Fisa Gradatie de Merit Directori 2013

Fişă stabilită în Comisia paritară din 15.03.

2013

Aprobat în C.A. al I.S.J. Bacău din 15.03.2013

FIŞA DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI / DIRECTORI ADJUNCŢI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT 2013
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT! SPECIALITATEA" VEC#IMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT" PESTE $ ANI! CALIFICATIVELE OBŢINUTE ÎN PERIOADA EVALUATĂ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

1. Fiecare punct din raport va fi însoţit de documente doveditoare certificate de conducerea unităţii de învăţământ, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul M.E.C.T. . nr. !"##$"%#&. Criteriile fără documente 'ustificative nu vor fi punctate, iar în coloana (ane)a pag.* se va indica pagina la care se află actul doveditor. 2. +aportul de autoevaluare ,sintetic- .i documentele doveditoare vor respecta ordinea criteriilor din metodologie. 3. e iau în considerare activităţile desfă.urate în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012. /n ca0ul întreruperii activităţii manageriale în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012) se evaluea0ă perioada de 1 ani, în care directorul$directorul ad'unct .i2a desfă.urat activitatea managerială, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit, în sesiunile anterioare, în perioada %#.%3."%%"2 &#.%4."%#". $% Fiecare dosar depus va conţine5 opis în " e)emplare, fi.ă de evaluare ,semnată .i .tampilată-, raport de autoevaluare, apreciere sintetică a consiliului profesoral, acte doveditoare ,toate paginile vor fi numerotate- .i declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul î.i asumă răspunderea pentru veridicitatea documentelor depuse la dosar .i că acestea îi aparţin .i, prin acestea, sunt certificate activităţile desfă.urate. *% 6entru fiecare criteriu nu se va depă.i puncta'ul ma)im acordat acestuia. +% 7u poate depune dosar pentru obţinerea gradaţiei un cadru didactic care nu are calificativul foarte bine pe întreaga perioadă evaluată. ,% Toate documentele vor fi ata.ate la dosar în ordinea criteriilor din fi.a de evaluare. 7u se vor ata.a documente care nu ilustrea0ă în mod direct criteriul respectiv. '% S- ./0-12.3- 34 5-67891:.1- ./01;543-1-< 5;34=-/0->;1 ?460.@.3<0.8- A/ @;>.. 5- B><60.3C

#

. " .i$sau concursuri de profil.+e0ultate deosebite obţinute în pregătirea pre.colii? c. materiali0ate în5  procentul de promovabilitate a elevilor la finali0area cursurilor raportat la nr.colile cu mai multe categorii de e)amene. re0ultate obţinute cu clasa .it de an .3. de elevi înscri.% 9 <%: b.colarilor .colar... 1 &. materiali0ate în progresul elevilor la clasă.. în re0ultate ale elevilor la clasă.i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utili0area programului =E> în cadrul .i sportive incluse în Calendarul P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% M<E. 2 <3.6.CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT" 1% CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEDE CU VALOARE INSTRUCTIV(EDUCATIVĂ) C8M 87T5 CRITERII a.i e)amene naţionale de sfâr. * 1.=.it de ciclu. " #..i la început de an . la bacalaureat 2 pentru .C. # 'ud. procentul se calculea0ă ca medie a procentelor obţinute la fiecare tip de e)amen • 6romovabilitate 3# 9 #%%: • 6romovabilitate 4# 9 3% : • 6romovabilitate <# 9 4% : • 6romovabilitate . $ &.p$ proiect #. astfel5 • promovabilitate 3% 9 #%%: • promovabilitate 4.33:  e)amene naţionale de sfâr..33 :  promovabilitate <.$naţ. la testări . 9 43.i la olimpiade . concursuri cultural2artistice .. re0ultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă.33 :  procent medii generale mai mari ca 4.33: • "%:2&3.$inter'ud.=4= '0 B4/30E8<>4<1.33 : • promovabilitate 4% 9 41.33: • 1%: 2 .< A40.colar.i a elevilor în atingerea obiectivelor$competenţelor specifice impuse de curriculumul .performanţe dovedite în pregătirea elevilor distin.colare . & ".iniţierea . internaţ.%% la sfâr.-8<>4<1?45-G-</7 12 3 ". 3 3)* #..i individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional.colar raportat la număr total elevi promovaţi • 4%: 2 #%%: • !%: 2 <3.it de ciclu5  evaluare naţională.

