, relu`:

42

HELEN RAY

– Prezen]a ta pe colin` ne priveaz` de folosirea barajului [i stropirea planta]iei va depinde de bun`voin]a ta.

– Inten]iile mele nu sunt de a interzice \n asemenea m`sur`

accesul la ap`, protest` tân`ra femeie.

– Nu, b`nuiesc asta. Totu[i m-a[ sim]i mai lini[tit dac` ai

accepta s` semnezi un document care s` ne garanteze accesul necondi]ionat la barajul din Ndege Hills. |n timp ce vorbea, se ridicase pentru a lua o map` de acte de

pe birou. A[adar, totul a fost preg`tit dinainte! Kate sim]i instinctiv c` liberatea sa de ac]iune era \n pericol.

– N-am nici un motiv s` v` semnez nici cel mai mic document, declar` pe un ton f`r` replic`.

– {i de ce? \ntreb` Ford cu o voce grav`.

– Pentru c` nu sunt atât de naiv`, domnule Michaels, ripost`

Kate cu solemnitate. Am inten]ia s` m` port extrem de cinstit cu

dumneavoastr` [i cu siguran]` vom g`si un teren de \n]elegere mul]umitor. Dar, evident, nu voi accepta \nstr`inarea drepturilor mele. Apoi se ridic`, manifestându-[i astfel dorin]a de a nu mai vedea prelungindu-se acea conversa]ie penibil`.

– Mul]umesc mult pentru excelenta cin`, mai f`cu, dar s-a

f`cut târziu [i m` voi \ntoarce acas` la mine. Kate insistase \n mod discret, dar totu[i perceptibil asupra ultimelor cuvinte [i, când se \ntoarse spre Edwin, privirile li se \nfruntar` dur. Oarecum impresionat` de propria \ndr`zneal`,

S~RUTUL INTERZIS

43

Kate bâigui un la revedere care de-abia se auzi [i ie[i din \nc`pere f`r` s` le lase gazdelor sale posibilitatea de a o conduce. Tocmai cobora ultima treapt` de la intrare, când auzi zgomot de pa[i \n urma ei. Aruncând o privire peste um`r observ` silueta \nalt` a lui Edwin, care ]inea o pu[c` \n mâna dreapt`. F`r` s` catadicseasc` s`-i spun` vreo vorb`, Kate \ntoarse capul [i-[i continu` drumul \n direc]ia automobilului s`u. Dar \n clipa când era gata s` se instaleze la volan, o mân` de fier o \mpiedic` s` deschid` portiera.

– Pot s` [tiu ce vrei de la mine? \l \ntreb` pe un ton arogant.

– Te \nso]esc, doctore Shannon, \i r`spunse Edwin perfect

normal, c`utând s-o trag` spre partea pasagerului.

– N-are rost, protest` Kate, cu din]ii strân[i, \n timp ce \ncerca

s` se elibereze. Dar \n zadar. B`rbatul refuza s` lase bra]ul pe care-l prinsese cu putere. Lipsit` de puterea de a lupta cu el, tân`ra femeie se l`s` \n sfâr[it condus` de cealalt` parte a Peugeotului. Când fu instalat`, Edwin se aplec` spre ea, cu o mân` pe clan]` [i cealalt` rezemat`

de sp`tarul scaunului s`u. Ochii \i str`luceau cu intensitate [i p`rea c`-i face pl`cere s` domine situa]ia, \n timp ce Kate avea nepl`cuta impresie c` era prizonier`.

– Sim]ul de ospitalitate este o tradi]ie \n familia Michaels,

exclam` b`rbatul pe un ton nu lipsit de ironie. Avem cea mai mare grij` de invita]ii no[tri.

– Chit c`-i deranja]i! replic` prompt Kate.

44

HELEN RAY

Edwin izbucni \n râs [i se \ndrept` pentru a \nchide portiera, \n timp ce Kate sim]ea ap`rând \n ea o iritare de necontrolat. Totu[i, trebuia s` admit` c` mânia i se datora mai pu]in comportamentului lui Edwin, ci propriei emo]ii când cele dou` fe]e se aflar` atât de aproape una de alta. Dup` ce-[i puse arma pe scaunul din spate, Edwin se instal` la volan, apoi, punând mâna foarte firesc pe po[eta lui Kate, scoase de acolo trusa de chei, \nainte de a repune po[eta \ntre cele dou` scaune, indiferent la privirea indignat` a pasagerei. Rular` \n t`cere, \n timp ce tân`ra femeie \[i a]intise furioas` privirea \n fa]`. Când ajunser` \n fa]a casei, Kate s`ri afar` din vehicul, f`r` s`-i lase m`car timp lui Edwin s` trag` frâna de mân`. Dar, ajuns` \n fa]a u[ii, Kate observ` cu exasperare c` portcheiul era \nc` \n mâinile lui Edwin. Recunoscându-[i atunci \nfrângerea, \[i \ncruci[` bra]ele cu un gest resemnat, a[teptând s` vin` \nso]itorul s`u. – Cau]i din \ntâmplare, `sta? o \ntreb` Edwin cu un aer sarcastic, agitând cheile \n spatele \ntors cu \nc`p`]ânare al lui Kate. Aceasta se hot`r\ s` se \ntoarc` pe jum`tate pentru a pune mâna pe chei, comentând cu o voce \n care mocnea mânia:

– E[ti cel mai odios b`rbat pe care l-am \ntâlnit vreo Finalul frazei fu \ntrerupt de un fel de r`get care p`rea s` provin` din cealalt` extremitate a verandei. Kate f`cu instinctiv o mi[care \n direc]ia lui Edwin, care \i puse o mân` protectoare pe [old. O clip` mai târziu, Kali se apropie de ei pentru a se freca torcând de picioarele st`pânului s`u.

S~RUTUL INTERZIS

45

De[i calmat`, Kate nu se putu \mpiedica s` tremure \nc` \n timp ce \ncerca s` deschid` [i mâna lui Edwin veni s` se a[eze

peste a sa, pentru a-i dirija gesturile. Intr` dup` ea \n cas`, indiferent la privirea sa ostil`.

– Intr`, te rog! exclam` Kate cu o ironie t`ioas`.

B`rbatul zâmbi, amuzat de evidenta iritare a lui Kate. Cu sig-

uran]`, era furioas` pe ea \ns`[i c` dezv`luise o sl`biciune tipic feminin` apropiindu-se din instinct de un um`r de b`rbat \n fa]a unui pericol iminent.

– Cu pl`cere.

{i a[ merge pân` la a accepta un pahar. Câteva minute mai târziu, când tân`ra femeie reveni de la buc`t`rie cu o sticl` de lichior [i dou` pahare, constat` c` Edwin avusese timp s` aprind` focul \n [emineu. Fuseser` de-ajuns dou`zeci [i patru de ore pentru ca micu]a cas` \n stil rustic s`-[i piard` aspectul sinistru de locuin]` \n p`r`sire. Venirea lui Kate

o transformase ca prin minune. Tân`ra femeie \l observ` \n t`cere pe Edwin, care descifra cu aten]ie titlurile lucr`rilor medicale a[ezate pe rafturile bibliotecii. Apoi i se al`tur` lâng` [emineu, iar b`rbatul se \ntoarse spre ea, \n timp ce servea. Dup` ce l`s` sticla, Kate lu` unul din pahare [i b`u o \nghi]itur`. Cum sim]ea c` Edwin n-o sc`pase din ochi, \l m`sur` cu un aer ironic:

– |n s`n`tatea dumitale, murmur` cu dezinvoltur`, \nainte de

a bea o nou` \nghi]itur`.

46

HELEN RAY

Ca r`spuns la comportamentul inten]ionat neospitalier al lui

Kate, \nso]itorul s`u \i adres` un zâmbet sarcastic, \nainte de a spune:

– Sunt foarte mirat c` n-ai ales, ca tat`l dumitale, s` \ngrije[ti rasa uman`, cu toat` considera]ia.

– De ce ar fi trebuit s`-l imit? replic` tân`ra femeie. N-aveam nevoie de modele pentru a [ti ce voi face cu via]a mea.

– Trebuie s` trag concluzia c` ai visat mereu s` fii \ntr-o zi

veterinar \n fundul Africii? insist` Edwin cu aparent` inocen]` [i un calm care era \ntr-un contrast frapant cu vehemen]a interlocutoarei sale. Kate scutur` din cap [i p`rul s`u \n culori calde c`p`t` reflexele aurii ale fl`c`rilor din [emineu.

– Tat`lui dumitale \i datorez acest vis, Edwin, [opti cu mali]ie. Chipul lui Edwin se \ntunec` [i el replic` t`ios:

– {i tat`l meu a avut visurile sale, ca toat` lumea.

Kate, \n]elegând aluzia, sim]i brusc o u[oar` mil` cuprinzând-o fa]` de acel b`trân b`rbat tr`dat.

– Cred c` prezen]a mea l-a tulburat profund, murmur`, subit obosit` de acel schimb de replici ustur`toare cu Edwin.

|n acea clip`, b`rbatul \[i pierdu r`bdarea [i punându-[i f`r` delicate]e paharul pe placa [emineului, r`spunse cu o voce ascu]it`:

– Oare ce sperai? C` te va primi cu bra]ele deschise? Mama

dumitale i-a f`cut mult r`u [i sose[ti la noi, f`r` s` fie preg`tit, ca o furtun` a acelui trecut dureros.

S~RUTUL INTERZIS

47

– A iubit-o, nu-i a[a? insist` Kate pe un ton de sincer` compasiune.

[i a

mea. Kate p`ru o clip` absorbit` \n contemplarea paharului s`u,

apoi, ridicând capul, \ntreb` cu o ingenuitate dezarmant`:

– Suficient pentru a-i ceda o parte din mo[tenirea sa

– Oare acesta este motivul pentru care este atât de dur?

– Asta nu te prive[te! morm`i Edwin.

– Serios?

Se apropie de el cu pas hot`rât [i-l privi drept \n ochi, exclamând cu mânie:

– Edwin, refuz s` m` lupt cu ni[te fantome. Aceast` poveste

apar]ine trecutului [i singurul lucru care conteaz` pentru mine, este prezentul. Edwin \[i puse amândou` mâinile pe umerii s`i [i tân`ra femeie se \nfior` de emo]ie la atingerea palmelor fierbin]i. O

privi cu ochii str`lucitori ca aurul topit [i când vorbi, o f`cu cu o voce lent`, cu inten]ii pline de ironie:

– Vei [ti m`car numai s` faci fa]` prezentului [i la tot ce

implic` el, frumoas` Katherine? {i o trase spre el, pân` când reverele aspre ale hainei de tweed atinser` conturul rotund al pieptului lui Kate. Degaja din el un parfum b`rb`tesc f`cut din p`mânt umed [i lemn, acele arome ale naturii care f`cur` atât de prompt s` se \nfioare inima tinerei femei. |n acea clip`, Edwin \[i apropie fa]a ne\ndur`tor, pân` când buzele sale se a[ezar` u[or pe tâmpla fierbinte a lui Kate, apoi

48

HELEN RAY

alunecar` ca o mângâiere de-a lungul obrazului \nainte de a pune st`pânire pe gura ei deja oferit`. Dup` prea multe luni de amor]eal`, Kate tremura de dorin]` [i se abandon` \ntru totul s`rutului pasionat. Edwin o strânse mai tare, \ncât p`rea c` nu mai sunt decât o singur` fiin]`. Cu un gest sigur, desf`cu fermoarul fin pentru a pune posesiv o mân`

pe pielea goal` a lui Kate [i \ncepu s`-i ating` spatele [i mâinile, mai \ntâi cu vârful degetelor, apoi cu aviditate sporit`. Gurile le erau strâns unite \ntr-o dorin]` comun` [i trupurile \nfierbântate tremurau cu voluptate. Inima lui Kate b`tea s`-i sparg` pieptul [i zidurile de indiferen]` pe care le ridicase cu atâta osteneal` disp`rur` v`zând cu ochii, pentru a o l`sa mai expus` ca niciodat` propriilor instincte pasionate. |ntr-un fel, Edwin observ` intensitatea dorin]ei tinerei femei [i-[i alunec` mâinile de-a lungul spatelui s`u, pentru a o strânge pe Kate lâng` el cu toat` ardoarea pasiunii lor comune.

– Iat` ce con]ine prezentul, Katherine, murmur` cu o voce

r`gu[it`. E[ti oare \n stare s`-]i asumi responsabilitatea?

Aceste cuvinte avur` efectul unui du[ rece. Kate \n]elese brusc c` n-o tratase astfel decât pentru a-i demonstra \n ce m`sur` era vulnerabil`.

– Te detest, [uier`, eliberându-se din \mbr`]i[are.

Trupul o tr`dase. Kate se convinsese \n asemenea m`sur` c` nu mai era capabil` s` iubeasc`, [i c` e[ecul o mutilase pentru totdeauna, \ncât uitase orice rezerv` fa]` de Edwin. {i devenise o victim` u[oar` pentru el.

S~RUTUL INTERZIS

49

Refuzând s`-[i dezv`luie durerea [i umilin]a, \[i a]inti asupra lui Edwin o privire rece [i dur`:

– E[ti foarte tare, Edwin, f`cu, pe un ton glacial. Seduc]ia face parte \ntotdeauna dintre armele tale, când te-ai hot`rât s`-]i convingi interlocutorul?

O strâmb`tur` ciudat` \i \n`spri tr`s`turile fe]ei.

– M` preg`team s`-]i pun aceea[i \ntrebare, Jacquelyn.

Kate trebui s` fac` apel la toat` voin]a sa pentru a nu-i da o

palm` r`sun`toare.

– Pleac`! \i ordon`.

Apoi, ad`ug` pe un ton sarcastic:

– Cina a fost delicioas`. Dar m`rturisesc c` m-a[ fi lipsit cu pl`cere de ultimul pahar.

– Min]i, Katherine, murmur` Edwin cu insolen]`, \ntinzând

mâna pentru a \ndep`rta o [uvi]` de p`r c`zut` pe fruntea tinerei

femei. Dar pân` la urm`, ne vom \n]elege.

– Dup` ce condi]ii? replic` ea. Ale tale sau ale mele?

B`rbatul se mul]umi s` zâmbeasc` enigmatic \n loc de r`spuns. Din trei pa[i mari p`r`si casa [i o clip` mai târziu, Kate

auzi trântindu-se portiera de la Peugeot, dup` ce-[i luase pu[ca de acolo.

O numise Jacquelyn [i asta \i d`duse o dorin]` irezistibil` de

a-l p`lmui. Dar gândindu-se mai bine, nu mai era atât de sigur`

de inten]iile rele ale lui Edwin. De fapt, poate avusese un lapsus, de care nici m`car nu-[i d`duse seama.

50

HELEN RAY

Kate deveni gânditoare. |i putea oare repro[a lui Edwin c` \ntr-adev`r crezuse c` juca teatru pentru a manipula b`rba]ii, cum f`cuse mama sa? |[i spuse c` poate era mai bine s` \ntre]in` aceast` iluzie, deoarece astfel el va dori s-o evite [i tân`ra femeie va avea mai pu]ine dificult`]i de a se feri de el. Dar din ce motiv \[i dorea Kate s` se fereasc` de Edwin? N-avea nevoie de o investigare aprofundat` pentru a g`si r`spunsul. Era evident c` dou`zeci [i patru de ore fuseser` de-ajuns pentru a reconsidera cei patru ani trecu]i, \n timpul c`rora \[i jurase cu \nver[unare c` nu se va l`sa influen]at` de un b`rbat.

Capitolul 3

Diminea]a devreme, Kate plec` \ntr-o lung` plimbare pe p`mânturile sale. P`durea, care \nconjura barajul [i casa, cobora \n pant` abrupt` spre vest [i la unele coturi ale micului drum stâncos care [erpuia de-a lungul flancului muntos, putea admira vârfurile chiparo[ilor [i ale ienuperilor care se \ntindeau la picioarele sale. A[a cum \ntrez`rea uneori, datorit` unei sp`rturi printre arbori, masa rocilor cenu[ii care formau contraforturile frontierei muntoase dintre Uganda [i Kenya. Când, \n p`mântul nisipos, v`zu urmele unui animal, amestecate cu cele ale unor pa[i, nu se putu \mpiedica s` se gândeasc` la Edwin. Poate acest loc era cel \n care omorâse c`prioara pe care o savurase \n ajun? F`r` s`-[i poat` explica motivul, Kate \l identifica mai mult pe Edwin cu aceast` parte auster` [i s`lbatic` a peisajului, decât cu planta]ia de cafea cu alei impecabile. Se surprinse \nc` o dat` c`utând unele aspecte ale

52

HELEN RAY

persoanei sale pe care el nu se preocupa s` le arate [i scutur` din cap cu iritare pentru a-[i alunga gândurile sup`r`toare. Când tân`ra femeie avu din nou \n fa]a ochilor barajul, soarele trecuse deja de zenit [i suprafa]a apei se marmorase cu umbre. Contemplând lacul artificial, Kate \[i aminti conversa]ia

Oare va reu[i s` evite ostilit`]ile cu cei doi

b`rba]i, f`r` s` compromit` realizarea propriilor visuri? Totu[i, p`rea foarte complicat. Un hipopotam foarte durduliu se scutura \n mijlocul apei, \n timp ce dou` antilope timide se ad`pau \n apropierea malului, cu urechile ciulite de team` s` nu fie surprinse de un leopard. |n acea clip`, Kate \n]elese c` \ntr-o zi sau alta va trebui s` p`r`seasc` micu]a c`su]` rustic` de deasupra barajului, deoarece putea prin prezen]a sa s` tulbure \ntâlnirile lini[tite ale oaspe]ilor p`durii. Dar problema era secundar`, deoarece nu avea \nc` statutul de intrus` \n lumea animal`. Mult mai important` era cea pus` de accesul familiei Michaels la lacul artificial. Un sfert de or` mai târziu, Kate vâslea spre mijlocul lacului \ntr-o barc` veche, pu]in etan]`. Mânat` de curiozitate, fabricase o sond` cu ajutorul unei sfori lungi, pe care o etalonase metru cu metru cu un creion gros de marcat. Cu mânecile bluzei suflecate deasupra coatelor, desf`[ura lent firul \n apa verde-alb`struie, având grij` s` nu-[i piard` echilibrul; \n timp ce-l \mpingea, se gândea efectiv c` algele vâscoase puteau ad`posti foarte bine o familie de crocodili irascibili. Când piatra pe care o fixase \n cânep`, la extremitate,

cu Ford Michaels

S~RUTUL INTERZIS

53

atinse fundul, constat` nu f`r` uimire c` semnul indicând al doilea metru era cu dou`zeci de centimetri deasupra suprafe]ei apei. "Edwin ar fi stat \n picioare", se surprinse imaginându-[i.

Imediat, Kate se mustr` cu mânie. Oare de ce \l l`sa \nc` pe acest b`rbat insuportabil s`-i tulbure gândurile? Oare era condamnat` s` fie obsedat` de impresionanta siluet` care i se impusese \nc` din seara sosirii sale? Deodat`, pe mal se f`cu auzit` o voce:

– Ei, acolo!

Kate \n`l]` capul. O femeie care nu mai era la prima tinere]e,

f`cea mi[c`ri mari cu bra]ul \n direc]ia sa. Purta bermude din pânz` [i o p`l`rie panama cu boruri largi. Kate vâsli \n direc]ia vizitatoarei nea[teptate.

– Ei! Katy Shannon! |ncântat` s` te [tiu aici! exclam` din nou

exuberanta persoan` cu un zâmbet jovial când Kate ajunse la ]`rm. |n timp ce se lupta cu sfoara care se \ncurcase \n vâsle, tân`ra femeie privi cu amuzament pantofii de tenis scâlcia]i [i pulpele

musculoase ale nou-venitei.

– Bun` ziua, spuse observând fa]a bronzat` pe care str`luceau

ochii de un albastru intens. Se pare c` m` cunoa[te]i, dar nu cred s`-mi amintesc

– Este normal, erai prea tân`r`, o \ntrerupse interlocutoarea.

Sunt atât de mul]i ani! Nu erai decât o feti]`. Dar iat`-te devenit`

o fiin]` foarte frumoas`. Portretul viu al mamei tale.

54

HELEN RAY

Poate observ` o discret` \ncordare \n atitudinea lui Kate, deoarece se gr`bi s` adauge:

– Dar privirea ta este mai uman`. {i cred c` ai gura tat`lui t`u. Sedus` de modul s`u deschis de a vorbi, Kate \ncepu s` râd`.

– Dar cine sunte]i? o \ntreb`.

– Ai dreptate! Vorbesc, vorbesc [i uit chiar s` m` prezint.

|ntinzând o mân` hot`rât` \n direc]ia lui Kate, continu`:

– Elizabeth Finch. Locuiesc la Nairobi [i sunt pilot de jungl`.

Acum peste dou`zeci de ani, tat`l t`u mi-a salvat via]a, când am avut o criz` acut` de apendicit`. Am fost foarte trist` când a p`r`sit Kenya, pentru c` era un om foarte bun. {i acum, iat` c` s-a \ntors fiica sa! S` [tii c` m` bucur. Oh, era s` uit motivul pentru care am venit! Se \ntrerupse o clip` pentru a scotoci \n numeroasele buzunare ale bermudelor [i ale bluzei, apoi explic`:

– L-am \ntâlnit la Tsavo, unde m` aflam cu un grup de turi[ti,

pe directorul parcului natural, care este o veche cuno[tin]` de-a mea. Am vorbit despre diferite societ`]i de sus]inere \n lume [i astfel am aflat c` ai ob]inut fonduri de la o organiza]ie american`. Se preg`tea s`-]i scrie \n leg`tur` cu acest subiect [i i-am promis s` servesc de po[ta[, pentru c` trebuia s` vin \n regiune. Se \ntrerupse din nou [i scoase \n sfâr[it un plic foarte [ifonat:

– Iat` coresponden]a! exclam`, \ntinzându-i lui Kate scrisoarea. Tân`ra femeie o lu` cu ner`bdare. – |mi permite]i s-o citesc imediat? \ntreb` \n timp ce o desf`cea.

