Fişă stabilită în Comisia paritară din 15.03.

2013

Aprobat în C.A. al I.S.J. Bacău din 15.03.2013

FIŞA DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI / DIRECTORI ADJUNCŢI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT 2013
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT! SPECIALITATEA" VEC#IMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT" PESTE $ ANI! CALIFICATIVELE OBŢINUTE ÎN PERIOADA EVALUATĂ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

1. Fiecare punct din raport va fi însoţit de documente doveditoare certificate de conducerea unităţii de învăţământ, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul M.E.C.T. . nr. !"##$"%#&. Criteriile fără documente 'ustificative nu vor fi punctate, iar în coloana (ane)a pag.* se va indica pagina la care se află actul doveditor. 2. +aportul de autoevaluare ,sintetic- .i documentele doveditoare vor respecta ordinea criteriilor din metodologie. 3. e iau în considerare activităţile desfă.urate în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012. /n ca0ul întreruperii activităţii manageriale în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012) se evaluea0ă perioada de 1 ani, în care directorul$directorul ad'unct .i2a desfă.urat activitatea managerială, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit, în sesiunile anterioare, în perioada %#.%3."%%"2 &#.%4."%#". $% Fiecare dosar depus va conţine5 opis în " e)emplare, fi.ă de evaluare ,semnată .i .tampilată-, raport de autoevaluare, apreciere sintetică a consiliului profesoral, acte doveditoare ,toate paginile vor fi numerotate- .i declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul î.i asumă răspunderea pentru veridicitatea documentelor depuse la dosar .i că acestea îi aparţin .i, prin acestea, sunt certificate activităţile desfă.urate. *% 6entru fiecare criteriu nu se va depă.i puncta'ul ma)im acordat acestuia. +% 7u poate depune dosar pentru obţinerea gradaţiei un cadru didactic care nu are calificativul foarte bine pe întreaga perioadă evaluată. ,% Toate documentele vor fi ata.ate la dosar în ordinea criteriilor din fi.a de evaluare. 7u se vor ata.a documente care nu ilustrea0ă în mod direct criteriul respectiv. '% S- ./0-12.3- 34 5-67891:.1- ./01;543-1-< 5;34=-/0->;1 ?460.@.3<0.8- A/ @;>.. 5- B><60.3C

#

=4= '0 B4/30E8<>4<1.33: • 1%: 2 .. 1 &.performanţe dovedite în pregătirea elevilor distin.i$sau concursuri de profil... " #.iniţierea . " .+e0ultate deosebite obţinute în pregătirea pre.33: • "%:2&3.colare .i la olimpiade .colii? c.3.i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utili0area programului =E> în cadrul .C.33:  e)amene naţionale de sfâr.colar.i la început de an .i e)amene naţionale de sfâr.-8<>4<1?45-G-</7 12 3 ".i a elevilor în atingerea obiectivelor$competenţelor specifice impuse de curriculumul . 3 3)* #.colar.. # 'ud. 9 43.% 9 <%: b.it de ciclu5  evaluare naţională.colar raportat la număr total elevi promovaţi • 4%: 2 #%%: • !%: 2 <3.33 :  procent medii generale mai mari ca 4.=.colarilor . materiali0ate în progresul elevilor la clasă.33 :  promovabilitate <. concursuri cultural2artistice . re0ultate obţinute cu clasa . $ &.i individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional. astfel5 • promovabilitate 3% 9 #%%: • promovabilitate 4. 2 <3.%% la sfâr.p$ proiect #. re0ultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă..colile cu mai multe categorii de e)amene.6.$naţ.it de ciclu.it de an . * 1.. în re0ultate ale elevilor la clasă. la bacalaureat 2 pentru . procentul se calculea0ă ca medie a procentelor obţinute la fiecare tip de e)amen • 6romovabilitate 3# 9 #%%: • 6romovabilitate 4# 9 3% : • 6romovabilitate <# 9 4% : • 6romovabilitate .CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT" 1% CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEDE CU VALOARE INSTRUCTIV(EDUCATIVĂ) C8M 87T5 CRITERII a. materiali0ate în5  procentul de promovabilitate a elevilor la finali0area cursurilor raportat la nr.33 : • promovabilitate 4% 9 41.< A40.i sportive incluse în Calendarul P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% M<E. internaţ... de elevi înscri. & ".$inter'ud. la testări .

activitate desfă. naţionale. alte comisii.B.coală.i internaţionale? organi0area de concursuri . în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are.. inter'udeţene. inter'udeţene.. $ naţ. concerte.i portului.activităţi de remediere .i educative organi0ate în . naţional sau inter'udeţean? organi0area de spectacole. Este indicat să se preci0e0e numele cadrului didactic? d. $ &pre. menţiunilor . al @@@2 lea. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel 'udeţean$naţional-? " internaţ $ naţ. grădiniţă de vară. inter'udeţene.urată în vederea reali0ării ecCităţii în educaţie . suplinire. # 'ud. naţional sau inter'udeţean  pregătirea loturilor olimpice la fa0e 'udeţene. interna2 ţionale?  membru al 'uriului$comitetulul de organi0are$ evaluare.. de bacalaureat.$inter'ud.=.i re0ultatele obţinute în centrele de e)celenţă . comisia de evaluare a elevilor de clasa a A@@@2a.< ?45-G-</7 3)* #.-8<>4<1- E8<>4<1.edinte$membru în comisia de organi0are a concursului de titulari0are. naţionale . la concursurile .i olimpiadele 'udeţene. al @@2lea. naţional sau inter'udeţean  pre.colare$ Ministerului Educaţiei. de mobilitate. f. participarea.i olimpiadele 'udeţene.i inter'udeţeană$regională. internaţ. educaţie pentru diversitate$alteritate. $ inter'ud.CRITERII activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei.$"$".re0ultate măsurabile obţinute în activităţile culturale ..i premiilor speciale la fa0a internaţională$naţională$'udeţeană . internaţionale? P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% A40.colară. e)po0iţii. Cercetării. de educaţie multiculturală$interculturală.pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile .i în calendarul inspectoratelor . la concursurile .@. Tineretului . de contestaţii. simpo0ioane la nivel internaţional. inter'udeţene$naţionale.7.i olimpiadele 'udeţene. Tineretului .i în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare? C. C.activitatea .. cu impact la nivel local$'udeţean$inter'udeţean $naţional$internaţional g. 1 pre.i festivaluri la nivel internaţional. participarea în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are la concursurile . de educaţie inclu0ivă. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale.pregătirea loturilor olimpice .i festivaluri la nivel internaţional.colare. e)po0iţii. C. naţional sau inter'udeţean  organi0area de spectacole.. concerte. C. e.6. 12  organi0area de concursuri . Cercetării.i portului.$ " pre.$ # p membru 10 1 $ #. simpo0ioane la nivel internaţional.C.$ & # "p $ activitate & . naţionale . # 'ud. materiali0ate prin obținerea premiilor5 locul @.i internaţionale incluse în programul de activităţi .

i managementului educaţional. antreprenoriale . după ca0? 2 cărţi în domeniul educaţional.urarea unor activităţi practice.colare .i lucrări . TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 1 DIN MADIMUM DE '0 DE PCT% 2% CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ MATERIALIHATE ÎN" M<E.elaborarea de5 2 programe .crearea de softuri educaţionale în specialitate. regulamente. %.i e)tra.participarea la cursuri de formare din proiectele 6O E+8 m. "p cooordonator "p$ revistă "p$ curs " " " #p$soft 1p$ platformă A/-E< B<F% A40.colare . metodologii. înregistrate cu @ F7? P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! #$#$# #$#$# 3)* # # %.coordonarea activităţilor din cadrul trategiei naţionale de acţiune comunitară? n. 2 îndrumătoare$gCiduri metodice.colare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor .$"$".-8<>4<1- E8<>4<1. platforme de e2learning pentru susţinerea progresului . la nivel local$'udeţean $naţional$internaţional? D.< ?45-G-</7 l.CRITERII i. însoţite de suportul de curs? 2 elaborarea de programe vi0ând curriculumul pentru opţional integrat în de0voltare locală? b.re0ultate măsurabile$cuantificabile obţinute în desfă.=4= 10 B4/30CRITERII a. avi0ate de inspectoratul .i portului. Cercetării. o. înregistrate cu @ F7? 2 elaborarea de programe . educative pentru formarea de abilităţi de comunicare.i desfă. au)iliare didactice.participarea concretă la susţinerea performanţei .6.colile de masă . 2 reviste .colare? P30% =<E 3 10 $ $ 2 2 2 $ '0 D-0<>%B30% =<E%! #$ activitate #$#.colar sau de Ministerul Educaţiei..C.tiinţifice publicate în domeniul didacticii. specialităţii . Tineretului .ISJ 2 1 .colar.colare.i teCnice? '.elaborarea de cărţi .integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în ..activitate de coordonator de programe educative .colare.i la pregătirea remedială p.=. #$#$# A/-E< A40.re0ultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat..( E8<>4<1.urarea activităţilor de educaţie remedială..colare.colare pentru discipline op ționale noi. manuale .

de0voltarea profesională a cadrelor didactice b. educaţia civică..i în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local$'udeţean$naţional$internaţional.colarilor . de mentor.( E8<>4<1. aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei.i sportului nr. regionale.i$sau interna ționale. naţionale .colară. ./< A40.i abilităţilor pre. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 3 DIN MADIMUM DE * PCT% Pct.ISJ a- 1 * . de0voltarea capacităţii de adaptarea la scCimbare. de formator.. 1)* %. în cadrul unor comisii consultative de dialog social . proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa . cercetării.i în comisiile naţionale de specialitate. %..tiințifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului .$%. max $ D-0<>% P30% =<E%! "p$proiect A/-E< B<F.i implementate în ba0a Metodologiei . formarea personalităţilor pre.colar.."1 de oree. progresul .activitatea de evaluator de manuale.i al altor structuri de dialog social.i elevilor.urată în cadrul unor comisii teCnice de elaborare a unor acte normative$administrative cu caracter normativ.i elevilor.colar .=4= * B4/30- 3% CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE CRITERII proiecte din fonduri structurale europene. 2 membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului .proiecte elaborate .i criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar. precum .activitatea desfă. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 2 DIN MADIMUM DE 10 DE PCT% P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! # A/-E< A40.i în comisia naţională de specialitate.i portofoliul personal.ISJ 2)* %. 2 activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale repre0entative la nivel de ramură învăţământ precum .. 0)* 10 M<E. tineretului .colarilor . 2 participarea cu comunicări la simpo0ioane 'udeţene.CRITERII d. educaţia complementară.$%. de0voltarea competenţelor ..i educaţiei? se va stabili un puncta' defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum & 0ile . . 2 coordonator de cerc pedagogic? f. 2 contribuția la cercetări .activitatea de 2 metodist. %.-8<>4<1- E8<>4<1.14!$"%## materiali0ate prin raportul de activitate .

=. programe.. proiecte.?45-G-</7 Data________________ Semnătura_________________ ! ..i informare. centre de documentare .p$contribuţi e #p$ acţiune %. Max 1 2 1 1 * D-0<>% P30% =<E%! %. a ba0ei didactico2materiale? 3! +eali0area de proiecte e)tracurriculare.terea calităţii procesului de învăţământ ? 5! reali0ărilor în ceea ce prive.p $curs. cu finanţare e)trabugetară având drept obiectiv cre. având ca efect cre.=4= * B4/30CRITERII <! contribuţii individuale .C.. program etc A/-E< B<F.-8<>4 <1- E8<>4<1ISJ PUNCTAJ Max 100 Autoevaluare E8<>4<1..i conversia profesională .te educaţia adulţilor . TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL $ DIN MADIMUM DE * PCT% Pct.p$proiect %. materiale au)iliare./< A40.cursuri. laboratoare etc.i$sau în ecCipă la de0voltarea instituţională a .i a procesului de predare2 învăţare2evaluare.terea calităţii instituţiei ..$% CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONEDE M<E. programe.6.colii? I! atragerea de finanţări e)trabugetare pentru unitate. platforme de învăţare.

.@% T#EODORA ŞOTCAN < . MEMBRU AL COMISIEI JUDEŢENE (numele şi prenumele.0<0. D.5. semnătura) INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL) B1.A/87G7=9/0) >.Notă. Evaluarea punctajului candidaţilor de către comi ia !"J e face pe ba#a documentelor doveditoare depu e la do ar. $aportul de autoevaluare Aprecierea Consiliului profesoral Raportul inspectorului şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale Se completează de către inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale.1-30. INSPECTOR ŞCOLAR.1 4/.