Sunteți pe pagina 1din 31

Seria 2: |coala lui Hristos Titlu: FUNDAMENTELE EDUCA~IEI SPIRITUALE Lecia !

(Ezechiel 40:2-4) M-a dus acolo, la ni\te vedenii dumnezeie\ti, \i m-a a\ezat pe un munte foarte nalt! spre miaz"zi de acest munte era ceva ca o cetate zidit"# M-a dus acolo! \i iat" c" acolo era un om, a c"rui nf"$i\are era ca nf"$i\area aramei! el avea n m%n" o sfoar" de m"surat, de in, \i o pr"&in" de m"surat, \i st"tea la poart"# 'mul acela mi-a zis: ()iul omului, prive\te cu ochii t"i, ascult" cu urechile tale, \i ia aminte la toate lucrurile, pe care $i le voi ar"ta! c"ci ai fost adus aici ca s" $i le ar"t# )" cunoscut casei lui *srael tot ce vei vedea#+ (Ezechiel 4,:-0, --) .u ns", fiul omului, arat" .emplul acesta casei lui *srael! ei s"-i m"soare planul, \i s" ro\easc" de nele/iuirile lor# 0ac" vor ro\i de toat" purtarea lor, arat"-le chipul casei acesteia, ntocmirile ei, ie\irile \i intr"rile ei, toate planurile \i toate le/ile ei! zu/r"ve\te-le-o su1 ochi, ca s" p"zeasc" toate planurile ei, toate poruncile ei \i toate or%nduirile ei, \i s" fac" ntocmai dup" ele#+ (Matei ,:-2) 3i din ceruri s-a auzit un /las, care zicea: (4cesta este )iul meu prea iu1it, n care mi /"sesc pl"cerea#5+ (Matei --:26-,0) 7n vremea aceea, *sus a luat cuv%ntul \i a zis: (.e laud, .at", 0oamne al cerului \i al p"m%ntului, pentruc" ai ascuns aceste lucruri de cei n$elep$i \i pricepu$i, \i le-ai descoperit pruncilor# 0a, .at", .e laud, pentruc" a\a ai /"sit tu cu cale85 .oate lucrurile Mi-au fost date n m%ini de .at"l Meu! \i nimeni nu cunoa\te deplin pe )iul, afar" de .at"l! tot astfel nimeni nu cunoa\te deplin pe .at"l, afar" de )iul, \i acela c"ruia vrea )iul s" i-9 descopere# :eni$i la Mine, to$i cei trudi$i \i mpov"ra$i, \i Eu v" voi da odihn"# 9ua$i &u/ul Meu asupra voastr", \i nv"$a$i dela Mine, c"ci Eu sunt 1l%nd \i smerit cu inima! \i ve$i /"si odihn" pentru sufletele voastre# ;"ci &u/ul Meu este 1un, \i sarcina mea este u\oar"#+ (*oan -:6-) spune: 4poi i-a zis: (4dev"rat, adev"rat v" spun, c", deacum ncolo, ve$i vedea cerul deschis \i pe n/erii lui 0umnezeu suindu-se \i po/or%ndu-se peste )iul omului#5+ (9uca <:2,) 4poi a zis tuturor: 0ac" voie\te cineva s" vin" dup" Mine, s" se lepede de sine, s"-\i ia crucea n fiecare zi, \i s" m" urmeze#+ (Efeseni 4:20-22) declar": 0ar voi n-a$i nv"$at a\a pe =ristos! dac", cel pu$in, 9-a$i ascultat, \i dac", potrivit adev"rului care este n *sus, a$i fost nv"$a$i, cu privire la felul vostru de via$" din trecut, s" v" des1r"ca$i de omul cel vechi care se stric" dup" poftele n\el"toare#+ >e pune ntre1area: ce tre1uie s" nv"$"m n aceast" prim" lec$ie? *deea de 1az" a studiului nostru se /"se\te n Matei --:2<: 9ua$i &u/ul Meu asupra voastr", \i nv"$a$i dela Mine#+ 4postolul @avel, cu cuvinte pu$in diferite, ne prezint" ceea ce a vrut *sus s" spun" n Efeseni 4:20: 0ar voi na$i nv"$at a\a pe =ristos#+ 0efectul unei mari p"r$i a cre\tinismului actual este un fel de imita$ie o1iectiv" a lui *sus care nu duce nic"ieri, n locul unei imita$ii su1iective a lui *sus, care poate duce peste tot# 7n aceast" lec$ie ne vom ocupa de 3coala lui =ristos n care i-a adus *sus pe primii s"i ucenici# @rimii urma\i ai lui *sus se numeau discipoli, ceea ce nseamn" c" ei se aflau su1 o anumit" disciplin"# 7n oricare \coal", este foarte important s" cunoa\tem natura ei, ce anume vom nv"$a, principiile educa$iei noastre spirituale, \i o1iectivul \colariz"rii# ;%nd intr"m n aceast" \coal", primul lucru pe care 0uhul >f%nt l face pentru noi, dac" suntem ntr-adev"r su1 m%na 9ui, este s" ne arate ce tre1uie s" nv"$"m# .emplul pe care l-a v"zut Ezechiel \i are perechea spiritual" n 1iseric", care este trupul >"u# @entru a se asi/ura c" \i eAprim" ideea pe deplin poporului >"u, 0umnezeu a tre1uit s" prezinte mai nt%i ceea ce era des"v%r\it# El a f"cut acest lucru c%nd, la *ordan, a deschis cerurile \i a zis: 4cesta este )iul meu prea iu1it, n care mi /"sesc pl"cerea#+ (Matei ,:-2)# 4\adar, primul o1iectiv al 0uhului este s" ne familiarizeze cu ce se are n vedere prin educa$ia noastr" spiritual", adic" s" ni-l reveleze pe =ristos#
22

4l doilea o1iectiv al 9ui este s" ne conformeze acelui chip al lui =ristos# @entru a-9 nv"$a pe =ristos tre1uie s"-9 vedem pe =ristos# >emnul unei vie$i /uvernat" de 0uhul >f%nt este c" o astfel de via$" este ne ncetat, din ce n ce mai mult, ocupat" de =ristos# 9ucrarea 0uhului n 3coala lui =ristos este s"-9 prezinte \i s"-9 p"streze n perspectiv" pe *sus =ristos, n toat" m"re$ia 9ui# 0umnezeu l aduce pe =ristos, 7l prezint", 7l atest", \i spune de fapt: acesta este chipul cu care vreau s" v" conformez# .re1uie s" privim la provocarea \i n$elesul unui ;er deschis# ;eea ce a fost pentru *sus ;erul deschis, pentru noi este un/erea# ;erul deschis este un/erea 0uhului, ncep%nd cu ziua ;incizecimii, pe =ristos din noi# 0eci, ;erul deschis nseamn" o revela$ie cresc%nd", continu", a lui =ristos# ;erul deschis $i aduce imediat revela$ia lui 0umnezeu n =ristos chiar la u\a ta# .re1uie s" fim con\tien$i de faptul c" mintea o1i\nuit" a omului, chiar n forma ei des"v%r\it", este diferit" de cea a lui =ristos# :oin$a omului este, chiar n forma ei des"v%r\it", este deasemenea diferit"# Bu vei \ti niciodat" ce se afl" n spatele motiva$iilor tale, p%n" c%nd 0uhul >f%nt nu p"trunde p%n" n str"fundul fiin$ei tale \i nu $i el arat"# Boi nu putem da na\tere acestei naturi, nimic din noi nu poate face aceasta# Bu putem da na\tere la nimic care s"-i fie pl"cut lui 0umnezeu# .ot ce poate vreodat" fi primit de c"tre 0umnezeu se afl" doar n =ristos, nu n mine \i n tine# 0iferen$a dintre =ristos \i noi va eAista ntotdeauna# 0e\i El (=ristos) s"l"\uie\te n noi, El, \i numai El n noi, este o1iectul pl"cerii \i satisfac$iei divine# ' lec$ie fundamental" pe care tre1uie ca eu \i tu s" o nv"$"m n via$a aceasta, su1 ndrumarea, revelarea \i disciplinarea 0uhului >f%nt, este c" El este diferit de noi# 4ceasta este una din lec$iile /rele, pe care lumea refuz" s" o nve$e, pentru c" este cu totul mpotriva ntre/ului sistem de nv"$"tur", care nva$" ce lucru minunat este omul# ;hiar c%nd eu \i cu tine suntem n cea mai 1un" form", eAist" ntre tine \i =ristos o pr"pastie care nu poate fi trecut"# ;e face 0omnul? ;e face 0uhul >f%nt cu noi? Cn lucru fundamental pe care l face este s" ne aduc" la cuno\tin$" faptul c" noi suntem ceva, iar =ristos este altceva# El ne face s" cunoa\tem imposi1ilitatea de a a&un/e prin noi n\ine la standardul lui 0umnezeu# 4cesta este un adev"r care tre1uie s" ne acapareze# 0uhul >f%nt ne aduce fa$" n fa$" cu imposi1ilitatea total" de a fi vreodat" prin noi n\ine ceea ce vrea 0umnezeu# 0umnezeu \i-a prezentat modelul# El \i-a nf"$i\at o1iectivul# 0umnezeu ni 9-a dat pe )iul >"u pentru a ne conforma lui, iar urm"torul lucru de care ne lovim este imposi1ilitatea total" de a fi acest lucru# ;e spune 0umnezeu despre neprih"nirea noastr"? Este ca o c%rp" murdar"# Bu vom /"si niciodat" odihn" pentru sufletele noastre p%n" ce nu am nv"$at mai nt%i c" este cu neputin$" pentru noi s" fim ca El prin noi n\ine# Bo putem fi ca El doar prin 0uhul >f%nt# Bu putem face lucrul acesta de unii sin/uri# 4poi, avem acest cuv%nt de ndemn# =ristos s-a confruntat cu vr"&ma\ul n fiecare domeniu, n forma lui concentrat"# El s-a confruntat cu el ca om, pentru om, ca apoi s" se ntoarc" pe tron, av%nd meritul de a fi triumfat total asupra fiec"rei puteri, pe care o are de nfruntat fiecare om, pentru a-9 satisface pe 0umnezeu# >" nu crezi nici o secund" c" dup" tot ceea ce 0umnezeu a realizat n =ristos, 9 va uita vreodat" pe )iul >"u, \i tot ceea ce *sus a f"cut pentru om, pentru a spune doar: )" tot ce po$i, \i voi fi mul$umit#+ EAist" o sin/ur" persoan" n tot universul, despre care 0umnezeu poate spune n inima 9ui: n care mi /"sesc pl"cerea+, iar acea persoan" este 0omnul *sus =ristos# 0ac" eu \i tu vom avea vreodat" aceast" favoare, lucrul acesta se va nt%mpla prin *sus =ristos, \i niciodat" prin noi# 41ia dup" ce am nv"$at lucrul acesta poate 0uhul >f%nt s" nceap" lucrarea de conformare la chipul )iului lui 0umnezeu# ;e crezi c" au sim$it ucenicii c%nd =ristos a fost r"sti/nit? Bu crezi c" sufletele le-au fost cuprinse de o disperare de moarte? 0a, a\a sa nt%mplat, dar El a n/"duit aceasta# 9ucrul acesta a fost necesar, iar tu \i cu mine vom mer/e pe
2D

acela\i drum dac" este s" a&un/em n aceast" pozi$ie# 7n \coala aceasta vom fi adu\i la aceasta, este un lucru esen$ial# 4ceste lucruri sun" /roaznic, dar totu\i ar tre1ui s" ne ncura&eze# 7ntr-un fel, toate acestea sunt constructive# ;e face 0omnul cu mine? 7\i pre/"te\te o cale pentru )iul >"u# @re/"te\te terenul pentru a face loc plin"t"$ii lui =ristos, asta este ceea ce face El# 4 f"cut aceasta cu ucenicii la ;incizecime, iar dup" aceea, acesta a fost r"spunsul 9ui la tot ceea ce li s-a nt%mplat# 0up" cruce - \i dup" ;incizecime, lucrurile au nceput s" se schim1e pe din"untru# 0in acest punct ncolo, ncepem s" vedem c" =ristos este manifestat din ce n ce mai mult n ace\ti oameni# 7ntre ucenicii de dup" ;incizecime \i cei de dinainte eAist" o diferen$", iar aceasta nu este numaidec%t c" ei au fost schim1a$i, ci c" =ristos era acum nl"untrul lor, iar ei erau mai mult dec%t ceea ce ar fi fost doar prin natura lor# ;u alte cuvinte, ei a&unseser" la un moment n aceast" rela$ie n care puteau s" spun" ca apostolul @avel: nu mai tr"iesc eu, ci =ristos tr"ie\te n mine#+ 7n pozi$ia aceasta l va aduce 0uhul >f%nt pe fiecare suflet care se afl" su1 controlul >"u# Ei nu erau acum ni\te oameni mai 1uni! ceea ce este important este c" =ristos dep"\ea limitele naturii lor# =ristos devenea tot mai real# :ia$a 9ui era tr"it" prin ei# 4cum, El este mult mai real, ca o putere nl"untrul lor# @oate c" am fost instrui$i \i nv"$a$i n alt fel# 4m dat de aceast" mo\tenire /roaznic" a umanismului, care mi spune \i $i spune s" faci totul c%t po$i de 1ine, sau s" fii tot ceea ce po$i c%t po$i de 1ine# .otu\i, noi tre1uie s" n$ele/em, \i s" n$ele/em 1ine, c" chiar \i atunci c%nd eAcel"m, nu putem niciodat" s" trecem acea pr"pastie dintre =ristos \i noi n\ine# 7n aceast" prim" lec$ie a&un/em fa$" n fa$" cu o1iectivul lui 0umnezeu, cu ceea ce are El n vedere# 4ceste este )iul meu prea iu1it, n care mi /"sesc pl"cerea#+ 'dat" ce 0uhul >f%nt ni 9-a revelat pe acel =ristos, El ncepe s" lucreze n noi, pentru a ne conforma chipului >"u# 9ucrul acesta l avem nf"$i\at n cartea Ezechiel, c%nd profetul a scris despre .emplul care fusese distrus cu -6 ani n urm"# Ezechiel a fost luat ntr-o viziune, \i i s-a ar"tat templul acesta care este numit cas"# 'riunde nt%lnim cas"+, este vor1a despre 1iseric", iar c%nd este vor1a despre 1iseric", este vor1a despre =ristos# Ezechiel este dus ntr-o viziune, \i i se arat" casa din care se scur/e r%ul# 0umnezeu i-a spus: .u ai fost adus aici cu scopul de a te ntoarce pentru a ar"ta aceast" ;as" casei lui *srael# ;%nd ei o vor vedea, vor \ti care este modelul, \i se vor poc"i de nele/iuirea lor# 7\i vor da seama care este pro1lema#+ 4\a este \i cu tine \i cu mine# .ot ce a v"zut Ezechiel a fost un prototip al lui =ristos# 9e/ea a fost nv"$"torul, care tre1uia s" ne ndrume c"tre =ristos# ;artea este ;artea lui =ristos# ;a urmare, 0uhul >f%nt, atunci c%nd intr"m n aceast" \coal", ne prezint" o1iectul pe care tre1uie s"-l nv"$"m, *sus =ristos# 4poi, lucrarea 0uhului >f%nt este de a ne conforma acelui chip, pentru ca mesa&ul nostru s" nu se rezume doar la cuvinte, ci s" fie un mesa& vizual, care s" arate de fapt ce vrea 0umnezeu# 9umea 7l vede atunci pe =ristos n noi# Bumai atunci c%nd aceast" lume l vede pe =ristos devine con\tient" de p"catul ei# 7n special n lumea reli/ioas", numai atunci c%nd l v"d pe =ristos, sund f"cu$i con\tien$i oamenii de adev"rul lipsei de sfin$enie a oric"rui lucru ce nu este al lui =ristos# 4ici, n aceast" prim" lec$ie, c%nd suntem adu\i n 3coala lui =ristos, ni se arat" ce vrea 0umnezeu, ce a c"utat El tot timpul, \i anume pe 0omnul *sus =ristos8 '1iectivul lui 0umnezeu este de a reproduce caracterul moral al lui =ristos n noi, pentru ca atunci c%nd lumea ne vede, s"-9 vad" pe =ristos# 4cesta este r"spunsul la toate lucrurile# 4cest lucru l-a avut n vedere @avel c%nd a spus: 9e socotesc ca un /unoi, ca s" c%\ti/ pe =ristos#+ ()ilipeni ,:D)# ;hiar lucrul acesta l-a spus: ca s" c%\ti/ pe =ristos# El a \tiut, din nt%lnirea cu =ristos de pe 0rumul 0amascului, p%n" n ziua n care a fost luat s" se nt%lneasc" cu El, c" sin/urul o1iect al dra/ostei lui 0umnezeu era )iul >"u# >" privim din nou la faptul c" =ristos este diferit+# 0ac" 7l vedem cu adev"rat prin 0uhul >f%nt, atunci diferen$a dintre =ristos \i noi n\ine este at%t de mare c" suntem ca Eeru1a1el# 7n cartea lui Eaharia, 0umnezeu l-a trezit dintr-un somn ad%nc (moartea spiritual"), acela\i somn n care se afl" \i 1iserica de ast"zi# ;%nd 0umnezeu l-a trezit pe Eeru1a1el din acel somn spiritual, l-a
2<

ntre1at: ;e vezi?+# *ar el a zis: M-am uitat \i iat" c" este un sfe\nic cu totul de aur###+ (Eaharia 4:2)# 0in cartea 4pocalipsei noi \tim c" sfe\nicul este 1iserica# 4urul este 0umnezeu# ;eea ce a v"zut el a fost o 1iseric" cu totul a lui 0umnezeu# Bumai c%nd a v"zut ce dorea 0umnezeu \i-a putut da seama c%t de departe erau ei de 0umnezeu# .ot a\a, numai c%nd 0uhul >f%nt poate aduce o nou" revelare a lui =ristos \i poate da seama 1iserica n ce mare m"sur" s-a dep"rtat de $int"# Fiserica este =ristos, =ristos reprodus n noi# Fiserica este modelul tuturor lucrurilor# @avel a spus c" ea este ### st%lpul \i temelia adev"rului#+ (- .imotei ,:-6)# Fiserica este cea care l face pe =ristos real, \i numai c%nd oamenii l pot vedea pe =ristos devin con\tien$i c" ceea ce fac i duce ntr-o direc$ie /re\it"# Bu poate fi altfel# 4\adar, prima lucrare a 0uhului >f%nt este s"-9 reveleze pe =ristos# Bu vreau doar s" fiu redundant atunci c%nd repet aceste lucruri, ci vreau s" vi se ntip"reasc" 1ine n minte aceste lucruri, nainte de trece mai departe cu nv"$"tura# 7n urm"toarele o sut" de lec$ii sau mai multe ne vom ocupa mpreun", ntr-un mod sau altul, de faptul urm"tor: \i anume c" noi, ca \i 1iseric", fiind ni\te vase ale lui 0umnezeu, tre1uie s"-l nf"$i\"m pe =ristos din nou pe p"m%nt# ;%nd oamenii ne v"d, tre1uie s"-9 vad" pe *sus# ;%nd )ilip a venit la *sus \i a zis: ### arat"-ne pe .at"l###+, *sus a zis: ;ine m-a v"zut pe Mine, a v"zut pe .at"l#+ (*oan -4:<)# .ot a\a tre1uie s" fie \i cu tine \i cu mine# ;%nd ne v"d pe noi, ei tre1uie s"-l vad" pe =ristos# ;%nd oamenii l v"d pe =ristos, drumul este clar pentru a /"si voia \i scopul lui 0umnezeu n toate lucrurile# 4cest adev"r tre1uie s" ne acapareze chiar de la nceput# Boi, poporul penticostal, nu am reu\it s" n$ele/em nsemn"tatea ;incizecimii# 4m fost ferici$i, am vor1it n lim1i, am profe$it, am stri/at, ne-am c%ntat c%nt"rile, dar nu am n$eles niciodat" scopul 0uhului >f%nt# El ne este dat pentru a putea tr"i prin noi via$a lui *sus acum, n vremea noastr", n acela\i fel n care *sus ar fi tr"it dac" ar fi fost aici personal# 4tunci c%nd vom n$ele/e acest lucru, vom n$ele/e ce nseamn" s" um1l" n 0uhul# 7n felul acesta, \i numai n felul acesta, 0uhul >f%nt ne poate conforma chipului lui =ristos# 7n m"sura n care chipul lui =ristos se manifest" prin noi, iar lumea l vede pe *sus, ne-am al"turat scopurilor lui 0umnezeu# 7n concluzie, prima lucrare a 0uhului >f%nt este de a prezenta o1iectivul lui 0umnezeu# ;are este acest o1iectiv? =ristos# 7ntruc%t am fost n"scu$i din 0umnezeu, =ristos se afl" n inimile noastre# 4cum este lucrarea 0uhului >f%nt s" ne conformeze chipului 9ui, pentru ca oriunde ne afl"m, \i orice facem, s" nu fim noi, ci =ristos#

Seria 2: |coala lui Hristos Titlu: DUHUL ADE"#RULUI Lecia 2

(*oan D:,--,G) 3i a zis *udeilor, care crezuser" n El: (0ac" r"m%ne$i n ;uv%ntul Meu, sunte$i n adev"r ucenicii Mei! ve$i cunoa\te adev"rul, \i adev"rul v" va face slo1ozi#5 Ei *-au r"spuns: (Boi suntem s"m%n$a lui 4vraam, \i n-am fost niciodat" ro1ii nim"nui! cum zici .u: (:e$i fi slo1ozi85# (4dev"rat, adev"rat v" spun5, le-a r"spuns *sus, (c" oricine tr"ie\te n p"cat, este ro1 al p"catului# 3i ro1ul nu r"m%ne pururea n cas"! fiul ns" r"m%ne pururea# 0eci, dac" )iul v" face slo1ozi, ve$i fi cu adev"rat slo1ozi#5+ (*oan D:44-46) :oi ave$i de tat" pe diavolul! \i vre$i s" mplini$i poftele tat"lui vostru# El dela nceput a fost uci/a\! \i nu st" n adev"r, pentruc" n el nu este adev"r# 'ridec%teori spune o minciun", vor1e\te din ale lui, c"ci este mincinos \i tat"l minciunii# *ar pe Mine, pentruc" spun adev"rul, nu M" crede$i#+
,0

(*oan -4:G, -2) *sus i-a zis: (Eu sunt calea, adev"rul \i via$a# Bimeni nu vine la .at"l dec%t prin Mine# 3i anume, 0uhul 4dev"rului, pe care lumea nu-9 poate primi, pentruc" nu-9 vede \i nu-9 cunoa\te! dar voi 7l cunoa\te$i, c"ci r"m%ne cu voi, \i va fi n voi#+ (*oan -6:2G) ;%nd va veni M%n/%ietorul, pe care-9 voi trimite dela .at"l, adic" 0uhul adev"rului, care purcede dela .at"l, El va m"rturisi despre Mine#+ (Homani -:-D) M%nia lui 0umnezeu se descopere din cer mpotriva oric"rei necinstiri a lui 0umnezeu \i mpotriva oric"rei nele/iuiri a oamenilor, care n"du\e adev"rul n nele/iuirea lor#+ (Homani -:26) ;"ci au schim1at n minciun" adev"rul lui 0umnezeu, \i au slu&it \i s-au nchinat f"pturii n locul )"c"torului, care este 1inecuv%ntat n veci8 4min#+ (Efeseni 4:2-) 0ac", cel pu$in, 9-a$i ascultat, \i dac", potrivit adev"rului care este n *sus, a$i fost nv"$a$i#+ (Efeseni 4:24) 3i s" v" m1r"ca$i n omul cel nou, f"cut dup" chipul lui 0umnezeu, de o neprih"nire \i o sfin$enie pe care o d" adev"rul#+ (4pocalipsa ,:2) 7n/erului Fisericii din )iladelfia scrie-i: (*at" ce zice ;el >f%nt, ;el adev"rat, ;elce $ine cheia lui 0avid, ;elce deschide, ;elce nchide \i nimeni nu va deschide#5+ (4pocalipsa ,:-4) 7n/erului Fisericii din 9aodicea scrie-i: (*at" ce zice ;elce este 4min, Martorul credincios \i adev"rat, nceputul zidirii lui 0umnezeu#+ :om face o scurt" recapitulare a primei lec$ii# 4m v"zut acolo c" prima mare lucrare a 0uhului >f%nt este s"-9 nf"$i\eze pe =ristos inimii ca o1iect al lui 0umnezeu n tot ceea ce face 0uhul cu noi# 4poi, 0uhul >f%nt face de cunoscut scopul divin n ceea ce prive\te acea revela$ie interioar" a lui *sus =ristos! \i anume, c" noi tre1uie s" ne conform"m chipului )iului lui 0umnezeu# 0umnezeu spune: 4cesta este fiul Meu prea iu1it, n care 7mi /"sesc pl"cerea#+ (Matei ,:-2)# 4cest verset pur \i simplu spune c" cea mai mare nc%ntare a lui 0umnezeu este =ristos# 0umnezeu nu vrea nimic mai pu$in dec%t aceasta pentru trupul lui =ristos# >copul 9ui este s" ne fac" s" ne conform"m acelui chip, s" ne aduc" la momentul /olirii de sine, n care mintea din noi s" fie cea care a fost n =ristos# Bu este o chestiune pe care tre1uie tu sau eu s" o facem s" se nt%mple, ci este o chestiune pe care tu \i eu tre1uie s" dorim s" se nt%mple ndea&uns de mult, nc%t s"-* permitem 0uhului >f%nt s" o fac"# 0inamica prin care sunt f"cute aceste lucruri, este pus" n mi\care de c"tre harul lui 0umnezeu, \i de c"tre 0uhul lui 0umnezeu# Bu este un lucru pe care s"-l putem pune n mi\care prin propria noastr" voin$", ci prin voia 9ui am fost n"scu$i# Bu eAist" nimic n noi care s" poat" produce acest lucru# Bu a eAistat nici o o1li/a$ie din partea lui 0umnezeu fa$" de noi# 4ceast" ac$iune r"scump"r"toare a fost ini$iat" de propria 9ui voin$", ntruc%t El este un 0umnezeu r"scump"r"tor, un 0umnezeu ce restaureaz"# El \i cunoa\te /%ndurile pe care le are pentru noi, care sunt /%nduri de pace, \i nu de r"u# Este foarte important s" cuno\ti acest lucru, deoarece calea lui 0umnezeu de va determina s" nfrun$i pustiul din inima ta, \i $i vei da seama c" te ndrep$i ntr-o direc$ie opus" fa$" de cea spre care 0umnezeu a spus c" te va ndrepta# ;%nd copiii lui *srael au p"r"sit E/iptul, ei \tiau c" mer/ spre ;anaan# 0up" \ase s"pt"m%ni, ei erau mai departe de destina$ie dec%t la plecare# Ei au continuat s" mear/" c"tre sud pentru c" ntracolo se ndrepta norul# 4colo era mana, \i acolo tre1uiau ei s" fie# Bu conta cum p"reau c" stau lucrurile# ;eea ce conta era c" ei l urmau pe 0umnezeu, urm%nd norul# 0umnezeu $i vor1e\te \i mi vor1e\te prin cuv%ntul >"u, adic" prin nor, norul lui 0umnezeu, ;uv%ntul lui 0umnezeu# Este o re/ul" simpl"# 0ac" norul se mi\c", urmeaz"-l# 0ac" norul nu se mi\c", r"m%i pe loc# 0ac" ai crezut c" ar tre1ui s" se mi\te, \i nu se mi\c", atunci ai /%ndit /re\it# 0umnezeu nu cere su/estii# ;%teodat" norul se mi\c" noaptea, c%teodat" diminea$a# Bu-l 1loca pe 0umnezeu ntr-un anume mod, c"ut%nd s"-9 determini s" fac" ceva# 0umnezeu va ac$iona# El ac$ioneaz" chiar acum# .re1uie s" recunoa\tem ce face El, \i s" l"s"m s" se nt%mple ce vrea El n vie$ile noastre# @ur \i simplu
,-

tre1uie s" recunoa\tem c" acest Mare 0uh al adev"rului a venit s" ne c"l"uzeasc" n tot adev"rul, iar acel adev"r este =ristos# >copul lui 0umnezeu este s" ne conformeze chipului lui =ristos# 0e aceea, 0uhul >f%nt lucreaz" pentru a ne face s" ne d"m seama c% este imposi1il s" facem ceva f"r" de minunile lui 0umnezeu, \i c" noi, prin puterile noastre, nu putem fi niciodat" ca =ristos# Eu sunt cel ce sunt#+, asta a spus 0umnezeu# *sus a zis: Eu sunt adev"rul#+ 4 cunoa\te adev"rul nseamn" a-9 cunoa\te pe )iul lui 0umnezeu# Eli1erarea prin adev"r este eli1erarea prin cunoa\terea lui *sus =ristos# 4dev"rul nu este ceva, adev"rul este o persoan"# 7n \coala lui =ristos, totul este s" cau$i adev"rul n =ristos# Este foarte important s" avem un fundament real, iar tr"s"tura cea mai important" a fundamentului este adev"rul# 4cest fundament tre1uie s" preia responsa1ilitatea ntrea/" a destinului nostru ve\nic, chiar ap"rarea lui 0umnezeu 7nsu\i# ;onsecin$ele sunt at%t de /rave, c" nu ne putem permite s" avem n pozi$ia noastr" nimic ndoielnic# 0uhul >f%nt a fost trimis ca 0uhul adev"rului, pentru a ne c"l"uzi n tot adev"rul# 0uhul >f%nt se va ocupa de to$i ucenicii din \coala lui =ristos, pentru a reteza de la r"d"cin" orice lucru neadev"rat# 4ici m" refer n mod specific la ceea ce citim n Matei ,:-2: 4cesta este )iul meu prea iu1it, n care 7mi /"sesc pl"cerea#+ (Evrei -2:26-2D) 9ua$i seama ca nu cumva s" nu voi$i s" asculta$i pe ;el ce v" vor1e\te8 ;"ci dac" n-au sc"pat ceice n-au vrut s" asculte pe ;el ce vor1ea pe p"m%nt, cu at%t mai mult nu vom sc"pa noi, dac" ne ntoarcem dela ;el ce vor1e\te din ceruri, al c"rui /las a cl"tinat atunci p"m%ntul, \i care acum a f"cut f"/"duin$a aceasta: (:oi mai cl"tina nc"odat" nu numai p"m%ntul, ci \i cerul#5 ;uvintele acestea, ( nc" odat"( arat" c" schim1area lucrurilor cl"tinate, adic" a lucrurilor f"cute, este f"cut" tocmai ca s" r"m%n" lucrurile care nu se clatin"# )iindc" am primit dar o mp"r"$ie, care nu se poate cl"tina, s" ne ar"t"m mul$umitori, \i s" aducem astfel o nchinare pl"cut", cu evlavie \i cu fric"#+ ;"l"uzirea o primim de la 0umnezeu! scopul nostru este s" aducem 1ucurie inimii lui 0umnezeu# 7n cartea lui Beemia, vedem c" scopul lui a fost s" tr"iasc" ntr-un a\a mod, nc%t s" aduc" 1ucurie inimii lui 0umnezeu# 0umnezeu i-a f"cut de cunoscut ce 1ucurie a avut El, 0omnul, datorit" ale/erilor pe care le-a f"cut Beemia# Beemia ne-a f"cut la r%ndului nou" de cunoscut c" 1ucuria 0omnului >"u era t"ria lui# Este voia 0omnului ca noi s" tr"im o via$" care s"-i aduc" 1ucurie lui 0umnezeu# ;%nd ne l"s"m du\i de lucrurile lumii, astfel nc%t nu mai suntem con\tien$i c" eAist" un 0umnezeu, ale/erile pe care le facem nu au cum s"-* aduc" vreo 1ucurie, atunci nu avem nici o surs" de t"rie, n afara unei 1ucurii false, pe care ncerc"m s" ne-o inducem# 4ceast" 1ucurie este ntotdeauna de scurt" durat", \i duce la frustrare# 4\adar, lucrarea 0uhului ne determin" s" retez"m din r"d"cin" orice lucru care nu este =ristos# :reau s" $i dau un avertisment chiar acum# Eu \tiu ce spune 0umnezeu 1isericii lui *sus =ristos# ;red c" 0umnezeu \i va manifesta puterea >a pe planeta @"m%nt prin 1iseric", nainte de r"pire, ntr-un mod f"r" precedent# Bu pun nimic nainte de H"pire, dar vreau s" spun c" inima mea crede c" 0umnezeu, prin vasul s"u numit 1iseric", se va manifesta# ;red c" 0umnezeu va ar"ta acestui p"m%nt c" *sus este 0omn# El nu va face lucrul acesta prin \iretlicuri sau prin cine \tie ce doctrin" nou", \i nici prin puterea Ma&orit"$ii Morale+# El va face acest lucru prin sfin$ii lui 0umnezeu, care um1l" n sfin$enie \i n cur"$ie, care au pozi$ia nalt" de a fi .emplul lui 0umnezeu, pentru 0uhul >f%nt, \i pe *sus =ristos ca 0omn# El vine s"-$i fie 0omn, nu amic# El nu vine s" ne duc" la ndeplinire toate dorin$ele# El vine ca un 0omn suveran, n$elept, \i atoate-\tiutor# El vine cu putere, av%nd un plan de r"scump"rare care a fost f"cut n mintea lui 0umnezeu de dinainte de ntemeierea lumii# Bu eAist" nimic n via$a mea care s" m" fac" vrednic c%t de c%t de o schim1are a acestui plan# Eu tre1uie s" 7i fiu supus lui 0umnezeu n fiecare zi# .re1uie s" m" supun prin poc"in$", \i s"-mi
,2

formez o atitudine de supunere# .re1uie s" um1lu n iertare \i n credin$"# 0ac" cineva mi face r"u, nu este suficient s" l iert# .re1uie s" m" ridic de la locul meu de ru/"ciune \i s"-mi ncep ziua de&a hot"r%t n mintea mea, ca, dac" m" &i/ne\te cineva, este de&a iertat# 0e ce? @entru c" sunt hot"r%t s" um1lu cu mintea lui =ristos# 4stfel vrea 0umnezeu s" fim# Este nevoie de un fundament real# @entru a o1$ine acest lucru, tre1uie s" fim trata$i cu foarte mult" aten$ie, su1 ndrumarea 0uhului >f%nt# .re1uie s" a&un/em s" putem fi prelucra$i de 0umnezeu, \i sensi1ili la ceea ce vrea 0uhul >f%nt s" ne spun"# Be/area unei astfel de lucr"ri a 0uhului >f%nt n noi ne-ar pune ntr-o pozi$ie fals"# F"r1a$i sau femei, nu avem nici o op$iune# Bu avem de ales n aceast" privin$"# Eu sunt lutul, iar 0umnezeu, olarul# 9utul nu-i poate spune olarului: 0e ce m-ai f"cut a\a?+ 4cest lucru vrea s"-l spun" \i @avel, s" nu ne compar"m unii cu al$ii, pentru c" nu este un lucru n$elept# 7n orice lucru pe care dorim s"-l o1$inem, vrem s" ne asi/ur"m c" nimeni nu ne-o ia nainte# 4ceasta este o /%ndire trec"toare, carnal", p"m%nteasc"# *ar cre\tinism carnal nu eAist"# ;red n acea via$" a 0uhului >f%nt nl"untrul credinciosului, care l nal$" \i l arat" pe =ristos unei lumi necredincioase, prin ac$iunile credinciosului# 7$i datorez respect pentru c" $i dai zeciuiala# 7$i datorez respect pentru toate domeniile vie$ii tale n care ai fost responsa1il# .otu\i, dac" ai fost nc"p"$%nat ntr-un anumit domeniu, n fa$a lui 0umnezeu, te ndemn s" d"r%mi din via$a ta acea idolatrie, pentru ca 0umnezeu s" fie 0umnezeu n via$a ta# .u e\ti motivul pentru care El a f"cut ce a f"cut# Bu-i r"pi 1ucuria de a rev"rsa peste tine o 1inecuv%ntare ce nu are mar/ini# 7 nc"p"$%narea nu are nici o parte n 1iseric"# *sus a nv"$at ascultarea prin lucrurile pe care 9e-a suferit# ;red c" s-ar putea ca \i eu s" fiu n stare s" fac acela\i lucru# 4l doilea avertisment pe care l am pentru tine se afl" n - .imotei 4:-# 4cest lucru a f"cut multe victime n cercurile penticostale# 0ar 0uhul spune l"murit c", n vremile din urm", unii se vor lep"da de credin$", ca s" se alipeasc" de duhuri n\el"toare \i de nv"$"turile dracilor+ Este Mormonismul o nv"$"tur" a dracilor? E u\or de identificat# Martorii lui *ehova? >ecta lui Iim Iones? 4cest /en de nv"$"turi ale dracilor nu prezint" nici un pericol pentru cercurile penticostale# EAist" totu\i penticostali, inclusiv din cei tradi$ionali, care cad prad" nv"$"turilor dracilor# 7 nv"$"turile dracilor vin prin oameni care spun: 4\a zice 0omnul#+ 7nv"$"turile dracilor vin prin radioul cre\tin, prin televiziunea cre\tin"# 7nv"$"turile dracilor vin prin oameni pe care lumea i consider" mari oameni ai lui 0umnezeu# ;e este nv"$"tura dracilor? ;um \tiu eu c%nd aud o nv"$"tur" a dracilor? ;ele mai multe nv"$"turi ale dracilor vin prin capitole \i versete din Fi1lie, prin /urile proorocilor mincino\i# ;are folosesc o por$iune de cuv%nt scris n afara conteAtului# 7nv"$"turile dracilor sunt cele care st%rnesc carnea, f"r" a impulsiona c"tre sfin$enie pentru 0umnezeu# 7nv"$"tur" dr"ceasc" este orice nv"$"tur", orice lucru pe care un om al lui 0umnezeu ar putea s" spun" c" este de la 0omnul care st%rne\te carnea, dar al c"rui rezultat nu m" apropie de sfin$enie, dra/oste, dedicare, sacrificiu \i pasiune pentru un 0umnezeu >f%nt# 7nv"$"tura dr"ceasc" m" ndreapt" spre urm"rirea unor scopuri care \i afl" ori/inea n propria mea voin$" e/oist"# >copul lui 0umnezeu cu tine este s" te conformeze ima/inii lui =ristos, iar pentru a face acest lucru el $i va ar"ta c%t de lumeasc" este inima ta# 7$i va ar"ta idolatria, l"comia, voin$a e/oist", care prime\te ordine de la societatea ce te ncon&oar"# .e vei confrunta cu o voin$" e/oist" care este afectat" de ceea ce vede la televizor, de ceea ce cite\te n reviste sau n ziare, \i de ceea ce aude de la a\a-numitele modele ale societ"$ii# 4ceast" voin$" e/oist" se nal$" mpotriva lui 0umnezeu# :a tre1ui s" te ocupi de acest lucru, dup" cum scrie n 2 .esaloniceni 2:--4: ;%t prive\te venirea 0omnului nostru *sus =ristos \i str%n/erea noastr" laolalt" cu El, v" ru/"m, fra$ilor, s" nu v" l"sa$i cl"tina$i a\a de repede n mintea
,,

voastr", \i s" nu v" tul1ura$i de vreun duh, nici de vreo vor1", nici de vreo epistol", ca venind dela noi, ca \i cum ziua 0omnului ar fi \i venit chiar# Bimeni s" nu v" am"/easc" n vreun chip! c"ci nu va veni nainte ca s" fi venit lep"darea de credin$", \i de a se descoperi omul f"r"dele/ii, fiul pierz"rii, protivnicul, care se nal$" mai pe sus de tot ce se nume\te (0umnezeu5, sau de ce este vrednic de nchinare# 4\a c" se va a\eza n .emplul lui 0umnezeu, d%ndu-se drept 0umnezeu#+ 4cest om al p"catului nu este cel la care se face referire n versetul D# 4cest om al p"catului din versetul , este scris cu litere mici# 0umnezeu mi-l va revela pe acest om al p"catului- cel ce se nal$" pentru a fi mai presus de 0umnezeu, care vrea s"-l dea &os pe =ristos de pe tron, care vrea s" se pun" pe sine pe tronul inimii mele, \i care vrea s" continue, indiferent de revela$ie, indiferent de ceea ce \tiu sau de ce mi-a spus 0umnezeu, s" permit" scopurile mele e/oiste s"-mi domineze via$a, ntrist%nd n continuare inima lui 0umnezeu# ;are este avertismentul? 4vertismentul se ndreapt" mpotriva nc"p"$%n"rii# 7n cele din urm", avertismentul se ndreapt" mpotriva idolatriei, rezultatul nv"$"turilor dr"ce\ti care nal$" carnea# Boi ne rev"rs"m afec$iunea asupra lor, \i nu vrem s" ne supunem n umilin$" naintea voii revelate a lui 0umnezeu# 4ceast" lucrare este constituit" dintr-o minciun"! tot ce este n afara lui =ristos este o minciun"# 'amenii ncearc" s" zideasc" lumea pe un fundament n\el"tor# 9ucrul acesta nu este permis n 1iseric"# 7mp"r"$ia lui 0umnezeu este zidit" pe *sus =ristos, adev"rul# Boi suntem influen$a$i de /%nduri false, de ceea ce vor crede oamenii, de ce vor spune ei# >untem influen$a$i mai ales de cei din cercurile noastre reli/ioase, de oamenii din tradi$ia noastr", \i de concep$iile \i influen$a lor fals"# Cnul din lucrurile pe care le vom afla, su1 c"l"uzirea 0uhului >f%nt, este c" n min$ile noastre nu poate eAista adev"r n mod natural# @rin natura noastr" nu putem avea n noi nici un adev"r# Boi credem c" tr"im potrivit adev"rului, dar nu avem nici un adev"r n noi care s" vin" prin natura noastr"# ;a urmare, descoperim c" sin/urul r"spuns pentru eli1erare \i emancipare nu este ceea ce sunt eu, ci ceea ce este El# ;e este adev"rul? 4dev"rul este ceea ce se mpotrive\te tuturor ar/umentelor lui >atan, care este un mincinos# (** .esaloniceni 2:6-D) Bu v" aduce$i aminte cum v" spuneam lucrurile acestea, c%nd eram nc" la voi? 3i acum \ti$i 1ine ce-l opre\te s" nu se descopere dec%t la vremea lui# ;"ci taina f"r"dele/ii a \i nceput s" lucreze! tre1uie numai ca cel ce o opre\te acum, s" fie luat din drumul ei# 3i atunci se va ar"ta cel Bele/uit, pe care 0omnul *sus l va nimici cu suflarea /urii >ale, \i-l va pr"p"di cu ar"tarea venirii >ale### + 4dev"rul este, a\adar, ceea ce ne eli1ereaz" de sinele fals pe care l avem# 'mul nu este adev"rat n nici o parte a fiin$ei lui# Bumai =ristos este adev"rul, de aceea eu \i cu tine tre1uie s" nv"$"m s" tr"im n =ristos# @%n" nu facem acest lucru, 0uhul >f%nt nu poate face cel"lalt lucru, adic" s" ne conformeze chipului lui =ristos# 0ac" vom tr"i 1az%ndu-ne pe noi n\ine, acest fundament fals, 0uhul >f%nt ne va l"sa sin/uri# ;%nd a&un/em s" tr"im prin credin$", n =ristos, 0uhul >f%nt l poate face pe =ristos 1un n noi# >atan ncearc" totdeauna s" a&un/" la 0uhul prin trupul \i sufletul nostru, pentru a pune st"p%nire pe cetatea 0uhului \i a o su1&u/a# 4tunci c%nd nu ne sim$im 1ine n afara noastr", putem s" ne sim$im totu\i 1ine nl"untrul nostru# 4ceasta este eli1erarea adus" de adev"r# *sus este adev"rul8 4dev"rul nu este un lucru, o afirma$ie, ci o persoan"# H"m%i n =ristos# 7n el /"se\ti odihn", pace \i eli1erare# Mul$i oameni cred c" via$a spiritual" $ine de lucruri, dar ea $ine de o persoan", 0omnul *sus =ristos# 0uhul >f%nt nu ne va m%ntui niciodat" cu a&utorul unui lucru+# El ne va ndruma totdeauna c"tre o persoan", \i l va face pe =ristos fundamentul vie$ii noastre# 9ucrarea 0uhului >f%nt este de a ne conforma lui =ristos# *sus este nc%ntarea a1solut" a lui 0umnezeu, de aceea El l va face pe =ristos s" se vad" n noi#
,4