S~RUTUL INTERZIS

55

Pe m`sur` ce parcurgea con]inutul, fa]a i se lumina de pl`cere.

– Este extraordinar! exclam` \n sfâr[it, radioas`. Direc]iunea

parcului dore[te s` l`rgeasc` raza de instalare a antilopelor [i-mi

ofer` o pereche de oryx, pentru a le studia comportamentul la altitudine. Nu depinde decât de mine s` merg s` le iau cât mai

curând! Elizabeth Finch p`rea atât de fericit` ca [i când ea \ns`[i era responsabil` de vestea cea bun`.

– Te pot duce la Tsavo când vrei, Kate, exclam` ea imediat.

– V` mul]umesc mult, doamn` Finch, r`spunse Kate. Dar mai

\ntâi trebuie s` construiesc ]arcuri pentru viitorii mei pensionari.

– Spune-mi Elizabeth! o \ntrerupse pilotul. Nimeni nu-mi mai

spune doamna Finch de la moartea so]ului meu, acum cincisprezece ani. El era cel care se ocupa de societatea de avioane taxiuri. L-am \nlocuit eu.

– Unde \]i este avionul?

– Pe terenul familie Michaels. Am venit pe jos s` te v`d.

Amintirea vecinilor fu suficient` pentru a \ntuneca privirea lui

Kate [i agera Elizabeth observ` asta cu siguran]`. – Ce se \ntâmpl`? \ntreb`. Oare s`-[i fi schimbat din

\ntâmplare p`rerea [i s` fi hot`rât s` nu-]i mai vând` p`mântul? Kate oft`, apoi, b`nuind c` putea avea \ncredere \n aceast` femeie spontan` [i prietenoas`, m`rturisi:

– Nu se pune problema nici de cump`rare, nici de vânzare. Terenul \mi apar]ine, l-am mo[tenit.

56

HELEN RAY

|i explic` apoi pe scurt cum ajunsese \n posesia propriet`]ii,

\n timp ce Elizabeth o asculta cu uimire. Desigur, era la curent cu tr`darea Jacquelynei, dar nu auzise niciodat` vorbindu-se de cadoul de nunt` f`cut de Ford noii sale so]ii. O observa cu aten]ie pe tân`ra femeie f`r` ap`rare care se afla \n fa]a sa. Cu siguran]`, ar fi fost mai la locul ei \ntr-o parad` a manechinelor pariziene, decât \n mijlocul acestei jungle unde familia Michaels nu a[tepta decât ocazia de a o reduce la cheremul lor.

– A[a cum \i cunosc, spuse ea cu voce tare, nu vor renun]a niciodat` s` se lupte.

– Lupta a \nceput \nc` de la sosirea mea, admise Kate.

|[i ridic` b`rbia cu un gest de sfidare, amintindu-[i cina de la familia Michaels. Dar obrajii i se \mbujorar` când \[i aminti de urmarea acelei seri [i de elanul de nea[teptat` pasiune care o

cuprinsese când Edwin o luase \n bra]e. Dar nu se putea dest`inui Elizabethei, ca de altfel nim`nui altcuiva

Pentru a-[i ascunde tulburarea, Kate \ncepu s` povesteasc` discu]ia furtunoas` cu Ford.

– Evident, am refuzat s` semnez! afirm` cu t`rie.

– Evident, repet` Elizabeth, amuzat`. Pari o tân`r` femeie

mai degrab` hot`rât`. Ca s` nu spun \nc`p`]ânat`. Kate râse [i ea.

– Vrei s` prânze[ti cu mine, Elizabeth? \i propuse. Nu sunt

\nc` foarte bine echipat`, dar ne va permite s` ne cunoa[tem mai bine. O jum`tate de or` mai târziu, cele dou` femei erau a[ezate la mas`, sub vernad`. Kate scoase un p`trat de bumbac \n culori

S~RUTUL INTERZIS

57

vii, care era pe post de fa]` de mas` [i puse pe mas` dou` farfurii din p`mânt ars, cump`rate la Nairobi [i un platou compus din slabele ei rezerve din buc`t`rie: o salat` de porumb cu ton [i brânz`, cât [i un pachet de biscui]i [i un bol cu unt de arahide. Elizabeth f`cu o asemenea strâmb`tur` când gust` din untul de arahide, \ncât Kate izbucni \n râs.

– Dar este bun! protest`. Am mâncat toat` copil`ria.

Invitata sa scoase un morm`it, b`u un pahar mare cu ap` [i spuse cu o min` dezgustat`:

– Este o oroare! {i regret mai pu]in ca oricând c` m-am n`scut

\n Anglia. P`rea atât de [ocat`, \ncât Kate nu se putu st`pâni s` râd` din nou.

La sfâr[itul mesei, tân`ra femeie deveni gânditoare [i f`r` s` \nceteze s`-[i priveasc` atent farfuria, exclam` cu o voce cât mai neutr` posibil.

– Presupun c`-i cuno[ti bine pe Ford [i pe Edwin Michaels.

– Sunt b`rba]i foarte stima]i pe aici, r`spunse imediat

Elizabeth. De fapt, cred c` sunt cei mai onorabili europeni din

Kenya. Kate p`ru surprins`.

– Trebuie s` \n]eleg oare c` [i tu \i stimezi?

– Da, \mi plac foarte mult.

Apoi, dup` o scurt` ezitare ad`ug`:

– Dar trebuie s` recunosc c` n-am avut niciodat` vreun

diferend cu ei, nici pentru probleme de proprietate, nici pentru

orice altceva.

58

HELEN RAY

Privind-o pe Kate drept \n ochi, exclam` cu seriozitate:

– Vezi, când este vorba despre p`mânturile lor, ace[ti doi

b`rba]i sunt ca ni[te lei. Sunt gata s`-[i dea via]a pentru a-[i ap`ra teritoriul. Este o chestiune de onoare [i de mândrie. – Am [i eu mândria mea, r`spunse Kate, pe un ton provocator. {i nu voi renun]a la lupt` atât de u[or cum ar putea

crede. Elizabeth \ncuviin]` dând din cap:

– Da, nu m` \ndoiesc de asta.

Câteva clipe mai târziu, pilotul \[i \ndes` p`l`ria panama peste

p`rul ciufulit.

– Bine, \n afar` de detestabilul unt de arahide, masa a fost

delicioas`. Acum trebuie s` plec. Sunt a[teptat` \n sat. Dac`-]i d` inima ghes, vino cu mine. M` preg`team s` \mprumut ma[ina lui

Michaels, dar putem la fel de bine s-o lu`m pe a ta. Astfel, te voi prezenta s`tenilor [i vei putea angaja câ]iva tineri indigeni pentru a te ajuta s` construie[ti ]arcurile. Te sf`tuiesc s`-]i iei trusa.

– Trusa? se mir` Kate. Exist` animale bolnave \n sat?

– Vei vedea, r`spunse Elizabeth pe un ton confiden]ial,

luându-[i po[eta veche din pânz`, din care scoase ochelarii de

soare. |n acea clip`, \n mijlocul adun`rii de obiecte disparate, Kate z`ri ]eava str`lucitoare a unui mic revolver.

– {i tu e[ti \narmat`! exclam` Kate, incapabil` s`-[i ascund` surpriza. Apoi ad`ug` cu dispre]:

S~RUTUL INTERZIS

59

– Am impresia c` tr`iesc \nconjurat` de pericole teribile!

– Fii realist`, Kate, ripost` Elizabeth cu gravitate. Dup` to]i

ace[ti ani petrecu]i \n Africa, m` simt mai \n siguran]` \n jungl` decât \n cartierele m`rgina[e ale Londrei, dar nu trebuie uitat c` suntem pe un p`mânt s`lbatic, unde manifest`rile de civiliza]ie sunt deseori superficiale.

***

Din cel mai \nalt punct al drumului de p`mânt care lega proprietatea lui Kate de Ndege Hills, se vedea locuin]a familiei Michaels [i, \n spate, banda \ngust` de teren, nivelat` cu grij`, care servea de pist` de aterizare. Mâinile lui Kate se strânser` nervos pe volanul ma[inii sale când \[i d`du seama c` trebuia s` treac` prin fa]a casei pentru a ajunge la avionul Elizabethei. Câteva minute mai târziu, \n timp ce Kate \ncetinea pentru a evita s` ridice prea mult praf trecând prin fa]a casei, z`ri un camion vechi cu prelat` care tocmai se oprise \n fa]a treptelor de la intrare. Din el coborâr` vreo [ase s`teni \nconjura]i de

numero[ii lor copii. |n timp ce b`rba]ii se \ndreptar` spre cas`, copiii, \n [orturi [i sandale, \ncepur` s` coboare \n grab` colina \n direc]ia piscinei. Elizabeth p`rea foarte amuzat` de spectacol.

– Ar fi mai bine s` opre[ti aici, feti]o, r`spunse râzând. Am impresia c` tam-tamul a fost mai rapid decât noi.

60

HELEN RAY

Avionul meu a fost reperat [i au n`v`lit to]i s`-[i recupereze

marfa. Kate se supuse, nu f`r` team`. O privire rapid` \n oglinda retrovizoare tocmai \i ar`tase imaginea unei fe]e rumene [i ude, \ncadrate de [uvi]e de p`r \n dezordine [i nu se sim]ea avantajat` pentru a-[i \nfrunta \nc` o dat` vecinii. Dar Elizabeth ie[ise deja din ma[in` [i lui Kate nu-i mai r`mânea decât s` mearg` \n urma

|n hol domnea o vesel` g`l`gie \n care se \mbinau râsete [i

ei

exclama]ii, atât \n englez` cât [i \n swahili sau \n kikuyu. Kate \l z`ri imediat pe Ford pu]in mai la o parte de mul]ime, dar Edwin p`rea absent.

– Bun` ziua, Katherine! spuse st`pânul locurilor, \ndat` ce o

v`zu. S` nu te miri c` nu-l g`se[ti pe fiul meu, este la Nairobi. Kate nu [tia cum s` interpreteze tonul u[or ironic al

interlocutorului.

– |mi pare r`u, r`spunse cu un zâmbet pe care se str`dui s`-l

fac` firesc. Totu[i, era departe de a-i p`rea r`u pentru absen]a lui Edwin [i f`cu tot posibilul ca u[urarea ei s` nu fie prea evident`. |n acea clip`, Ford se \ntoarse spre tân`rul b`rbat cu care tocmai discutase când sosir` ele.

– Andrew, \]i prezint

Ezit` o frac]iune de secund` \nainte de a-[i continua fraza.

– o nou-venit`, doctor Shannon.

– Andrew Miberi, la ordinele dumneavoastr`, doctore, spuse tân`rul african, \nclinând capul.

S~RUTUL INTERZIS

61

Admir oamenii care, ca dumneavoastr`, se consacr` poporului meu.

– De fapt, sunt veterinar, \l corect` Kate.

Privirea \ntunecat` [i inteligent` a lui Andrew Miberi deveni

aproape dur`.

– Nu-mi explic foarte bine cum englezii [i americanii pot s`

acorde atâta interes animalelor, \n timp ce atâ]ia oameni au nevoie de \ngrijiri, f`cu el grav.

|nc` o dat`, Kate avu durerorul sentiment c` prezen]a sa era nedorit`, dar refuz` s` se lase descurajat`.

– Cred c` animalele reprezint` o resurs` la fel de important`

ca minele de c`rbuni, sau planta]iile de cafea, domnule Miberi, replic`. {i sper c`, datorit` muncii mele, specii pe cale de

dispari]ie vor fi cru]ate, pentru ca nepo]ii dumneavoastr` s` le mai poat` vedea. Tata era medic [i a lucrat mai mul]i ani \n Kenya. Dar trebuie s` se \n]eleag` c` voca]ia mea este alta. Andrew zâmbi [i, pentru prima dat`, Kate \i observ` pome]ii

[i nasul acvilin, mo[tenit cu siguran]` de la vreun str`mo[ masai.

– |n]eleg asta, doctore, spuse Andrew. Eu \nsumi am f`cut

studii de agronomie. Am fost primul din tribul nostru care a mers la universitate, ad`ug` cu mândrie. Tata voia s` fac politic`, dar

[i eu am vrut s`-mi urmez voca]ia.

– Tat`l dumneavoastr` este angajat \n politic`? \ntreb` Kate.

Andrew izbucni \ntr-un râs sincer [i tân`ra femeie se gândi atunci c` ar putea fi prieten` cu acest tân`r arogant, care era probabil cu doi sau trei ani mai mic.

62

HELEN RAY

– Nu tocmai, \ncepu el. Dar s` veni]i s` ne vede]i la Kerinyagga, vi-l voi prezenta.

Sattima trecu foarte aproape de ei, cu o tav` \nc`rcat` cu sticle de bere.

– Bun` ziua, Sattima. Sunt \ncântat` s` te rev`d, exclam` Kate.

Sattima zâmbi timid, \n timp ce privirea i se plimb` de la Kate

la Andrew, pentru a se opri pe chipul tân`rului b`rbat. Ochii li se \ntâlnir`, apoi foarte repede, Andrew \ntoarse capul. "Se poate oare s` fie o idil` \ntre ei?" se \ntreb` Kate. Sau sunt doar victima imagina]iei mele debordante?

– O cunoa[te]i? \ntreb` Andrew pe un ton aparent banal.

– Da, am \ntâlnit-o asear`, când am venit s` cinez la familia

Michaels, r`spunse Kate \nainte de a ad`uga cu inocen]`: este o tân`r` fat` adorabil`, nu-i a[a, domnule Miberi?

Da, este o servitoare bun`.

O

jum`tate de or` mai târziu, camionul vechi, urmat de

Peugeotul lui Kate se angajase pe drumul care ducea la satul Kikuyu, numit astfel din cauza muntelui cu acela[i nume care-l domina. |n marginea câmpurilor de porumb se afla c`tunul Kerinyagga, cu micile colibe pitore[ti reunite \n jurul unei construc]ii din beton, care servea \n acela[i timp de [coal` [i sal` de festivit`]i. Când ajunser` ma[inile, satul pân` atunci lini[tit, \ncepu s` fie plin de via]`. |n jurul Peugeotului se form` imediat \nghesuial` [i curio[ii \ncepur` s-o salute veseli pe Kate.

S~RUTUL INTERZIS

63

– Daktari! Daktari!

Nelini[tit`, tân`ra femeie se \ntoarse spre Elizabeth.

– Dar asta \nseamn` "doctor" \n swahili. Ar trebui s` le explic c` nu sunt decât veterinar.

– |n ochii lor nu este nici o diferen]`, r`spunse Elizabeth

râzând. Ace[ti oameni locuiesc la mai multe ore de ora[ [i se

consider` ferici]i când guvernul le trimite un medic o dat`, sau de dou` ori pe an.

– Dar ce pot face eu pentru ei?

– S`-i \ngrije[ti cât po]i mai bine, replic` foarte simplu Elizabeth. Câteva minute mai târziu, un fel de mas` fu instalat`, special pentru Kate, la umbra unui cedru [i tân`ra femeie examina primul pacient. Era un prichindel buc`lat cu pielea str`lucitoare [i neagr`. Avea pe coaps` o t`ietur` care se infectase [i Kate \ncepu s` cure]e plaga. Dup` ce \ntinse o pomad` antiseptic` pe ran`, \i \ntinse tubul mamei care-[i privea b`ie]elul cu \ngrijorare [i-i explic` modul \n care s`-l foloseasc`. Din fericire, numeroase medicamente de uz veterinar sunt identice cu cele folosite pentru fiin]ele umane. |n consecin]`, Kate distribui aproape tot con]inutul trusei sale, de la pomezi antiinflamatoare, pân` la pilula \mpotriva malariei, \n timp ce reticen]a de a \ngriji oameni disp`ru pe m`sur` ce-[i d`dea seama c` nu puteau beneficia de nici un alt ajutor medical. Totu[i, \[i sim]i inima strângându-se de emo]ie când i se aduse un adolescent robust de aproximativ cincisprezece ani.

64

HELEN RAY

Avea pleoapa atât de umflat`, \ncât ochiul stâng era complet

\nchis [i teama i se confirm` când constat` c` un spin, \nfipt sub pleoapa b`iatului, era cauza r`ului. Dar certitudinea c` vederea pacientului era \n pericol fu mai puternic` decât lipsa de \ncredere \n ea \ns`[i [i Kate nu avu decât o scurt` clip` de ezitare \nainte de a \ncepe treaba. |n timp ce \mp`r]ea \ngrijirile necesare, un b`trân ciudat cu p`rul cre], albit de vârst`, o observa cu o privire r`uvoitoare. Dup` ce Kate \[i trimise \napoi pacientul, cu un pansament foarte sub]ire pe ochi, Andrew se apropie zâmbind.

– Doctore Shannon, pentru c` voia]i s`-mi cunoa[te]i tat`l, o

anun]` el, permite]i-mi s` vi-l prezint. {i se \ntoarse spre b`trânul b`rbat, care r`spundea la numele de Kenado.

– Habari ya'subuhi, spuse Kate \n swahili. Ce face]i?

– A]i adus medicamente bune pentru s`teni? o \ntreb` b`trânul pe un ton agresiv. Tân`ra femeie \i explic` faptul c` f`cea tot ce putea, dar era

specializat` \n medicina veterinar`.

– Atunci, trebuie s` l`sa]i pacien]ii numai celor care [tiu s`-i vindece, r`spunse Kenado pe un ton afectat. Kate, dezorientat` de expresia amenin]`toare a interlocutorului s`u, protest` cu stâng`cie:

– Dar, mi s-a spus c` nu exist` nici un medic \n regiune.

Kenado p`rea c` tun` [i fulger` de furie, dar sosirea oportun` a Elizabethei \l \mpiedic` s` spun` mai mult. Ea \i prezent` lui

S~RUTUL INTERZIS

65

Kate un grup de tineri gata s` câ[tige câ]iva [ilingi lucrând pe domeniul ei. |n clipa \n care se preg`teau s` p`r`seasc` satul, Andrew se apropie de ma[in`.

– Sper c` tata nu v-a speriat prea tare, \i spuse lui Kate. Ar fi trebuit s` v` previn c` este mundumugu al satului nostru,

vindec`torul, vr`jitorul, dac` prefera]i. Odinioar`, aveam numero[i b`rba]i ca el, erau \ntr-un fel doctorii no[tri kikuyu, dar este un statut pe cale de dispari]ie. Acei b`rba]i credeau c` toate bolile erau consecin]` a thahus, ofensele aduse spiritelor.

– Dar este o supersti]ie ridicol`, protest` iritat` Kate.

– Este posibil, admise tân`rul b`rbat. Dar nu-i \mpiedic` pe numero[i s`teni s` cread` \nc` \n ea. Ezit` o clip`, \nainte de a ad`uga:

– {tiu c` \ncerca]i s` recruta]i mân` de lucru pentru a v`

instala rezerva]ia. Totu[i, a[tepta]i-v` la o decep]ie pentru c` l-a]i ofensat pe Kendo, care este un b`rbat foarte influent.

– Dar le-am propus un salariu bun!

– Asta nu \nseamn` nimic, doctore Shannon, r`spunse

Andrew cu un zâmbet trist.

***

Bine\n]eles, Andrew avusese dreptate. |[i cuno[tea poporul.

66

HELEN RAY

{i a doua zi diminea]`, \n timp ce Kate se a[tepta s` vad` sosind o jum`tate de duzin` de angaja]i, se prezent` unul singur, Jombo, b`rbatul c`ruia \i tratase ochiul. Refuzând s` se lase descurajat` de aceast` decep]ie, Kate \ncepu s` munceasc` \mpreun` cu singurul s`u asistent. Jombo era priceput la toate [i dup` trei zile de munc` \ndârjit`, domeniul era echipat cu mai multe ]arcuri mici [i chiar câ]iva ]`ru[i \ncepuser` s` delimiteze domeniul. Desigur, nu era decât un \nceput, iar Kate [tia c`, \ntr-o zi sau alta, va trebui s`-i fac` ni[te concesii lui Kendo, deoarece nu-[i putea permite s` aib` un adversar \n plus. Gândurile lui Kate se \ntoarser` atunci spre Edwin. Oare \nc` era la Nairobi? Când \l va revedea? O emo]ie vag` amenin]a s-o tulbure [i se ap`r` cu putere, dar \i p`rea din ce \n ce mai greu s` ignore c` vecinul s`u cu caracter ar]`gos f`cuse s` vibreze \n ea o coard` sensibil`. "Voi [ti s`-i rezist!" \[i promise Kate cu siguran]`. Poate Jacquelyn avusese dreptate când pretinsese c` trebuia s` [tii s` manipulezi b`rba]ii ca pe ni[te pioni pe o tabl` de [ah? Brent Hardy o tratase odinioar` \n acela[i fel pe Kate, [i tân`ra femeie suferise atât de mult \ncât nu-[i mai putea asuma riscul s` sufere din nou atât de crunt \ntr-o zi.

