Sunteți pe pagina 1din 10

Cristian Troncot Horaiu Blidaru

Careul de ai
DIN ISTORIA SERVICIILOR DE INFORA!II D"#$
%NCHEIEREA R$&BOI"L"I RECE
Editura Elion '(()
oto* Este posibil s se declare un nvingtor al Rzboiului
Rece? Ei bine, da i nu. Nu v voi da un rspuns precis i definitiv. Cred c
Vestul a ctigat Rzboiul Rece folosind toate i!loacele pe care le"a avut
la nden, inclusiv ac#iunile clandestine i anipulrile psi$ologice. Cu
toate acestea, victoria n Rzboiul Rece, dizolvarea %R&& i decesul
'periului Rului nu nsean c (ccidentul a ctigat btlia spiritual.
)btlia pentru ctigarea spiritelor este un proces lent i cred c Vestul
i"a abandonat prea devree eforturile depuse pentru a sc$iba
entalit#ile sovietice, pentru a ctiga de partea sa a!oritatea poporului
rus.
(Rspunsul generalului KGB (r) Oleg Kalughin la ntrebarea pus de
un jurnalist al postului de televiziune !! n "adrul e#isiunii onversa$ii
despre Rzboiul Re"e% &' #artie &((()
Cu+rins
)ist de abrevieri ******************.*.*.p.'
+ntrodu"ere *********************..*..p.(
+#aginea servi"iilor se"rete britani"e dup rzboiul re"e , ntre tradi$ie -i
transparen$ ***********************...p.&.
/pe"ial Bran"h********************.*.p.&&
0ilitar1 +ntelligen"e 2*************..*****p.&3
0ilitar1 +ntelligen"e 4 ****************...*..p.3.
Gouvern#ent o##uni"ations 5ead6uarters *********p.37
8e9en"e +ntelligen"e /ta99 ****************...p.:.
British /ervi"es /e"urit1 Organization ***********...p.:3
/iste#ul de "oordonare -i "ontrol *************...p.::
Raporturile "u partenerii din !;<O ************...p.:4
/ervi"iile de in9or#a$ii a#eri"ane , ntre prezent -i perspe"tiv **p.'3
/"urt istori" al servi"iilor se"rete de in9or#a$ii -i se"uritate ale /=; p.':
+nstitu$ia se"urit$ii na$ionale a /=; ************..p.42
Organis#e "u sar"ini de "ondu"ere% "oordonare -i "ontrol ****p.4>
;gen$ii "ivile independente ****************p.4(
/tru"turi in9or#ative a9late n subordinea 8eparta#entului de ?usti$ie
****************************...p.>3
/tru"turi in9or#ative a9late n subordinea 8eparta#entului de
@inan$e*************************....p.>4
/tru"turi in9or#ative a9late n subordinea 8eparta#entului de /tat*p.>>
;gen$ii a9late n subordinea 8eparta#entului ;prrii *****..p.>7
=K=/; , A5A)O! ******************.p.7>
<ransparen$aB #ari de9e"tori ai servi"iilor se"rete a#eri"ane prezenta$i n
#ass #edia ************************p.7(
;lte insu""ese -i "riti"i vehe#ente *************.p.(:
!e"esitatea restru"turrii ***************.**p.(>
Rzboiul Re"e s,a n"heiat% "on9runtarea "u 9o-tii adversari "ontinu
***************************.* p.&.3
Croble#e "u "hinezii ****************.**p.&&.
/=; -i in9o , Dar *******************..p.&&'
Rzboi "ontra teroris#ului interna$ional **********...p.&&>
En lo" de "on"luzii ******************.*p.&:4
o#unitatea in9or#ativ a @edera$iei Ruse de la Al$Fn la Cutin *..p.&:7
/"urt istori" al evolu$iei servi"iilor de in9or#a$ii -i se"uritate ruso ,
sovieti"e **********************.*.*.p.&:(
0uta$ii survenite n "o#unitatea in9or#ativ a @edera$iei Ruse dup
Rzboiul Re"e
**********************..p.&'(
ontraspionajul -i se"uritatea intern ************
p.&2:
+n9or#a$ii eGterne *******************..p.&2(
+n9or#a$ii -i "ontrain9or#a$ii #ilitare ***********...p.&47
;lte stru"turi institu$ionalizate -i do#enii de a"tivitate *****p.&>&
Carti"ularit$i -i perspe"tive ale servi"iilor spe"iale din @edera$ia Rus
**************************.**.p.&>2
/ervi"iile se"rete israeliene , un #it pe "ale de destr#areH ***p.&7&
/hin Beth **********************...p.&7:
0ossad ***********************..p.&74
;0;! ***********************..p.&(:
/ervi"iile se"rete israeliene n prag de #ileniu ********.p.&(>
;neGe ************************p.3.>
List de a,re-ieri
area Britanie
; Bran"h ('ntelligence Resources * (perations +ranc$) I 8eparta#entul
de Resurse Operative -i +n9or#a$ii al 0+4
B//O (+ritis$ &ervices &ecurit, (rganization) , Organiza$ia de /e"uritate a
/ervi"iilor Britani"e
Bran"h (-rotective &ecurit, +ranc$) , 8eparta#entul de prote"$ie al 0+4
+/ (Coordinator of 'ntelligence and &ecurit,) I oordonatorul pentru
in9or#a$ii -i se"uritate
8+ (.efence 'ntelligence Coittee) I o#itetul pentru +n9or#a$ii al
;prrii
8+/ (.efence 'ntelligence &taff) , /ervi"iul de +n9or#a$ii al ;prrii
@ Bran"h (Counter &ubversion +ranc$) I 8eparta#entul pentru "o#baterea
a"$iunilor subversive al 0+4
@O (/oreign and Coon0elt$ (ffice) I 0inisterul de AGterne -i pentru
o##onDelth
G J / (1ouvernent Code and C,p$er &c$ool) , K"oala
Guverna#ental de i9ruri -i oduri
G5L (1ouvernent Counications 2ead3uarters) , entrul
Guverna#ental de o#uni"a$ii
+R; , ;r#ata Republi"an +rlandez
+/ , o#itetului pentru /ervi"iile de +n9or#a$ii -i /e"uritate
?+ ( 4oint 'ntelligence Coittee) I o#isia o#un a /ervi"iilor de
+n9or#a$ii
K Bran"h (Counter Espionage * Counter -roliferation Bran"h) ,
8eparta#entul pentru "ontraspionaj -i neproli9erare al 0+4
0+2 (5illitar, 'ntelligence 6)% vezi //
0+4 (5illitar, 'ntelligence 4)% vezi /+/
!+/ , /ervi"iul !a$ional de +n9or#a$ii privind +n9ra"$iunile Grave
C/+/ , /e"retariatul Cer#anent al o#itetului pentru /ervi"iile de +n9or#a$ii
/B (&pecial +ranc$) , /e"$ia /pe"ial a Coli$iei 0etropolitane (&cotland
7ard)
/ Bran"h (&upport &ervices, 'nforation, 5anageent (ffice,
8dinistration) I 8eparta#entul pentru /ervi"ii ;uGiliare% +n9or#a$ii%
ondu"ere -i ;d#inistra$ie al 0+4
/+/ (&ecret 'ntelligence &ervice) I /ervi"iul /e"ret de +n9or#a$ii
/O (//CC) , /ub"o#itetul pentru /tabilirea Criorit$ilor -i Cer9or#an$elor
/ervi"iului de /e"uritate
/O &' (&pecial (peration 9:) I 8ivizia Opera$ii /pe"iale a /B
// (&ecurit, &ervice) , /ervi"iul de /e"uritate
Statele Unite ale Americii
;+; (8ir 'ntelligence 8genc,) I ;gen$ia de +n9or#a$ii a @or$elor ;eriene
;+B (8llied 'ntelligence +ureau) " Biroul de +n9or#a$ii ;liat
B;<@ (+ureau of 8lco$ol, ;obacco and /irears ) , Biroul pentru al"ool%
tutun -i ar#e de 9o"
B+R (+ureau of 'ntelligence and Researc$) , Biroul de +n9or#a$ii -i
er"etare
G+ (Coast 1uard 'ntelligence Coordination Center) , entrul de
oordonare a +n9or#a$iilor al Grzii de oast
+; (Central 'ntelligence 8genc,) < ;gen$ia entral de +n9or#a$ii
+ (Counter 'ntelligence Corps) < orpul de "ontrain9or#a$ii
+G (Central 'ntelligence 1roup) " Grupul entral de +n9or#a$ii
// (Central &ecurit, &ervice) , /ervi"iul entral de /e"uritate
8;RO (.efence 8irborne Reconnaissance (ffice) , /ervi"iul de
Re"unoa-tere ;eropurtat al ;prrii
8+ (.irector of Central 'ntelligence) , 8ire"torul +n9or#a$iilor entrale
8A; (.rug Enforceent 8dinistration= , 8eparta#entul pentru
o#baterea 8rogurilor
85/ (.efence 2uint &ervice) , /ervi"iul pentru surse u#ane al ;prrii
8+; (.efence 'ntelligence 8genc,) I ;gen$ia de +n9or#a$ii a ;prrii
8+ (.efence 'ntelligence Counit,) , "o#unitatea in9or#ativ a ;prrii
8+/ (.efence 'nvestigative &ervice) " /ervi"iul de +nvestiga$ii al ;prrii
@B+ (/ederal +ureau of 'nvestigation) , Biroul @ederal de +nvestiga$ii
5C/+ (;$e 2ouse -eranent &elect Coitte on 'ntelligence) , o#isia
spe"ial per#anent pentru proble#e de in9or#a$ii a a#erei
Reprezentan$ilor
+!/O0 (8r, 'ntelligence and &ecurit, Coand) , o#anda#entul
pentru +n9or#a$ii -i /e"uritate al ;r#atei
0+ (5arine Corps 'ntelligence Center) , entrul de +n9or#a$ii al
+n9anteriei 0arine
0+ 7 (Cip$er +ureau) , Biroul i9ru
0+8 (5ilitar, 'nforation .ivision) I 8ivizia de +n9or#a$ii 0ilitare
!+; (National 'ntelligence 8ut$orit,) , ;utoritatea !a$ional pentru
+n9or#a$ii
!+A (National 'ntelligence Estiates) , esti#ri in9or#ative na$ionale
!+0; (National 'ager, and 5apping 8genc,) , ;gen$ia !a$ional pentru
+#agisti" -i artogra9ie
!0+ (National 5aritie 'ntelligence Center) , entrul !a$ional pentru
+n9or#a$ii al 0arinei
!RO (National Reconnaissance (ffice) , Biroul !a$ional de Re"unoa-tere
!/; (National &ecurit, 8genc,) , ;gen$ia !a$ional de /e"uritate
!/ (National &ecurit, Council) , onsiliul !a$ional de /e"uritate
O+ ((ffice of Coordinator of 'nforation) , Biroului de oordonare a
+n9or#a$iilor
O5/ ((ffice of 2oeland &ecurit,) , Biroul pentru /e"uritate +ntern
O!+ ((ffice of Naval 'ntelligence) I, /ervi"iul de +n9or#a$ii al 0arinei
OC I 3. , G ((ffice of t$e C$ief of Naval (perations) , Biroul Ke9ului
Opera$iunilor !avale
OC ((ffice of -olic, Coordination) I Biroul de oordonare a 0surilor
Coliti"e
O/O ((ffice of &pecial (perations) , Biroul pentru Opera$iuni /pe"iale
O// ((ffice of &trategic &ervices) , Biroul pentru /ervi"ii /trategi"e
C@+;B (-resident>s /oreign 'ntelligence 8dvisor, Board) , o#itetul
Creziden$ial onsultativ pe Croble#e de +n9or#a$ii AGterne
C+OB (-resident>s 'ntelligence (versig$ +oard= , o#itetul Creziden$ial
pentru /upravegherea ;"tivit$ii de +n9or#a$ii
/!+A (&pecial National 'ntelligence Estiates) I esti#ri in9or#ative
na$ionale spe"iale
//+ (;$e &enate &elect Coitte on 'ntelligence) , o#isia spe"ial a
/enatului pentru proble#e de in9or#a$ii
//= (&trategic &ervice %nit) , =nitatea /ervi"iilor /trategi"e
=/;+; (%nited &tates 8r, 'ntelligence 8genc,) , ;gen$ia de +n9or#a$ii a
;r#atei
=/// (%nited &tates &ecret &ervice), /ervi"iul /e"ret al /tatelor =nite
Federaia Rus
;@B (8genstvo /ederalnoi +ezopasnosti) , ;gen$ia @ederal de /e"uritate a
@edera$iei Ruse
AK; (Vserosiis?aia Cerezvciainaia @oissiia po +orbe s
@ontrarevoliutsiei i &abota!e) " o#isiei AGtraordinare a Entregii Rusii
pentru o#baterea ontrarevolu$iei -i /abotajului
@;C/+ (/ederalnoe 8genstvo -ravitelstveno &v,azi 'nforatsii) I, ;gen$ia
@ederal pentru o#uni"a$ii -i +n9or#a$ii Guverna#entale
@C/ (/ederalnaia -ogranicinaia &lu!ba) I /ervi"iul @ederal de Grni"eri
@/B (/ederalnaia &lu!ba +ezopasnosti) I &erviciul /ederal de &ecuritate
@/!C (/ederalnaia &lu!ba Nalogovoi -olitsii) , /ervi"iul @ederal al Coli$iei
@is"ale
@/O (/ederalnaia &lu!ba ($ran ) , /ervi"iul @ederal de Crote"$ie
@/K (/ederalnaia &lu!ba @ontrrazved?i) , /ervi"iul @ederal de
ontrain9or#a$ii
GC= (1osudarstvennoie -olitices?oe %pravlenie) , 8ire"$ia Coliti" de /tat
GR= (1lavnoe Razvedivatelnoe %pravlenie) , 8ire"$ia prin"ipal de
in9or#a$ii
G=GB (1lavnoe %pravlenie 1osudarstvennoi +ezopasnosti) , ;d#inistra$ia
Crin"ipal a /e"urit$ii /tatului
G=);G (1lavnnoe %pravlenie Aagerei) , ;d#inistra$ia Crin"ipal a
)agrelor de 0un"
G=O (1lavnoe %pravlenie ($ran ) , 8ire"$ia Crin"ipal de Caz
+!O ('nostranni (tdel) " 8eparta#entul AGtern al AK;
KGB (@oitet 1ossudarstvennoi +ezopasnosti) , o#itetul pentru
/e"uritatea /tatului
K+ (@oitet 'nfora#ii) , o#itetului pentru +n9or#a$ii
KOGG (@oitet po ($rana 1osudarstvenoi 1raniti) , o#itetul pentru
;prarea @rontierelor de /tat
KC/ (@oitet -ravitelstvenoi &viazi) , o#itet pentru o#uni"a$ii
Guverna#entale
KRO (@ontrarazvedivatelnii (tdel) " 8eparta#entul de "ontraspionaj al
AK;
0B (5inisterstvo +ezopasnosti) I 0inisterul /e"urit$ii
0BM8 (5inisterstvo +ezopasnosti i Vnutrenn$ .el) I 0inisterului
/e"urit$ii -i ;9a"erilor +nterne
0GB (5inisterstvo 1ossudarstvennoi +ezopasnosti) , 0inisterul /e"urit$ii
/tatului
0/B (5e!respubli?ans?aia &lu!ba +ezopasnosti) , /ervi"iul +nterrepubli"an
de /e"uritate
0M8 (5inisterstvo Vnutrenn$ .el) , 0inisterul ;9a"erilor +nterne
!KGB (Narodni @oissariat 1ossudarstvennoi +ezopasnosti) ,
o#isariatul Coporului pentru /e"uritatea /tatului
!KM8 (Narodni @oissariat Vnutrenn$ .el) , o#isariatului Coporului
pentru ;9a"erile +nterne
OGC= ((biedinnoie 1osudarstvennoe -olitices?oe %pravlenie) I 8ire"$ia
Coliti" =ni9i"at de /tat
R+;< (Regionalni inforatsionno"analitic$es?ii tsentr) , entre regionale
de analiz a in9or#a$iilor
/CB (&lu!ba +ezopasnosti -rezidenta) I/ervi"iul de /e"uritate Creziden$ial
/MR (&lu!ba Vne!niezni Razved?i ) , /ervi"iul de +n9or#a$ii AGterne
<s/R (;sentralnaia &lu!ba Razved?i) I /ervi"iul entral de +n9or#a$ii
M+;< (Vedostvenni inforatsionno"analitic$es?ii tsentr) I entre
departa#entale de analiz a in9or#a$iilor
Israel
;0;! (8gaf 5odiin) , /ervi"iul de +n9or#a$ii al ;r#atei
);K;0 (Ais$?a Ae?is$re, 5ada) , Biroul de Rela$ii Ktiin$i9i"e
0+/R;8 5;!=< , 8ire"$ia de studii -i "er"etri de pe lFng 0inisterul de
AGterne
0+/<;R; , 8eparta#entul de investiga$ii al Coli$iei israeliene
0O//;8 (2a"5ossad le 5odiin ule";af?idi 5e,u$adi) , +nstitutul
pentru +n9or#a$ii -i Opera$iuni /pe"iale
/5;B;K (&$erut $a +itac$on $a @lali) , /ervi"iul General de /e"uritate
/5;+ (&$erut $a 7ediot $a 8rtzit ) , /ervi"iul !a$ional de +n9or#a$ii
/5+! BA<5% vezi /5;B;K
INTROD"CERE
8up prbu-irea regi#urilor "o#uniste% n $rile Auropei de Ast s,a
de"lan-at un a#plu pro"es de restru"turare -i trans9or#are a servi"iilor
se"rete de in9or#a$ii% atFt n plan organizatori"% "Ft -i "on"eptual. @eno#enul
este #ai pregnant n 9ostele $ri #e#bre ale <ratatului de la Mar-ovia% dar se
9a"e si#$it "u a"uitate -i n statele tradi$ional de#o"rati"e% n spe"ial n
rFndul "elor "are s,au a9lat n pri#a linie a Rzboiului Re"e.
Crintre "ele #ai i#portante ele#ente de noutate se nu#r transparen$a
I adu"erea la "uno-tin$a opiniei publi"e nu#ai a a"elor date -i in9or#a$ii
"are pot -i trebuie 9"ute publi"e. 8esigur " n "azul servi"iilor se"rete de
in9or#a$ii nu poate 9i vorba despre o transparen$ total% 9ie -i n sensul
se#anti" al ter#enului% ntru"Ft pstrarea se"retului -iNsau a "on9iden$ialit$ii
datelor de interes operativ reprezint "ondi$ia sine 6ua non a e9i"ien$ei unor
ast9el de institu$ii. Crin ur#are% proble#a trebuie 9or#ulat din "apul lo"ului
tran-ant -i 9r e"hivo"B "ontradi"$ia ntre nevoia de transparen$% pe de o
parte% -i ne"esitatea pstrrii se"retului n a"tivitatea de in9or#a$ii% pe de alt
parte% nu a 9ost rezolvat ni"ieri n lu#e% "el pu$in pFn n prezent. u toate
a"estea% sintetizarea% "oroborarea -i analiza periodi" a datelor -i
in9or#a$iilor publi"ate despre tendin$ele de evolu$ie% "ara"teristi"ile -i #odul
de a"$iune al unor servi"ii se"rete de in9or#a$ii -i are se#ni9i"a$ia sa
intrinse"% atFt din pun"t de vedere teoreti"% "Ft -i i#agisti". ;"est din ur#
aspe"t se re9er la 9aptul " 9ie"are servi"iu se"ret de in9or#a$ii I n 9un"$ie
de posibilit$i% prestigiu -i tradi$ie I este per#anent preo"upat s,-i "reeze n
#ass,#edia o i#agine "are s,l reprezinte -i n baza "reia% "el pu$in
"ona$ionalii% s,i a"orde girul de n"redere.
;"esta este #otivul pentru "are ne,a# propus publi"area unei sinteze
re9eritoare la /ervi"iile se"rete dup n"heierea Rzboiului Re"e% pe baza
unor surse des"hise -i o9i"iale. Crezenta lu"rare vine s n"ununeze
a"tivitatea de "er"etare a autorilor din ulti#ii ani -i se re"o#and "ursan$ilor
;"ade#iei !a$ionale de +n9or#a$ii% "a #aterial do"u#entar% pentru
dis"iplinele de spe"ialitate.

S-ar putea să vă placă și