9ucrul pe care se va concentra 0umnezeu este toat" idolatria din inimile \i vie$ile noastre, adic" tot ce nu este =ristos# 0ac" eAist" vreun lucru pe care l-a\ ale/e mai presus de =ristos, 0umnezeu l va scoate la suprafa$"# ;u 0umnezeu nu ne putem t%r/ui! 0umnezeu nu va um1la mpreun" cu aceast" carne plin" de m%ndrie# *oan a zis: .re1uie ca El s" creasc", iar eu s" m" mic\orez#+ (*oan ,:,0) 0umnezeu este credincios p%n" ce =ristos ia chip n tine# ;arnea se lupt" mpotriva acestui lucru, \i nu vrea nici o parte din aceasta# ;arnea se lupt" mpotriva 0uhului, \i 0uhul mpotriva c"rnii, a\a c" nu putem orice lucru pe care vrem s"-l facem# 9ucrul pe care tre1uie s"-l faci este s" te ad%nce\ti n =ristos cu toat" inima# Cm1l" n zorii eAperien$ei tale, adic" la nceputul eAperien$ei tale cu 0umnezeu, p%n" ce n inima ta r"sare lumina deplin"# 0ac" mer/i ntr-o direc$ie opus" fa$" de cea n care 0umnezeu vrea s" mer/i, El te va face s" mer/i ntr-un cerc plin, p%n" ce te ndrep$i spre direc$ia corect"# 4ceast" eAperien$" nu poate r"m%ne n stadiul de zori# Boi suntem oameni ai credin$ei! cel neprih"nit va tr"i prin credin$"# 7n zorii cunoa\terii noastre a lui 0umnezeu, El urmeaz" s" ne nt%lneasc" \i s" ne arate l"comia inimii noastre# 0umnezeu nu va face nici o eAcep$ie cu tine p%n" ce nu vei intra n realit"$ile crucii lui =ristos \i p%n" ce nu te vei socoti mort n cartea ta# 0umnezeu va continua s" te pun" fa$" n fa$" cu adev"ratul >"u sine p%n" ce se va nt%mpla acest lucru# 0umnezeu se va ocupa de l"comia inimii tale, chiar dac" tre1uie s" a&un/i la faliment, p%n" ce reputa$ia ta nu mai conteaz"# 0umnezeu este interesat doar ca =ristos s" ia chip n tine, ca tu s" um1li demn de 0omnul, fiindu-* pl"cut n toate lucrurile# 0umnezeu cinste\te aceast" atitudine prin care omul vrea s"-* fie pl"cut lui 0umnezeu \i s" um1le cu El# (;oloseni -:-0-26) ### aduc%nd roade+, spune Fi1lia, n tot felul de fapte 1une, \i cresc%nd n cuno\tin$a lui 0umnezeu: nt"ri$i, cu toat" puterea, potrivit cu t"ria slavei 9ui, pentru orice r"1dare \i ndelun/" r"1dare, cu 1ucurie, mul$"mind .at"lui, care v-a nvrednicit s" ave$i parte de mo\tenirea sfin$ilor, n lumin"# El ne-a iz1"vit de su1 puterea ntunerecului, \i ne-a str"mutat n 7 mp"r"$ia )iului dra/ostei 9ui, n care avem r"scump"rarea, prin s%n/ele 9ui, iertarea p"catelor# El este chipul 0umnezeului celui nev"zut, cel nt%i n"scut din toat" zidirea# @entruc" prin El au fost f"cute toate lucrurile care sunt n ceruri \i pe p"m%nt, cele v"zute \i cele nev"zute: fie scaune de domnii, fie dre/"torii, fie domnii, fie st"p%niri# .oate au fost f"cute prin El \i pentru El# El este mai nainte de toate lucrurile, \i toate se $in prin El# El este ;apul trupului, al Fisericii# El este nceputul, cel nt%i n"scut dintre cei mor$i, pentruca n toate lucrurile s" ai1" nt%ietatea# ;"ci 0umnezeu a vrut ca toat" plin"tatea s" locuiasc" n El, \i s" mpace totul cu >ine prin El, at%t ce este pe p"m%nt c%t \i ce este n ceruri, f"c%nd pace, prin s%n/ele crucii 9ui# 3i pe voi, care odinioar" era$i str"ini \ vr"&ma\i prin /%ndurile \i prin faptele voastre rele, El v-a mp"cat acum prin trupul 9ui de carne, prin moarte, ca s" v" fac" s" v" nf"$i\a$i naintea 9ui sfin$i, f"r" prihan" \i f"r" vin"#+ 4ceste lucruri se nt%mpl" acum n via$a ta# 0ac" te nume\ti cu numele lui =ristos, dac" r"m%i n credin$", voia lui 0umnezeu este s" te nf"$i\eze des"v%r\it n =ristos# (:ersetele 2,26) Be/re\it, dac" r"m%ne$i \i mai departe ntemeia$i \i neclinti$i n credin$", f"r" s" v" a1ate$i dela n"de&dea Evan/heliei, pe care a$i auzit-o, care a fost propov"duit" oric"rei f"pturi de su1 cer, \i al c"rei slu&itor am fost f"cut eu, @avel# M" 1ucur acum n suferin$ele mele pentru voi! \i n trupul meu, mplinesc ce lipse\te suferin$elor lui =ristos, pentru trupul 9ui, care este Fiserica# >lu&itorul ei am fost f"cut eu, dup" ispr"vnicia, pe care mi-a dat-o 0umnezeu pentru voi ca s" ntre/esc ;uv%ntul lui 0umnezeu###+

Seria 2: |coala lui Hristos Titlu: IN"ATAND PRIN RE"ELATIE


,6

Lecia

7ncepem cu citirea pasa&ului din Ezechiel 40:2-4: M-a dus acolo, la ni\te vedenii dumnezeie\ti, \i m-a a\ezat pe un munte foarte nalt! spre miaz"zi de acest munte era ceva ca o cetate zidit"# M-a dus acolo! \i iat" c" acolo era un om, a c"rui nf"$i\are era ca nf"$i\area aramei! el avea n m%n" o sfoar" de m"surat, de in, \i o pr"&in" de m"surat, \i st"tea la poart"# 'mul acela mi-a zis: ()iul omului, prive\te cu ochii t"i, ascult" cu urechile tale, \i ia aminte la toate lucrurile, pe care $i le voi ar"ta! c"ci ai fost adus aici ca s" $i le ar"t# )" cunoscut casei lui *srael tot ce vei vedea#+ (Ezechiel 4,:-0, --) .u ns", fiul omului, arat" .emplul acesta casei lui *srael! ei s"-i m"soare planul, \i s" ro\easc" de nele/iuirile lor# 0ac" vor ro\i de toat" purtarea lor, arat"-le chipul casei acesteia, ntocmirile ei, ie\irile \i intr"rile ei, toate planurile \i toate le/ile ei! zu/r"ve\te-le-o su1 ochi, ca s" p"zeasc" toate planurile ei, toate poruncile ei \i toate or%nduirile ei, \i s" fac" ntocmai dup" ele#+ *oan -:--4, 9a nceput era ;uv%ntul, \i ;uv%ntul era cu 0umnezeu, \i ;uv%ntul era 0umnezeu# El era la nceput cu 0umnezeu# .oate lucrurile au fost f"cute prin El! \i nimic din ce a fost f"cut, n-a fost f"cut f"r" El# 7n El era via$a, \i via$a era lumina oamenilor#+ 4poi, versetul -4 spune: 3i ;uv%ntul s-a f"cut trup, \i a locuit printre noi, plin de har \i de adev"r# 3i noi am privit slava 9ui, o slav" ntocmai ca slava sin/urului n"scut din .at"l#+ *oan -:6-: 4poi i-a zis: (4dev"rat, adev"rat v" spun, c", deacum ncolo, ve$i vedea cerul deschis \i pe n/erii lui 0umnezeu suindu-se \i po/or%ndu-se peste )iul omului#+ 4ici avem r"spunsul lui 0umnezeu pentru o stare de declin, c%nd un /%nd divin este reprezentat de conceptul noi case cere\ti, o cas" n care fiecare detaliu este m"surat \i definit de sus# .ot astfel, c%nd 1iserica din vremea Boului .estament \i-a pierdut puritatea, adev"rul \i puterea, *sus a fost f"cut de 0uhul s" aduc" n perspectiv" persoana 0omnului *sus =ristos# Evan/helia lui *oan a fost scris" atunci c%nd 1iserica noutestamental" \i pierduse forma ei de putere de la nceput# (4pocalipsa 2:---G) 7n/erului Fisericii din Efes scrie-i: *at" ce zice ;el ce $ine cele \apte stele n m%na dreapt", \i ;el ce um1l" prin mi&locul celor \apte sfe\nice de aur: (3tiu faptele tale, osteneala ta \i r"1darea ta, \i c" nu po$i suferi pe cei r"i! c" ai pus la ncercare pe cei ce zic c" sunt apostoli \i nu sunt, \i i-ai /"sit mincino\i# 3tiu c" ai r"1dare, c" ai suferit din pricina Bumelui Meu, \i c" n-ai o1osit# 0ar ce am mpotriva ta, este c" $i-ai p"r"sit dra/ostea dint%i# 4du-$i dar aminte de unde ai c"zut! poc"ie\te-te, \i ntoarce-te la faptele tale dint%i# 4ltfel, voi veni la tine, \i-$i voi lua sfe\nicul din locul lui, dac" nu te poc"ie\ti# 4i ns" lucrul acesta 1un: c" ur"\ti faptele Bicolai$ilor, pe care \i Eu le ur"sc# ;ine are urechi, s" asculte ce zice Fisericilor 0uhul: (;elui ce va 1irui, i voi da s" m"n%nce din pomul vie$ii, care este n raiul lui 0umnezeu#5+ 7n/erului Fisericii din >mirna scrie-i: *at" ce zice ;el dint%i \i ;el de pe urm", ;el ce a murit \i a nviat: 3tiu necazul t"u \i s"r"cia ta (dar e\ti 1o/at), \i 1at&ocurile , din partea celor ce zic c" sunt *udei \i nu sunt, ci sunt o sina/o/" a >atanei# Bu te teme nicidecum de ce ai s" suferi# *at" c" diavolul are s" arunce n temni$" pe unii din voi, ca s" v" ncerce# 3i ve$i avea un necaz de zece zile# )ii credincios p%n" la moarte, \i-$i voi da cununa vie$ii# ;ine are urechi, s" asculte ce zice Fisericilor 0uhul: (;el ce va 1irui, nicidecum nu va fi v"t"mat de a doua moarte#5+ 7n/erului 1isericii din @er/am scrie-i: (*at" ce zice ;el ce are sa1ia ascu$it" cu dou" t"i\uri: 3tiu unde locuie\ti: acolo unde este scaunul de domnie al >atanei# .u $ii numele Meu, \i n-ai lep"dat credin$a Mea nici chiar n zilele acelea c%nd 4ntipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuie\te >atana# 0ar am ceva mpotriva ta# .u ai acolo ni\te oameni care $in de nv"$"tura lui Falaam, care a nv"$at pe Falac s" pun" o piatr" de poticnire naintea copiilor lui *srael, ca s" m"n%nce din lucrurile &ertfite idolilor, \i s" se dedea la curvie# .ot a\a, \i tu ai c%$iva care, deasemenea, $in nv"$"tura Bicolai$ilor, pe care Eu o ur"sc# @oc"ie\te-te dar# 4ltfel, voi veni la tine cur%nd, \i M" voi r"z1oi cu ei cu sa1ia /urii Mele#+
,G

4ceasta era starea 1isericii n timpul scrierilor lui *oan# 9a aceast" situa$ie, 0umnezeu reac$ioneaz" f"c%nd o nou" prezentare a )iului >"u, ntr-un mod ceresc \i spiritual# 7n acest pasa& este adus n perspectiv" )iul lui 0umnezeu, nu numai ca *sus din Bazaret, ci ca )iul omului, )iul lui 0umnezeu# 4tunci c%nd se pierde /%ndul 9ui deplin \i ori/inal, modul de restaurare al lui 0umnezeu este aducerea din nou n perspectiv" a )iului >"u# 4cesta este ntotdeauna modul de ac$iune al lui 0umnezeu# 4du-$i aminte c" r"spunsul lui 0umnezeu la orice mi\care este ntodeauna )iul >"u# @entru 0umnezeu, ca \i pentru noi, totul se afl" ntr-o revela$ie n inim" a 0omnului *sus =ristos# )oarte mul$i au doctrina Boului .estament, au tehnic", ordine, dar toate acestea sunt prinse ntr-o form" rece, moart"# 4ceasta a vrut s" spun" \i @avel: av%nd doar o form" de evlavie, dar t"/"duindu-i puterea###+ (2 .imotei ,:6)# 0octrina este ntotdeauna forma pe care o ia adev"rul# ' doctrin" 1un", sf%nt", produce oameni sfin$i# 0octrina lipsit" de sfin$enie va da na\tere la oameni nesfin$i# @avel a spus n acest verset c" va veni o vreme c%nd aceste doctrine sfinte \i vor pierde capacitatea de a transforma oameni# Ei vor avea doar o form"# ;%nd se nt%mpl" acest lucru, eAist" o sin/ur" solu$ie, \i aceea este o revela$ie nou" \i proasp"t" a )iului lui 0umnezeu# Jloria lui 0umnezeu se afl" n )iul >"u# :ia$a lui 0umnezeu se afl" n )iul >"u# @uterea lui 0umnezeu se afl" n )iul >"u# )irea dumnezeiasc" a lui 0umnezeu se afl" n )iul >"u# 7n primul r%nd, lumina d" na\tere la via$", iar acea via$" este revelarea )iului >"u# 7n El era via$a, \i via$a era lumina oamenilor#+ (*oan -:4)# .re1uie s" avem ntotdeauna lucrul acesta n vedere# ;%nd ne lipse\te via$a, c%nd ne lipse\te adev"rul, noi nu c"ut"m adev"rul, ci l c"ut"m pe 0umnezeu, sau pe =ristos, din toat" inima# 0umnezeu a pus totul n )iul >"u# Bu se poate s" cuno\ti sau s" ai ceva din 0umnezeu care s" fie n afara 0omnului *sus =ristos, )iul >"u# 0umnezeu ne pre/"te\te pentru un loc# El ne-a adus n"untru pentru a ne scoate afar"# (0euteronom -2:2D) @"ze\te \i ascult" toate aceste lucruri pe care $i le poruncesc, ca s" fii fericit, tu \i copiii t"i dup" tine, pe vecie, f"c%nd ce este 1ine \i ce este pl"cut naintea 0omnului, 0umnezeului t"u#+ Biciodat" nu voi avea de pierdut c%ndvoi c"uta ceea ce este 1ine# *acov -: -,, -4: Bimeni, c%nd este ispitit, s" nu zic": (>unt ispitit de 0umnezeu5# ;"ci 0umnezeu nu poate fi ispitit ca s" fac" r"u, \i El nsu\ nu ispite\te pe nimeni# ;i fiecare este ispitit, c%nd este atras de pofta lui nsu\ \i momit##+ *srael a ie\it din E/ipt, care i era at%t de familiar# Boi, ca *sraelul, am tr"it at%t de mult n E/ipt (adic" n lume), c" avem E/iptul n inimile noastre# *ar c%nd 0umnezeu ne cere s"-9 urm"m, ni se pare c" a-9 urma pe El nseamn" a ne autodistru/e# 9a suprafa$" arat" ca o c"l"torie n pustiu n care putem fi nimici$i, dar tre1uie s" avem n vedere faptul c" pustia are scopul de a ne ncerca, \i nu de a ne distru/e# ;%nd treci prin potop \i prin foc, dar um1li cu 0umnezeu, lucrul acesta nu are scopul de a distru/e, ci de a ncerca# Crmarea norului poate duce la situa$ii destul de dificile, dar care sunt totu\i pozitive# M-am ru/at acea ru/"ciune a lui Moise# 0oamne, ce ai f"cut c%nd ai pus toate acestea asupra mea8# 0ac" asta crezi despre mine, s" termin"m odat" cu asta, ia-m" acas"8#+ ;u toate acestea, cel neprih"nit va tr"i prin credin$"# 0ac" nu m" retra/ din fa$a a ceea ce 0umnezeu vrea s" aduc" n via$a mea, atunci nu voi fi avea niciodat" de suferit c%nd urmez ceea ce este 1un# 7ntr-o oarecare m"sur" am totu\i de suferit atunci c%nd urmez ceea ce este 1ine# 0e ce? @entru c" suferin$a vine din ceea ce este de&a acolo ca urmare a le/"turii mele cu E/ipt, cu lumea# >unt r"nit atunci c%nd l urmez pe 0umnezeu, pentru c" El este hot"r%t s" ne cure$e de tot ce nu este =ristos# ;%nd 0umnezeu prive\te la Fiserica sa, iar ca urmare, la tine \i la mine, El nu vede pe altcineva dec%t pe =ristos, iar toat" lucrarea 9ui const" n a ne sc"pa de ceea ce nu este =ristos# .re1uie s" n$ele/em lucrul acesta, altfel l vom acuza pe 0umnezeu de lucruri de care El nu este vinovat# >uferin$a prin care trec atunci c%nd urmez norul este rezultatul atitudinii pe care am c"p"tat-o n E/ipt, sau n lume# 0umnezeu se va ocupa de aceast" atitudine, ne/re\it# El nu m" va duce la Jhil/ah, nu m" va trece *ordanul, p%n" nu se ocup" de aceast" atitudine#
,2

