Fişă stabilită în Comisia paritară din 15.03.

2013

Aprobat în C.A. al I.S.J. Bacău din 15.03.2013

FIŞA DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI / DIRECTORI ADJUNCŢI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT 2013
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT! SPECIALITATEA" VEC#IMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT" PESTE $ ANI! CALIFICATIVELE OBŢINUTE ÎN PERIOADA EVALUATĂ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

1. Fiecare punct din raport va fi însoţit de documente doveditoare certificate de conducerea unităţii de învăţământ, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul M.E.C.T. . nr. !"##$"%#&. Criteriile fără documente 'ustificative nu vor fi punctate, iar în coloana (ane)a pag.* se va indica pagina la care se află actul doveditor. 2. +aportul de autoevaluare ,sintetic- .i documentele doveditoare vor respecta ordinea criteriilor din metodologie. 3. e iau în considerare activităţile desfă.urate în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012. /n ca0ul întreruperii activităţii manageriale în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012) se evaluea0ă perioada de 1 ani, în care directorul$directorul ad'unct .i2a desfă.urat activitatea managerială, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit, în sesiunile anterioare, în perioada %#.%3."%%"2 &#.%4."%#". $% Fiecare dosar depus va conţine5 opis în " e)emplare, fi.ă de evaluare ,semnată .i .tampilată-, raport de autoevaluare, apreciere sintetică a consiliului profesoral, acte doveditoare ,toate paginile vor fi numerotate- .i declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul î.i asumă răspunderea pentru veridicitatea documentelor depuse la dosar .i că acestea îi aparţin .i, prin acestea, sunt certificate activităţile desfă.urate. *% 6entru fiecare criteriu nu se va depă.i puncta'ul ma)im acordat acestuia. +% 7u poate depune dosar pentru obţinerea gradaţiei un cadru didactic care nu are calificativul foarte bine pe întreaga perioadă evaluată. ,% Toate documentele vor fi ata.ate la dosar în ordinea criteriilor din fi.a de evaluare. 7u se vor ata.a documente care nu ilustrea0ă în mod direct criteriul respectiv. '% S- ./0-12.3- 34 5-67891:.1- ./01;543-1-< 5;34=-/0->;1 ?460.@.3<0.8- A/ @;>.. 5- B><60.3C

#

internaţ. procentul se calculea0ă ca medie a procentelor obţinute la fiecare tip de e)amen • 6romovabilitate 3# 9 #%%: • 6romovabilitate 4# 9 3% : • 6romovabilitate <# 9 4% : • 6romovabilitate .-8<>4<1?45-G-</7 12 3 ".33 : • promovabilitate 4% 9 41. de elevi înscri.=.33 :  procent medii generale mai mari ca 4.33 :  promovabilitate <. " #.colii? c.colare .colar.it de ciclu. " ..colar.p$ proiect #.C.i a elevilor în atingerea obiectivelor$competenţelor specifice impuse de curriculumul .6.% 9 <%: b. # 'ud.iniţierea . re0ultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă..i sportive incluse în Calendarul P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% M<E.$inter'ud.=4= '0 B4/30E8<>4<1. materiali0ate în5  procentul de promovabilitate a elevilor la finali0area cursurilor raportat la nr.colarilor .i$sau concursuri de profil...i e)amene naţionale de sfâr.33:  e)amene naţionale de sfâr. $ &. & ".it de ciclu5  evaluare naţională.performanţe dovedite în pregătirea elevilor distin.i individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional.i la olimpiade . 1 &.3. în re0ultate ale elevilor la clasă. materiali0ate în progresul elevilor la clasă. * 1..%% la sfâr. 3 3)* #. 2 <3. 9 43..< A40. astfel5 • promovabilitate 3% 9 #%%: • promovabilitate 4.i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utili0area programului =E> în cadrul .33: • 1%: 2 . la bacalaureat 2 pentru .colile cu mai multe categorii de e)amene. re0ultate obţinute cu clasa .+e0ultate deosebite obţinute în pregătirea pre.it de an .colar raportat la număr total elevi promovaţi • 4%: 2 #%%: • !%: 2 <3. concursuri cultural2artistice ...i la început de an .33: • "%:2&3.$naţ.CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT" 1% CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEDE CU VALOARE INSTRUCTIV(EDUCATIVĂ) C8M 87T5 CRITERII a. la testări .

activitate desfă. de mobilitate. naţional sau inter'udeţean  organi0area de spectacole. Tineretului .i portului.i premiilor speciale la fa0a internaţională$naţională$'udeţeană . educaţie pentru diversitate$alteritate.pregătirea loturilor olimpice . Cercetării. comisia de evaluare a elevilor de clasa a A@@@2a.$inter'ud.B. de educaţie multiculturală$interculturală.i olimpiadele 'udeţene. la concursurile .$ # p membru 10 1 $ #.i educative organi0ate în . grădiniţă de vară. alte comisii. internaţionale? P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% A40. C. naţionale . simpo0ioane la nivel internaţional. al @@2lea. $ inter'ud..C. în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are. e)po0iţii.urată în vederea reali0ării ecCităţii în educaţie .re0ultate măsurabile obţinute în activităţile culturale . internaţ. # 'ud. al @@@2 lea.i olimpiadele 'udeţene.$ " pre.colare.-8<>4<1- E8<>4<1.=. 12  organi0area de concursuri .i festivaluri la nivel internaţional. inter'udeţene.i internaţionale incluse în programul de activităţi . menţiunilor . $ naţ.pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile .6. de educaţie inclu0ivă. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale. C.activitatea .@.$"$". f. C.< ?45-G-</7 3)* #. de bacalaureat.colară. naţional sau inter'udeţean? organi0area de spectacole.. inter'udeţene.7. suplinire.edinte$membru în comisia de organi0are a concursului de titulari0are.i olimpiadele 'udeţene.i portului.i re0ultatele obţinute în centrele de e)celenţă . interna2 ţionale?  membru al 'uriului$comitetulul de organi0are$ evaluare. Cercetării. cu impact la nivel local$'udeţean$inter'udeţean $naţional$internaţional g.$ & # "p $ activitate & . de contestaţii. naţionale. inter'udeţene.i în calendarul inspectoratelor ..colare$ Ministerului Educaţiei. participarea în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are la concursurile . la concursurile .coală.i festivaluri la nivel internaţional. Tineretului .i internaţionale? organi0area de concursuri . naţionale .. e. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel 'udeţean$naţional-? " internaţ $ naţ.. inter'udeţene$naţionale.i inter'udeţeană$regională.CRITERII activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei. naţional sau inter'udeţean  pregătirea loturilor olimpice la fa0e 'udeţene. simpo0ioane la nivel internaţional. # 'ud. e)po0iţii.activităţi de remediere . concerte. participarea. materiali0ate prin obținerea premiilor5 locul @. $ &pre. concerte. Este indicat să se preci0e0e numele cadrului didactic? d. 1 pre. naţional sau inter'udeţean  pre..i în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare? C.

colare pentru discipline op ționale noi.participarea concretă la susţinerea performanţei ..colare . 2 îndrumătoare$gCiduri metodice.colare .re0ultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat.ISJ 2 1 . TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 1 DIN MADIMUM DE '0 DE PCT% 2% CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ MATERIALIHATE ÎN" M<E.-8<>4<1- E8<>4<1. înregistrate cu @ F7? 2 elaborarea de programe . au)iliare didactice. %..i la pregătirea remedială p.colar sau de Ministerul Educaţiei.i managementului educaţional.. însoţite de suportul de curs? 2 elaborarea de programe vi0ând curriculumul pentru opţional integrat în de0voltare locală? b.activitate de coordonator de programe educative . antreprenoriale . regulamente.tiinţifice publicate în domeniul didacticii.i desfă. o.colare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor .participarea la cursuri de formare din proiectele 6O E+8 m.elaborarea de cărţi .urarea unor activităţi practice. educative pentru formarea de abilităţi de comunicare.( E8<>4<1. platforme de e2learning pentru susţinerea progresului .colare.colare.C. Tineretului .i e)tra.colile de masă .i portului. metodologii. avi0ate de inspectoratul .colare? P30% =<E 3 10 $ $ 2 2 2 $ '0 D-0<>%B30% =<E%! #$ activitate #$#. manuale .i teCnice? '. "p cooordonator "p$ revistă "p$ curs " " " #p$soft 1p$ platformă A/-E< B<F% A40. specialităţii .=4= 10 B4/30CRITERII a. după ca0? 2 cărţi în domeniul educaţional.elaborarea de5 2 programe .=.6.colar. Cercetării.colare.coordonarea activităţilor din cadrul trategiei naţionale de acţiune comunitară? n.< ?45-G-</7 l.crearea de softuri educaţionale în specialitate.$"$". înregistrate cu @ F7? P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! #$#$# #$#$# 3)* # # %.urarea activităţilor de educaţie remedială..re0ultate măsurabile$cuantificabile obţinute în desfă. la nivel local$'udeţean $naţional$internaţional? D.i lucrări .integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în . 2 reviste . #$#$# A/-E< A40.CRITERII i.

educaţia complementară. formarea personalităţilor pre.colarilor .. de0voltarea capacităţii de adaptarea la scCimbare../< A40.i abilităţilor pre. tineretului . educaţia civică. 2 coordonator de cerc pedagogic? f. %.14!$"%## materiali0ate prin raportul de activitate . 0)* 10 M<E.activitatea de 2 metodist. de formator. naţionale . aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei. max $ D-0<>% P30% =<E%! "p$proiect A/-E< B<F.( E8<>4<1.ISJ a- 1 * ..i elevilor. .activitatea desfă.i elevilor.ISJ 2)* %..i sportului nr.CRITERII d.$%.colar .$%.i în comisiile naţionale de specialitate.=4= * B4/30- 3% CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE CRITERII proiecte din fonduri structurale europene. 2 participarea cu comunicări la simpo0ioane 'udeţene. precum .proiecte elaborate ..tiințifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului . regionale. de0voltarea competenţelor ..urată în cadrul unor comisii teCnice de elaborare a unor acte normative$administrative cu caracter normativ. 2 activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale repre0entative la nivel de ramură învăţământ precum .colară.i în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local$'udeţean$naţional$internaţional.colar.i$sau interna ționale.-8<>4<1- E8<>4<1.colarilor .i implementate în ba0a Metodologiei . TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 3 DIN MADIMUM DE * PCT% Pct. proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa .i criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar. 2 membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului .activitatea de evaluator de manuale.i în comisia naţională de specialitate.i educaţiei? se va stabili un puncta' defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum & 0ile .i portofoliul personal."1 de oree. 1)* %.i al altor structuri de dialog social. %. 2 contribuția la cercetări . de mentor. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 2 DIN MADIMUM DE 10 DE PCT% P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! # A/-E< A40. progresul . în cadrul unor comisii consultative de dialog social . . de0voltarea profesională a cadrelor didactice b. cercetării.

6.te educaţia adulţilor . Max 1 2 1 1 * D-0<>% P30% =<E%! %.cursuri.i a procesului de predare2 învăţare2evaluare.i$sau în ecCipă la de0voltarea instituţională a . centre de documentare ..=4= * B4/30CRITERII <! contribuţii individuale . având ca efect cre.=..i informare.p$contribuţi e #p$ acţiune %. laboratoare etc.. programe. programe. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL $ DIN MADIMUM DE * PCT% Pct. platforme de învăţare.terea calităţii instituţiei .C.. cu finanţare e)trabugetară având drept obiectiv cre./< A40.?45-G-</7 Data________________ Semnătura_________________ ! .colii? I! atragerea de finanţări e)trabugetare pentru unitate.terea calităţii procesului de învăţământ ? 5! reali0ărilor în ceea ce prive.i conversia profesională .p$proiect %. a ba0ei didactico2materiale? 3! +eali0area de proiecte e)tracurriculare..$% CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONEDE M<E. materiale au)iliare. program etc A/-E< B<F.p $curs. proiecte.-8<>4 <1- E8<>4<1ISJ PUNCTAJ Max 100 Autoevaluare E8<>4<1.

0<0.A/87G7=9/0) >. $aportul de autoevaluare Aprecierea Consiliului profesoral Raportul inspectorului şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale Se completează de către inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale.1-30. D. MEMBRU AL COMISIEI JUDEŢENE (numele şi prenumele.@% T#EODORA ŞOTCAN < .Notă. . INSPECTOR ŞCOLAR.5.1 4/. semnătura) INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL) B1. Evaluarea punctajului candidaţilor de către comi ia !"J e face pe ba#a documentelor doveditoare depu e la do ar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful