Sunteți pe pagina 1din 8

DREPT INTERNAIONAL PRIVAT Curs pentru nvmnt la distan PARTEA SPECIAL

Aparatul tehnico-aplicativ a fost prelucrat de: Asist.univ. Drd. Ni Maria Carolina

BUCURETI - 2012

TEMA XIV NORME CONFLICTUALE PRIVIND STAREA I CAPACITATEA PERSOANEI FIZICE

1. Statutul persoanei fizice 2. Normele conflictuale privind starea i capacitatea persoanei !. Domeniul de aplicare a le"ii personale #n privin$a statutului persoanei fizice 3.1 Starea civil 3.2 Capacitatea civil %. &eoria interesului na$ional '. Normele conflictuale privind numele i domiciliul persoanei fizice 5. 1. Normele conflictuale privind numele persoanei fizice 5. 2 Normele conflictuale privind domiciliul persoanei fizice (.)oca*ular +. ,ntre*ri i e-erci$ii .. /ezolvai urmtoarele teste "ril 0. 1i*lio"rafie

OBIECTIVE: Anali a !"#$"!i%& a $"'l"("n!&$il#$ in%i)"n!" *n (a!"$ia +!a!,!,l,i -"$+#an"i .i i%"/ ),0la!& )" +!,)i,l 1,$i+-$,)"n2"i $"l"3an!"/ a34n),-+" *n 3")"$" a!4! +-"2" +!$&in" %la+i%"/ %4! 5i +-"2"/ )" )a!& $"%"n!&/ +#l,2i#na!" )" %&!$" in+!an2"l" $#(4n"6 .i i%"6 - Anali a i *n"l"'"$"a a$',("n!"l#$ %" .,n)a("n!"a & l"'"a a-li%a0il& *n (a!"$ia +!a!,!,l,i -"$+#an"i .i i%"6 - 7n+,5i$"a a)"%3a!& a "l"("n!"l#$ %" %#n.i',$"a & ("%ani+(,l %#n.li%!,al +-"%i.i% (a!"$i"i +!a!,!,l,i -"$+#an"i .i i%" 16 S!a!,!,l -"$+#an"i .i i%"
Statutul persoanei fizice include: Starea civil Capacitatea civil /ela$iile de familie

7n"l"'"$"a )#("ni,l,i )" a-li%a$" a l"'ii a-li%a0il" +!a!,!,l,i -"$+#an"i

26 N#$("l" %#n.li%!,al" -$i3in) +!a$"a 5i %a-a%i!a!"a -"$+#an"i


R"',la 2 starea i capacitatea persoanei fizice3 care #mpreuna cu rela$iile de familie formeaza +!a!,!,l -"$+#an"i .i i%"3 sunt "uvernate de l"'"a na2i#nal&3 cu e-cep$ia situa$iilor #n care3 prin dispozi$ii speciale3 se prevede altfel 4art. 2.'+2 alin. 516 din Codul Civil7. L"'" na2i#nal& 8 le"ea statului a crui cet$enie o are persoana respectiv 5 lex patriae6. C"!a2"nia punctul de le"atur pentru norma conflictual #n al crei con$inut intr starea i capacitatea persoanei fizice. Ar"umente in favoarea aplicrii le"ii na$ionale: cet$enia reprezint le"tura politico 8 9uridic dintre individ i stat: cet$enia are caracter de sta*ilitate3 #n sensul ca se do*;nde te i se pierde #n condi$ii strict re"lementate de le"e: cet$enia este o stare de drept i se pro*eaza cu documente oficiale emise de autorit$ile statului despre a crui cet$enie este vor*a: le"ea na$ional $ine cont de specificul na$iunii respective3 de o*iceiurile i tradi$iile acesteia3 fiind mai *ine adaptata particularit$ilor persoanelor fizice apar$in;nd na$iunii respective: no$iunea de < cet$enie = are acela i con$inut #n toate sistemele de drept fiind mai u or de pro*at: Dezavanta9e ale aplicrii le"ii na$ionale:

cet$enia nu este #ntotdeauna un criteriu adecvat de determinare a le"ii personale #n cazul apatrizilor sau pentru cet$enii apar$in;nd unor state cum sunt federa$iile3 confedera$iile sau cele cu re"lementri re"ionale diferite3 deoarece re"lementrile statutului personal difer de la o re"iune la alta: #n cazul #n care mem*rii unei familii au cet$enii diferite3 aplicarea le"ii na$ionale presupune c statutul personal al acestora urmeaz s fie c;rmuit de le"i diferite3 #n timp ce domiciliul este comun: e-ist dificult$i #n determinarea le"ii na$ionale #n cazul persoanelor care au du*l cet$enie. P$#0a %"!&2"ni"i - se face potrivit le"ii statului a crui cet$enie se invoc 5art.2.'(0 Cod Civil6. Se consacr astfel o excepie de la re"ula calificrii institu$iilor 9uridice dupa le"ea forului 4art.2.''. alin. 516 Cod Civil7.
C"!&2"ni $#(4ni - se aplic le"ea rom;n3 chiar dac ace tia au du*l sau multipl cet$enie3 c;t timp nu au pierdut cet$enia rom;n3 conform dreptului romn. S!$&in %, (ai (,l!" %"!&2"nii - le"ea sa na$ional este le"ea aceluia dintre state a crui cet$enie o are i de care este cel mai str;ns le"at3 #n special prin re edin$a sa o*i nuit.

E9%"-2ii - #n cazul apatrizilor se aplic le"ea re edin$ei o*i nuite 4art.2.'(. alin. 5!6 Cod Civil7. >e"ea re edin$ei o*i nuite se aplic i refu"ia$ilor.
>e"ea na$ionala 5lex patriae63 le"ea domiciliului 5lex domicilii6 sau le"ea re edin$ei o*i nuite compun no$iunea de l"'" -"$+#nal& :lex personalis; a persoanei fizice. R"5")in2a #0i5n,i!& a persoanei fizice 8 statul #n care persoana # i are locuin$a principal3 chiar dac nu a #ndeplinit formalit$ile le"ale de #nre"istrare. ?entru persoana care ac$ioneaz #n e-erci$iul activit$ii sale profesionale3 re edin$a o*i nuit este locul unde # i are sta*ilimentul su principal 8 2.'+@ alin. 516 Cod Civil.

Ca$a%!"$,l normelor conflictuale privind statutul persoanei fizice

i(-"$a!i36

<6 D#("ni,l )" a-li%a$" a l"'ii -"$+#nal" *n -$i3in2a +!a!,!,l,i -"$+#an"i .i i%"6
<61 S!a$"a %i3il& Sunt supuse normei conflictuale lex personalis urmatoarele: 16 aspectele privind filia$ia 5este sau nu sta*ilita filia$ia: filia$ia este le"itim sau nele"itim: filia$ia este din cstorie sau din afara cstoriei3 etc6: 26 aspecte privind cstoria 5 persoana este: cstorit3 celi*atar3 divor$at3 vduv3 etc6: !6 aspecte cu privire la adop$ie 5 calitatea de adoptat3 cea de adoptator3 condi$iile adop$iei3 etc6: %6 aspecte cu privire la rudenie 5 e-ist sau nu calitatea de rud3 condi$ii etc6: '6 aspecte cu privire la afinitate 5 persoana este sau nu afin3 condi$ii etc6: (6 folosin$a strii civile 5posesia de stat6: +6 ac$iunile de stare civil. <626 Ca-a%i!a!"a %i3il& Ca-a%i!a!"a )" .#l#+in2& a -"$+#an"i .i i%" 8 este supus le!ii naionale" care determin #nceputul3 con$inutul i #ncetarea personalit$ii.

?entru persoana fizic strin #n /om;nia3 determinarea drepturilor i o*li"a$iilor ce intr #n con$inutul capacit$ii de folosin$3 presupune luarea #n considerare a le"ii na$ionale a strinului dar i a le"ii materiale rom;ne3 le"e care sta*ile te re"imul strinului #n /om;nia. #eclararea morii3 sta$ilirea decesului i a datei prezumate a morii %i prezumia c cel disprut este n via" sunt c;rmuite de ultima le"e na$ional a persoanei disprute. Dac aceast le"e nu poate fi identificat se aplic le"ea rom;n. In%a-a%i!&2il" )" .#l#+in2& - sunt supuse unor norme conflictuale diferite: - in%a-a%i!&2il" %, %a$a%!"$ )" +an%2i,n" %i3il& 5e-: decderea din drepturile parintesti6 8 sunt supuse le!ii naionale a persoanei fizice respective. - in%a-a%i!&2il" +-"%ial" referitoare la un anumit raport 9uridic sunt supuse le"ii aplica*ile acelui raport 9uridic.
in%a-a%i!&2il" a0+#l,!" incapacitatea minorului su* 1( ani de a dispune prin dona$ie sau testament: incapacitatea minorului peste 1( ani de a dispune prin testament de mai mult de 9umtate din ceea ce ar fi putut dispune dac ar fi fost ma9or in%a-a%i!&2il" $"la!i3" incapacitatea minorului de a dispune prin testament sau dona$ie #n favoarea tutorelui su: incapacitatea medicilor3 farmaci$tilor i preo$ilor de a primi dona$ii sau le"ate din partea persoanelor pe care le-au #n"ri9it de *oala de care au murit: incapacitatea so$ilor de a #ncheia #ntre ei contracte de v;nzare 8 cumprare