0euteronom D:- spune: >" p"zi$i \i s" mplini$i toate poruncile pe care vi le dau ast"zi, ca s" tr"i$i, s" v" nmul$i$i, \i s" intra$i n st"p%nirea $"rii pe care a &urat 0omnul c" o va da p"rin$ilor vo\tri#+ 4poi, n - ;orinteni -0:--: 4ceste lucruri li s-au nt%mplat ca s" ne slu&easc" drept pilde, \i au fost scrise pentru nv"$"tura noastr"### + .oate aceste lucruri au fost scrise pentru a m" nv"$a modul n care lucreaz" 0umnezeu, \i cum se va ocupa de mine pentru a m" aduce n locul pe care l are pentru mine# 4vraam a trecut prin ceea ce au trecut ace\ti oameni# El a fost chemat din =aldeea, \i i s-a dat f"/"duin$a unei cet"$i al c"rui f"c"tor \i ziditor era 0umnezeu# 4titudinea pe care a avut-o fa$" de aceast" f"/"duin$" a fost cea care l-a spri&init n timpul eAperien$ei teri1ile a pustiei# El a avut o atitudine corect"# 3tiu c" acela\i 0uh >f%nt lucreaz" n tine, care lucreaz" \i n mine, \i el va face ca toate acestea s" se nt%mple n duhul t"u, c%nd e\ti /ata# 4m v"zut locul n care a murit nevasta lui 4vraam# El s-a co1or%t pentru a cump"ra o 1ucat" de p"m%nt, ca s" o n/roape# 'amenii i-au spus: .u e\ti ca un domnitor, 4vraam, tu ai n posesie toate lucrurile, sunt ale tale, doar ia-le8+ 4vraam a zis: Bu, voi tre1uie s" n$ele/e$i atitudinea pe care o am fa$" de toate acestea# Eu doar trec pe aici# :reau doar s" cump"r acest o/or, pentru c" nu lucrul acesta l caut# Bu vreau dau impresia c" toate mi apar$in# Bu am nici o preten$ie la ele# ;aut doar un ora\ al c"rei me\ter \i ziditor este 0umnezeu#+ (Evrei --:-0)# 4stfel, *sraelul a avut un eAemplu despre cum tre1uia s" fie atitudinea lor! tu \i eu avem deasemenea acest eAemplu# @oporul *srael a mai avut un eAemplu n *ov# *ov a tr"it nainte de vremurile acelea, \i s-a scris despre el c" a fost un om cu o atitudine corect" fa$" de 0umnezeu# 0a, m" va ucide: n-am nimic de n"d"&duit! dar mi voi ap"ra purtarea n fa$a 9ui### (dar m" voi ncrede n El###)+ 4ceasta a fost atitudinea lui *ov fa$" de ceea ce i-a pre/"tit 0umnezeu# 7n ultima noastr" lec$ie am privit la modul n care 0umnezeu ne pune fa$" n fa$" cu am"r"ciunea \i cu nc"p"$%narea pe care le lu"m cu noi din E/ipt, \i ne-am dat seama c" solu$ia la toate acestea este *sus# >olu$ia este crucea# Heac$ia lui 0umnezeu este ntotdeauna o nou" revelare a )iului >"u# =ristos poate fi cunoscut numai prin revela$ie# Bu se poate s" ai sau s" cuno\ti nimic din toat" plin"tatea lui 0umnezeu nchis" n )iul >"u f"r" ca 0uhul >f%nt s" $i-o reveleze l"untric# 4cesta este rezumatul Evan/heliei dup" *oan# ;hiar n mi&locul Evan/heliei ni se relateaz" despre un om n"scut or1, care nu v"zuse niciodat"# El nu avea nevoie de restaurare, ci el tre1uia s" primeasc" vedere pentru prima dat"# 'ric%t s-ar fi /%ndit el, oric%t ar fi /hicit sau \i-ar fi ima/inat, vederea urma s" fie pentru el ceva nou# Bimic nu va putea fi v"zut dec%t printr-o minune lucrat" nl"untru# 0ac" 0umnezeu nu ne reveleaz" un lucru, nu-l vom putea cunoa\te# Hevela$ia poate veni doar n urma ale/erii )iului lui 0umnezeu# Hevela$ia este ntotdeauna ilustrat" n moduri practice# 4ceasta nseamn" t"r%m ceresc# Boi, penticostalii, \i poate \i al$ii, am f"cut din locurile cere\ti altceva dec%t ceea ce a inten$ionat 0umnezeu ca el s" fie# ' privire atent" la cartea Evrei ne va a&uta s" descoperim c" credin$a+, termen folosit de multe ori n ea, este sinonim cu termenul ceresc+# 9ocurile cere\ti+ sunt atunci c%nd 0umnezeu ne aduce ntr-o pozi$ie din care nu mer/em nainte sau napoi f"r" ca 0umnezeu s" ne dea o revela$ie nou", proasp"t", f"r" ca un r"spuns s" vin" din ceruri# 4cesta este locul ceresc# @entru ca tu \i cu mine s" primim o revela$ie, tre1uie s" fim adu\i n situa$ia n care nu ne 1az"m pe teorie, ci pe o persoan", pe El# @rimul lucru pe care l-a f"cut 0umnezeu nu a fost s" scrie o carte, de\i avem Fi1lia, care este inspirat" de El, ci s" scrie+ o persoan"# 0umnezeu a scris o revela$ie de >ine n )iul >"u# ;onstitu$ia cerului nu poate fi /"sit" altundeva dec%t n persoana )iului >"u# Kine minte c" 0umnezeu p"streaz" ntotdeauna cuno\tin$a despre >ine n =ristos, chiar \i pentru situa$ii practice# 0uhul >f%nt ne va pune, dac" suntem n m%na lui, n situa$ii care vor face necesare o nou" cuno\tin$" a 0omnului#

,D

;%nd *sraelul a a&uns la Marea Moart", naintea lor era marea, n st%n/a \i n dreapta erau mun$i, iar n spatele lor se afla oastea lui )araon# Ei au tre1uit s" aud" ceva din ceruri! erau ntr-o situa$ie n care, dac" 0umnezeu nu se revela pe sine, erau nimici$i# 4stfel primim noi pre$ioasele revela$ii ale lui =ristos# 7n acele situa$ii n care este nevoie de o minune, se va nt%mpla un lucru din dou": fie c" vom inventa o imita$ie a realului, fie c" l vom c"uta pe 0umnezeu p%n" l vom /"si# 0ac" ne afl"m ntr-o situa$ie foarte dificil", foarte /rea, atunci suntem n pozi$ia de a cere o revela$ie de la 0omnul# 0in aceasta, ar tre1ui s" ie\im ncura&a$i# 0in toate dificult"$ile, ar tre1ui s" ie\im ncura&a$i# @e m"sur" ce l urm"m pe 0umnezeu, \i d"m de aceste situa$ii foarte dificile, a&un/em n pozi$ia de a cere o revelare a lui =ristos#

Seria2: |coala lui Hristos Titlu: CASA LUI DUMNE%EU Lecia &

(Ezechiel 40:2-4) LM-a dus acolo, la ni\te vedenii dumnezeie\ti, \i m-a a\ezat pe un munte foarte nalt! spre miaz"zi de acest munte era ceva ca o cetate zidit"# M-a dus acolo! \i iat" c" acolo era un om, a c"rui nf"$i\are era ca nf"$i\area aramei! el avea n m%n" o sfoar" de m"surat, de in, \i o pr"&in" de m"surat, \i st"tea la poart"# 'mul acela mi-a zis: M)iul omului, prive\te cu ochii t"i, ascult" cu urechile tale, \i ia aminte la toate lucrurile, pe care $i le voi ar"ta! c"ci ai fost adus aici ca s" $i le ar"t# )" cunoscut casei lui *srael tot ce vei vedea#+ (Ezechiel 4,:-0, --) L.u ns", fiul omului, arat" .emplul acesta casei lui *srael! ei s"-i m"soare planul, \i s" ro\easc" de nele/iuirile lor# 0ac" vor ro\i de toat" purtarea lor, arat"-le chipul casei acesteia, ntocmirile ei, ie\irile \i intr"rile ei, toate planurile \i toate le/ile ei! zu/r"ve\te-le-o su1 ochi, ca s" p"zeasc" toate planurile ei, toate poruncile ei \i toate or%nduirile ei, \i s" fac" ntocmai dup" ele#+ 7n lec$iile trecute, am citit aceste versete de c%teva ori# 0up" cum \ti$i, Ezechiel a fost purtat napoi n $ara *sraelului ntr-o viziune, unde i-a fost ar"tat .emplul# 4cesta fusese distrus cu -6 ani n urm", de aceea, ceea ce vedem de fapt aici este 1iserica, trupul# ;%nd vezi 1iserica, l vezi pe =ristos, 1iserica adev"rat" - planurile ei, poruncile ei, \i or%nduirile ei# )iecare detalui tre1uie s" fie la locul lui# 0ac" vei citi n continuare, vei descoperi c" tot ce se afla n cas" a fost m"surat# 7n lec$ia aceasta nv"$"m despre =ristos# .ot aici vom vedea care sunt mi&loacele de recuperare ale lui 0umnezeu# 'ric%nd omul se ndep"rteaz" de /%ndurile divine, oric%nd omul pierde revela$ia ori/inal" a lui 0umnezeu, oric%nd se dep"rteaz" de la el cerescul, spiritualitatea, @uterea 0ivin", \i slava, reac$ia lui 0umnezeu este de a-9 aduce n perspectiv" pe )iul >"u# 4ici, n Evan/helia dup" *oan, vedem cum 0umnezeu se ntoarce, pentru a ar"ta plin"tatea a ceea ce a /%ndit El pentru poporul >"u# =ristos este plin"tatea /%ndirii lui 0umnezeu n ceea ce ne prive\te# J%ndul divin ce vine din eternitate este c" toate /%ndurile lui 0umnezeu sunt nsumate n )iul >"u# 4\adar, m"rea$a /%ndire divin" este concentrat" n mi&locul oamenilor, n persoana lui *sus =ristos# 4ici avem Fetelul N casa lui 0umnezeu# 'riunde /"se\ti ;asa lui 0umnezeu+ n >criptur", tre1uie s" te /%nde\ti la 1iseric", iar oriunde /"se\ti 1iserica, tre1uie s" te /%nde\ti la =ristos# Cnde avem cortul nt%lnirii n pustie, templul lui >olomon, este vor1a de ceea ce n Boul .estament este 1iserica, n termeni mai spirituali# 4ceasta nu este altceva dec%t =ristos, ci este chiar =ristos# 0omnul *sus, fiind casa lui 0umnezeu, ndepline\te fiecare func$iune prezentat" n toate celelalte case prezentate n >criptur"#
,<

0umnezeu este n =ristos# El nu locuie\te n nici o alt" persoan" n acela\i sens n care se poate spune c" locuie\te n =ristos# >"l"\uirea lui 0umnezeu n =ristos este unic", iar cel mai sf%nt loc poate fi /"sit numai n El# 4stfel am a&uns la acest /%nd, al casei comune# ;e este aceast" cas" a lui 0umnezeu, n sensul de cas" comun", sau colectiv"? 7n Boul testament, ea este tot ceea ce este implicat prin eApresia n =ristos+# .ermenul acesta, n =ristos+, apare n Boul .estament, ntr-o form" sau alta, de peste o sut" de ori# Fi1lia, a\a cum este ea, cea mai pu1licat" carte din univers, spune despre sine: dac" tot ce s-ar fi putut scrie despre =ristos ar fi putut fi pus ntr-o carte, ea nu ar fi nc"put n universul acesta8 .otu\i, din toat" aceast" vast" informa$ie, 0umnezeu ne-a dat o carte pe care s" o putem purta cu noi# 0e aceea, orice termen ce apare de at%t de multe ori n >criptur" este eAtrem de important# 4 fi n =ristos+ nseamn" a fi n casa lui 0umnezeu# 4 nu fi n =ristos nseamn" a fi n afara casei lui 0umnezeu, \i nu conteaz" c"rei 1iserici i apar$ii# 4 fi n =ristos nseamn" o eAcludere total" a tot ceea ce nu este n =ristos# 0iferen$a dintre tine \i =ristos este at%t de complet" \i at%t de final", nc"t se aseam"n" ad%ncimii \i l"r/imii unui morm%nt# @entru a a&un/e n =ristos, n ;as", tre1uie s" intri pc calea altarului# 4ltarul vor1e\te ntotdeauna despre moarte# 7n :echiul .estament, altarul putea fi mirosit cu mult nainte de a-l putea vedea, pentru c" era un loc al mor$ii# 4cum Mielul, Mielul lui 0umnezeu, \i altarul, $i 1areaz" calea c"tre sanctuar, iar mielul vor1e\te despre moartea 9ui nlocuitoare# @rimul mod n care suntem identifica$i cu =ristos este prin moartea 9ui# Moartea 9ui este moartea noastr"# 4cesta este altarul# Este s%n/ele 9ui, nu al nostru! nu via$a noastr" remediat", nu via$a noastr" m1un"t"$it", nu via$a noastr", deloc, ci via$a lui =ristos# ;eea ce avem n vedere n mod deose1it este a fi n =ristos, iar prin urmare a fi n ;asa lui 0umnezeu# EAist" milioane de oameni care s-au al"turat 1isericilor denomina$ionale \i 1isericilor independente, care totu\i nu sunt n casa lui 0umnezeu, pentru c" nu sunt n =ristos# ;asa lui 0umnezeu este =ristos, iar dac" vor1im despre ;asa lui 0umnezeu ca despre un lucru comunitar, n care suntem, aceasta se nt%mpl" doar pentru c" suntem n =ristos# @avel, c%nd scrie corintenilor, spune: Boi to$i am fost 1oteza$i de un sin/ur 0uh, ca s" alc"tuim un sin/ur trup### N tot a\a este \i =ristos (- ;orinteni -2: -,,-2)# 4ceasta este ceea ce se nt%mpl" la na\terea din nou# 0uhul >f%nt, printr-o minune, ne pune n =ristos, a\a c" cei ce sunt n =ristos sunt n casa lui 0umnezeu# Ei nu sunt numai n casa lui 0umnezeu, ei sunt n casa lui 0umnezeu prin faptul c" sunt una cu El# =ristos este capul, ceea ce nseamn" c" 0umnezeu i-a dat autoritate pentru a st"p%ni# 0e la altar, noi a&un/em la 1otez+# 4ceasta a fost poate una din cele mai ne n$elese doctrine ale Fi1liei# Mul$i oameni fac din 1otez, m%ntuire# >unt predicatori care spun c" omul poate fi m%ntuit prin ap", sau prin 1otez# 0impotriv", primul pas pentru a intra n cas" este ce am tratat acum N altarul, moartea, \i ceea ce tre1uie s" declan\eze 1otezul# 7n 1otez, @avel spune: suntem n/ropa$i mpreun" cu El#+ ;%nd suntem pu\i su1 ap", aceasta sim1olizeaz" c" mer/em n &os c"tre morm%nt mpreun" cu =ristos! suntem n/ropa$i mpreun" cu El# 7n moartea lui =ristos, 0umnezeu a pus cap"t vie$ii noastre naturale# :echiul 4dam tre1uie l"sat la morm%nt# Bu tre1uie s" murim! 0umnezeu spune c" suntem de&a mor$i# ;ei ce sunt ai lui =ristos *sus, \i-au r"sti/nit firea p"m%nteasc", mpreun" cu patimile \i poftele ei#+ (Jalateni 6:24)# ;eea ce tre1uie s" facem este s" ne accept"m moartea# 4cesta este n$elesul la ceea ce spune @avel c%nd ne ndeamn" s" ne socotim mor$i fa$" de p"cat# 4\adar, 1otezul este altarul unde 0umnezeu ne prive\te ca mor$i n =ristos# 0in acest motiv 1otezul a fost administrat imediat dup" ce oamenii au venit la =ristos, \i nu dup" un an, s" se vad" dac" mai r"m%neau la credin$" sau nu# @ro1a1il c" nici nu vor r"m%ne, dac" nu faci acest act al credin$ei chiar de la nceput# 7n Fi1lie, 1otezul a urmat imediat dup" poc"in$"# ;%nd temnicerul din )ilipi a fost m%ntuit, @avel l-a 1otezat chiar n noaptea aceea# ;%nd cei din casa lui ;orneliu au a&uns s"-9 cunoasc" pe =ristos \i au fost umplu$i cu 0uhul >f%nt, @etru a spus: >e poate opri apa ca s" nu fie 1oteza$i ace\tia, care au primit 0uhul >f%nt ca \i noi?+ ()apte -0:42)#
40

;%nd @etru \i *oan s-au co1or%t n >amaria, unde trezirea se nt%mpla de&a, cei ce fuseser" m%ntui$i fuseser" de&a 1oteza$i n ap"# Fotezul este altarul unde 0umnezeu ne socote\te mor$i mpreun" cu =ristos# 3i 0omnul *sus a mers pe calea aceasta, \i a pus 1otezul chiar la nceputul slu&irii >ale pu1lice# 4cesta a fost primul act al 0omnului, atunci c%nd a trecut de la via$a particular" la slu&irea pu1lic", su1 un/erea 0uhului >f%nt# ;%nd a ie\it din ap", 0uhul lui 0umnezeu a venit asupra lui su1 forma unui porum1el# 0in momentul 1otezului, su1 un/erea 0uhului >f%nt, El a refuzat s" asculte doar de mintea >a, f"r" s" asculte de mintea .at"lui# 7n toat" via$a sa, de atunci p%n" la ;alvar, El a fost st"p%nit de un/ere# El spune mereu lucrul acesta: Bu fac nimic, dec%t ceea ce l v"d pe .at"l f"c%nd# Bu spun nimic dec%t ceea ce 7l aud pe .at"l spun%nd#+ @rin acest 1otez, El a spus: Eu mor fa$" de propria mea &udecat", voin$a mea, /%ndirea mea, \i, de aici nainte, tr"iesc pentru .at"l#+ 4ceasta nseamn" s" fim 1oteza$i: suntem mor$i, iar via$a pe care o tr"im este =ristos# >" o1serv"m punerea m%inilor# ;%nd a fost acceptat" pozi$ia noastr", n moarte, c%nd am fost n/ropa$i cu El n 1otez, are loc tot atunci \i nvierea# >untem n/ropa$i cu El n moartea 9ui, \i suntem nvia$i n 7nvierea 9ui# 4cea nviere este n =ristos, iar din punctul de vedere al lui 0umnezeu, aceast" nviere nu este numai n =ristos, ci este \i su1 conducerea lui =ristos, El fiind ;apul# 4ceast" autoritate final" \i deplin" a lui 0umnezeu i-a fost dat" lui =ristos, a\a c" =ristos este acum mintea noastr"# ;%nd credincio\ii din vremea Boului .estament au f"cut primul pas spre 1otez, declar%ndu-\i moartea n =ristos, \i au ie\it din ap", peste capul lor au pus m%na mem1ri reprezentativi ai trupului de credincio\i, care nu erau ntotdeauna apostoli, iar 0uhul >f%nt a asistat la primirea lor n cas", n =ristos+# Cn/erea care se afla asupra lui =ristos ca \i ;ap, a venit acum peste ei n =ristos, dar nu ca o un/ere separat", ci ca o un/ere n =ristos# 4cesta este adev"ratul n$eles al eApresiei n Bumele 9ui+# :om vor1i despre asta mai t%rziu# 4 face ceva n Bumele lui nseamn" a ac$iona n locul lui# Cn/erea lui =ristos este n mine \i peste mine# 7n *oan -6:6 ni se spune: Eu sunt :i$a, voi sunte$i ml"di$ele### + 'rice lucru se afl" n vi$", at%t timp c%t ml"di$a r"m%ne n vi$", lucrul acela r"m%ne \i n ml"di$"# 4\adar, nu avem o alt" un/ere, ci un/erea lui =ristos# Cn/erea nsemna c" El (=ristos) se afla su1 st"p%nirea direct" a lui 0umnezeu, \i c" El refuza s" fac" referire la &udecata \i sentimentele sale# ;rucea nseamn" c" tre1uie s" fii r"sti/nit fa$" de mintea ta n toate lucrurile# 7n totul tre1uie s" $inem cont de =ristos# ', dac" 1iserica ar putea ntr-adev"r s" $in" cont de acest adev"r, dac" am putea s" n$ele/em din nou semnifica$ia crucii8 4m ndep"rtat din 1iserici acele mo1ile din 1iserici care sim1olizau altarul# 3tiu c" nu au nimic sacru n ele nsele, \i s-ar putea nici m"car s" nu fie f"cute cum tre1uie# .otu\i, acea veche 1anc" a celui ce pl%n/e, pe care o numim altar, eAist" pentru a ne aminti c", de fiecare dat" c%nd venim la casa de ru/"ciune, noi tre1uie s" murim, iar El s" tr"iasc"# Mintea noastr" tre1uie s" vin" su1 cruce# >entimentele noastre \i c"ile noastre tre1uie s" vin" su1 cruce n fiecare zi# .re1uie s" fie a\a, altfel va tre1ui s" lucr"m sin/uri# 0umnezeu ne pre/"te\te pentru ceva# Boi suntem pre/"ti$i tot timpul pentru acest loc n 0umnezeu# 7ntr-o zi, noi vom domni \i st"p%ni mpreun" cu =ristos, de aceea tre1uie ca acum s" nv"$"m s" lucr"m su1 autoritatea lui 0umnezeu# 7n 0euteronom D:- spune: >" p"zi$i \i s" mplini$i toate poruncile pe care vi le dau ast"zi, ca s" tr"i$i, s" v" nmul$i$i, \i s" intra$i n st"p%nirea $"rii pe care a &urat 0omnul c" o va da p"rin$ilor vo\tri#+ - ;orinteni -0:-- spune: 4ceste lucruri li s-au nt%mplat ca s" ne slu&easc" drept pilde, \i au fost scrise pentru nv"$"tura noastr", peste care au venit sf%r\iturile veacurilor#+ .ot ce s-a nt%mplat atunci ne slu&e\te ca eAemplu, pentru ca noi s" \tim c" acesta este modul lui 0umnezeu de a ne a&uta s" mplinim scopurile >ale pe deplin#
4-