Capitolul 4

Kate deschise obloanele [i inspir` aerul proasp`t. Cerul era de un albastru pur [i tân`ra femeie se \ntreb` dac` va putea \ntr-o zi s` \nceteze s` fie uimit` de splendoarea aurorelor africane. |n acea diminea]` se sim]ea \ntr-o dispozi]ie mai vesel` ca oricând, deoarece [tia c` Elizabeth Finch va veni curând s-o ia pentru a o duce la Tsavo. Dup` un du[ rapid, \mbr`c` ni[te blugi [i o bluz` cu dungi roz, apoi \[i arunc` pe umeri un pulover de ca[mir alb. |n timp ce se f`cea cafeaua, se rezem` cu coatele pe fereastr` pentru a admira cele trei ]arcuri pe care le avea \n fa]a ochilor. – {i când te gânde[ti c` asta \mi apar]ine! exclam` vesel` cu mândrie. Zece minute mai târziu, instalat` sub verand`, ungea cu unt pâinea pr`jit` ascultând lini[tea \n[el`toare a naturii \nconjur`toare. Nu-i trebuise mai mult de o s`pt`mân` pentru a

68

HELEN RAY

afla cum, pe m`sur` ce orele treceau, urechea sesiz` o cantitate tot mai impresionant` de zgomote diverse, dintre care unele \nc` o nelini[teau, mai ales când \ncepea s` se \nnopteze. De exemplu, Kali, pisica-tigru a lui Edwin, \[i f`cuse obiceiul s` vin` s` dea târcoale \n fiecare sear` \n jurul casei [i, de[i Kate se obi[nuise cu alunecarea f`r` zgomot a labelor de catifea pe gr`tarul metalic, nu-[i putea st`pâni un fior de team` de fiecare dat` când animalul scotea un r`get \n direc]ia p`durii. Dup` ce-[i turn` o a doua cea[c` de cafea, Kate se rezem` de sp`tarul scaunului [i oft` de mul]umire, \n timp ce vântul u[or \i mângâia p`rul desf`cut [i ondula suprafa]a lacului artificial de la picioarele sale. |n acea clip`, lini[tea fu tulburat` de o \mpu[c`tur` asurzitoare. Kate s`ri \n picioare [i alerg` prin lumini[, \n timp ce un stol de sturzi ]â[nit brusc din p`dure, trecu pe deasupra capului s`u, protestând cu indignare \mpotriva h`rm`laiei neospitaliere. Nu era greu de ghicit din ce direc]ie provenise \mpu[c`tura [i tân`ra femeie porni f`r` s` ezite pe drumul care ducea la Ndege Hills, pentru a se \ndrepta spre tufi[urile care ad`postiser` p`s`rile. Se strecur` printre ferigile arborescente pentru a ajunge, câteva clipe mai târziu, la marginea unui câmp care se \ntindea pe marginea coastei. |n contrast cu vegeta]ia din marginea p`durii \nc` proasp`t`, iarba t`iat` scurt p`rea deja ars` \n soarele matinal [i lui Kate \i

S~RUTUL INTERZIS

69

trebuir` câteva clipe pentru a se obi[nui cu lumina orbitoare [i a observa ne\ncrez`toare scena care i se desf`[ura \n fa]a ochilor. Un bivol enorm galopa nebune[te peste paji[tea râpoas`, \n direc]ia p`durii de pini care o domina, l`sând pe iarb` o dâr`

\ntunecat`. |ngrozit`, Kate \n]elese imediat c` era vorba de sânge. La câ]iva pa[i, Edwin, ridicând arma, ]intea din nou animalul r`nit.

– Opre[te! strig` tân`ra femeie, repezindu-se \n direc]ia sa.

Stupefiat, Edwin \ntoarse capul spre ea, apoi, ignorând \ntreruperea, ]inti \nc` o dat` [i trase. Dar clipa de neaten]ie a vân`torului fusese suficient` pentru ca bivolul s` se afunde \n p`durea lui Kate. Edwin l`s` pu[ca jos [i scoase o \njur`tur` r`sun`toare.

– Sper c` e[ti mândr` de tine, doctore! exclam` cu mânie \n timp ce Kate se apropia de el.

Tân`ra femeie, la fel de furioas` ca el, de[i pentru un motiv diferit, nici m`car nu remarc` privirea mânioas` pe care i-o adres`.

– Cu ce drept te joci de-a m`celul \n p`durile mele? [uier`

Kate. Constat c` n-ai deloc respect pentru via]`! Avea capul sus [i privirea dur`, \n timp ce Edwin o m`sura cu un aer insolent. Atunci, Kate b`nui c`-[i b`tea joc de furia ei [i c` t`cerea b`rbatului spunea mult despre dispre]ul pe care i-l inspira. Asta o f`cu [i mai mânioas` [i era pe punctul s` dea frâu liber furiei, când Edwin vorbi pe un ton glacial.

70

HELEN RAY

– |nainte de a te lansa \n asemenea acuza]ii, \ncepu el, te

sf`tuiesc s`-]i verifici marginile exacte ale domeniului. Cel al lui Jacquelyn se opre[te la p`durea de pini din care ai ]â[nit ca o furie r`zbun`toare. Apoi, cu un zâmbet sarcastic, ad`ug` t`ios:

– Oare trebuie s`-]i amintesc c` nu e[ti \n totalitate proprietara terenului? Kate \[i sim]i obrajii \mbujorându-se când \[i observ` gre[eala dar, cu toat` ru[inea, refuz` cu \nc`p`]ânare s` recunoasc` drepturile lui Edwin. |n loc s` bat` \n retragere, atac` din nou:

– Indiferent de proprietarul acestui teren, insist`, nu m`

\mpiedici s` dezaprob barbaria celor care-l m`soar` cu arma \n mân`, pentru a distruge animale nevinovate!

– Ndege nu este gr`din` zoologic`, replic` Edwin cu r`ceal`.

{i nici loc de safariuri organizate pentru turi[tii lipsi]i de emo]ii

tari. Cred c` ]i-am spus deja c` pu[tile sunt indispensabile \n aceast` ]ar`.

– Ce leg`tur` are asta cu animalul pe care tocmai \l urm`reai? \l \ntrerupse Kate.

– Vorbe[ti f`r` s` te gânde[ti! exclam` Edwin cu dispre]. {tii c` nici unul din gloane]ele mele n-a atins bivolul. Cu toate

acestea, mi-a[ fi putut atinge ]inta a doua oar`, dac` n-a[ fi fost distras.

– Totu[i, era r`nit! insist` Kate. – Ai dreptate, admise Edwin.

S~RUTUL INTERZIS

71

A devastat un câmp lâng` Kerinyagga \n zori [i un ]`ran a tras

un foc de carabin` \n direc]ia lui, pentru a-l vâna. Din nefericire,

l-a atins doar la um`r. Se \ntrerupse, ca [i când a[tepta un comentariu din partea lui

Kate, dar aceasta p`stra t`cerea, a[teptând sfâr[itul \ntâmpl`rii. A[a c` Edwin relu` pe un ton ironic, care p`rea s`-i fie familiar.

– Nu [tiu ce ai \nv`]at \n [coala veterinar`, dar dac` nu [tii

\nc`, las`-m` s` te informez: de obicei se consider` c` un bivol r`nit este cel mai periculos animal care exist`, deoarece nu este numai violent, dar caut` s` se [i r`zbune. De aceea, trebuie s`-l

g`sesc [i s`-l dobor \nainte s` aib` timp s` fac` ravagii [i s` v`d c` face victime nevinovate. Dac` va trebui s` aleg \ntre a proteja oamenii [i a ucide un animal "nevinovat", voi opta pentru a doua solu]ie. M-ai \n]eles bine, Katherine? Tân`ra femeie r`mase t`cut` [i \n timp ce privirea i se pierdea \n direc]ia \n care disp`ruse prada lui Edwin, se \ntreb` nu f`r` dezorientare, cum ar fi reac]ionat ea dac` ar fi trebuit s` se afle fa]` \n fa]` cu bivolul furios [i h`ituit. |n sfâr[it, \ndr`zni s` se \ntoarc` din nou spre Edwin [i acesta \i citi gândurile \n privire.

– Gânde[te-te bine la ceea ce tocmai ]i-am explicat, \i spuse cu

un aer sarcastic. Poate vei \n]elege pân` la urm`. – Mul]umesc c` m-ai prevenit, replic` t`ios tân`ra femeie r`sucindu-se pe c`lcâie pentru a se \ntoarce pe domeniul s`u. Dar Edwin continu` s` vorbeasc` \n timp ce ea se preg`tea s` se \ndep`rteze [i, f`r` s` vrea, \l ascult`, captivat` de vocea grav` [i serioas`.

72

HELEN RAY

– Ar trebui s`-]i ui]i prejudec`]ile ridicole [i s` \nve]i s` tragi, Katherine, exclam`. Armele nu sunt destinate numai pentru a ucide [i nu vei regreta s` [tii s` mânuie[ti o pu[c`, \n ziua când vei avea nevoie s` tranchilizezi un animal de la distan]`. Kate r`mase pe loc, totu[i f`r` s` se \ntoarc` spre el. Trebuia s` admit`, de[i cu regret, c` tot ce spusese pân` acum era \ntru

totul adev`rat. Se \ntoarse cu fa]a spre el, oftând [i, \n ciuda incapacit`]ii sale de a-i da dreptate, declar` \n cele din urm` cu o voce hot`rât`:

– Vreau s` merg cu tine \n c`utarea bivolului.

Edwin nu sc`p` ocazia s` se arate surprins \n fa]a acestei subite schimb`ri de atitudine [i se \ntreb` o clip` dac` tân`ra

femeie ac]iona astfel din sfidare, sau curajul s`u era autentic.

– Poate fi foarte periculos, \i reaminti.

Kate ridic` din umeri cu ner`bdare.

– Dac`-mi era team` de pericol a[ fi ales o alt` profesiune,

protest`. Edwin d`du din cap, cu o min` resemnat`.

– Cum vrei, ced` el. Oricum, cred c` vei fi mai \n siguran]` cu mine, decât str`b`tând singur` p`durea pentru a te \ntoarce acas`.

R`nit` \n amorul propriu, Kate era tentat` s`-i adreseze o replic` ustur`toare, dar [tia c` avea dreptate [i se mul]umi s` spun` pe un ton dur:

– Atunci, s` nu mai pierdem mult timpul [i s` mergem.

Unul lâng` cel`lalt, str`b`tur` valea urm`rind dârele de sânge ale animalului r`nit.

S~RUTUL INTERZIS

73

Curând, Kate se prinse \n joc [i, fascinat` de seriozitatea sarcinii lor, \ncepu s` pun` o mul]ime de \ntreb`ri:

– {i dac` face cale-ntoars`? \ntreb` brusc. Ce mijloace avem de a prevedea asta?

– Nici unul, r`spunse Edwin cu o exasperant` sobrietate.

De fapt, aproape n-o mai asculta pe tân`ra femeie, atât era de ocupat s` pândeasc` cel mai mic zgomot, cel mai mic fream`t al frunzelor. Uneori, explora cu o privire circular` vasta paji[te care se \ntindea \ntre p`durile \ntunecate [i atunci, p`rea c` tot soarele dimine]ii africane \i str`lucea \n ochi. |n unele clipe parc`-[i sl`bea aten]ia, dar brusc, se concentra asupra unui punct precis din peisaj, cu o intensitate uimitoare. "Ochiul junglei", spuneau africanii pentru a descrie aceast` aptitudine de a inspecta metodic \ntinderile vaste pentru ca, brusc, s` [tie s` detecteze o modificare de-abia perceptibil` a mi[c`rilor [i culorilor naturii. Observându-l, Kate era tentat` s`-l compare cu un leopard la pând` [i inima i se umplea de un amestec de admira]ie [i team`. Se preg`tea s`-l \ntrebe din nou, când Edwin o \ntrerupse cu un gest nelini[tit. – R`mâi foarte aproape de mine, murmur` cu o voce \ncordat`, strângând bra]ul lui Kate cu o mân` autoritar` pentru a se asigura de apropierea ei. O clip` mai târziu, ajunser` la liziera p`durii care se \ntindea \n fa]a lor ca un ecran viu. Frunzele arborilor frem`tau \n mod \ngrijor`tor [i Kate constat` cu ironie c` recomandarea lui Edwin

74

HELEN RAY

era inutil`: evident, nu sim]ea nici o tenta]ie s` se \ndep`rteze de el!

Cot la cot, p`trunser` printre ienuperi [i chiparo[i cu trunchiurile acoperite de mu[chi. Toate sim]urile tinerei femei erau \n stare de alarm` [i tensiunea era de-abia suportabil`. Când un r`get lugubru se f`cu auzit \n dep`rtare, Kate crezu c` inima va \nceta s`-i bat` [i groaza ar fi \mpietrit-o pe loc, dac` Edwin n-ar fi continuat s-o trag` cu energie. – Este un leopard? murmur` cu respira]ia t`iat`. B`rbatul r`spunse printr-un semn negativ din cap, apoi explic`:

– Dup` p`rerea mea, este vorba de un babuin care imit` r`getul unei fiare. Aceste maimu]e sunt imitatori excelen]i. De fapt, poate tocmai \[i anun]` tribul c` a z`rit bivolul nostru. |n timp ce Kate ar fi ales din instinct s` se \ndep`rteze cât mai repede posibil de regiunea de unde provenise strig`tul straniu, Edwin p`rea hot`rât s` se apropie cât mai mult [i Kate m`ri pasul pentru a nu se l`sa la distan]` de pa[ii mari, brusc ner`bd`tori ai \nso]itorului s`u. Din când \n când, Edwin se oprea pentru a ciuli urechea, sau pentru a examina o ramur` rupt`, sau o urm` de sânge pe scoar]a unui copac. Pe p`mântul umed, reu[ir` s` identifice urma copitelor enorme ale animalului. Merser` astfel mai mult de o or` [i Kate era pe cale s` piard` orice no]iune de orientare.

S~RUTUL INTERZIS

75

– Edwin, exclam` ea, cu un râs u[or nesigur, mi se pare c` ne

\nvârtim \n cerc. B`rbatul se opri. P`rea amuzat [i Kate \[i sim]i obrajii \mbujorându-se de emo]ie \n fa]a privirii deocamdat` \mblânzit`. – Nu e[ti foarte departe de adev`r, doctore Shannon, \i r`spunse. O clip` mai târziu, Edwin redevenise serios [i-[i \nt`ri imperceptibil strânsoarea pe bra]ul lui Kate, ciulind atent urechea pentru a percepe un zgomot greu de definit \n dep`rtare. Din tot trupul s`u se degaja un fel de tensiune contagioas` [i Kate avu curând impresia unui pericol iminent.

Efectiv f`r` s`-[i dea seama, tân`ra femeie \[i puse mâna liber` peste cea care-i strângea cotul.

– Edwin, murmur`, ce se \ntâmpl`?

Dar b`rbatul scutur` din cap, ca pentru a respinge \ntrebarea tinerei femei, \n timp ce-[i desprindea degetele din acea mângâiere nea[teptat`. Era atât de concentrat, \ncât p`rea c` uitase pân` [i de existen]a \nso]itoarei sale. Cu un gest lent [i calculat, eliber` piedica armei.

Kate era atât de fascinat` de comportamentul de vân`tor profesionist al lui Edwin, \ncât fu aproape prea târziu când \n]elese c` de fapt situa]ia tocmai se inversase. Din vân`tori, deveniser` vâna]i. Bivolul, rupând ramurile \n trecere, se n`pustea asupra lor \ntr-un galop asurzitor. Edwin nu deschise imediat gura pentru a striga la Kate s` se pun` la ad`post, pentru c` aceasta se repezise deja \n spatele

76

HELEN RAY

unui pin cu trunchi enorm [i, din locul relativ ferit \n care se afla, observa scena, cu inima b`tând s`-i sparg` pieptul. Cu cât se apropia, cu atât fiara furioas` p`rea mai monstruoas`. Cu o \ncetineal` care lui Kate i se p`ru insuportabil`, Edwin ridic` pu[ca [i ochi. Era acum, sau niciodat`. Glon]ul porni [i animalul se pr`bu[i greu, la câ]iva metri de Edwin, \n timp ce ecoul \mpu[c`turii se sp`rgea \n lini[tea p`durii. Kate \[i p`r`si cu precau]ie ad`postul, pentru a i se al`tura lui Edwin lâng` bivol. |n ciuda pulsului s`u neregulat [i a tremurului mâinilor, tân`ra femeie reu[i s`-l examineze cu o deta[are de profesionist`. Glon]ul f`cuse o gaur` de m`rimea unghiei sale, care str`lucea ca un ochi ro[u-aprins \n fruntea enorm`. Sim]i totu[i o urm` de triste]e temporar`, devenind con[tient` c` fusese de-ajuns o nenorocit` de \mpu[c`tur` pentru a pune cap`t pe loc existen]ei acelui animal plin de o vitalitate dârz`. Dar triste]ea disp`ru foarte repede la gândul a ce s-ar fi putut \ntâmpla f`r` st`pânirea de sine [i \ndemânarea lui Edwin. |n ciuda voin]ei sale, trebuia s` recunoasc` faptul c` sim]ea o stim` nou` pentru vecinul s`u. Ridic` spre el o fa]` hot`rât`.

– Vrei s` m` \nve]i s` trag? \l \ntreb` simplu.

Edwin p`ru surprins.

– Nu m` a[teptam la o schimbare de atitudine atât de radical`, exclam`. Oare te a]â]` vederea sângelui? ad`ug` suspicios.

S~RUTUL INTERZIS

77

Kate p`li \n fa]a acestei agresivit`]i nea[teptate, dar ghici din instinct c` aceast` reflec]ie nu era f`r` leg`tur` cu mama sa, deoarece Jacquelyn fusese mereu atras` de manifest`rile de putere ale genului masculin.

– Instinctele mele sângeroase sunt cu siguran]` mai pu]in

dezvoltate decât cele ale familiei tale, replic` ea cu un aer

sfid`tor, deoarece o umilise [i voia s`-l ofenseze, chiar cu pre]ul unei acuza]ii nejustificate.

– Oare vân`toarea este doar specialitatea familiei Michaels?

ad`ug` dup` un timp de gândire. Edwin strânse din din]i \n fa]a aluziei de-abia voalat` la trecutul sentimental al tat`lui s`u. Oare se putea crede \ntr-adev`r c` Jacquelyn fusese prada nevinovat` a unui vân`tor

de fuste \n timp ce de fapt ea \l urm`rise pe Ford cu asiduitate?

– Din nefericire, ripost` Edwin pe un ton acid, faptul de a

vâna nu-i pune \n mod logic pe b`rba]i la ad`post de anumite capcane.

– |n ce te prive[te, s` nu-]i faci nici o grij`, r`spunse Kate cu dispre].

Atunci, spre marea dezam`gire a lui Kate, Edwin izbucni \ntr-un râs sarcastic.

– Se potrive[te la fel de bine atât unuia cât [i celuilalt!

exclam` privind-o pe tân`ra femeie drept \n ochi. Vino, s` plec`m

de aici. Va trebui s` trimit s`tenii s` taie trupul animalului \nainte de a se \nnopta, dac` nu vrem s` atragem hienele [i vulturii.

78

HELEN RAY

Apoi plec`, f`r` s` se preocupe s` a[tepte r`spunsul \nso]itoarei sale. Lui Kate nu-i mai r`mânea decât s` porneasc` pe urmele sale [i \n timp ce mergea \n spatele lui, se \ntreba cu mânie cât timp se vor mai \nc`p`]âna s` se \nfrunte, pentru a se face s` sufere cu o pl`cere atât de evident`. |mpotriva voin]ei sale, ochii lui Kate mângâiar` umerii la]i ai ghidului s`u, coborâr` de-a lungul spatelui musculos [i a [oldurilor \nguste. Avea mersul leg`nat al unei feline [i Kate era teribil de sensibil` la for]a sa. "Din fericire, \mi este dezagreabil!" \[i declar` cu autoritate, sigur` c` o asemenea afirma]ie ar putea fi de-ajuns s`-i \n`bu[e dorin]a primar` pe care acest b`rbat avea talentul s-o trezeasc` \n ea. Totu[i, Kate nu se putu \mpiedica s` simt` o oarecare mânie \mpotriva ei \ns`[i. |ntr-adev`r, oare nu fusese gata s` se lase emo]ionat` de un b`rbat care o \ndemna s` se gândeasc` la faptul c` era capabil s-o fac` s` sufere la fel de mult cum o f`cuse fostul ei so]? Câteva clipe mai târziu, ie[ir` din p`dure [i Kate gr`bi pasul pentru a ajunge lâng` el. – Edwin, \l strig` cu o voce aproape rug`toare. Edwin, ascult`-m`! F`r` s` se opreasc`, b`rbatul \ntoarse capul pentru a-i adresa o privire suspicioas` [i amuzat` \n acela[i timp. – Edwin! insist` Kate, refuzând s` se lase descurajat` de aerul s`u ironic. Am vorbit foarte serios când ]i-am cerut s` m` \nve]i s` trag.

S~RUTUL INTERZIS

79

|i adres` instinctiv un zâmbet seduc`tor.

– Dac` trebuie \ntr-adev`r s` [tiu s` m` folosesc de o arm`, ad`ug`, ]in ca profesorul meu s` fie un expert.

– Asta \nseamn` c` te-am impresionat? replic` Edwin cu

arogan]`. "|nfumuratule!" se gândi Kate. Apoi r`spunse cu voce tare:

– }i-am admirat sângele-rece.

– Atâta tot? insist` b`rbatul.

Iritat`, tân`ra femeie nu se putu st`pâni s` spun` cu autoritate:

– Indiferent ce ai putea crede, Edwin, \n ce m` prive[te nu

consider c` o arm` este extinderea for]ei unui b`rbat. Acesta are la dispozi]ie alte mijloace pentru a-[i dovedi puterea. Sim]ea cum se \nfuria, \n ciuda bunelor sale hot`râri.

– {i anume? o \ntreb` Edwin cu un aer cinic [i plin de

sub\n]elesuri. "Te ur`sc!" era gata s` exclame Kate, \n]elegând cât de naiv` fusese s`-[i imagineze c` cererea sa le va oferi \n sfâr[it un teren de \n]elegere. Cu obrajii arzând, exasperat` de propria

neputin]`, oft`, lungind pasul pentru a se \ndep`rta. Câteva secunde mai târziu, Edwin o ajunse din urm` [i o for]` s` se opreasc`, proptindu-se \n fa]a ei.

– S` facem un armisti]iu! \i propuse pe nepus` mas`,

\ntinzându-i mâna. Kate izbuti s` observe c` \nso]itorul s`u p`rea s` se amuze mult de mânia sa.

80

HELEN RAY

– De ce vrei un armisti]iu? \l \ntreb`, ridicând capul cu un aer provocator. Pentru ca, apoi, lupta s` devin` mai \ndârjit`?

