Fişă stabilită în Comisia paritară din 15.03.

2013

Aprobat în C.A. al I.S.J. Bacău din 15.03.2013

FIŞA DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI / DIRECTORI ADJUNCŢI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT 2013
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT! SPECIALITATEA" VEC#IMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT" PESTE $ ANI! CALIFICATIVELE OBŢINUTE ÎN PERIOADA EVALUATĂ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

1. Fiecare punct din raport va fi însoţit de documente doveditoare certificate de conducerea unităţii de învăţământ, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul M.E.C.T. . nr. !"##$"%#&. Criteriile fără documente 'ustificative nu vor fi punctate, iar în coloana (ane)a pag.* se va indica pagina la care se află actul doveditor. 2. +aportul de autoevaluare ,sintetic- .i documentele doveditoare vor respecta ordinea criteriilor din metodologie. 3. e iau în considerare activităţile desfă.urate în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012. /n ca0ul întreruperii activităţii manageriale în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012) se evaluea0ă perioada de 1 ani, în care directorul$directorul ad'unct .i2a desfă.urat activitatea managerială, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit, în sesiunile anterioare, în perioada %#.%3."%%"2 &#.%4."%#". $% Fiecare dosar depus va conţine5 opis în " e)emplare, fi.ă de evaluare ,semnată .i .tampilată-, raport de autoevaluare, apreciere sintetică a consiliului profesoral, acte doveditoare ,toate paginile vor fi numerotate- .i declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul î.i asumă răspunderea pentru veridicitatea documentelor depuse la dosar .i că acestea îi aparţin .i, prin acestea, sunt certificate activităţile desfă.urate. *% 6entru fiecare criteriu nu se va depă.i puncta'ul ma)im acordat acestuia. +% 7u poate depune dosar pentru obţinerea gradaţiei un cadru didactic care nu are calificativul foarte bine pe întreaga perioadă evaluată. ,% Toate documentele vor fi ata.ate la dosar în ordinea criteriilor din fi.a de evaluare. 7u se vor ata.a documente care nu ilustrea0ă în mod direct criteriul respectiv. '% S- ./0-12.3- 34 5-67891:.1- ./01;543-1-< 5;34=-/0->;1 ?460.@.3<0.8- A/ @;>.. 5- B><60.3C

#

.i sportive incluse în Calendarul P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% M<E.33: • "%:2&3..i$sau concursuri de profil.33:  e)amene naţionale de sfâr.C.colar raportat la număr total elevi promovaţi • 4%: 2 #%%: • !%: 2 <3.i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utili0area programului =E> în cadrul . concursuri cultural2artistice . * 1.it de ciclu.i e)amene naţionale de sfâr. " . 3 3)* #. 1 &.it de an . la bacalaureat 2 pentru . " #.i la olimpiade .% 9 <%: b.colar.. $ &.it de ciclu5  evaluare naţională.$inter'ud.=..$naţ.33 : • promovabilitate 4% 9 41. procentul se calculea0ă ca medie a procentelor obţinute la fiecare tip de e)amen • 6romovabilitate 3# 9 #%%: • 6romovabilitate 4# 9 3% : • 6romovabilitate <# 9 4% : • 6romovabilitate .colar.6. 2 <3. la testări .< A40. internaţ.%% la sfâr.. # 'ud.performanţe dovedite în pregătirea elevilor distin.-8<>4<1?45-G-</7 12 3 ". materiali0ate în5  procentul de promovabilitate a elevilor la finali0area cursurilor raportat la nr.3.. re0ultate obţinute cu clasa .33 :  promovabilitate <.colii? c.CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT" 1% CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEDE CU VALOARE INSTRUCTIV(EDUCATIVĂ) C8M 87T5 CRITERII a.colare . de elevi înscri.i a elevilor în atingerea obiectivelor$competenţelor specifice impuse de curriculumul . astfel5 • promovabilitate 3% 9 #%%: • promovabilitate 4. re0ultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă.colile cu mai multe categorii de e)amene..33: • 1%: 2 .+e0ultate deosebite obţinute în pregătirea pre.iniţierea . materiali0ate în progresul elevilor la clasă. 9 43. în re0ultate ale elevilor la clasă..33 :  procent medii generale mai mari ca 4.colarilor .i individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional.i la început de an .=4= '0 B4/30E8<>4<1. & ".p$ proiect #.