sunt supuse le!ii naionale a persoanei ocrotite

sunt supuse le!ii actului pro&i$it 5 lex contractus sau lex succesionis6

Ca-a%i!a!"a )" "9"$%i2i, a -"$+#an"i .i i%" - este supus le!ii naionale. In%a-a%i!&2il" )" "9"$%i!i, - sunt "uvernate de le!ea naionala a incapa$iliului. Aceasta va determin3 #n special urmtoarele: a6 cate"oria de acte 9uridice pe care nu le poate face persoana incapa*il: *6 sanc$iunea #nclcrii incapacit$ii.
= D" $"2in,!: - apartenena unei persoane la o nou le!e naional nu aduce atin!ere ma'oratului do$ndit potrivit le!ii care i era anterior aplica$il ( 2.5)5 Cod Civil.

M&+,$il" )" #%$#!i$" a (a1#$,l,i Msurile de ocrotire instituite pentru persoana cu capacitate deplin de e-erci$iu sunt "uvernate de le!ea statului unde aceasta i are re%edina o$i%nuit la data instituirii tutelei sau data lurii altei msuri de ocrotire. E9%"-2i#nal/ #n msura #n care este necesar pentru ocrotirea persoanei fizice3 se poate aplica sau lua #n considerare i le"ea statului cu care situa$ia 9uridic prezint cele mai str;nse le"turi. Aceast le"e poate fi: le!ea naional3 le!ea re%edinei o$i%nuite" le!ea statului unde sunt situate $unurile 3 #n ceea ce prive te msurile de ocrotire cu privire la *unuri. D#("ni,l )" a-li%a$" al l"'ii a-li%a0il" (&+,$il#$ )" #%$#!i$": e-isten$a3 #ntinderea3 modificarea i stin"erea puterii de reprezentare #ncredin$ate de persoana cu

capacitate deplin de e-erci$iu3 pentru situa$ia #n care nu se va putea #n"ri9i de interesele sale. Msurile care se iau cu privire la persoana ocrotit ori *unurile acestuia3 sunt supuse le"ii statului ale crui autorit$i #ndrum i suprave"heaz e-ercitarea ocrotirii de ctre cei #n drept.
- apartenena unei persoane la o nou le!e naional nu aduce atin!ere ma'oratului do$ndit potrivit le!ii care i era anterior aplica$il ( 2.5)5 Cod Civil.

