Sunteți pe pagina 1din 6

Minimul sau maximul functiei de gradul al II-lea

Teorema:
Fie
f: RR f(x)=ax2+bx+c, a,b,c R, a0

1)Daca a>0, atunci f admite un minim egal cu -/4a realizat pentru x=-b/2a 2)Daca a<0, atunci f admite un maxim egal cu /4a obtinut pentru x=-b/2a

Demonstratie:
Fie f(x)= a(x+b/2a)2 /4a , forma canonica 1) a>0, (x+b/2a) 2 0/a a(x+b/2a) 2 0 a(x+b/2a) 2 - /4a /4a f(x) -/4a (1) Pentru x=-b/2a f(-b/2a)=- /4a (2) Din (1) si (2) cand a>0, f admite un minim egal cu - /4a obtinut pentru x= -b/2a

Aplicatii:
Determinati maximul sau minimul functiei: f: RR, f(x)=-x2 +4x -3 R: a=-1<0 f admite un maxim egal cu - /4a obtinut pentru x= -b/2a = 16-12=4 -(-4/4)=1 pentru x=-4/-2=2 f(2)=1 x - 2 + f(x) 1

Tema pentru voi !!!


Determinati minimul sau maximul functiilor: 1) f(x)= x2 - 2x + 10 2) f(x)= - x2 + 2x 12 3) f(x)= x2 5 4) f(x)= -12 x2 + 31x 1 5) f(x)= x2 - 2x + 1