Sunteți pe pagina 1din 64

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public Forma de nvmnt : Master Specializarea : AGC

!EP"#$ AFA%E!&$'!
Suport de %urs

$ector dr( )emoi *abriela

%apitolul &

%ate+orii de comerciani

I. 1. Noiuni generale Noul Cod civil precizeaz prin art. 3 (1) Dispozitiile prezentului cod se aplica si raporturilor dintre profesionisti, precum si raporturilor dintre acestia si orice alte subiecte de drept civil. (2) unt considerati profesionisti toti cei care e!ploateaza o intreprindere. (3) Constituie e!ploatarea unei intreprinderi e!ercitarea sistematica, de catre una sau mai multe persoane, a unei activitati or"anizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ. condi#iile de e!ploatare a conceptului de profesionist. $n concordan# cu afirma#iile codului civil avem aprecierea codului comercial care %ustific terminolo"ia. Codul comercial prevede condi#iile care trebuie s fie &ndeplinite pentru ca o persoan fizic s dob'ndeasc aceast calitate. $n opinia art. ( Cod com., comerciantul individual este persoana fizic ce sv'r)e)te acte de comer#, av'nd comer#ul ca profesiune obi)nuit. Constitu#ia *om'niei consacr, &n art. +,, principiul libert#ii economice. *ecunoa)terea acestui principiu &nseamn c orice persoan fizic are acces la o activitate economic, la libera ini#iativ, are libertatea s e!ercite profesiunea comercial. Conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice i a asociaiilor familiale care desf oar activit i economice !n mod independent persoanele fizice, cet#eni rom'ni sau cet#eni strini care provin din statele membre ale -niunii .uropene )i din statele apar#in'nd pa#iului .conomic .uropean, pot desf)ura activit#i economice pe teritoriul *om'niei, &n mod independent sau pot constitui asocia#ii familiale &n condi#iile acestei le"ii. /ersoanele fizice )i asocia#iile familiale pot fi autorizate s desf)oare activit#i economice &n toate domeniile, meseriile )i ocupa#iile, cu e!cep#ia celor re"lementate prin le"i speciale. 0socia#ia familial se poate &nfiin#a la ini#iativa unei persoane fizice )i se constituie din membrii de familie ai acesteia. unt considera#i membrii unei familii, &n acest sens, so#ul, so#ia )i copiii acestora care au &mplinit v'rsta de 11 ani, la data autorizrii asocia#iei familiale, precum )i rudele acestora p'n la "radul al patrulea inclusiv. $n cazul desf)urrii activit#ii &n conte!tul dreptului de stabilire, asocia#ia familial se constituie din membrii de familie care au domiciliul sau re)edin#a &n *om'nia. 0socia#ia familial este reprezentat &n rela#iile cu ter#ii de persoana din ini#iativa creia s2a &nfiin#at sau de persoana &mputernicit de aceasta, &n baza unei procuri

autentificate. /ersoana fizic care desf)oar activit#i economice &n mod independent, precum )i persoanele fizice care sunt membri ai asocia#iilor familiale au calitatea de an"a%at propriu. Calitatea de an"a%at propriu se refer la dreptul de a fi asi"urat &n sistemul public de pensii )i alte drepturi de asi"urri sociale, al asi"urrilor sociale de sntate )i al asi"urrilor pentru )oma%, &n condi#iile le"ii /ersoanele fizice care desf)oar activit#i economice &n mod independent )i asocia#iile familiale autorizate &n condi#iile prezentei le"i nu pot an"a%a persoane cu contract individual de munc pentru desf)urarea activit#ilor pentru care s2a ob#inut autoriza#ia. 0ccesul liber la profesiunea comercial cunoa)te, &ns, anumite limite stabilite de le"e, limite ce au un fundament diferit. 0stfel, le"ea stabile)te anumite condi#ii speciale privind capacitatea persoanei fizice de a desf)ura o activitate comercial, pentru a prote%a anumite cate"orii de persoane de consecin#ele "rave ale an"a%rii &n raporturi %uridice &n calitate de comerciant. 3otodat, prin le"e sunt stabilite anumite incompatibilit#i, decderi, interdic#ii de e!ercitare a comer#ului, precum )i o serie de autoriza#ii pentru a putea desf)ura o activitate comercial. 3oate acestea sunt %ustificate de necesitatea prote%rii interesului "eneral, prin respectarea ordinii publice )i a bunelor moravuri. I.2. Condiiile cerute persoanei fizice pentru a fi comerciant /entru a dob'ndi calitatea de comerciant, adic pentru a putea sv'r)i fapte de comer# obiective, cu caracter profesional )i &n nume propriu, persoana fizic trebuie s aib capacitatea deplin de e!erci#iu. Concluzia se desprinde din interpretarea sistematic a dispozi#iilor Codului comercial )i ale 4e"ii nr. 3556255+. /ot desf)ura activit#i economice &n mod independent sau &n cadrul asocia#iilor familiale persoanele fizice care &ndeplinesc, &n mod cumulativ, urmtoarele condi#ii7 a) au &mplinit v'rsta de 1, ani, &n cazul persoanelor fizice ce solicit autorizarea pentru desf)urarea de activit#i economice &n mod independent )i a persoanelor fizice care au ini#iativa constituirii asocia#iei familiale, respectiv v'rsta de 11 ani, &n cazul membrilor asocia#iei familiale8 b) starea snt#ii le permite desf)urarea activit#ii pentru care se solicit autoriza#ia8 c) au calificarea 2 pre"tire profesional sau, dup caz e!perien# profesional 2, necesar pentru a desf)ura activitatea economic pentru care se solicit autoriza#ia8 d) nu au fost condamnate penal prin 9otr're %udectoreasc rmas definitiv pentru sv'r)irea de fapte sanc#ionate de le"ile financiare, vamale )i cele care privesc disciplina financiar2fiscal de natura celor care se &nscriu &n cazierul fiscal8

e) &ndeplinesc condi#iile de func#ionare prevzute de le"isla#ia specific &n domeniul sanitar, sanitar2veterinar, protec#iei mediului, protec#iei muncii )i aprrii &mpotriva incendiilor )i cerin#ele re"lementrilor specifice protec#iei consumatorului pentru activitatea desf)urat, precum )i normele de calitate a produselor )i serviciilor puse pe pia#. I. 2. 1. Incapaciti /otrivit dispozi#iilor le"ale, nu au capacitatea de a fi comercian#i minorul )i persoana pus sub interdic#ie. $ntruc't sunt lovite de incapacitate, aceste persoane nu pot dob'ndi calitatea de comercian#i, c9iar dac sv'r)esc fapte de comer# &n condi#iile articolului ( C. com. I. 2. 2. Incompatibiliti /rin defini#ie, activitatea comercial urmre)te realizarea unui profit. De aceea, ea nu poate fi e!ercitat de persoanele care au anumite func#ii sau e!ercit anumite profesiuni care privesc interesele "enerale ale societ#ii, &ntruc't e!ist o incompatibilitate de interese. Constitu#ia *om'niei prevede, &n acest sens, c func#ia de %udector (art. 12: al. 3) )i cea de procuror (art. 132 al. 2) sunt incompatibile cu orice alt func#ie public sau privat, cu e!cep#ia func#iilor didactice din &nv#m'ntul superior. 0)adar, ma"istra#ii nu pot e!ercita profesiunea de comerciant. /entru acelea)i considerente, nu pot e!ercita profesiunea de comerciant diploma#ii )i cadrele militare, potrivit dispozi#iilor 4e"ii nr. ,561;;: privind statutul cadrelor militare. De asemenea, prin 4e"ea nr. 1,,61;;; privind statutul func#ionarilor publici, este stabilit, implicit, o incompatibilitate a func#ionarilor publici de a avea calitatea de comerciant. $n mod tradi#ional, se consider c e!ist o situa#ie de incompatibilitate )i &n privin#a celor care e!ercit profesii liberale (ne referim la cei ce practic avocatura, medicina )i la notarii publici). pre deosebire de incapacitate, a)a cum s2a sus#inut &n literatura %uridic, incompatibilitatea nu &mpiedic pe cel ce e!ercit comer#ul s devin comerciant, cel &n cauz av'nd toate obli"a#iile profesionale ale comercian#ilor dar, cel ce a &nclcat le"ea prin care e instituit incompatibilitatea este sanc#ionat conform normelor &n vi"oare. I. 2. 3. Decderi 0si"urarea le"alit#ii )i moralit#ii activit#ii comerciale, precum )i prote%area demnit#ii profesiunii comerciale impun ca, &n cazul sv'r)irii unor fapte "rave, comercian#ii s fie deczu#i din dreptul de a e!ercita o profesiune comercial. /entru c aceast sanc#iune constituie o &n"rdire a drepturilor unei persoane, ea nu poate interveni dec't &n cazurile )i

condi#iile prevzute de le"e. I. 2. 4. Interdicii $n anumite cazuri, e!ercitarea activit#ii comerciale este supus unor interdic#ii. /entru ocrotirea unor interese "enerale ale societ#ii, prin le"e s2a statuat c anumite activit#i nu pot fi e!ercitate pe baza liberei ini#iative (avem &n vedere fabricarea )i comercializarea de ec9ipament militar, muni#ii )i armament, fabricarea )i comercializarea de dro"uri )i narcotice etc.). I. 3. Autorizarea. rocedura de autorizare. Anularea autorizaiei /ersoana fizic care desf)oar activit#i economice &n mod independent )i asocia#ia familial trebuie s de#in autoriza#ia )i certificatul de &nre"istrare eliberate &n condi#iile le"ii. $n vederea emiterii autoriza#iei pentru desf)urarea de activit#i economice &n mod independent sau &n cadrul unei asocia#ii familiale, trebuie s se asi"ure la primria competent o documenta#ie care va cuprinde7 a) cerere2tip8 &n cazul asocia#iei familiale trebuie s con#in semnturile tuturor membrilor asocia#iei8 b) rezervarea denumirii la oficiul re"istrului comer#ului8 c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecrui membru al asocia#iei familiale, &n ori"inal. Cet#enii strini ne&nre"istra#i fiscal &n *om'nia au obli"a#ia s prezinte o declara#ie pe propria rspundere autentificat, din care s rezulte c nu au datorii fiscale )i c nu au sv'r)it fapte de natura celor care se &nscriu &n cazierul fiscal, sanc#ionate de le"ile financiare, vamale )i cele care privesc disciplina financiar2fiscal8 d) copii de pe actele de identitate8 e) &n cazul desf)urrii activit#ii &n conte!tul dreptului de stabilire 2 actele din care s rezulte domiciliul sau re)edin#a8 f) certificatul medical pentru persoana fizic, respectiv pentru fiecare membru al asocia#iei familiale, prin care se atest c starea snt#ii le permite desf)urarea activit#ii pentru care se solicit autoriza#ia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitar8 ") declara#ia2tip pe propria rspundere c &ndepline)te condi#iile de func#ionare prevzute de le"isla#ia specific &n domeniul sanitar, sanitar2veterinar, protec#iei mediului, protec#iei muncii )i aprrii &mpotriva incendiilor, precum )i re"lementrile specifice protec#iei consumatorului pentru activitatea desf)urat )i normele de calitate a produselor )i serviciilor puse pe pia#8 9) copii de pe documentele care dovedesc pre"tirea profesional sau, dup caz, e!perien#a profesional, pentru desf)urarea activit#ii pentru care solicit autorizarea. $n cazul &n care pentru practicarea unor activit#i economice, ocupa#ii sau meserii sunt

prevzute, prin acte normative, cerin#e de pre"tire profesional )i6sau de atestare specifice, persoana fizic sau, dup caz, reprezentantul asocia#iei familiale trebuie s depun dovada &ndeplinirii cerin#elor respective. $n cazul &n care activitatea economic pentru care se solicit autorizarea nu necesit calificare, persoana fizic nu va prezenta dovada pre"tirii sau e!perien#ei profesionale. Calificarea profesional dob'ndit &n *om'nia poate fi dovedit cu urmtoarele documente, dup caz7 a) diploma, certificatul sau adeverin#a prin care se dovede)te absolvirea unei institu#ii de &nv#m'nt preuniversitar sau universitar8 b) certificatul de absolvire a unei forme de pre"tire profesional, or"anizat &n condi#iile le"ii &n vi"oare la data eliberrii acestuia8 c) certificatul de competen# profesional, eliberat de institu#iile abilitate conform le"isla#iei &n vi"oare8 d) cartea de me)te)u"ar, ob#inut &n condi#iile prevzute de actele normative &n vi"oare la data eliberrii acesteia8 e) carnetul de munc al solicitantului, din care s reias c acesta a fost &ncadrat &n munc pe o durat de minim 2 ani &n activitatea, meseria sau ocupa#ia pentru care se solicit autorizarea8 f) declara#ie de notorietate cu privire la abilitatea de a desf)ura activitatea pentru care se solicit autorizarea, eliberat de primarul localit#ii respective &n mod "ratuit &n cazul meseriilor tradi#ionale artizanale8 ") alte dovezi care s ateste e!perien#a profesional. /ersoanele fizice care au dob'ndit calificarea &n strintate trebuie s depun pentru ob#inerea autoriza#iei, dup caz7 a) atestatul de recunoa)tere )i6sau ec9ivalare eliberat de <inisterul .duca#iei )i Cercetrii, prin Centrul Na#ional de *ecunoa)tere )i .c9ivalare a Diplomelor, pentru diploma, certificatul sau adeverin#a prin care se dovede)te absolvirea unei institu#ii de &nv#m'nt preuniversitar sau universitar8 b) atestatul de recunoa)tere a calificrii dob'ndite &n strintate, &n afara sistemului de &nv#m'nt, eliberat de <inisterul <uncii, olidarit#ii ociale )i =amiliei, &n condi#iile stabilite prin >rdinul ministrului muncii, solidarit#ii sociale )i familiei nr. (5162553 pentru desemnarea institu#iei care s recunoasc automat documentele care dovedesc calificarea dob'ndit &n strintate, &n afara sistemului de &nv#m'nt, de cet#eni rom'ni sau cet#eni ai statelor membre ale -niunii .uropene )i ai statelor apar#in'nd pa#iului .conomic .uropean.

0utoriza#ia pentru desf)urarea de ctre persoane fizice a unor activit#i economice &n mod independent, precum )i pentru &nfiin#area )i func#ionarea de asocia#ii familiale, denumit &n continuare autoriza#ie, se elibereaz, la cerere7 a) &n cazul desf)urrii activit#ii &n conte!tul dreptului de stabilire, de ctre primarii comunelor, ora)elor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului ?ucure)ti, &n a cror raz teritorial solicitan#ii &)i au domiciliul sau re)edin#a8 b) &n cazul desf)urrii activit#ii &n conte!tul prestrii de servicii, de ctre primarii comunelor, ora)elor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului ?ucure)ti, &n a cror raz teritorial solicitan#ii vor presta activit#ile respective. /rimria are obli"a#ia ca &n termen de 15 zile lucrtoare de la data &nre"istrrii cererii de autorizare sau, dup caz, de completare a autoriza#iei, s elibereze autoriza#ia )i copia certificat a acesteia. 0utoriza#ia va cuprinde &n mod obli"atoriu7 a) datele de identificare a emitentului autoriza#iei8 b) datele de identificare a persoanei fizice care va desf)ura activit#i economice &n mod independent sau a persoanei din ini#iativa creia se &nfiin#eaz asocia#ia familial )i a membrilor acesteia8 c) activitatea principal )i, dup caz, activit#ile secundare pentru care se elibereaz autoriza#ia, codificate conform Clasificrii activit#ilor din economia na#ional 2 C0.N8 d) locul de desf)urare a activit#ii principale )i, dup caz, a activit#ilor secundare8 e) data eliberrii autoriza#iei )i numrul de &nre"istrare al acesteia. /entru persoanele fizice, cet#eni rom'ni sau cet#eni strini care provin din statele membre ale -niunii .uropene )i din statele apar#in'nd pa#iului .conomic .uropean care e!ercit &n mod le"al o activitate economic, ce face obiectul le"ii nr. 3556255+, &ntr2un stat membru al -niunii .uropene sau apar#in'nd pa#iului .conomic .uropean, &n care sunt stabilite, )i care solicit desf)urarea activit#ii respective &n *om'nia &n conte!tul prestrii de servicii, autoriza#ia va fi eliberat de primrii &n baza cererii )i a documentului care atest c solicitantul desf)oar &n statul de provenien# &n mod le"al activitatea pentru care solicit autorizarea. > persoan fizic care desf)oar activit#i economice &n mod independent sau o asocia#ie familial are dreptul de a de#ine o sin"ur autoriza#ie. /entru desf)urarea altei activit#i care nu este prevzut &n autoriza#ie, este necesar completarea autoriza#iei. 0nularea autoriza#iei se realizeaz &n baza cererii de renun#are sau c'nd una dintre condi#iile de autorizare nu mai este &ndeplinit.

Cererea de renun#are la autoriza#ie se adreseaz &n scris autorit#ii administra#iei publice locale emitente de ctre persoana fizic care desf)oar activit#i economice &n mod independent sau de ctre reprezentantul asocia#iei familiale )i se solu#ioneaz &n termen de 1: zile lucrtoare de la data &nre"istrrii cererii. .mitentul va transmite lunar la oficiul re"istrului comer#ului cazurile de anulare a autoriza#iei, prevzute &n prezenta le"e, &mpreun cu ori"inalul certificatelor de &nre"istrare )i va comunica aceste cazuri )i or"anelor fiscale competente aflate pe raza teritorial a autorit#ii publice emitente. 0nularea autoriza#iei atra"e radierea din oficiu din *e"istrul Comer#ului a persoanei fizice care desf)oar activit#i economice &n mod independent sau a asocia#iei familiale. /ersoanelor fizice, cet#eni strini, care desf)oar activit#i economice pe teritoriul *om'niei, autorizate &n conformitate cu prevederile le"ii nr. 3556255+, li se aplic re"imul valutar stabilit prin re"lementrile ?ncii Na#ionale a *om'niei. >r"anele de control competente conform dispozi#iilor le"ale &n vi"oare vor verifica prin sonda% periodic respectarea condi#iilor de autorizare de ctre persoanele fizice care desf)oar activit#i economice &n mod independent )i asocia#iile familiale autorizate. $n cazul &n care se constat c una dintre condi#iile de autorizare nu este &ndeplinit, autoritatea care a emis autoriza#ia va fi notificat &n vederea anulrii autoriza#iei. 0nularea autoriza#iei &n aceast situa#ie atra"e radierea din *e"istrul comer#ului fr plata ta!elor prevzute de le"e. I. 4. rocedura de !nregistrare !n "egistrul Comerului $n vederea eliberrii certificatului de &nre"istrare, primriile au obli"a#ia s ia msurile necesare pentru a asi"ura ob#inerea cazierului fiscal )i dovada rezervrii denumirii firmei necesare pentru eliberarea )i depunerea autoriza#iei, &n copie certificat, la oficiul re"istrului comer#ului. Depunerea autoriza#iei &n copie certificat de oficiul re"istrului comer#ului se realizeaz &n termen de ma!im 3 zile de la eliberarea acesteia. $n cazul &n care transmiterea cazierului fiscal )i dovada rezervrii denumirii firme &n copie certificat se face prin po)t, ta!ele po)tale aferente sunt suportate din ta!a de eliberare a autoriza#iei. /rin e!cep#ie de la dispozi#iile art.1 alin.(1) din 4e"ea nr. 2161;;5 privind *e"istrul comer#ului, republicat, cu modificrile )i completrile ulterioare, &nre"istrarea &n re"istrul comer#ului a comercian#ilor persoane fizice )i asocia#ii familiale se face numai pe baza autoriza#iei emise de primari. $n termen de ( zile lucrtoare de la primirea documentelor transmise de primrie, oficiul re"istrului comer#ului va emite )i va transmite ctre primrie certificatul de

&nre"istrare. Data comunicrii certificatului de &nre"istrare ctre comerciant va fi transmis de ctre primrii or"anelor fiscale competente din structura teritorial a <inisterului =inan#elor /ublice, pentru eviden#a fiscal. 3ransmiterea se face &n scris, nominal, &n intervalul cuprins &ntre prima )i a cincea zi a fiecrei luni, pentru luna anterioar. /rimriile au obli"a#ia s notifice institu#iilor abilitate cu suprave"9erea respectrii de ctre comercian#i a le"isla#iei specifice &n domeniul sanitar, sanitar2veterinar, protec#iei mediului, protec#iei muncii )i aprrii &mpotriva incendiilor, conform prevederilor @otr'rii Auvernului nr. :(362552 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a func#ionrii comercian#ilor, despre eliberarea autoriza#iei )i a certificatului de &nre"istrare. 0utoritatea competent s elibereze documentele care atest e!perien#a profesional dob'ndit &n *om'nia, pentru persoanele care doresc s desf)oare &n statele membre ale -niunii .uropene )i &n statele apar#in'nd pa#iului .conomic .uropean astfel de activit#i economice se stabile)te prin 9otr're a Auvernului. *espin"erea cererii de autorizare )i refuzul &nre"istrrii &n *e"istrul comer#ului &n mod ne%ustificat, precum )i msura anulrii autoriza#iei pot fi contestate &n instan#, &n condi#iile le"ii. &( ,( Societile comerciale I. #. 1. Aspecte generale $n vederea efecturii de acte de comer#, persoanele fizice )i persoanele %uridice se pot asocia )i pot constitui societ#i comerciale, cu respectarea dispozi#iilor le"ii nr. 3161;;5 privind societ#ile comerciale, cu modificrile )i completrile ulterioare. ocietatea comercial poate fi definit drept o persoan %uridic constituit de ctre o "rupare de persoane, pe baza unui contract de societate, &n care asocia#ii &n#ele" s pun &n comun anumite bunuri, pentru e!ercitarea unor fapte de comer#, &n scopul realizrii )i &mpr#irii beneficiilor rezultate. ociet#ile comerciale cu sediul &n *om'nia sunt persoane %uridice rom'ne. ociet#ile comerciale se vor constitui &n una dintre urmtoarele forme7 a) societate &n nume colectiv8 b) societate &n comandita simpl8 c) societate pe ac#iuni8 d) societate &n comandita pe ac#iuni )i e) societate cu rspundere limitat. I. #. 2. Constituirea societilor comerciale.