>6 T"#$ia in!"$"+,l,i na2i#nal6 E9%"-2i" )" la a-li%a$"a l"'ii -"$+#nal" n#$(al %#(-"!"n!" %, -$i3i$" la %a-a%i!a!"a -"$+#an"i .i i%"
?ersoana care3 potrivit le"ii na$ionale sau le"ii domiciliului su3 este lipsit de capacitate sau are capacitate de e-erci$iu restr;ns3 nu poate s opun aceast cauz de nevaliditate celui care l-a considerat3 cu *un credin$3 ca fiind deplin capa*il potrivit le"ii locului unde a fost #ntocmit actul - art.2.'+0 alin. 516 Cod Civil. De asemenea3 lipsa calit$ii de reprezentant3 sta*ilit potrivit le"ii aplica*ile ocrotirii persoanei fizice3 nu poate fi opus ter$ului care cu *un 8 credin$ s-a #ncrezut #n aceast calitate3 potrivit le"ii locului unde actul a fost #ntocmit3 dac actul a fost #ncheiat #ntre prezen$i i pe teritoriul aceluia i stat - art.2.'+0 alin. 526 Cod Civil.
S-"2& li)"$ : < S-"2a Li a$)i = Cauza a fost soluiona n anul 1*+1 n faa instanelor franceze. ,n cauz" un cetean mexican pe numele sau -izardi" care locuia la .aris" a cumprat de la un $i'utier francez $i'uterii de valoare" pe care urma s le plteasc prin cam$iile pe care le a emis cu acea ocazie. Cnd aceste cam$ii au fost prezentate spre plat" mexicanul" prin tutorele su" a invocat nulitatea contractului pentru incapacitatea sa" artnd c" de%i la data asumrii o$li!aiei prin cam$ii" el implinise vrsta de 21 de ani" deci era capa$il potrivit le!ii franceze din acel timp" nu era capa$il potrivit le!ii sale naionale" conform creia capacitatea deplin de exerciiu se do$nde%te la vrsta de 25 de ani" aceasta din urm le!e fiind aplica$il n spe" n temeiul normei conflictuale franceze care" pentru capacitatea persoanei" trimitea la le!ea naionala /lex patriae0. 1nstanele franceze au validat ns contractul de vnzare ( cumprare a $i'uteriilor" considernd c" atunci cnd incapacitatea unui strin" dat de le!ea sa naionala" duce la lezarea interesului naional francez" prin pre'udicierea unui cetean naional care a acionat cu $un credin" le!ea naionala a strinului tre$uie nlturat %i nlocuit cu le!ea local" care l declar capa$il pe respectivul strin. ,n spe" n cazul n care contractul de vanzare ( cumprare ar fi fost anulat" vnztorul francez /$i'utierul0 ar fi fost pre'udiciat prin faptul c $i'uteriile nu ar mai fi putut fi restitutite" fiind nstrinate ntre timp de ctre cumprtorul mexican.

?entru aplicarea teoriei interesului na$ional tre*uie #ntrunite urmtoarele condi$ii: persoana fizic strin s fie incapa*il potrivit le"ii sale personale sau dup caz3 s e-iste o lips a calit$ii de reprezentant: aceasta persoana sa fie considerat pe deplin capa*il potrivit le"ii forului sau3 dup caz3 av;nd toate prero"ativele calit$ii de reprezentant: actul s fie #ntocmit #n $ara forului3 iar #n cazul reprezentantului3 #n prezen$a tuturor pr$ilor: cocontractantul s fie de *un credin$3 adic s nu fi cunoscut i3 #n mod rezona*il3 nici s nu fi putut cunoa te cauza de nevala*ilitate a actului 9uridic3 rezult;nd din starea de incapacitate a strinului sau din lipsa reprezentantului: Dac aceste condi$ii sunt #ndeplinite3 le"ea personal 5 lex patriae sau lex domicilii6 este #nlocuit cu le"ea locului #ncheierii actului 5lex loci actus6. &eoria interesului na$ional nu se aplic actelor 9uridice referitoare la: a6 familie: *6 mo tenire: c6 drepturile reale asupra imo*ilelor situate #n alt stat dec;t cel al locului #ncheierii actului.

?6 N#$("l" %#n.li%!,al" -$i3in) n,("l" 5i $"5")in2a #0i5n,i!& a -"$+#an"i .i i%"


?6 16 N#$("l" %#n.li%!,al" -$i3in) n,("l" -"$+#an"i .i i%" R"',la: Numele persoanei fizice 2 este "uvernat3 in principiu3 de le"ea sa personal 5 lex personalis6. >e"ea personal este : le"ea na$ional a persoanei fizice 4art. 2.'+( alin. 516 Cod Civil7. le"ea re edin$ei o*i nuite3 pentru persoana fizic apatrid sau pentru refu"ia$i #n condi$iile art. 2.'(. alin. 5%6 Cod Civil. E9%"-2ii: a; sta*ilirea numelui copilului la na tere este c;rmuit3 la ale"ere3 fie de le"ea statului a crui cet$enie comun o au prin$ii3 c;t i copilul3 fie de le"ea statului unde copilul s-a nscut i locuie te de la na tere: 0; schim*area numelui pe cale administrativ este supus re"ulii locus re!it actum : %; sta*ilirea i modificarea numelui ca efect al #ncheierii cstoriei3 filia$iei3 adop$iei3 etc3 sunt supuse le"ii care le "uverneaz efectele. ?seudonimul este supus le"ii na$ionale a persoanei #n cauz. Acrotirea #mpotriva actelor de #nclcare a dreptului la nume3 sv;r ite #n /om;nia3 este asi"urat potrivit le"ii rom;ne 5art.2.'+( alin. ! Cod Civil6. ?6 2 N#$("l" %#n.li%!,al" -$i3in) $"5")in2a #0i5n,i!& a -"$+#an"i .i i%" /e edin$a o*i nuit a persoanei fizice este #n statul #n care aceasta # i are locuin$a principal3 chiar dac nu a #ndeplinit formalit$ile le"ale de #nre"istrare. ?entru persoana fizic care ac$ioneaz #n e-erci$iul activit$ii sale profesionale3 re edin$a o*i nuit este locul unde aceasta # i are sta*ilimentul principal. Determinarea locuin$ei principale se realizeaz prin luarea #n considerare a circumstan$elor personale i profesionale care indic le"turi dura*ile cu un anumit stat sau inten$ia de a sta*ili asemenea le"turi.