– E[ti insuportabil`! exclam` Edwin pe un ton glacial. |n sfâr[it, vrei sau nu s` \nve]i s` tragi? Nu-]i voi mai propune \nc` o dat`.

– |n acest caz, s` \ncepem acum, replic` tân`ra femeie.

|n loc de r`spuns, Edwin \nc`rc` pu[ca, ridic` piedica [i-i \ntinse arma. Metalul de culoare \nchis` al ]evii era rece [i nepl`cut de atins, iar Kate fu surprins` s` constate cât de grea era pu[ca. |[i d`du brusc seama c` nu era vorba de o juc`rie [i ascult` cu cea mai mare aten]ie indica]iile uimitor de exacte ale lui Edwin referitoare la modul de a o sprijini pe um`r [i a ochi. |n cele din urm`, el \i indic` un copac, la aproximativ treizeci de metri la liziera p`durii [i dup` ce-i explic` modul de pozi]ionare a degetelor pe tr`gaci, \i ceru s` trag` asupra p`r]ii inferioare a trunchiului. Proptindu-[i de bine de r`u patul pu[tii de um`r, Kate \nchise ochiul stâng pentru a ]inti mai bine [i, când avu sentimentul c` arborele era pe axa ]evii, ap`s` \ncet pe tr`gaci [i-[i re]inu respira]ia. Avu loc o detun`tur` asurzitoare, iar reculul pu[tii era gata s`-i smulg` um`rul, dar durerea nu fu nimic pe lâng` dezam`girea tinerei femei când v`zu c`-[i ratase ]inta. Sco]ând un oftat de nemul]umire, l`s` arma \n jos [i, \n timp ce-[i freca um`rul care o durea, observ` cu un zâmbet poc`it:

S~RUTUL INTERZIS

81

– Admit cu pl`cere c` nu este un joc de copii [i m` \ndoiesc

c` voi [ti vreodat` s` m` folosesc de un asemenea instrument!

Edwin zâmbi \n fa]a acestei capitul`ri spontane. – Iat` c`-]i exprimi pentru prima dat` \ndoielile asupra

capacit`]ilor tale ie[ite din comun! exclam`. Nu po]i s` [tii cât m` simt de u[urat s` descop`r c` po]i s` fii o fiin]` uman` la fel de slab` ca altele. Ochii lui Kate \ncepur` s` arunce fulgere.

– Fii atent, Edwin Michaels, \l avertiz`, deoarece s-ar putea s` ]intesc mai bine data viitoare [i \n direc]ia ta! Edwin izbucni \n râs.

– Amenin]`ri, doctore?

Kate \i arunc` o privire furioas`, dar b`rbatul nu-i l`s` timp s` g`seasc` un r`spuns ustur`tor.

– A[az`-te, Katherine, \i ordon` pe un ton dur.

– De ce? \ntreb` aceasta f`r` s` se mi[te.

– |]i voi ar`ta.

Puse mâna pe pu[c`, se a[ez` direct pe p`mânt [i dup` ce-[i ridic` genunchii la \n`l]imea pieptului, rezem` de ei ]eava pu[tii pentru a o fixa, apoi ochi [i trase.

Kate miji ochii pentru a examina trunchiul. Chiar [i de la aceast` distan]`, vedea clar scoar]a copacului v`t`mat` de o gaur` mic`. F`r` s` spun` o vorb`, se a[ez` pe iarba ud` al`turi de Edwin care-i \ntinse pu[ca. |n timp ce tân`ra femeie \ncerca s` imite pozi]ia pe care-l v`zuse luând-o, Edwin se ridic` pentru a observa pu]in mai din spate. Când fu gata, Kate trase, dar rat` \nc` o dat` ]inta.

82

HELEN RAY

B`rbatul veni [i se chirci lâng` ea. R`suflarea sa c`ldu]`

mângâia ceafa tinerei femei [i \[i trecu amândou` bra]ele \n jurul umerilor ei, pentru a-i potrivi pozi]ia mâinilor. Kate se sim]i cople[it` de un val de emo]ie, la fel de intens` pe cât de nea[teptat` când \i atinse b`rbia pentru a-i modifica u[or unghiul de \nclinare al fe]ei. |[i lipi apoi ferm mâna pe pulpa piciorului ei pentru a-i aduce piciorul mai aproape de piept.

– |ncearc` iar, \i spuse calm.

Obrazul s`u aproape \l atinse pe cel al lui Kate \n timp ce verific` ultima dat` pozi]ia bun` a armei.

– E[ti gata?

Kate ridic` ochii spre fa]a bronzat` care se afla atât de aproape de a sa [i se surprinse dorind s` \ntind` mâna spre acel maxilar puternic pentru a-l mângâia cu vârful degetelor. Privirile li se \ntâlnir` [i tân`ra femeie citi \n ochii s`i un amestec de derut` [i iritare, un fel de tulburare pe care [i-o alung` cu un clipit din pleoape, \n timp ce Kate era \n culmea emo]iei. O clip`, tân`ra femeie era gata s`-[i abandoneze buzele acelei guri fascinante, dar \[i aminti c` nu `sta era motivul apropierii lor [i se \ntoarse repede de team` s` nu fie b`nuit` din nou de tentativ` de seducere. Prad` unei mari confuzii, ap`s` pe tr`gaci f`r` s` prea [tie dac` ]intise corect. Reculul puternic al pu[tii o proiect` \n spate contra lui Edwin, care, dezechilibrat se r`sturn` pe iarb`. Se ridic` pe jum`tate [i, rezemat \n cot, o privi cu un aer batjocoritor, spunând cu un calm derutant:

S~RUTUL INTERZIS

83

– {tii c` ai fi avut mai mult noroc s`-]i atingi ]inta dac` \]i

venea \n minte s`-]i deschizi superbii ochi? Privirea lui Kate str`lucea de veselie [i trebui s`-[i mu[te buzele pentru a-[i \n`bu[i un hohot de râs. Dezechilibrarea lui Edwin introdusese \n situa]ie un element caraghios care o f`cu imediat pe tân`ra femeie s` se elibereze de toate tensiunile.

Emo]ia \i disp`ruse [i-[i putu rezema arma de um`r, ochi [i trase. Glon]ul \[i atinse ]inta.

– Bravo! exclam` Edwin ridicându-se.

F`r` o vorb`, Kate \n`l]` capul spre el [i-i adres` un zâmbet

modest. |ntinzându-i mâna pentru a o ajuta s` se ridice, Edwin exclam`, pe un ton amuzat:

– Totu[i, nu fi prea mândr` de tine. Nu este foarte greu când

ai o ]int` nemi[cat`. S` oche[ti o ]int` \n mi[care este mult mai

delicat. Conversa]ia fu \ntrerupt` de zgomotul unui motor deasupra capetelor lor. Ridicând ochii pentru a scruta \ntinderea de azur, Kate recunoscu micul avion ro[u cu alb.

– Este Elizabeth, murmur`. Trebuie s` m` \ntorc.

Edwin puse mâna pe pu[ca pe care i-o \ntinse Kate.

– O a[teptai? o \ntreb`.

Tân`ra femeie \ncuviin]` cu o mi[care din cap.

– Trebuie s` m` duc la Tsavo, unde ni se va \ncredin]a un cuplu de oryx pentru reproducere, anun]` cu mândrie. Edwin o privi cu un aer zeflemitor.

84

HELEN RAY

– {i iat` c` \ncepe! constat` el ridicând ochii spre cer.

Observa]ia aceasta fu suficient` s-o enerveze pe Kate.

– Sper c` nu te surprinde, replic` tân`ra femeie pe un ton

aspru. |mi cuno[teai inten]iile \nc` de la \nceput. Dar nu te \ngrijora pentru scumpele tale planta]ii. Am inten]ia s` instalez un grilaj \n jurul rezerva]iei mele, a[a \ncât arborii t`i de cafea nu

vor avea s` se team` decât de animalele care se plimb` deja \n libertate pe terenurile voastre de decenii.

– Ai inten]ia s` construie[ti singur` \mprejmuirea? \ntreb` Edwin pe un ton nevinovat.

– Asta nu te prive[te, replic` tân`ra femeie. Dar \]i voi spune totu[i c` l-am construit cu ajutorul celor din Kerinyagga.

– S`rmanul Jomo va muri de epuizare, exclam` Edwin cu

sub\n]eles. Kate \[i sim]i obrajii \mbujorându-se. A[adar, [tia despre tratativele sale \n cele mai mici am`nunte! Dar de fapt, ar fi trebuit s` b`nuiasc`! Familia Michaels nu putea s` nu fi aflat despre fric]iunea dintre vr`jitorul Kendo [i tân`ra femeie alb`, care-[i permisese s` trateze s`tenii. |n consecin]`, avea motive s` cread` c` le ajunsese la ureche urm`rile afacerii. Kate \[i imagin` f`r` greutate c` Edwin se bucurase probabil de \ncurc`tura sa [i aceast` idee o irita \n cel mai \nalt punct. Enervat`, Kate se \ntoarse [i plec` de lâng` Edwin pentru a se \ndrepta \n grab` spre proprietatea sa. Dar, din trei pa[i, b`rbatul i se al`tur` [i merser` al`turi, \n t`cere.

S~RUTUL INTERZIS

85

Tân`ra femeie \ncepu s` se gândeasc` din nou la evenimentele dimine]ii. |n ciuda mâniei fa]` de permanentele

ironii ale lui Edwin, era obligat` s` admit` c`-i salvase probabil via]a când bivolul se n`pustise asupra lor. Rememor` de asemenea r`bdarea cu care o \nv`]ase s` mânuiasc` pu[ca apropierea tulbur`toare a fe]elor lor pân` \n clipa \n care ea g`sise puterea s`-[i \ndep`rteze buzele. Dar \nl`tur` cu hot`râre aceast` amintire din minte. Un lucru era sigur, trebuia s` catadicseasc` s`-i mul]umeasc`, deoarece nu voia s`-i dea impresia c` era lipsit` de bune maniere. "{i totu[i, \mi este egal ce crede despre mine", \[i spuse pentru a-[i da \ncredere \n sine. Dup` ce inspir` profund, Kate \ncepu cu stâng`cie:

– De fapt, eu

Ezit`, cu ochii a]inti]i cu \nc`p`]ânare asupra drumului din

fa]a ei.

– |n sfâr[it, voiam s`-]i mul]umesc pentru lec]ia de tir.

|l sim]i \ntorcând capul spre ea [i \ndr`zni s`-l priveasc`.

– Fii atent`, doctore, spuse cu un aer zeflemitor. A[ putea s`

merg pân` la a-mi imagina c` femeile veterinar nu sunt pur [i simplu prost crescute [i furioase. Kate \i arunc` o privire ofensat`, dar hot`r\ s` nu-i r`spund`. Ajunser` \n apropierea casei familiei Michaels [i, la câ]iva metri de ei, Elizabeth Finch tocmai ateriza cu avionul. Dup` un scurt semn din cap \n direc]ia \nso]itorului s`u, Kate plec` \n fug` spre pist`.

86

HELEN RAY

Elizabeth nu oprise imediat motorul [i Kate se repezi spre

cabina pilotului pentru a deschide u[a. Dar zâmbetul radios \i \ncremeni pe buze când o v`zu pe Elizabeth pe jum`tate pr`bu[it` pe scaun. |n`l]` cu mare greutate capul pentru a adresa un zâmbet jalnic \n direc]ia lui Kate. Pilotul avea tenul p`mântiu [i ochii de obicei de un albastru atât de intens, erau aproape sticlo[i. Speriat` de starea evident alarmant` a prietenei sale, Kate \ntoarse capul spre cas` pentru a striga cât o ]inea gura:

– Edwin!

Acesta cobor\ cele dou` trepte pe care tocmai le urcase [i se gr`bi spre avion, \n timp ce Kate pip`ia fruntea Elizabethei.

– Nu te nelini[ti, Kate, murmur` slab bolnava schi]ând un gest

pentru a cobor\ din aparat. Este iar blestemata asta de malarie.

– Sst! Nu spune nimic [i stai lini[tit`, protest` blând Kate.

P`streaz`-]i puterile. Edwin li se al`tur` gâfâind [i, f`r` s` piard` timpul punând \ntreb`ri inutile, o lu` pe Elizabeth \n bra]e pentru a o a[eza cu delicate]e pe p`mânt. Sus]inut` de fiecare parte de infirmierii s`i improviza]i, aceasta putu s` mearg` astfel spre locuin]`. Febra puternic` [i starea sa de epuizare nu erau de-ajuns pentru a o face s` tac` [i \njura cât putea acele boli tropicale care au \ndr`zneala nes`buit` s` te anihileze \n clipele cele mai nepotrivite. Sattima, supraveghind \naintarea ciudatului trio porni \n \ntâmpinarea lor, pentru a-[i propune ajutorul.

S~RUTUL INTERZIS

87

– Edwin, spuse atunci Kate, dac` \mi dai cheile Land Roverului t`u, m` pot duce s`-mi iau trusa.

Nici nu-[i termin` fraza [i Edwin \i \ntinse cheile ma[inii, iar Kate, \ncredin]ând partea sa de povar` Sattimei, porni \n fug` peste pista de aterizare. Mai pu]in de un sfert de or` mai târziu, era \ntoars` [i Sattima o preced` de-a lungul coridorului t`cut.

– Se simte mai bine? \ntreb` Kate cu o voce \ngrijorat`.

– Mi-e team` c` nu, doctore Shannon, declar` tân`ra african` \n [oapt`.

– Ar trebui s`-mi spui Kate, protest` tân`ra femeie. Protocolul acesta m` \nnebune[te! Sattima râse.

– Nu e[ti ca celelalte femei albe pe care le cunosc, doctore

Tr`s`turile contrariate ale lui Kate se destinser` \n fa]a farmecului naiv al \nso]itoarei sale.

– Nu [tiu dac` este un compliment, r`spunse ea, dar prefer s`-l consider ca atare. Mul]umesc, Sattima.

Sattima o introduse \ntr-o \nc`pere vast`, cu obloanele \nchise [i Kate se gr`bi spre patul din aram` pe care era \ntins` bolnava. Elizabeth era cuprins` acum de frisoane puternice [i de necontrolat, simptome clasice ale malariei.

– |i trebuie ni[te p`turi, Sattima, ordon` Kate cu o voce

preocupat`. Cred c` va fi o criz` sever`. |n clipa \n care scoase o

sering` din trus`, Elizabeth deschise ochii.

88

HELEN RAY

– |mi vei face o injec]ie, nu-i a[a? bomb`ni aceasta. Asta m` va

\nv`]a minte s` te recomand ca noul nostru medic!

– Sst! o \ntrerupse Kate. |]i fac o injec]ie pentru c` rezultatul

este mai rapid decât cu alte medicamente. |ncheindu-[i sarcina, Kate desp`turi peste bolnav` p`tura pe care i-o adusese Sattima. Elizabeth \[i puse mâna pe bra]ul care o

\nvelea ca pe un copil.

– Chiar \mi pare r`u c` nu te pot duce la Tsavo! Ne-am fi

distrat atât de bine! Dar nu te \ngrijora pentru animalele tale, i-am cerut lui Edwin s` piloteze \n locul meu.

– Cum? exclam` Kate cu o evident` nemul]umire. Elizabeth zâmbi cu sub\n]eles.

– Te arunc drept \n capcan`, nu-i a[a?

– Taci. E[ti foarte sl`bit` [i nu vreau s` discut cu tine, o

\ntrerupse Kate.

– Acum c` tratamentul a fost administrat, preferi s` torc sau

s` latru? \ntreb` atunci Elizabeth cu obi[nuitul s`u sim] al umorului.

– Prefer s` te odihne[ti. Cu siguran]`, e[ti cel mai indisciplinat

pacient pe care l-am \ngrijit vreodat`, fie dintre oameni, fie dintre

animale. Dup` ce-i d`du câteva recomand`ri Sattimei, Kate ie[i din

camera Elizabethei \n clipa \n care Edwin se preg`tea s` vin` s` afle ve[ti.

– Cum se simte? o \ntreb` cu o voce \ngrijorat`.

– I-am f`cut o injec]ie.

S~RUTUL INTERZIS

89

|n dou` zile ar trebui s` se simt` mai bine. Totu[i, nu va fi \n stare s` piloteze un timp. Edwin \[i \ncruci[` bra]ele pe piept cu un aer fatalist.

– |n acest caz, zarurile au fost aruncate [i te duc eu la Tsavo

dac` e[ti de acord, spuse simplu. Kate se rezem` cu spatele de u[` [i-[i ridic` o [uvi]` de p`r cu un aer demn.

– Ascult`, Edwin, \ncepu cu siguran]`, n-am deloc inten]ia

s`-]i impun B`rbatul o \ntrerupse pe un ton aproape obosit.

– Te rog, Katherine, protest` el. |n ce m` prive[te, \mi este

indiferent dac` te duc sau nu la Tsavo. Dac`-]i propun asta, este pentru c` Elizabeth mi-a cerut s`-i fac serviciul acesta. O voi face pentru ea, nu pentru tine. Kate ezit` o clip`. Nu voia s` accepte nimic de la familia Michaels; faptul de a le fi datoare, putea s`-i sl`beasc` pozi]ia \n leg`tur` cu ei. Pe de alt` parte, Elizabeth nu va fi \n m`sur` s` zboare \nainte de câteva s`pt`mâni [i crearea rezerva]iei reprezenta pentru tân`ra femeie o prioritate absolut`.

– Dac` asta este situa]ia! exclam` \n cele din urm` cu un oftat resemnat. Apoi, ad`ug` pe un ton distant.

– Oricum, voi pl`ti

– Tocmai ]i-am spus c` o fac pentru a-i face un serviciu

Elizabethei, o \ntrerupse brutal Edwin. E[ti scutit` s` devalorizezi lucrurile vorbind de bani. Cei din familia Michaels nu sunt mercenari.

90

HELEN RAY

– Cum vrei, Edwin, \ncheie Kate, cu o urm` de ironie \n voce. Vrei s` ne \ntâlnim la avion \ntr-o or`?

{i f`r` s` a[tepte r`spuns, tân`ra femeie se \ndep`rt` cu pas hot`rât. La intrare, se \ntâlni cu Ford Michaels.

– Ia te uit`! Katherine! exclam` el surprins. M` a[teptam s-o v`d pe Elizabeth. Dup` o clip` de ezitare, ad`ug`, observând-o cu un aer

gânditor:

– Oare trebuie s` \n]eleg c` ai inten]ia s` ne faci frecvent vizite ca \ntre vecini? Ca \ntotdeauna \n defensiv`, Kate se \ntreb` dac` \ntrebarea b`trânului b`rbat era ironic`, sau pur [i simplu amabil`, apoi, considerând c` acesta nu putea s` fie vorba de bun`voin]`, ripost` cu un aer \n]epat:

– M` \ndoiesc c` v` dori]i prezen]a mea, care nu poate decât

s` v` reaminteasc` trecutul. Ford p`li [i Kate regret` imediat r`utatea sa gratuit`. Se preg`tea s` bâiguie ni[te scuze, când Ford d`du din cap cu un aer enigmatic, constatând:

– Cât de mult \i semeni, Katherine!

Ne[tiind ce s` r`spund`, tân`ra femeie salut` stânjenit` [i

plec` \n fug` \n direc]ia propriului teritoriu.

Capitolul 5

O or` mai târziu, Kate ajunse lâng` avion, \nso]it` de Jomo,

fiecare purtând o mic` geant` de c`l`torie.

– Sunt gata! strig` \n direc]ia lui Edwin, care tocmai efectua

verific`rile necesare. B`rbatul \n`l]` capul de la joja de ulei [i miji pleoapele pentru a o examina cu insolen]` pe tân`ra femeie. P`rul str`lucitor \i c`dea \n cascad` pe umeri. Purta un pulover alb, o jup` din pânz` kaki [i sandale f`r` toc, cu curele. Totul era perfect potrivit stilului de c`l`torie, dar totu[i indiscutabil feminin. Observându-l pe Jomo care ]op`ia de \ncântare al`turi de Kate, Edwin spuse pe un ton sarcastic:

– N-am inten]ia s` te agresez, doctore Shannon. Nu era

necesar s`-]i aduci gard` de corp.

– Jomo este asistentul meu, r`spunse calm tân`ra femeie,

hot`rât` s` nu se mai \nfurie, cum o f`cuse de prea multe ori \n cursul dimine]ii.

92

HELEN RAY

– Foarte bine, s` mergem, r`spunse Edwin f`r` s` renun]e la

aerul s`u ironic. Dup` ce le aranj` bagajele \n bunc`r [i-l instal` pe Jomo \n cabin`, veni \n cabina pilotului, pentru a i se al`tura lui Kate, care ocupa scaunul copilotului. Foarte firesc, se aplec` spre ea pentru a o ajuta s`-[i lege centura de siguran]` [i mâinile li se atinser`, reamintindu-i lui Kate insuportabila emo]ie de la lec]ia de tir. Atunci, respinse aproape cu brutalitate bra]ul lui Edwin, bâiguind:

– Pot s` m` descurc foarte bine singur`, mul]umesc.

