Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE Aioanioaie C., Butoi T., n colectiv Tactica criminalistic, Bucureti, . I., !.E.C.

., "#$# Aioanioaie C%tin, Berc&ean '., Butoi T., arcu I., (lnceanu E., (letea C%tin, !an)u I. E., !tancu Em. Tratat (ractic )e criminalistic, e)iia II, E)itura Car*ai, Craiova, "##+ Bo,)an T. Curs intro)uctiv )e *si&olo,ie -u)iciar, Lito,ra.ia i ti*o,ra.ia nvm/ntului, Bucureti, "#0+ Bo,)an T. (ro1leme )e *si&olo,ie -u)iciar, E)itura 2tiini.ic, "#34 Bo,)an T., !antea I., 5r,an Coman R. Com*ortamentul uman n *rocesul -u)iciar, E)itura inisterul )e Interne, Bucureti, "#$4 C/r-an L. Criminalistica i tiine )e contact, E)itura AI, Bucureti +667 Cio*ra,a A. Evaluarea *ro1ei testimoniale n *rocesul *enal, E)itura 8unimea, Iai, "#3# 5an 9., An,&elescu I., Constantin I. R., Constantinescu ., Gri,orescu I., !an)u 5., !ima I. 5icionar )e criminalistic, E)itura 2tiini.ic i Enciclo*e)ic, Bucureti, "#$: 5ra,omirescu '., ;an,anu O., (reli*ceanu 5. E<*erti=a me)ico le,al *si&iatric, E)itura e)ical, Bucureti, "##6 Goluns>i !. A. Criminalistica, E)itura 2tiini.ic, Bucureti, "#7" ircea I. Criminalistica, E)itura Fun)aiei C&emarea, Iai, "##: ircea I. Criminalistic, E)itura 5i)actic i (e)a,o,ic, Bucureti, "#3$ R)ulescu !. ., Banciu 5. ?ntro)ucere n sociolo,ia )elincvenei -uvenile, E)itura e)ical, Bucureti, "##6 Revista Rom/n )e 5re*t nr. #@"#36 Roca A. (si&olo,ie ,eneral, E)itura 5i)actic i (e)a,o,ic, Bucureti, "#30 !tancu E. Criminalistica, vol. II, E)itura Aetani, Bucureti, "##0 !tancu E. Tratat )e criminalistic, e)iia a III%a, E)itura Aniversul 8uri)ic, Bucureti, +66: !uciu C. Criminalistica, E)itura 5i)actic i (e)a,o,ic, Bucureti, "#3+ Turianu C. Rs*un)erea -uri)ic *entru .a*tele *enale sv/rite )e minori, E)itura Continent BB, Bucureti, "##0