Este indicat să se preci0e0e numele cadrului didactic? d.C.colară.-8<>4<1- E8<>4<1. internaţionale? P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% A40. C. 1 pre. materiali0ate prin obținerea premiilor5 locul @..i re0ultatele obţinute în centrele de e)celenţă .i olimpiadele 'udeţene. participarea în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are la concursurile .$ # p membru 10 1 $ #.. Cercetării. naţionale .i în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare? C. naţional sau inter'udeţean  organi0area de spectacole. Tineretului . grădiniţă de vară. Tineretului . $ naţ. e)po0iţii. al @@2lea.colare.$ " pre.i inter'udeţeană$regională.. naţionale.i portului.. C. f.edinte$membru în comisia de organi0are a concursului de titulari0are. # 'ud.i festivaluri la nivel internaţional.7.i internaţionale? organi0area de concursuri .i olimpiadele 'udeţene. 12  organi0area de concursuri . de contestaţii. suplinire. e. la concursurile . la concursurile . internaţ. naţional sau inter'udeţean  pre.activitate desfă.$ & # "p $ activitate & .i festivaluri la nivel internaţional. alte comisii. interna2 ţionale?  membru al 'uriului$comitetulul de organi0are$ evaluare.$inter'ud.B. naţional sau inter'udeţean  pregătirea loturilor olimpice la fa0e 'udeţene.coală. e)po0iţii. $ &pre. menţiunilor . inter'udeţene. $ inter'ud. de educaţie multiculturală$interculturală. comisia de evaluare a elevilor de clasa a A@@@2a.< ?45-G-</7 3)* #.pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile . participarea.activitatea . # 'ud.i internaţionale incluse în programul de activităţi ..6. naţional sau inter'udeţean? organi0area de spectacole.re0ultate măsurabile obţinute în activităţile culturale . inter'udeţene.@.activităţi de remediere .i premiilor speciale la fa0a internaţională$naţională$'udeţeană . activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale. concerte. inter'udeţene$naţionale. în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are. cu impact la nivel local$'udeţean$inter'udeţean $naţional$internaţional g. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel 'udeţean$naţional-? " internaţ $ naţ. inter'udeţene.i olimpiadele 'udeţene. al @@@2 lea.pregătirea loturilor olimpice . educaţie pentru diversitate$alteritate.=.i educative organi0ate în .i portului.. de educaţie inclu0ivă. naţionale .i în calendarul inspectoratelor . de mobilitate.$"$". simpo0ioane la nivel internaţional. de bacalaureat.colare$ Ministerului Educaţiei.CRITERII activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei. simpo0ioane la nivel internaţional. Cercetării. concerte.urată în vederea reali0ării ecCităţii în educaţie . C.

integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în .6.elaborarea de5 2 programe .i lucrări . #$#$# A/-E< A40.i la pregătirea remedială p. însoţite de suportul de curs? 2 elaborarea de programe vi0ând curriculumul pentru opţional integrat în de0voltare locală? b.colare.participarea la cursuri de formare din proiectele 6O E+8 m.colare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor .i managementului educaţional. regulamente. avi0ate de inspectoratul .re0ultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat.tiinţifice publicate în domeniul didacticii. o. "p cooordonator "p$ revistă "p$ curs " " " #p$soft 1p$ platformă A/-E< B<F% A40. manuale .C.=4= 10 B4/30CRITERII a. metodologii. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 1 DIN MADIMUM DE '0 DE PCT% 2% CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ MATERIALIHATE ÎN" M<E.colare.i teCnice? '.crearea de softuri educaţionale în specialitate.=. au)iliare didactice..colare.colare . înregistrate cu @ F7? 2 elaborarea de programe .i e)tra. Tineretului .elaborarea de cărţi . specialităţii .i portului.i desfă.colare? P30% =<E 3 10 $ $ 2 2 2 $ '0 D-0<>%B30% =<E%! #$ activitate #$#. antreprenoriale .colare pentru discipline op ționale noi. platforme de e2learning pentru susţinerea progresului .participarea concretă la susţinerea performanţei . la nivel local$'udeţean $naţional$internaţional? D.colare .-8<>4<1- E8<>4<1..colar. înregistrate cu @ F7? P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! #$#$# #$#$# 3)* # # %.activitate de coordonator de programe educative .urarea unor activităţi practice.coordonarea activităţilor din cadrul trategiei naţionale de acţiune comunitară? n. 2 reviste .colile de masă .( E8<>4<1. %..$"$"..ISJ 2 1 . după ca0? 2 cărţi în domeniul educaţional.colar sau de Ministerul Educaţiei. 2 îndrumătoare$gCiduri metodice.< ?45-G-</7 l.CRITERII i.re0ultate măsurabile$cuantificabile obţinute în desfă. educative pentru formarea de abilităţi de comunicare.urarea activităţilor de educaţie remedială. Cercetării.

activitatea de 2 metodist.CRITERII d. 0)* 10 M<E. 1)* %. cercetării. regionale.i portofoliul personal. max $ D-0<>% P30% =<E%! "p$proiect A/-E< B<F. .i abilităţilor pre.i al altor structuri de dialog social.colară. formarea personalităţilor pre.. tineretului .$%. progresul .i în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local$'udeţean$naţional$internaţional. %. 2 activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale repre0entative la nivel de ramură învăţământ precum .i implementate în ba0a Metodologiei ./< A40. 2 membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului . 2 coordonator de cerc pedagogic? f. de0voltarea profesională a cadrelor didactice b. de mentor. de0voltarea capacităţii de adaptarea la scCimbare.-8<>4<1- E8<>4<1.colarilor . de formator.. naţionale . educaţia civică.activitatea desfă.( E8<>4<1.i sportului nr."1 de oree. .i educaţiei? se va stabili un puncta' defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum & 0ile .activitatea de evaluator de manuale.i$sau interna ționale..proiecte elaborate .colar . educaţia complementară.i în comisiile naţionale de specialitate.14!$"%## materiali0ate prin raportul de activitate . proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa .$%.ISJ 2)* %.. 2 participarea cu comunicări la simpo0ioane 'udeţene. 2 contribuția la cercetări .i elevilor.tiințifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului . precum .urată în cadrul unor comisii teCnice de elaborare a unor acte normative$administrative cu caracter normativ.colar. în cadrul unor comisii consultative de dialog social .. %.ISJ a- 1 * .=4= * B4/30- 3% CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE CRITERII proiecte din fonduri structurale europene.i criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 2 DIN MADIMUM DE 10 DE PCT% P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! # A/-E< A40. aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 3 DIN MADIMUM DE * PCT% Pct.colarilor . de0voltarea competenţelor .i în comisia naţională de specialitate..i elevilor.

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL $ DIN MADIMUM DE * PCT% Pct...?45-G-</7 Data________________ Semnătura_________________ ! .6.colii? I! atragerea de finanţări e)trabugetare pentru unitate.i informare.p$proiect %.. a ba0ei didactico2materiale? 3! +eali0area de proiecte e)tracurriculare.$% CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONEDE M<E.p$contribuţi e #p$ acţiune %. centre de documentare .C.p $curs.terea calităţii instituţiei . Max 1 2 1 1 * D-0<>% P30% =<E%! %.i conversia profesională . cu finanţare e)trabugetară având drept obiectiv cre.. având ca efect cre.te educaţia adulţilor .i$sau în ecCipă la de0voltarea instituţională a .=4= * B4/30CRITERII <! contribuţii individuale ./< A40.=.terea calităţii procesului de învăţământ ? 5! reali0ărilor în ceea ce prive. laboratoare etc. programe. proiecte.cursuri. materiale au)iliare.-8<>4 <1- E8<>4<1ISJ PUNCTAJ Max 100 Autoevaluare E8<>4<1. program etc A/-E< B<F. platforme de învăţare..i a procesului de predare2 învăţare2evaluare. programe.

0<0.1 4/. semnătura) INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL) B1. . INSPECTOR ŞCOLAR.Notă.5. Evaluarea punctajului candidaţilor de către comi ia !"J e face pe ba#a documentelor doveditoare depu e la do ar. D. $aportul de autoevaluare Aprecierea Consiliului profesoral Raportul inspectorului şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale Se completează de către inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale.1-30. MEMBRU AL COMISIEI JUDEŢENE (numele şi prenumele.@% T#EODORA ŞOTCAN < .A/87G7=9/0) >.