Cu un aer \nc`p`]ânat, se a[ez` confortabil \n scaun, pentru a nu se mai mi[ca pân` la decolare. Dar când sim]i ro]ile desprinzându-se de sol, curiozitatea fu mai puternic` [i, cu fruntea lipit` de geam, \ncepu s` priveasc` interesat` vastul domeniu care se \ndep`rt` pân` c`p`t` aspect de mochet`. Curând, l`sar` la stânga uria[ul munte Kenya [i luar` direc]ia

sud-est, spre frontiera tanzanian`. Survolar` câmpurile de piretru cu flori ca z`pada, paji[tile ca smaraldul ale terenurilor \nalte,

Tân`ra femeie nu se putu \mpiedica

s` se gândeasc` emo]ionat` c` aceast` natur` puternic` ad`postea o comoar` fabuloas` de specii animale. Un zâmbet \ncântat \i flutura pe buze când \[i \ndrept` \n mod reflex privirea spre \nso]itorul s`u. Acesta ]inea comenzile cu st`pânire, lini[tit [i Kate se surprinse din nou admirându-i destoinicia. P`rea evident c` Edwin f`cea parte dintre acei in[i care excelau \n toate lucrurile.

câmpiile ro[ii arse de soare

S~RUTUL INTERZIS

93

Ca [i când \i ghicise gândurile, b`rbatul \ntoarse capul, o observ` pe Kate o clip`, cu un amestec de interes [i ne\ncredere, apoi exclam` nu f`r` provocare:

– Presupun c` nu te mul]ume[ti s` consim]i s` tragi, vei vrea de acum s` \nve]i s` pilotezi? Se \ntrerupse, ca pentru a-[i st`pâni un hohot de râs [i,

pentru prima dat`, Kate avu sentimentul c` avea un fel de c`ldur` \n ochii ca ambra. Apoi, Edwin ad`ug`:

– De fapt, n-a[ fi surprins s` aflu c` odinioar` erai dintre acele feti]e insuportabile care c`utau f`r` \ncetare s` se amestece \n jocurile b`ie]ilor.

– Mul]umesc pentru compliment, exclam` Kate.

Dar nu se putu \mpiedica s` râd` din toat` inima. De fapt, se sim]ea mult mai relaxat` acum, când era departe de Ndege Hills, teatrul ostilit`]ilor lor [i nu mai era imperios

necesar s` adopte o atitudine agresiv` pentru a se proteja. Poate din acest motiv ad`ug` repede:

– Dar ai ghicit exact, mi-ar pl`cea s` \nv`] s` pilotez.

Edwin l`s` atunci comenzile [i, ar`tând man[a care se afla \n

fa]a lui Kate, spuse simplu:

– D`-i drumul. Este u[or: ape[i pe man[` [i avionul coboar`, tragi [i urc` din nou. |i explic` apoi cum s` execute un viraj:

– O u[oar` ap`sare cu piciorul drept pe palonier, man[a la

dreapta [i aparatul se \nclin` la dreapta pentru a-[i schimba

direc]ia.

94

HELEN RAY

Avionul astfel aplecat \n partea pasagerei, \i permise o vedere mai impresionant` a p`mântului care p`rea c` de-abia se mi[c` sub ei. Kate reper` o turm` de animale care se deplasau l`sând \n urm` un enorm nor de praf. – Cred c` sunt elefan]i! exclam`, \n culmea \ncânt`rii. |i putem vedea mai de aproape? |n loc de r`spuns, Edwin relu` comenzile, ap`s` cu putere man[a amplificând unghiul de \nclinare al aripilor pentru ca avionul s` coboare \n spiral` \n stratul atmosferic. Cu cât coborau mai mult, Kate distingea mai bine pielea ridat` a enormelor animale ale c`ror urechi uria[e fluturau \n vânt \n ritmul galopului lor prin câmpia pustie. Nu erau la mai mult de [aizeci de metri de sol când Edwin puse \n sfâr[it cap`t coborârii, redresând pozi]ia. Kate era tulburat` de fericire. Era ca [i când Edwin \i permisese s` descopere libertatea exaltant` pe care ]i-o d`deau aripile [i fu aproape dezam`git` când avionul ajunse din nou la altitudinea de croazier`. Acum survolau parcul din Tsavo [i curând, Edwin f`cu un tur de pist` deasupra imobilelor administrative \nainte de a ateriza u[or pe terenul privat. |nc` nu avuseser` timp s` elibereze pista, c` un Jeep maro ie[i din hangar pentru a le veni \n \ntâmpinare [i, câteva clipe mai târziu, schimbau strângeri de mân` cordiale cu un african zâmbitor, scund, care se prezent` cu cel mai distins accent de la Oxford.

S~RUTUL INTERZIS

95

– Matthew Arap, asistentul directorului rezerva]iei. Bine a]i

venit la Tsavo, doctore Shannon. N-am vrut s` captur`m oryxii

\naintea venirii dumneavoastr` deoarece ni se p`rea mai pu]in ra]ional s` le preg`tim inutil prea devreme pentru c`l`torie. Dac` sunte]i de acord, propun s` mânc`m de prânz, apoi, vom merge \mpreun` s` captur`m animalele.

– Este o idee excelent`, afirm` Kate. V` voi cere doar s`-mi

l`sa]i timp s`-mi pun o ]inut` mai adaptat` la safari. O or` mai târziu, plecar` prin vastul parc natural la bordul Jeepului decapotabil. Kate era a[ezat` \n fa]`, \ntre Matthew Arap [i Edwin, iar Jomo, cu ochii mari de pl`cere, era singur pe scaunul din spate. I se \ncredin]ase paza a trei pu[ti [i le ]inea cu amândou` mâinile, cu ]eava \ndreptat` spre cer, ca ni[te suli]e masai. |n spatele lor rula un camion vechi la bordul c`ruia trebuia s` fie \nc`rcate antilopele. Din când \n când, Kate z`rea o impala cu pielea aurie, sau o zebr` cu crupa lat` [i acest spectacol al unui paradis inviolabil o fermeca. Brusc, reper` o ceat` de lei la orizont. Grupa]i pe un dâmb mic, la umbra unui salcâm, unii \[i observau domeniul leg`nându-[i cu non[alan]` cozile, \n timp ce ceilal]i, s`tui cu siguran]` dup` ce devoraser` o victim` nefericit`, dormeau ca ni[te pisici mari lene[e. |n acea clip`, tân`ra femeie se surprinse identificându-l pe Edwin cu aceste animale puternice. "Ca [i ele, este un vân`tor, se gândi. {i el este obi[nuit s`-[i foloseasc` instinctul, inteligen]a [i viclenia pentru a dejuca

96

HELEN RAY

adversarul. Cum s` nu te temi s` fii nimicit de un ins atât de

puternic? Dac` se hot`r`[te s` m` atace, nu dispun de nici o arm` pentru a m` ap`ra". Vocea agitat` a ghidului lor \ntrerupse cursul gândurilor care o preocupau pe Kate.

– Iat`-le, doctore Shannon! La stânga, privi]i-le! O turm` de

oryx. Cele dou` vehicule \ncetinir` imediat pentru a se apropia la

pas pân` la aproximativ treizeci de metri de antilope, \n timp ce Kate \[i ]inea respira]ia, atât era de emo]ionat` s` vad` \n sfâr[it cu proprii ochi aceast` specie devenit` atât de rar`. |[i imagina deja o pereche din aceste animale gra]ioase \n libertate pe p`mânturile sale [i de-abia \[i st`pâni ner`bdarea. "Oare ce a[tept`m?" era gata s` \ntrebe. Dar Edwin fu mai repede decât ea. S`rise deja peste portiera vehiculului \n mers [i, punând mâna pe pu[ca pe care i-o \ntinsese Jomo, \ntreb`:

– Ce fel de cartu[e sunt \n aceste pu[ti, domnule Arap? Cu un

zâmbet galant \n direc]ia lui Kate, [oferul Jeepului replic`:

– Doctor Shannon fiind autoritatea profesionist` mi se pare

c` ea r`spunde. Flatat` de aceast` dovad` de \ncredere, Kate explic`:

– Cartu[ele con]in un anestezic numit M-99, folosit \n cantitate foarte mic`. Dar folosirea produsului este foarte delicat`, deoarece unele animale sunt mai sensibile la el decât altele. {i se [tie de exemplu c` la greutate egal`, animalele s`lbatice merit` o doz` mai mare decât animalele domestice.

S~RUTUL INTERZIS

97

– Presupun c` dorin]a de a-[i p`stra libertatea este suficient`

pentru a \nt`ri rezisten]a unei fiin]e vii, suger` Edwin pe un ton

aparent banal.

– Este adev`rat, recunoscu Kate coborând din vehicul.

Matthew Arap \i \ntinse o pu[c`.

– Vre]i s` trage]i primul foc, doctore? \i propuse. Kate se

preg`tea s` refuze propunerea când Edwin merse mai departe:

– D`-i drumul, doctore, insist`, sfidând-o pe tân`ra femeie cu

privirea. Astfel provocat`, Kate nu putea s` nu accepte. Puse mâna pe o pu[c` [i, dup` ce verific` dac` era bine plasat cartu[ul, ridic` piedica [i o rezem` de um`r cum o \nv`]ase Edwin. Din nefericire, când \ncepu s` ocheasc`, observ` cu consternare cât` dreptate avusese Edwin s` pretind` c` o ]int` este mai greu de atins când este \n mi[care. P`rea imposibil s` ]in` un animal \n colimator mai mult de o frac]iune de secund`. Era pe punctul s` se descurajeze, când Edwin murmur` \n spatele ei:

– |ncearc` s` sim]i mi[carea antilopei [i urm`re[te-o cu corpul t`u. Nu r`mâne \ncremenit` ca o statuie. P`rea s` se amuze mult de situa]ie [i Kate, r`nit` \n amorul propriu, strânse din din]i jurând s` nimereasc` ]inta cu orice pre]. Cu aten]ie, ridic` din nou pu[ca, pentru a se concentra asupra mi[c`rilor unuia dintre animale. |n sfâr[it, reu[i s`-l ]in` \n colimator [i, cu inima palpitând, ap`s` pe tr`gaci. Scoase un strig`t de bucurie când \n]elese c`-[i atinsese ]inta, bucurie care nu fu cu nimic diminuat` de faptul c` animalul,

98

HELEN RAY

atins \n coaps`, nu se pr`bu[i imediat [i trebui urm`rit cu jeepul aproape cinci minute \nainte de a putea fi capturat.

– Mul]umesc, Edwin, spuse simplu tân`ra femeie când

animalul fu \n camion. Când se puse problema neutraliz`rii celui de-al doilea animal, Matthew Arap se \ntoarse spre Kate cu un aer \ntreb`tor. Refuzând cu un semn hot`rât din cap, aceasta \i

\ntinse pu[ca lui Edwin.

– Tirul meu stângaci ne-a permis s` facem o plimbare

fermec`toare, declar` ea râzând [i cred c` ar trebui s-o \nmân`m acum expertului. Edwin p`ru surprins de discursul m`gulitor, dar lu` totu[i arma din mâinile tinerei femei. Rezemat` de capota Jeepului, Kate \l observ` \n timp ce se preg`tea s` trag`. Corpul atletic perfec nemi[cat [i profilul s`u aspru cu tenul bronzat \i aminteau tinerei femei o sculptur` cioplit` \n piatr` [i, ca de fiecare dat` când se l`sa tulburat` de energia lui Edwin, sim]i urcând \n ea un val de dorin]` intens`. Tocmai \[i rezemase pu[ca de um`r [i ]intea cu siguran]`. O secund` mai târziu trase [i fragila femel`, atins` deasupra um`rului, se pr`bu[i pe loc. Când se \ntoarser` la cl`dirile administrative, aflar` c` directorul parcului de-abia sosise [i dorea s`-[i primeasc` vizitatorii. Kate [i Edwin fur` introdu[i \ntr-un birou vast, mobilat modest, dar ai c`rui pere]i erau acoperi]i \n \ntregime cu uria[e h`r]i topografice, reprezentând cei dou`zeci de mii de kilometri p`tra]i ai parcului natural.

S~RUTUL INTERZIS

99

Directorul, un b`rbat binevoitor, cu p`rul c`runt, se ridic` de la birou pentru a le veni \n \ntâmpinare. – Doctore Shannon, spuse \ntinzând mâna spre tân`ra femeie. Sunt \ncântat s` v` cunosc.

– V` datorez mul]umiri recunosc`toare, r`spunse Kate.

Apoi, ar`tându-l pe Edwin, ad`ug`:

– Permite]i-mi s` vi-l prezint pe Edwin Michaels, care a avut

amabilitatea s` piloteze avionul pân` aici. Prietena noastr`

Elizabeth Finch sufer` de o criz` acut` de malarie.

– Considera]i c`-mi pare cu atât mai r`u cu cât am avut grij`

s`-i cump`r marca sa preferat` de gin! Dar nu-l vom l`sa s`

a[tepte prea mult, declar` el \ntinzându-i mâna lui Edwin. Michaels? repet` \ncruntându-se. Numele nu-mi este str`in. Am cunoscut odinioar` un Ford Michaels. R`spundea de regiunea central`.

– Este tat`l meu, preciz` Edwin.

– Foarte bine. A]i ales de asemenea calea politicii?

– Nu, r`spunse Edwin. Nu ne mai ocup`m decât de planta]iile

noastre de cafea [i sarcina este suficient de grea. Mai ales când

trebuie, ca acum, s` lupt`m \mpotriva efectelor devastatoare ale secetei. Aluzia era direct` [i Kate ar fi devenit cu siguran]` b`nuitoare f`r` r`spunsul oportun al directorului. – Datorit` oamenilor curajo[i [i \nc`p`]âna]i ca dumneavoastr` [i ca Elizabeth Finch a devenit Kenya o na]iune, spuse acesta cu c`ldur`. Apoi se \ntoarse spre Kate [i ad`ug`:

100

HELEN RAY

– Am motive \ntemeiate s` cred c` merge]i deja pe urmele lor, doctore Shannon.

Kate \ndr`zni o privire \n direc]ia lui Edwin [i privirile li se \nfruntar` f`r` amabilitate o clip`. Apoi, tân`ra femeie se \ntoarse din nou spre interlocutorul s`u.

– Este singura mea inten]ie, afirm` cu autoritate.

– Trebuie s` v` spun cât admir proiectul dumneavoastr`,

doctore, relu` directorul. {ti]i cât` importan]` acord`m faunei

noastre. Din nefericire, depindem de creditele votate de guvern [i de aceea suntem gata s` facem tot ce ne st` \n putere pentru a favoriza formarea de rezerva]ii particulare, asemenea celei pe care ave]i inten]ia s-o amenaja]i. Asta m` determin` s` v` explic de ce am ]inut atât de mult s` v` \ntâlnesc. Se opri un timp pentru a-[i invita vizitatorii s` se a[eze.

– A[ vrea s` v` propun o a doua pereche de antilope,

continu` directorul. Este vorba despre o specie deosebit de rar`,

numit` nyala mun]ilor [i condi]iile climaterice din rezerva]ia dumneavoastr` \mi par a oferi exact de ce au nevoie aceste

animale pentru a se \nmul]i mai bine. Cu o condi]ie, desigur, s` le pute]i proteja de leoparzi, care sunt du[manii lor ereditari. Ce crede]i despre propunerea mea, doctore?

– Ce cred! exclam` Kate \n timp ce ochii \i str`luceau de \ncântare. Este o propunere fantastic`!

– Foarte bine. |n acest caz, trebuie s` rezolv`m o mic` problem`. L`s` creionul cu care se juca de câteva minute.

S~RUTUL INTERZIS

101

– Avionul Elizabethei este prea mic pentru a putea transporta patru cu[ti, relu` directorul. Va trebui s` v` \ntoarce]i la Nyeri cu ma[ina. Sunt dispus s` v` \mprumut un vehicul [i s` v` dau unul din asisten]ii no[tri tineri s` v` \nso]easc`, iar ulterior ne vom gândi la condi]iile de \ntoarcerea avionului. Dar ve]i avea oare curaj s` face]i aceast` c`l`torie epuizant`, care reprezint` dou`sprezece ore de drum? Kate nu mai [tia ce s` spun` [i un voal de dezam`gire \i \ntunec` ochii. Era limpede c` va trebui s` refuze propunerea. |ntr-adev`r nu putea face singur` aceast` c`l`torie lung` [i nu se punea problema s`-i cear` un nou serviciu lui Edwin. Dar acesta din urm` nu-i d`du timp s` refuze oferta. – Asta nu pune nici o problem`, r`spunse el, pe un ton non[alant. Kate se \ntoarse brusc spre el pentru a-l \ntreba din priviri, dar Edwin r`mase imperturbabil. Se ridic` [i Kate \l imit`, mul]umindu-se s` observe \n t`cere contrastul dintre cei doi b`rba]i care-[i strângeau mâinile. Unul, omul de afaceri impecabil \mbr`cat \ntr-un costum de in bej [i cel`lalt, omul p`durilor, cu p`rul ciufulit [i fa]a t`b`cit` de soare. – S` mergem s` c`ut`m animalele [i s` plec`m f`r` s` pierdem timpul, spuse Edwin adresându-se tinerei femei. |n câteva ore se va \nnopta [i putem spera s` ne oprim pentru a dormi. Kate nu privea f`r` nepl`cere acel mod al lui de a pretinde brusc s` conduc` opera]iunile, dar gândindu-se mai bine, trebui

102

HELEN RAY

s` admit` c` \nso]itorul s`u avea o mai profund` experien]` a Africii decât ea. |n consecin]`, se mul]umi s` accepte cu rezerv`. Kate se g`si \nc` o dat` instalat` \n vehicul \ntre doi b`rba]i. Edwin, de data aceasta la stânga, la volan, [i Jomo la dreapta, ghemuit lâng` portier` [i dormind profund. Kate \[i \n`bu[i un c`scat, \n timp ce o nou` gaur` \n drum o proiect` f`r` menajamente spre [ofer. |n ciuda zgâl]âielilor, \i era din ce \n ce mai greu s` r`mân` treaz` [i când pleoapele \i

devenir` prea grele, renun]` s` lupte, pentru a a]ipi \n sfâr[it, \n câteva minute. Se trezi când soarele era deja foarte jos la orizont, pentru a constata spre marea sa ru[ine c` avea capul a[ezat pe um`rul lui Edwin. Jenat`, se \ndrept` imediat. Kate se sim]ea epuizat`, murdar` [i pe punctul s`-[i arate oboseala când v`zur` o mic` p`dure.

– Unde suntem? \ntreb` cu interes sporit.

– Este o mic` oaz` pe care o [tiu, pentru c` m-am oprit deseori acolo \n perioada \n care conduceam safariurile, r`spunse Edwin. Camionul nu se oprise complet când Kate ie[i din cabin` pentru a merge s` capete ve[ti despre proteja]ii s`i. Terrence,

tân`rul delegat de directorul parcului s` \nso]easc` echipa, tocmai se \ntindea ca o pisic` atunci când tân`ra femeie urc` pe platforma acoperit` cu prelat`.

– Cum se simt pensionarii no[tri? \ntreb` ea.

– Foarte bine, memsahib, replic` tân`rul dezvelindu-[i din]ii de un alb str`lucitor. Dorm ca ni[te bebelu[i.

S~RUTUL INTERZIS

103

Dup` ce se asigur` c` antilopele oryx dormeau \nc` destul de adânc [i c` ritmul respira]iei lor era satisf`c`tor, Kate s`ri jos, pentru a merge s`-[i dezmor]easc` picioarele. Aerul era rece [i noaptea frem`ta de un concert de cântece de p`s`rele, marcat de strig`tele r`gu[ite ale babuinilor din dep`rtare. Trecuse ceva mai mult de o jum`tate de or` pân` când Kate se \ntoarse lâng` camion, pentru a constata, spre marea sa uimire, c` un fel de tab`r` fusese deja instalat`. Dou` corturi fuseser` ridicate [i un foc de tab`r` trosnea voios. Jomo, \n picioare \n fa]a fl`c`rilor, supraveghea un ceainic mare din aluminiu.

– Este aproape gata, memo'a'b daktari! anun]` tân`rul.

– Ce este aproape gata, Jomo? \ntreb` Kate.

– Baia dumneavoastr`! spuse el cu mândrie. Bwana Michaels

pretinde c` primul lucru care trebuie f`cut pentru o doamn` \n tab`r`, este o baie. Altfel, este nesuferit` toat` seara. O duse \n spatele camionului care fusese a[ezat un paravan \n fa]a unui baobab ale c`rui ramuri joase ]ineau un burduf enorm, aproape plin. Pe un taburet pliant a[ezat al`turi de copac se aflau un prosop [i o savonier`, cât [i geanta de c`l`torie a lui Kate. |ndat` ce Jomo disp`ru dup` ce golise ultima oal` cu ap` cald` \n recipient, Kate, \n ciuda oric`rei pudori, se dezbr`c` rapid [i intr` \n baia improvizat`. Desigur, confortul l`sa \nc` de dorit, dar Kate nu mai f`cuse un du[ cald de s`pt`mâni \ntregi [i

104

HELEN RAY

acesta i se p`rea o adev`rat` \ncântare. Un zâmbet recunosc`tor

pentru Edwin \i flutura pe buze \n timp ce contempla fericit` calea lactee deasupra capului s`u. Edwin! |n timp ce apa [iroia de-a lungul spatelui, tân`ra femeie \[i aminti brusc de mângâierea puternic` a mâinilor sale fierbin]i pe [oldurile ei, când o \mbr`]i[ase cu pasiune \n c`su]`. Sim]i din nou o dorin]` de nest`pânit \n adâncul fiin]ei sale. Nevoia fizic` de Edwin era ca o necesitate instinctiv` de a umple un gol \n trupul s`u, la care se ad`uga sentimentul tulbur`tor al unei emo]ii mai profunde. "Ce proast`!" se mustr` \n sinea sa. "Este suficient s`-[i dezv`luie brusc un aspect generos al persoanei sale, pentru ca s` m` cred imediat \ndr`gostit` de el!" Câteva minute mai târziu, \mbr`c` un chimonou de m`tase verde pe care-l luase \n geanta de c`l`torie [i, descul]`, ie[i din baia de ocazie pentru a se al`tura \nso]itorilor s`i. Edwin era singur. A[ezat \n fa]a focului, era cu spatele [i Kate se apropie neauzit`.

– Trebuie s` remarc c` te gânde[ti la toate! exclam` ea f`r` ocoli[uri.

Surprins, Edwin se \ntoarse, \n`l]` capul [i ochii \i alunecar` de-a lungul ve[mântului u[or care se mula pe silueta lui Kate.

– Du[ul a fost bun? o \ntreb` \n loc de r`spuns.

– Minunat, afirm` Kate cu o afectare inten]ionat moderat`,

a[ezându-se al`turi de el pentru a-[i apropia picioarele de c`ldura pl`cut` a fl`c`rilor.

S~RUTUL INTERZIS

105

Edwin \ntinse bra]ul spre sticla de vin, umplu dou` pahare din tabl` [i-i \ntinse unul lui Kate.

– Pentru nop]ile africane! propuse cu mali]ie, ridicându-l pe

al s`u.

– S` poat` fi \ntotdeauna la fel de frumoase, ad`ug` kate cu o

voce grav`. Sosi apoi timpul mesei, când Jomo veni s`-i serveasc` \n fa]a focului, plecând din nou discret. kate devor` cu poft` con]inutul

farfuriei sale [i, când ridic` ochii spre Edwin, \[i d`du seama c` o observa cu aten]ie.

– Sunt mul]umit c`-]i place cum g`tesc, glumi b`rbatul.

– A fost delicios!

– Sote din carne de vit` la cutie, cabernet care poart` o dat`,

anun]` Edwin punând mâna pe sticla de vin pentru a o servi. Pentru a-l scuti s` se aplece, Kate \i \ntinse paharul. Atunci, el \[i puse mâna r`mase liber` peste cea a lui Kate, ca pentru a stabiliza recipientul \n timp ce-l umplea. Tulburat` la culme de aceast` atingere nea[teptat`, tân`ra femeie se gr`bi s` pun` paharul lâng` farfurie [i se ridic` pentru a-[i domoli agita]ia. |n timp ce Edwin contempla cu intensitate silueta sa gra]ioas`, Kate se \ndep`rt` de aria luminat` de fl`c`ri pentru a merge s` se refugieze \n umbra lini[titoare. Dar, dac` vântul u[or al nop]ii \i r`corea obrajii \nfierbânta]i, nu-i putea domoli dorin]a care ardea \n ea. {i, când Edwin veni s` i se al`ture \n \ntuneric, trebui s` fac` apel la toat` voin]a sa pentru a-[i ascunde emo]ia.

106

HELEN RAY

– Ce loc lini[tit! reu[i \n sfâr[it s` articuleze tân`ra femeie. Veneai deseori aici?

Tu

– Aproape \n fiecare lun`. Dar atunci atmosfera era mai pu]in lini[tit`, recunoscu Edwin râzând. |n principiu, eram \nso]it de cei trei asisten]i ai mei [i de cinci sau [ase clien]i boga]i, \nso]i]i de so]ii \ncânt`toare, care se plictiseau de moarte. Foarte des,

preferau s` se intereseze de persoana mea decât de safari. Kate aproape tres`ri [i inima i se strânse de gelozie, dar \n

acela[i timp voia totu[i s` afle mai mult. A[a c` se auzi replicând cu pref`cut` dezinvoltur`:

– S` nu-mi poveste[ti c` le alungai din cortul t`u dac` veneau s`-]i m`rturiseasc` plictiseala \n mijlocul nop]ii! Edwin ridic` din umeri cu indiferen]`.

– Sunt b`rbat, Katherine, \i r`spunse. O femeie frumoas`

reprezint` \ntotdeauna o mare tenta]ie.

– Cu atât mai mult dac` reprezint` fructul oprit, nu se putu

st`pâni s` replice tân`ra femeie, imaginându-[i o defilare de fiin]e superbe \n fa]a cortului lui Edwin.

– Ai dreptate, murmur` b`rbatul printre din]i.

Renun]ase la non[alan]a sa [i Kate observ` cu surprindere c`

strângea maxilarele atât de puternic, \ncât obrajii i se scofâlciser` sub pome]ii proemine]i. P`rea prad` unei mânii reci, c`reia ea nu-i \n]elegea motivul. O m`sur` o clip` cu o privire dur`, apoi, vârându-[i mâinile \n buzunare, se \ntoarse exclamând peste um`r:

– Noapte bun`, pe mâine.

S~RUTUL INTERZIS

107

– Edwin, a[teapt`! protest` Kate \n timp ce el se \ndep`rta.

Edwin se \ntoarse \ncet [i-[i a]inti asupra tinerei femei o privire ostil`. Kate chiar nu [tia de ce-l strigase. Poate pentru a \ncerca s` alunge acea brusc` ne\n]elegere? Se apropie \ncet de

el [i-[i a]inti asupra lui ochii limpezi ca o frumoas` diminea]` de iarn`.

– Nu mi-ai l`sat timp s`-]i mul]umesc, \ncepu cu timiditate. Ai

f`cut foarte mult pentru mine, \ncepând de diminea]`. Edwin \ncerc` s-o \ntrerup` pe un ton ursuz.

– }i-am spus deja

– {tiu ce mi-ai spus, Edwin, \l \ntrerupse cu autoritate. Dar ce

ai f`cut merge dincolo de promisiunea fa]` de Elizabeth [i-]i sunt

recunosc`toare. De diminea]`

armisti]iu. N-am r`spuns, dar acum, sunt de acord. {i, cu un zâmbet sincer, \i \ntinse mâna. Se l`s` o t`cere lung`, ap`s`toare, apoi parc` \mpotriva voin]ei sale, Edwin i-o \ntinse pe a sa [i când palmele li se atinser`, fu ca un curent electric care trecu \ntre ei. |n loc s` strâng` mâna tinerei femei, b`rbatul o ridic` u[or

\n p`dure, ai propus un

spre fa]a sa. Cu inima palpitând, Kate \i sim]i r`suflarea cald` atingându-i pielea delicat` a \ncheieturii [i-i privi ochii care str`luceau ca ai unei fiare care-[i reperase prada.

– E[ti prea frumoas`, Katherine, murmur` Edwin cu o voce

r`gu[it`. Un b`rbat ar putea s` fac` orice pentru tine. – Este oare un compliment? spuse Kate, tulburat` de atingerea buzelor lui Edwin pe degetele sale.

108

HELEN RAY

Dar citi \n ochii s`i un asemenea amestec de dorin]` [i de

dispre], \ncât se sim]i brusc vulnerabil`, parc` goal` [i f`r` ap`rare.

– Ia-o cum vrei, bomb`ni Edwin \n timp ce puse mâinile pe

umerii lui Kate, ca [i când avea inten]ia s-o resping` cu violen]`. Dar \n loc de asta, b`rbatul o trase la pieptul s`u, cu nesfâr[it`

\ncetineal`. Cu pleoapele plecate, tân`ra femeie a[tept` s` simt` bumbacul fin al c`m`[ii sale lâng` obraz, apoi propriile degete atinser` cu \ncântare bustul musculos [i descheie nasturii ve[mântului u[or pentru a intra \n sfâr[it \n contact cu pielea

ferm` [i cald` a lui Edwin. Kate fu str`b`tut` de un fior puternic de dorin]` când mâna lui Edwin i se a[ez` pe ceaf`. Pe pip`ite, acesta \i scoase agrafele din coc, apoi o strânse gata s-o sufoce, \nfundându-[i fa]a \n p`rul desf`cut.

– Oh, Katherine, morm`i ca [i când \i era greu s`-i rosteasc`

numele. Mâinile \i alunecar` de-a lungul spatelui \n timp ce-i atinse pieptul cu buzele tremurând. Era ca [i când c`uta s` exploreze fiecare p`rticic` a trupului tinerei femei. |i \nl`n]ui talia fragil`, apoi urc` u[or \ntr-o mângâiere

\ncânt`toare pentru a se opri asupra rotunjimii sânilor. Apoi, ca [i când se temea s-o piard`, o strânse cu \nfl`c`rare lâng` el. Atunci, \nnebunit`, Kate r`spunse cu pasiune \mbr`]i[`rii sale.

– Edwin, [opti Kate ridicând capul spre el.

Dar nu putu spune mai mult, deoarece gura avid` a lui Edwin pusese deja st`pânire pe a sa.

S~RUTUL INTERZIS

109

Cuprins` de un val de fericire inexprimabil`, \[i d`du seama c` era gata s` i se d`ruiasc` trup [i suflet [i risc` s` renun]e la orice pruden]` pentru a deveni de bun`voie prada lui. F`cu atunci un efort supraomenesc s` se desprind` de el.

– Nu, Edwin, murmur`, gâfâind. Ajunge. Nu sunt una dintre

frumoasele cliente din safari, gata s`-[i distreze ghidul doar

pentru o noapte.

– Atunci, la ce bun m` tentezi? replic` Edwin cu o voce gâtuit` de mânie.

– Aveam dreptate; pentru tine, totul nu este decât un joc,

murmur` Kate. Nu te gânde[ti niciodat` la ziua de mâine. – Oare cum s` m` gândesc la ziua de mâine, când m` obsedeaz` trecutul? o \ntreb` el, vizibil tulburat. Kate ridic` ochii spre el, cu uimire. Oare ce voise s` spun` prin asta? {i atunci, f`r` o vorb`, Edwin o ridic` de la p`mânt pentru a o duce pân` la cel mai mic dintre corturi. Ajun[i \n`untru, b`rbatul \[i a[ez` povara u[oar` pe patul \ngust de campanie [i, cu o mi[care \ntru totul fireasc`, desf`cu cordonul chimonoului.

Materialul m`t`sos alunec` pe umerii goi ai tinerei femei [i Edwin \ngenunche \n fa]a ei pentru a-[i plimba buzele pe pieptul \nfiorat.

– Edwin, te rog, \l implor` respingându-l blând. Mergi prea

repede. Nu

– Te doresc, [opti acesta \mbr`]i[ând-o cu voluptate pe Kate.

Nu-]i po]i imagina cât de mult te doresc.

\n]eleg.

110

HELEN RAY

Acele cuvinte fur` ca o mângâiere r`spunzând propriei dorin]e care-i umplea inima, dar Kate ghici intuitiv c` nu i se adresa decât \n calitate de \nlocuitoare a unui fel de fantom` care se ridica \ntre ei. Dar buzele lui Edwin erau din nou pe sânii s`i [i, \nl`turându-[i b`nuielile, tân`ra femeie se abandon` s`rutului intens [i pasionat, mâinilor magice care \i atingeau pieptul care respira greu [i apoi se aventurar` tot mai jos, aprinzând \n trecerea lor pielea m`t`soas` a lui Kate. Tân`ra femeie, subjugat` cu totul propriei dorin]e, nu-[i putu re]ine un geam`t r`gu[it. Dând capul pe spate, se oferi f`r` rezerve s`rut`rilor pasionate. Brusc, avu loc un moment de extrem` confuzie. Se auzi un bubuit surd, iar p`mântul parc` \ncepu s` tremure. Imediat alarmat, Edwin se ridic` repede pentru a merge s` deschid` fermoarul cortului, dar \n aceea[i clip` ]`ru[ii laterali fur` smul[i de trecerea unei mase invizibile [i pânza se pr`bu[i peste Kate. Aceasta \l auzi pe Edwin cerându-i lui Jomo s`-i aduc` o pu[c`, apoi restul evenimentelor se \mbinar` \ntr-un fel de vacarm general, \n timp ce tân`ra femeie \ncerca s` se elibereze din capcana de pânz`. Se auzi zgomot de pa[i, o \mpu[c`tur` [i, câteva clipe mai târziu, tocmai se rula pânza sub care era prizonier` [i Kate se afl` nas \n nas cu Edwin [i cu cei doi tineri africani care râdeau. – Ei bine? \ntreb` ea cu demnitate, nu f`r` s`-[i dea seama de ridicolul situa]iei. Din fericire, avusese prezen]a de spirit s`-[i \mbrace mânecile chimonoului [i s`-[i lege cordonul.

S~RUTUL INTERZIS

111

– Nimic grav, r`spunse Edwin de-abia st`pânindu-[i un hohot

de râs. Era un pui de hipopotam r`t`cit. Focul de tab`r` l-a speriat, dar am reu[it s`-l alung`m [i \mpu[c`tura \l va descuraja

s` se \ntoarc`.

Se apropie de Kate [i o lu` de talie, spunând:

– |]i voi instala un pat \n camion, lâng` antilopele tale. Astfel, vei putea dormi lini[tit`.

– Dar de ce n-a[ putea r`mâne \n cortul t`u? protest` Kate.

– Ar fi prea periculos, ripost` b`rbatul cu ambiguitate.

Ochii \i str`luceau \nc` de dorin]`, dar era ca [i când \[i

revenise brusc, temându-se el \nsu[i s` fie victima pericolului la care f`cea aluzie. Dup` ce instal` un pat de campanie \n camion, sub privirea furioas` a lui Kate, Edwin o s`rut` degajat pe frunte \n timp ce murmur` cu o urm` de ironie \n voce:

– Somn u[or, dulce Katherine.

"Dulce Katherine", \[i repet` aceasta, uluit`, dup` ce se \ntinse \n \ntuneric. Clipa lor de pasiune \mp`rt`[it` se transformase \ntr-o ridicol` fars` \n stil african, care-i d`duse timp lui Edwin s`-[i pun` din nou armura de indiferen]`. "Oare unde ne vor duce toate astea?" se \ntreb` tân`ra femeie, \n timp ce-[i atinse instinctiv cu degetele buzele arzând \nc` de s`rut`rile fierbin]i ale lui Edwin.

Capitolul 6

Kate se trezi din somn la efluviile de parfum de mosc ale

tovar`[ilor s`i de noapte. Parfumul persistent al antilopelor oryx

\i aminti o clip` de perioada \n care, copil`, \i pl`cea s` se a[eze

\n grajdul de vite al m`tu[ii, care avea o ferm` \n valea din Sacramento. Deschise cu regret ochii [i reveni imediat la realitate. Atunci \[i aminti de seara cu Edwin [i de sfâr[itul s`u lamentabil.

"Lucrurile ar fi putut fi foarte diferite dac` n-am fi fost \ntrerup]i", constat` cu regret. Pân` la urm` se desp`r]iser` ca ni[te str`ini. Totu[i, cum vor putea pe viitor s` se considere astfel, dup` ceea ce se petrecuse \ntre ei? Cu un oftat de neputin]`, tân`ra femeie arunc` p`tura pentru

a merge s`-[i vad` proteja]ii. Erau \nc` sub [ocul drogului [i dormeau un somn suficient de profund, \ncât Kate consider` inutil s` le administreze o nou` injec]ie.

S~RUTUL INTERZIS

113

Dup` ce \mbr`c` pantalonii din pânz` [i un ve[mânt din tricot pe care le adusese \n bagaj, s`ri din camion pentru a se apropia de tab`r`. Spre marea sa surpriz` observ` c` focul era deja aprins. Un delicios miros de cafea plutea \n aerul rece al dimine]ii, dar locul era pustiu. Se duse atunci pân` la micul râu pe care-l z`rise \n ajun, \n spatele perdelei de arbori. La orizontul \ndep`rtat, cerul forma un dom de m`tase moart`, \n care se amestecau nuan]e de roz [i albastru delicat. Efectul era minunat de luminos [i naiv, dar Kate [tia c`, \n curând, soarele nemilos va face s` dispar` pl`cerea acelui spectacol.

Dup` o rapid` toalet` revigorant` \n apa cristalin`, Kate se \ntoarse \n tab`r` \n mers u[or. Totu[i, r`mase \n loc z`rindu-l pe Edwin, \n picioare \n fa]a focului, privind fl`c`rile cu un aer gânditor. Purta ni[te pantaloni bej, din catifea reiat` [i o c`ma[` cu carouri maro, care-l f`cea s` semene mai mult cu un angajat agricol decât cu un plantator bogat [i influent. |n timp ce-l observa, Kate \ncepu s` spere: numai s` nu fie din nou \nchis \n

Poate mai exista \ntre ei o u[oar`

mutismul [i indiferen]a sa

complicitate? Dar speran]a \i disp`ru la privirea glacial` pe care i-o adres`

când o v`zu apropiindu-se. Kate \n]elese atunci c` b`rbatul acela distant [i arogant nu avea nici o leg`tur` cu \ndr`gostitul atent care o ]inuse \n bra]e, \n ajun.

– Bun` ziua, Katherine, spuse acesta pe un ton indiferent.

– Bun` ziua, Edwin, r`spunse ea cu un oftat resemnat.

114

HELEN RAY

Apropiindu-se de foc, tân`ra femeie puse mâna pe cafetier` pentru a se servi, apoi cu paharul cald \n mâini, se instal` pe un scaun pliant. Cu pleoapele pe jum`tate \nchise, adulmec` \ncântat` aroma lichidului fierbinte, a[teptând cu un amestec de amuzament [i \ngrijorare ca Edwin s` ia ini]iativa de a rupe t`cerea.

|n acest timp, \nso]itorul s`u p`rea prad` unei mari stânjeneli [i privirea i se plimba de la fa]a tinerei femei, la copacii care-i \nconjurau, f`r` s` se poat` hot`r\ s` vorbeasc`.

– Kate, \ncepu el \n sfâr[it. M-am trezit de mai multe ore [i

m-am gândit bine. Am s`-]i fac o propunere. Kate f`cu ochii mari, surprins`, \n timp ce o voce mic` din adâncul ei o sf`tui s` dea dovad` de cea mai mare pruden]`. Hot`rât` s` nu-i u[ureze sarcina, a[tept` \n t`cere s`-[i expun` propunerea. Atunci, pe un ton calm [i decis al unui om de afaceri, Edwin continu`:

– A[ vrea s` ne vinzi domeniul t`u.

Gestul tinerei femei de a duce paharul la buze r`mase suspendat \n aer [i-l privi stupefiat` pe Edwin.

– Katherine, m` auzi? insist` b`rbatul cu o voce autoritar`.

Cred c`-]i putem face o propunere mai mult decât generoas`. "Personaj odios!" \[i spuse ea mânioas`, \n timp ce-[i servea o nou` por]ie de cafea. Rezistând totu[i dorin]ei de a se \nfuria, r`spunse cu o voce ascu]it`:

– N-am traversat jum`tate din glob pentru a-mi vinde p`mânturile familiei Michaels, Edwin.

S~RUTUL INTERZIS

115

Oare n-ai \n]eles c` nu m` intereseaz` banii? Tocmai \mi joc via]a [i cariera. Edwin p`rea amuzat de aceast` manifestare de demnitate ofensat`.

– Nu m-ai l`sat s` termin, relu` el. Voiam s`-]i propun de

asemenea s` r`mâi pe teren \n calitate de responsabil` cu fauna

p`mânturilor \nalte. Motivul pentru care-]i cer s` vinzi este simplu: ]in ca acest domeniu s` r`mân` sub controlul de necontestat al familiei Michaels.

– Sub control! [uier` Kate cu dispre]. Cu scopul de a fi

angajata voastr`, nu-i a[a, Edwin? Cu scopul de a putea dispune [i de mine [i de p`mânt? Dac` a[ accepta, n-a[ mai avea nici un fel de statut [i mi-a[ pierde orice drepturi. Edwin oft`, iritat.

– Chiar e[ti \nc`p`]ânat`, exclam` trecându-[i nervos o mân`

prin p`rul ciufulit. Kate se ridic` pentru a se apropia de el.

– Cred c` mi-am exprimat pozi]ia f`r` ambiguitate, \nc` de la \nceput, declar` ea.

– Spune-mi, Katherine, oare asta nume[ti tu un armisti]iu? o \ntreb` b`rbatul pe un ton afectat.

– Permite-mi s` contest no]iunea de armisti]iu, dac` pentru

tine const` \n a pretinde concesii, f`r` s` faci nici una, replic`

tân`ra femeie cu vehemen]`. De fapt, mânia \i permitea lui Kate s` suporte mai u[or dezam`girea care-i strângea inima.

116

HELEN RAY

|n ciuda soarelui care str`lucea acum cu toat` puterea [i a jarului cu lic`riri ro[ietice de la picioarele sale, Kate se sim]ea \nghe]at` pân` la os. Era ca [i când amintirea serii lor magice disp`ruse ca un fum. Când Edwin vorbise s` fac` pace, n-o f`cuse decât cu scopul de a favoriza tranzac]iile sale materiale, [i Kate observ` cu am`r`ciune c` nu avea nimic de-a face cu sentimentele. Se gândise oare c` scurtele momente de pasiune pe care le \mp`rt`[iser`, cuvintele tandre pe care le murmurase, nu fuseser` altceva decât o comedie destinat` s-o fac` mai maleabil`? |n acea clip`, Terrence veni \n fug`:

– Menos'a'b daktari! Repede! Se mi[c`! Uitând de \nfruntarea cu Edwin, Kate se repezi spre camion urmat` de b`iat [i, câteva clipe mai târziu, fiecare din cele patru animale primise o doz` suplimentar` de tranchilizant. Dar numai dup` ce le verific` pulsul [i fu sigur` c` dormeau normal Kate fu u[urat`. Când se ridic`, \[i d`du seama c` Edwin nu \ncetase s-o observe \n tot acest timp pe care-l acordase \ngrijirii proteja]ilor s`i.

– E[ti feroce ca o tigroaic` ce-[i ap`r` puii, nu-i a[a,

Katherine? remarc` el pe un ton \nc`rcat de sub\n]elesuri.

– Cred c` \ncepi s` \n]elegi, replic` tân`ra femeie cu

siguran]`. M` voi bate pentru a ap`ra ce-mi apar]ine. Po]i s` m`

crezi. {i s` crezi de asemenea c` m` voi bate cu tot atâta \nver[unare ca tine.

S~RUTUL INTERZIS

117

Dar sub cuvintele hot`râte, r`mânea vie durerea unei crunte dezam`giri. |n timp ce fusese gata s` i se d`ruiasc` trup [i suflet, Edwin nu f`cuse decât s` se joace cu naivitatea sa. Oare cum putuse fi atât de nebun` \ncât s` aib` din nou \ncredere \ntr-un b`rbat?

***

"Aproape am ajuns!" constat` Kate cu satisfac]ie. |ntr-adev`r, camionul tocmai se angajase pe drumul pe care o luase ea pentru prima dat` câteva s`pt`mâni mai \nainte, \ntrebându-se nu f`r`

\ngrijorare cum va fi primit` de familia Michaels. Pe viitor nu se mai punea problema, deoarece cuno[tea foarte bine r`spunsul. Soarele era foarte jos la orizont când vehiculul se opri \n fa]a locuin]ei familiei Michaels, spre marea u[urare a pasagerilor obosi]i [i plini de praf.

