P. 1
Fisa Gradatie de Merit Directori 2013

Fisa Gradatie de Merit Directori 2013

|Views: 1|Likes:
Published by Mihai Misu

More info:

Published by: Mihai Misu on Jan 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

Fişă stabilită în Comisia paritară din 15.03.

2013

Aprobat în C.A. al I.S.J. Bacău din 15.03.2013

FIŞA DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI / DIRECTORI ADJUNCŢI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT 2013
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT! SPECIALITATEA" VEC#IMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT" PESTE $ ANI! CALIFICATIVELE OBŢINUTE ÎN PERIOADA EVALUATĂ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

1. Fiecare punct din raport va fi însoţit de documente doveditoare certificate de conducerea unităţii de învăţământ, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul M.E.C.T. . nr. !"##$"%#&. Criteriile fără documente 'ustificative nu vor fi punctate, iar în coloana (ane)a pag.* se va indica pagina la care se află actul doveditor. 2. +aportul de autoevaluare ,sintetic- .i documentele doveditoare vor respecta ordinea criteriilor din metodologie. 3. e iau în considerare activităţile desfă.urate în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012. /n ca0ul întreruperii activităţii manageriale în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012) se evaluea0ă perioada de 1 ani, în care directorul$directorul ad'unct .i2a desfă.urat activitatea managerială, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit, în sesiunile anterioare, în perioada %#.%3."%%"2 &#.%4."%#". $% Fiecare dosar depus va conţine5 opis în " e)emplare, fi.ă de evaluare ,semnată .i .tampilată-, raport de autoevaluare, apreciere sintetică a consiliului profesoral, acte doveditoare ,toate paginile vor fi numerotate- .i declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul î.i asumă răspunderea pentru veridicitatea documentelor depuse la dosar .i că acestea îi aparţin .i, prin acestea, sunt certificate activităţile desfă.urate. *% 6entru fiecare criteriu nu se va depă.i puncta'ul ma)im acordat acestuia. +% 7u poate depune dosar pentru obţinerea gradaţiei un cadru didactic care nu are calificativul foarte bine pe întreaga perioadă evaluată. ,% Toate documentele vor fi ata.ate la dosar în ordinea criteriilor din fi.a de evaluare. 7u se vor ata.a documente care nu ilustrea0ă în mod direct criteriul respectiv. '% S- ./0-12.3- 34 5-67891:.1- ./01;543-1-< 5;34=-/0->;1 ?460.@.3<0.8- A/ @;>.. 5- B><60.3C

#

.=.i individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional. re0ultate obţinute cu clasa .colar raportat la număr total elevi promovaţi • 4%: 2 #%%: • !%: 2 <3.i a elevilor în atingerea obiectivelor$competenţelor specifice impuse de curriculumul .i sportive incluse în Calendarul P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% M<E. materiali0ate în progresul elevilor la clasă..i$sau concursuri de profil.C.-8<>4<1?45-G-</7 12 3 ".% 9 <%: b.. $ &. la bacalaureat 2 pentru .it de ciclu5  evaluare naţională.i e)amene naţionale de sfâr.colar. în re0ultate ale elevilor la clasă. " #.33: • "%:2&3. la testări . 1 &.< A40.33 :  promovabilitate <.iniţierea .colar. materiali0ate în5  procentul de promovabilitate a elevilor la finali0area cursurilor raportat la nr..it de ciclu.33 : • promovabilitate 4% 9 41.colare . " ..$inter'ud.33 :  procent medii generale mai mari ca 4. procentul se calculea0ă ca medie a procentelor obţinute la fiecare tip de e)amen • 6romovabilitate 3# 9 #%%: • 6romovabilitate 4# 9 3% : • 6romovabilitate <# 9 4% : • 6romovabilitate .33:  e)amene naţionale de sfâr. # 'ud.=4= '0 B4/30E8<>4<1.i la început de an . 2 <3.i la olimpiade . internaţ.6..performanţe dovedite în pregătirea elevilor distin. re0ultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă. concursuri cultural2artistice ...%% la sfâr. 9 43.33: • 1%: 2 .CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT" 1% CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEDE CU VALOARE INSTRUCTIV(EDUCATIVĂ) C8M 87T5 CRITERII a.colarilor .p$ proiect #.i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utili0area programului =E> în cadrul . 3 3)* #. de elevi înscri.colile cu mai multe categorii de e)amene.colii? c. * 1.it de an .$naţ. & ". astfel5 • promovabilitate 3% 9 #%%: • promovabilitate 4.+e0ultate deosebite obţinute în pregătirea pre.3.

