Fişă stabilită în Comisia paritară din 15.03.

2013

Aprobat în C.A. al I.S.J. Bacău din 15.03.2013

FIŞA DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI / DIRECTORI ADJUNCŢI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT 2013
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT! SPECIALITATEA" VEC#IMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT" PESTE $ ANI! CALIFICATIVELE OBŢINUTE ÎN PERIOADA EVALUATĂ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

1. Fiecare punct din raport va fi însoţit de documente doveditoare certificate de conducerea unităţii de învăţământ, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul M.E.C.T. . nr. !"##$"%#&. Criteriile fără documente 'ustificative nu vor fi punctate, iar în coloana (ane)a pag.* se va indica pagina la care se află actul doveditor. 2. +aportul de autoevaluare ,sintetic- .i documentele doveditoare vor respecta ordinea criteriilor din metodologie. 3. e iau în considerare activităţile desfă.urate în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012. /n ca0ul întreruperii activităţii manageriale în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012) se evaluea0ă perioada de 1 ani, în care directorul$directorul ad'unct .i2a desfă.urat activitatea managerială, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit, în sesiunile anterioare, în perioada %#.%3."%%"2 &#.%4."%#". $% Fiecare dosar depus va conţine5 opis în " e)emplare, fi.ă de evaluare ,semnată .i .tampilată-, raport de autoevaluare, apreciere sintetică a consiliului profesoral, acte doveditoare ,toate paginile vor fi numerotate- .i declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul î.i asumă răspunderea pentru veridicitatea documentelor depuse la dosar .i că acestea îi aparţin .i, prin acestea, sunt certificate activităţile desfă.urate. *% 6entru fiecare criteriu nu se va depă.i puncta'ul ma)im acordat acestuia. +% 7u poate depune dosar pentru obţinerea gradaţiei un cadru didactic care nu are calificativul foarte bine pe întreaga perioadă evaluată. ,% Toate documentele vor fi ata.ate la dosar în ordinea criteriilor din fi.a de evaluare. 7u se vor ata.a documente care nu ilustrea0ă în mod direct criteriul respectiv. '% S- ./0-12.3- 34 5-67891:.1- ./01;543-1-< 5;34=-/0->;1 ?460.@.3<0.8- A/ @;>.. 5- B><60.3C

#

2 <3. de elevi înscri.$inter'ud.i a elevilor în atingerea obiectivelor$competenţelor specifice impuse de curriculumul . 1 &..33 :  procent medii generale mai mari ca 4.performanţe dovedite în pregătirea elevilor distin.i e)amene naţionale de sfâr. 3 3)* #. astfel5 • promovabilitate 3% 9 #%%: • promovabilitate 4. 9 43.colii? c..colarilor ... în re0ultate ale elevilor la clasă.i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utili0area programului =E> în cadrul .colar raportat la număr total elevi promovaţi • 4%: 2 #%%: • !%: 2 <3.%% la sfâr.colile cu mai multe categorii de e)amene.. # 'ud.i la olimpiade .C..-8<>4<1?45-G-</7 12 3 ". la testări . re0ultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă. internaţ.it de ciclu5  evaluare naţională.33:  e)amene naţionale de sfâr.3.i individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional.33: • 1%: 2 . la bacalaureat 2 pentru .< A40.colar.i$sau concursuri de profil.CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT" 1% CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEDE CU VALOARE INSTRUCTIV(EDUCATIVĂ) C8M 87T5 CRITERII a.colare . concursuri cultural2artistice . procentul se calculea0ă ca medie a procentelor obţinute la fiecare tip de e)amen • 6romovabilitate 3# 9 #%%: • 6romovabilitate 4# 9 3% : • 6romovabilitate <# 9 4% : • 6romovabilitate .it de ciclu.33 :  promovabilitate <. materiali0ate în5  procentul de promovabilitate a elevilor la finali0area cursurilor raportat la nr..$naţ.i la început de an .+e0ultate deosebite obţinute în pregătirea pre.33 : • promovabilitate 4% 9 41. $ &.colar. & ".6.iniţierea .it de an .p$ proiect #. * 1.=4= '0 B4/30E8<>4<1. materiali0ate în progresul elevilor la clasă.i sportive incluse în Calendarul P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% M<E. " #..=. re0ultate obţinute cu clasa .33: • "%:2&3.% 9 <%: b. " .

urată în vederea reali0ării ecCităţii în educaţie .colare$ Ministerului Educaţiei.=.colară.< ?45-G-</7 3)* #. naţional sau inter'udeţean? organi0area de spectacole. Tineretului .. de bacalaureat.. participarea. de educaţie multiculturală$interculturală.i festivaluri la nivel internaţional. # 'ud. C. materiali0ate prin obținerea premiilor5 locul @.6. grădiniţă de vară.i internaţionale incluse în programul de activităţi .. Tineretului . e)po0iţii.B.i premiilor speciale la fa0a internaţională$naţională$'udeţeană . e.edinte$membru în comisia de organi0are a concursului de titulari0are. concerte. simpo0ioane la nivel internaţional.-8<>4<1- E8<>4<1. la concursurile . inter'udeţene. Cercetării.i internaţionale? organi0area de concursuri .re0ultate măsurabile obţinute în activităţile culturale . participarea în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are la concursurile .activitate desfă.. 12  organi0area de concursuri . interna2 ţionale?  membru al 'uriului$comitetulul de organi0are$ evaluare.i portului. e)po0iţii. 1 pre.pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile . de educaţie inclu0ivă.colare. al @@@2 lea..7. # 'ud. naţionale .activitatea . inter'udeţene$naţionale. menţiunilor . al @@2lea.coală.CRITERII activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei.i educative organi0ate în .$"$".i în calendarul inspectoratelor . naţionale.i olimpiadele 'udeţene. naţionale . naţional sau inter'udeţean  pre. $ inter'ud. f. Este indicat să se preci0e0e numele cadrului didactic? d. inter'udeţene. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel 'udeţean$naţional-? " internaţ $ naţ. naţional sau inter'udeţean  organi0area de spectacole. $ &pre.pregătirea loturilor olimpice . educaţie pentru diversitate$alteritate. internaţionale? P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% A40.i portului. concerte.$ " pre. comisia de evaluare a elevilor de clasa a A@@@2a. naţional sau inter'udeţean  pregătirea loturilor olimpice la fa0e 'udeţene.$ & # "p $ activitate & .i olimpiadele 'udeţene.@. simpo0ioane la nivel internaţional.$inter'ud.i inter'udeţeană$regională. C.activităţi de remediere . de contestaţii. în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are. alte comisii.i în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare? C.i festivaluri la nivel internaţional. cu impact la nivel local$'udeţean$inter'udeţean $naţional$internaţional g. C.. $ naţ.i re0ultatele obţinute în centrele de e)celenţă . Cercetării.$ # p membru 10 1 $ #. la concursurile . inter'udeţene. internaţ. suplinire. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale.i olimpiadele 'udeţene. de mobilitate.C.

tiinţifice publicate în domeniul didacticii. platforme de e2learning pentru susţinerea progresului .re0ultate măsurabile$cuantificabile obţinute în desfă. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 1 DIN MADIMUM DE '0 DE PCT% 2% CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ MATERIALIHATE ÎN" M<E. specialităţii . %. metodologii.i lucrări .crearea de softuri educaţionale în specialitate. însoţite de suportul de curs? 2 elaborarea de programe vi0ând curriculumul pentru opţional integrat în de0voltare locală? b.-8<>4<1- E8<>4<1... înregistrate cu @ F7? P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! #$#$# #$#$# 3)* # # %.=4= 10 B4/30CRITERII a. înregistrate cu @ F7? 2 elaborarea de programe . 2 reviste .< ?45-G-</7 l.i portului.colare .colare.urarea activităţilor de educaţie remedială.colare .i la pregătirea remedială p.colar sau de Ministerul Educaţiei.participarea concretă la susţinerea performanţei . Cercetării.colare pentru discipline op ționale noi. 2 îndrumătoare$gCiduri metodice.CRITERII i.=.colare.elaborarea de cărţi . la nivel local$'udeţean $naţional$internaţional? D.urarea unor activităţi practice.participarea la cursuri de formare din proiectele 6O E+8 m. regulamente.colare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor . #$#$# A/-E< A40.colare.. Tineretului . o.integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în ..6.ISJ 2 1 . antreprenoriale .( E8<>4<1.i desfă.elaborarea de5 2 programe .colile de masă .colar. educative pentru formarea de abilităţi de comunicare. "p cooordonator "p$ revistă "p$ curs " " " #p$soft 1p$ platformă A/-E< B<F% A40. avi0ate de inspectoratul .$"$". după ca0? 2 cărţi în domeniul educaţional.C.i teCnice? '. au)iliare didactice.i e)tra. manuale .coordonarea activităţilor din cadrul trategiei naţionale de acţiune comunitară? n.re0ultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat.colare? P30% =<E 3 10 $ $ 2 2 2 $ '0 D-0<>%B30% =<E%! #$ activitate #$#.activitate de coordonator de programe educative .i managementului educaţional.