– Dac` nu vezi nici un inconvenient, Edwin, spuse Kate,

mi-ar pl`cea s` intru o clip` pentru a vedea cum se simte Elizabeth.

– De ce a[ vedea un inconvenient \n asta? replic` b`rbatul pe un ton mieros. E[ti \ntotdeauna binevenit` la noi.

– Nu m` \ndoiesc! \l ironiz` tân`ra femeie, aruncându-i o

privire furioas`, \nainte de a se \ndrepta cu pa[i hot`râ]i spre

cas`.

118

HELEN RAY

– Intr`! Intr`! strig` Elizabeth auzind-o pe Kate b`tând la u[a

camerei sale. M` plictisesc de moarte. Sunt zile \ntregi de când nimeni n-a venit s`-mi vorbeasc` Apari]ia lui Kate [i a lui Edwin \n mijlocul \nc`perii \i \ntrerupse monologul. Se alarm` imediat \n fa]a chipurilor lor pline de praf [i moarte de oboseal`.

– Ce-ai f`cut cu avionul meu, tinere? \l \ntreb` pe Edwin cu un aer indignat.

– |]i va fi trimis la Nairobi, r`spunse acesta calm. Ne-am \ntors cu camionul. Ochii Elizabethei \ncepur` s` str`luceasc` de curiozitate.

– Povesti]i! le ordon` a[ezându-se mai confortabil pe perne.

|n timp ce Kate evoca pe scurt aventura lor, i se p`ru c` Elizabeth citea printre rândurile povestirii sale cu o uimitoare

perspicacitate. {i când termin`, bolnava \ncheie cu un aer atot[tiutor:

– Este extraordinar, directorul `sta. {tiam c` nu ne va abandona.

Kate b`nui ni[te inten]ii vag ascunse ale prietenei sale, dar se feri s` fac` cea mai mic` remarc`. Luând cel mai profesional ton posibil, declar`:

– Mi-ar pl`cea s` [tiu cum te sim]i, Elizabeth. S` [tii c` dac`

nu e[ti rezonabil`, va trebui s`-]i administrez o nou` injec]ie. Kate \[i lu` r`mas-bun de la pacient` [i se instal` la volanul camionului dup` ce-i recuperase pe Jomo [i pe Terrence, care o a[teptaser` zbenguindu-se veseli \n piscin`.

S~RUTUL INTERZIS

119

|n clipa \n care \ncerca s` prind` de bine de r`u viteza \ntâi, Edwin cobor\ non[alant treptele de la intrare, pentru a se apropia de vehicul.

– D`-te la o parte, Katherine, \i ordon` cu siguran]` prin

geamul l`sat. Te conduc pân` la baraj.

– Nu, mul]umesc, replic` aceasta printre din]i. Ai f`cut deja

destul pentru mine. La revedere. Reu[i \n sfâr[it s` intre \n viteza \ntâi cu un trosnet \nsp`imânt`tor [i camionul \ncepu s` \nainteze u[or. Curând, Kate \l putea vedea pe Edwin \n oglinda retrovizoare exterioar`, cu mâinile \n [old, privind-o \ndep`rtându-se cu un aer nemul]umit.

***

Zilele care urmar` trecur` foarte repede. Dup` ce ]inuse cele dou` nyala timp de o s`pt`mân` \n ]arc, Kate le l`sase \n p`dure, dar antilopele oryx erau \nc` sub protec]ia sa. Hot`râse s` le acorde cel pu]in [ase s`pt`mâni pentru a le permite s` se obi[nuiasc` \n aceast` regiune nou`. Kate \[i f`cuse obiceiul s` mearg` s` le viziteze \n vastul lor ad`post \n fiecare diminea]`, dup` micul dejun, iar \n acea diminea]` se trezise atât de devreme, \ncât soarele era \nc` ascuns de mun]i când ajunse la \ntâlnirea de fiecare zi.

120

HELEN RAY

Gra]ioasele antilope erau pe zi ce trece tot mai pu]in

nervoase [i tân`ra femeie constat` cu satisfac]ie c` recâ[tigaser` greutatea pe care o pierduser` prin schimbarea mediului lor obi[nuit. Cu siguran]`, vor putea fi trimise \n scurt timp \n libertate. Gândurile \i fur` \ntrerupte de zgomotul unor pa[i pe pietri[ul de la nivelul inferior, \n apropiere de baraj. "Edwin!" se surprinse sperând Kate. Trecuser` dou` s`pt`mâni de când p`r`sise planta]ia la volanul camionului, dup` un salut pu]in amabil, dar refuza s` recunoasc` \n ce m`sur` dorea s`-l revad`. Recuno[tea tot mai mult c` ar putea \mp`r]i atât de multe lucruri dac` ar avea \n]elepciunea s` uite trecutul [i dac` ar fi acceptat s` regleze diferendul \n leg`tur` cu proprietatea \n mod amabil. Dar erau amândoi prea pasiona]i pentru a [ti s` dea dovad` de ra]iune. Cu inima palpitând, Kate se apropie de marginea promontoriului care domina barajul. Un b`rbat tocmai se a[eza pe mica banc` acoperit` de mu[chi. Era Ford Michaels. Kate cobor\ \n grab` colina, pentru a merge s` i se al`ture.

– Bun` ziua, domnule Michaels! exclam` amintindu-[i, nu

f`r` ru[ine, impertinen]a cu care se comportase ultima dat` când se \ntâlniser`.

– Bun` ziua, Katherine, \i r`spunse b`rbatul. Dac` a[ fi [tiut

c` e[ti atât de matinal`, nu mi-a[ fi permis s` vin. Odinioar`, mi

se \ntâmpla deseori s` m` instalez pe banca aceasta pentru a vedea r`s`ritul soarelui.

S~RUTUL INTERZIS

121

– M-am trezit devreme pentru a merge s`-mi v`d antilopele, spuse tân`ra femeie a[ezându-se lâng` Ford.

– Presupun c` vor sfâr[i prin a fi trimise \ntr-o zi sau alta \n de[ertul de origine, se hazard` el cu un brusc interes. Fa]a lui Kate se anim`.

– Da, dac` guvernul poate garanta c` vor fi protejate. Altfel, vor r`mâne aici [i se vor \nmul]i.

– {i vei fi mândr` de munca ta!

Neputând \n]elege dac` era vorba de o manifestare sarcastic` sau de simpatie, Kate se mul]umi s` admit`:

– Sunt mândr` de munca mea de fiecare dat` când o fac cu

con[tiinciozitate. Apoi, ca [i când \[i d`du seama cât de lipsit de amabilitate era r`spunsul s`u, ad`ug` zâmbind:

– Cunoa[te]i antilopele oryx, domnule Michaels?

– Nici vorb`! Cunosc aproape toate animalele africane, r`spunse Ford ridicând din umeri. Am vânat timp de atât de mul]i ani!

– {i acum nu mai vâna]i?

Ford avu un zâmbet resemnat.

– Nu mi-au pl`cut niciodat` safariurile, recunoscu, deoarece

consider c` nu este sportiv s` ]inte[ti dintr-un vehicul \n mi[care.

A[a c`,

am renun]at de ani de zile la acest sport.

Din nefericire, asta este tot ce-mi permitea artrita mea

– V` lipse[te?

– Evident c` nu! protest` b`trânul b`rbat scuturând din cap.

122

HELEN RAY

Am renun]at când am \n]eles c` nu mai eram capabil s`

nimeresc toate focurile. Nu exist` spectacol mai dureros decât cel al unui animal r`nit, care fuge \ngrozit prin jungl`, pân` \n clipa \n care reu[e[ti s`-l ucizi. Acest aspect al vân`torii este dezgust`tor. Kate era surprins` de aceast` manifestare de compasiune. |[i aminti atunci de episodul cu bivolul [i cu Edwin [i de precizia admirabil` a tirului s`u.

– Dumneavoastr` l-a]i \nv`]at pe Edwin s` se foloseasc` de o pu[c`? \l \ntreb`. Ford d`du din cap râzând. – Da, când avea [ase ani. Era deja un b`ie]el hot`rât. {i \nc`p`]ânat!

– V` cred cu u[urin]`, coment` tân`ra femeie râzând de

asemenea. Soarele se ridicase deasupra mun]ilor [i apari]ia lui provoc` parc` o destindere \n raporturile lor, [tergând ceea ce-i mai desp`r]ea. Ford \ncepu s`-[i evoce copil`ria, na[terea sa prematur` pe Canalul de Suez \n timp c` p`rin]ii erau \n vacan]`, teama mamei sale când un leopard venise s` dea târcoale leag`nului. La rândul s`u, Kate vorbi despre California, despre ferma m`tu[ii sale Norma, cu cai [i vaci, care f`cuser` s` apar` voca]ia sa de veterinar, cât [i dragostea sa pentru via]a simpl`. Sporov`ir` ca ni[te prieteni vechi, când brusc, Ford exclam` \n mod complet nea[teptat:

S~RUTUL INTERZIS

123

– Simt o afec]iune pentru tine, Katherine. Voiam s-o [tii. Este un sentiment pe care nu l-am sim]it niciodat` fa]` de

Jacquelyn

Nu [tiu dac` po]i s` \n]elegi.

Kate \l privi cu uimire, incapabil` s` r`spund`.

– Pari surprins`, feti]a mea, relu` Ford cu o voce r`gu[it`.

Poate e[ti \nc` prea tân`r` pentru a \n]elege c` pasiunea poate

avea atât de pu]ine leg`turi cu sentimentele tandre. Oft` profund [i concluzion`:

– Am acceptat s` fiu sclav [i doresc ca cei care-mi sunt dragi

s` nu comit` aceea[i gre[eal`.

– {i ca Edwin s` corecteze gre[elile din trecut, \ncheie lini[tit`

Kate. Apoi, cu buzele strânse, ad`ug`:

– Dar nu v` teme]i c`, dimpotriv`, aceste gre[eli se repet`?

Fred o privi cu intensitate.

– Tu nu e[ti Jacquelyn, draga mea copil`. Acum, sunt sigur de

asta. Pe de alt` parte, tarele trecutului nu-[i pun sistematic

amprenta asupra viitorului. Kate se ridic`.

– |mi pare r`u, domnule Michaels, f`cu ea, dar \n cazul de

fa]`, asta s-a \ntâmplat. {i regret cu atât mai mult cu cât [i eu am

foarte mult` afec]iune pentru dumneavoastr`. {i plec` f`r` s`-i lase lui Ford timp s` r`spund`.

***

124

HELEN RAY

Din fericire, Kate fu suficient de ocupat` \n timpul zilelor care urmar` pentru a nu se gândi prea mult la prietenia pe care ea [i Ford \ncercaser`, f`r` rezultat, s-o stabileasc` \ntre ei. Când nu se ocupa de animale, muncea cu Jomo la instalarea \mprejmuirii care trebuia s`-i \nconjoare proprietatea. Kate pusese s` i se aduc` de la Nairobi ]`ru[i, cantit`]i imense de cuie [i kilometri de sârm` ghimpat`, iar curtea sem`na cu un depozit de materiale de construc]ie. Dar, cu cât muncea mai mult, cu atât mai mult i se p`rea tinerei femei c` nu vor ajunge niciodat` la cap`tul chinurilor lor f`r` ajutor. A[adar hot`r\ c` venise timpul s` se \ntoarc` la Kerinyagga pentru a-l \nfrunta pe b`trânul vr`jitor Kendo. Trebuia neap`rat s` [i-l fac` aliat; astfel, va \nceta s` se opun` planurilor sale [i le va permite s`tenilor s`-i dea o mân` de ajutor. Când opri Peugeotul plin de praf \n fa]a pu]ului din sat, Kate fu \ntâmpinat` cu un entuziasm [i mai ame]itor decât la prima sa vizit`, deoarece se r`spândise zvonul c` reu[ise s` trateze ochiul lui Jomo. {i mamele \ncepur` imediat s` stea la coad` \n fa]a ma[inii, pentru ca domni[oara daktari s` le \ngrijeasc` [i lor copiii. Kate \[i deschise trusa [i \ncepu treaba. |n timp ce examina erup]ii cutanate, t`ieturi [i alte suferin]e, \l z`ri pe b`trânul vr`jitor care o observa de la distan]`. P`rea c` [chioap`t` u[or [i piciorul stâng p`rea umflat. Dup` ce dezinfect` ultimul bebelu[, Kate \[i \nchise trusa [i se duse firesc \n direc]ia b`trânului.

S~RUTUL INTERZIS

125

– Bun` ziua, domnule Mberi, spuse cu un zâmbet gra]ios.

– Kendo, o corect` el pe un ton ar]`gos. Mi se spune Kendo

[i sunt un b`trân venerabil, respectat.

– Kendo, accept` bine dispus` tân`ra femeie. Sunt sigur` c` v`

pot trata piciorul umflat. Observând mai de aproape piciorul vr`jitorului, era aproape sigur` c` suferea de erizipel. Cuno[tea

bine aceast` infec]ie, pentru c` o tratase de nenum`rate ori, \n special la câini [i pisici [i [tia c` antibioticele \i veneau u[or de hac.

– Am leacul care v` trebuie \n trus`, relu` sco]ând o sering`

[i o fiol` de penicilin`. Kendo privi instrumentele cu ne\ncredere. Nu voia nici o

rela]ie cu aceast` rival`, totu[i, piciorul \n f`cea s` sufere crunt de mai multe zile [i toate po]iunile sale nu reu[iser` s`-l u[ureze. Kate \i ghici deruta [i a[tepta \n t`cere. Dup` un timp, b`trânul se hot`r\.

– De acord, o anun]` ca [i când \i f`cea o imens` favoare.

Veni]i \n colib`. Vr`jitorul nu voia s`-[i piard` prestigiul

l`sându-se tratat \n fa]a s`tenilor de femeia alb`. Kate \l urm` \ntr-o \nc`pere \ntunecat`, mobilat` cu un

taburet [i o saltea din paie. Kendo se supuse injec]iei f`r` s` crâcneasc` [i când tân`ra femeie \[i \nchise trusa, o privi cu uimire.

– Asta este tot? o \ntreb`.

– Nu, se gr`bi Kate s` r`spund`, va trebui s-o mai facem de

dou` ori la interval de dou`zeci [i patru de ore, altfel leacul nu

va da rezultate.

126

HELEN RAY

Spre marea sa surpriz`, Kendo accept` cu un aer \n]eleg`tor.

– |n]eleg, f`cu el. {i eu folosesc leacuri similare pentru a alunga farmecele. Uneori, asta \mi cere mai multe zile. Dintr-o dat`, Kate era considerat` coleg` [i nicidecum o rival`.

– Evident, r`spunse tân`ra femeie pe un ton solemn. Voi veni

s` v` v`d mâine la aceea[i or`. Dup` a treia vizit`, piciorul lui Kendo se dezumflase sensibil.

Vr`jitorul i se adresa \nc` lui Kate cu arogan]`, dar nu mai era nici cea mai mic` manifestare de ostilitate \n comportamentul s`u [i dup` ce tân`ra femeie \i f`cu ultima injec]ie, merse pân` la a o invita s` se a[eze cu el pe pragul colibei sale. Câteva minute mai târziu, un vecin chemat le servi dou` ce[ti cu bere cald` [i un fel de mâncare local, numit irio, compus dintr-un amestec de m`lai gri[at [i piure de fasole, \nvelit \ntr-o frunz` de bananier. Dup` ce terminar` masa, Kendo \[i aprinse pipa [i \ncepu s` fumeze cu un aer meditativ.

– Ah! B`rba]ii `ia de la Ndege Hills! exclam` \n sfâr[it, pe un ton plictisit.

– Cei doi Michaels? \ntreb` Kate, curioas`.

– Arogan]i afurisi]i, preciz` el cu emfaz`.

Ghicise rela]iile dificile ale lui Kate cu proprietarii de la

planta]ie [i asta \i a]â]a curiozitatea. Pentru a-i stimula confiden]ele, el ad`ug`:

– |[i imagineaz` c` sunt proprietarii \ntregului teritoriu.

– Erau, \ntr-o anumit` perioad`, ripost` cu pruden]` Kate.

S~RUTUL INTERZIS

127

Ignorându-i \ntreruperea, Kendo relu`:

– Sunt puternici [i vor s`-mi fure respectul s`tenilor. Dar pe

mine trebuie s` m` respecte s`tenii! De altfel, când b`trânul b`rbat alb era responsabilul regiunii, a f`cut lucruri urâte. Aten]ia lui Kate fu imediat treaz`.

– Ce vrei s` spui, Kendo? \ntreb`.

Dar acesta \[i continu` monologul.

– {tiu cum s`-mi recap`t puterea, morm`i. Trebuie ca fiul

meu Andrew s-o ia de so]ie pe fata Sattima. Ei o trateaz` ca pe o rud`. Kate \[i re]inu un zâmbet. A[adar, Kendo era gata s` joace

rolul de mijlocitor \n scopul organiz`rii unei c`s`torii destinate s`-i foloseasc` propriile interese! De fapt, chiar dac` motiva]iile b`trânului b`rbat nu erau dintre cele mai onorabile, era obligat` s` recunoasc`, ideea unei c`s`torii \ntre tineri era bun`, chiar dac` Andrew nu-[i manifestase \nc` un entuziasm debordant fa]` de timida tân`r` fat`.

– Dar dac` Andrew nu vrea s` se c`s`toreasc`? suger` Kate,

brusc \ngrijorat` la ideea c` Sattima putea s` sufere o crunt`

decep]ie.

– Andrew trebuie s` fac` ce-i cere tat`l s`u, decret` Kendo pe

un ton irevocabil. Kate era gata s` protesteze, dar [tia c` era inutil s` se \mpotriveasc` b`trânului vr`jitor, cu atât mai mult cu cât avea nevoie s` r`mân` \n gra]iile sale. A[a c` abord` cu timiditate subiectul care o preocupa, dar venerabilul b`trân nu era un b`rbat care s` cedeze.

128

HELEN RAY

– Vom vedea, r`spunse cu un u[or gest al mâinii. Vom vedea. {i Kate trebui s` plece doar cu aceast` asigurare.

***

Totu[i, \n timpul zilelor care urmar`, num`rul pensionarilor lui Kate nu \nceta s` sporeasc`. Kendo nu le permisese \nc` alor s`i s` munceasc` pentru tân`ra femeie, dar le permisese s`-i aduc` animale r`nite sau r`t`cite. A[a c`-i aduser` o antilop` mic` dik-dik, cu ochii mari de culoarea ametistului, apoi o antilop`-vac`, având p`rul argintiu, r`nit` la un picior, [i numeroase alte patrupede pe care Kate le primea cu aceea[i team` c` \ntr-o zi i se va aduce un animal de dimensiuni exagerate, sau pur [i simplu nervos, deoarece proprietatea nu era \nc` \nchis` [i \mprejmuirea nu putea fi complet terminat` \nainte de câteva s`pt`mâni, chiar luni, dac` ajutorul \ntârzia s` vin`. |ntr-o diminea]`, \n timp ce se ocupa de cur`]enia \n ]arcuri, un african foarte \nalt, \nf`[urat \ntr-o cap` de culoare nedefinit` veni s-o g`seasc`. Nu era un ]`ran kikuyu. Pome]ii deosebi]i [i ansul fin, aminteau de o gravur` egiptean` [i Kate \n]elese c` trebuia s` fie vorba de un cioban masai. – Bun` ziua! exclam` Kate cu amabilitate, \n timp ce se \ntreba despre motivul vizitei sale.

S~RUTUL INTERZIS

129

Africanul ridica mâna \n semn de salut [i capa \i alunec` de pe um`r, descoperind un bust negru ca abanosul.

– Sunte]i femeia doctor care cump`r` animale? o \ntreb` \n swahili. Intrigat`, tân`ra femeie \ncuviin]` cu un semn din cap.

– V-am adus un tembo, \i spuse.

Kate tres`ri.

– Un elefant! exclam` \n culmea agita]iei. Unde este?

B`rbatul \i ar`t` colina cu un gest [i Kate, urm`rind cu privirea direc]ia indicat`, z`ri un elefant ascuns pe jum`tate de un copac. Era foarte slab [i i se vedeau coastele prin pielea groas`, \nc` acoperit` cu puf.

– {i mama sa? \ntreb` Kate.

– Moart`. Seceta.

– Ce pre] cere]i?

Masaiul se \ncrunt` [i Kate ghici c` d`duse dovad` de o grav` lips` de etichet`, abordând f`r` ocol subiectul principal al conversa]iei. Atunci, f`r` s` insiste mai mult, \i propuse b`rbatului s-o urmeze pân` la cas`. |l invit` s` se a[eze pe verand`, dar africanul refuz`, spunând c` prefera s` r`mân` \n curte. Când Kate \i propuse o gustare, accept` cu mare pl`cere [i, \nc` \n picioare \n mijlocul cur]ii, devor` cu poft` trei sandvi[uri [i un pachet de biscui]i. Kate b`nui atunci ce orientare trebuia s` dea conversa]iei lor [i, dup` nesfâr[ite fraze ocolite, b`rbatul o f`cu s` \n]eleag` pe tân`ra femeie c` dorea s` schimbe elefantul pe mâncare.

