Sunteți pe pagina 1din 3

CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ

GHID PRIVIND DERULAREA ŞI DECONTAREA ACŢIUNILOR FINANŢATE PRIN „AGENDA CULTURALĂ A CONSILIULUI JUDEŢEAN TIMIŞ”

Consiliul Judeţean Timiş finanţează anual o serie de programe şi proiecte culturale prin Agenda Culturală a CJT, care poate fi accesate pe http://www.cjtimis.ro. Contractul de finanţare şi decontarea acţiunii se realizează prin Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, după cum urmează:

1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI:

Se realizează cu cel mult 30 zile înaintea termenului de derulare a acţiunii, aprobat prin Agendă;

Se încheie la sediul CCAJT, la Biroul Juridic (parter, sala nr.4) – consilier juridic Miriana Tomici, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00

2. DECONTAREA CHELTUIELILOR

Dosarul de decont se depune la compartimentul Contabilitate – contabil Marinela Olar ,în termen maxim de 15 zile de la data derulării manifestării;

în scris al

Orice modificare survenită ulterior aprobării Agendei Culturale, se face doar cu acordul

Ordonatorului Principal de Credite ( Consiliul Judeţean Timiş), respectiv – perioada de derulare,

suplimentare sume, transfer sume de la o manifestare la alta, etc

3. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

1. ADRESĂ către Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş de solicitare a decontării sumelor prevăzute în contract – (original, cu număr de înregistrare de la secretariatul instituţiei şi care să cuprindă un opis de documente prezentate la decont);

2. CONTRACTUL încheiat cu Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş – (original + xerocopie)

Dacă beneficiarul este ONG, contractul se vizează de către Consiliul Judeţean Timiş – Şef Serviciu Relaţii Publice, dl.ing. Răzvan Hrenoschi ;

3. FIŞA EVENIMENTULUI CULTURAL – (original + xerocopie);-anexa 1

4. BUGETUL ESTIMATIV AL MANIFESTĂRII – (original + xerocopie);-anexa2

5. INFORMARE detaliată cu date clare privind derularea manifestării - (original);

6. FACTURĂ emisă de contractant (realizatorul manifestării) - (original) completată cu toate datele prevăzute de formular.

Coloana nr.1 a facturii să cuprindă specificaţia: „Cheltuieli privind manifestarea:

conform Contract nr

din data de

Din care:

I. Cheltuieli de personal – art. Bug. Aliniat

Suma

II. Cheltuieli materiale – art. Bug. Aliniat

Suma

TOTAL:

Factură nouă: Editat conform procedurii interne

/ potrivit OMF 2226/27.12.2006

7. NOTĂ PRIVIND APORTUL ÎN BANI SAU NATURĂ A BENEFICIARULUI FINANŢĂRII LA REALZAREA MANIFESTĂRII ( contribuţia personală ) întocmită de către realizatorul manifestării şi semnată de ordonatorul de credite plus responsabilul de proiect.-anexa3

8. Pentru manifestările culturale realizate de O.N.G. –uri:

Se vor anexa sumplimentar următoarele documente:

- ultimul extras de cont de la bancă (xerocopie)

- sentinţa (hotărârea) de înfiinţare (xerocopie)

- statutul (xerocopie)

- cod fiscal (xerocopie).

9. Dacă acţiunea finanţată constă dintr-un concurs se va ataşa regulamentul concursului.

4. JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR

(Anexa la FACTURĂ)

Se realizează diferenţiat, cu documente specifice, în funcţie de natura cheltuielor, după cum urmează:

I. CHELTUIELI DE PERSONAL:

a. Premii acordate (în bani):Se decontează doar cu acordul organului tutelar (Consiliul Judeţean

Timiş) exprimat prin semnătură şi ştampilă, privind acordarea premiilor în bani:

- Stat de plată (xerocopie) cu toate datele prevăzute de formular, cu viza C.F.P. în original, semnăturile autorizate

a. Diurne acordate:

- invitaţie pentru participanţii cărora li se acordă diurnă

- tabele diurnă sau delegaţie (xerocopie) completate cu toate datele prevăzute de formular ( nr.crt., nume şi prenume, adresa, calitatea, nr.de zile acordate, valoare diurna (13 lei/zi), semnătura – vizat la locul de desfăşurare a manifestării) inclusiv viza C.F.P. în original.

II. CHELTUIELI MATERIALE ŞI PRESTĂRI DE SERVICII

a. materiale achiziţionate:

-

3

oferte (xerocopie)

-

referat privind prospectarea pieţii(xerocopie)-anexa 4

-

nota justificativă (xerocopie)-anexa5

-

contract sau comandă (xerocopie)

-

factura fiscală (xerocopie) cu viza C.F.P. în original

-

notă de recepţie (xerocopie) cu viza C.F.P. în original

- bon de consum sau bon de intrare în inventar(pt. obiectele de inventar) (xerocopie) cu viza C.F.P. în original

b. prestări

de servicii

tehnice, artistice:

– tipărituri

(carţi,

afise,caiete

-

3

oferte (xerocopie)

-

referat privind prospectarea pieţei (xerocopie)

-

nota justificativă (xerocopie)

-

contract cu firma selectată (xerocopie)

program, invitaţii,diplome, etc.),

- factura fiscală detaliată pe fiecare produs în parte – cantitativ şi valoric (xerocopie) cu viza C.F.P. în original

- notă de recepţie (xerocopie) cu viza C.F.P. în original

- bon de consum (xerocopie) cu viza C.F.P. în original

c.

cazări:

- 3 oferte de preţ pentru hotel de maximum 2 stele (xerocopie).În situaţii deosebite, rezultate din declaraţii pe propria răspundere, în care, ca urmare a imposibilităţii de cazare la nivel de

2 stele sau de confort mai redus, decontarea cheltuielilor se va face în limita tarifelor practicate de 3 stele.

- referat privind prospectarea pieţii (xerocopie)

- invitaţie pentru participanţii cărora li se asigură cazare

- contract încheiat cu unitatea de cazare selectată (xerocopie)

- factura emisă de unitatea de cazare (xerocopie) cu viza C.F.P. în original - diagrama grupului (tabel nominal) cazat, cu specificarea perioadei de cazare şi categoria unităţii care asigură cazarea, emisă de către unitatea de cazare

d. transport persoane cu mijloace de transport proprii

- 3 oferte pret combustibil (xerocopie)

- referat privind prospectarea pieţei (xerocopie)

- nota justificativă (xerocopie)

- comandă (xerocopie)

- factură sau bon fiscal de combustibil cu viza C.F.P. în original

- notă de recepţie cu viza C.F.P. în original

- bon de consum cu viza C.F.P. în original

- tabel nominal cu persoanele transportate vizat la locul de deplasare (xerocopie) -foaie de parcurs completată cu toate datele prevăzute de formular (xerocopie) cu confirmarea la locul de deplasare de către organele locale.

e. transport persoane cu mijloace de transport închiriate:

- 3 oferte (xerocopie)

- referat privind prospectarea pieţii (xerocopie)

- notă justificativă (xerocopie)

- contract cu firma selectată sau comandă (xerocopie)

- factura fiscală (xerocopie) cu viza C.F.P. în original

- tabel cu persoanele transportate

- foaia de parcurs confirmată la locul deplasării (xerocopie).

f. deplasare cu maşina personală ( se decontează 7,5% combustibil - benzină)

- invitaţie nominalizată

- referat de necesitate

- ordin de deplasare completat cum prevede formularul, bonul fiscal de benzină (semnat şi şi ştampilat la plecare, vizat la locul de desfăşurare a manifestării)

- dispoziţie de plată

g. premii acordate sub formă de produse - tabele originale conţinând: numele şi prenumele, actul de identitate, denumirea produsului acordat(în cazul cărţilor se trece TITLUL CĂRŢII), semnătura primitorului (premiantului), viza organelor competente (director, primar, preşedinte -persoane autorizate)

h. materiale publicitare (să apară C.J.T.) - afişe, pliante, invitaţii, caiete program, articole din presa locală, centrală referitoare la manifestare

Obs. În situaţia în care sunt tipărite cărţi, reviste, materiale promoţionale etc. Este obligatorie menţiunea pe toate aceste tipărituri:„CU SPRIJINUL CONSILIULUI JUDEŢEAN TIMIS. Dacă acestea sunt distribuite la acţiunea finanţată se va anexa un tabel nominal care să conţină numele-prenumele şi semnătura persoanelor beneficiare, precum şi semnătura şi viza organizatorilor. Tabelul cu CĂRŢI trebuie vizat de dl.Hrenoschi Răzvan (C.J.T., Et.II, cam.401)

Informaţii suplimentare : Marinela Olar: 0256/430533