@6 V#%a0,la$
+!a$" %i3il& - ansam*lu de elemente prin care persoana fizic se individualizeaz #n familie i societate: aceasta stare rezult din actele i faptele de stare civil. a%!" )" +!a$" %i3il& - manifestri de voin$3 producatoare de efecte 9uridice: cstoria3 recunoa terea filia$iei3 adop$ia3 hotr;rile 9udectore ti care atest starea civil3 etc : .a-!" )" +!a$" %i3il& - na terea3 moartea3 din care rezult #nceputul i sf;r itul calit$ii de su*iect de drept. %a-a%i!a!" %i3il& - aptitudinea unei persoane fizice de a avea i de a- i e-ercita drepturile i o*li"a$iile3 sv;r ind acte 9uridice. Capacitatea are doua componente3 i anume: capacitate de folosin$ i capacitate de e-erci$iu. $"la2iil" )" .a(ili" vizeaz institu$ii specifice dreptului familiei3 respectiv: cstoria3 adop$ia3 o*li"a$ia de #ntre$inere3 ocrotirea anumitor cate"orii de persoane3 .a. n,(" 8 atri*ut de identificare a persoanei fizice. ,n sens lar"3 se #n$ele"e at;t numele de familie c;t i prenumele.

A6 7n!$"0&$i 5i "9"$%i2ii
Care sunt ar"umentele #n favoarea aplicrii le"ii na$ionale #n materia statutului persoanei fizice B Cnumera$i condi$iile ce tre*uie #ntrunite pentru a se aplica teoria interesului na$ional. Ce include domeniul de aplicare a le"ii personale #n privin$a statutului persoanei fiziceB

B6 R" #l3ai ,$(&!#a$"l" !"+!" '$il&


1. Starea3 capacitatea i rela$iile de familie ale persoanei fizice sunt re"lementate: *. de le"ea sa na$ionalD3 numai dacD prin dispozi$ii speciale nu se prevede altfel a. de le"ile interna$ionale c. de le"ea determinat potrivit le"ii conflictuale 2. Sunt fapte de stare civil: a. moartea persoanei *. cstoria c. recunoa terea filia$iei !. Sunt acte de stare civil: a. moartea persoanei *. adop$ia *. na terea persoanei %. Capacitatea civilD a persoanei fizice se refer la: a. capacitatea de folosin$D *. capacitatea de e-erci$iu c. am*ele variante sunt corecte '. Capacitatea de folosin$ a persoanei fizice este supus: a. le- patriae: *. le- rei sitae: c. le- residence #n cazul apatridului

C6 Bi0li#'$a.i"
Eoan Macovei3 #rept internional privat3 Cd. C.F.1ecG3 1ucureti3 2@113 p". 1'' 8 1(. E.?.Hilipescu3 A.E.Hilipescu3 #rept internional privat3 Cd. Actami3 1ucuresti3 2@@23 p".200 - !1! A. Huerea3 #rept international privat3 ed.a EE-a3 ed. Iniversul Juridic3 1ucuresti 2@@' E. Macovei3 p.%'3 #rept 1nternaional .rivat3 vol.E3 Cditura. Ars. >on"a3 Easi 1000 K. >oussouarn3 ?. 1ourel3 #roit international priv2" Dalloz3 ?aris3 1000 Decretul >e"e nr.!1L10'% privind persoanele fizice i 9uridice