naţional sau inter'udeţean? organi0area de spectacole.i în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare? C. e. naţional sau inter'udeţean  organi0area de spectacole. naţionale .urată în vederea reali0ării ecCităţii în educaţie .=. 1 pre.activităţi de remediere .CRITERII activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei. $ naţ.i re0ultatele obţinute în centrele de e)celenţă .pregătirea loturilor olimpice . naţional sau inter'udeţean  pre.i olimpiadele 'udeţene. al @@@2 lea.i internaţionale incluse în programul de activităţi .7.coală.-8<>4<1- E8<>4<1.re0ultate măsurabile obţinute în activităţile culturale . naţional sau inter'udeţean  pregătirea loturilor olimpice la fa0e 'udeţene. al @@2lea.$ " pre. Este indicat să se preci0e0e numele cadrului didactic? d. Tineretului . inter'udeţene.C.i în calendarul inspectoratelor . # 'ud. Tineretului . naţionale. e)po0iţii... comisia de evaluare a elevilor de clasa a A@@@2a. $ &pre. C. e)po0iţii. concerte. C. interna2 ţionale?  membru al 'uriului$comitetulul de organi0are$ evaluare.. grădiniţă de vară.. simpo0ioane la nivel internaţional.$ # p membru 10 1 $ #. internaţ.$"$". participarea în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are la concursurile .colare$ Ministerului Educaţiei. f.$ & # "p $ activitate & .pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile . C. de mobilitate. de educaţie multiculturală$interculturală.i portului. inter'udeţene$naţionale. de bacalaureat. Cercetării..i festivaluri la nivel internaţional. internaţionale? P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% A40. $ inter'ud.colară. simpo0ioane la nivel internaţional.< ?45-G-</7 3)* #.. inter'udeţene.i inter'udeţeană$regională.i festivaluri la nivel internaţional.6. de educaţie inclu0ivă. de contestaţii. inter'udeţene. la concursurile . 12  organi0area de concursuri .i premiilor speciale la fa0a internaţională$naţională$'udeţeană . menţiunilor . programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel 'udeţean$naţional-? " internaţ $ naţ. naţionale .activitatea .i olimpiadele 'udeţene. concerte. cu impact la nivel local$'udeţean$inter'udeţean $naţional$internaţional g.i educative organi0ate în .activitate desfă.i portului. în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are.$inter'ud.B. participarea. Cercetării. suplinire. educaţie pentru diversitate$alteritate. materiali0ate prin obținerea premiilor5 locul @. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale.colare.edinte$membru în comisia de organi0are a concursului de titulari0are.i internaţionale? organi0area de concursuri . la concursurile .i olimpiadele 'udeţene.@. alte comisii. # 'ud.

i e)tra..colile de masă . Cercetării.=4= 10 B4/30CRITERII a.( E8<>4<1. la nivel local$'udeţean $naţional$internaţional? D.i portului.$"$".CRITERII i.colare . avi0ate de inspectoratul .participarea la cursuri de formare din proiectele 6O E+8 m.colare. %.colare. Tineretului .re0ultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat. au)iliare didactice.colar sau de Ministerul Educaţiei. însoţite de suportul de curs? 2 elaborarea de programe vi0ând curriculumul pentru opţional integrat în de0voltare locală? b.re0ultate măsurabile$cuantificabile obţinute în desfă. manuale . o. după ca0? 2 cărţi în domeniul educaţional. specialităţii . 2 reviste .C.-8<>4<1- E8<>4<1..i teCnice? '.urarea unor activităţi practice. educative pentru formarea de abilităţi de comunicare.i la pregătirea remedială p. 2 îndrumătoare$gCiduri metodice. antreprenoriale .colare? P30% =<E 3 10 $ $ 2 2 2 $ '0 D-0<>%B30% =<E%! #$ activitate #$#.i desfă.colare pentru discipline op ționale noi..elaborarea de5 2 programe .. înregistrate cu @ F7? P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! #$#$# #$#$# 3)* # # %.integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în . metodologii.tiinţifice publicate în domeniul didacticii.elaborarea de cărţi .colare .activitate de coordonator de programe educative .ISJ 2 1 .urarea activităţilor de educaţie remedială.i managementului educaţional.6.< ?45-G-</7 l.coordonarea activităţilor din cadrul trategiei naţionale de acţiune comunitară? n. regulamente. înregistrate cu @ F7? 2 elaborarea de programe .colare.=. "p cooordonator "p$ revistă "p$ curs " " " #p$soft 1p$ platformă A/-E< B<F% A40.colare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor . #$#$# A/-E< A40.colar.crearea de softuri educaţionale în specialitate. platforme de e2learning pentru susţinerea progresului .participarea concretă la susţinerea performanţei . TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 1 DIN MADIMUM DE '0 DE PCT% 2% CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ MATERIALIHATE ÎN" M<E.i lucrări .

.( E8<>4<1..i al altor structuri de dialog social.i criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar. 2 participarea cu comunicări la simpo0ioane 'udeţene.. 2 activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale repre0entative la nivel de ramură învăţământ precum .activitatea desfă. proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa .colarilor . 1)* %. 2 membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului ./< A40.ISJ 2)* %.$%.$%.colar . .i sportului nr. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 2 DIN MADIMUM DE 10 DE PCT% P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! # A/-E< A40.14!$"%## materiali0ate prin raportul de activitate . de mentor. educaţia civică.-8<>4<1- E8<>4<1. educaţia complementară.ISJ a- 1 * .i$sau interna ționale. în cadrul unor comisii consultative de dialog social .i în comisia naţională de specialitate.urată în cadrul unor comisii teCnice de elaborare a unor acte normative$administrative cu caracter normativ. de formator. 0)* 10 M<E.. 2 coordonator de cerc pedagogic? f.colarilor . tineretului ..i în comisiile naţionale de specialitate..activitatea de evaluator de manuale.proiecte elaborate .i în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local$'udeţean$naţional$internaţional.i educaţiei? se va stabili un puncta' defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum & 0ile . naţionale .tiințifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului . de0voltarea competenţelor . progresul . precum . aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 3 DIN MADIMUM DE * PCT% Pct. de0voltarea profesională a cadrelor didactice b.colară.i elevilor. regionale..i portofoliul personal."1 de oree.colar. %. de0voltarea capacităţii de adaptarea la scCimbare. max $ D-0<>% P30% =<E%! "p$proiect A/-E< B<F.i abilităţilor pre.=4= * B4/30- 3% CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE CRITERII proiecte din fonduri structurale europene. cercetării. formarea personalităţilor pre.i elevilor. %.activitatea de 2 metodist.CRITERII d. 2 contribuția la cercetări .i implementate în ba0a Metodologiei .

?45-G-</7 Data________________ Semnătura_________________ ! . platforme de învăţare.=.-8<>4 <1- E8<>4<1ISJ PUNCTAJ Max 100 Autoevaluare E8<>4<1.$% CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONEDE M<E. programe./< A40.. cu finanţare e)trabugetară având drept obiectiv cre... TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL $ DIN MADIMUM DE * PCT% Pct.i a procesului de predare2 învăţare2evaluare.p$contribuţi e #p$ acţiune %.p$proiect %. a ba0ei didactico2materiale? 3! +eali0area de proiecte e)tracurriculare. Max 1 2 1 1 * D-0<>% P30% =<E%! %.terea calităţii instituţiei .colii? I! atragerea de finanţări e)trabugetare pentru unitate. programe.=4= * B4/30CRITERII <! contribuţii individuale . program etc A/-E< B<F.6.terea calităţii procesului de învăţământ ? 5! reali0ărilor în ceea ce prive. proiecte.i$sau în ecCipă la de0voltarea instituţională a . centre de documentare .p $curs. materiale au)iliare.cursuri.C.te educaţia adulţilor . având ca efect cre.i informare..i conversia profesională .. laboratoare etc.

INSPECTOR ŞCOLAR. .5. Evaluarea punctajului candidaţilor de către comi ia !"J e face pe ba#a documentelor doveditoare depu e la do ar.A/87G7=9/0) >.0<0.1-30.@% T#EODORA ŞOTCAN < . D. MEMBRU AL COMISIEI JUDEŢENE (numele şi prenumele. semnătura) INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL) B1. $aportul de autoevaluare Aprecierea Consiliului profesoral Raportul inspectorului şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale Se completează de către inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale.1 4/.Notă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful