Sunteți pe pagina 1din 5

CAIET DE SARCINI 1.

Cerinte obligatorii pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5: Ofertantul trebuie sa efectueze pe cont propriu vizita pe teren, cu avizul primariei, sa intocmeasca raportul vizitei pe teren, sa-l depuna cu numar de inre istrare la autoritatea contractanta si sa introduca acest document in oferta sa. Trebuie avut insa in vedere ca in cadrul vizitei pe teren pot sa apara elemente care imbunatatesc ofertele depuse! 2. Cerinte obligatorii pentru loturile 6,7, ,!,: "urnizare dotari pentru "c#min cultural $orod comuna $orod, %ude&ul $i'or si pentru c#min cultural Cornitel, comuna $orod, %ude&ul $i'or #ocatia$ Comuna %orod &udetul %i'or 2.1 Consideratii generale: Caietul de sarcini face parte inte ranta din documentatia de ac'izitii si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza propunerea te'nica! Specificatiile te'nice definesc, dupa caz, caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, te'nic si de performanta, si uranta in e(ploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asi urare a calitatii, terminolo ie, simboluri, teste si metode de testare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standardele relevante sau altele asemenea si sunt obli atorii pentru fiecare ofertant! Ofertantul )n calitatea sa de produc*tor, reprezentant le al al produc*torului sau persoan* care introduce pe pia+* r*spunde de conformitatea produsului cu le isla+ia ,E -i na+ional* -i trebuie s* fie )n posesia tuturor documentelor ori inale care )nso+esc produsul inclusiv Cartea Te'nic* -i.sau /anualul de utilizare, Catalo produc*tor, etc, documente care descriu )n detaliu componen+a -i specifica+iile te'nice! "i-a te'nic* a ofertei se realizeaz* pe baza C*r+ii Te'nice 0nu a prospectului comercial, nu prin prelu*ri de pe Internet1 prin preluarea pa inilor descriptice ale documentului pe care apar titlu, produsul, produc*torul, etc, precum -i a pa inilor care con+in specifica+iile te'nice! 2reluarea poate fi copie par+ial* sau document inte ral! 2a inile se semneaz* -i se -tampileaz*! Oferta te'nica va contine "i-a Te'nic* a fiecarui produs solicitat prin caietul de sarcini! 2.2 (biectul Caietului de )arcini 2roiectul te'nic cu specificatiile te'nice si indicatorii te'nico-economice ai investitiei a fost aprobat de catre e(pertii A2DR2! Solutiile te'nice prevazute in proiectul te'nic trebuie respectate si in fazele ulterioare ale proiectului! 2rezenta documenta+ie de atribuire ofer3 informa+ii asupra )nc'eierii unui contract )n vederea furnizarii de dotari pentru "* +odernizare c#min cultural $orod comuna $orod, %ude&ul $i'or, si pentru * +odernizare c#min cultural Cornitel, comuna $orod, %ude&ul $i'or, -ate te'nice minimale . denumirile de produse sunt orientative; pentru oricare denumire a
unui echipament a se citi <sau similar>

Nu se accepta oferte alternative!


Reabilitare Camin cultural Borod Lot 6 Mobilier birou 60*60 scaun cu spatar cuiere garder120cm dulap.Vestiar 3*30 !0"1#0 scaune fi$e pachet sca.c spatar scen raft met dep'0*30"200 mese 120*60 mese 60*60 raft.carti 100*%0"200 suport (V( cd raft.carti &!*30"220 scara h)&0cm *alu+ele ,erticale m*alu+ele ,erticale mcortina *alu+ele ,erticale mmobilier e$ponate Lot & .chipament /nformatic calculator multifunctionala sist. de retroproiectie calculatoare sist. de retroproiectie sist. audio mini lampi sist audio mini casti Lot # /nstrumente mu+icale /nstrum. mu+icale obiecte populare dec. Lot ' 0ostume haine porturi pop. buc 3 3 10 ! 300 1& ! ! 1& 1& % 1! 1 % ! 2 % 10 fisa tehnica FT13 FT11 FT1 FT3 FT% FT! FT6 FT10 FT1% FT22 FT23 FT1& FT1' FT20 FT21 FT# FT20 FT%1

2 1 1 % 1 1 1& &

FT!1 FT!2 FT!3 FT!1 FT!3 FT!! FT 12 FT!%

10 20

FT%! FT%%

30

FT%3

Reabilitare Camin cultural Cornitel

Lot6

buc

fisa tehnica

Mobilier 0uiere gard.120cm dulap,est3*30 !0"1#0 scaune fi$e pach scaune cu spatar raft met '0*30"200 cortina mese scaun scara h)&0cm raft carti 100*40-200 *alu+ele mmobilier e$ponate *alu+ele m*alu+ele mmese birou rafturi carti &!*30"220 Lot & .chipament informatic calculatoare sist.audio multifunctionala sist. de retroproiectie lampi calculatoare sistem de retroproiectie Lot # /nstrumente mu+icale instr.mu+icale obiecte pop."d1cor

6 3 200 1! % 2 ! 1 1 # % # % ! 1! 1 10

FT1 FT3 FT% FT! FT6 FT& FT!& FT11 FT1' FT22 FT20 FT%1 FT20 FT21 FT10 FT!6 FT1#

1 1 1 1 1! 2 1

FT!1 FT!! FT!2 FT!3 FT12 FT!1 FT!3

# 1%

FT%! FT%%

Lot ' 0ostume haine porturi pop.

30

FT%3

2.3.(biective urm#rite 2.3.1./c'ipamente: 2ornind de la datele te'nice minimale de mai sus, ofertantul trebuie sa cuprinda, in cadrul propunerii te'nice, ec'ipamentele avand cele mai bune caracteristici te'nice si functionale in cadrul pretului ma(imal aferent! 2rodusele ofertate trebuie sa indeplineasca toate standardele si cerintele astfel incat utilizarea acestora sa se poata face conform le islatiei in vi oare si a conditiilor de utilizare impuse de institutiile care re lementeaza

aceasta! #ipsa indeplinirii uneia dintre conditiile de utilizare, care duce la imposibilitatea utilizarii ec'ipamentelui, va califica oferta ca fiind neconforma! Toate aceste autorizatii.certificari trebuie atasate ofertei, in copie conforma cu ori inalul pentru a certifica conformitatea ofertei! #ista de mai sus este indivizibila, propunerea te'nica urmand a contine date te'nice ale tuturor produselor, altfel oferta urmand a deveni neconforma! 2entru fiecare produs listat, Ofertantul trebuie sa prezinte "isa Te'nica aferenta 0conform Cap! 4, pct!5!1 6!5!6!#ivrare$ #ivrarea ec'ipamentelor se va face la in comuna %ratca , 7udetul %i'or8 la Centrul de informare turistica!
a2 3rodusele ,or fi ambalate in cutii sigilate. b2 4unurile oferite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice. 3entru componente se ,a ,erifica data de fabricatie inscrisa de producator. (ocumente care insotesc li,rarea5 6 factura fiscala 7semnata si stampilata28 6 documentul de transport9 intern sau international8 6 declaratie de conformitate9 6 carnet ser,ice8 6 certificat de garantie8 6 documentatia tehnica9 conform instructiunilor din specificatia tehnica8 6 declaratie pe propria raspundere a furni+orului conform careia atat bunurile cat si componentele acestora sunt noi si nu au mai fost folosite pentru alte bunuri sau componente. c2 /nstalarea si punerea in functiune a produselor se face la sediul beneficiarului9 de catre persoane autori+ate ale furni+orului9 in conformitate cu instructiunile producatorului si nu necesita cheltuieli suplimentare pentru beneficiar.

2.3.3.0nstalare si punere in functiune: Instalarea si punerea in functiune a tuturor ec'ipamentelor cade in sarcina Ofertantului! 2.3.4.1arantia de produs: Ofertantul va prezenta arantiile aferente ec'ipamentelor furnizate si conditiile detaliate ale perioadei de arantie oferite de producator! 2.3.5.1arantia comerciala: Ofertantul va oferi o perioada de arantie comerciala de minim 46 luni, pentru fiecare dintre produsele listate!