130

HELEN RAY

{i astfel, Kate \[i cump`r` primul elefant cu pre]ul a dou` kilograme de zah`r, cinci kilograme de f`in` [i un borcan mare de cafea instant. |l botez` pe nou-venit Mtoto, "bebe" \n swahili [i deveni imediat principalul obiect al preocup`rilor [i \ngrijirilor sale. Dup` o s`pt`mân`, datorit` hranei echilibrate pe care i-o preg`tea cu aten]ie, privirea elefantului deveni mai pu]in stins` [i pielea p`rea mai pu]in lipit` pe coaste. Iar când \l v`zu b`l`cindu-se stângaci \n noroiul din marginea lacului artificial, Kate \n]elese c` via]a protejatului s`u nu mai era \n pericol. Pe deplin mul]umit` s`-l salveze, Kate nici m`car nu se \ntreb` \n acea zi la ce se expunea oferind ad`post zbenguielilor unui pui de dou` sute de kilograme

Capitolul 7

Strada principal` din Nyeri era plin` de camioane, Jeepuri [i biciclete care se deplasau \n toate sensurile, iar Kate de-abia \ndr`znea s` respire, atât era de jenat` de praf [i de vaporii de benzin`. Ora[ul se m`rise considerabil de când, copil`, tr`ise aici cu p`rin]ii, dar p`strase acel aspect pu]in rafinat al unui avanpost de pionieri. Kate se \mbr`c` totu[i ca o or`[eanc` pentru aceast` ocazie. Purta o rochie dintr-un material imprimat \n culori gri [i negru, u[or r`scroit` pe umeri [i sandale negre din curele. "Cochet`ria este uneori un defect foarte pl`cut", \[i spuse când se v`zu \ntr-o oglind` dintr-o vitrin`. Se sim]ea bine dispus` [i [tia c` ma[ina sa aflat` \n pan` la proprietarul garajului nu era de-ajuns s`-[i fac` gânduri posomorâte. |n definitiv, nu era vorba decât de o scurgere la radiator [i mecanicul \i promisese s-o repare pentru mijlocul dup`-amiezii.

132

HELEN RAY

Dup` ce f`cuse cump`r`turi, Kate se duse la coafor pentru

simpla pl`cere de a se sim]i bine [i a gusta dintr-un confort pl`tit. L`sându-[i mâinile manichiuristei, se delect` sim]ind curgându-i pe p`r o ap` pe care n-o \nc`lzise pe ma[ina cu lemne [i \n timp ce coafeza se extazia \n fa]a superbului p`r al clientei sale, Kate \[i spuse c` \n mod sigur petrecuse prea mult timp printre animale [i prea pu]in \n compania fiin]elor omene[ti. |ntr-adev`r, n-o mai v`zuse pe Elizabeth decât o singur` dat` dup` vindecarea sa, deoarece se aflau \n plin sezon turistic [i pilo]ii erau solicita]i ne\ncetat s` str`bat` ]ara. Desigur, r`mâneau Ford [i Sattima, care tr`iau la mai pu]in de un kilometru de ea, dar \i evita inten]ionat, deoarece erau prea apropia]i de Edwin. Nu se temea cu adev`rat s`-l \ntâlneasc`, deoarece frecventele plec`ri [i veniri ale avionului s`u, o f`ceau s` cread` c` deseori nu era acas`, ci se temea cu adev`rat de o nou` confruntare, al c`rui risc nu voia s` [i-l asume. Se temea prea mult de propria vulnerabilitate când se afla lâng` ea. |n acea clip`, ca [i când gândurile lui Kate i-ar fi provocat apari]ia, Edwin ap`ru la col]ul str`zii.

– Bun` ziua, frumoas` str`in`! exclam` el bucuros.

Era \mbr`cat cu pantaloni kaki [i un pulover galben. Kate r`mase o clip` uluit`, apoi, aruncând spre spate o [uvi]` de p`r ar`mie, replic` sigur`:

– Te por]i mai des ca mine ca un str`in, Edwin. Nu te prea vezi la Ndege Hills, \n ultimul timp.

– Oare m` spionezi? r`spunse glumind b`rbatul.

S~RUTUL INTERZIS

133

Nimerise exact [i tân`ra femeie ro[i, \nainte de a protesta cu vehemen]`.

– |n nici un caz! Dar nu m` pot \mpiedica s`-]i aud avionul decolând!

Edwin \[i aprinse o ]igar` [i \n timp ce trase un fum lung, \[i l`s` privirea s` r`t`ceasc` insolent peste umerii goi [i bronza]i ai lui Kate, o privire cald` [i distant` \n acela[i timp, despre care tân`ra femeie nu [tia ce s` cread`. |n cele din urm` rupse t`cerea.

– Am venit s` iau o pies` de la mecanicul din Nyeri. Trebuia s` fie gata de o lun` [i-mi petrec timpul h`r]uindu-l pe

proprietarul garajului s` termine repara]ia, dar n-am deloc succes. Probabil \mi lipse[te puterea de convingere.

– Sau delicate]ea, replic` tân`ra femeie, contrariat` de arogan]a interlocutorului s`u.

– Uneori e[ti de o spontaneitate dezarmant`, Katherine,

ripost` Edwin. De altfel, tata a fost foarte impresionat de asta. Kate alese s` nu sesizeze ironia.

– Este un b`rbat foarte singur, r`spunse cl`tinând din cap cu triste]e.

– Este oare o acuza]ie fa]` de mine? \ntreb` Edwin pe un ton

brusc agresiv. Sunt dou`zeci de ani de când este singur.

– Acum, tu e[ti cel care acuz`! replic` tân`ra femeie cu mânie.

– Haide, s` vorbim despre altceva, f`cu atunci b`rbatul cu o

voce \mblânzit`, ca [i când se hot`râse subit s` pun` cap`t ostilit`]ilor. {tiu o cafenea mic`, ]inut` de un francez, la doi pa[i de aici. Dac` am merge acolo, s` bem un pahar?

134

HELEN RAY

– De acord, accept` cu ironie tân`ra femeie. |ncepusem s`-mi spun c` buna educa]ie este o art` pe cale de dispari]ie.

– Rela]iile dintre un b`rbat [i o femeie nu sunt niciodat` o

art`, o corect` b`rbatul f`r` s` [ov`ie. Nu pot s` fie decât un

câmp de b`taie. |n timp ce-l urma, Kate observ` pe un ton lipsit de ironie:

– Am avut impresia c` am reu[it \n sfâr[it s` ne \n]elegem, Edwin.

F`r` s` adauge nimic, b`rbatul o lu` de bra] pentru a o introduce \n interiorul unei mici cafenele \ncânt`toare, unde fur` imediat \ntâmpina]i de o persoan` de circa cincizeci de ani, complet cheal`.

– Bun` ziua, Edwin!

Domni[oar`, f`cu el \nclinându-se \n fa]a lui Kate \n timp

ce-[i [tergea mâinile pe [or].

– Curtea interioar` este deschis`, Claude? \ntreb` Edwin.

– Desigur! Cuno[ti drumul.

– Cum a f`cut s` ajung` la Nyeri? \ntreb` Kate \n [oapt`, \n

timp ce Edwin o conducea spre curtea interioar` mic`, \n c`r`mid` ro[ie.

– Nici un loc nu este prea inaccesibil când cau]i s` fugi de o

so]ie insuportabil`, r`spunse Edwin ridicând din umeri. Ne[tiind dac` trebuia s`-l cread` sau nu, Kate \ncepu s` râd`. Câteva minute mai târziu, Claude ap`rea cu tava. Puse un Martini \n fa]a lui Kate, un whisky cu sifon \n fa]a lui Edwin, pateu [i tartine.

S~RUTUL INTERZIS

135

– Pateul este din partea casei, declar`. |n ciuda loviturilor crunte pe care mi le-a impus via]a, mi-am p`strat un suflet generos. {i disp`ru cu un mers comic, \n timp ce Kate [i Edwin izbucnir` \n râs.

– }i-e foame? \ntreb` atunci Edwin, \ntorcându-se spre

\nso]itoarea sa.

– Pateul pare delicios, dar a[ prefera un sandvi[ bun BTL!

– Un sandvi[ BTL? repet` b`rbatul, uluit.

– Da, bacon – tomate – l`ptuc`. Este o specialitate american`,

un sandvi[ enorm cu trei etaje, care se ia deseori \n loc de prânz.

– }i-e dor de ]ar`? o \ntreb` Edwin ridicându-[i paharul.

– Câtu[i de pu]in, protest` Kate cu fermitate.

Apoi, dup` o scurt` t`cere:

– Ai fost \n Statele Unite?

– Nu. Totu[i, mi-ar fi pl`cut, acum o sut` cincizeci de ani,

când indienii erau \nc` \n libertate [i când erau nenum`ra]i

bizoni pe p`[uni. Acum, nu m` mai tenteaz`. Totul este pre civilizat, prea strict.

– Totu[i, ai tr`it \n Anglia! insist` Kate.

– Insula aceea mic` de un verde pl`cut, cu platourile [i

p`[unile sale mititele? Da, am tr`it acolo un timp, dar m` f`cea s` m` simt claustrofob. A[adar, sub atitudinea autoritar` pe care o afi[a, exista un fel de fragilitate, de team`, care d`dea personajului o latur` uman` [i aceast` complexitate a caracterului nu f`cu decât s-o atrag` mai mult pe tân`ra femeie.

136

HELEN RAY

– Iube[ti Kenya, nu-i a[a? murmur` Kate, privindu-l \nduio[at`. Edwin ridic` din umeri.

– Nu cunosc nimic altceva. P`mântul \mi apar]ine [i eu

apar]in lui, nu-i nimic complicat \n asta. Ochii i se animar` de o lic`rire primejdioas` [i continu`:

– Poate vei \n]elege mai bine pe viitor de ce suport`m greu intru[ii.

sau nebunele, vrei s` spui! ripost` Kate dându-

[i seama c` scurta clip` de complicitate luase sfâr[it.

– Intrusele

– Nu da impresia c` am spus ce n-am spus, protest` Edwin.

O t`cere ap`s`toare se l`s` \ntre ei, \n timp ce Kate \[i duse

paharul de Martini la buze. Dup` un timp, vorbi:

– L-am tratat pe b`trânul Kendo, \ntr-o zi, spuse pe un ton

automat.

– Da, am aflat c` ]i-ai f`cut din el un aliat, r`spunse Edwin

printre din]i. Kate nu se putu st`pâni s` zâmbeasc` \n fa]a evidentei nemul]umiri a \nso]itorului s`u.

– Nu chiar, \l corect`. Este un b`rbat foarte suspicios [i \nsetat

de putere. Dar m`rturisesc c`, \n ciuda arogan]ei, \l g`sesc mai

degrab` captivant.

– Este un vr`jitor diabolic! exclam` Edwin, l`sându-[i paharul

cu un gest iritat. Kate \ncepu s` râd` \n hohote.

– Ford [i cu tine \l deranja]i la fel de mult cât v` deranjeaz` el! constat`. De altfel, nu ezita s` critice atitudinea lui Ford din perioada când acesta era responsabilul districtului

S~RUTUL INTERZIS

137

– Edwin strânse maxilarele [i \ntreb` cu o privire ursuz`:

– Ce ]i-a povestit exact? Tân`ra femeie se sim]i oarecum descump`nit` de tonul agresiv al \ntreb`rii.

– De ce ]i-a[ spune, dac` probabil te \nfurie? ripost` \n loc s` admit` c` b`trânul Kendo se mul]umise s` fac` o vag` aluzie.

– De-a ce te joci, Katherine? [uier` Edwin cu o furie cu greu

st`pânit`. Kate se sim]i la rândul s`u cuprins` de mânie.

– Nu joc nici un joc!

– Ultima dat` m-ai f`cut s` \n]eleg c` erai gata s` te folose[ti

de toate armele pe care le aveai la dispozi]ie, o ironiz`. Dar credeam c` vei avea scrupule s` etalezi la lumina zilei o gre[eal` comis` acum dou`zeci [i cinci de ani. Acum, tata este un b`trân. Vocea \i deveni dur`.

– Oare nu-l po]i l`sa \n pace?

Kate era n`ucit` de brusca s`lb`ticie a atacului [i de nedreptatea sa. |i venir` lacrimi \n ochi, dar le st`pâni cu hot`râre.

– |l admir [i-l respect pe tat`l t`u, Edwin. Nu doresc s`-l r`nesc.

Era ca [i cum Kate ar fi spus: "nu pe el doresc s`-l r`nesc", iar Edwin \n]elesese foarte bine. Se ridic`, arunc` pe mas` câteva monede [i spuse pe un ton sarcastic:

– Acum [tiu de ce s` m` feresc. Pozi]ia ta este clar`. Cu un zâmbet trist, ad`ug`:

138

HELEN RAY

– S` câ[tige cel mai bun, doctore!

Apoi disp`ru, l`sând-o pe tân`ra femeie singur` \n curtea interioar`, \n mijlocul pachetelor sale. Kate oft` cu ciud`. |nc` o dat` \[i pierduse cump`tul \n fa]a lui Edwin [i nu [tiuse nici s`-l \mpiedice s-o agreseze, nici s` se fereasc` de atacurile sale. P`r`si trist` cafeneaua, pentru a merge la garaj s`-[i ia ma[ina.

***

– Trei zile! repet` Kate consternat` \n fa]a capotei ridicate a Peugeotului.

– Da, domni[oar`, confirm` mecanicul. |mi pare r`u.

– Dar credea]i c` o pute]i repara \n timpul zilei!

– Nu [tiam c` radiatorul era spart. Nu poate fi reparat [i

trebuie s` merg s` caut altul la Nairobi. |n]elege]i? Kate \ncuviin]`, cu un aer obosit.

– {i presupun c` nu exist` serviciu de \nchirieri aici? insist`.

Dar orice speran]` disp`ru \n fa]a aerului complet lipsit de \n]elegere al mecanicului. "Bine\n]eles, nu sunt la Sacramento!" \[i aminti cu un zâmbet trist [i se \ndrept` spre autogar`, pentru a lua autobuzul care deservea satele de pe terenurile \nalte.

– La ce or` trece urm`torul autobuz? o \ntreb` tân`ra femeie pe o african` foarte gras`, care ducea un prunc \n bra]e.

S~RUTUL INTERZIS

139

r`spunse aceasta din urm` cu

un zâmbet dezarmant. Kate oft`, mai mult de resemnare decât de exasperare. {tia din experien]` c` africanii au un comportament complet diferit \n raport cu timpul. Pierdut` \n considera]ii filozofice despre no]iunea de timp \n

func]ie de continente, tân`ra femeie nu auzi Land Roverul decât când vehiculul plin de praf se opri \n dreptul s`u. Ridicând atunci capul spre [ofer, ochii s`i \i \ntâlnir` pe ai lui Edwin.

– Bine ai venit \n Africa, doctore, exclam` acesta sarcastic. Te

las acas`? Kate era gata s` refuze propunerea, dar ideea de a a[tepta autobuzul poate timp de mai multe ore \i \nvinse orgoliul [i, f`r` o vorb`, \[i arunc` bagajele \n spate, \nainte de a se coco]a pe scaunul pasagerului. Dup` ce se instal`, murmur` totu[i un "mul]umesc" rece, a]intindu-[i privirea asupra mâinii care trecea \n vitez` cu siguran]`. Când Land Roverul \ncepu s` alunece u[or pe asfaltul

fierbinte, Kate sim]i un vânt pl`cut jucându-se \n p`rul s`u [i se relax` la ideea c` va ajunge curând pe domeniul s`u s`lbatic. Deschise ochii când auzi pneurile scrâ[nind pe pietri[ul din marginea drumului. Se aflau \n punctul culminant al drumului \ngust.

– Este locul meu preferat, o inform` brusc Edwin, coborând

pentru a merge s` se rezeme cu spatele de capota fierbinte.

– |ntr-un minut

\ntr-o or`

140

HELEN RAY

Kate \l imit`, mângâind cu privirea crestele ondulate ale

masivelor muntoase care dominau vastele câmpii aurii. Din locul \n care se aflau, lumea p`rea f`cut` din m`re]ie impozant` [i t`ceri impresionante. Kate \n]elese imediat cât de grandios era spectacolul, dar nu se putu st`pâni s`-l provoace:

– Presupun c`-]i place acest loc pentru c`-]i d` impresia c`

e[ti un supraom, spuse privindu-l cu un aer zeflemitor.

– |n nici un caz, replic` Edwin nu f`r` ironie, aprinzându-[i o

]igar`. |mi place pentru c` reprezint` o leg`tur` cu genera]ia bunicului meu. "|mi va vorbi de pionierii de la \nceputul secolului, se gândi tân`ra femeie a c`rei curiozitate fu imediat treaz`. |mi va povesti cum a fost construit` prima linie de cale ferat` \ntre Mombasa [i Lacul Victoria, \mi va vorbi despre primele ascensiuni pe Kilimandjaro [i pe muntele Kenya".

Dar n-o f`cu, [i mai degrab` decât s` povesteasc` toate acestea cu voce tare, trecu direct la concluzii, ca [i când observase subit c` nu era singur.

– A fost o minunat` ]ar` de basm, exclam` Edwin cu un aer

vis`tor.

– Dar [tii cum este realitatea, \i aminti t`ios tân`ra femeie.

|[i a]inti asupra ei ochii de ambr`, \n care se reflecta soarele ro[cat de la sfâr[itul zilei.

– Uneori, nu mai [tiu foarte bine, Katherine, murmur` cu un aer absent.

S~RUTUL INTERZIS

141

{i Kate avu sentimentul straniu c` aceast` reflec]ie se referea la ceva ce nu avea nici o leg`tur` cu discu]ia lor. F`r` s` adauge

nimic, se \ntoarse, se instal` la volan, iar Kate se a[ez` al`turi f`r` vreo vorb`. Mai pu]in de o jum`tate de or` mai târziu, Edwin o l`s` pe Kate \n fa]a c`su]ei lor.

– Mul]umesc, Edwin, murmur` ea, \nainte de a p`r`si ma[ina.

– Te rog, r`spunse ironic b`rbatul. |ntre vecini, trebuie s` te

aju]i. |n]elegând c`-[i reg`sise masca de indiferen]`, Kate cobor\ din vehicul [i se \ndrept` spre verand` f`r` s` se \ntoarc`. Ajuns` acas`, dezbr`c` ]inuta de ora[ pentru a \mbr`ca un [ort [i un tricou. Tocmai petrecuse mai mult de o jum`tate de zi departe de proteja]ii s`i [i prima grij` fu s` mearg` s`-i viziteze. Dup` ce puse un lighean cu ap` [i hran` \n ]arcul antilopelor oryx, escalad` colina care domina barajul. |n timp ce privea suprafa]a \ntunecat` a lacului artificial, Kate se \ncrunt`, alarmat`. Oare nivelul nu era mai jos decât de obicei? Dar respinse repede aceast` idee, repro[ându-[i o imagina]ie prea bogat`. Mtoto tocmai ie[ise din p`dure [i se zbenguia \ncântat \n noroi, spre marea pl`cere a tinerei femei care \ncepu s`-l observe \n timp ce pompa ap` cu trompa pentru a se stropi pe spate. Dup` ce se r`cori, se interes` subit de gâ[tele care se b`l`ceau nu departe de el. Atunci, cu trompa \n aer [i cu urechile \n vânt, se amuz` s` le sperie. Surprinse, p`s`rile b`tur` din aripi [i-[i luar` zborul sco]ând strig`te r`gu[ite.

142

HELEN RAY

– Brut` mic`! exclam` Kate râzând \n hohote.

***

Tân`ra femeie era a[ezat` sub verand`, cu un bloc de hârtie de coresponden]` \n fa]` [i stiloul \ntre din]i, \ntrebându-se de unde s` \nceap` lunga sa scrisoare c`tre directorul parcului din Tsovo, când aten]ia \i fu atras` de un zgomot nea[teptat. Land Roverul lui Edwin tocmai se oprise \n fa]a casei, tulburând lini[tea dup`-amiezii. Nici nu trântise bine portiera, c` era deja aplecat deasupra ei, cu pumnii strân[i. Chipul, deformat de mânie, era atât de aproape de al ei, \ncât l-ar fi putut atinge \ntinzând mâna. Totu[i, Kate era atât de surprins`, \ncât r`mase \ncremenit`, a[teptând s` cunoasc` motivul n`v`lirii sale furioase. A[teptarea nu fu lung`. – M` iei din \ntâmplare drept psiholog specializat \n delincven]` animal`? [uier` Edwin printre din]i. L`sând stiloul, Kate \l privi cu ochi uimi]i.

– Despre ce vorbe[ti? \l \ntreb`, \n timp ce ochii lui Edwin, adânci]i \n ai s`i, \i provocau o emo]ie \ncânt`toare. B`rbatul oft` enervat.

– Vorbesc despre menajeria ta, Katherine, r`spunse cu o voce

t`ioas`. Cel pu]in unul dintre proteja]ii t`i ar trebui s` fie \n cu[c`!

S~RUTUL INTERZIS

143

Kate ridic` b`rbia cu un aer indignat.

– Rezerva]ia mea nu este gr`din` zoologic`, Edwin. Aici,

animalele nu sunt \nchise pân` când mor de plictiseal`, pentru simpla distrac]ie a fiin]elor omene[ti! replic` furioas`. B`rbatul se \ndrept` [i-[i vâr\ degetele mari \n curea. Kate observ` atunci c` pantalonii \i erau murdari de noroi pân` la genunchi.

– P`streaz`-]i discursurile frumoase pentru altcineva [i

spune-mi mai degrab` cum inten]ionezi s` repari stric`ciunile.

– Despre ce este vorba? \ntreb` Kate, cuprins` brusc de

nelini[te.

– Urmeaz`-m`, \]i voi ar`ta. O imagine bun` valoreaz` mai

mult decât un discurs lung. Se \ntoarse [i cobor\ treptele f`r` s`-[i dea osteneala s` se asigure c` \l urma. Kate se ridic`, [i v`zându-l c` se \ndrepta spre malul de sud al lacului, porni pe urmele lui, prad` unei mari uimiri. Edwin merse de-a lungul malului [i cobor\ drumul care ducea la baza zidului de re]inere. Când se opri, Kate se apropie [i, f`r` o vorb`, b`rbatul \i ar`t` lichenul ud de la baza zidului.

Atunci, tân`ra femeie v`zu o groap` de mari dimensiuni care fusese f`cut` \n p`mânt, o groap` destul de adânc` pentru a

scoate la vedere conducta din aram` de ap`, oxidat` de cincizeci de ani de stat \n p`mânt.

– Dar

– Vino, o \ntrerupse Edwin tr`gând-o de bra] de-a lungul