4vraam a eAperimentat \i el ceea ce au eAperimentat israeli$ii n pustie# El a fost chemat din =aldeea, \i a primit f"/"duin$a unui ora\ al c"rui f"c"tor \i ziditor era 0umnezeu# 4titudinea sa fa$" de aceast" f"/"duin$" i-a fost spri&in n tot timpul acelei eAperien$e a pustiei# El a avut o atitudine minunat"# .re1uie s" \tii c" 0uhul >f%nt lucreaz" n tine, \i c" El va face aceast" lucrare, atunci c%nd e\ti pre/"tit# Bevasta lui 4vraam a murit, iar el s-a co1or%t pentru a cump"ra un o/or n care s" o nmorm%nteze# 'amenii au spus: .u e\ti ca un domnitor, e\ti proprietarul tuturor lucrurilor, este al t"u, pur \i simplu ia-l# Bu vrem nici un 1an#+ 4vraam a r"spuns: Bu, voi tre1uie s" \ti$i care este atitudinea mea fa$" de aceste lucruri# Eu doar trec pe aici# :reau s"-l cump"r pentru c" nu caut s" fiu st"p%n aici# Bici m"car nu vreau s" se \tie c" mi apar$ine# Bu am nici o preten$ie c" ar fi posesiunea mea# Eu caut un ora\ al c"rui f"c"tor \i ziditor este 0umnezeu#+ 4stfel, *sraelul a avut un eAemplu n privin$a atitudinii pe care tre1uiau s" o ai1"# ;%nd ie\im din lume, din E/ipt, \i venim la =ristos prin na\terea din nou, n noi nc" mai locuie\te E/iptul# 4stfel, 0umnezeu ne pune fa$" n fa$" cu aceste lucruri, a c"ror solu$ie este *sus# >olu$ia este crucea# @uterea \i dinamica crucii lui *sus =ristos ndulcesc pomul pe are l aducem n aceast" eAperien$", mpreun" cu apele# :edem c" 0umnezeu a testat atitudinea *sraelului fa$" de lucrurile pe care le-a pre/"tit El, \i c" El ne-a promis ceva prin eAemplul *sraelului# ;%nd lu"m n considerare acest eAemplu, vedem c" 0umnezeu va testa atitudinea noastr" fa$" de lucrurile pe care le-a pre/"tit \i le-a f"/"duit el# >" p"zi$i \i s" mplini$i toate poruncile pe care vi le dau ast"zi, ca s" tr"i$i, s" v" nmul$i$i, \i s" intra$i n st"p%nirea $"rii pe care a &urat 0omnul c" o va da p"rin$ilor vo\tri# 4du-$i aminte de tot drumul pe care te-a c"l"uzit 0omnul, 0umnezeul t"u, n timpul celor patruzeci de ani n pustie#+ (0euteronom D:-,2) Ei nu s-au pierdut, au fost c"l"uzi$i# 0e ce? ###ca s" te smereasc" \i s" te ncerce, ca s"-$i cunoasc" pornirile inimii \i s" vad" dac" ai s" p"ze\ti sau nu poruncile 9ui#+ )iecare din noi este ntr-o perioad" de pro1" pentru mo\tenirea noastr", care este st"p%nirea# Boi suntem ncerca$i n fiecare zi# EAemplul lui *srael n pustie ne arat" c" 0umnezeu ne va ncerca pe fiecare din noi# 0umnezeu ne va pune la ncercare fiecare atitudine! ne va pune la ncercare atitudinea pe care o avem fa$" de lucrurile pre/"tite de El# 0euteronom D:,-6 spune: 4stfel, te-a smerit, te-a l"sat s" suferi de foame, \i te-a hr"nit cu man", pe care nici tu n-o cuno\teai \i nici p"rin$ii t"i n-o cunoscuser", ca s" nve$e c" omul nu tr"ie\te numai cu p%ine, ci cu orice lucru care iese din /ura 0omnului tr"ie\te omul#+ El a vrut ca at%t ei, c%t \i noi, s" ne raport"m corect la lucrurile pre/"tite de 0umnezeu pentru noi# =aina nu $i s-a nvechit pe tine, \i nici nu $i s-au umflat picioarele, \n timpul acestor patruzeci de ani# Hecunoa\te dar n inima ta c" 0omnul, 0umnezeul t"u, te mustr" cum mustr" un om pe copilul s"u#+ *eremia -2:<, -0 spune: *nima este nespus de n\el"toare \i de desn"d"&duit de rea! cine poate s-o cunoasc"? Eu, 0omnul, cercetez inima, \i cerc r"runchii###+ M" 1ucur at%t de mult c" 0omnul este at%t de credincios fa$" de mine, \i nu m" va l"sa s" pier n starea n care m" aflu# El \tie ceea ce eu nu \tiu, \i el are /ri&" s" m" aduc" la plin"tatea chipului lui =ristos# @entru a face aceasta, el m" va aduce n pozi$ia de a m" pune fa$" n fa$" cu pustiul din inima mea# 0euteronom D:G-20: >" p"ze\ti poruncile 0omnului, 0umnezeului ."u, ca s" um1li n c"ile 9ui, \i s" te temi de El# ;"ci 0omnul, 0umnezeul t"u, are s" te duc" ntr-o $ar" 1un", $ar" cu p%raie de ap", cu izvoare \i cu lacuri, care $%\nesc din v"i \i din mun$i! $ar" cu /r%u, cu orz, cu vii, cu smochini \i cu rodii! $ar" cu m"slini \i cu miere! $ar" unde vei m%nca p%ine din 1el\u/, unde nu vei duce lips" de nimic! $ar", ale c"rei pietre sunt de fier, \i din ai c"rei mun$i vei scoate aram"# ;%nd vei m%nca \i te vei s"tura, s" 1inecuv%ntezi pe 0omnul, 0umnezeul t"u, pentru $ara cea 1un" pe care $i-a dat-o# :ezi s" nu ui$i pe 0omnul, 0umnezeul t"u, p%n" acolo nc%t s" nu p"ze\ti poruncile, r%nduielile \i le/ile 9ui, pe care $i le dau azi# ;%nd vei m%nca \i te vei s"tura, c%nd vei zidi \i vei locui n case frumoase, c%nd vei vedea nmul$indu-$i-se cirezile de 1oi \i turmele de oi, m"rindu-$ise ar/intul \i aurul, \i cresc%ndu-$i tot ce ai, ia seama s" nu $i se umfle inima de m%ndrie \i s" nu ui$i pe 0omnul, 0umnezeul t"u, care te-a scos din $ara E/iptului, din casa ro1iei! care te-a dus n acea
42

pustie mare \i /rozav", unde erau \erpi nfoca$i \i scorpioni, n locuri uscate \i f"r" ap", care a f"cut s"-$i $%\neasc" ap" din st%nca cea mai tare, \i care $i-a dat s" m%n%nci n pustie mana aceea necunoscut" de p"rin$ii t"i, ca s" te smereasc" \i s" te ncerce, \i s"-$i fac" 1ine apoi# :ezi s" nu zici n inima ta: ."ria mea \i puterea m%inii mele mi-au c%\ti/at aceste 1o/"$ii#+ ;i adu-$i aminte de 0omnul, 0umnezeul t"u, c"ci El $i va da putere s" le c%\ti/i, ca s" nt"reasc" le/"m%ntul ncheiat cu p"rin$ii vo\tri prin &ur"m%nt, cum face ast"zi# 0ac" vei uita pe 0omnul, 0umnezeul t"u, \i vei mer/e dup" al$i dumnezei, dac" le vei slu&i \i te vei nchina naintea lor, v" spun hot"r%t ast"zi c" ve$i pieri# :e$i pieri ca \i neamurile pe care le-a pierdut 0omnul dinaintea voastr", pentru c" nu ve$i asculta /lasul 0omnului, 0umnezeului vostru#+ 0umnezeu i-a scos dintr-un loc pentru a-i aduce n altul# 4cela\i lucru se nt%mpl" \i cu tine \i cu mine# 7n cartea Evreilor este scris foarte clar c" El ne-a scos afar" pentru a ne duce n"untru# 0orin$a 9ui este s" intr"m n odihna pe care a pre/"tit-o pentru noi# .re1uie s" ne lep"d"m de lucr"rile noastre, \i s" nu ne mai ncredem n t"ria c"rnii# >in/urul lucru pe care l dore\te este s"9 aduc" pe =ristos n locul c"rnii# El nu are nici un alt scop n minte# El nu vrea s" te nt"reasc" pentru ca tu s"-$i ar"$i talentele \i darurile cu care e\ti nzestrat# 'amenii care se str%n/ n &urul celor ce \i etaleaz" talentele pleac" f"r" via$"! pleac" cu pofta c"rnii lucr%nd n ei cu toat" puterea# 0ac" 0omnul ne-ar duce n $ara 1el\u/ului cu atitudinea pe care o avem c%nd p"r"sim E/iptul, am pieri n l"comia noastr"# 0ac" 0umnezeu ar r"spunde la toate ru/"ciunile pe care le facem n pustie, dac" de-ar da ceea ce cerem n timpul pre/"tirii atitudinii \i spiritului nostru, am face \i noi ceea ce fac mul$i cre\tini# 4m zidi o mp"r"$ie n pustie, f"r" s" apreciem deloc sfin$irea# Ei nici nu a&useser" la Jhil/al \i de&a doreau s" zideasc" o mp"r"$ie n pustie# >untem n"scu$i din nou! am fost sco\i din E/ipt# 0up" \ase luni de drum suntem mai departe de ;anaan dec%t atunci c%nd am plecat# 0iavolul vine \i ncearc" s" ne nve$e Fi1lia, s" ne spun" c", dac" am fi m%ntui$i, nu am fi n aceast" situa$ie# H"spunsul pe care tre1uie s" i-l d"m este: Borul ma adus aici#+ ;arnea stri/" mereu dup" si/uran$"# Be este fric" de fric", pentru c" atunci tre1uie s" fim confrunta$i cu noi n\ine# ;re\tinii ar face orice altceva, afar" de a sta \i a se ocupa de identitatea lor# 4ceasta este \coala uceniciei, \coala lui =ristos# 0up" nvierea mpreun" cu =ristos, factorul dominant n via$a credinciosului ar tre1ui s" fie un/erea pe care o prime\t c%nd l are pe =ristos ca \i ;ap al lui# 4 fi n acea cas" nseamn" a fi n =ristos#

Seria 2: |coala lui Hristos Titlu: LUMINA "IE~II Lecia '


(Ezechiel 4,:2-6) 3i iat" c" slava 0umnezeului lui *srael venea dela r"s"rit# Jlasul >"u era ca urletul unor ape mari, \i p"m%ntul str"lucea de slava >a# :edenia aceasta sem"na cu aceea pe care o avusesem c%nd venisem s" nimicesc cetatea! \i vedeniile acestea sem"nau cu aceea pe care o avusesem l%n/" r%ul ;he1ar# 3i am c"zut cu fa$a la p"m%nt# >lava 0'MBC9C* a intrat n ;as" pe poarta dinspre r"s"rit# 4tunci, 0uhul m-a r"pit \i m-a dus n curtea dinl"untru# 3i ;asa era plin" de slava 0'MBC9C*8 (Ezechiel 44:4) M-a dus apoi la poarta de miaz"noapte, naintea casei .emplului# M-am uitat \i iat" c" slava 0'MBC9C* umplea ;asa 0omnului8 3i am c"zut cu fa$a la p"m%nt#+
4,

(Ezechiel 42:-) M-a dus apoi la u\a casei# 3i iat" c" ie\ea ap" de su1 pra/ul casei, dinspre r"s"rit# 4pa se po/ora de su1 partea dreapt" a casei nspre partea de miaz"zi a altarului#+ (*oan -:4) 7n El era via$a, \i via$a era lumina oamenilor#+ (*oan D:-2) *sus le-a vor1it din nou, \i a zis: Eu sunt 9umina 9umii! cine M" urmeaz" pe Mine, nu va um1la n ntunerec, ci va avea lumina vie$ii#+ (*oan ,:,) 0rept r"spuns, *sus i-a zis: 4dev"rat, adev"rat $i spun c", dac" un om nu se na\te din nou, nu poate vedea 7mp"r"$ia lui 0umnezeu#+ (*oan <:6) ;%t sunt n lume, sunt 9umina 9umii#+ (*oan 2:20-24, 4G) Borodul i-a r"spuns: 4i drac# ;ine caut" s" te omoare?+ 0rept r"spuns, *sus le-a zis: ' lucrare am f"cut, \i to$i v" mira$i de ea#+ Moise v-a dat porunca privitoare la t"ierea mpre&ur N nu c" ea vine de la Moise, ci dela patriarhi - \i voi t"ia$i mpre&ur pe om n ziua >a1atului# 0ac" un om prime\te t"ierea mpre&ur n ziua >a1atului, ca s" nu se calce 9e/ea lui Moise, de ce tur1a$i de m%nie mpotriva Mea, pentruc" am ns"n"to\at un om ntre/ n ziua >a1atului?+ Bu &udeca$i dup" nf"$i\are, ci &udeca$i dup" dreptate# 4prozii au r"spuns: Biciodat" n-a vor1it vreun om ca omul acesta###+ (** ;orinteni 4:4) 4 c"ror minte necredincioas" a or1it-o dumnezeul veacului acestuia, ca s" nu vad" str"lucind lumina Evan/heliei slavei lui =ristos, care este chipul lui 0umnezeu#+ (Efeseni -: -2--<) 3i m" ro/ ca 0umnezeul 0omnului nostru *sus =ristos, .at"l slavei, s" v" dea un duh de n$elepciune \i de descoperire, n cunoa\terea 9ui, \i s" v" lumineze ochii inimii, ca s" pricepe$i care este n"de&dea chem"rii 9ui, care este 1o/"$ia slavei mo\tenirii 9ui n sfin$i, \i care este fa$" de noi, credincio\ii, nem"r/inita m"rime a puterii >ale, dup" lucrarea puterii t"riei 9ui###+ .recem la conceptul de 0umnezeu, 9CM*B4 :*EK**# >copul lui 0umnezeu este s" ai1" un vas n care \i prin care lumina >a s" str"luceasc" n acest univers# :edem lucrul acesta n cazul Boului *erusalim: av%nd slava lui 0umnezeu, 9umina ei era ca o piatr" prea scump", ca o piatr" de iaspis, str"vezie ca cristalul#+ (4pocalipsa 2-:--) 0umnezeu dore\te s" ai1" un popor plin de lumin"# 9umina nou" de sus mpr"\tie ntunericul, \i fac" s" str"luceasc" lumina n oameni care nu aveau lumin"# .u \i cu mine eram ntr-un ntuneric total, dar na\terea din nou ne-a f"cut lumin"# 7n \coala lui =ristos, 0uhul >f%nt este an/a&at n efortul acesta, de a ne ndrepta tot mai mult c"tre lumina cuno\tin$ei slavei lui 0umnezeu, de pe chipul lui *sus =ristos# Mul$i oameni s-au /%ndit ntr-un fel, \i au r"mas dezam"/i$i n /%ndirea lor# Ei s-au /%ndit c", pe m"sur" ce timpul trece, lucrurile vor fi mai u\oare, mai luminoase, \i mai aduc"toare de veselie# .otu\i, eu v"d c", pentru sfin$ii de pretutideni, din orice vreme,#lucrul acesta nu este vala1il, referitor la mpre&ur"rile \i situa$iile lor eAterioare# EAemplul nostru este *sraelul# ;%nd s-a mi\cat norul, s-au mi\cat \i ei# Borul i-a dus c"tre pustie# 0up" Mara, i-a dus c"tre Elam# 4colo se aflau dou"sprezece f%nt%ni cu ap", \i \aptezeci de palmieri# Ei au spus: 4leluia, am a&uns8 .otul era at%t de minunat# 0ar, dup" trei zile, norul s-a mutat napoi n de\ertul uscat# Be ntre1"m ce se nt%mpl", \i ne d"m seama c" 0umnezeu, n dra/ostea lui, nu e mul$umit p%n" ce inimile \i dorin$ele lor nu sunt curate# El nu ne va l"sa s" r"m%nem cu ntunericul n noi# 0umnezeu s-a ocupat de am"r"ciunea pe care au avut-o c%nd au ie\it din E/ipt# 4cum, El se va ocupa de atitudinile lor fa$" de ceea ce ei au
44

pre/"tit# 4poi, El le nf"$i\eaz" mana# .otu\i, dac" lucr"m su1 st"p%nirea 0uhului, vom putea spune cu toat" t"ria c", nl"untrul nostru, lumina cre\te din ce n ce mai mult# >unt situa$ii /rele, c%nd tre1uie s" mer/em prin de\ert, dup" ce am petrecut foarte pu$in timp acolo unde era apa# .recem prin de\ert, dar dac" suntem cu adev"rat n 0umnezeu, putem spune c" pe dinl"untru suntem n cre\tere# .oate acestea implic" anumite crize, sunt parte dintr-un proces al vie$ii spirituale care \i are punctul culminant la H"pire# ;%nd citim despre ;ortul 7nt%lnirii, sau despre templu, afl"m c" acolo se afla >heOinah, acea lumin", acea /lorie care le/a ;erul de p"m%nt ca o scar", vedem /loria lui 0umnezeu n locul preasf%nt# 9ocul preasf%nt reprezint" via$a l"untric" a 0omnului *sus, a 0uhului >"u, unde se afl" 0umnezeu, lumina din ;eruri, lumina a ceea ce 0umnezeu este n El# 0uhul lui *sus este cel mai sf%nt loc din ;asa >f%nt" a lui 0umnezeu,locul unde locuie\te lumina \i /loria# 4colo a spus 0umnezeu c" va avea p"rt"\ie cu poporul >"u prin reprezentarea lor# Este locul n care 0umnezeu are comuniune, unde 0umnezeu se face cunoscut! mai este denumit locul oracolului, locul vor1irii# Este locul mp"c"rii, tronul ndur"rii! toate acestea sunt n 0omnul *sus# ;uvintele n =ristos+ tre1uie scoase n eviden$", ntruc%t nu eAist" nici o comuniune cu 0umnezeu, nici o comuniune de la 0umnezeu, nici un mesa&, nici o nt%lnire cu 0umnezeu, dec%t n *sus =ristos# .re1uie s" repet mereu aceasta, pentru ca mesa&ul acesta s" fie receptat de 1iseric", dac" vrea s" mear/" nainte cu 0umnezeu \i s" fie ceea ce El vrea s" fie# 'mul natural nu poate sta n prezen$a acelei lumini, pentru c" aceasta ar nsemna moarte pentru el# 'mul firesc nu poate veni la lumin", \i nici nu poate intra n planul m"re$ al lui 0umnezeu! nu se poate /"si n casa plin" de /loria >a# ;%nd vor1im despre omul firesc, nu ne referim doar la omul nem%ntuit, adic" la omul care nu a venit niciodat" la 0omnul *sus =ristos# 4postolul @avel a tre1uit s" vor1easc" cu credincio\ii din ;orint n aceast" privin$"# Ei erau converti$i, dar, ca o mare parte din cre\tinismul de ast"zi, iu1eau n$elepciunea \i puterea lumii# 7n$elepciunea \i puterea lumii era pentru ei o mare atrac$ie# Ei aduceau omul natural s" fac" lucruri divine, de aceea apostolul le-a scris n lim1a&ul lor: 0ar omul firesc nu prime\te lucrurile 0uhului lui 0umnezeu### \i nici nu le poate n$ele/e+ (- ;orinteni 2:-4)# Cna din \tiin$ele cele mai noi este psiholo/ia# @siholo/ia are de a face cu mintea omului! este \tiin$a min$ii omului# @siholo/ul este foarte de\tept, foarte intelectual \i foarte 1ine instruit, toate sim$urile lui naturale sunt foarte dezvoltate# .otu\i, omul acesta este pe dinafar" c%nd este vor1a de cunoa\terea lucrurilor lui 0umnezeu# @entru ca psiholo/ul s" ai1" primele str"ful/er"ri ale cunoa\terii lui 0umnezeu, tre1uie s" ai1" loc o minune, pentru ca ochii or1i, care n-au v"zut niciodat", s" primeasc" vederea, adic" s" vin" lumina ca un ful/er al revela$iei# 4tunci se poate spune: )erice de tine### fiindc" nu carnea \i s%n/ele $i-a descoperit lucrul acesta, ci .at"l Meu care este n ceruri#+ (Matei -G:-2)# )iecare 1uc"$ic" de lumin" real", care este slava ultim", revelarea /loriei lui 0umnezeu, tre1uie s" fie n noi \i prin noi, a\a cum este n =ristos *sus# 4cest lucru se poate nt%mpla numai atunci c%nd omul natural este lep"dat, iar omul noua fost adus la fiin$" cu un set nou de facult"$i spirituale# @entru a cunoa\te natura divin", tre1uie s" fim n =ristos, \i tot ce urmeaz" este o chestiune de nv"$are a lui =ristos# ;um primim noi lumina vie$ii? .oat" lumina divin", toat" lumina adev"rat" este o lumin" vie# Bu este niciodat" o lumin" teoretic", nici una doctrinal"# .re1uie s" cunoa\tem acest lucru# ;um a&un/e via$a aceasta n noi, aceast" lumin" a vie$ii? 0omnul *sus spune c" tre1uie s" ai1" loc moartea, o moarte fa$" de ce suntem noi n noi n\ine, o moarte fa$" de o via$" desp"r$it" de El# Este criza unei identific"ri reale cu =ristos n moartea 9ui, nu pentru p"catele noastre, ci pentru noi n\ine# 'mul, \i nu p"catele lui sunt duse la cruce#
46

Moartea lui =ristos, a\a cum are loc n noi, distru/e via$a noastr" natural": tre1uie ca trupul acesta, supus putrezirii, s" se m1race n neputrezire###+ (* ;orinteni -6:6,)# 4cea neputrezire este /ermenul vie$ii divine din s"m%n$", care are via$a lui, transmis" de El# 0umnezeu nu va /lorifica umanitatea# 4cesta este modul n care tre1uie s" se desf"\oare procesul# (Matei 24:2,-2G) 4tunci dac" v" va spune cineva: *at", =ristosul este aici, sau acolo+ s" nu-l crede$i# ;"ci se vor scula =risto\i mincino\i! vor face semne mari \i minuni, p%n" acolo nc%t s" n\ele, dac" va fi cu putin$", chiar \i pe cei ale\i# *at", c" v-am spus mai dinainte# 0eci, dac" v" vor zice: *at"-9 n pustie+, s" nu v" duce$i acolo8 *at"-9 n od"i$e ascunse+, s" nu crede$i# 0iavolul este un n\el"tor, iar tot ce face este prin n\el"ciune# .otu\i, o mare parte din n\el"ciunea din aceste vremuri din urm" vine direct de la 0umnezeu# El spune acestei lumi: ;hiar dac" nu-9 vrei pe )iul Meu, $i voi da ce vrei# Mul$i oameni ascult" c%nd oamenii spun: *at" ce zice 0omnul###+, pentru c" asta vrea inima lor s" aud"# Mul$i predicatori spun: *at" ce zice 0omnul###+, dar ei au auzit un cuv%nt n\el"tor# 0ac" proorocul se va l"sa am"/it s" rosteasc" un cuv%nt, Eu, 0omnul, am am"/it pe proorocul acela (Ezechiel -4:<)# 0umnezeu a pre/"tit tot ce avem nevoie pentru a ncepe s" tr"im o via$" de evlavie# El a pre/"tit fiecare lucru de care avem nevoie pentru a deveni p"rta\i firii dumnezeie\ti# 0ar, dac" refuz firea lui 0umnezeu, voi primi firea lui >atan# El ne cheam" s" ne dep"rt"m de tot ce $ine de lumea aceasta# 3tim c" puterea s%n/elui lui *sus ne poate face al1i ca z"pada, dar 0umnezeu ne va pune la ncercare# El ne va scoate din E/ipt, pentru a ne ndrepta spre ;anaan# 0ar, nainte de a mer/e n ;anaan, ne va duce spre sud, \i ne va pune fa$" n fa$" cu pustia din inimile noastre# @etru a spus: @rea iu1i$ilor, nu v" mira$i de ncercarea de foc din mi&locul vostru, care a venit peste voi s" v" ncerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi###+ (- @etru 4:-2) >uferin$ele care vin asupra celui neprih"nit nu se datoreaz" faptului c" ei s-au ndep"rtat# Borul, 0uhul >f%nt, i-a adus n acest loc pentru ca 0umnezeu s" le dea pe fa$" lucrurile care i-ar fi putut desp"r$i de *sus =ristos# El vrea s" se ocupe de ceea ce am luat din E/ipt, de ceea ce este n inimile noastre# 9a intrarea n ceruri eAist" o cruce# .ot ce nu este =ristos tre1uie s" r"m%n" la cruce, pentru c" nu poate intra n cer# (*saia 60:-0, --) ;ine dintre voi se teme de 0omnul, ca s" asculte de /lasul ro1ului >"u8 ;ine um1l" n ntunerec \i n-are lumin", s" se ncread" n Bumele 0omnului, \i s" se 1izuie pe 0umnezeul lui8 *ar voi to$i, care aprinde$i focul, \i pune$i t"ciuni pe el, um1la$i n lumina focului vostru \i n t"ciunii pe care i-a$i aprins# 0in m%na mea vi se nt%mpl" aceste lucruri, ca s" z"ce$i n dureri#+ ;uv%ntul se 1izuie+ este cuv%ntul echivalent pentru su1stan$"# Evrei --:- spune: ;redin$a este o ncredere (su1stan$")###+ *sus este su1stan$a credin$ei# ;redin$a nseamn" a \ti, \i nu a /hici c" *sus este lumina# ;%nd 0umnezeu te aduce n punctul de a p"\i prin credin$", vei avea tot felul de su1stan$e pentru credin$", tot felul de spri&in# El te conduce pe c"r"ri de lumin"# ;ine dintre voi se teme de 0umnezeu? .eama de 0omnul, potrivit cu @rover1e D:-,, nseamn" ur%rea r"ului# ;uv%ntul lui 0umnezeu este o comoar"# Este n$elepciune# Be r%nduie\te priorit"$ile vie$ii, ne r%nduie\te ceea ce iu1im, \i este atot mistuitor# Bu ne las" nici o alt" op$iune# 0u-te la cuv%nt, caut" defini$ii, defini$iile lui 0umnezeu# *at", voi care v" teme$i de 0omnul+# ;e nseamn" a te teme de 0omnul? 7nseamn" a ur r"ul, a ur% privirea n/%mfat", mersul trufa\, a ur ceea ce ur"\te 0umnezeu, \i a iu1i ceea ce iu1e\te 0umnezeu# 0umnezeu dore\te un popor ncercat, iar dac" vrei altceva, pe l%n/" *sus, po$i fi si/ur c" 0umnezeu va n/"dui s" cape$i lucrul acela# Motiva$iile noastre fa$" de lucrurile pe care le-a pre/"tit El vor fi ncercate# 4titudinile cu care am ie\it din E/ipt vor fi prelucrate, p%n" ce nu va fi nici o ndoial" c" l dorim pe 0umnezeu \i nimic altceva# ;%teodat" um1l"m n ntunerec# 7ntunerecul este ncercarea, iar diavolul se va amesteca \i el n aceste ncerc"ri# 4sculta$i-m", am mers pe acest" cale ndea&uns ca s" \tiu c" el va veni prin oameni reli/io\i, predicatori \i superstaruri# El $i va spune: 0ac" ai fi cre\tin, nu ai avea aceast" pro1lem"+# El $i va cita din >criptur": .ot ce ve$i cere cu
4G

credin$", prin ru/"ciune, ve$i primi#+ (Matei 2-:22)# Bu tre1uie s"-i permi$i niciodat" diavolului s" te nve$e Fi1lia# ;uv%ntul 0omnului ne nva$" c" 0umnezeu l va pune la ncercare pe omul care se teme de El# ;rucea va croi un drum pentru poporul >"u N r"1darea lui =ristos, pentru dra/ostea lui =ristos# 9uca -4:22 spune: 3i oricine nu-\i poart" crucea, \i nu vine dup" Mine, nu poate fi ucenicul Meu#+ Ccenicul, vrea s" spun" El, este unul din cei nv"$a$i, unul din cei ce nva$" despre mine# .recerea prin aceste dificult"$i, oricare ar fi ele, zi de zi, este modul n care l nv"$ pe =ristos# Bu po$i cunoa\te niciodat" ceva, nu po$i \ti niciodat" ceva desp"r$it de crucea lui =ristos# ;rucea tre1uie s" cur"$easc" terenul vie$ii naturale# 0ac" 0umnezeu ar ridica aceast" povar" zi de zi, care este pentru noi eApresia crucii, nu ar fi 1ine# Boi ne ru/"m ca aceste lucruri s" fie luate de la noi, dar dac" ar fi luate, ar fi o tra/edie# 4vem nevoie de via$a lui =ristos, iar acea via$" este lumin"# 0in via$a lui iese lumin"# Bu eAist" nici o alt"lumin" divin" adev"rat", afar" de cea care vine din via$a >a# Moartea 9ui a f"cut n noi drum pentru via$a 9ui# M"sura de lumin" din noi, m"sura de slav" din noi, va fi m"sura lui =ristos, iar m"sura lui =ristos se va 1aza n ntre/ime pe locul pe care 0omnul l poate /"si pentru >ine n tine \i n mine# 0e aceea, tre1uie s" ne lu"m crucea n fiecare zi# Bu este nici o alt" solu$ie# Bumai n desf"\urarea zilnic" a vie$ii, n ncerc"ri, n necazuri, n fr"m%nt"rile vie$ii, putem fi pu\i fa$" n fa$" cu ceea ce nu este =ristos# *nima este n\el"toare# ;ine o poate cunoa\te? Bumai 0umnezeu# >in/urul mod n care 0umnezeu $i poate revela aceast" n\el"ciune este aduc%ndu-te ntr-un loc al ncerc"rii# 0e ce sufer" cei evlavio\i? .ot timpul $i se pune ntre1area aceasta# Fi1lia spune: 0ac" ne-am &udeca sin/uri, n-am fi &udeca$i#+ (* ;orinteni --:,-)# Bu te po$i &udeca pe tine dac" nu te cuno\ti# 7$i dai seama care este cea mai sla1" veri/" a unui lan$ numai c%nd tra/i de el# 0umnezeu $i se poate revela doar aduc%ndu-te n acest loc al ncerc"rii# @e m"sur" ce l l"s"m s" lucreze, iar aceste lucruri ne sunt revelate, dac" ne poc"im de ele \i le p"r"sim, vasul nostru se va l"r/i pentru via$a \i lumina 0omnului *sus =ristos# ;%nd te-ai n"scut din nou, 0uhul >f%nt a s"dit n tine s"m%n$a lui =ristos, care este ;uv%ntul lui 0umnezeu n receptaculul 0uhului t"u omenesc# @etru a spus c" noi nu suntem n"scu$i dintr-o s"m%n$" pieritoare, ci dintr-o s"m%n$" nepieritoare, prin cuv%ntul lui 0umnezeu, care tr"ie\te \i r"m%ne pe vecie# @avel a spus c" aceast" s"m%n$" este =ristos# 0eci, c%nd ne-am n"scut din nou, 0uhul >f%nt a s"dit s"m%n$a lui =ristos, ;uv%ntul lui 0umnezeu, n noi# tot ceea ce este =ristos, toat" frumuse$ea, /loria \i puterea lui =ristos se afl" n via$a acelei semin$e# ;e lucru minunat este n noi8 0uhul >f%nt eAist" ca revela$ie a lui =ristos n noi# @avel spune c" =ristos umple toate lucrurile, \i toate lucrurile sunt umplute de =ristos# 4ceasta nseamn" c" El va constitui totul, iar totul tre1uie s" fie eApresia min$ii lui 0umnezeu# Boi ne comport"m ntr-un anume fel pentru c" a\a am fost f"cu$i s" fim# 0ac" toat" crea$ia este f"cut" ca =ristos, ea se va comporta ca El# .oate lucrurile ce $in de aceast" ordine tre1uie $inute ntr-o rela$ie imediat" cu o persoan" vie# 0ac" ordinea devine ceva, \i nu cineva, atunci totul devine un sistem p"m%ntesc# 4cest lucru se nt%mpl" cu 1iserica, atunci c%nd faci din ea un lucru p"m%ntesc, c%nd o cristalizezi, ea de vine un sistem, o institu$ie, fiind astfel distrus" n ntre/ime# ;e este mp"r"$ia lui 0umnezeu? Este =ristos# 0ac" tr"ie\ti n =ristos, e\ti n mp"r"$ia lui 0umnezeu# ;e este sfin$irea? Bu este doar o doctrin"# Bu este deloc un lucru+, ci este =ristos# @avel a spus n - ;orinteni - \i ,0 c" =ristos a fost f"cut pentru noi r"scump"rare, sfin$ire \i n$elepciune# =ristos este sfin$ire# @ro1a1il c" nv"$"tura sfin$irii, prezentat" ca un lucru+, a adus pe mai mul$i cre\tini n dificultate dec%t orice alt" doctrin", f"c%nd din sfin$ire un lucru+, n loc s"-l p"streze pe =ristos ca sfin$irea noastr"# @entru ca lucrul acesta s" se nt%mple, avem nevoie de o serie nou" de facult"$i# 7ns"\i natura acestei \coli pretinde o schim1are c%t se poate de radical" n noi# Bu putem veni aici cu vreo speran$" de a-l nv"$a pe =ristos ntr-o m"sur" c%t de mic" p%n" ce nu ni s-a dat un nou set de
42

facult"$i# 7n 7mp"r"$ia lui 0umnezeu unele lucruri tre1uie o1$inute, cu care nu pot avea nici o le/"tur" n mod natural, cu care nu am nici o putere de comunicare# 0iviziunea este at%t de mare, c" dac" am fi adu\i, n starea noastr" natural", ntr-un loc n care vor1e\te 0uhul >f%nt, dac" 0uhul nu ar face o minune n noi, ni s-ar p"rea c" suntem n alt" lume# 7n pro1lema zdro1irii vie$ii sinelui suntem handicapa$i n mod natural# 0omnul *sus ne spune aici c" tre1uie s" a&un/em n locul unde este cerul deschis, unde locuie\te /loria lui 0umnezeu, unde te 1ucuri de ce nseamn" cu adev"rat Fetel# Fetel nseamn" s" vii la El \i s" r"m%i n El, Fetel- casa lui 0umnezeu# @entru a te 1ucura de 1un"tatea cerului \i a lui 0umnezeu, tre1uie s" a&un/i n stadiul n care via$a natural" a fost fr%nt" \i uscat"# :ia$a tr"it" potrivit sinelui mai poate fi denumit" via$a de /en *acov# 7n ceea ce l prive\te pe *sus, via$a sinelui nseamn" c" el este cel ce ac$ioneaz" \i vor1e\te, /%nde\te \i &udec", din sine nsu\i# 4ceasta este ceea ce a nsemnat \i pentru *sus# Bu tre1uie s" ne /%ndim la via$a sinelui ca la ceva putred care se vede# @entru a-l nv"$a pe =ristos, tre1uie numaidec%t ca natura lui *acov s" fie fr%nt"# 4\adar, acestea sunt lucrurile ce tre1uiesc f"cute pentru a fi un om nou# EApresia :e$i vedea cerurile deschise+ este un prospect nou pentru omul nou# Bimeni nu poate vedea 7mp"r"$ia lui 0umnezeu dac" nu este n"scut din nou# Bu poate# ;erul nu este deschis \i nu se poate deschide pentru el n afara minunii noii f"pturi# Este era 0uhului >f%nt, ntruc%t prin venirea 0uhului >f%nt, cerul deschis devine o realitate# ;rucea efectueaz" deschiderea cerului pentru noi, dar 0uhul >f%nt este cel ce face care lucreaz" n noi# 0in acest motiv, eu nu ezit s" spun c" 1iserica lui *sus =ristos este penticostal"# 0e aceea s-a n"scut 1iserica, pentru a fi un loca\ al 0uhului >f%nt# >untem n era 0uhului >f%nt, ceea ce nseamn" c" suntem n era cerului deschis# Bu poate fi altfel# >emnul unei vie$i ce are un/erea 0uhului >f%nt este c" n cuno\ti din ce n ce mai mult pe =ristos# Mai devreme sau mai t%rziu vei fi adus la o cunoa\tere vie, spiritual", a 0omnului# Bumai El personal, =ristos, a\a cum ne este revelat de c"tre 0uhul >f%nt, ne poate m%ntui, n cel mai /reu ceas# ;%nd 0uhul >f%nt vine, acesta este semnul vie$ii ce are un/erea# :ei vedea cerurile deschise, \i pe fiii lui 0umnezeu urc%ndu-se \i po/or%ndu-se pe fiul 'mului#+ Este un lucru cu mult mai vast dec%t *srael# @rive\te la fiul omului# E mai mare dec%t *srael! este un lucru interrasial! este universal! este pentru to$i oamenii care vor s" intre# .itlul de )iu al 'mului+ reprezint" pur \i simplu /%ndurile lui 0umnezeu cu privire la oameni, atunci c%nd vin la lumina vie$ii# ;%nd vechea via$" a lui *acov este lovit", \i noi a&un/em la loc lar/ n 0umnezeu, trecem printr-un proces continuu care duce la aceast" lumin" a vie$ii# ;um un vas este dus la loc lar/ c%nd se ocup" de tot ce nu este din 0umnezeu, tot a\a tre1uie s"-9 reprezent"m noi pe 0umnezeu aici \i acum, permi$%nd pur \i simplu 0uhului >f%nt s" fac" via$a lui *sus real" prin noi# 4cesta este scopul, \i ntre/ adev"rul \colii lui =ristos# 0ac" r"m%nem n =ristos, am fost pu\i acolo de o minune# Bi s-a poruncit s" r"m%nem# 4t%t timp c%t r"m%nem n =ristos, \i 0umnezeu ne vede n =ristos, n lumina lucr"rii des"v%r\ite a lui =ristos# EAist" multe lucruri ce tre1uie prelucrate n noi, dar 0umnezeu nu las" nici o trea1" neterminat"# 0ac" r"m%nem n s"m%n$a lui =ristos, avem tot de ce este nevoie# Be vom trezi c" suntem n asem"narea 9ui# 3i ce va fi, nu s-a ar"tat nc"# 0ar \tim c" atunci c%nd >e va ar"ta El, vom fi ca El! pentruc" 7l vom vedea a\a cum este#+

Seria 2: |coala lui Hristos Titlu: UN CER DESCHIS


4D

Lecia

=ristos este ntruchiparea vie \i personal" a personific"rii oric"rui adev"r# >copul 0omnului \i voin$a lui pentru noi nu este s" c"ut"m adev"rul n variatele lui aspecte, ci s" cunoa\tem persoana care este adev"rul# 0umnezeu va c"uta ntotdeauna s" aduc" o revela$ie proasp"t" a )iului >"u# 4m pus de mai multe ori accentul pe faptul c" toate lucrurile sunt n =ristos# Modul de lucru al 0uhului >f%nt este de a-l lua pe =ristos \i de a-9 deschide inimilor noastre: inimii tale, inimii mele, \i s" arate c" =ristos este o ordine cereasc"# 4cesta este scopul de a ar"ta c" =ristos este o ordine cereasc"# Epistolele nu sunt, prin ele nsele, o ordine cereasc", ci =ristos este acea ordine# =ristos este ordinea lui 0umnezeu# >" ne uit"m la Efeseni -: -0: ca s"-l duc" la ndeplinire la plinirea vremilor, spre a-3i uni iar"\i ntr-unul n =ristos, toate lucrurile: cele din ceruri, \i cele de pe p"m%nt#+ 4cum, pentru cei ce au vreo cuno\tin$" despre Fi1lie, este evident c" toat" >criptura se dezv"luie pe linia acestor patru /%nduri# @rimul /%nd este c" 0umnezeu este 0umnezeul ordinii# 4l doilea /%nd este c" >atan prin$ul lumii acesteia, aflat su1 &udecat"# 4l treilea /%nd este c" =ristos, n persoan" \i n cuv%nt, este ntruchiparea ordinii divine# 4l patrulea /%nd este c" 1iserica este vasul ales n care \i prin care acea ordine divin" tre1uie manifestat" \i administrat" n veacurile ce vor veni# >f%r\itul pre/"tit de 0umnezeu este slav", mai presus de haos, iar Fi1lia arat" pe lar/ c" /loria nu poate fi desp"r$it" de ordine# 'rdinea divin" este drumul spre /lorie# ;onfuzia, dimpotriv", duce la ru\ine# 4cesta este unul din marile su1iecte ale Fi1liei# Este de o importan$" vital" pentru tine \i pentru mine# >untem parte a unui mare ntre/# >untem chema$i prin harul lui 0umnezeu \i prin puterea suveran" a lui 0umnezeu s" fim parte a unui plan m"re$# ;eea ce este adev"rat cu privire la ntre/ este adev"rat \i cu privire la fiecare parte a lui# .u \i cu mine vom nv"$a, dac" nv"$"m ceva despre =ristos, c" noi n\ine suntem parte din ceea ce stric" acea ordine divin", \i c" harul, n cea mai ad%nc" \i mai m"rea$" interpretare a lui, are rolul de a face ordine n haosul acela# 3tii c" este a\a# ;%nd ai venit la =ristos \i ai fost n"scut din 0umnezeu, El $i-a dat o minte s"n"toas"# 7n acea via$" a intrat ordinea# 4\adar, harul are menirea de a aduce cerul n noi, \i pe noi n cer# :om afla c" sunt multe moduri diferite n care 0umnezeu ne va conforma cu chipul )iului >"u# 4cum putem vor1i nu numai de a ne conforma chipului unei persoane, ci de a ne conforma unei ordini divine# =ristos este ordinea lui 0umnezeu, ordinea ;erului# Bu \tiu cum cite\ti tu cele patru Evan/helii# @oate c" le cite\ti ca pe o relatare istoric" despre =ristos# Ki-a\ su/era s" le cite\ti cu /%ndul n minte c" n omul acesta, *sus =ristos, se afl" ntruchiparea unei alte ordini a lucrurilor, diferit" n constitu$ie, n comportament# 4ici cerul iese n eviden$"# ;erul are controlul# ' alt" lume este ntruchipat" aici# Ei nu sunt din lume, dup" cum nici eu nu sunt din lume+, a spus *sus# 0ac" vei citi Evan/helia cu aceste lucruri n minte, vei vedea c" El nu ac$ioneaz" \i nu vor1e\te ca oamenii acestei lumi, chiar ca cei mai n$elep$i dintre ei# El a primit totul din ceruri# 7n timp ce l nv"$"m pe =ristos, ne dep"rt"m tot mai mult de lumea aceasta, prin cuv%ntul \i via$a noastr"# Be /"sim ntr-un conflict din ce n ce mai mare cu acest" lume, \i nu putem fi ferici$i n ea# Ea devine din ce n ce mai mult ceea ce spune 0umnezeu c" este N o $ar" ndep"rtat"# 9ucrul acesta este vala1il pentru fiecare copil al lui 0umnezeu care cre\te# @ersonal, cred c" dac" am sta aici ndea&uns de mult, \i dac" am um1la cu 0umnezeu, ne-am da seama c" lumea aceasta este un loc n care este cu totul cu neputin$" s" tr"im o via$" spiritual"# @utem sta aici numai dac" ne vine n a&utor ;erul# =aide$i s" facem referire din nou la marele t"lm"citor al acestor lucruri, la apostolul @avel, care a avut o cuno\tin$" at%t de deplin" \i de eAact" a >cripturii, \i c"ruia i s-a dat cea mai m"rea$" revela$ie a lucrurilor cere\ti, n special ale lui =ristos# @entru @avel, cel mai important lucru
4<

era chiar restaurarea ordinii divine n acest univers# El a f"cut referire ntr-o declara$ie a lui, ntr-o parte din ea, la o dispensa$ie, adic" la o ordine, la un /uvern, la o st"p%nire N la plinirea vremilor, totul va fi nsumat n =ristos! lucrurile din ceruri \i cele de pe p"m%nt# (Efes# -:-0)# 4vem n fa$" o declara$ie eAtraordinar"# EAist" aici un cuv%nt aproape de ne/r"it n lim1a noastr"# 7n lim1a /reac", el are nu mai pu$in de nou"sprezece litere# Este un cuv%nt compus, care este tradus prin a uni+# 7n$elesul ori/inal este a aduce napoi la centru toate lucrurile+, a aduna tot ce era pierdut, a le centra \i a le concentra pe toate asupra lui =ristos# Mai nt%i de toate, este implicat faptul c", odat", n universul lui 0umnezeu eAista o ordine perfect"# J%ndi$i-v" la aceasta# 7n al doilea r%nd, acea ordine a fost pierdut"# 7n univers a avut loc o mare ruptur"# 7n al treilea r%nd, readunarea, recuperarea, restaurarea acelei ordini pierdute este n =ristos# ;redin$a pe aceasta se ntemeiaz"# @entru @avel, aceasta a fost nsemn"tatea lui =ristos# El tre1uia s" adune toate 1uc"$ile sf"r%mate ale vasului, p"r$ile universului haotic, pentru a repara pa/u1a, pentru a-l face o eAprimare frumoas" a ordinii cere\ti, cum a fost ea la nceput# .otul s-a f"cut 1uc"$i, \i, din punctul de vedere al lui 0umnezeu, se afl" ntr-o dezordine n/rozitoare# >unt lucruri care au fost distruse, ordinea divin" a fost cl"tinat", de aceea *sus =ristos a venit n aceast" lume# =ristos a ntuchipat, n persoana >a, ceea ce 0umnezeu urma s" recupereze n mod o1iectiv N el era armonia perfect"# ;%nd l vezi pe *sus, vezi ntr-un mod a1solut ordinea cerurilor, \i tot ce va fi n acea lume, \i ce va fi acest univers# El va duce la ndeplinire voia lui 0umnezeu# )ac"-se voia .a#+ Cneori folosim aceast" eApresie cu u\urin$", alteori cu seriozitate# Bu ne d"m seama ntotdeauna c" voia lui 0umnezeu este eApresia ordinii perfecte a lui 0umnezeu# *sus a um1lat pe acest p"m%nt n voia perfect" a lui 0umnezeu# ;ine dintre voi m" acuz" de p"cat?+ Bici un de/et nu a fost a$intit c"tre El# El a ntruchipat voia total" a lui 0umnezeu# 0"c" am \ti cum sunt f"cute lucrurile n ceruri, am vedea o asemenea armonie, un acord at%t de des"v%r\it, o a1sen$" total" a oric"rei confuzii8 @entru asta a venit *sus# Bumai prin cruce s-a putut ca El s" ia aceast" for$" teri1il" a distru/erii \i s" o zdro1easc" pe vecie# @entru a-9 n$ele/e \i a-9 cunoa\te pe =ristos tre1uie s" vezi c" El are le/"tur" cu lucrurile despre care vor1im acum, cu ordinea universal" a lui 0umnezeu n crea$ie# ;%nd El a um1lat pe acest p"m%nt, oamenii au v"zut voia lui 0umnezeu ntr-un mod a1solut, pentru c" n El se afla ordinea perfect" a lui 0umnezeu# El este s"m%n$a acelei ordini# 0ac" plantezi s"m%n$" de trandafir, nu te a\tep$i s" creasc" varz"# 0ac" plantezi 1um1ac, nu te a\tep$i s" creasc" porum1# )iecare lucru cre\te dup" soiul lui# 7n =ristos este implantat" ordinea lui 0umnezeu# :ia$a este n El, ordinea, sau forma, este n El# Batura tuturor acestor lucruri este n El# J%nde\te-te la asta# Mi&loacele lui 0umnezeu de a fi \i de a face lucrurile s" creasc" este printr-o s"m%n$" cu via$" n ea, fie c" este vor1a de o plant", de un animal, de un om, sau de ceva spiritual! nimic nu se schim1"# 9e/ea este c" toate sunt dup" soiul lor# 0ac" plantezi un trandafir, un trandafir cre\te# ;%nd vedem acea floare frumoas", \tim c" nimeni nu a pictat-o, nimeni nu a parfumat-o, ci a fost acolo# .otul a fost n s"m%n$", care a fost l"sat" s" se dezvolte#

Seria 2: |coala lui Hristos Titlu: )N"#~AREA SU* UN+ERE


Lecia
60

4m vor1it despre ce tre1uie s" nv"$"m, \i despre faptul c" aceasta se poate nt%mpla numai prin revela$ie# 4m a&uns la conceptul de nv"$are prin revela$ie# 3coala lui =ristos este o \coal" n care =ristos este m"rea$a lec$ie, iar 0uhul >f%nt este m"re$ul nv"$"tor# 0ac" l ai pe 0uhul >f%nt n tine, ai tot ce $i tre1uie pentru a nv"$a# 7n aceast" \coal", nv"$"tura nu este o1iectiv", ci su1iectiv"# Ea nu se refer" la lucruri, ci la a-9 face pe =ristos eAperien$a ta l"untric" de via$"# 4stfel, putem vedea c" putem nv"$a doar prin un/ere# >" trecem la n$elesul pe care l are un/erea# ;e nseamn" un/erea 0uhului >f%nt? ;eea ce vrem s" spunem prin asta nu este nimic mai mult dec%t c" 0uhul >f%nt \i ia locul de 0omn a1solut# 0umnezeu une\te cu El ceea ce un/e! asta nseamn" c" El devine 0omnul fiec"rui interes, al fiec"rei influen$e# 4ceasta este considerat" 0omnia ne mp"r$it" \i nerezervat" a 0uhului >f%nt# .otul vine su1 ea, de aceea 0omnul *sus s-a co1or%t la apele *ordanului, s" moar" \i s" fie n/ropat ca un prototip+, reprezent%nd locul omului# Fotezul 9ui a nsemnat c", din acel moment, nu mai era El cel ce \i /uverna via$a, n nici o privin$", n mplinirea voii lui 0umnezeu# Morm%ntul *ordanului a nsemnat punerea deoparte a fiec"rei 0omnii independente# El a tr"it conform acestei 9e/i# @rincipiul autorit"$ii a1solute a lui 0umnezeu este respectat cu a&utorul /uvern"rii \i domniei un/erii# *sus nu a nc"lcat niciodat" aceste principii# @rimul, \i cel mai proeminent lucru pe care l nv"$"m de la un/ere este c" nu putem face ceva diferit de ceea ce ne nva$" \i ne c"l"uze\te un/erea# 4tunci, un/erea ia totul din m%inile noastre# Cn/erea preia reputa$ia! preia scopul lui 0umnezeu# )iul nu poate face nimic de la >ine# :ede$i, eAist" o parte ne/ativ" a un/erii, n tim p ce partea pozitiv" poate fi nsumat" ntr-un sin/ur cuv%nt N numai .at"l# Cn lucru de prim" importan$", un lucru constant, este c" suntem nchi\i n 0omnia 0uhului lui 0umnezeu, a\a c", dac" El nu face ceva, nu se face nimic# ;e loc8 0ac" am putea m"car n$ele/e motivul pentru care suntem at%t de ineficien$i8 Boi nu-9 facem pe El 0omn a1solut, ceea ce nseamn" punerea deoparte a puterii naturale \i a vie$ii sinelui+# 4ceasta este o necesitate, ntruc%t un/erea poart" cu ea, n esen$", domnia a1solut" a 0uhului# 7n aceast" 3coal" a lui =ristos, n care o1iectivul lui 0umnezeu este =ristos, un/erea nseamn" c" n noi tre1uie s" locuiasc" =ristos ca 0omn, prin 0uhul >f%nt# 0in acest motiv tre1uie s" eAamin"m conceptul de 0omnie+ \i >upunere+# 0ac" vrem s" a&un/em la /loria deplin" \i ultim" a lui =ristos, atunci sin/urul mod prin care putem face aceasta este nv"$%nd c" /uvernarea spiritual", divin", \i cereasc", care este destinul >"u pentru sfin$i, se face prin supunere a1solut" fa$" de 0uhul >f%nt# Bu eAist" nici un alt mod# >upunerea nseamn" c" n toate lucrurile, El, =ristos, are nt%ietate# Boi prelu"m de la El toate valorile noastre# Bu vei avea parte de nici un 1eneficiu p%n" ce nu vei \ti ce este supunerea fa$" de =ristos# Fiserica nu i este supus" lui =ristos n sensul c" este reprimat", chiar dac" unii oameni ar vrea s" fie a\a# Boi nu suntem su1 c"lc"iul 9ui, ci suntem mai de/ra1" l%n/" El# ;e lucru minunat8 *deea 0omnului pentru 1iseric" este c" ea ar tre1ui s" ai1" primul loc, venind l%n/" 0omnul, \i l"s%ndu-* 9ui nt%ietate pentru toate lucrurile# 0omnia lui =ristos tre1uie s" ne a&ute s"-9 l"s"m pe El s" fie capul, pe deplin# @ro1lema este c", din zilele lui 4dam \i p%n" acum, omul nu dore\te plin"tatea altcuiva, dec%t a lui nsu\i# 4cest /%nd este n reli/ie, este n toate lucrurile# 'mul vrea s" ias" el n eviden$", \i nu altcineva# ;%nd 0umnezeu ne duce n pustie, lucru despre care am vor1it de&a, scopul 9ui este de a pune crucea ntr-o perspectiv" corect" n via$a noastr"# @rincipiul crucii tre1uie s" lucreze n noi, pentru ca =ristos s" ia chip n noi# Bumai la cruce sunt fr%nte carnea, sinele, \i dorin$ele omului# 0umnezeu ne arat" apa vie, \i o face disponi1il" prin credin$", la zorile n$ele/erii noastre# Boi vedem ce nu avem, iar sin/urul mod de a ie\i din aceast" stare nenorocit" este s" m1r"$i\"m crucea, spun%nd: da+ lui 0umnezeu n toate lucrurile# 4ceasta este 0omnia lui =ristos# Boi nu ne prote&"m reputa$ia, de asta se ocup" un/erea 0uhului >f%nt# ;um putem noi fi motiva$i s" ap"r"m o reputa$ie,
6-

c%nd El nu a crezut un lucru de apucat s" fie deopotriv" cu 0umnezeu, de aceea a luat asupra >a chip de om, a devenit slu&itor, \i a murit ca un 1lestem pe cruce# .re1uie s" m1r"$i\"m crucea cu tot ce reprezint" ea# .re1uie s" m1r"$i\"m n$elesul deplin al mor$ii fa$" de carne, pentru a putea eAperimenta nvierea fizic" \i moral" n timp ce suntem n trupul acesta# 0umnezeu l arat" pe )iul >"u n trupul acesta# 7n$ele/erea acestui lucru ne a&ut" s" ne d"m seama c" pustia are rolul de a ncerca, nu de a distru/e# 0iavolului i place s" i nve$e pe al$ii din Fi1lie, \i nu i este /reu s" /"seasc" predicatori care s"-l slu&easc"# 0e fiecare dat" c%nd apare vreo am"r"ciune, el va avea /ri&" s"-$i spun" c" nu e\ti m%ntuit# .re1uie s" \tim s"-i spunem: .aci din /ur", diavole8 Eu voi urma n continuare norul, 0uhul >f%nt#+ 0ac" nu faci a\a, te va convin/e c" te-ai r"t"cit# .re1uie s" n$ele/i c" pustia nu se afl" la o mie de Oilometri de-a lun/ul drumului, ci este chiar naintea ta# 0ac" p"c"tuie\ti, \i $i dai seama, tre1uie s" te poc"ie\ti \i s" tr"ie\ti din nou n ascultare# 0ac" um1li cu 0umnezeu, iar necazurile vin oricum diavolul $i va spune c" te-ai r"t"cit# Este un mincinos# ;opiii lui *srael de la Marea Moart" au crezut \i ei c" s-au r"t"cit# Marea Ho\ie era nainte, iar napoia lor era )araon# Ei nu se r"t"ciser", ci urmaser" norul# 0umnezeu i-a dus acolo pentru a-i ncerca# ;eea ce se nt%mpl" n via$a ta nu este ciudat! nu este la nt%mplare# Borul, 0uhul >f%nt te-a adus p%n" aici# 0ac" l urmezi din sinceritate pe 0umnezeu, 0umnezeu te-a adus n acest loc# 4cesta este modul lui 0umnezeu de a-$i da pe fa$" inima# *nima este n\el"toare, \i de desn"d"&duit de rea, cine o poate cunoa\te#+ Bumai 0umnezeu# 9ucrul cu care te confrun$i, necazul prin care treci n pustie este 0umnezeu! el te-a condus acolo# @entruc" numai n necazuri carnea se duce la cruce, \i =ristos tr"ie\te n tine# 0e aceea @avel poate spune: 4m fost r"sti/nit mpreun" cu =ristos, \i tr"iesc### (Jalateni 2:20)# >unt at%tea lucruri la care noi reac$ion"m a\a cum un mort nu ar reac$iona, iar 0umnezeu nu va l"sa lucrurile a\a# 4t%t timp c%t mai este un /ram de carne n tine \i n mine, El ni-l va da pe fa$"# El ne va conduce ntr-un loc, unde ceea ce \tie El va fi cunoscut \i de tine \i de mine# ;el neprih"nit va tr"i prin credin$"# 0ar, dac" l ascul$i pe diavol cum te nva$" Fi1lia, vei da napoi de pe c"ile 0omnului, f"r" a-$i da seama c" 0umnezeu te-a adus la aceast" eAperien$" pentru a-$i revela tot ce nu este din El# 7ncercarea focului+ se nte$e\te, \i transform" n lichid, pentru ca z/ura s" se ridice la suprafa$"# Bumai 0umnezeu poate da omului o inim" de piatr" sau o inim" de carne# Bumai 0umnezeu poate schim1a pata unui leopard, sau ad"u/a un cot la statura omului# Cn prieten al meu, predicator, mi-a povestit urm"toarea eAperien$"# El a spus: 0oamne, este vina ta c" sunt a\a# 4m stri/at la tine n le/"tur" cu asta, Ki-am cerut putere# .u e\ti sin/urul care po$i face ceva pentru mine# 4cum, 0oamne, de ce nu m" schim1i? 0e ce nu-mi dai o inim" pe placul t"u?+ 0umnezeu i-a r"spuns cu cuvintele acestea: .u e\ti pastorul acestei 1iserici, \i nc" nu-$i pot da t"rie n acest domeniu# 7i iu1esc prea mult pe oamenii ace\tia# Cit"-te la via$a ta# 7n fiecare domeniu n care e\ti puternic, ai lovit n capul oilor, \i ele pleac" ns%n/erate din 1iseric"# 0ar, n fiecare domeniu n care te lup$i, le slu&e\ti cu ndurare# 9e ar"$i compasiune, iar oamenii cresc \i sunt vindeca$i# Bu te pot nt"ri, pentruc" e\ti plin de m%ndrie, \i nu te voi nt"ri p%n" nu vei nv"$a s" spui adev"rul n dra/oste#+ ;e adev"r8 )iecare din noi tre1uie s" aud" aceasta# ' mare parte din ceea ce li se nt%mpl" cre\tinilor maturi n ziua de ast"zi se datoreaz" faptului c", cu puterea pe care o ai, ntorci oameni de la 0umnezeu# Bu e\ti nt"rit pentru a-$i etala t"ria# ."ria tre1uie s" slu&easc" sl"1iciunii# ."ria care nu slu&e\te sl"1iciunii devine sl"1iciune# Bic"ieri nu este mai adev"rat lucrul acesta dec%t n casa lui 0umnezeu# ;re\tinii puternici, care \i etaleaz" t"ria, i descura&eaz" pe cre\tinii mai sla1i# Ei nu \tiu cum s" o1$in" t"ria# Este nevoie de mai mult" umilin$", \i 0umnezeu \tie cum s" fac" s" apar" umilin$a# 3i cel neprih"nit va tr"i prin credin$"! dar dac" d" napoi, sufletul Meu nu /"se\te pl"cere n el#+ (Evrei -0:,D)# 0ac" ascul$i de ce $i spune vr"&ma\ul despre Fi1lie, vei da napoi n fa$a lui 0umnezeu, iar aceasta nseamn" c" te vei da napoi de pe calea neprih"nirii#
62

4m auzit un predicator la radio, care citea o scrisoare de la un ascult"tor# @ersoana care a scris scrisoarea spunea: 4m trecut printr-un mare necaz# ;red c" 0umnezeu l-a folosit pentru a m" nv"$a ceva#+ @redicatorul s-a sup"rat foarte tare, \i a spus: 0umnezeu nu permite s" ai pro1leme n via$"# 4 fost diavolul#+ 0ac" l ascul$i pe diavol cum te nva$" Fi1lia, vei da napoi# ;%nd diavolul nva$" Fi1lia, o va cita verset cu verset, a\a cum a f"cut \i cu *sus, de aceea nu tre1uie s"-i d"m nici un loc# ;rucea este sin/ura 1az" a harului lui 0umnezeu ar"tat fa$" de mine, pentru c" prin cruce, 0umnezeu se poate uita la mine ca la o persoan" responsa1il", al c"rui spirit este viu fa$" de 0umnezeu, care poate primi, crede \i um1la n adev"r# Bu mai sunt o persoan" care aduce o scuz" dup" alta# 4m r"spunderea de a reac$iona la lumina pe care mi-o d" 0umnezeu, iar dac" o refuz, voi um1la n ntunerec# 0ac" refuz revela$ia lui 0umnezeu, \i o nlocuiesc cu o lumin" f"cut" de mine, dup" priceperea pe care o am eu, voi fi cople\it de m%hnire, \i nu va fi nici o eAcep$ie pentru mine# .o$i, nu conteaz" cine sunt ei, ncearc" ;uv%ntul lui 0umnezeu \i \i dau seama c" este adev"rat, ntr-un fel sau altul# Faza harului lui 0umnezeu pentru mine n aceast" c"l"torie prin pustie este crucea# 0e aceea, c%nd stri/ n am"r"ciunea mea, El m" trimite la vechea cruce# 0ar dac", atunci c%nd sunt n dificultate, m" ntorc, nu am nici o n"de&de, pentru c" 1aza harului lui 0umnezeu este crucea, iar 1aza &udec"$ii lui 0umnezeu este crucea# @salmul <6 spune: :eni$i s" c%nt"m cu veselie 0omnului, \i s" stri/"m de 1ucurie c"tre >t%nca m%ntuirii noastre# >" mer/em naintea 9ui cu laude, s" facem s" r"sune c%ntece n cinstea 9ui8 ;"ci 0omnul este un 0umnezeu mare, este un 7mp"rat mare mai pesus de to$i dumnezeii# El $ine n m%n" ad%ncimile p"m%ntului, \i v%rfurile mun$ilor sunt ale 9ui# 4 9ui este marea, El a f"cuto, \i m%inile 9ui au ntocmit uscatul: veni$i s" ne nchin"m \i s" ne smerim, s" ne plec"m /enunchiul naintea 0omnului, )"c"torului nostru8 ;"ci El este 0umnezeul nostru, \i noi suntem poporul p"\unei 9ui, turma, pe care o pov"$uie\te m%na 9ui### '8 de a$i asculta azi /lasul 9ui8 N Bu v" mpietri$i inima, ca la Meri1a, ca n ziua dela Masa, n pustie, unde p"rin$ii vo\tri M-au ispitit, \i M-au ncercat, m"car c" v"zuser" lucr"rile Mele#+ Bu vreau s" crezi c" 0umnezeu este un 0umnezeu mare, r"u \i m%nios, care st" undeva sus \i caut" necazuri# El este un 0umnezeu cu o inim" plin" de dor pentru ca tu s" intri n tot ce a pre/"tit El pentru tine# El aude c%nt"rile /oale# El aude tot ce este memorat! toate acestea nu vin din inim"# El intr" n mi&locul acestor lucruri, cu inima plin" de dor a unui .at" care vrea s" te aduc" la plin"tatea naturii >ale# El, 0umnezeu, a f"cut s" fie cu putin$" pentru noi s" fim p"rta\i ai naturii >ale# Bu pot n$ele/e lucrul acesta, dar El a f"cut-o# 0uhul >f%nt ne ia p"m%ntul de su1 picioare \i spune: este plin"tatea 9ui N nu carnea, plin"tatea 9ui# 7n aceast" prim" lec$ie n 3coala lui =ristos, 0uhul >f%nt face diferen$a dintre =ristos \i noi# ;ite\te Evan/helia dup" *oan cu un sin/ur /%nd n minte# ;%t de diferit este =ristos de al$i oameni, chiar \i de ucenicii 9ui8 E totat diferit8 4cest" diferen$" este afimat" n mod repetat# *oan D: 2,: :oi sunte$i de &os! eu sunt de sus#+ 0iferen$a aceasta duce la confrunt"ri, confrunt"ri de /%ndire, ntruc%t noi nu vedem lucrurile a\a cum le vede El, confrunt"ri ale realit"$ilor, ale min$ilor, ale ideilor, ale valorilor# .oate acestea se nt%mpl" pentru c" El este diferit, cu totul diferit de noi# 4\adar, c%nd se nt%mpl" aceste confrunt"ri de valori, aceste confrunt"ri de idei, n$ele/ c" se nt%mpl" datorit" acestor diferen$e# @rima lec$ie pe care o vom nv"$a de la 0uhul >f%nt este c" ntre =ristos \i noi eAist" o mare diferen$"# El este un lucru, iar eu \i cu tine suntem altul# Bu putem fi niciodat" si/uri c" suntem de partea corect", dac" nu i supunem totul lui =ristos# 0in acest motiv ru/"ciunea tre1uie s" ocupe un loc at%t de important n via$a copilului lui 0umnezeu# :ia$a de ru/"ciune a 0omnului *sus este pro1lema cea mai mare cu care ne putem confrunta# El este =ristos, este )iul lui 0umnezeu, \i este su1 un/ere# Bu are p"cat, \i totu\i \i petrece toat" noaptea n ru/"ciune, dup" o lun/" zi de munc"# 0e ce tre1uie s" se roa/e? Bu \tiu dac" aceasta a fost vreodat" o pro1lem" pentru tine# @e mine m-a tul1urat c%nd mi-am dat seama de lucrul acesta#
6,

El a tre1uit s" se roa/e, pentru c" la munc" erau \i alte influen$e# Erau \i alte lucruri pentru care era nevoie de considera$ie, de un r"spuns, \i de ascultare# El tre1uia s" armonizeze aceste lucruri cu un/erea, n armonie cu 0uhul su1 a c"rui /uvernare s-a pus# El nu poate decide nimic de unul sin/ur# Boi avem toate aceste lucruri n natura noastr", care se lupt" cu violen$" mpotriva lui 0umnezeu, mpotriva min$ii lui 0umnezeu, mpotriva voin$ei lui 0umnezeu# ;u c%t mai mult este necesar pentru noi s" avem o via$" de ru/"ciune prin care 0uhului >f%nt i se d" ocazia de a ne $ine pe c"rarea dreapt"# 4\adar, dac" este vreun lucru pe care copilul lui 0umnezeu l va nv"$a su1 0omnia 0uhului >f%nt, acela este c%t de diferi$i suntem de =ristos# 4cum, n aceast" dispensa$ie, dac" suntem cu adev"rat copii ai lui 0umnezeu, ;el cu totul diferit este nu este doar o1iectiv, ci este n noi, \i chiar asta nseamn" a fi conform chipului 9ui# 9ucrul acesta tre1uie dezvoltat# >fin$irea este deci o via$" ce nlocuie\te alt" via$"# Ei au \tiu prin chiar le/ea vie$ii unde era 0omnul# Ei au \tiut, prin aceea\i le/e, n ce este 0omnul, \i ce caut" El# *ar dac" tu \tii unde este 0omnul, n ce este El, \i ce caut" El, po$i um1la cu El# .ot ce este necesar pentru realizarea scopurilor lui 0umnezeu se afl" n via$a aceasta, iar, pe m"sur" ce um1l"m n via$", aceasta este o realitate# :ia$a+ este n mod poten$ial sume tuturor scopurilor divine# ;re\tinismul nu este o reli/ie, ;re\tinismul este via$"# 0umnezeu vrea s" ne conformeze chipului 9ui# *sus este adev"rul, adev"rul este via$a# 4\adar, 0umnezeu lucreaz" cu tine n aceast" \coal", nu numai pentru ca tu s" pleci de aici cu un caiet plin de noti$e, ci pentru a deveni adev"r! nu numai s" cuno\ti adev"rul, ci s" devii adev"r# 4ceasta este partea cea mai important" a Evan/heliei - nv"$area prin un/ere, sf"r%marea vechii naturi, um1larea n via$"# )"c%nd acestea, vom \ti unde este El, ce vrea, \i ce caut"#

Seria 2: |coala lui Hristos Titlu: PRINCIPIUL SEMIN~EI


Lecia -

;itim din Jeneza -: ----2: 4poi 0umnezeu a zis: >" dea p"m%ntul verdea$", iar1" cu s"m%n$", pomi roditori, care s" fac" rod dup" soiul lor \i care s" ai1" n ei s"m%n$a lor pe p"m%nt#+ 3i a\a a fost# @"m%ntul a dat verdea$", iar1" cu s"m%n$" dup" soiul ei, \i pomi care fac rod \i care \i au s"m%n$a n ei, dup" soiul lor# 0umnezeu a v"zut c" lucrul acesta era 1un#+ 4ceast" ntrea/" serie de lec$ii s-a nv%rtit n &urul acestui lucru, iar noi suntem predestina$i s" ne conform"m ima/inii lui =ristos# 0umnezeu nu ncepe p%n" ce nu a terminat# Boi, cei care suntem n"scu$i n 0umnezeu, care am fost n"scu$i din nou prin s"m%n$a nepieritoare a lui =ristos, am fost pu\i n =ristos, \i ni s-a poruncit s" r"m%nem n El# )"c%nd aceasta, procesul acesta continu", \i : +ce vom fi, nu s-a ar"tat nc"# 0ar \tim c" atunci c%nd >e va ar"ta El, vom fi ca El! pentruc" 7l vom vedea a\a cum este#+ (* *oan ,:2), dac" r"m%nem n =ristos# ;onformarea cu =ristos este pro/resiv"# :or1ind despre om, 0umnezeu spune: L9-ai f"cut cu pu$in mai pe &os dec%t 0umnezeu, \i l-ai ncununat cu slav" \i cu cinste# *-ai dat st"p%nire peste lucrurile m%inilor .ale, toate le-ai pus su1 picioarele lui#+ (@salmii D:6,G)# @avel l citeaz" pe 0avid, n Evrei 2:D,<: ### .otu\i, acu, nc" nu vedem c" toate i sunt supuse# 0ar### pe *sus, l vedem###+ Boi nu am terminat schim1area# @rocesul complet al conform"rii cu chipul nu a avut loc# .otu\i, l vedem pe *sus, \i toate lucrurile sunt su1 picioarele 9ui# ;%nd ne trezim n asem"narea 9ui, dup" chipul 9ui, toate lucrurile vor fi su1 picioarele noastre# 4\adar, conformitate cu =ristos este pro/resiv", \i este modul lui 0umnezeu de a ne aduce la slav"# 4postolul @avel a spus, n ** ;orinteni ,:-D: Boi to$i privim cu fa$a descoperit", ca ntr-o o/lind",
64

slava 0omnului, \i suntem schim1a$i n acela\i chip al 9ui, din slav" n slav", prin 0uhul 0omnului###+ 4\ vrea s" spun din nou c" modul n care 0umnezeu aduce n eAisten$" \i face s" creasc" este printr-o s"m%n$", care are via$" n ea# 9e/ea seceri\ului este ### dup" soiul lor#+ 0ac" plantezi porum1, prime\ti porum1# :ia$a oric"rui or/anism st" n s"m%n$", \i toate posi1ilit"$ile vie$ii sunt acolo# ;e minunat8 .oat" culoarea, frumuse$ea, simetria, sunt n acea via$"# >" zicem c" te ui$i la un trandafir# Bimeni nu a tre1uit s" o vopseasc", sau s" o parfumeze# .ot ce vezi tu la el, mireasma pe care o miro\i, a venit din via$a acelei semin$e mici# @rincipiul semin$ei este adev"rat cu privire la toate formele de via$", la plante, animale, fie ele oameni sau fiin$e spirituale# @etru a scris despre fiin$e spirituale# )iindc" a$i fost n"scu$i din nou nu dintr-o s"m%n$", care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin ;uv%ntul lui 0umnezeu, care este viu \i care r"m%ne n veac#+ (- @etru -:2,)# @avel a spus c" acea s"m%n$" era =ristos# ;redinciosul se na\te din s"m%n$a lui =ristos# 9a na\terea din nou, 0uhul >f%nt planteaz" s"m%n$a lui =ristos# 4ceea\i minune care s-a nt%mplat cu )ecioara Maria se nt%mpl" cu fiecare f"ptur"# 0uhul >f%nt a um1rit-o pe fecioar", \i a plantat s"m%n$a lui =ristos, ;uv%ntul lui 0umnezeu, n p%ntelece ei# 4stfel s-a n"scut =ristos# 4ceea\i minune s-a nt%mplat c%nd noi am fost n"scu$i din 0umnezeu# 4cela\i 0uh >f%nt a luat aceea\i s"m%n$" a lui =ristos, ;uv%ntul lui 0umnezeu, pe care a plantat-o n duhul nostru omenesc, \i astfel s-a n"scut o nou" f"ptur"# =ristos a fost primul n"scut dintr-o nou" ras"# El a fost \i om \i 0umnezeu# )oarte mult 0umnezeu \i foarte mult om# Eu nu sunt 0umnezeu, dar sunt om, o nou" f"ptur", a\a cum *sus este om# .oat" frumuse$ea \i puterea lui =ristos se afl" n acea s"m%n$"# ;%nd m-am n"scut din nou din acea s"m%n$" care nu putreze\te, tot ce a fost =ristos ca om s-a aflat n acea s"m%n$"# ;%nd =ristos este s"dit nl"untru, ncepe conflictul, carnea mpotriva 0uhului, \i via$a pe care o dezvolt"m este ceea ce devenim# 0ac" um1l"m n 0uhul, suntem schim1a$i dup" chipul lui =ristos# 0ac" um1l"m potrivit firii p"m%nte\ti, suntem plini de lucr"rile ei# @avel a scris: ;"ci firea p"m%nteasc" pofte\te mpotriva 0uhului, \i 0uhul mpotriva firii p"m%nte\ti: sunt lucruri potrivnice unele altora, a\a c" nu pute$i face tot ce voi$i#+ (Jalateni 6:-2)# ;onformitatea cu =ristos este realizat" prin nlocuirea vechii vie$i cu via$a nou"# ;el ce se na\te din nou devine o nou" persoan", a\a cum s-a nt%mplat cu *sus ca om# ;re\terea noului realizeaz" moartea vechiului# Bu po$i r"sti/ni eul+ tot cu eul+# :ia$a veche poate fi 1iruit" doar odat" cu cre\terea 0uhului# 7n timpul iernii, toate frunzele sunt c"zute la p"m%nt# @e cren/i r"m%n doar ni\te frunze vechi# 0ac" te vei duce n p"dure, nu i vei auzi pe acei pomi /oi c%rtind \i pl%n/%ndu-se, plini de autocomp"timire, despre cum se vor m1r"ca ei# Ei \tiu c" prim"vara, c%nd vine noua via$", cele vechi sunt date la o parte, \i vin cele noi, care le vor nlocui# 4\a este \i via$a cre\tin"# Este o nlocuire a vechiului cu noul# Boua via$" este n mine# @e m"sur" ce o hr"nesc cu cuv%ntul lui 0umnezeu, o ud cu ru/"ciune, cre\terea noului nlocuie\te vechiul# .oat" frumuse$ea \i puterea vie$ii cre\tine este un produs al cre\terii vie$ii lui =ristos nl"untrul meu# :ia$a lui =ristos este n s"m%n$", n ;uv%ntul lui 0umnezeu# .ot ce a f"cut 0umnezeu a fost 1un la nceput, \i orice se nt%mpl" tre1uie s" ne nve$e pe noi, f"pturile noi, valorile \i lucr"rile spirituale# Metamorfoza fluturelui ne nva$" marele adev"r al tranzi$iei# @recum viermele de m"tase tre1uie s"-\i $ese /o/oa\a \i s" se supun" acelei forme de via$", pentru a se trezi ntr-o nou" ordine, tot a\a tre1uie omul s" treac" dintr-o ordine ntr-alta, s" fie constituit din nou, cu facult"$i \i capacit"$i potrivite noii ordini# @osi1ilit"$ile unei noi ordini eAist" \i acolo, \n stadiul inferior, dar, pentru a a&un/e la stadiul pentru care a fost creat, tre1uie s" treac" de acest stadiu, s" urce# :echea via$" tre1uie s" moar"# Este dureros, dar nu eAist" nici o alt" solu$ie# .re1uie s" treac" de la stadiul de larv" la cel de pup", pentru a deveni acea f"ptur" cu aripi at%t de frumoase, pe care a f"cut-o 0umnezeu# Este dureros, pentru c" tre1uie s" treac" prin toate stadiile# 7mi amintesc c", pe c%nd eram t%n"r, vedeam coconii pe
66

copaci, i dezlipeam \i i rupeam, \i din ei ie\ea o pat" de via$"# 0istru/eam astfel posi1ilit"$ile ca acea via$" s" devin" acel lucru frumos creat de 0umnezeu# 9a fel tre1uie \i ca via$a cre\tin" s" treac" prin toate stadiile# .re1uie s" treac" de stadiul de larv" (copila\)# @entru a fi eficient", pentru a fi atractiv", pentru a avea putere, tre1uie s" treac" de la stadiul de copila\ la chipul lui *sus =ristos# isus a zis: 3i dup" ce voi fi n"l$at de pe p"m%nt, voi atra/e la Mine pe to$i oamenii#+ (*oan -2:,2)# 9umea tre1uie s"-9 vad" pe =ristos# Boi tre1uie, ca fluturele, s" trecem de la vechea via$" la cea nou"# :ia$a nou" este m"rturia noastr"# Hoada vie$ii noi este dra/ostea# Hoada este un proces natural al vie$ii# 9upta care se d" nu este pentru dra/oste, pentru credin$", pentru r"1dare# 9upta este pentru a ie\i din cocon, din carne, pentru ca via$a lui =ristos s" poat" fi v"zut"# 4ceasta este lupta# Bu este o lupt" pentru a avea credin$"! via$a nou" are credin$"# >copul luptei este de a ie\i din carne \i a intra n via$a nou" a 0uhului# >fin$irea \i educa$ia spiritual" sunt una# Evrei -2:--, spune: 3i noi, dar, fiindc" suntem ncon&ura$i de un nor a\a de mare de martori, s" d"m la o parte orice piedic", \i p"catul care ne nf"\oar" a\a de lesne, \i s" aler/"m cu st"ruin$" n aler/area care ne st" nainte# >" ne uit"m $int" la ;"petenia \i 0es"v%r\irea credin$ei noastre, adic" la *sus, care, pentru 1ucuria care-* era pus" nainte, a suferit crucea, a dispre$uit ru\inea, \i \ade la dreapta scaunului de domnie al lui 0umnezeu# Cita$i-v" dar cu luare aminte la ;el ce a suferit din partea p"c"to\ilor o mpotrivire a\a de mare fa$" de >ine, pentruca nu cumva s" v" pierde$i inima, \i s" c"de$i de o1oseal" n sufletele voastre#+ :or1im despre principiul semin$ei# 4ceasta este cheia tuturor lucrurilor pe care ncerc"m s" vi le prezent"m# 7naintarea educa$iei \i sfin$irii este marcat" de un lucru: cre\terea 0uhului# ;%nd 0uhul este nviorat prima dat", a1ia \i poate ar"ta eAisten$a# Este departe de posi1ilitatea de a ar"ta st"p%nire asupra c"rnii# 7naintarea sfin$irii este caracterizat" de cre\tere spiritual", nu de re/uli# 7n timpul cre\terii spirituale, 0uhul ncepe s"-\i sus$in" suprema$ia, pentru a sili via$a fizic" \i animal" s"-\i cunoasc" limitele, \i s" asculte de 0umnezeu# ;u c%t sfin$irea nainteaz" mai mult, cu at%t se vede mai mult" inteli/en$" spiritual", putere \i via$"# Hezultatul final este conformarea cu chipul lui =ristos# 4ceast" educare \i sfin$ire nu este un rezultat al um1l"rii potrivit c"rnii, ci al um1l"rii potrivit 0uhului# ' astfel de um1lare ntotdeauna te ndep"rteaz" de starea de om firesc, de starea de copila\# 7n acest proces vor fi crize, marcate de eAperien$e eAtraordinare, dar nici o astfel de criz" nu este final"# )iecare tre1uie s" ai1" aceste eAperien$e, care duc la o mai mare plin"tate# Este fatal s" raportezi totul la o sin/ur" criz"! nu eAist" scurt"turi pentru aceasta# Eli1erarea de acest trup de moarte este uniune cu =ristos n moartea 9ui# :echiul om tre1uie s" moar"# :ictoria asupra st"rii dec"zute produs" de c"dere este trecere dintr-o stare ntr-alta, de la firesc la spiritual, n mod pro/resiv# Ba\terea din nou aduce o fiin$" >piritual"+ care nu poate p"c"tui# 'mul acesta tre1uie s" nlocuiasc" vechiul om, care cunoa\te doar p"catul# Eli1erarea de moarte, os%ndire, 1oal", fric", frustrare \i necredin$" are loc prin cre\terea 0uhului, prin via$a semin$ei lui =ristos# 4stfel, solu$ia este conformarea cu =ristos# @rive\te-9, lui nu i-a fost niciodat" team", nu a fost 1olnav, /r"1it, sau plin de ndoieli# ;re\terea spiritual" nseamn" a fi ca El# 4ceasta este ntrea/a lucrare a 0uhului >f%nt, dezvoltarea unei vie$i a lui =ristos n f"ptura nou"# .re1uie s" n$ele/em c" fiecare 1"r1at \i fiecare femeie n"scu$i din 0umnezeu au n ei aceste dou" naturi, cea veche \i cea nou"# 7n cele din urm", vom asemenea naturii pe care o hr"nim# .re1uie s" n$ele/em acest adev"r# 0ac" ne /%ndim la lucrurile c"rnii, vom deveni carne# 0ar, dac" ne /%ndim la lucrurile 0uhului, vom deveni spirituali! vom cre\te din punct de vedere spiritual# .re1uie s" n$ele/em c", dac" ne-am n"scut din 0uhul lui 0umnezeu, tot ce tre1uie s" trezim la via$" din chipul )iului lui 0umnezeu este n noi# @e m"sur" ce permitem acestei vie$i a lui =ristos s" se dezvolte, pe m"sur" ce um1l"m n 0uhul, \i nu mplinim poftele \i dorin$ele c"rnii, suntem conforma$i n mod pro/resiv chipului lui =ristos# ;a urmare, puterea va veni n via$a noastr"# *sus a
6G

zis: .oat" puterea mi-a fost dat" n cer \i pe p"m%nt#+ (Matei 2D:-D)# .oat" puterea i-a fost dat" lui =ristos, ceea ce nseamn" c" nu eAist" putere pentru mine \i pentru tine personal, ci toat" puterea i sa dat lui =ristos# 4\adar, puterea poate veni la mine doar pe m"sur" ce eu naintez n procesul de sfin$ire, conform%ndu-m" chipului lui =ristos# Este n natura cre\tinului s" acumuleze puterea \i 1o/"$ie, pe m"sur" ce nainteaz" spre chipul lui =ristos# 4ceasta este ns"\i natura acestei eAperien$e# Ea este acolo, la nceput, \i are nevoie doar s" fie dezvoltat"# Boua f"ptur" care a fost adus" la fiin$" \i 1otezat" n 0uhul >f%nt, dup" ce a fost n"scut" din nou, dup" ce a fost plantat" n ea s"m%n$a lui =ristos, tre1uie acum s" fie c"l"uzit" de 0uhul# ;onducerea 0uhului >f%nt nseamn" pur \i simplu a nv"$a unde este 0umnezeu, ce face El, ce vrea, \i nseamn" a um1la cu El# @e m"sur" ce naint"m n um1larea n 0uhul, via$a lui =ristos se dezvolt" continuu, indiferent de ce vedem sau nu vedem noi# 0ac" r"m%nem n =ristos, aceast" cre\tere n chipul 9ui are loc tot timpul# 4\adar, mi&locul lui 0umnezeu pus la dispozi$ia noastr" pentru a cre\te este chiar n s"m%n$a care are via$a lui 0umnezeu n ea# Boi suntem n"scu$i din nou nu dintr-o s"m%n$" pieritoare, de aceea avem acum o ale/ere, \i via$a noastr" spiritual" este /uvernat" de ale/erile pe care le facem# 7n fiecare zi n care um1lu cu 0umnezeu m" confrunt cu ispite \i ncerc"ri, \i tre1uie s" fac o ale/ere# 4le/erea este ntotdeauna ntre a r"m%ne n =ristos sau a r"m%ne n mine# 0ac" ale/ s" stau ntotdeauna n =ristos, atunci procesul conform"rii cu chipul >"u este mereu n pro/res n via$a mea# 0ac" n$ele/ aceasta prin credin$" \i um1lu n ascultare, m" voi /"si din ce n ce mai mult ntr-o pozi$ie de putere \i de victorie# .oat" necredin$a este un produs al vechii naturi# *oan a spus de dou" ori: 'ricine este n"scut din 0umnezeu nu p"c"tuie\te#+ (-*oan ,:<)# :echea natur" poate doar p"c"tui# 9ucrul acesta i l-a spus \i *sus omului care avea fiul lunatic# Ccenicii nu l-au putut scoate pe diavol din 1"iat, dar, c%nd a venit *sus, El l-a scos# Ccenicii au ntre1at: Boi de ce n-am putut s"-l scoatem?+ Ei f"cuser" acest lucru de multe ori nainte# El a r"spuns, n Matei -2:20: 0in pricina pu$inei voastre credin$e###+ *ar apoi El a zis: 4cest soi de draci nu iese afar" dec%t cu ru/"ciune \i cu post#+ ;eea ce a vrut s" spun" a fost c" atunci c%nd te ro/i \i poste\ti te ocupi de necredin$a ta, pentru c", atunci c%nd poste\ti, te ocupi de vechea ta natur"# .e dez1raci de omul cel vechi# ;%nd te ro/i, omul nou se nal$"# 4cesta este modul lui 0umnezeu de a 1irui necredin$a# 4cesta este modul n care ne conform"m cu ima/inea lui *sus =ristos# 9e/ea recoltei! totul dup" soiul lui# Modul lui 0umnezeu de a face s" ia fiin$" \i de a face s" creasc" este printr-o s"m%n$" cu via$" n ea# 0ac" e\ti n"scut din 0umnezeu, ai toate posi1ilit"$ile#

62