concerte. suplinire.. internaţionale? P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% A40. educaţie pentru diversitate$alteritate. naţionale.$ # p membru 10 1 $ #.6.< ?45-G-</7 3)* #.B. inter'udeţene$naţionale. Este indicat să se preci0e0e numele cadrului didactic? d. C. Cercetării. participarea. e.i olimpiadele 'udeţene.i internaţionale incluse în programul de activităţi . programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel 'udeţean$naţional-? " internaţ $ naţ. 12  organi0area de concursuri .activitate desfă. # 'ud. e)po0iţii.-8<>4<1- E8<>4<1. inter'udeţene. participarea în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are la concursurile .i internaţionale? organi0area de concursuri . $ naţ.C.i în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare? C.i educative organi0ate în . # 'ud. de bacalaureat. inter'udeţene.$ & # "p $ activitate & .@.$ " pre. menţiunilor .i festivaluri la nivel internaţional. simpo0ioane la nivel internaţional.edinte$membru în comisia de organi0are a concursului de titulari0are. la concursurile .. al @@@2 lea. naţional sau inter'udeţean  pregătirea loturilor olimpice la fa0e 'udeţene. naţional sau inter'udeţean? organi0area de spectacole. naţional sau inter'udeţean  pre.colare. materiali0ate prin obținerea premiilor5 locul @. simpo0ioane la nivel internaţional.. Tineretului . alte comisii. internaţ.. Tineretului . concerte. naţionale . e)po0iţii.7. comisia de evaluare a elevilor de clasa a A@@@2a. naţional sau inter'udeţean  organi0area de spectacole. $ inter'ud. f. al @@2lea.i în calendarul inspectoratelor .activitatea .colară. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale. la concursurile .i festivaluri la nivel internaţional. naţionale .activităţi de remediere .i portului.CRITERII activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei. de contestaţii. cu impact la nivel local$'udeţean$inter'udeţean $naţional$internaţional g. Cercetării.i olimpiadele 'udeţene.$"$". grădiniţă de vară.colare$ Ministerului Educaţiei.$inter'ud.i premiilor speciale la fa0a internaţională$naţională$'udeţeană .pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile .i olimpiadele 'udeţene. C.=. interna2 ţionale?  membru al 'uriului$comitetulul de organi0are$ evaluare.i inter'udeţeană$regională.i re0ultatele obţinute în centrele de e)celenţă . C.. de educaţie multiculturală$interculturală.pregătirea loturilor olimpice .coală. $ &pre.. în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are. inter'udeţene.urată în vederea reali0ării ecCităţii în educaţie .i portului. de educaţie inclu0ivă. 1 pre. de mobilitate.re0ultate măsurabile obţinute în activităţile culturale .

Tineretului . însoţite de suportul de curs? 2 elaborarea de programe vi0ând curriculumul pentru opţional integrat în de0voltare locală? b.i desfă.crearea de softuri educaţionale în specialitate. au)iliare didactice.activitate de coordonator de programe educative . Cercetării..i managementului educaţional.colare? P30% =<E 3 10 $ $ 2 2 2 $ '0 D-0<>%B30% =<E%! #$ activitate #$#.re0ultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat.re0ultate măsurabile$cuantificabile obţinute în desfă.< ?45-G-</7 l.6.CRITERII i.colare . 2 reviste .coordonarea activităţilor din cadrul trategiei naţionale de acţiune comunitară? n. regulamente. metodologii.=4= 10 B4/30CRITERII a.elaborarea de5 2 programe . "p cooordonator "p$ revistă "p$ curs " " " #p$soft 1p$ platformă A/-E< B<F% A40.i portului.integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în . 2 îndrumătoare$gCiduri metodice. antreprenoriale .. o. la nivel local$'udeţean $naţional$internaţional? D.participarea concretă la susţinerea performanţei .colare.urarea activităţilor de educaţie remedială.( E8<>4<1..colare. platforme de e2learning pentru susţinerea progresului . educative pentru formarea de abilităţi de comunicare.i e)tra.colare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor .ISJ 2 1 .colar sau de Ministerul Educaţiei. înregistrate cu @ F7? 2 elaborarea de programe ..-8<>4<1- E8<>4<1.$"$". %.urarea unor activităţi practice. manuale .C.elaborarea de cărţi .colare pentru discipline op ționale noi.=.colare. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 1 DIN MADIMUM DE '0 DE PCT% 2% CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ MATERIALIHATE ÎN" M<E. după ca0? 2 cărţi în domeniul educaţional.i teCnice? '.i lucrări . #$#$# A/-E< A40.colar.tiinţifice publicate în domeniul didacticii. avi0ate de inspectoratul .colare .participarea la cursuri de formare din proiectele 6O E+8 m. înregistrate cu @ F7? P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! #$#$# #$#$# 3)* # # %.colile de masă . specialităţii .i la pregătirea remedială p.

activitatea desfă. 2 membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului .CRITERII d.i educaţiei? se va stabili un puncta' defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum & 0ile .activitatea de 2 metodist.i sportului nr.i elevilor. 2 contribuția la cercetări ./< A40.14!$"%## materiali0ate prin raportul de activitate .i abilităţilor pre. regionale..urată în cadrul unor comisii teCnice de elaborare a unor acte normative$administrative cu caracter normativ. 2 coordonator de cerc pedagogic? f.colarilor . formarea personalităţilor pre. 2 participarea cu comunicări la simpo0ioane 'udeţene.ISJ a- 1 * . 0)* 10 M<E. .. în cadrul unor comisii consultative de dialog social .i criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar. max $ D-0<>% P30% =<E%! "p$proiect A/-E< B<F. tineretului .i portofoliul personal. cercetării. 2 activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale repre0entative la nivel de ramură învăţământ precum .i în comisia naţională de specialitate.i$sau interna ționale.colar.( E8<>4<1.colar . educaţia complementară..activitatea de evaluator de manuale.ISJ 2)* %. progresul . de formator.. %. %.i în comisiile naţionale de specialitate.$%. de0voltarea competenţelor .tiințifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului . . naţionale .i al altor structuri de dialog social. precum . de0voltarea capacităţii de adaptarea la scCimbare.. proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa .proiecte elaborate .i în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local$'udeţean$naţional$internaţional.i elevilor. educaţia civică. de0voltarea profesională a cadrelor didactice b. aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei. 1)* %.colară.-8<>4<1- E8<>4<1.=4= * B4/30- 3% CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE CRITERII proiecte din fonduri structurale europene. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 2 DIN MADIMUM DE 10 DE PCT% P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! # A/-E< A40.colarilor .$%."1 de oree.i implementate în ba0a Metodologiei .. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 3 DIN MADIMUM DE * PCT% Pct. de mentor.

terea calităţii instituţiei .terea calităţii procesului de învăţământ ? 5! reali0ărilor în ceea ce prive.=4= * B4/30CRITERII <! contribuţii individuale .. programe.p$proiect %.. Max 1 2 1 1 * D-0<>% P30% =<E%! %.$% CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONEDE M<E. centre de documentare .6. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL $ DIN MADIMUM DE * PCT% Pct.cursuri.te educaţia adulţilor .=.i informare.-8<>4 <1- E8<>4<1ISJ PUNCTAJ Max 100 Autoevaluare E8<>4<1.i conversia profesională . platforme de învăţare./< A40.i a procesului de predare2 învăţare2evaluare. a ba0ei didactico2materiale? 3! +eali0area de proiecte e)tracurriculare. proiecte. program etc A/-E< B<F.. cu finanţare e)trabugetară având drept obiectiv cre.p$contribuţi e #p$ acţiune %. programe.i$sau în ecCipă la de0voltarea instituţională a .p $curs. laboratoare etc.C.colii? I! atragerea de finanţări e)trabugetare pentru unitate...?45-G-</7 Data________________ Semnătura_________________ ! . având ca efect cre. materiale au)iliare.

D. Evaluarea punctajului candidaţilor de către comi ia !"J e face pe ba#a documentelor doveditoare depu e la do ar.0<0.Notă.1-30. . $aportul de autoevaluare Aprecierea Consiliului profesoral Raportul inspectorului şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale Se completează de către inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale.1 4/.A/87G7=9/0) >. MEMBRU AL COMISIEI JUDEŢENE (numele şi prenumele.5. INSPECTOR ŞCOLAR. semnătura) INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL) B1.@% T#EODORA ŞOTCAN < .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->