I. #. 2. 1. Actul constituti$ al societii ocietatea &n nume colectiv sau &n comandit simpl se constituie prin contract de societate, iar societatea pe ac#iuni, &n comandit pe ac#iuni sau cu rspundere limitat se constituie prin contract de societate )i statut. ocietatea cu rspundere limitat se poate constitui )i prin actul de voin# al unei sin"ure persoane. $n acest caz se &ntocme)te numai statutul. Contractul de societate )i statutul pot fi &nc9eiate sub forma unui &nscris unic, denumit act constitutiv. Denumirea de act constitutiv desemneaz at't &nscrisul unic, c't )i contractul de societate )i6sau statutul societ#ii. 0ctul constitutiv se semneaz de to#i asocia#ii sau, &n caz de subscrip#ie public, de fondatori. =orma autentic a actului constitutiv este obli"atorie atunci c'nd7 2 2 2 comer#ului. emnatarii actului constitutiv, precum )i persoanele care au un rol determinant &n constituirea societ#ii sunt considera#i fondatori. Nu pot fi fondatori sau administratori persoanele care, potrivit le"ii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru "estiune frauduloas, abuz de &ncredere, fals, uz de fals, &n)elciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit, precum )i pentru alte infrac#iuni prevzute de prezenta le"e. Actul constitutiv al societ ii !n nume colectiv" !n comandit r spundere limitat va cuprinde# a) numele )i prenumele, codul numeric personal, locul )i data na)terii, domiciliul )i cet#enia asocia#ilor persoane fizice8 denumirea, sediul )i na#ionalitatea asocia#ilor, persoane %uridice8 numrul de &nre"istrare &n re"istrul comer#ului sau codul unic de &nre"istrare, potrivit le"ii na#ionale8 la societatea &n comandit simpl se vor arta asocia#ii comanditari )i asocia#ii comandita#i, precum )i reprezentantul fiscal dac este cazul8 b) forma, denumirea, sediul )i, dac este cazul, emblema societ#ii8 c) obiectul de activitate al societ#ii, cu precizarea domeniului )i a activit#ii principale8 d) capitalul social subscris )i cel vrsat, cu men#ionarea aportului fiecrui asociat, &n numerar sau &n natur, valoarea aportului &n natur )i modul evalurii, precum )i data la care se va vrsa inte"ral capitalul social subscris. 4a societ#ile cu rspundere limitat se vor simpl sau cu printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afl un teren8 se constituie o societate &n nume colectiv sau &n comandit simpl8 societatea pe ac#iuni se constituie prin subscrip#ie public.

0ctul constitutiv dob'nde)te dat cert )i prin depunerea la oficiul re"istrului

preciza numrul )i valoarea nominal a pr#ilor sociale, precum )i numrul pr#ilor sociale atribuite fiecrui asociat pentru aportul su8 e) asocia#ii care reprezint )i administreaz societatea sau administratorii neasocia#i, persoane fizice ori %uridice, puterile ce li s2au conferit )i daca ei urmeaz s le e!ercite &mpreun sau separat8 f) partea fiecrui asociat la beneficii )i la pierderi8 ") sediile secundare sucursale, a"en#ii, reprezentan#e sau alte asemenea unit#i fr personalitate %uridic, atunci c'nd se &nfiin#eaz o dat cu societatea, sau condi#iile pentru &nfiin#area lor ulterioar, dac se are &n vedere o atare &nfiin#are8 9) durata societ#ii8 i) modul de dizolvare )i de lic9idare a societ#ii. Actul constitutiv al societ ii pe aciuni sau !n comandit pe aciuni va cuprinde# a) numele )i prenumele, codul numeric personal, locul )i data na)terii, domiciliul )i cet#enia asocia#ilor persoane fizice8 denumirea, sediul )i na#ionalitatea asocia#ilor, persoane %uridice8 numrul de &nre"istrare &n re"istrul comer#ului sau codul unic de &nre"istrare, potrivit le"ii na#ionale8 la societatea &n comandit pe ac#iuni se vor arta asocia#ii comanditari )i asocia#ii comandita#i, precum )i reprezentantul fiscal dac este cazul8 b) forma, denumirea, sediul )i, dac este cazul, emblema societ#ii8 c) obiectul de activitate al societ#ii, cu precizarea domeniului )i a activit#ii principale8 d) capitalul social subscris )i cel vrsat. 4a constituire, capitalul social subscris, vrsat de fiecare ac#ionar, nu va putea fi mai mic de 35B din cel subscris, dac prin le"e nu se prevede altfel. *estul de capital social va trebui vrsat &n termen de 12 luni de la &nmatriculare8 e) valoarea bunurilor constituite ca aport &n natur &n societate, modul de evaluare )i numrul ac#iunilor acordate pentru acestea8 f) numrul )i valoarea nominal a ac#iunilor, cu specificarea dac sunt nominative sau la purttor. Dac sunt mai multe cate"orii de ac#iuni, se vor arta numrul, valoarea nominal )i drepturile conferite fiecrei cate"orii de ac#iuni8 ") numele )i prenumele, locul )i data na)terii, domiciliul )i cet#enia administratorilor, persoane fizice8 denumirea, sediul )i na#ionalitatea administratorilor, persoane %uridice8 "aran#ia pe care administratorii sunt obli"a#i s o depun, puterile ce li se confer )i dac ei urmeaz s le e!ercite &mpreun sau separat8 drepturile speciale de reprezentare )i de administrare acordate unora dintre ei. /entru societ#ile &n comandit pe ac#iuni se vor indica comandita#ii care reprezint )i administreaz societatea8

9) numele )i prenumele, locul )i data na)terii, domiciliul )i cet#enia cenzorilor, persoane fizice8 denumirea, sediul )i na#ionalitatea cenzorilor, persoane %uridice8 i) clauze privind conducerea, administrarea, func#ionarea )i controlul "estiunii societ#ii de ctre or"anele statutare, controlul acesteia de ctre ac#ionari, precum )i documentele la care ace)tia vor putea s aib acces pentru a se informa )i a2)i e!ercita controlul8 %) durata societ#ii8 C) modul de distribuire a beneficiilor )i de suportare a pierderilor8 l) sediile secundare 2 sucursale, a"en#ii, reprezentan#e sau alte asemenea unit#i fr personalitate %uridic, atunci c'nd se &nfiin#eaz odat cu societatea, sau condi#iile pentru &nfiin#area lor ulterioar, dac se are &n vedere o atare &nfiin#are8 m) avanta%ele rezervate fondatorilor8 n) ac#iunile comanditarilor &n societatea &n comandit pe ac#iuni8 o) opera#iunile &nc9eiate de asocia#i &n contul societ#ii ce se constituie )i pe care aceasta urmeaz s le preia, precum )i sumele ce trebuie pltite pentru acele opera#iuni8 p) modul de dizolvare )i de lic9idare a societ#ii. Capitalul social al societ#ii pe ac#iuni )i al societ#ii &n comandit pe ac#iuni nu poate fi mai mic de 2:.555.555 lei. Numrul ac#ionarilor &n societatea pe ac#iuni nu poate fi mai mic de :. Capitalul social al unei societ#i cu rspundere limitat nu poate fi mai mic de 2.555.555 lei )i se divide &n pr#i sociale e"ale, care nu pot fi mai mici de 155.555 lei. $n societatea cu rspundere limitat, numrul asocia#ilor nu poate fi mai mare de :5. $n cazul &n care, &ntr2o societate cu rspundere limitat, pr#ile sociale sunt ale unei sin"ure persoane, aceasta, &n calitate de asociat unic, are drepturile )i obli"a#iile ce revin, potrivit le"ii nr. 3161;;5, adunrii "enerale a asocia#ilor. Dac asociatul unic este administrator, &i revin )i obli"a#iile prevzute de le"e pentru aceast calitate. > persoan fizic sau o persoan %uridic nu poate fi asociat unic dec't &ntr2o sin"ur societate cu rspundere limitat. > societate cu rspundere limitat nu poate avea ca asociat unic o alt societate cu rspundere limitat, alctuit dintr2o sin"ur persoan. 4a autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberat de oficiul re"istrului comer#ului privind disponibilitatea firmei )i declara#ia pe propria rspundere privind de#inerea calit#ii de asociat unic &ntr2o sin"ur societate cu rspundere limitat. I. #. 2. 2. %nmatricularea societii

$n termen de 1: zile de la data &nc9eierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societ#ii ori un &mputernicit al acestora, vor cere &nmatricularea societ#ii &n re"istrul comer#ului &n a crui raz teritorial &)i va avea sediul societatea. Cererea va fi &nso#it de7 a) actul constitutiv al societ#ii8 b) dovada efecturii vrsmintelor &n condi#iile actului constitutiv, dovada sediului declarat )i a disponibilit#i firmei8 c) actele privind proprietatea asupra aporturilor &n natur, iar &n cazul &n care printre ele fi"ureaz )i imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt "revate8 d) actele constatatoare ale opera#iunilor &nc9eiate &n contul societ#ii )i aprobate de asocia#i8 e) declara#ia pe propria rspundere a fondatorilor, a administratorilor )i a cenzorilor c &ndeplinesc condi#iile prevzute de le"isla#ia &n vi"oare. 3oate avizele sau actele de autorizare, eliberate de ctre autorit#ile publice &n func#ie de obiectul de activitate al unei societ#i, vor fi solicitate de ctre oficiul re"istrului comer#ului, &n termen de : zile de la &nre"istrarea cererii, iar autorit#ile competente vor trebui s emit avizele sau actele de autorizare &n termen de 1: zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizrile te9nice )i nici cele a cror eliberare este le"al condi#ionat de &nmatricularea societ#ii. Controlul le"alit#ii actelor sau faptelor care, potrivit le"ii, se &nre"istreaz &n re"istrul comer#ului se e!ercit de %usti#ie printr2un %udector dele"at. $n cazul &n care cerin#ele le"ale sunt &ndeplinite, %udectorul dele"at, prin &nc9eiere, pronun#at &n termen de : zile de la &ndeplinirea acestor cerin#e, va autoriza constituirea societ#ii )i va dispune &nmatricularea ei &n re"istrul comer#ului, &n condi#iile prevzute de le"ea privind acest re"istru. ocietatea comercial este persoana %uridic de la data &nmatriculrii &n re"istrul comer#ului. $nmatricularea se efectueaz &n termen de 2+ de ore de la data &nc9eierii %udectorului dele"at prin care se autorizeaz &nmatricularea societ#ii comerciale. *eprezentan#ii societ#ii sunt obli"a#i s depun la oficiul re"istrului comer#ului semnturile lor, la data depunerii cererii de &nre"istrare, dac au fost numi#i prin actul constitutiv, iar cei ale)i &n timpul func#ionrii societ#ii, &n termen de 1: zile de la ale"ere. C'nd actul constitutiv nu cuprinde men#iunile prevzute de le"e ori cuprinde clauze prin care se &ncalc o dispozi#ie imperativ a le"ii sau c'nd nu s2a &ndeplinit o cerin# le"al pentru constituirea societ#ii, %udectorul dele"at, din oficiu sau la cererea oricror persoane

care formuleaz o cerere de interven#ie, va respin"e, prin &nc9eiere, motivat, cererea de &nmatriculare, &n afar de cazul &n care asocia#ii &nltur asemenea nere"ularit#i. Dudectorul dele"at va lua act &n &nc9eiere de re"ularizrile efectuate. I. #. 3. &ocietatea !n nume colecti$ 'i !n comandit simpl ( noiuni generale ocietatea &n nume colectiv este o societate constituit prin asocierea, pe baza deplinei &ncrederi, a dou sau mai multe persoane, care pun &n comun anumite bunuri, pentru a desf)ura o activitate comercial, &n scopul &mpr#irii beneficiilor rezultate )i &n care asocia#ii rspund nelimitat )i solidar pentru obli"a#iile societ#ii. ocietatea &n comandit simpl este societatea ale crei obli"a#ii sociale sunt "arantate cu patrimoniul social )i cu rspunderea solidar )i nelimitat a asocia#ilor comandita#i. Dreptul de a reprezenta societatea apar#ine fiecrui administrator, afar de o stipula#ie contrar &n actul constitutiv. 0socia#ii care reprezint ma%oritatea absolut a capitalului social pot ale"e unul sau mai mul#i administratori dintre ei, fi!'ndu2le puterile, durata &nsrcinrii )i eventuala lor remunera#ie, afar numai dac prin actul constitutiv nu se dispune altfel. 0socia#ii pot decide asupra revocrii administratorilor sau asupra limitrii puterilor lor, afar de cazul &n care administratorii au fost numi#i prin actul constitutiv. 0sociatul care, fr consim#m'ntul scris al celorlal#i asocia#i, &ntrebuin#eaz capitalul, bunurile sau creditul societ#ii &n folosul su sau &n acela al unei alte persoane este obli"at s restituie societ#ii beneficiile ce au rezultat )i s plteasc desp"ubiri pentru daunele cauzate. Nici un asociat nu poate lua din fondurile societ#ii mai mult dec't i s2a fi!at pentru c9eltuielile fcute sau pentru cele ce urmeaz s le fac &n interesul societ#ii. 0socia#ii nu pot lua parte, ca asocia#i cu rspundere nelimitat, &n alte societ#i concurente sau av'nd acela)i obiect de activitate, nici s fac opera#iuni &n contul lor sau al altora, &n acela)i fel de comer# sau &ntr2unul asemntor, fr consim#m'ntul celorlal#i asocia#i. 0dministra#ia societ#ii &n comandit simpl se va &ncredin#a unuia sau mai multor asocia#i comandita#i. $n cazul societ#ii &n comandit simpl comanditarul poate &nc9eia opera#iuni &n contul societ#ii numai pe baza unei procuri speciale pentru opera#iuni determinate, data de reprezentan#ii societ#ii )i &nscris &n re"istrul comer#ului. $n caz contrar, comanditarul devine rspunztor fa# de ter#i nelimitat )i solidar, pentru toate obli"a#iunile societ#ii contractate de la data opera#iunii &nc9eiate de el. I. #. 4. &ocietile pe aciuni ( aspecte generale

ocietatea pe ac#iuni este acea societate constituita prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri numite ac#iuni, pentru desf)urarea unei activit#i comerciale &n scopul &mpr#irii beneficiilor, )i care rspund pentru obli"a#iile sociale numai &n limita aportului lor. $n societatea pe ac#iuni, capitalul social este reprezentat prin ac#iuni emise de societate, care, dup modul de transmitere, pot fi nominative sau la purttor. =elul ac#iunilor va fi determinat prin actul constitutiv, &n caz contrar ele vor fi nominative. 0c#iunile nu vor putea fi emise pentru o sum mai mic dec't valoarea nominal. Ealoarea nominal a unei ac#iuni nu va putea fi mai mic de 1.555 lei. 0c#iunile vor cuprinde7 a) denumirea )i durata societ#ii8 b) data actului constitutiv, numrul din re"istrul comer#ului sub care este &nmatriculat societatea, codul unic de &nre"istrare )i numrul <onitorului >ficial al *om'niei, /artea a FE2a, &n care s2a fcut publicarea8 c) capitalul social, numrul ac#iunilor )i numrul lor de ordine, valoarea nominal a ac#iunilor )i vrsmintele efectuate8 d) avanta%ele acordate fondatorilor. /entru ac#iunile nominative se vor mai men#iona7 numele, prenumele, codul numeric personal )i domiciliul ac#ionarului, persoan fizic8 denumirea, sediul, numrul de &nmatriculare )i codul unic de &nre"istrare ale ac#ionarului, persoan %uridic, dup caz. 0c#iunile trebuie s poarte semntura a doi administratori, c'nd sunt mai mul#i, sau a unicului administrator. 0c#iunile trebuie s fie de o e"al valoare8 ele acord posesorilor drepturi e"ale. 0c#iunile sunt indivizibile. Constituirea de "aran#ii reale imobiliare asupra ac#iunilor se face prin &nscris sub semntur privat, &n care se vor arta cuantumul datoriei, valoarea )i cate"oria ac#iunilor cu care se "aranteaz. Aaran#ia se &nre"istreaz &n re"istrul ac#ionarilor. Aaran#ia devine opozabil ter#ilor la data &nre"istrrii &n 0r9iva .lectronic de Aaran#ii *eale <obiliare. I. #. #. Adunarea general 0dunrile "enerale sunt ordinare )i e!traordinare. 0dunarea ordinar se &ntrune)te cel pu#in o data pe an, &n cel mult + luni de la &nc9eierea e!erci#iului financiar.

$n afar de dezbaterea altor probleme &nscrise la ordinea de zi, adunarea "eneral este obli"at7 a) s discute, s aprobe sau s modifice situa#iile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari )i s fi!eze dividendul8 b) s alea" pe administratori )i cenzori8 c) s fi!eze remunera#ia cuvenit pentru e!erci#iul &n curs administratorilor )i cenzorilor, dac nu a fost stabilit prin actul constitutiv8 d) s se pronun#e asupra "estiunii administratorilor8 e) s stabileasc bu"etul de venituri )i c9eltuieli )i, dup caz, pro"ramul de activitate, pe e!erci#iul financiar urmtor8 f) s 9otrasc "a%area, &nc9irierea sau desfiin#area uneia sau a mai multor unit#i ale societ#ii. /entru validitatea deliberrilor adunrii ordinare este necesar prezen#a ac#ionarilor care s reprezinte cel pu#in %umtate din capitalul social, iar 9otr'rile sa fie luate de ac#ionarii ce de#in ma%oritatea absolut din capitalul social reprezentat &n adunare, dac &n actul constitutiv sau &n le"e nu se prevede o ma%oritate mai mare. Dac adunarea nu poate lucra din cauza ne&ndeplinirii condi#iilor precedente, adunarea ce se va &ntruni, dup o a doua convocare, poate s delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dint'i adunri, oricare ar fi partea de capital social reprezentat de ac#ionarii prezen#i, cu ma%oritate. 0dunarea "eneral e!traordinar se &ntrune)te ori de c'te ori este necesar a se lua o 9otr're pentru7 a) sc9imbarea formei %uridice a societ#ii8 b) mutarea sediului societ#ii8 c) sc9imbarea obiectului de activitate al societ#ii8 d)&nfiin#area sau desfiin#area unor sedii secundare7 sucursale, a"en#ii, reprezentan#e sau alte asemenea unit#i fr personalitate %uridic, dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel8 e) prelun"irea duratei societ#ii8 f) ma%orarea capitalului social8 ") reducerea capitalului social sau re&ntre"irea lui prin emisiune de noi ac#iuni8 9) fuziunea cu alte societ#i sau divizarea societ#ii8 i) dizolvarea anticipat a societ#ii8 %) conversia ac#iunilor dintr2o cate"orie &n cealalt8

C) conversia unei cate"orii de obli"a#iuni &n alt cate"orie sau &n ac#iuni8 l) emisiunea de obli"a#iuni8 m) oricare alt modificare a actului constitutiv sau oricare alt 9otr're pentru care este cerut aprobarea adunrii "enerale e!traordinare. /entru validitatea deliberrilor adunrii "enerale e!traordinare, c'nd actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare7 la prima convocare, prezen#a ac#ionarilor reprezent'nd trei ptrimi din capitalul social, iar 9otr'rile s fie luate cu votul unui numr de ac#ionari care s reprezinte cel pu#in %umtate din capitalul social8 la convocrile urmtoare, prezen#a ac#ionarilor reprezent'nd %umtate din capitalul social, iar 9otr'rile s fie luate cu votul unui numr de ac#ionari care s reprezinte cel pu#in o treime din capitalul social. 0dunarea "eneral va fi convocat de administratori de c'te ori va fi nevoie, &n conformitate cu dispozi#iile din actul constitutiv. 3ermenul de &ntrunire &n nici un caz nu poate fi mai mic de 1: zile de la publicarea convocrii. Convocarea va fi publicat &n <onitorul >ficial al *om'niei, /artea a FE2a, )i &ntr2 unul dintre ziarele de lar" rsp'ndire din localitatea &n care se afl sediul societ#ii sau din cea mai apropiat localitate. Dac toate ac#iunile societ#ii sunt nominative, convocarea poate fi fcut numai prin scrisoare recomandat sau, dac actul constitutiv permite, prin scrisoare simpl, e!pediat cu cel pu#in 1: zile &nainte de data #inerii adunrii, la adresa ac#ionarului, &nscris &n re"istrul ac#ionarilor. c9imbarea adresei nu poate fi opus societ#ii, dac nu i2a fost comunicat &n scris de ac#ionar. De asemenea, convocarea poate fi fcut prin afi)are la sediul societ#ii, &nso#it de un convocator ce va fi semnat de ac#ionari, cu cel pu#in 1: zile &nainte de data #inerii adunrii. emntura ac#ionarului )i data semnrii vor fi certificate de un func#ionar anume desemnat. -nul dintre secretari &ntocme)te procesul2verbal al )edin#ei adunrii "enerale. @otr'rile adunrilor "enerale se iau prin vot desc9is. >ricare ar fi prevederile actului constitutiv, votul secret este obli"atoriu pentru ale"erea membrilor consiliului de administra#ie )i a cenzorilor, pentru revocarea lor )i pentru luarea 9otr'rilor referitoare la rspunderea administratorilor. /entru a fi opozabile ter#ilor, 9otr'rile adunrii "enerale vor fi depuse &n termen de 1: zile la oficiul re"istrului comer#ului, spre a fi men#ionate &n re"istru )i publicate &n <onitorul >ficial al *om'niei. 0c#ionarii care nu sunt de acord cu 9otr'rile luate de adunarea "eneral cu privire la sc9imbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societ#ii, au dreptul de a se retra"e din societate )i de a ob#ine de la societate contravaloarea ac#iunilor pe

care le posed, la valoarea medie determinat de ctre un e!pert autorizat, prin folosirea a cel pu#in dou metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare (.E ). >dat cu declara#ia de retra"ere, ac#ionarii vor preda societ#ii ac#iunile pe care le posed dup caz. I.#. ). Administratorii societii ocietatea pe ac#iuni este administrat de unul sau mai mul#i administratori, temporari )i revocabili. C'nd sunt mai mul#i administratori, ei constituie un consiliu de administra#ie. Numirea )i &nlocuirea administratorilor se fac e!clusiv de ctre adunarea "eneral. /rimii administratori pot fi numi#i prin actul constitutiv, &ns termenul mandatului lor nu poate fi mai mare de + ani. Dac nu s2a stabilit durata mandatului prin actul constitutiv, el este pentru 2 ani. 0dministratorii sunt reeli"ibili c'nd prin actul constitutiv nu se prevede altfel. =iecare administrator va trebui sa depun o "aran#ie pentru administra#ia sa, prevzut &n actul constitutiv ori, &n lipsa unei clauze &n acesta, aprobat de adunarea "eneral a ac#ionarilor. Aaran#ia nu poate fi mai mic dec't valoarea nominal a 15 ac#iuni sau dec't dublul remunera#iei lunare. Dac administratorul este ac#ionar, "aran#ia se poate constitui, la cererea acestuia, prin depunerea a 15 ac#iuni care, pe perioada mandatului, sunt inalienabile )i se pstreaz la societate. Aaran#ia se va depune &nainte de preluarea func#iei de ctre administrator8 ea poate fi depus )i de un ter#. Dac "aran#ia nu va fi depus &nainte de data prelurii func#iei, administratorul este considerat demisionat. Aaran#ia va fi depus &ntr2un cont bancar distinct, la dispozi#ia e!clusiv a societ#ii, )i va putea fi restituit administratorului numai dup ce adunarea "eneral a aprobat situa#ia financiar al ultimului e!erci#iu financiar &n care administratorul a &ndeplinit aceast func#ie )i i2a dat descrcare. emnturile administratorilor vor fi depuse la oficiul re"istrului comer#ului, o dat cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care rezult depunerea "aran#iei. /entru valabilitatea deciziilor consiliului de administra#ie este necesar prezen#a a cel pu#in %umtate din numrul administratorilor, dac prin actul constitutiv nu se prevede un numr mai mare. Deciziile &n consiliul de administra#ie se iau cu ma%oritatea absolut a membrilor prezen#i.

Consiliul de administra#ie poate dele"a o parte din puterile sale unui comitet de direc#ie, compus din membri ale)i dintre administratori, fi!'ndu2le &n acela)i timp )i remunera#ia. Deciziile comitetului de direc#ie se iau cu ma%oritatea absolut a voturilor membrilor si. Comitetul de direc#ie este obli"at s prezinte, la fiecare )edin# a consiliului de administra#ie, re"istrul su de deliberri. $n comitetul de direc#ie votul nu poate fi dat prin dele"a#ie. Numirea func#ionarilor societ#ii se face de ctre consiliul de administra#ie, dac &n actul constitutiv nu se prevede altfel. Nimeni nu poate func#iona &n mai mult de trei consilii de administra#ie concomitent. 4a )edin#ele consiliului de administra#ie vor fi convoca#i )i cenzorii. 4a fiecare )edin# se va &ntocmi un proces2verbal, care va cuprinde ordinea deliberrilor, deciziile luate, numrul de voturi &ntrunite )i opiniile separate. I. #. *. Auditul financiar+ auditul intern 'i cenzorii ocietatea pe ac#iuni va avea trei cenzori )i tot at'#ia suplean#i, dac prin actul constitutiv nu se prevede un numr mai mare. $n toate cazurile, numrul cenzorilor trebuie sa fie impar. Cenzorii se ale" la &nceput de adunarea constitutiv. Durata mandatului lor este de 3 ani )i pot fi reale)i. Cenzorii trebuie s2)i e!ercite personal mandatul lor. Cel pu#in unul dintre ei trebuie s fie contabil autorizat &n condi#iile le"ii sau e!pert contabil. Cenzorii sunt obli"a#i s depun a treia parte din "aran#ia cerut pentru administratori. Cenzorii pot fi ac#ionari, cu e!cep#ia cenzorului e!pert contabil sau contabil autorizat, care poate fi ter# ce e!ercit profesia individual ori &n forme asociative. Nu pot fi cenzori, iar dac au fost ale)i, decad din mandatul lor7 a) rudele sau afinii p'n la al patrulea "rad inclusiv sau so#ii administratorilor8 b) persoanele care primesc sub orice form, pentru alte func#ii dec't aceea de cenzor, un salariu sau o remunera#ie de la administratori sau de la societate sau ai cror an"a%atori sunt &n raporturi contractuale sau se afl &n concuren# cu aceasta8 c) persoanele crora le este interzis func#ia de administrator, care potrivit le"ii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru "estiune frauduloas, abuz de &ncredere, fals, uz de fals, &n)elciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit, precum )i pentru alte infrac#iuni prevzute de prezenta le"e.

d) persoanele care, pe durata e!ercitrii atribu#iilor conferite de aceast calitate, au atribu#ii de control &n cadrul <inisterului =inan#elor /ublice sau al altor institu#ii publice, cu e!cep#ia situa#iilor prevzute e!pres de le"e. Cenzorii sunt remunera#i cu o indemniza#ie fi!, determinat prin actul constitutiv sau de adunarea "eneral care i2a numit. $n caz de deces, &mpiedicare fizic sau le"al, &ncetare sau renun#are la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai &n v'rsta &l &nlocuie)te. Cenzorii sunt obli"a#i s suprave"9eze "estiunea societ#ii, s verifice dac situa#iile financiare sunt le"al &ntocmite )i &n concordan# cu re"istrele, dac acestea din urm sunt re"ulat #inute )i dac evaluarea elementelor patrimoniale s2a fcut conform re"ulilor stabilite pentru &ntocmirea )i prezentarea situa#iilor financiare. Despre toate acestea, precum )i asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situa#iile financiare )i repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunrii "enerale un raport amnun#it. 0dunarea "eneral poate aproba situa#iile financiare anuale dac acestea sunt &nso#ite de raportul cenzorilor sau, dup caz, al auditorilor financiari. Cenzorii sunt obli"a#i, de asemenea7 a) s fac, &n fiecare lun )i pe nea)teptate, inspec#ii casei )i s verifice e!isten#a titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societ#ii sau au fost primite &n "a%, cau#iune ori depozit8 b) s convoace adunarea ordinar sau e!traordinar, c'nd n2a fost convocat de administratori8 c) s ia parte la adunrile ordinare )i e!traordinare, put'nd face s se insereze &n ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare8 d) s constate o re"ulat depunere a "aran#iei din partea administratorilor8 a) s ve"9eze ca dispozi#iile le"ii )i ale actului constitutiv s fie &ndeplinite de administratori )i lic9idatori. I. #. ,. &ocietile !n comandit pe aciuni ( aspecte generale ocietatea &n comandit pe ac#iuni este societatea constituit prin asocierea mai multor persoane, care particip la formarea capitalului social prin anumite contribu#ii reprezentate prin ac#iuni, &n vederea desf)urrii unei activit#i comerciale, pentru realizarea unor beneficii )i &mpr#irea lor )i care rspund pentru obli"a#iile sociale, nelimitat )i solidar, &n cazul asocia#ilor comandita#i, respectiv numai p'n la concuren#a capitalului social subscris, &n cazul asocia#ilor comanditari. ocietatea &n comandit pe ac#iuni este re"lementat de dispozi#iile referitoare la

societ#ile pe ac#iuni, cu c'teva e!cep#ii. unt dou cate"orii de asocia#i, cei comandita#i, care rspund pentru obli"a#iile lor sociale &n mod nelimitat )i solidar, )i cei comanditari, care rspund numai p'n la concuren#a capitalului social subscris dup cum rezult din &ns)i defini#ia societ#ii &n comandit pe ac#iuni. 0dministrarea societ#ii este &ncredin#at unuia sau mai multor asocia#i comandita#i. 0socia#ilor comandita#i li se vor aplica dispozi#iile prevzute la art. ,52,3, iar asocia#ilor comanditari cele din art. ,; si ;5 ale 4e"ii nr. 3161;;5, a)a cum este prevzut pentru societatea &n nume colectiv )i pentru societatea &n comandit simpl. $n societatea &n comandit pe ac#iuni, administratorii vor putea fi revoca#i de adunarea "eneral a ac#ionarilor, printr2o 9otr're luat cu ma%oritatea stabilit pentru adunrile e!traordinare. 0dunarea "eneral ale"e alt persoan &n locul administratorului revocat, decedat sau care a &ncetat e!ercitarea mandatului su. Numirea trebuie aprobat )i de ceilal#i administratori, dac sunt mai mul#i. Noul administrator devine asociat comanditat. 0dministratorul revocat rm'ne rspunztor nelimitat fa# de ter#i pentru obli"a#iile pe care le2a contractat &n timpul administra#iei sale, put'nd &ns e!ercita ac#iune &n re"res &mpotriva societ#ii. 0socia#ii comandita#i, care sunt administratori, nu pot lua parte la deliberrile adunrilor "enerale pentru ale"erea cenzorilor, c9iar dac posed ac#iuni ale societ#ii. I. #. -. &ocietile cu rspundere limitat ( aspecte generale ocietatea cu rspundere limitata este acea societate constituita pe baza deplinei &ncrederi, de ctre una sau mai multe persoane, care pun &n comun anumite bunuri, pentru a desf)ura o activitate comercial, &n vederea &mpr#irii beneficiilor )i care rspund pentru obli"a#iile sociale &n limita aportului lor. Numrul ma!im al asocia#ilor este de :5 persoane. Capitalul social nu poate fi mai mic de 2 milioane lei iar pr#ile sociale nu pot avea o valoare mai mica de 155 de mii lei. Capitalul unei societ#i cu rspundere limitat este divizat &n pr#i sociale. 0dunarea asocia#ilor la o *4 are urmtoarele obli"a#ii principale7 a) s aprobe situa#ia financiar anual )i s stabileasc repartizat profitul net8 b) s &i desemneze pe administratori )i cenzori, s2i revoce )i s le dea descrcare de activitatea lor, precum )i s decid contractarea auditului financiar, atunci c'nd acesta nu are caracter obli"atoriu, potrivit le"ii8 c) s decid urmrirea administratorilor )i cenzorilor pentru daunele pricinuite societ#ii, desemn'nd )i persoana &nsrcinat s o e!ercite8

d) s modifice actul constitutiv. 0dministratorii sunt obli"a#i s convoace adunarea asocia#ilor la sediul social, cel pu#in o dat pe an sau de c'te ori este necesar. -n asociat sau un numr de asocia#i, ce reprezint cel pu#in o ptrime din capitalul social, vor putea cere convocarea adunrii "enerale, art'nd scopul acestei convocri. Convocarea adunrii se va face &n forma prevzut &n actul constitutiv, iar &n lipsa unei dispozi#ii speciale, prin scrisoare recomandat, cu cel pu#in 15 zile &nainte de ziua fi!at pentru #inerea acesteia, art'ndu2se ordinea de zi. Dispozi#iile prevzute pentru societ#ile pe ac#iuni, &n ce prive)te dreptul de a ataca 9otr'rile adunrii "enerale, se aplic )i societ#ilor cu rspundere limitat. ocietatea este administrat de unul sau mai mul#i administratori, asocia#i sau neasocia#i, numi#i prin actul constitutiv sau de adunarea "eneral. 0dministratorii nu pot primi, fr autorizarea adunrii asocia#ilor, mandatul de administrator &n alte societ#i concurente sau av'nd acela)i obiect de activitate, nici s fac acela)i fel de comer# ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau %uridice, sub sanc#iunea revocrii )i rspunderii pentru daune. 0dministratorii rspund personal )i solidar pentru orice daun pricinuit. Dac numrul asocia#ilor trece de cincisprezece, numirea cenzorilor este obli"atorie. Dispozi#iile prevzute pentru cenzorii societ#ilor pe ac#iuni se aplic )i cenzorilor din societ#ile cu rspundere limitat. $n lips de cenzori, fiecare dintre asocia#ii care nu este administrator al societ#ii va e!ercita dreptul de control pe care asocia#ii &l au &n societ#ile &n nume colectiv. /r#ile sociale pot fi transmise &ntre asocia#i. 3ransmiterea ctre persoane din afara societ#ii este permis numai dac a fost aprobat de asocia#i reprezent'nd cel pu#in trei ptrimi din capitalul social. $n cazul dob'ndirii unei pr#i sociale prin succesiune, prevederile precedente nu sunt aplicabile dac prin actul constitutiv nu se dispune altfel8 &n acest din urm caz, societatea este obli"at la plata pr#ii sociale ctre succesori, conform ultimului bilan# contabil aprobat. $n cazul &n care s2ar dep)i ma!imul le"al de asocia#i din cauza numrului succesorilor, ace)tia vor fi obli"a#i s desemneze un numr de titulari ce nu va dep)i ma!imul le"al. 3ransmiterea pr#ilor sociale trebuie &nscris &n re"istrul comer#ului )i &n re"istrul de asocia#i al societ#ii. 3ransmiterea are efect fa# de ter#i numai din momentul &nscrierii ei &n re"istrul comer#ului.

I. #. 1.. /odificarea actului constituti$ 0ctul constitutiv poate fi modificat prin 9otr'rea adunrii "enerale adoptat &n condi#iile le"ii sau printr2un act adi#ional la actul constitutiv sau prin 9otr'rea instan#ei %udectore)ti. =orma autentic a actului modificator adoptat de asocia#i este obli"atorie atunci c'nd are ca obiect7 a) ma%orarea capitalului social prin subscrierea ca aport &n natur a unui teren8 b) modificarea formei %uridice a societ#ii &ntr2o societate &n nume colectiv sau &n comandit simpl8 c) ma%orarea capitalului social prin subscrip#ie public Dup &nre"istrarea &n re"istrul comer#ului, actul modificator se trimite, din oficiu, <onitorului >ficial al *om'niei, spre publicare &n /artea a FE2a, de ctre re"istrul comer#ului, pe c9eltuiala societ#ii. I. #. 11. "educerea sau ma0orarea capitalului social Capitalul social poate fi redus prin7 a) mic)orarea numrului de ac#iuni sau pr#i sociale8 b) reducerea valorii nominale a ac#iunilor sau a pr#ilor sociale8 c) dob'ndirea propriilor ac#iuni, urmat de anularea lor. Capitalul social mai poate fi redus, atunci c'nd reducerea nu este motivat de pierderi, prin7 a) scutirea total sau par#ial a asocia#ilor de vrsmintele datorate8 b) restituirea ctre ac#ionari a unei cote2par#i din aporturi, propor#ional cu reducerea capitalului social )i calculat e"al pentru fiecare ac#iune sau parte social8 c) alte procedee prevzute de le"e. *educerea capitalului social va putea fi fcut numai dup trecerea a dou luni din ziua &n care 9otr'rea a fost publicat &n <onitorul >ficial al *om'niei. Capitalul social se poate mri prin emisiunea de ac#iuni noi sau prin ma%orarea valorii nominale a ac#iunilor e!istente &n sc9imbul unor noi aporturi &n numerar sau &n natur. ocietatea cu rspundere limitat &)i va ma%ora capitalul social, cu respectarea dispozi#iilor privitoare la constituirea acestei societ#i. I. #. 12. 12cluderea si retragerea asociailor /oate fi e!clus din societatea &n nume colectiv, &n comandit simpl sau cu rspundere limitat7 a) asociatul care, pus &n &nt'rziere, nu aduce aportul la care s2a obli"at8 b) asociatul cu rspundere nelimitat &n stare de faliment sau care a devenit

le"almente incapabil8 c) asociatul cu rspundere nelimitat care se amestec fr drept &n administra#ie8 d) asociatul administrator care comite fraud &n dauna societ#ii sau se serve)te de semntura social sau de capitalul social &n folosul lui sau al altora. 0ceste dispozi#ii se aplic )i comandita#ilor &n societatea &n comandit pe ac#iuni. .!cluderea se pronun# prin 9otr're %udectoreasc la cererea societ#ii sau a oricrui asociat. 0sociatul &n societatea &n nume colectiv, &n comandit simpl sau &n societatea cu rspundere limitat se poate retra"e din societate7 a) &n cazurile prevzute &n actul constitutiv8 b) cu acordul tuturor celorlal#i asocia#i8 c) &n lipsa unor prevederi &n actul constitutiv sau c'nd nu se realizeaz acordul unanim, asociatul se poate retra"e pentru motive temeinice, &n baza unei 9otr'ri a tribunalului, supus numai recursului, &n termen de 1: zile de la comunicare. Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru pr#ile sale sociale, se stabilesc prin acordul asocia#ilor ori de un e!pert desemnat de ace)tia sau, &n caz de ne&n#ele"ere, de tribunal. I. #. 13. Dizol$area+ fuziunea 'i di$izarea societilor comerciale I. #. 13. 1. Dizol$area societilor ocietatea se dizolv prin7 a) trecerea timpului stabilit pentru durata societ#ii8 b) imposibilitatea realizrii obiectului de activitate al societ#ii sau realizarea acestuia8 c) declararea nulit#ii societ#ii8 d) 9otr'rea adunrii "enerale8 e) 9otr'rea tribunalului, la cererea oricrui asociat, pentru motive temeinice, precum ne&n#ele"erile "rave dintre asocia#i, care &mpiedic func#ionarea societ#ii8 f) falimentul societ#ii8 ") alte cauze prevzute de le"e sau de actul constitutiv al societ#ii. ocietatea pe ac#iuni se dizolv7 a) &n cazul )i &n condi#iile prevzute de art. 1:31 al 4e"ii nr. 3161;;58 b) c'nd capitalul social se reduce sub minimul le"al8 c) c'nd numrul ac#ionarilor scade sub minimul le"al.
1

0rt. 1:3 (1) Dac administratorii constat c &n urma unor pierderi activul net, determinat ca diferen# &ntre totalul activelor )i datoriile societ#ii, reprezint mai pu#in de %umtate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea "eneral e!traordinar, pentru a 9otr& re&ntre"irea capitalului, reducerea lui la valoarea rmas sau dizolvarea societ#ii.

ocietatea &n comandit pe ac#iuni sau cu rspundere limitat se dizolv7 a) &n cazul )i &n condi#iile prevzute de art. 1:3 (vezi nota 1) al 4e"ii nr. 3161;;58 b) c'nd capitalul social se reduce sub minimul le"al. ociet#ile &n nume colectiv sau cu rspundere limitat se dizolv prin falimentul, incapacitatea, e!cluderea, retra"erea sau decesul unuia dintre asocia#i, c'nd, datorit acestor cauze, numrul asocia#ilor s2a redus la unul sin"ur. Dispozi#iile aliniatelor precedente se aplic )i societ#ilor &n comandit simpl sau &n comandit pe ac#iuni, dac acele cauze privesc pe sin"urul asociat comanditat sau comanditar. Dizolvarea societ#ilor comerciale trebuie s fie &nscris &n re"istrul comer#ului )i publicat &n <onitorul >ficial al *om'niei cu e!cep#ia cazului trecerii timpului stabilit pentru durata societ#ii. Dizolvarea societ#ii are ca efect desc9iderea procedurii lic9idrii. Dizolvarea are loc fr lic9idare, &n cazul fuziunii ori divizrii totale a societ#ii sau &n alte cazuri prevzute de le"e. Din momentul dizolvrii, administratorii nu mai pot &ntreprinde noi opera#iuni8 &n caz contrar, ei sunt personal )i solidar rspunztori pentru opera#iunile pe care le2au &ntreprins. ocietatea &)i pstreaz personalitatea %uridic pentru opera#iunile lic9idrii, p'n la terminarea acesteia. Dizolvarea societ#ii &nainte de e!pirarea termenului fi!at pentru durata sa are efect fa# de ter#i numai dup trecerea unui termen de 35 de zile de la publicarea &n <onitorul >ficial al *om'niei. 4a cererea oricrei persoane interesate, precum )i a >ficiului Na#ional al re"istrului comer#ului, tribunalul va putea pronun#a dizolvarea societ#ii, &n cazurile &n care7 a) societatea nu mai are or"ane statutare sau acestea nu se mai pot &ntruni8 b) societatea nu a depus, &n cel mult 1 luni de la e!pirarea termenelor le"ale, situa#iile financiare anuale sau alte acte care, potrivit le"ii, se depun la oficiul re"istrului comer#ului8 c) societatea )i2a &ncetat activitatea sau nu are sediu social cunoscut ori nu &ndepline)te condi#iile referitoare la sediul social sau asocia#ii au disprut sau nu au domiciliu ori re)edin# cunoscut8 d) societatea nu )i2a completat capitalul social, &n condi#iile le"ii. @otr'rea tribunalului, prin care s2a pronun#at dizolvarea se &nre"istreaz &n re"istrul comer#ului, se comunic direc#iei "enerale a finan#elor publice %ude#ene, respectiv a municipiului ?ucure)ti, )i se public &n <onitorul >ficial al *om'niei, /artea a FE2a, pe c9eltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta put'nd s se &ndrepte &mpotriva societ#ii.

>rice persoan interesat poate face recurs &mpotriva 9otr'rii de dizolvare, &n termen de 35 de zile de la efectuarea publicit#ii &n condi#iile le"ii. /e data rm'nerii irevocabile a 9otr'rii prin care s2a admis dizolvarea, societatea va fi radiat din oficiu din re"istrul comer#ului I. #. 13. 2. 3uziunea 'i di$izarea societilor Fuziunea se face prin absorb#ia unei societ#i de ctre o alt societate sau prin contopirea a dou sau mai multe societ#i pentru a alctui o societate nou. ivizarea se face prin &mpr#irea &ntre"ului patrimoniu al unei societ#i care &)i &nceteaz e!isten#a &ntre dou sau mai multe societ#i e!istente sau care iau astfel fiin#a. ocietatea nu &)i &nceteaz e!isten#a, &n cazul &n care o parte din patrimoniul ei se desprinde )i se transmite ctre una sau mai multe societ#i e!istente sau care iau astfel fiin#. =uziunea sau divizarea se poate face )i &ntre societ#i de forme diferite. =uziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fr lic9idare, a societ#ii care &)i &nceteaz e!isten#a )i transmiterea universal a patrimoniului su ctre societatea sau societ#ile beneficiare, &n starea &n care se "se)te la data fuziunii sau a divizrii, &n sc9imbul atribuirii de ac#iuni sau de pr#i sociale ale acestora ctre asocia#ii societ#ii care &nceteaz. $n baza 9otr'rii adunrii "enerale a ac#ionarilor a fiecreia dintre societ#ile care particip la fuziune sau la divizare, administratorii acestora &ntocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde7 a) forma, denumirea )i sediul social al tuturor societ#ilor participante la opera#iune8 b) fundamentarea )i condi#iile fuziunii sau ale divizrii8 c) stabilirea )i evaluarea activului )i pasivului, care se transmit societ#ilor beneficiare8 d) modalit#ile de predare a ac#iunilor sau a pr#ilor sociale )i data de la care acestea dau dreptul la dividende8 e) raportul de sc9imb al ac#iunilor sau al pr#ilor sociale8 f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare8 ") drepturile care se acord obli"atarilor )i orice alte avanta%e speciale8 9) data situa#iei financiare de fuziune6divizare, dat care va fi aceea)i pentru toate societ#ile participante8 i) orice alte date care prezint interes pentru opera#iune. /roiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentan#ii societ#ilor participante, se depune la oficiul re"istrului comer#ului unde este &nmatriculat fiecare societate, &nso#it de o declara#ie a societ#ii care &nceteaz a e!ista &n urma fuziunii sau divizrii, despre modul cum a 9otr't s stin" pasivul su.

$uziunea sau divizarea are loc la urm toarele date# a) &n cazul constituirii uneia sau mai multor societ#i noi, la data &nmatriculrii &n re"istrul comer#ului a noii societ#i sau a ultimei dintre ele8 b) &n celelalte cazuri, la data &nscrierii &n re"istrul comer#ului a men#iunii privind ma%orarea capitalului social al societ#ii absorbante. $n cazul fuziunii prin absorb#ie, societatea absorbant dob'nde)te drepturile )i este #inut de obli"a#iile societ#ii pe care o absoarbe, iar &n cazul fuziunii prin contopire, drepturile )i obli"a#iile societ#ilor care &)i &nceteaz e!isten#a trec asupra noii societ#i astfel &nfiin#ate. I. #. 14. 4ic5idarea societilor comerciale /entru lic9idarea )i repartizarea patrimoniului social, c9iar dac &n actul constitutiv se prevd norme &n acest scop, sunt obli"atorii urmtoarele re"uli7 a) p'n la preluarea func#iei de ctre lic9idatori, administratorii continu mandatul lor, cu e!cep#ia cazurilor de fuziune sau divizare total a societ#ii8 b) actul de numire a lic9idatorilor sau sentin#a care &i #ine locul )i orice act ulterior, care ar aduce sc9imbri &n persoana acestora, trebuie depuse, prin "ri%a lic9idatorilor, la oficiul re"istrului comer#ului, pentru a fi &nscrise de &ndat )i publicate &n <onitorul >ficial al *om'niei. Numai dup &ndeplinirea formalit#ilor amintite, lic9idatorii vor depune semntura lor &n re"istrul comer#ului )i vor e!ercita aceast func#ie. $n urma efecturii publicrii prevzute la aliniatul precedent, nici o ac#iune nu se poate e!ercita pentru societate sau contra acesteia dec't &n numele lic9idatorilor sau &mpotriva lor. e mai aplic societ#ilor &n lic9idare re"ulile stabilite prin actul constitutiv )i prin le"e, &n msura &n care nu sunt incompatibile cu lic9idarea. 3oate actele eman'nd de la societate trebuie s arate c aceasta este &n lic9idare. 4ic9idatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane %uridice. 4ic9idatorii persoane fizice sau reprezentan#ii permanen#i persoane fizice ale societ#ii lic9idatoare trebuie s fie lic9idatori autoriza#i, &n condi#iile le"ii. 4ic9idatorii au aceea)i rspundere ca )i administratorii. 4ic9idatorii sunt datori, &ndat dup preluarea func#iei, ca &mpreun cu administratorii societ#ii s fac un inventar )i s &nc9eie un bilan#, care s constate situa#ia e!act a activului )i pasivului societ#ii )i s le semneze. 4ic9idatorii sunt obli"a#i s primeasc )i s pstreze patrimoniul societ#ii, re"istrele

ce li s2au &ncredin#at de administratori )i actele societ#ii. De asemenea, ei vor #ine un re"istru cu toate opera#iunile lic9idrii, &n ordinea datei lor. 4ic9idatorii &)i &ndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor. $n afar de puterile conferite de asocia#i, cu aceea)i ma%oritate cerut pentru numirea lor, lic9idatorii vor putea7 a) s dea &n %udecat )i s fie ac#iona#i &n interesul lic9idrii8 b) s e!ecute )i s termine opera#iunile de comer# referitoare la lic9idare8 c) s v'nd, prin licita#ie public, imobilele )i orice avere mobiliar a societ#ii8 v'nzarea bunurilor nu se va putea face &n bloc8 d) s fac tranzac#ii8 e) s lic9ideze )i s &ncaseze crean#ele societ#ii, c9iar &n caz de faliment al debitorilor, d'nd c9itan#8 f) s contracteze obli"a#ii cambiale, s fac &mprumuturi neipotecare )i s &ndeplineasc orice alte acte necesare. .i nu pot &ns, &n lips de dispozi#ii speciale &n actul constitutiv sau &n actul lor de numire, s constituie ipoteci asupra bunurilor societ#ii, dac nu vor fi autoriza#i de instan#, cu avizul cenzorilor. 4ic9idatorii care &ntreprind noi opera#iuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lic9idrii sunt rspunztori personal )i solidar de e!ecutarea lor. 4ic9idatorii nu pot plti asocia#ilor nici o sum &n contul pr#ilor ce li s2ar cuveni din lic9idare, &naintea ac9itrii creditorilor societ#ii. 0socia#ii vor putea cere &ns ca sumele re#inute s fie depuse la Casa de .conomii )i Consemna#iuni ori la o societate bancar sau la una dintre unit#ile acestora )i s se fac repartizarea asupra ac#iunilor sau pr#ilor sociale, c9iar &n timpul lic9idrii, dac, afar de ceea ce este necesar pentru &ndeplinirea tuturor obli"a#iilor societ#ii, scadente sau care vor a%un"e la scaden#, mai rm'ne un disponibil de cel pu#in 15B din cuantumul lor. $mpotriva deciziilor lic9idatorilor, creditorii societ#ii pot face opozi#ie &n condi#iile le"ii. 4ic9idatorii care probeaz, prin prezentarea situa#iei financiare anuale, c fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente s acopere pasivul e!i"ibil, trebuie s cear sumele necesare asocia#ilor care rspund nelimitat sau celor care nu au efectuat inte"ral vrsmintele, dac ace)tia sunt obli"a#i potrivit formei societ#ii, s le procure sau, dac sunt debitori fa# de societate, pentru vrsmintele neefectuate, la care erau obli"a#i &n calitate de asocia#i. 4ic9idatorii care au ac9itat datoriile societ#ii cu proprii lor bani nu vor putea s e!ercite &mpotriva societ#ii drepturi mai mari dec't acelea ce apar#ineau creditorilor pl#ii.

4ic9idarea societ#ii trebuie terminat &n cel mult 3 ani de la data dizolvrii. /entru motive temeinice, tribunalul poate prelun"i acest termen cu cel mult 2 ani. $n termen de 1: zile de la terminarea lic9idrii, lic9idatorii vor cere radierea societ#ii din re"istrul comer#ului. *adierea se poate face )i din oficiu. 4ic9idarea nu libereaz pe asocia#i )i nu &mpiedic desc9iderea procedurii de faliment a societ#ii. Dup aprobarea socotelilor )i terminarea reparti#iei, re"istrele )i actele societ#ii &n nume colectiv, &n comandit simpl sau cu rspundere limitat, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asocia#i, se vor depune la asociatul desemnat de ma%oritate. $n societ#ile pe ac#iuni )i &n comandit pe ac#iuni, acestea (cf. art. (2 al. 1 lit. a2f) vor fi depuse la re"istrul comer#ului la care a fost &nre"istrat societatea, unde orice parte interesat va putea lua cuno)tin# de ele, cu autorizarea %udectorului dele"at, iar restul actelor societ#ii vor fi depuse la 0r9ivele Na#ionale. *e"istrele tuturor societ#ilor vor fi pstrate timp de : ani. I.). atrimoniul de afectaiune 'i patrimoniul profesional indi$idual+ !n temeiul Noului

Cod ci$il 'i 6rdonanei de 7rgen a 8u$ernului nr.4492..,+ cu modificrile 'i completrile ulterioare. /otrivit art. 31 cod civ. (1) >rice persoana fizica sau persoana %uridica este titulara a unui patrimoniu care include toate drepturile si datoriile ce pot fi evaluate in bani si apartin acesteia. (2) 0cesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectatiuni numai in cazurile si conditiile prevazute de le"e. (3) /atrimoniile de afectatiune sunt masele patrimoniale fiduciare, constituite potrivit dispozitiilor titlului FE al cartii a FFF2a, cele afectate e!ercitarii unei profesii autorizate, precum si alte patrimonii determinate potrivit le"ii. putem defini termenul de patrimoniul profesional. Definirea termenului de patrimoniu de afecta#iune este mult mai elocvent &n cadrul >.-.A. nr. ++6255, actualizat, care prin art. 2 pct.%, stabile)te sensul corect al acestui concept %) patrimoniul de a-ectatiune G totalitatea bunurilor, drepturilor si obli"atiilor persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului e!ercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, separata de "a%ul "eneral al creditorilor personali ai acestora8H

$n concluzie no#iunea de patrimoniu face referire la totalitatea bunurilor materiale c&t )i a obli"a#iilor care includ aceste bunuri &n consensul administrrii lor de ctre titular.

%apitolul &&

'bli+aiile pro-esionale ale comercianilor


II. 1. 6bligaiile profesionale ale comercianilor. Consideraii generale. /rin instituirea le"al a anumitor obli"a#ii profesionale &n sarcina comercian#ilor se urmre)te aprarea intereselor publice, &n special a creditului comercial, dar )i prote%area intereselor ter#ilor )i ale comercian#ilor &n)i)i. /rincipalele obli"a#ii profesionale ale comercian#ilor sunt7 a. publicitatea prin re"istrul comer#ului8 b. or"anizarea )i #inerea contabilit#ii activit#ii comerciale8 c. e!ercitarea comer#ului &n limitele concuren#ei licite. II. 2. ublicitatea prin registrul comerului /ublicitatea &n re"istrul comer#ului este re"lementat prin 4e"ea nr. 2161;;5 privind re"istrul comer#ului )i 4e"ea nr. 3:;6255+ privind simplificarea formalit#ilor la &nre"istrarea &n re"istrul comer#ului a persoanelor fizice, asocia#iilor familiale )i persoanelor %uridice, &nre"istrarea fiscal a acestora, precum )i la autorizarea func#ionrii persoanelor %uridice. /otrivit dispozi#iilor le"ale, comercian#ii sunt obli"a#i s se &nmatriculeze &n re"istrul comer#ului )i, totodat, s cear &nscrierea &n acela)i re"istru a unor men#iuni privind actele )i faptele prevzute de le"e. /otrivit le"ii, re"istrul comer#ului se #ine de ctre oficiile re"istrului comer#ului, &n fiecare %ude# )i &n municipiul ?ucure)ti. 4a nivel na#ional, re"istrul central al comer#ului se #ine de ctre >ficiul Na#ional al *e"istrului Comer#ului. 0ctivitatea fiecrui oficiu privind &nre"istrrile &n re"istrul comer#ului se afl sub controlul unui %udector al tribunalului %ude#ean, respectiv al 3ribunalului <unicipiului ?ucure)ti, dele"at anual de pre)edintele tribunalului. *e"istrul comer#ului cuprinde7 a. b. re"istrul pentru &nre"istrarea comercian#ilor persoane fizice8 re"istrul pentru &nre"istrarea comercian#ilor persoane %uridice.

>ficiul re"istrului comer#ului #ine )i dosarele comercian#ilor, cuprinz'nd actele depuse de fiecare comerciant )i eviden#ierea &nre"istrrilor efectuate &n re"istru cu privire la comerciantul respectiv. *e"istrul comer#ului este public, conform 4e"ii nr. 2161;;5. >rice persoan interesat poate lua cuno)tin# de &nre"istrrile cuprinse &n re"istrul comer#ului, &n acest sens, oficiul

re"istrului comer#ului este obli"at s elibereze, pe c9eltuiala solicitantului, copii certificate de pe &nre"istrrile efectuate &n re"istrul comer#ului, ca )i de pe actele prezentate la efectuarea acestora. 3otodat, oficiul re"istrului comer#ului are obli"a#ia de a elibera certificate care s ateste c un anumit act sau fapt este sau nu &nre"istrat. *evenind la cele afirmate >-A nr.++6255, actualizat, prin art. 3, sublniaz faptul c &n temeiul dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al -niunii .uropene ori al patiului .conomic .uropean, poate desfasura activitati economice pe teritoriul *omaniei, in conditiile prevazute de le"e. (2) 0ctivitatile economice pot fi desfasurate in toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care le"ea nu le interzice in mod e!pres pentru libera initiativa. (3) /rezenta ordonanta de ur"enta se aplica pentru activitatile prevazute de Codul C0.N a caror desfasurare in una dintre formele prevazute de art. + nu este re"lementata e!clusiv potrivit unei le"i speciale. 0ctivit#ile ecconomice se pot desf)ura a. individual si independent, ca persoane fizice autorizate8 b. ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale8 c. ca membri ai unei intreprinderi familiale. >rice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in *omania de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa fie inre"istrata si autorizata, in conditiile prezentei ordonante de ur"enta. /ersoanele fizice prevazute la art. + lit. a) si b) din >-A nr. ++6255, actualizat au obli"atia sa solicite inre"istrarea in re"istrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite in continuare /=0/ respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale. *eprezentantul intreprinderii familiale are obli"atia sa solicite inre"istrarea in re"istrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice. $n cazul in care acesta nu formuleaza cererea in termen de ( zile de la inc9eierea acordului de constituire prevazut la art. 2; alin. (1), oricare membru al intreprinderii familiale poate sa solicite inre"istrarea in re"istrul comertului si autorizarea functionarii. $n toate cazurile, cererea de inre"istrare in re"istrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de 1: zile de la inc9eierea acordului de constituire prevazut la art. 2; alin. (1). $n caz de nerespectare a termenului prevazut la alin. (3), este necesara inc9eierea unui nou acord de constituire. II. 3. %nmatricularea !n registrul comerului.

/otrivit le"ii re"istrului comer#ului, &nmatricularea se efectueaz &n temeiul unei cereri care se adreseaz oficiului re"istrului comer#ului din municipiul ?ucure)ti sau din %ude#ul &n care comerciantul va avea sediul. $n cazul comerciantului persoan fizic, &nmatricularea va cuprinde7 a) men#iuni privind numele )i prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cet#enia, data )i locul na)terii, starea civil )i activitatea comercial anterioar8 b) men#iuni privitoare la firma comercial )i sediul acesteia8 c) obiectul comer#ului, cu precizarea domeniului )i activit#ii principale, astfel cum sunt prevzute &n autoriza#ia pentru e!ercitarea comer#ului8 d) numrul, data )i or"anul emitent al autoriza#iei pentru e!ercitarea comer#ului. /otrivit art. 1+ din 4e"ea nr. 2161;;5, &nmatricularea unei societ#i comerciale &n re"istrul comer#ului va cuprinde, dup caz, datele con#inute &n mod obli"atoriu &n actul su constitutiv. &&( 0(1( 2nre+istrarea meniunilor n re+istrul comerului $n cursul e!ercitrii comer#ului, pot interveni anumite modificri ale elementelor consemnate &n re"istrul comer#ului, respectiv anumite acte )i opera#iuni noi. 3oate acestea trebuie aduse la cuno)tin#a persoanelor interesate, prin &nscrierea &n re"istrul comer#ului a anumitor men#iuni. 0rt. 21 din 4e"ea nr. 2161;;5 prevede c se vor &nre"istra &n re"istrul comer#ului men#iuni privitoare la7 a) dona#ia, v'nzarea, loca#iunea sau "aran#ia real mobiliar constituit asupra fondului de comer#, precum )i orice alt act prin care se aduc modificri &nre"istrrilor &n re"istrul comer#ului sau care face s &nceteze firma ori fondul de comer#8 b) numele )i prenumele, cet#enia, codul numeric personal, pentru cet#enii rom'ni, seria )i numrul pa)aportului, pentru cet#enii strini, data )i locul na)terii &mputernicitului sau a reprezentantului fiscal, dac este cazul8 dac dreptul de reprezentare este limitat la o anumit sucursal, men#iunea se va face numai &n re"istrul unde este &nscris sucursala8 c) brevetele de inven#ii, mrcile de fabric, de comer# )i de serviciu, denumirile de ori"ine, indica#iile de provenien#, firma, emblema )i alte semne distinctive asupra crora societatea comercial, re"ia autonom, or"aniza#ia cooperatist sau comerciantul persoan fizic sau asocia#ie familial are un drept8I d) 9otr'rea de divor# a comerciantului, precum )i cea de &mpr#ire a bunurilor comune, pronun#ate &n cursul e!ercitrii comer#ului8 e) 9otr'rea de punere sub interdic#ie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum )i 9otr'rea prin care se ridic aceste msuri8 f) desc9iderea procedurii de reor"anizare %udiciar sau de faliment, pre cum )i

&nscrierea men#iunilor corespunztoare8 ") 9otr'rea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care &l fac nedemn sau incompatibil s e!ercite aceast activitate8 9) orice modificare privitoare la faptele sau men#iunile &nre"istrate. 3otodat, la &ncetarea activit#ii comerciale, comerciantul este obli"at s cear oficiului re"istrului comer#ului radierea &nmatriculrii din re"istrul comer#ului. II. 3. 2. rocedura efecturii !nregistrrilor !n registrul comerului. $n ceea ce prive)te &nmatricularea comerciantului, cererea de &nmatriculare &n re"istrul comer#ului trebuie fcut &n 1: zile (dac le"ea nu prevede alt termen)7 (a) pentru comercian#i, persoane fizice (vezi %rocedura de !nregistrare !n registrul comerului pa"ina 31)8 (b) pentru societ#ile comerciale, de la data &nc9eierii actului constitutiv8 (c) pentru re"ii autonome, companii na#ionale, societ#i na#ionale )i or"aniza#ii cooperatiste, de la data actului de &nfiin#are. Cererea de &nmatriculare a comerciantului persoan fizic va fi fcut personal sau prin &mputernicit cu procur special )i autentic. Cererea de &nmatriculare a unei societ#i comerciale va fi semnat de cel pu#in un administrator sau, dup caz, de reprezentantul acestuia ori, &n condi#iile le"ii, de oricare dintre asocia#i, iar pentru re"ii autonome, companii na#ionale, societ#i na#ionale sau or"aniza#ii cooperatiste, de ctre persoanele &mputernicite, potrivit le"ii, s le reprezinte. /entru dovedirea specimenului de semntur, comerciantul persoan fizic, administratorii )i, dup caz, reprezentan#ii societ#ilor comerciale, precum )i persoanele &mputernicite &n condi#iile le"ii s reprezinte re"iile autonome sau or"aniza#iile cooperatiste, vor semna &n re"istrul comer#ului, &n prezen#a %udectorului dele"at sau a conductorului oficiului ori a &nlocuitorului acestuia, care va certifica semntura, &n absen#, semntura poate fi &nlocuit prin prezentarea unui specimen le"alizat de notarul public. $nfiin#area &n *om'nia a unei sucursale sau filiale de ctre comerciantul care are sediul principal al comer#ului &n strintate este supus tuturor dispozi#iilor referitoare la &nmatricularea, men#ionarea )i publicarea actelor )i faptelor cerute pentru comercian#ii din #ar. Cererile de &nmatriculare vor indica )i7 a) denumirea sucursalei )i numele6denumirea filialei, forma )i sediul comerciantului din strintate8 b) numele )i calitatea persoanelor care pot reprezenta fa# de ter#i )i &n %usti#ie comerciantul din strintate, precum )i ale celor dintre ele care se ocup nemi%locit de activitatea sucursalei8

c) ultima situa#ie financiar a comerciantului din strintate aprobat, verificat sau publicat potrivit le"isla#iei statului &n care comerciantul are domiciliul6sediul. Dac este cazul, se vor &nre"istra )i men#iuni referitoare la7 a) desc9iderea unei proceduri %udiciare sau e!tra%udiciare de insolven# asupra comerciantului din strintate8 b) dizolvarea societ#ii din strintate, numele )i puterile lic9idatorilor8 c) &nc9iderea sucursalei. 3oate aceste formalit#i se vor face la sediul oficiului re"istrului comer#ului de la sediul sucursalei. $n ceea ce prive)te &nre"istrarea men#iunilor, cererea de &nre"istrare &n re"istrul comer#ului a men#iunilor trebuie fcut de comerciant &n termen de cel mult 1: zile de la data actelor )i faptelor supuse obli"a#iei de &nre"istrare. /entru faptele )i actele prevzute de art. 21 lit. d, e )i " din le"e, &nre"istrarea men#iunilor se face din oficiu. $n scopul simplificrii formalit#ilor la &nre"istrarea &n re"istrul comer#ului a persoanelor fizice, asocia#iilor familiale )i persoanelor %uridice, &nre"istrarea fiscal a acestora, precum )i la autorizarea func#ionrii persoanelor %uridice, prin 4e"ea nr. 3:;6255+ a fost instituit o procedur unic de &nre"istrare )i autorizare a func#ionrii comercian#ilor (persoanele fizice care e!ercit &n mod obi)nuit acte de comer#, asocia#iile familiale, societ#ile comerciale, societ#ile )i companiile na#ionale, "rupurile de interes economic, re"iile autonome )i or"aniza#iile cooperatiste). $nre"istrarea, potrivit art. 1 din 4e"ea nr. 3:;6255+, semnific at't &nmatricularea persoanelor fizice )i %uridice &n discu#ie, &nscrierea de men#iuni, precum )i &nre"istrarea altor opera#iuni care, potrivit le"ii, se men#ioneaz &n re"istrul comer#ului. 3otodat, prin autorizarea func#ionrii comercian#ilor se &n#ele"e ob#inerea avizelor, a autoriza#iilor )i a acordurilor strict necesare pentru &nceperea activit#ii acestora dar, aceasta nu se face &nainte de atribuirea codului unic de &nre"istrare de ctre <inisterul =inan#elor /ublice. /rin efectuarea &nre"istrrilor &n re"istrul comer#ului se asi"ur opozabilitatea actelor &nre"istrate fa# de ter#i, cu e!cep#ia cazurilor &n care le"ea prevede condi#ia cumulativ a publicrii acestora &n <onitorul >ficial al *om'niei, /artea a FE2a. 4a &nmatriculare, solicitan#ilor li se elibereaz certificatul de &nre"istrare con#in'nd numrul de ordine &n re"istrul comer#ului )i codul unic de &nre"istrare atribuit de ctre <inisterul =inan#elor /ublice. 4a &nre"istrarea modificrilor actului constitutiv se elibereaz certificatul de &nscriere de men#iuni, &nso#it de &nc9eierea %udectorului dele"at, precum )i alte acte prevzute de le"e.

3ermenul de eliberare a certificatului de &nre"istrare )i a celui de &nscriere de men#iuni este de cel mult 15 zile de la data &nre"istrrii cererii, dac prin &nc9eieri pronun#ate de %udectorul dele"at nu se dispune altfel. II. 3. 3. 6rganizarea 'i inerea contabilitii acti$itii comerciale. "olul 'i reglementarea contabilitii acti$itii comerciale >bli"a#iile ce le revin comercian#ilor privind eviden#a activit#ii comerciale sunt stabilite prin 4e"ea contabilit#ii nr. ,261;;1 cu modificrile )i completrile ulterioare, care &ns nu abro" e!pres dispozi#iile Codului comercial referitoare la aceste obli"a#ii (cuprinse &n Cartea F, 3itlul FE ,Despre re"istrele comercian#ilorI, art. 2223+). /e cale de consecin#, dispozi#iile acestuia sunt aplicabile, &n msura &n care nu sunt contrare 4e"ii nr. ,261;;1. *e"istrele de contabilitate reprezint principalul instrument de cunoa)tere, "estiune )i control al patrimoniului comerciantului )i al rezultatelor ob#inute &n activitatea comercial. *e"istrele de contabilitate obli"atorii sunt7 *e"istrul2%urnal, *e"istrul2inventar )i Cartea mare. $ntocmirea, editarea )i pstrarea re"istrelor de contabilitate se efectueaz conform normelor elaborate de <inisterul =inan#elor /ublice. 3otodat, aceste re"istre pot fi folosite ca mi%loc de prob &n liti"iile dintre comercian#i, &n ceea ce prive)te raporturile comerciale. De asemenea, prin intermediul acestor re"istre se poate e!ercita un control asupra corectitudinii desf)urrii activit#ii comercian#ilor, iar or"anele fiscale stabilesc, pe baza &nre"istrrilor din aceste re"istre, obli"a#iile fiscale ale comercian#ilor. Comerciantul nu este obli"at s conduc personal contabilitatea. 0rt. :5 C. com. permite comerciantului s #in contabilitatea prin reprezentantul su. Contabilitatea comercian#ilor poate fi #inut )i de persoane %uridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau e!pert contabil. *spunderea pentru or"anizarea )i #inerea contabilit#ii revine administratorului sau altei persoane care are obli"a#ia "estionrii patrimoniului, &n cazul &n care contabilitatea nu se #ine de persoane autorizate, rspunderea revine comerciantului, potrivit 4e"ii nr. ,261;;1. Nerespectarea de ctre comerciant a obli"a#iilor care &i revin cu privire la or"anizarea )i conducerea contabilit#ii se sanc#ioneaz, &n func#ie de "ravitatea faptei, cu amenzi contraven#ionale ori sanc#iuni penale (infrac#iunea de fals intelectual), &n condi#iile 4e"ii nr. ,261;;1.

II. 3. 4. Concurena comercial. 12ercitarea comerului !n limitele concurenei licite. $n economia de pia#, e!ercitarea concuren#ei (confruntarea &ntre comercian#i pentru c')ti"area )i conservarea clientelei) constituie un drept al oricrui a"ent economic. 0cest drept, ca orice alt drept subiectiv, trebuie e!ercitat cu bun2credin#, fr s &ncalce drepturile )i libert#ile celorlal#i a"en#i economici, cu respectarea le"ii )i a bunelor moravuri. Numai dac e!ercitarea concuren#ei are loc &n aceste limite, concuren#a este licit )i, deci, ocrotit de le"e, potrivit art. 13: din Constitu#ie. 4imitele &n care trebuie s se manifeste concuren#a )i sanc#iunile pentru nerespectarea acestora sunt stabilite prin le"i speciale (4e"ea nr. 1161;;1 privind combaterea concuren#ei neloiale cu modificrile )i completrile ulterioare). /otrivit prevederilor 4e"ii nr. 1161;;1, comercian#ii sunt obli"a#i s2)i e!ercite activitatea cu bun2credin# )i potrivit uzan#elor cinstite. >rice act sau fapt contrar uzan#elor cinstite &n activitatea comercial sau industrial, constituie concuren# neloial. $nclcarea obli"a#iei de e!ercitare a activit#ii cu bun2credin# )i potrivit uzan#elor cinstite atra"e rspunderea civil, contraven#ional ori penal. $n concordan# cu cele sus#inute de le"isla#ia comercial putem sublinia c&teva considerente sub form de concluzie cu privire la activit#ile economice la care este obli"at comerciantul ca entitate economic care se subscrie activit#ilor comerciale. II.3.# "egimul 0uridic al 3A /ot desfasura activitati economice in una dintre formele prevazute la art. + (individual si independent, ca persoane fizice autorizate8 ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale8 ca membri ai unei intreprinderi familiale)persoanele fizice care7 a. au implinit varsta de 1, ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice conform art. + lit. a) si b) si al reprezentantului intreprinderii familiale, respectiv varsta de 11 ani, in cazul membrilor intreprinderii familiale8 b. nu au savarsit fapte sanctionate de le"ile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar2fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal8 c. au un sediu profesional declarat conform art. ; alin. (2) )i anume & %entru sta'ilirea sediului profesional este necesar ca %$A" titularul intreprinderii individuale sau oricare mem'ru al intreprinderii familiale" de la caz la caz" sa detina un drept de folosinta asupra imo'ilului la adresa caruia acesta este declarat.( d. declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de le"islatia specifica in domeniul sanitar, sanitar2veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

$ndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. :, 1: si urmatoarele din 4e"ea nr. 3:;6255+ privind simplificarea formalitatilor la inre"istrarea in re"istrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor %uridice, inre"istrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor %uridice, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cat si pentru activitatile desfasurate in afara sediului profesional sau a punctelor de lucru. $n cazul in care, potrivit unor prevederi le"ale speciale, pentru anumite activitati economice este necesara indeplinirea unor conditii de pre"atire profesionala si6sau de atestare a pre"atirii profesionale, persoanele trebuie sa faca dovada indeplinirii acestora. Cererea de inre"istrare in re"istrul comertului si de autorizare a functionarii se depune la re"istrul comertului de pe lan"a tribunalul din %udetul in care solicitantul isi stabileste sediul profesional. Cererea de inre"istrare in re"istrul comertului si de autorizare a functionarii va fi insotita de documentatia prevazuta &n >-A nr. ++6255, $nre"istrarea in re"istrul comertului a persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale se face in baza rezolutiei motivate a directorului oficiului re"istrului comertului de pe lan"a tribunal. $n cazul &n care se socotesc indeplinite conditiile prevazute de le"e, directorul oficiului re"istrului comertului de pe lan"a tribunal va dispune inre"istrarea in re"istrul comertului si autorizarea functionarii persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale. /rin aceeasi rezolutie va dispune si inre"istrarea in re"istrul comertului a declaratiei2tip pe propria raspundere date conform prevederilor 4e"ii nr. 3:;6255+, cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile art. 1( 2 din 4e"ea nr. 3:;6255+, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la transmiterea declaratiilor2 tip catre autoritatile publice competente, se aplica in mod corespunzator &n toale situa#iile conform te!tului le"al Daca documentele depuse in sustinerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului re"istrului comertului de pe lan"a tribunal va dispune prin rezolutie motivata acordarea unui termen de ma!imum 1: zile pentru completarea acestora. 3ermenul va fi comunicat solicitantului fie pe loc, daca este prezent, fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. $n toate cazurile se vor indica documentele care urmeaza sa fie depuse pana la termenul acordat. 4a cererea motivata a solicitantului, termenul de 1: zile poate fi prelun"it. $n cazul in care nu sunt indeplinite conditiile le"ale, directorul oficiului re"istrului comertului de pe lan"a tribunal va dispune prin rezolutie motivata respin"erea cererii de

inre"istrare in re"istrul comertului si de autorizare a functionarii pentru persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala solicitanta, precum si a inre"istrarii declaratiei2tip pe propria raspundere date conform 4e"ii nr. 3:;6255+, cu modificarile si completarile ulterioare. *ezolutiile directorului oficiului re"istrului comertului de pe lan"a tribunal cu privire la inmatriculare si orice alte inre"istrari in re"istrul comertului, conform prezentei ordonante de ur"enta, se e!ecuta de indata, in baza lor efectuandu2se inre"istrarile dispuse prin acestea, fara nici o alta formalitate. $n cazul unei 9otarari %udecatoresti irevocabile care dispune astfel, oficiul re"istrului comertului de pe lan"a tribunal va elibera certificatul de inre"istrare, continand codul unic de inre"istrare, certificatul constatator emis in baza declaratiei pe propria raspundere, precum si alte acte prevazute de le"e, dupa caz. 3ermenul de eliberare a certificatului de inre"istrare si, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni este de 3 zile lucratoare, respectiv : zile lucratoare, calculat de la data inre"istrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate. Certificatul de inre"istrare, continand codul unic de inre"istrare, este documentul care atesta inre"istrarea in re"istrul comertului, autorizarea functionarii, precum si luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta. /ersoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale si reprezentantul intreprinderii familiale vor tine contabilitatea in partida simpla, potrivit re"lementarilor privind or"anizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, in conformitate cu prevederile 4e"ii nr. :(162553 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare /=0 isi inceteaza activitatea si este radiata din re"istrul comertului in urmatoarele cazuri7 a. prin deces8 b. prin vointa acesteia8 c. in conditiile art. 2: din 4e"ea nr. 2161;;5, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. $n acest sens cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu ori"inalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul re"istrului comertului de pe lan"a tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata. /entru or"anizarea si e!ploatarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de an"a%ator persoana fizica, poate an"a%a terte persoane cu contract individual de munca, inre"istrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit le"ii, si poate colabora cu alte

/=0, cu alti intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane %uridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii sc9imbe statutul %uridic dobandit potrivit prezentei sectiuni. De asemenea persoana fizica titulara a intreprinderii individuale raspunde pentru obli"atiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intre" patrimoniul, iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de 4e"ea nr. ,:62551, cu modificarile ulterioare. /ersoana fizica titulara a intreprinderii individuale raspunde pentru obli"atiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intre" patrimoniul, iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de 4e"ea nr. ,:62551, cu modificarile ulterioare. II.3.). "egimul 0uridic al intreprinderii familiale /otrivit art. 2, >-A nr. ++6255, acualizat &ntreprinderea familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii. (2) <embrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan /=0 sau titulari ai unor intreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr2un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si2au or"anizat intreprinderea familiala. (3) <embrii unei intreprinderi familiale sunt asi"urati in sistemul public de pensii si alte drepturi de asi"urari sociale si au dreptul de a fi asi"urati in sistemul asi"urarilor sociale de sanatate si al asi"urarilor pentru soma%, in conditiile prevazute de le"e. (+) $ntreprinderea familiala nu poate an"a%a terte persoane cu contract de munca.H $ntreprinderea familiala se constituie printr2un acord de constituire, inc9eiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate. 0cordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data intocmirii, participarea fiecarui membru la intreprindere, conditiile participarii, cotele procentuale in care vor imparti veniturile nete ale intreprinderii, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale si conditiile de retra"ere, sub sanctiunea nulitatii absolute. *eprezentantul desemnat prin acordul de constituire va "estiona interesele intreprinderii familiale in temeiul unei procuri speciale, sub forma unui inscris sub semnatura privata. /rocura speciala se semneaza de catre toti membrii intreprinderii care au capacitate de e!ercitiu si reprezentantii le"ali ai celor cu capacitate de e!ercitiu restransa.

$ntreprinderea familiala nu are patrimoniu propriu si nu dobandeste personalitate %uridica prin inre"istrarea in re"istrul comertului. /rin acordul de constituire a intreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune. <embrii intreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data inre"istrarii acesteia in re"istrul comertului si raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant in e!ploatarea intreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intre" patrimoniul, corespunzator cotelor de participare . Deciziile privind "estiunea curenta a intreprinderii familiale se iau de catre reprezentantul desemnat prin procur special. 0ctele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii intreprinderii familiale se vor lua cu acceptul ma%oritatii simple a membrilor intreprinderii, cu conditia ca aceasta ma%oritate sa includa si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului. $ntreprinderea familiala isi inceteaza activitatea si este radiata din re"istrul comertului in urmatoarele cazuri7 a. mai mult de %umatate dintre membrii acesteia au decedat8 b. mai mult de %umatate dintre membrii intreprinderii cer incetarea acesteia sau se retra" din intreprindere8 c. &n conditiile art. 2: din 4e"ea nr. 2161;;5, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu ori"inalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul re"istrului comertului de pe lan"a tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.

1( ocumentatia de sustinere a cererii de inre+istrare in re+istrul comertului si de autorizare a -unctionarii PFA 1(1( Carte de identitate sau pasaport G fotocopie certificata olo"raf de catre titular privind conformitatea cu ori"inalul 1(3( Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inc9iriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare2cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act %uridic care confera dreptul de folosinta etc. G copie le"alizata 1(0( Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor le"ale de functionare prevazute de le"islatia speciala din domeniul sanitar, sanitar2veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

1 +. =otocopii certificate olo"raf de pe documentele care atesta pre"atirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi le"ale speciale 1(,( =otocopii certificate olo"raf de pe documentele care atesta e!perienta profesionala, daca este cazul 3( ocumentatia de sustinere a cererii de inre+istrare in re+istrul comertului si de autorizare a -unctionarii intreprinderii individuale 3(1( Carte de identitate sau pasaport al titularului intreprinderii individuale G fotocopie certificata olo"raf de catre titular privind conformitatea cu ori"inalul 3(3( Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inc9iriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare2cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act %uridic care confera dreptul de folosinta etc. G copie le"alizata 3(0( Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor le"ale de functionare prevazute de le"islatia speciala din domeniul sanitar, sanitar2veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii 3(4( =otocopii certificate olo"raf de pe documentele care atesta pre"atirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi le"ale speciale 3(,( =otocopii certificate olo"raf de pe documentele care atesta e!perienta profesionala, daca este cazul 0( ocumentatia de sustinere a cererii de inre+istrare in re+istrul comertului si autorizare a -unctionarii intreprinderii -amiliale 0(1( Carte de identitate sau pasaport al fiecarui membru G fotocopie certificata olo"raf de catre titular privind conformitatea cu ori"inalul 0(3( Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inc9iriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare2cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act %uridic care confera dreptul de folosinta etc. G copie le"alizata 0(0( Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului, care sa ateste indeplinirea conditiilor le"ale de functionare prevazute de le"islatia speciala din domeniul sanitar, sanitar2veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii 0(4( =otocopii certificate olo"raf de pe documentele care atesta pre"atirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi le"ale speciale

0(,( =otocopii certificate olo"raf de pe documentele care atesta e!perienta profesionala, daca este cazul 0(5( 0cordul de constituire si procura speciala. 4( ocumente care atesta pre+atirea sau e6perienta pro-esionala /re"atirea sau e!perienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt7 diploma, certificatul sau adeverinta, prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant, certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pre"atire profesionala, or"anizata in conditiile le"ii, in vi"oare la data eliberarii acestuia, certificatul de competenta profesionala, cartea de mestesu"ar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod "ratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale, atestatul de recunoastere si6sau de ec9ivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate, atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, orice alte dovezi care sa ateste e!perienta profesionala.

%apitolul &&& Procedura &nsolvenei


III. 1. Aspecte generale 3o#i comercian#ii care )i2au asumat obli"a#ii particip'nd la &nc9eierea de raporturi %uridice comerciale sunt #inu#i s )i le e!ecute conform contractelor &nc9eiate. Nee!ecutarea

unei obli"a#ii contractuale pre%udiciaz nu numai creditorul obli"a#iei respective, ci )i comercian#ii cu care acesta se afl &n raporturi %uridice. Consecin#ele cele mai "rave asupra desf)urrii activit#ii comerciale le produce nee!ecutarea la scaden# a obli"a#iilor bne)ti. Dificult#ile financiare pot fi cauzate de conducerea necorespunztoare a activit#ii comerciale, de modificri de pia#, de cre)terea concuren#ei etc. $n ceea ce prive)te procedura insolven#ei re"lementat de 4e"ea ,:62551 distin"em 2 tipuri de proceduri )i anume 7 2 procedura "eneral 2 procedura simplificat /otrivit dispozi#iilor art.1,alin.1 din 4e"ea ,:62551 procedura "eneral se aplic urmtoarelor cate"orii de debitori afla#i &n stare de insolven# sau de insolven# iminent, cu e!ceptia celor prevzu#i la alin.2,lit.c) )i d) 7 1. societ#ile comerciale8 2. societ#ile cooperative8 3. or"aniza#iile cooperatiste7 +. societ#ile a"ricole8 :. "rupurile de interes economic8 1.orice alt persoan %uridic de drept privat care desfasoara si activita#i economice8 /otrivit art.1 alin.2 din 4e"ea ,:62551, procedura simplificat se aplic debitorilor afla#i &n stare de insolven# care se incadreaz &n una din urmtoarele cate"orii7 a) comercian#i , persoane fizice, ac#ionand individual8 b) asocia#ii familiale8 c) comercian#ii carora li se aplica procedura "enerala si indeplinesc una din urmatoarele condi#ii7 1.nu de#in nici un bun in patrimoniu lor8 2.actele constitutive sau doumentele contabile nu pot fi "asite8 3.administratorul nu poate fi "asit8 +.sediul nu mai e!ista sau nu corespunde adresei din re"istrul comer#ului8 d) debitorii carora li se aplica procedura "enerala, care nu au prezentat documentele prevazute la art.2, alin.1 lit.b),c),e) si 9) in termenul prevazut de le"e8 e) societ#ile comerciale dizolvate anterior formulrii cererii introductive8 f) debitorii care )i2au declarat prin cererea introductiv inten#ia de intrare &n faliment sau care nu sunt indrept#i#i s beneficieze de procedura de reor"anizare %udiciar prev.de 4e"ea ,:625518

/rin insolven# se &n#ele"e acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizat prin insuficien#a fondurilor bne)ti disponibile pentru plata datoriilor e!i"ibile.Fnsolven#a este prezumat ca fiind vdit dac debitorul, dup 35 de zile de la scaden# nu &si plte)te datoriile fa# de unul sau mai multi creditori.Fnsolven#a este iminent dac se dovede)te c debitorul nu are disponibil la data scadent pentru a putea plti datoriile e!i"ibile an"a%ate . copul le"ii este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat &n insolven#. 3oate c9eltuielile aferente procedurii instituite prin le"ea men#ionat, inclusiv cele privind notificrile, convocrile si comunicrile de acte fcute de administratorul %udiciar )i6sau lic9idator vor fi suportate din averea debitorului. /l#ile se vor face dintr2un cont desc9is la o unitate a unei bnci, pe baz de dispozi#ii emise de debitor sau, dup caz, de administratorul %udiiar , iar &n cursul falimentului, de lic9idator. Disponibilit#ile bne)ti vor putea fi pstrate &ntr2un cont special de depozit bancar. $n lipsa disponibilit#ilor &n contul debitorului se va utiliza fondul de lic9idare, constituit prin 7 a) ma%orarea cu 25B a ta!elor percepute de oficiile re"istrului comer#ului pentru opera#iunile de &nre"istrare 8 b) ma%orarea cu 25B a ta!elor percepute pentru opera#iunile de &nre"istrare &n re"istrul societ#ilor a"ricole )i &n re"istrul asocia#iilor si funda#iilor a asocia#iilor )i funda#iilor ce desfasoar activit#i economice 8 >r"anele care aplic procedura sunt7 instan#ele %udectore)ti, %udectorul2sindic, administratorul %udiciar )i lic9idatorul. 0ceste or"ane trebuie s asi"ure efectuarea cu celeritate a actelor )i opera#iunilor prevzute de le"e, precum )i realizarea &n condi#iile le"ii a drepturilor )i obli"a#iilor participan#ilor la aceste acte )i opera#iuni. III. 2. rocedura reorganizrii 0udiciare 'i a falimentului /rocedura va &ncepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de ctre debitor sau de ctre creditori si de orice alte persone sau institu#ii prevzute e!pres de le"e . Comisia Na#ional a Ealorilor <obiliare va putea introduce cerere &mpotriva entit#ilor aflate sub suprave"9erea )i controlul acestora, care, potrivit datelor de care dispun, &ndeplinesc criteriile prevzute de dispozi#iile le"ale speciale pentru pornirea procedurii prevzute de prezenta le"e. III. 2. 1. Cererea debitorului Debitorul aflat &n stare de insolven# este obli"at s adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor le"ii insolventei , &n termen de ma!imum 35 de zile de la

apari#ia strii de insolven#. Ea putea s adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozi#iilor acesteia )i debitorul &n cazul cruia apari#ia strii de insolven# este iminent. Cererile persoanelor %uridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta. Fntroducerea prematur, cu rea2credin# de ctre debitor a unei cereri de desc9idere a procedurii atra"e rspunderea patrimonial a debitorului persoan fizic sau a reprezentan#ilor le"ali ai persoanelor %uridice debitoare, pentru pre%udiciile pricinuite. Cererea debitorului va trebui sa fie &nso#it de urmtoarele acte7 a) bilan#ul certificat de ctre administrator )i cenzor6auditor, balan#a de verificare pentru luna precedent datei &nre"istrrii cererii de desc9idere a procedurii 8 b) o list complet a tuturor bunurilor debitorului, incluz'nd toate conturile )i bncile prin care debitorul &)i ruleaz fondurile8 pentru bunurile "revate se vor men#iona datele din re"istrele de publicitate8 c) o list a numelor )i a adreselor creditorilor, oricum ar fi crean#ele acestora7 certe sau sub condi#ie, lic9ide sau nelic9ide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, art'ndu2se suma, cauza )i drepturile de preferin#8 d) o list cuprinz'nd pl#ile )i transferurile patrimoniale efectuate de debitor &n cele 125 de zile anterioare &nre"istrrii cererii introductive8 e) o list a activit#ilor curente pe care inten#ioneaz s le desf)oare &n perioada de observa#ie 8 f) contul de profit )i pierderi pe anul anterior depunerii cererii8 ") o list a membrilor "rupului de interes economic sau, dup caz, a asocia#ilor cu rspundere nelimitat, pentru societ#ile &n nume colectiv )i cele &n comandit8 9) o declara#ie prin care debitorul &)i arat inten#ia de intrare &n procedura simplificat sau de reor"anizare, conform unui plan, prin restructurarea activit#ii sau prin lic9idarea, &n tot sau &n parte, a averii, &n vederea stin"erii datoriilor sale8 dac aceast declara#ie nu va fi depus p'n la e!pirarea termenului de 15 zile, se prezum c debitorul este de acord cu in#ierea procedurii simplificate8 i) o descriere sumar a modalit#ilor pe care le are &n vedere pentru reor"anizarea activit#ii. %) o declara#ie pe propria rspundere, autentificat de notar sau certificat de avocat, sau un certificat de la re"istrul societ#ilor a"ricole ori, dup caz, oficiul re"istrului comer#ului &n a crui raz teritorial se afl domiciliul profesional6sediul social, din care s rezulte dac a mai fost supus procedurii prevzute de prezenta le"e &ntr2un interval de : ani anterior formulrii cererii introductive.

C) o declara#ie pe propria rspundere, autentificat de notar sau certificat de avocat, din care s rezulte c nu a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infrac#iuni prevzute &n 4e"ea concuren#ei nr.2161;;1 )i c administratorii, directorii )i 6 sau asocia#ii nu au fost condamna#i definitivi pentru brancrut frauduloas, "estiune frauduloas, abuz de &ncredere, in)elciune, mrturie mincinoas, infrac#iuni de fals ori infrac#iuni prevzute &n 4e"ea nr.2161;;1, &n ultimii : ani anteriori desc9iderii procedurii. l) -n certificat de admitere la tranzac#ionare pe o pia# re"lementat a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. Dac debitorul nu dispune, &n momentul &nre"istrrii cererii, de vreuna dintre informa#iile artate la lit.a)2f) si 9), el va putea &nre"istra acea informa#ie la tribunal, &n termen de 15 zile8 dac nu o va face, cererea sa va fi considerat o recunoa)tere a strii sale de insolven# )i &n acest caz %udectorul2sindic va dispune intrarea &n procedura simplificat. Nu vor fi primite de tribunal cererile de reor"anizare %udiciar ale debitorilor, care &n ultimii : ani, preceden#i 9otrrii de desc9idere a procedurii, au mai fost supu)i unei astfel de proceduri. III. 2. 2. Cererile creditorilor >rice creditor care are una sau mai multe crean#e certe, lic9ide )i e!i"ibile poate introduce la tribunal o cerere &mpotriva unui debitor care este prezumat de insolven# din cauza &ncetrii pl#ilor fa# de acesta timp de cel pu#in 35 de zile, &n urmtoarele condi#ii7 a) dac crean#ele izvorsc din raporturi de munc , acestea trebuie s aib un cuantum superior valorii &nsumate a 1 salarii medii pe economie, stabilite &n condi#iile le"ii )i calculate la data formulrii cererii introductive8 b) &n celelalte cazuri crean#ele trebuie s aib un cuantum minim de 15.555 lei ( *>N )calculat la data formulrii cererii introductive8 Dup &nre"istrarea unei cereri introductive, repartizarea cauzei se realizeaz potrivit art.:3 din 4e"ea 35+6255+ privind or"anizarea %udiciar, republicat, &n mod aleatoriu, &n sistem informatizat. Dac s2a desc9is o procedur &ntr2un dosar, celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu acela)i obiect vor fi cone!ate la primul dosar. III. 2. 3. Desc5iderea procedurii 'i efectele desc5iderii procedurii Dac cererea debitorului corespunde condi#iilor stabilite de le"e, %udectorul2sindic va pronun#a dup caz o &nc9eiere de desc9idere a procedurii "enerale sau de intrare &n procedura simplificat. /rin aceea)i &nc9eiere, %udectorul2sindic dispune ca administratorul %udiciar, sau dup caz lic9idatorul s fac notificrile ctre to#i creditorii debitorului )i >ficiului *e"istruluiComer#ului sau, dup caz, re"istrului societ#ilor a"ricole ori altor re"istre unde

debitorul este &nmatriculat6&nre"istrat. Notificarea se public &ntr2un ziar de lar" circula#ie )i &n ?uletinul procedurilor de insolven# . $n cazul &n care creditorii se opun desc9iderii procedurii &n termen de 1: de zile de la notificare, %udectorul2sindic va #ine, &n termen de 15 zile, o )edin# la care vor fi cita#i administratorul %udiciar, debitorul )i creditorii care se opun desc9iderii procedurii, &n urma creia va solu#iona, deodat, printr2o sentin#, toate opozi#iile. 4a cererea debitorului, %udectorul2sindic &i poate obli"a pe creditorii care au introdus cererea s consemneze, &n termen de 1: zile, la o banc, o cau#iune de cel mult 15B din valoarea crean#elor. Cau#iunea va fi restituit creditorilor, dac cererea lor va fi admis. Daca cererea va fi respins, cau#iunea poate fi folosit pentru a acoperi pa"ubele suferite de debitor. Dac nu este consemnat &n termen cau#iunea, cererea introductiv va fi respins. $n termen de +, de ore de la &nre"istrarea cererii creditorilor, %udectorul2sindic va comunica cererea, &n copie, debitorului .Debitorul are posibilitatea ca &n termen de 15 zile de la primirea acesteia, s conteste sau s recunoasc e!isten#a strii sale de insolven#. $n cazul &n care ale"e calea contesta#iei %udectorul2sindic este c9emat s o solu#ioneze7 2 &n cazul &n care stabile)te c debitorul este &n stare de insolven#, &i va respin"e contesta#ia )i va desc9ide procedura printr2o sentin#. 2 dac stabile)te c debitorul nu este &n stare de insolven#, respin"e cererea creditorilor , aceasta va fi considerat ca lipsit de orice efect c9iar de la &nre"istrarea ei. Dac debitorul nu contest &n termen de15 zile c ar fi in stare de insolven# )i &si e!prim inten#ia de a2)i reor"aniza activitatea %udectorul2sindic va da o sentin# de desc9idere a procedurii "enerale. Dac din declara#ia debitorului rezult c el se &ncadreaz &n una din cate"oriile prevzute la art.1 alin.2 sau a mai beneficiat de reor"anizare &n ultimii : ani anterior desc9iderii procedurii, se va pronunta o sentin# de desc9idere a procedurii simplificate. /rin sentin#a de desc9idere a procedurii "enerale, %udectorul sindic va desemna un administrator %udiciar, iar in cazul procedurii simplificate un lic9idator provizoriu. $n termen de 15 zile de la desc9iderea procedurii, debitorul este obli"at s depun la dosarul cauzei actele )i informa#iile2 men#ionate de art. 2, alin. (1) din 4e"ea nr. ,:62551.
2

Cf. articolului 2, alin.1 din 4e"ea ,:62551 cererea debitorului va trebui sa fie &nso#it de urmtoarele

acte7 a) ?ilan#ul certificat de ctre administrator )i cenzor6auditor , balan#a de verificare pentru luna precedent datei inre"istrrii cererii de desc9idere a procedurii8 b) o list complet a tuturor bunurilor debitorului, incluz'nd toate conturile )i bncile prin care debitorul &)i ruleaz fondurile8 pentru bunurile "revate se vor men#iona datele din re"istrele de publicitate8 c) o list a numelor )i a adreselor creditorilor, oricum ar fi crean#ele acestora7 certe sau sub condi#ie, lic9ide sau nelic9ide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, art'ndu2se suma, cauza )i drepturile de preferin#8 d) o list cuprinz'nd pl#ile )i transferurile patrimoniale efectuate de debitor &n cele 125 de zile anterioare formulrii cererii introductive8 e) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie8

De la data desc9iderii procedurii se suspend de drept toate ac#iunile %udiciare sau e!tra%udiciare pentru realizarea crean#elor asupra debitorului sau bunurilor sale.De asemenea, desc9iderea procedurii suspend orice termen de prescrip#ie a unor astfel de ac#iuni. Dup ce s2a dispus desc9iderea procedurii este interzis administratorilor debitorilor, persoane %uridice, sub sanc#iunea nulit#ii, s &nstrineze, fr acordul %udectorului2sindic, ac#iunile sau pr#ile lor sociale sau de interes, de#inute la debitorul care face obiectul acestei proceduri. Dudectorul2sindic va dispune indisponibilizarea ac#iunilor sau a pr#ilor sociale ori de interes, &n re"istrele speciale de eviden# sau &n conturile &nre"istrate electronic. Debitorul are obli"a#ia de a pune la dispozi#ia administratorului %udiciar sau, dup caz, lic9idatorului, toate informa#iile cerute de acesta cu privire la activitatea )i averea sa, precum )i lista cuprinz'nd pl#ile )i transferurile patrimoniale fcute de el &n cele 125 de zile anterioare desc9iderii procedurii. Dup rm'nerea irevocabil a 9otr'rii de desc9idere a procedurii, toate actele )i coresponden#a emise de debitor, administrator %udiciar sau lic9idator vor cuprinde &n mod obli"atoriu )i cu caractere vizibile, &n limba rom'n, en"lez )i francez, men#iunea &n insolven#, in insolvencJ, en procedure collectiveH. Dup &ntrarea &n reor"anizarea %udiciar sau faliment, actele )i coresponden#a vor purta, &n acelea)i condi#ii, men#iunea &n reor"anizare %udiciar, in %udicial reor"anisation, en redressement H sau, dup caz, &n faliment, in branCruptcJ, en failliteH. Dup intrarea &n procedura simplificat se va face aceea)i men#iune ca la faliment. $n afar de cazurile prevzute le"e sau de cele autorizate de %udectorul2sindic, toate actele, opera#iunile )i pl#ile efectuate de debitor, ulterior desc9iderii procedurii, sunt nule.
f) contul de profit )i pierderi pe anul anterior depunerii cererii8

") o list a membrilor "rupului de interes economic sau, dup caz, a asocia#ilor cu rspundere nelimitat, pentru societ#ile &n nume colectiv )i cele &n comandit8
9) o declara#ie prin care debitorul &)i arat inten#ia de intrare &n procedura simplificat sau de reor"anizare, conform unui plan, prin restructurarea activit#ii sau prin lic9idarea, &n tot sau &n parte, a averii, &n vederea stin"erii datoriilor sale8 dac aceast declara#ie nu va fi depus p'n la e!pirarea termenului de 15 zile, se prezum c debitorul este de acord cu in#ierea procedurii simplificate8 i) o descriere sumar a modalit#ilor pe care le are &n vedere pentru reor"anizarea activit#ii. %) o declara#ie pe propria rspundere, autentificat de notar sau certificat de avocat, sau un certificat de la re"istrul societ#ilor a"ricole ori, dup caz, oficiul re"istrului comer#ului &n a crui raz teritorial se afl domiciliul profesional6sediul social, din care s rezulte dac a mai fost supus procedurii prevzute de prezenta le"e &ntr2un interval de : ani anterior formulrii cererii introductive. C) o declara#ie pe propria rspundere, autentificat de notar sau certificat de avocat,din care s rezulte c nu a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infrac#iuni prevzute &n 4e"ea concuren#ei nr.2161;;1 )i c administratorii, directorii )i 6 sau asocia#ii nu au fost condamna#i definitiv pentru brancrut frauduloas , "estiune frauduloas, abuz de &ncredere, in)elciune, mrturie mincinoas, infrac#iuni de fals ori infrac#iuni prevzute &n 4e"ea nr.2161;;1, &n ultimii : ani desc9iderii procedurii. l) -n certificat de admitere la tranzac#ionare pe o piat re"lementat a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise.

Dudectorul2sindic va putea ordona ridicarea, &n tot sau &n parte, a dreptului de administrare al debitorului odat cu desemnarea unui administrator %udiciar, indic'nd totodat )i condi#iile de e!ercitare a acestuia. Dreptul de administrare al debitorului &nceteaz de drept la data la care se dispune &nceperea falimentului. Creditorii, comitetul creditorilor ori administratorul %udiciar, pot oric'nd adresa %udecatorului2sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, av'nd ca %ustificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilit#ii de realizare a unui plan ra#ional de activitate. Dudectorul2sindic va e!amina &n termen de 1: zile cererea, &ntr2o )edin# la care vor fi cita#i administratorul %udiciar, comitetul creditorilor )i administratorul special. Dudectorul sindic va da dispozi#ii tuturor bncilor la care debitorul are disponibil &n conturi s nu dispun de acestea fr un ordin al su sau al administratorului %udiciar6lic9idatorului. Dup desc9iderea procedurii de insolven#, administratorul %udiciar sau dupa caz lic9idatorul va &ntocmi )i va supune %udectorului2sindic, &n termenul stabilit de %udectorul2 sindic, dar care nu va putea dep)i 15 de zile de la desemnarea sa, un raport amnun#it asupra cauzelor )i &mpre%urrilor care au dus la apari#ia insolven#ei debitorului, cu men#ionarea persoanelor crora le2ar fi imputabil. *aportul va indica dac e!ist o posibilitate real de reor"anizare efectiv a activit#ii debitorului ori, dup caz, propunerea de intrare &n faliment. $n cel din urm caz, raportul prin care se propune intrarea &n faliment a debitorului &n procedura "eneral va fi supus aprobrii adunrii "enerale a creditorilor la prima )edin# a acesteia. Dudectorul2sindic va dispune, &n termen de 3 zile de la primirea acestui raport, publicarea unui anun# referitor la raport &n ?uletinul proceduilor de insolven#, cu indicarea datei )edin#ei adunrii creditorilor, &ntr2un termen de ma!im 15 zile de la prima sedin# a adunrii "enerale a creditorilor. $n aceast )edin# se va supune spre vot propunerea administratorului %udiciar )i punctul de vedere al comitetului creditorilor referitor la aceasta. 0dministratorul %udiciar va asi"ura posibilitatea consultrii raportului la sediul su, pe c9eltuiala solicitantului. > copie de pe raport va fi depus la "refa tribunalului )i la re"istrul comer#ului sau, dup caz, la re"istrul &n care este &nmatriculat debitorul )i va fi comunicat debitorului. $n baza 9otr'rii adunrii "enerale a creditorilor de aprobare a raportului, %udectorul sindic va decide, prin sentin#, intrarea &n faliment a debitorului. III. 2. 4. lanul de reorganizare

-rmtoarele cate"orii de persoane vor putea propune un plan de reor"anizare &n condi#iile de mai %os7 a) debitorul, cu aprobarea adunrii "enerale a ac#ionarilor6asocia#ilor &n termen de 35 de zile de la data afisrii tabelului definitiv de crean#e, cu condi#ia formulrii inten#iei de reor"anizare, dac procedura a fost declan)at de acesta sau dac procedura a fost desc9is ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori potrivit art.33, alin.18 b) administratorul %udiciar , de la data desemnrii sale )i p'n la &mplinirea unui termen de 35 de zile de la data afi)rii tabelului definitiv al crean#elor, cu conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului asupra cauzelor si impre%urarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului8 c) unul sau mai multi creditori care detin impreuna cel putin 25B din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv &n termen de 35 de zile de la data afi)rii tabelului definitiv al crean#elor si mentionat la lit.b 8 Fn cazul nerespectarii termenelor sus2mentionate , sanctiunea aplcabila este decaderea partilor respective din dreptul de a depune un plan de reo"anizare si in consecinta trecerea la faliment. /lanul va putea sa preveda7 fie restructurarea )i continuarea activit#ii debitorului, fie lic9idarea unor bunuri din averea acestuia , fie o combina#ie a celor dou variante. Nu vor putea propune un plan de reor"anizare debitorul care, &ntr2un interval de : ani anterior formulrii cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite &n baza le"ii )i nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru falsificare sau pentru infrac#iunile prevzute de 4e"ea concuren#ei 2161;;1 sau ai cror administratori, directorib )i6sau asocia#i au fost condamna#i definitiv pentru 7 bancrut frauduloas, "estiune frauduloas, abuz de &ncredere, &n)elciune, delapidare, mrturie mincinoas, infrac#iuni de fals ori infrac#iuni prevzute &n 4e"eanr. 2161;;1, &n ultimii : ani anterior desc9iderii procedurii . /lanul de reor"anizare va indica perspectivele de redresare &n raport cu posibilit#ile )i specificul activit#ii debitorului, cu mi%loacele financiare disponibile )i cu cererea pie#ei fa# de oferta debitorului )i va cuprinde msuri concordante cu interesele creditorilor )i ale membrilor sau asocia#ilor6ac#ionarilor, precum )i cu ordinea public, inclusiv &n ceea ce prive)te modalitatea de selec#ie, desemnare )i &nlocuire a administratorilor )i directorilor. /lanul de reor"anizare va cuprinde &n mod obli"atoriu un tabel de crean#e &n care sunt incluse cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de crean#e pe care debitorul se obli" s le plateasc acestora )i termenele la care debitorul urmeaza s plteasc care si2au anuntat aceasta intentie pana la votarea raportului

aceste sume . .!ecutarea planului de reor"anizare nu va putea dep)i 3 ani, socoti#i de la data confirmrii. /lanul de reor"anizare va men#iona7 a) cate"oriile de crean#e care nu sunt defavorizate, in sensu le"ii8 b) tratamentul cate"oriilor de crean#e defavorizate8 c) dac )i &n ce msur debitorul, membrii "rupului de interes economic, asocia#ii din societ#ile &n nume colectiv )i asocia#ii comandita#i din societ#ile &n comandit vor fi descrca#i de rspundere8 d) ce desp"ubiri urmeaz a fi oferite titularilor tuturor cate"oriilor de crean#e, &n compara#ie cu valoarea estimativ ce ar putea fi primit prin distribuire &n caz de faliment8 valoarea estimativ se va calcula la data propunerii planului. /lanul va specifica msurile adecvate pentru punerea sa &n aplicare. C'te o copie de pe planul propus va fi depus la "refa tribunalului )i la oficiul re"istrului comer#ului sau, dup caz, la re"istrul societ#ilor a"ricole )i va fi comunicat debitorului prin administratorul special, administratorului %udiciar si comitetului creditorilor. Dup admiterea planului, %udectorul2sindic va dispune administratorului %udiciar convocarea adunrii "enerale a creditorilor si a debitorului &ntr2un termen cuprins &ntre 25 si 2: de zile, dar nu mai devreme de afi)area tabelului definitiv al crean#elor. Dudectorul2sindic va dispune administratorului %udiciar, ca &n termen de : zile de la admitere s fie publicat un anun# referitor la propunerea planului &n ?uletinul procedurilor de insolven#, cu indicarea celui care l2a propus, a datei cnd se va vota cu privire la plan )i a faptului c este admisibil votarea prin coresponden#, precum )i a datei de confirmare a planului, care va avea loc &n ma!imum 1: zile de la data e!primrii votului asupra planului. 0c#ionarii )i creditorii cu titluri de valoare la purttor vor trebui s depun ori"inalele la administrator cu cel pu#in : zile &nainte de data fi!at pentru e!primarea votului, sub sanc#iunea decderii din dreptul de a vota. Din momentul publicrii, toate pr#ile interesate vor fi socotite c au cuno)tin# despre plan )i data de e!primare a votului. $n toate cazurile, debitorul va asi"ura posibilitatea consultrii planului la sediul su, pe c9eltuiala solicitantului. 4a &nceputul )edin#ei de vot, %udectorul2sindic va informa creditorii prezen#i despre voturile valabile primite &n scris. 4a data stabilit, un plan va fi confirmat sau nu, de ctre %udectorul2sindic . C'nd 9otr'rea care confirm un plan intr &n vi"oare, activitatea debitorului este reor"anizat &n mod corespunztor8 crean#ele )i drepturile creditorilor )i ale celorlalte pr#i

interesate sunt modificate astfel cum este prevzut &n plan. $n cazul falimentului, planul confirmat va fi socotit ca o 9otrre definitiv si irevocabil &mpotriva debitorului. /entru e!ecutarea silit titlu e!ecutoriu &l va reprezenta sentin#a de confirmare a planului. III. 2. #. "eorganizarea copul procedurii reor"anizrii este redresarea activit#ii debitorului )i plata crean#elor creditorilor. $n urma confirmrii de ctre %udectorul2sindic a unui plan de reor"anizare, debitorul &)i va conduce activitatea sub suprave"9erea administratorului %udiciar )i &n conformitate cu planul confirmat, p'n c'nd %udectorul2sindic va dispune, motivat, , dup caz 7 2 &nc9eierea procedurii insolven#ei si reiser#ia debitorului &n activitatea comercial8 sau 2 reor"anizarea s &nceteze )i s se treac la faliment. /e parcursul reor"anizrii, debitorul va fi condus de administratorul special, sub suprave"9erea administratorului %udiciar. III. 2. ). 3alimentul /rocedura falimentului are ca scop transformarea &n bani a bunurilor din patrimoniul debitorului, &n vederea satisfacerii crean#elor creditorilor. .a const &ntr2un ansamblu de acte )i opera#iuni care privesc stabilirea masei active, stabilirea masei pasive, efectuarea lic9idrii bunurilor din patrimoniul debitorului )i distribuirea sumelor realizate prin lic9idarea bunurilor din patrimoniul debitorului. Dudectorul2sindic va decide, prin &nc9eiere, intrarea &n faliment &n urmtoarele cazuri7 0. a) debitorul )i2a declarat inten#ia de a intra &n procedura simplificat 8 b) debitorul nu )i2a declarat inten#ia de reor"anizare sau, la cererea creditorului de desc9idere a procedurii , a contestat c ar fi &n stare de insolven# iar contesta#ia a fost respins de %udectorul sindic8 c) nici unul dintre celelalte subiecte &ndrept#ite nu a propus un plan de reor"anizare sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat )i confirmat8 ?. debitorul )i2a declarat inten#ia de reor"anizare, dar nu a propus un plan de reor"anizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat )i confirmat8 C. obli"a#iile de plat )i celelalte sarcini asumate nu sunt &ndeplinite, &n condi#iile stipulate prin planul confirmat, sau desf)urarea activit#ii debitorului &n decursul reor"anizrii aduce pierderi averii sale8 D. a fost aprobat raportul administratorului %udiciar prin care se propune intrarea &n faliment a debitorului. /rin 9otrrea prin care se decide intrarea &n faliment, %udectorul2sindic va pronun#a dizolvarea societ#ii debitoare )i va dispune7

a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului8 b) &n cazul prcedurii "enerale, desemnarea unui lic9idator provizoriu, precum )i stabilirea atribu#iilor )i a remunera#iei acestuia, &n conformitate cu criteriile aprobate prin 9otr're a Auvernului8 c) &n cazul procedurii simplificate, confirmarea &n calitate de li9idator al administratorului %udiciar desemnat8 d) termenul ma!im de la intrarea &n faliment &n cadrul procedurii "enerale, lista actelor )i opera#iunilor efectuate dup desc9iderea procedurii8 e) &ntocmirea de ctre administratorul %udiciar )i predarea ctre lic9idator, &n termen de ma!imum 15 zile de la intrarea &n faliment, &n cadrul procedurii "enerale, a unei liste cuprinz'nd numele )i adresele creditorilor )i toate crean#ele acestora la data intrrii &n faliment, cu indicarea celor nscute dup desc9iderea procedurii8 f) notificarea intrrii &n faliment. Dup intrarea &n faliment &n procedura "eneral, lic9idatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor men#iona#i &n lista depus de debitor6administrator %udiciar, debitorului )i oficiului re"istrului comer#ului sau, dup caz, re"istrul societ#ilor a"ricole unde debitorul este &nmatriculat, pentru efectuarea men#iunii. Eor fi supuse verificrii toate crean#ele asupra averii debitorului, inclusiv cele bu"etare, nscute dup data desc9iderii procedurii sau al cror cuantum a fost modificat fa# de tabelul definitiv de crean#e sau fa# de pro"ramul de plat din planul de reor"anizare, ca urmare a pl#ilor fcute dupa data desc9iderii procedurii. $n cazul &ntrrii &n faliment dup confirmarea unui plan de reor"anizare, titularii crean#elor particip la distribuiri cu valoarea acestora, astfel cum au fost prezentate &n planul confirmat, mai pu#in cota &ncasat &n cursul reor"anizrii. III. 2. *. /suri premergtoare lic5idrii Eor fi puse sub si"ilii7 ma"azinele, ma"aziile, depozitele, birourile, coresponden#a comercial, ar9iva, dispozitivele de stocare )i prelucrare a informa#iei, contractele, mrfurile )i orice alte bunuri mobile apar#in'nd averii debitorului. C'nd debitorul are bunuri )i &n alte %ude#e, documentele &ntocmite de alte tribunale, certific'nd c si"iliile au fost aplicate, vor fi trimise %udectorului2sindic. $n timpul ac#iunii de si"ilare, lic9idatorul va lua msurile necesare pentru conservarea bunurilor. Dac averea debitorului poate fi inventariat complet &ntr2o sin"ur zi, lic9idatorul va putea proceda imediat la inventariere, fr a aplica si"iliile. $n toate celelalte cazuri el va de predare a "estiunii averii de la debitor6administrator %udiciar ctre lic9idator, &mpreun cu

proceda la inventariere &n cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui s fie de fa# )i s asiste la inventar, dac %udectorul2sindic dispune astfel. Dac debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar. 4ic9idatorul, pe msura desf)urrii inventarierii, ia &n posesie bunurile, devenind depozitarul lor %udiciar. Fnventarul va trebui s descrie toate bunurile debitorului c9iar )i pe cele nepuse sub si"iliu, )i s indice valoarea lor apro!imativ la data inventarului.Cu aprobarea comitetului creditorilor, lic9idatorul va an"a%a un e!pert evaluator, pe c9eltuiala averii debitorului, pentru evaluarea bunurilor. 0ctul de inventar va fi semnat de lic9idator si de debitor, dac particip la inventariere, prin administratorul special. III. 2. ,. 1fectuarea lic5idrii 4ic9idarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuat de lic9idator sub controlul %udectorului2sindic. Cu e!cep#ia cazurilor prevzute e!pres de le"e, lic9idarea va &ncepe de &ndat dup finalizarea de ctre lic9idator a inventarierii bunurilor din averea debitorului. ?unurile vor putea fi v'ndute &n bloc 2 ca un ansamblu &n stare de func#ionare sau individual.?unurile pot fi vndute prin licita#ie public, prin ne"ociere direct sau o combina#ie a celor dou. 4ic9idatorul la recomandarea comitetului creditorilor va propune metoda de vnzare, iar aceasta va fi supus spre aprobare adunrii "enerale a creditorilor. 4ic9idatorul va an"a%a, &n numele debitorului un evaluator, persoan fizic sau %uridic, sau va utiliza un evaluator propriu, ce va evalua bunurile din averea debitorului, &n conformitate cu standardele interna#ionale de evaluare. $n caz de necesitate sau utilitate &nvederat a v'nzrii &n bloc, lic9idatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport &n care vor fi indicate, descrise )i evaluate bunurile ce urmeaz a fi v'ndute &mpreun, preciz'ndu2se )i sarcinile de care, eventual, sunt "revate, &nso#it de propuneri viz'nd modalit#ile de v'nzare. > copie de pe raport va fi depus la "refa tribunalului, unde va putea fi studiat de orice parte interesat. 4ic9idatorul va convoca adunarea "eneral a creditorilor &n termen de ma!imum 25 de zile de la data )edin#ei comitetului creditorilor, &n)tiin#'ndu2i pe ace)tia despre posibilitatea studierii raportului )i a procesului verbal al sedin#ei comitetului creditorilor privind raportul. Dac adunarea "eneral a condi#iile propuse prin raport. creditorilor aprob raportul, %udectorul2sindic va da, printr2o &nc9eiere, dispozi#ie lic9idatorului s efectueze actele )i opera#iunile de lic9idare, &n

0ceste prevederi se aplic, &n mod corespunztor, )i pentru autorizarea v'nzrii &n bloc a crean#elor de#inute de debitor &mpotriva unor ter#e persoane. Fmobilele vor putea fi v'ndute direct, &n urma propunerii lic9idatorului, aprobat de adunarea "eneral a creditorilor. /ropunerea lic9idatorului va trebui s identifice imobilul prin situa#ia de pe teren )i prin datele din re"istrele de publicitate imobiliar, s arate sarcinile de care este "revat )i s indice pasul de supraofertare. 4ic9idatorul va &nc9eia contracte de v'nzare2cumprare8 sumele realizate din v'nzri vor fi depuse &n contul prevzut de le"e )i recipisele vor fi predate %udectorului2sindic. $n cazul vnzrii la licita#ie, procesul verbal de ad%udecare constitue titlu de proprietate. III. 2. -. Distribuirea sumelor realizate !n urma lic5idrii =ondurile ob#inute din v'nzarea bunurilor din averea debitorului, "revate, &n favoarea creditorului, de ipoteci, "a%uri sau alte "aran#ii reale mobiliare, ori drepturi de reten#ie, de orice fel, vor fi distribuite &n urmtoarea ordine7 1. ta!e, timbre )i orice alte c9eltuieli aferente v'nzrii bunurilor respective, inclusiv c9eltuielile necesare pentru conservarea )i administrarea acestor bunuri, precum )i plata retribu#iilor persoanelor an"a%ate &n condi#iile le"ii8 2. crean#ele creditorilor "aranta#i, cuprinz'nd tot capitalul, dob'nzile, ma%orrile )i penalit#ile de orice fel8 precum )i c9eltuielile. 4a fiecare 3 luni, calculate de la data &nceperii lic9idrii, lic9idatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor ob#inute din lic9idare )i din &ncasarea de crean#e )i un plan de distribuire &ntre creditori. *aportul va prevedea )i plata retribu#iei sale )i a celorlalte c9eltuieli, prevzute de le"e. $mpotriva raportului )i planului orice creditor poate formula contesta#ie &n termen de 1: zile de la afi)are. Crean#ele vor fi pltite, &n cazul falimentului, &n urmtoarea ordine7 1. ta!ele, timbrele )i orice alte c9eltuieli aferente procedurii instituite prin le"e, inclusiv c9eltuielile necesare pentru conservarea )i administrarea bunurilor din averea debitorului precum )i plata remunera#iilor persoanelor an"a%ate conform le"ii8 2. crean#ele izvorte din raporturi de munc 8 3. crean#ele reprezent'nd creditele, cu dob'nzile )i c9eltuielile aferente, acordate de institu#iile de credit dup desc9iderea procedurii, precum )i crean#ele rezult'nd din continuarea activit#ii debitorului dup desc9iderea procedurii8 +. crean#ele bu"etare8 :. crean#ele reprezent'nd sumele datorate de ctre debitor unor ter#i &n baza unor

obli"a#ii de &ntre#inere, aloca#ii pentru minori sau de plat a unor sume periodice destinate asi"urrii mi%loacelor de e!isten#8 1. crean#ele reprezent'nd sumele stabilite de %udectorul2sindic pentru &ntre#inerea debitorului )i a familiei sale, dac acesta este persoan fizic8 (. crean#ele reprezent'nd credite bancare, cu c9eltuielile )i dob'nzile aferente, cele rezultate din livrri de produse, prestri de servicii sau alte lucrri, precum )i din c9irii8 ,. alte crean#e c9iro"rafare8 ;.. crean#ele subordonate, &n urmtoarea ordine de preferin#7 a) creditele acordate persoanei %uridice debitoare de ctre un asociat sau ac#ionar de#in'nd cel pu#in 15B din capitalul social, respectiv din drepturile de vot &n adunarea "eneral a asocia#ilor, ori, dup caz, de ctre un membru al "rupului de interes economic8 b) crean#ele izvor'nd din acte cu titlu "ratuit8 umele de distribuit &ntre creditori &n acela)i ran" de prioritate vor fi acordate propor#ional cu suma alocat pentru fiecare crean#. 3itularii de crean#e dintr2o cate"orie li se vor putea distribui sume numai dup ce crean#ele din cate"oria ierar9ic superioar au fost inte"ral ac9itate. Dup ce bunurile din averea debitorului au fost lic9idate, lic9idatorul va supune %udectorului2sindic un raport final &nso#it de situa#iile financiare finale8 copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor )i debitorului )i vor fi afi)ate la u)a tribunalului. Dudectorul2sindic va convoca adunarea creditorilor la un termen de ma!imum 35 de zile de la afi)area raportului final. Creditorii pot formula obiec#ii la raportul final cu cel pu#in : zile &nainte de data convocrii. 4a data )edin#ei, %udectorul2sindic va solu#iona, prin &nc9eiere, toate obiec#iunile la raportul final, &l va aproba sau va dispune, dac este cazul, modificarea corespunztoare a acestuia. Dup ce %udectorul2sindic aprob raportul final al lic9idatorului, acesta va trebui s fac distribuirea final a tuturor fondurilor din averea debitorului. =ondurile nereclamate &n termen de ;5 de zile de ctre cei &ndrept#i#i la ele vor fi depuse de ctre lic9idator la banc, &n contul averii debitorului, iar e!trasul de cont, la tribunal. III. 3. %nc5iderea procedurii > procedur de reor"anizare prin continuarea activit#ii sau lic9idare pe baz de plan va fi &nc9is, printr2o sentin#, &n urma &ndeplinirii tuturor obli"a#iilor de plat asumate &n planul confirmat. Dac o procedur &ncepe ca reor"anizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi &nc9is atunci c'nd %udectorul2sindic a aprobat raportul final, c'nd toate fondurile sau

bunurile din averea debitorului au fost distribuite )i c'nd fondurile nereclamate au fost depuse la banc. $n urma unei cereri a lic9idatorului, %udectorul2sindic va pronun#a o sentin#, &nc9iz'nd procedura )i, dup caz, dispun'nd radierea societ#ii comerciale. .fectele &nc9iderii procedurii 7 2 %udectorul sindic, administratorul6 lic9idatorul precum )i toate persoanele care i2au asistat sunt descrca#i de orice &ndatoriri sau responsabilit#i cu privire la procedur, debitor si averea lui, creditori, titulari de "aran#ii, ac#ionari sau asocia#i. 2 debitorul persoan fizic va fi descrcat de obli"a#iile pe care le avea &nainte de intrarea in faliment, cu condi#ia s nu fie "sit vinovat de sv)irea infrac#iunilor de brancrut frauduloas sau de plat ori transferuri frauduloase8 III.4. "spunderea membrilor organelor de conducere Dudectorul2sindic poate dispune, la cererea administratorului %udiciar sau a lic9idatorului, ca o parte a pasivului debitorului, persoan %uridic, a%uns &n stare de insolven#, s fie suportat de ctre membrii or"anelor de suprave"9ere din cadrul societ#ii sau de conducere 2 administratori, directori, cenzori )i orice alt persoan 2 care au contribuit la a%un"erea debitorului &n aceast situa#ie, prin una dintre urmtoarele fapte ( art.13,,alin.1)7 a) au folosit bunurile sau creditele persoanei %uridice &n folosul propriu sau &n cel al unei alte persoane8 b) au fcut acte de comer# &n interes personal, sub acoperirea persoanei %uridice8 c) au dispus, &n interes personal, continuarea unei activit#i care ducea &n mod vdit, persoana %uridica la &ncetarea de pl#i8 d) au #inut o contabilitate fictiv, au fcut s dispar unele documente contabile sau nu au #inut contabilitatea &n conformitate cu le"ea8 e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei %uridice sau au mrit, &n mod fictiv, pasivul acesteia8 f)au folosit m%loace ruinatoare pentru a procura persoanei %uridce fonduri, &n scopul &ntrzierii &ncetrii de pl#i8 ") &n luna precedent &ncetrii pl#ilor au pltit sau au dispus s se plteasc cu preferin# unui creditor, &n dauna celorlal#i creditori. umele depuse potrivit men#iunilor de mai sus vor intra &n averea debitorului )i vor fi destinate, &n caz de reor"anizare, completrii fondurilor necesare continurii activit#ii debitorului, iar &n caz de faliment, acoperirii pasivului. $n caz de pluralitate rspunderea persoanelor prevzute la art.13, alin.1 este solidar, dac apari#ia strii de insolven# este contemporan sau anterioar perioadei de timp &n care

)i2au e!ercitat mandatul sau a de#inut pozi#ia care ar fi putut cauza insolven#a.

"este +ril
1. e &nmatriculeaz la *e"istrul Comer#ului7 a. ofi#erii superiori8 b. avoca#ii8 c. notarii8 d( comercianii 7 persoane -izice.

2. /ot fi comercian#i7 a( persoanele 8uridice/ ceteni romni cu capacitate deplin de e6erciiu i cu domiciliul n !omnia;
b. judectorii; c. procurorii i avocaii; d. clericii;

3. /oate deveni comerciant7 a. persoana fizic de 25 ani pus sub interdic#ie8 b. minorul de 1: ani care a &nc9eiat un contract de munc8 c( persoana -izic de 19 ani cu capacitate deplin de e6erciiu/ pre+tire pro-esional i domiciliul n !omnia( +. Pentru datoriile comerciale, comerciantul persoan fizic rspunde: a( numai cu -ondul de comer: b. &ntrea"a avere8 c. capitalul social8
d. numai cu bunurile gajate.

:. <inorul de 13 ani7 a. are capacitatea de a fi comerciant8 b. nu are capacitatea necesar pentru a fi comerciant8 c( dobndete capacitatea de a -i comerciant prin cstorie . 1. Statul poate dobndi calitatea de comerciant:
a. fr a ndeplini nici o formalitate; b. nu poate dobndi aceast calitate;

c( n condiiile speci-ice prevzute de le+e( (. Pot fi comerciani cu firm individual: a( preedintele %amerei de %omer i &ndustrie a !omniei 8
b. preedintele !urii !onstituionale; c. avocatul poporului.

,. > societate comercial se poate declara a fi in faliment dac se afl in urmtoarele situa#ii7 a( incapacitate de plat:
b. c. d. e. insolvabilitate; compensare a datoriilor; refuz ntemeiat de plat; deine credite sau amnri de plat a datoriilor.

;. /ot fi administratori n societatea n comandit simpl: a( numai asociaii comanditai;


b. c. d. e. numai neasociatii; asociaii comanditari i comanditai; asociaii comanditari i comanditai i terefe persoane; asociaii comanditari.

15.*spund solidar )i nelimitat fa# de ter#ele persoane, pentru ne ndeplinirea formalitilor legale de
constituire a societii pe aciuni: a.fondatorii;

b. primii administratori; c. cenzorii; d. directorii e"ecutivi ai societii;

e( numai persoanele care au semnat actul constitutiv al societii( 11. >biectul "arantiei reale poate fi7 a. un bun imobil individualizat sau determinat "eneric, b( un bun mobil individualizat sau determinat +eneric c. o universalitate de bunuri imobile. 12. /ot desfasura activitati economice, in mod independent sau in cadrul asociatiilor familiale, persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii7 a. au implinit varsta de 1+ ani, in cazul persoanelor fizice ce solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent, b( au cali-icarea ; pre+atire pro-esionala sau/ dupa caz/ e6perienta pro-esionala/ necesara pentru a des-asura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia: c. au fost condamnate penal prin 9otarare %udecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de le"ile financiare, vamale 13. /edeapsa principala aplicata persoanei %uridice este a. dizolvarea persoanei %uridice b( amenda c. afisarea sau difuzarea 9otararii de condamnare 1+. /edepsele complementare aplicabile persoanei %uridice sunt a( suspendarea activitatii persoanei 8uridice b. de"radarea militara c. detentiunea pe viata 1:. Dizolvarea activitatii persoanei %uridice poate fi aplicata7 a. patronatelor b( societatilor cu raspundere limitata c. or"anizatiilor reli"ioase 11. ocietatea se dizolva prin7 a( inre+istrarea societatii in Monitorul '-icial b. 9otararea adunarii "enerale, falimentul societatii, declararea nulitatii societatii8 c. fuziunea societatii comerciale 1(. >bli"atiile producatorilor conform >A nr. 2161;;2 privind protec#ia consumatorilor, republicat, sunt7 a. a nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi periculoase b. a presteze servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor c( Sa sa puna pe piata numai produse si+ure si/ daca/ actele normative in vi+oare prevad/ acestea sa -ie testate sa<sau certi-icate 1,. Fnstanta competenta care se pronunta in cazul falimentului societatii comerciale este7 a. Fnalta Curte de Casatie si Dustitie b. Dudecatoria c( "ribunalul 1;. >rice "arantie reala mobiliara este transmisibila prin7 a. instrainare b. vanzare2cumparare c( %esiune

25. Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si %uridice care apeleaza in mod obisnuit la acelasi comerciant, adica la fondul de comert al acestuia, pentru procurarea unor marfuri si servicii. a( Adevarat b. =als c. Nici un raspuns nu este corect 21. 13(. =irma este un element de individualizare a comerciantului in sfera activitatii comerciale. a( Adevarat b. =als c. Nici un raspuns nu este corect 22. Dreptul afacerilor nu se refera la un domeniu concret, particular, ci la toata activitatea si viata economica a. Nici un raspuns nu este corect b( Adevarat c. =als 23. umele distribuite membrilor unui "rup de interes economic din profitul acestuia constituie dividende, care sunt supuse impozitarii, in conditiile le"ii. a( Adevarat b. =als c. Nici un raspuns nu este corect 2+. /oate introduce ac#iuni pentru anularea unor transferuri patrimoniale fcute de debitor7 a) %udectorul sindic8 b) comitetul creditorilor cu autorizarea %udectorului sindic8 c. administratorul 8udiciar si lic=idatorul 2:. @otr'rile pronun#ate de %udectorul sindic pot fi atacate cu recurs la7 a) Dudectorie8 b) 3ribunal8 c. %urtea de Apel: 21. De la data desc9iderii procedurii, toate ac#iunile %udiciare sau e!tra%udiciare pentru realizarea crean#elor asupra debitorului sau bunurilor sale. a) pot fi suspendate8 b) nu se suspend8 c. se suspend de drept: 2(. /ot fi comercian#i, datorit func#iei pe care o de#in7 a) parlamentarii si ma"istratii8 b) func#ionarii publici, &n condi#iile specifice impuse de statutul propriu si militarii c. persoanele -izice autorizate( 2,. 0socia#ia familial se constituie7 a) din membrii aceleia)i familii din care fiecare membru &n parte este ma%or8 b) din membrii aceleia)i familii care au fost autoriza#i fiecare &n parte pentru desf)urarea activit#ilor economice8 c. din membrii aceleiai -amilii care locuiesc n aceeai localitate i s7au asociat pentru obinerea pro-itului: d) din membrii aceleia)i familii care &)i au domiciliul &n acela)i %ude#. 2;. Constituie izvor de drept al afacerilor7 a) doctrina8 b) codul comercial roman8 c. codul civil roman(

35. Controlul le"alitatii operatiilor efectuate de catre re"istrul comertului se realizeaza prin7 a) directorul re"istrului comertului8 b. 8udecatorul dele+at: c) consilierul %uridic de la re"istrul comertului

Not7 olu#iile &ntrebrilor sunt prevazute cu bold

>iblio+ra-ie:
1. 2. 3. +. 30NCF- D. C0*/.N0*-, )*+%, C-.+*C/AL *-.01" .DF3-*0 044 ?.CK, ?-C-*.L3F, .DFMF0 0 FFF20 2511. *0D- F. <>3FC0, 4-CF0N ?.*C.0, )*+%, C-.+*C/AL *-.01" .DF3-*0 4-<FN0 4.N, ?-C-*.L3F, 2551. 3*0303 D. FN >4E.N30 2 3-*C- F>N 255(, ?.CK 4.A.0 >CF.303F4>* C><.*CF04., .D. 0 FFF20 2 C0*/.N0*30NCF-, D0EFD >*FN, /F/.*.0 A@.>*A@., /*.D>F- <0*F0N C0304FN 2551, ?.CK (C><.N30*F- /. 0*3.)

:. 1.

4.AF 403F0 /*FEFND C>N3*0C3.4. C><.*CF04. (0C3-04FO03 40 1.53.255(), ?.CK D*./3 C><.*CF04 *><0N 2 .DF3F0 0 EF20, *.E0O-30 F 0D0-AF30 2 30NCF- D. C0*/.N0*- 255(, -NFE D-*FDFC

Codul comercial rom'n. Codul civil rom'n 2511 >-A nr. ++6255, 4e"ea nr. 3556255+ privind autorizarea persoanelor fizice )i a asocia#iilor familiale care desf)oar activit#i economice &n mod independent 4e"ea ,:62551 privind insolven#a 4e"ea ++162551 care modific le"ea 3161;;5 privind societ#ile comerciale )i le"ea 2161;;5 privind re"istrul comer#ului8 4e"ii nr. 3161;;5 privind societ#ile comerciale, cu completrile )i modificrile ulterioare. 4e"ea nr. 2161;;5 privind re"istrul comer#ului. 4e"ea nr. 1+61;;: privind procedura reor"anizrii %udiciare )i a falimentului, modificat )i completat 4e"ea nr. 1:61;;5 privind reor"anizarea unit#ilor economice de stat ca re"ii autonome )i societ#i comerciale 4e"ea nr. 3:;6255+ privind simplificarea formalit#ilor la &nre"istrarea &n re"istrul comer#ului a persoanelor fizice, asocia#iilor familiale )i persoanelor %uridice, &nre"istrarea fiscal a acestora, precum )i la autorizarea func#ionrii persoanelor %uridice

4e"ea contabilit#ii nr. ,261;;1

0D.ND0
/zvoarele normative sunt izvoarele creatoare, izvoarele formale de drept. /zvoare interpretative sunt izvoarele destinate interpretrii actelor normative sau a voin#ei pr#ilor &n raporturile %uridice. $apta de comer poate fi definit ca fiind actul %uridic, faptul %uridic sau opera#iunea prin care se realizeaz producerea de mrfuri, e!ecutarea de lucrri, prestarea de servicii sau o interpunere &n circula#ia bunurilor, efectuat cu inten#ia de a ob#ine anumite beneficii (profit).

Comerciani sunt aceia care fac fapte de comer#, av'nd comer#ul ca profesiune obi)nuit, )i societ#ile comerciale. Concurena neloial constituie orice act sau fapt contrar uzan#elor cinstite &n activitatea comercial sau industrial. %ersoana este orice persoan fizic sau %uridic. $irma este un element de identificare a comerciantului &n c'mpul activit#ii comerciale )i const &n numele sau, dup caz, denumirea sub care un comerciant este &nmatriculat &n re"istrul comer#ului, &)i e!ercit comer#ul )i sub care semneaz.

2ocietatea comercial poate fi definit drept o persoan %uridic constituit de ctre o "rupare de persoane, pe baza unui contract de societate, &n care asocia#ii &n#ele" s pun &n comun anumite bunuri, pentru e!ercitarea unor fapte de comer#, &n scopul realizrii )i &mpr#irii beneficiilor rezultate.

Acionarul semnificativ este persoana fizic, persoana %uridic sau "rupul de persoane care ac#ioneaz &n mod concertat )i care de#ine direct sau indirect o participa#ie de cel pu#in 15B din capitalul social al unei societ#i comerciale sau din drepturile de vot, ori o participa#ie care permite e!ercitarea unei influen#e semnificative asupra lurii deciziilor &n adunarea "eneral sau &n consiliul de administra#ie, dup caz.

$uziunea este procedeul de absorb#ie a unei societ#i de ctre o alt societate sau contopirea a dou sau mai multe societ#i pentru a alctui o societate nou. )ivizarea poate fi definit ca &mpr#ire a &ntre"ului patrimoniu al unei societ#i care &)i &nceteaz e!isten#a &ntre dou sau mai multe societ#i e!istente sau care iau astfel fiin#a. /nsolvena este acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizat prin incapacitatea vdit de plat a datoriilor e!i"ibile cu sumele de bani disponibile. Leasingul este un contract prin care o parte, denumit locator6finan#ator, transmite pentru o perioad determinat dreptul de folosin# asupra unui bun al crui proprietar este, celeilalte par#i, denumit utilizator, la solicitarea acesteia, &n sc9imbul unei pla#i periodice, denumit rat de leasin", iar la sf'r)itul perioadei de leasin", locatorul6finan#atorul se obli" s respecte dreptul de op#iune al utilizatorului de a cumpra bunul, de a prelun"i contractul de leasin" ori de a &nceta raporturile contractuale.

Consim m3ntul p rilor este acordul de voin# al pr#ilor (consim#m'ntul), &n sensul transmiterii de la v'nztor la cumprtor a dreptului de proprietate asupra unui bun, &n sc9imbul pre#ului trebuie sa fie liber )i neviciat.