Fişă stabilită în Comisia paritară din 15.03.

2013

Aprobat în C.A. al I.S.J. Bacău din 15.03.2013

FIŞA DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI / DIRECTORI ADJUNCŢI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT 2013
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT! SPECIALITATEA" VEC#IMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT" PESTE $ ANI! CALIFICATIVELE OBŢINUTE ÎN PERIOADA EVALUATĂ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

1. Fiecare punct din raport va fi însoţit de documente doveditoare certificate de conducerea unităţii de învăţământ, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul M.E.C.T. . nr. !"##$"%#&. Criteriile fără documente 'ustificative nu vor fi punctate, iar în coloana (ane)a pag.* se va indica pagina la care se află actul doveditor. 2. +aportul de autoevaluare ,sintetic- .i documentele doveditoare vor respecta ordinea criteriilor din metodologie. 3. e iau în considerare activităţile desfă.urate în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012. /n ca0ul întreruperii activităţii manageriale în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012) se evaluea0ă perioada de 1 ani, în care directorul$directorul ad'unct .i2a desfă.urat activitatea managerială, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit, în sesiunile anterioare, în perioada %#.%3."%%"2 &#.%4."%#". $% Fiecare dosar depus va conţine5 opis în " e)emplare, fi.ă de evaluare ,semnată .i .tampilată-, raport de autoevaluare, apreciere sintetică a consiliului profesoral, acte doveditoare ,toate paginile vor fi numerotate- .i declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul î.i asumă răspunderea pentru veridicitatea documentelor depuse la dosar .i că acestea îi aparţin .i, prin acestea, sunt certificate activităţile desfă.urate. *% 6entru fiecare criteriu nu se va depă.i puncta'ul ma)im acordat acestuia. +% 7u poate depune dosar pentru obţinerea gradaţiei un cadru didactic care nu are calificativul foarte bine pe întreaga perioadă evaluată. ,% Toate documentele vor fi ata.ate la dosar în ordinea criteriilor din fi.a de evaluare. 7u se vor ata.a documente care nu ilustrea0ă în mod direct criteriul respectiv. '% S- ./0-12.3- 34 5-67891:.1- ./01;543-1-< 5;34=-/0->;1 ?460.@.3<0.8- A/ @;>.. 5- B><60.3C

#

.% 9 <%: b.%% la sfâr. internaţ. materiali0ate în5  procentul de promovabilitate a elevilor la finali0area cursurilor raportat la nr. materiali0ate în progresul elevilor la clasă.i a elevilor în atingerea obiectivelor$competenţelor specifice impuse de curriculumul .i la olimpiade . 2 <3. re0ultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă.it de an . de elevi înscri. în re0ultate ale elevilor la clasă. concursuri cultural2artistice ..colii? c.33: • "%:2&3. 1 &.colar.colile cu mai multe categorii de e)amene.$naţ. procentul se calculea0ă ca medie a procentelor obţinute la fiecare tip de e)amen • 6romovabilitate 3# 9 #%%: • 6romovabilitate 4# 9 3% : • 6romovabilitate <# 9 4% : • 6romovabilitate . 3 3)* #.iniţierea .. " . " #. & ".colarilor .+e0ultate deosebite obţinute în pregătirea pre.i e)amene naţionale de sfâr. la testări . 9 43. # 'ud.33: • 1%: 2 .33 : • promovabilitate 4% 9 41.performanţe dovedite în pregătirea elevilor distin.-8<>4<1?45-G-</7 12 3 ".colar.i la început de an .C..it de ciclu.33 :  procent medii generale mai mari ca 4.=.i individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional.6.< A40. * 1. la bacalaureat 2 pentru .it de ciclu5  evaluare naţională..33 :  promovabilitate <...3. re0ultate obţinute cu clasa .colare .CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT" 1% CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEDE CU VALOARE INSTRUCTIV(EDUCATIVĂ) C8M 87T5 CRITERII a.i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utili0area programului =E> în cadrul .colar raportat la număr total elevi promovaţi • 4%: 2 #%%: • !%: 2 <3.i sportive incluse în Calendarul P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% M<E.. $ &.$inter'ud.i$sau concursuri de profil.33:  e)amene naţionale de sfâr. astfel5 • promovabilitate 3% 9 #%%: • promovabilitate 4.p$ proiect #.=4= '0 B4/30E8<>4<1.

Cercetării.pregătirea loturilor olimpice . inter'udeţene. de contestaţii.i portului.B.i premiilor speciale la fa0a internaţională$naţională$'udeţeană . la concursurile .i olimpiadele 'udeţene. comisia de evaluare a elevilor de clasa a A@@@2a. internaţionale? P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% A40.. de educaţie inclu0ivă.pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile .7.@.i olimpiadele 'udeţene.< ?45-G-</7 3)* #.=. C. C. naţional sau inter'udeţean  pre..colare.colare$ Ministerului Educaţiei.i inter'udeţeană$regională. inter'udeţene. de educaţie multiculturală$interculturală. simpo0ioane la nivel internaţional.urată în vederea reali0ării ecCităţii în educaţie . alte comisii.i festivaluri la nivel internaţional.edinte$membru în comisia de organi0are a concursului de titulari0are. naţionale..activitate desfă. naţionale . interna2 ţionale?  membru al 'uriului$comitetulul de organi0are$ evaluare. cu impact la nivel local$'udeţean$inter'udeţean $naţional$internaţional g. 1 pre. C. al @@2lea. # 'ud. Tineretului . concerte. la concursurile .i portului. inter'udeţene.$ " pre. educaţie pentru diversitate$alteritate. Este indicat să se preci0e0e numele cadrului didactic? d. Tineretului . activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale.activităţi de remediere .i în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare? C. # 'ud. naţional sau inter'udeţean  pregătirea loturilor olimpice la fa0e 'udeţene. suplinire. în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are.$inter'ud.re0ultate măsurabile obţinute în activităţile culturale . $ naţ.colară. menţiunilor . de bacalaureat. grădiniţă de vară.i educative organi0ate în . $ inter'ud. naţional sau inter'udeţean  organi0area de spectacole. inter'udeţene$naţionale.i în calendarul inspectoratelor .C. $ &pre.$ & # "p $ activitate & .activitatea . e)po0iţii.i internaţionale incluse în programul de activităţi . e)po0iţii. concerte. naţionale . naţional sau inter'udeţean? organi0area de spectacole.-8<>4<1- E8<>4<1.coală.i re0ultatele obţinute în centrele de e)celenţă . participarea în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are la concursurile . al @@@2 lea.CRITERII activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel 'udeţean$naţional-? " internaţ $ naţ.6.i internaţionale? organi0area de concursuri .i olimpiadele 'udeţene. e. Cercetării.. simpo0ioane la nivel internaţional. f. participarea. materiali0ate prin obținerea premiilor5 locul @. de mobilitate.$"$". 12  organi0area de concursuri .i festivaluri la nivel internaţional..$ # p membru 10 1 $ #. internaţ..

avi0ate de inspectoratul .=4= 10 B4/30CRITERII a.ISJ 2 1 . %.C.urarea activităţilor de educaţie remedială.participarea la cursuri de formare din proiectele 6O E+8 m.integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în .urarea unor activităţi practice. o.tiinţifice publicate în domeniul didacticii. educative pentru formarea de abilităţi de comunicare.colare? P30% =<E 3 10 $ $ 2 2 2 $ '0 D-0<>%B30% =<E%! #$ activitate #$#. metodologii..colare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor . #$#$# A/-E< A40.activitate de coordonator de programe educative .colare.elaborarea de5 2 programe .< ?45-G-</7 l.i teCnice? '.i desfă.-8<>4<1- E8<>4<1.$"$"..i e)tra. "p cooordonator "p$ revistă "p$ curs " " " #p$soft 1p$ platformă A/-E< B<F% A40.CRITERII i. regulamente.colare .. au)iliare didactice.i managementului educaţional.colare pentru discipline op ționale noi. la nivel local$'udeţean $naţional$internaţional? D.i portului. Cercetării. înregistrate cu @ F7? 2 elaborarea de programe . platforme de e2learning pentru susţinerea progresului ..colare. înregistrate cu @ F7? P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! #$#$# #$#$# 3)* # # %.colar. antreprenoriale .participarea concretă la susţinerea performanţei .crearea de softuri educaţionale în specialitate.coordonarea activităţilor din cadrul trategiei naţionale de acţiune comunitară? n. manuale . 2 reviste . specialităţii .=.( E8<>4<1.colar sau de Ministerul Educaţiei.elaborarea de cărţi . TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 1 DIN MADIMUM DE '0 DE PCT% 2% CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ MATERIALIHATE ÎN" M<E.colare . însoţite de suportul de curs? 2 elaborarea de programe vi0ând curriculumul pentru opţional integrat în de0voltare locală? b.6.re0ultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat.re0ultate măsurabile$cuantificabile obţinute în desfă.colile de masă .i lucrări . Tineretului .i la pregătirea remedială p. 2 îndrumătoare$gCiduri metodice.colare. după ca0? 2 cărţi în domeniul educaţional.

2 contribuția la cercetări .urată în cadrul unor comisii teCnice de elaborare a unor acte normative$administrative cu caracter normativ. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 2 DIN MADIMUM DE 10 DE PCT% P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! # A/-E< A40..activitatea de evaluator de manuale.i în comisia naţională de specialitate. 2 participarea cu comunicări la simpo0ioane 'udeţene. %.( E8<>4<1. regionale.activitatea desfă. tineretului .colar. educaţia civică. de0voltarea capacităţii de adaptarea la scCimbare.tiințifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului .14!$"%## materiali0ate prin raportul de activitate .ISJ 2)* %.i educaţiei? se va stabili un puncta' defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum & 0ile .$%.i al altor structuri de dialog social. cercetării.proiecte elaborate .. naţionale .. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 3 DIN MADIMUM DE * PCT% Pct. de0voltarea competenţelor . 1)* %.colar . progresul ..ISJ a- 1 * . formarea personalităţilor pre. 2 activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale repre0entative la nivel de ramură învăţământ precum .colarilor . 0)* 10 M<E. proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa . educaţia complementară.-8<>4<1- E8<>4<1.i în comisiile naţionale de specialitate. %.i criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar.i implementate în ba0a Metodologiei . de mentor./< A40.i sportului nr. de0voltarea profesională a cadrelor didactice b. de formator.i abilităţilor pre. .=4= * B4/30- 3% CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE CRITERII proiecte din fonduri structurale europene."1 de oree.colară.$%. aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei. în cadrul unor comisii consultative de dialog social . max $ D-0<>% P30% =<E%! "p$proiect A/-E< B<F.colarilor .activitatea de 2 metodist..CRITERII d. 2 membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului . precum .i$sau interna ționale.i elevilor.i portofoliul personal..i în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local$'udeţean$naţional$internaţional.i elevilor. . 2 coordonator de cerc pedagogic? f.

programe.p $curs.colii? I! atragerea de finanţări e)trabugetare pentru unitate. laboratoare etc. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL $ DIN MADIMUM DE * PCT% Pct.$% CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONEDE M<E. program etc A/-E< B<F. proiecte.te educaţia adulţilor .i conversia profesională ..p$proiect %./< A40. platforme de învăţare.. având ca efect cre.?45-G-</7 Data________________ Semnătura_________________ ! .i a procesului de predare2 învăţare2evaluare.p$contribuţi e #p$ acţiune %. centre de documentare . a ba0ei didactico2materiale? 3! +eali0area de proiecte e)tracurriculare. cu finanţare e)trabugetară având drept obiectiv cre. programe. materiale au)iliare.terea calităţii instituţiei .C.. Max 1 2 1 1 * D-0<>% P30% =<E%! %.i informare..=4= * B4/30CRITERII <! contribuţii individuale .cursuri.6.=..i$sau în ecCipă la de0voltarea instituţională a .terea calităţii procesului de învăţământ ? 5! reali0ărilor în ceea ce prive.-8<>4 <1- E8<>4<1ISJ PUNCTAJ Max 100 Autoevaluare E8<>4<1.

A/87G7=9/0) >. D. $aportul de autoevaluare Aprecierea Consiliului profesoral Raportul inspectorului şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale Se completează de către inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale.0<0. INSPECTOR ŞCOLAR.Notă. .1 4/. semnătura) INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL) B1. Evaluarea punctajului candidaţilor de către comi ia !"J e face pe ba#a documentelor doveditoare depu e la do ar. MEMBRU AL COMISIEI JUDEŢENE (numele şi prenumele.5.@% T#EODORA ŞOTCAN < .1-30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful