Fişă stabilită în Comisia paritară din 15.03.

2013

Aprobat în C.A. al I.S.J. Bacău din 15.03.2013

FIŞA DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI / DIRECTORI ADJUNCŢI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT 2013
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT! SPECIALITATEA" VEC#IMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT" PESTE $ ANI! CALIFICATIVELE OBŢINUTE ÎN PERIOADA EVALUATĂ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

1. Fiecare punct din raport va fi însoţit de documente doveditoare certificate de conducerea unităţii de învăţământ, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul M.E.C.T. . nr. !"##$"%#&. Criteriile fără documente 'ustificative nu vor fi punctate, iar în coloana (ane)a pag.* se va indica pagina la care se află actul doveditor. 2. +aportul de autoevaluare ,sintetic- .i documentele doveditoare vor respecta ordinea criteriilor din metodologie. 3. e iau în considerare activităţile desfă.urate în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012. /n ca0ul întreruperii activităţii manageriale în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012) se evaluea0ă perioada de 1 ani, în care directorul$directorul ad'unct .i2a desfă.urat activitatea managerială, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit, în sesiunile anterioare, în perioada %#.%3."%%"2 &#.%4."%#". $% Fiecare dosar depus va conţine5 opis în " e)emplare, fi.ă de evaluare ,semnată .i .tampilată-, raport de autoevaluare, apreciere sintetică a consiliului profesoral, acte doveditoare ,toate paginile vor fi numerotate- .i declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul î.i asumă răspunderea pentru veridicitatea documentelor depuse la dosar .i că acestea îi aparţin .i, prin acestea, sunt certificate activităţile desfă.urate. *% 6entru fiecare criteriu nu se va depă.i puncta'ul ma)im acordat acestuia. +% 7u poate depune dosar pentru obţinerea gradaţiei un cadru didactic care nu are calificativul foarte bine pe întreaga perioadă evaluată. ,% Toate documentele vor fi ata.ate la dosar în ordinea criteriilor din fi.a de evaluare. 7u se vor ata.a documente care nu ilustrea0ă în mod direct criteriul respectiv. '% S- ./0-12.3- 34 5-67891:.1- ./01;543-1-< 5;34=-/0->;1 ?460.@.3<0.8- A/ @;>.. 5- B><60.3C

#

it de an .i e)amene naţionale de sfâr. concursuri cultural2artistice .$inter'ud. materiali0ate în progresul elevilor la clasă.33:  e)amene naţionale de sfâr. în re0ultate ale elevilor la clasă.it de ciclu. $ &.%% la sfâr. la bacalaureat 2 pentru . re0ultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă.33 :  promovabilitate <.6. 1 &.C.colar raportat la număr total elevi promovaţi • 4%: 2 #%%: • !%: 2 <3.=4= '0 B4/30E8<>4<1.i la început de an .$naţ. 9 43.iniţierea . de elevi înscri.i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utili0area programului =E> în cadrul ..33: • 1%: 2 ...3. 2 <3. internaţ.i individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional. & ". astfel5 • promovabilitate 3% 9 #%%: • promovabilitate 4.CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT" 1% CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEDE CU VALOARE INSTRUCTIV(EDUCATIVĂ) C8M 87T5 CRITERII a.33 : • promovabilitate 4% 9 41.colile cu mai multe categorii de e)amene.colare .colar. * 1.i sportive incluse în Calendarul P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% M<E.i a elevilor în atingerea obiectivelor$competenţelor specifice impuse de curriculumul .it de ciclu5  evaluare naţională.i la olimpiade .colii? c.colar.-8<>4<1?45-G-</7 12 3 ".performanţe dovedite în pregătirea elevilor distin. " .colarilor . 3 3)* #..=.i$sau concursuri de profil. procentul se calculea0ă ca medie a procentelor obţinute la fiecare tip de e)amen • 6romovabilitate 3# 9 #%%: • 6romovabilitate 4# 9 3% : • 6romovabilitate <# 9 4% : • 6romovabilitate . re0ultate obţinute cu clasa .< A40.+e0ultate deosebite obţinute în pregătirea pre. la testări . # 'ud..33 :  procent medii generale mai mari ca 4. " #.p$ proiect #.% 9 <%: b.... materiali0ate în5  procentul de promovabilitate a elevilor la finali0area cursurilor raportat la nr.33: • "%:2&3.

inter'udeţene. simpo0ioane la nivel internaţional. e)po0iţii. la concursurile . comisia de evaluare a elevilor de clasa a A@@@2a.$ & # "p $ activitate & . naţional sau inter'udeţean  organi0area de spectacole. e)po0iţii.$"$".activităţi de remediere .$ # p membru 10 1 $ #.i olimpiadele 'udeţene.i educative organi0ate în . Este indicat să se preci0e0e numele cadrului didactic? d. concerte. educaţie pentru diversitate$alteritate. grădiniţă de vară.@.urată în vederea reali0ării ecCităţii în educaţie . C. f.i în calendarul inspectoratelor .activitate desfă.i inter'udeţeană$regională. cu impact la nivel local$'udeţean$inter'udeţean $naţional$internaţional g.. # 'ud. Cercetării.i olimpiadele 'udeţene. de educaţie multiculturală$interculturală. inter'udeţene$naţionale. naţionale.. alte comisii.colare$ Ministerului Educaţiei.B.< ?45-G-</7 3)* #. de contestaţii. Tineretului . programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel 'udeţean$naţional-? " internaţ $ naţ. 1 pre. $ inter'ud. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale. participarea în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are la concursurile . în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are. # 'ud. participarea.colară.7. concerte. 12  organi0area de concursuri .i premiilor speciale la fa0a internaţională$naţională$'udeţeană . la concursurile . interna2 ţionale?  membru al 'uriului$comitetulul de organi0are$ evaluare.coală.i internaţionale? organi0area de concursuri .$ " pre. al @@@2 lea.i festivaluri la nivel internaţional..=.CRITERII activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei. C. naţional sau inter'udeţean? organi0area de spectacole.re0ultate măsurabile obţinute în activităţile culturale . inter'udeţene. internaţionale? P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% A40. naţional sau inter'udeţean  pregătirea loturilor olimpice la fa0e 'udeţene.i portului. $ naţ.$inter'ud.i în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare? C..pregătirea loturilor olimpice . naţional sau inter'udeţean  pre. de mobilitate. Cercetării. naţionale . naţionale . C.i re0ultatele obţinute în centrele de e)celenţă .i portului.activitatea . simpo0ioane la nivel internaţional.pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile .i olimpiadele 'udeţene. inter'udeţene..i internaţionale incluse în programul de activităţi . de educaţie inclu0ivă.i festivaluri la nivel internaţional..-8<>4<1- E8<>4<1. internaţ. $ &pre. e. suplinire. al @@2lea. materiali0ate prin obținerea premiilor5 locul @.edinte$membru în comisia de organi0are a concursului de titulari0are.colare. menţiunilor . Tineretului .6. de bacalaureat.C.

participarea concretă la susţinerea performanţei . metodologii. Tineretului .urarea activităţilor de educaţie remedială. o.colar.elaborarea de5 2 programe .i e)tra.participarea la cursuri de formare din proiectele 6O E+8 m.=4= 10 B4/30CRITERII a.re0ultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat.C.colare? P30% =<E 3 10 $ $ 2 2 2 $ '0 D-0<>%B30% =<E%! #$ activitate #$#.< ?45-G-</7 l.tiinţifice publicate în domeniul didacticii. Cercetării. specialităţii . însoţite de suportul de curs? 2 elaborarea de programe vi0ând curriculumul pentru opţional integrat în de0voltare locală? b.i managementului educaţional.colare.ISJ 2 1 . regulamente.colile de masă .$"$".colar sau de Ministerul Educaţiei..i portului. manuale . antreprenoriale .colare pentru discipline op ționale noi. 2 îndrumătoare$gCiduri metodice.-8<>4<1- E8<>4<1. educative pentru formarea de abilităţi de comunicare.re0ultate măsurabile$cuantificabile obţinute în desfă.=.colare.i teCnice? '. "p cooordonator "p$ revistă "p$ curs " " " #p$soft 1p$ platformă A/-E< B<F% A40.colare.colare . înregistrate cu @ F7? 2 elaborarea de programe .colare .coordonarea activităţilor din cadrul trategiei naţionale de acţiune comunitară? n. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 1 DIN MADIMUM DE '0 DE PCT% 2% CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ MATERIALIHATE ÎN" M<E. la nivel local$'udeţean $naţional$internaţional? D.... înregistrate cu @ F7? P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! #$#$# #$#$# 3)* # # %.6.colare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor . %.urarea unor activităţi practice. #$#$# A/-E< A40.activitate de coordonator de programe educative .i lucrări .crearea de softuri educaţionale în specialitate.( E8<>4<1.elaborarea de cărţi . au)iliare didactice.CRITERII i. după ca0? 2 cărţi în domeniul educaţional. 2 reviste . platforme de e2learning pentru susţinerea progresului .i desfă. avi0ate de inspectoratul .integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în .i la pregătirea remedială p.

2 membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului . TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 2 DIN MADIMUM DE 10 DE PCT% P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! # A/-E< A40. 2 activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale repre0entative la nivel de ramură învăţământ precum . tineretului .colarilor .i educaţiei? se va stabili un puncta' defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum & 0ile . 2 coordonator de cerc pedagogic? f.i în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local$'udeţean$naţional$internaţional.activitatea desfă.tiințifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului . de0voltarea competenţelor . 1)* %.colar .. de0voltarea profesională a cadrelor didactice b.activitatea de 2 metodist.i abilităţilor pre. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 3 DIN MADIMUM DE * PCT% Pct.colar.i în comisia naţională de specialitate.. %..ISJ 2)* %. .$%.14!$"%## materiali0ate prin raportul de activitate .=4= * B4/30- 3% CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE CRITERII proiecte din fonduri structurale europene. 0)* 10 M<E. educaţia civică.i elevilor. 2 contribuția la cercetări . . proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa .i portofoliul personal.colarilor .i în comisiile naţionale de specialitate.activitatea de evaluator de manuale. progresul .( E8<>4<1..i$sau interna ționale.$%. precum .i elevilor.i al altor structuri de dialog social."1 de oree. formarea personalităţilor pre.i implementate în ba0a Metodologiei . naţionale . de0voltarea capacităţii de adaptarea la scCimbare. 2 participarea cu comunicări la simpo0ioane 'udeţene.i sportului nr. de mentor...urată în cadrul unor comisii teCnice de elaborare a unor acte normative$administrative cu caracter normativ./< A40.CRITERII d.-8<>4<1- E8<>4<1.ISJ a- 1 * .i criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar. regionale. în cadrul unor comisii consultative de dialog social . cercetării.proiecte elaborate . educaţia complementară. de formator. %. max $ D-0<>% P30% =<E%! "p$proiect A/-E< B<F. aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei.colară.

=4= * B4/30CRITERII <! contribuţii individuale .terea calităţii procesului de învăţământ ? 5! reali0ărilor în ceea ce prive. programe.6. Max 1 2 1 1 * D-0<>% P30% =<E%! %.p$contribuţi e #p$ acţiune %. proiecte...i a procesului de predare2 învăţare2evaluare.cursuri.p$proiect %. platforme de învăţare. cu finanţare e)trabugetară având drept obiectiv cre.C. având ca efect cre.?45-G-</7 Data________________ Semnătura_________________ ! .te educaţia adulţilor .colii? I! atragerea de finanţări e)trabugetare pentru unitate.. a ba0ei didactico2materiale? 3! +eali0area de proiecte e)tracurriculare.i informare. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL $ DIN MADIMUM DE * PCT% Pct.=. programe..i conversia profesională .i$sau în ecCipă la de0voltarea instituţională a ./< A40.$% CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONEDE M<E. program etc A/-E< B<F. materiale au)iliare.terea calităţii instituţiei .-8<>4 <1- E8<>4<1ISJ PUNCTAJ Max 100 Autoevaluare E8<>4<1.p $curs. laboratoare etc.. centre de documentare .

Notă. Evaluarea punctajului candidaţilor de către comi ia !"J e face pe ba#a documentelor doveditoare depu e la do ar.1-30. $aportul de autoevaluare Aprecierea Consiliului profesoral Raportul inspectorului şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale Se completează de către inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale.@% T#EODORA ŞOTCAN < .5. D. . INSPECTOR ŞCOLAR.A/87G7=9/0) >. MEMBRU AL COMISIEI JUDEŢENE (numele şi prenumele.0<0. semnătura) INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL) B1.1 4/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful