Sunteți pe pagina 1din 8

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

,,GULLIVER’’
SF.GHEORGHE / COVASNA

PROIECT
DIDACTIC

EDUCATOARE FLORIAN ANCA


PROIECT DIDACTIC

GRUPA: Combinată
GRĂDINIŢA: G.P.P ,,GULLIVER’’
EDUCATOARE: Florian Anca
DOMENIUL EXPERENŢIAL: Domeniul Om şi Societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educaţie pentru societate
TEMA ZILEI: ,, O faptă bună’’
MIJLOCUL DE REALIZARE: Povestire după un şir de ilustraţii
TIPUL DE ACTIVITATE: mixt

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Dezvoltarea capacităţii de a aprecia în situaţii imaginare sau situaţii
concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite
şi cunoscute;
Cultivarea prieteniei, toleranţei, armoniei în relaţiile cu cei din jur,
concomitent cu învăţarea autocontrolului.
Respectarea normelor de convieţuire socială, a regulilor de protecţia
vieţii;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
O1 – să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială,
precum şi regulile de securitate personală;
O2 – să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte
(familie, grădiniţă, grupul de joacă);
O3 – să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport
cu norme prestabilite şi cunoscute;
O4 – să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste
prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- Să analizeze imaginile din punct de vedere al normelor de conduită;
- Să stabilească situaţii şi relaţii interumane;
- Să găsească soluţii la situaţiile problemă din poveste;
- Să creeze o poveste pe baza interpretarii corecte a imaginilor şi
întrebărilor adresate;
- Să identifice mesajul educativ al povestirii;
- Să conştientizeze consecinţele pozitive şi negative ale actelor sale ,de
comportament asupra sa şi asupra celorlalţi;
- Să realizeze sarcinile fişei de evaluare;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a. Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, explicaţia, descrierea,
exerciţiul, observaţia, problematizarea;
b. Mijloace de învăţământ: ilustraţii reprezentând momentele succesive ale
povestirii, o sacoşă, o pânză albastră (lac), o pânză verde (poieniţa),
fluturi, flori, fişe;
c. Forme de organizare: frontal, individual;
RESURSE TEMPORALE: 30-35 minute

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
,,Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul
preşcolar’’Florica Mitu, Ştefania Antonovici – Editura Humanitas
Educaţional, 2005;
,,Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar’’ , Editura Didactica
Publishing House , Ediţia 2009 Bucureşti ;
,,Aspecte teoretice şi practice în abordarea metodei proiectelor la vârstele
timpurii’’, Ana Secrieru - Editura Şcoala Gălăţeană 2007 ;
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTE ACTIVITATEA EDUCATOAREI ACTIVITATEA EVALUARE
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT/ METODE ŞI
DIDACTICE COPIILOR PROCEDEE

1. Moment Se asigură condiţiile optime pentru


organizatoric desfăşurarea activităţii:
 aerisirea sălii de grupă; Conversaţia
 pregătirea materialului didactic; Evaluarea
 aşezarea scăunelelor în semicerc; deprinderilor de
 intrarea copiilor în sala de grupă; disciplină.
Instructajul
 controlul ţinutei şi verificarea poziţiei
corecte a copiilor pe scăunele;
 salutul
2. Captarea În vederea captării atenţiei şi a interesului Observarea
atenţiei copiilor le voi propune să facem o plimbare în Copiii ascultă cu Conversaţia sistematică
natură. atenţie şi se comportamentu-
Ne prindem de mâini, facem un şir, eu am să concentrează asupra lui copiilor
vă conduc. Închideţi ochii şi începem. sarcinilor; Exerciţiul
,,Mergem încet în pădure, frunzele copacilor
foşnesc fâş-fâş, păşărelele cântă cirip-cirip. Le O poieniţă amenajată, un lac Observarea
auziţi? Trosc am călcat pe o crenguţă.Vai, m- comportamen-
am udat la picioare. De ce m-am udat? Sacoşa cu ilustraţii tului verbal şi
Deschideţi ochii să vedem. Unde am ajuns? nonverbal al
Ce observaţi? Ia uitaţi-vă ce avem aici? copiilor
Pentru că tot am găsit aceste imagini eu m-am
gândit să creăm o poveste plină de învăţături.
3. Anunţarea temei Se anunţă tema şi se prezintă obiectivele în Copiii ascultă cu Expunerea Observarea
şi a obiectivelor termeni accesibili copiilor. atenţie şi se capacităţii de
Astăzi vom efectua o activitate de educaţie concentrează asupra Conversaţia, Explicaţia menţinere a
pentru societate, în această activitate veţi sarcinilor trasate. atenţiei
creea o poveste după un şir de ilustraţii cu Ilustraţii
ajutorul imaginilor găsite.
4. Dirijarea Analiza primului tablou Observarea
învăţării Se va descoperi primul tablou. El va fi intuit Copiii observă Observaţia comportamentu-
cu ajutorul întrebărilor adresate copiilor de ilustraţia, locul lui copiilor în
către educatoare. desfăşurării, timpul
- Ce vedeţi în această ilustraţie? anotimpul în care se Descrierea povestirii;
- În ce anotimp se petrece acţiunea? petrece acţiunea, dau Ilustraţii
- Unde se află copii? nume personajelor.
- Cum sunt ei? Converaţia
- Uitaţi-vă la feţele lor. Ce vedeţi?
Aprecierea
- Ce fac copii? Copiii ascultă cu
răspunsurilor
- Ce au copii în mână? atenţie şi se
- Ce credeţi că vrea să facă fetiţa din concentrează asupra
ilustraţie? întrebărilor.
Sinteza parţială se va realiza pe baza Povestirea
Răspunsurilor date de către copii sub forma
unui fragment din poveste.
Analiza celui de al II-lea tablou
După intuirea primului tablou va fi descoperit Observaţia
cel de al doilea. Copiii observă
Copiii vor fi lăsaţi să-l privească în linişte. ilustraţia.
Apoi li se vor pune următoarele întrebări: Descrierea Observarea
- Unde a ajuns fetiţa alergând după comportamen-
fluturaş? Copiii ascultă cu tului verbal şi
- De ce a ajuns fetiţa atât de aproape de atenţie şi se Converaţia nonverbal al
marginea apei? concentrează asupra copiilor
- Ia uitaţi-vă la chipul ei. Unde se uită întrebărilor. Ilustraţii
fetiţa, la ce este atentă?
- Ce fac ceilalţi copii în timp ce fetiţa s-
a apropiat de apă?
Sinteza parţială se realizează baza Povestirea
răspunsurilor date de către copii.
Se va proceda la fel şi cu cel de-al treilea Copiii observă Observaţia
tablou. ilustraţia. Observarea
Se vor pune următoarele întrebări: Descrierea comportamentu-
lui copiilor în
- Ce s-a întâmplat? Copiii răspund la timpul
- Ia să vedem! Cum credeţi că a ajuns întrebări. Converaţia povestirii;
fetiţa în apă?
- Uitaţi-vă la chipul ei. Cum este acum Ilustraţii
fetiţa?
- Cine i-a sărit în ajutor fetiţei?
- Ce fac ceilalţi copii?
- Cum sunt ei? uitaţi-vă la feţele lor.
Sinteza parţială se realizează baza Povestirea
răspunsurilor date de către copii.
Se va descoperi şi cel de-al patrulea tablou. Copiii observă
Se vor pune următoarele întrebări: ilustraţia. Observaţia
- Cum a ajuns băieţelul la fetiţă? Descrierea
- Cum o ajută? Copiii răspund la Ilustraţii
- Ce fac ceilalţi copii? întrebări. Converaţia
Sinteza parţială se realizează baza
răspunsurilor date de către copii. Povestirea Observarea
Se va descoperi şi cel de-al cincelea tablou. Copiii observă comportamentu-
Se va realiza cu ajutorul întrebărilor adresate ilustraţia. lui copiilor în
copiilor de către educatoare: Observaţia timpul
- Cum sunt hainele fetiţei şi a băiatului Copiii răspund la Descrierea povestirii;
care a salvat-o? întrebări.
- Priviţi acum feţele copiilor! Ce credeţi
că simt ei? Converaţia
- Ce credeţi că le spun ceilalţi copii?
- Cum este fapta pe care a făcut-o
băiatul? Ilustraţii
- Ce credeţi că îi spune fetiţa băiatului?
- Merită băiatul o răsplată?
- Ce răsplată credeţi că merită?
Sinteza parţială se realizează baza
răspunsurilor date de către copii.
5. Obţinerea După ce au fost redate cele 5 momente ale Copiii expun
povestirii, 2-3 copii o vor reda în întregime. povestea în Povestirea
performanţelor
Ei vor fi ajutaţi să o redea cât mai complet şi întregime. Ilustraţii Observarea
să o interpreteze cât mai bine. comportamentu-
Se alege un titlu potrivit povestirii cu ajutorul Copiii stabilesc un lui copiilor în
copiilor. În exemplele oferite de aceştia. titlu potrivit poveştii. Povestirea timpul
Înainte să extragă copiii mesajul educativ le povestirii;
voi adresa câteva întrebări:
- Unde consideraţi că a greşit fetiţa?
- Oare băiatul a greşit salvând-o?
- Dacă nu ştia să înoate băiatul era bine
să sară în apă?
- Dacă băieţelul nu ar fi ştiut să înoate
cum ar fi putut proceda?
- Voi aţi făcut o faptă bună?
- Voi cum aţi fi procedat?
Copiii vor extrage cu ajutorul educatoarei Copiii scot în Problematizarea
mesajul educativ din poveste şi anume: Să evidenţă mesajul
ne ajutăm unii pe alţii! educativ.
Să fim atenţi unde ne jucăm!
6. Evaluarea
Voi distribui copiilor fișe de lucru
diferențiate: Observarea
Grupa mijlocie-mare Conversaţia modului de
1. Ce fac copiii din imagine? Explicaţia lucru al copiilor,
2. Spune ce e bine şi ce e rău? Copiii ascultă cu Exerciţiul de partcipare şi
3. Colorează imaginea în care copiii fac atenţie şi se de îndeplinire a
fapte bune. concentreză asupra sarcinilor.
Grupa mică fişelor de lucru. Fişe de lucru
1. Colorează imaginea.
Înainte să se apuce să rezolve fişa de lucru le
voi spune copiilor să efectueze exerciţiile de Exerciţiul
încălzire a muşchilor mici ai mâinilor:,,Batem
palmele uşor’’
Batem palmele uşor, batem palmele de zor
1-2, 1-2 faceţi toţi la fel ca noi, Copiii execută
Închid pumnii şi-i desfac, degetelor fac pe exerciţiile propuse Exerciţiul
plac, de către educatoare
1-2, 1-2 faceţi toţi la fel ca noi. Evaluez munca
7. Închierea Se apreciază participarea copiilor la activitate, şi comportarea
activităţii atât individual cât şi colectiv. copiilor.
Pentru că voi cu toţi sunteţi prieteni şi sigur
aţi făcut fapte bune, v-aţi ajutat între voi, eu Copiii ascultă Conversaţia
m-am gândit să vă ofer ,,o brăţară a aprecierile.
prieteniei’’. Recompense

S-ar putea să vă placă și