activitatea de 2 metodist.i în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local$'udeţean$naţional$internaţional. de0voltarea profesională a cadrelor didactice b.$%. de0voltarea capacităţii de adaptarea la scCimbare. 2 contribuția la cercetări .colar.i criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar.. regionale.tiințifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului .-8<>4<1- E8<>4<1.colarilor .colarilor .. educaţia complementară. 2 coordonator de cerc pedagogic? f.i implementate în ba0a Metodologiei .. proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa .activitatea de evaluator de manuale.i elevilor.activitatea desfă.i sportului nr. de formator. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 3 DIN MADIMUM DE * PCT% Pct.i elevilor.CRITERII d. 0)* 10 M<E..$%../< A40. tineretului .. cercetării. 1)* %. 2 participarea cu comunicări la simpo0ioane 'udeţene. %.( E8<>4<1. 2 membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului .ISJ 2)* %. .urată în cadrul unor comisii teCnice de elaborare a unor acte normative$administrative cu caracter normativ. 2 activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale repre0entative la nivel de ramură învăţământ precum . formarea personalităţilor pre. naţionale .i$sau interna ționale. precum .=4= * B4/30- 3% CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE CRITERII proiecte din fonduri structurale europene.i în comisiile naţionale de specialitate.colar . educaţia civică. .14!$"%## materiali0ate prin raportul de activitate .i în comisia naţională de specialitate.i abilităţilor pre.ISJ a- 1 * . de0voltarea competenţelor .i al altor structuri de dialog social. în cadrul unor comisii consultative de dialog social . max $ D-0<>% P30% =<E%! "p$proiect A/-E< B<F. %. progresul .i educaţiei? se va stabili un puncta' defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum & 0ile . de mentor."1 de oree.colară.proiecte elaborate .i portofoliul personal. aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 2 DIN MADIMUM DE 10 DE PCT% P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! # A/-E< A40.

.colii? I! atragerea de finanţări e)trabugetare pentru unitate. proiecte.terea calităţii instituţiei ./< A40.$% CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONEDE M<E. centre de documentare . cu finanţare e)trabugetară având drept obiectiv cre. programe..terea calităţii procesului de învăţământ ? 5! reali0ărilor în ceea ce prive.i conversia profesională .. Max 1 2 1 1 * D-0<>% P30% =<E%! %.te educaţia adulţilor .p $curs.=4= * B4/30CRITERII <! contribuţii individuale ...i informare. laboratoare etc.i a procesului de predare2 învăţare2evaluare. a ba0ei didactico2materiale? 3! +eali0area de proiecte e)tracurriculare. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL $ DIN MADIMUM DE * PCT% Pct.cursuri.p$contribuţi e #p$ acţiune %.?45-G-</7 Data________________ Semnătura_________________ ! . programe.C. având ca efect cre. program etc A/-E< B<F.=. platforme de învăţare.i$sau în ecCipă la de0voltarea instituţională a . materiale au)iliare.6.p$proiect %.-8<>4 <1- E8<>4<1ISJ PUNCTAJ Max 100 Autoevaluare E8<>4<1.

D.Notă.0<0. semnătura) INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL) B1.1 4/. $aportul de autoevaluare Aprecierea Consiliului profesoral Raportul inspectorului şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale Se completează de către inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale.A/87G7=9/0) >.5. Evaluarea punctajului candidaţilor de către comi ia !"J e face pe ba#a documentelor doveditoare depu e la do ar. .@% T#EODORA ŞOTCAN < . MEMBRU AL COMISIEI JUDEŢENE (numele şi prenumele. INSPECTOR ŞCOLAR.1-30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful