Sunteți pe pagina 1din 4

Academia de Studii Economice

Facultatea de Economie
Departamentul Economie i Politici Economice
SESIUNEA TIINIFIC STUDENEASC, 11 12 aprilie 2014
CICLUL LICEN SECIUNEA IV: Ecoo!ie
Sala: 0""4, ora #$00
Biroul seciunii:
Co%$&i'$(r$ Mirela Aceleanu )re*e(i+e
Co%$&i'$(r$ Alina tefania Creu ,e!-r&
Lec+$&i'$(r$ Andreea erban ,e!-r&
Lec+$&i'$(r$ Alexandra Adam ,e!-r&
S+&(e+ Secre+ar
1. Al+era+i'e (e i'e.+i/ii 0 1o!2ia$
Autori: Bujor Bianca Andrada, Bl Mihaela Lucia, Budal Anca Lcrmioara, Burlnescu Mihaela,
Ciotea Georgiana Ionela,
Coord.: Prof.uni.dr. Ctlin !uidumac, conf. uni. dr. "o#erta $tanef%Puic
&. Ecoo!ia C3iei$ Carac+eri.+ici i par+ic&lari+4 i
Autori: Pletea 'ana Andreea, Panaet 'liia Maria, Management (C), an I
Coord.: Conf. uni. dr. Aceleanu Mirela
*. I.er ia +ierilor pe pia a !&cii (i 1o!2ia
Autori: Petrescu Ionu Adrian, Management (C), an I
Coord.: Lector uni. dr. er#an Andreea
+. 1ol&l !aa5e!e+&l&i 0 ca(r&l 0+repri(erii
Autori: Panaite ,umitru Alin, Management (C), an I
Coord.: Conf. uni. dr. Aceleanu Mirela
-. A+repreoria+&l 0 1o!2ia
Autori:Pcurar Ligia Iemima, Management (C), an I
Coord.: Conf. uni. dr. Aceleanu Mirela
Lector uni. dr. er#an Andreea
.. Ecoo!ia .&-+era4 0 1o!2ia
Autori: /udor Adelina Melania, /oma Andreea, Management (C), an I
Coord.: Conf. uni. dr. Aceleanu Mirela
Lector uni. dr. er#an Andreea
0. Teoria 6oc&rilor
Autori: /oma Ioana Adriana, Po1a Mdlina, Management (C), an I
Coord.: Lector uni. dr. er#an Andreea
2. 1ol&l -&r.ei (e 'alori 0 ecoo!ia (e pia 4
Autori: Pltinu Anina Ga#riela, Management (C), an I
Coord.: Conf. uni. dr. Aceleanu Mirela
Lector uni. dr. er#an Andreea
3. Co+a &ic4 'er.&. co+a pro5re.i'4 (e i!po7i+are
Autori: Palagheanu Ana Maria, Management (C), an I
Coord.: Conf. uni. dr. Aceleanu Mirela
Lector uni. dr. er#an Andreea
14. A5ric&l+&ra ecolo5ic4$ 8 a.4 pe+r& 1o!2ia9
Autori: $em#ercu 'ana ,aniela, /eodorescu "o5ana Georgiana, /iru 6alentina ,orina, Management
(C), an I
Coord.: Conf. uni. dr. Aceleanu Mirela
Lector uni. dr. er#an Andreea
11. Inser7ia 8i reinser7ia resurselor umane 1e 1ia7a muncii n conte5tul 1ro#lemelor
socio%economice actuale
Autori: Berdei Cristina%Mdlina,C 7 Ana Maria, Crinceanu 9lena Alina, :egoi7 ;lorentina, AMP , I
Coord.: Conf.uni.dr. Alina <tefania Cre7u
1&. I!pac+&l ,c (oal(:. la i'el ecoo!ic !o(ial
Autori: Bote=atu Matei, Andronache Ale5andru, AMP, an I
Coord.: Conf.uni.dr. Alina <tefania Cre7u
1*. I!pac+&l cri7ei ecoo!ice a.&pra pie/ei !&cii
Autori: Banari Ana, Anghel Ale5andru Cosmin , AMP, an I
Coord.: Conf.uni.dr. Alina <tefania Cre7u
1+. Cri7a ecoo!ic4 ac+&al4 'er.&. cri7a ecoo!ica (i 1#2#
Autori: Br#lu 6alentina, Badea George Marius , AMP, an I
Coord.: Conf.uni.dr. Alina <tefania Cre7u
1-. Aali7a .ec+or&l&i a5ricol 1o! ia
Autori: $tan <tefan, Baciu 6anessa, AMP, an I
Coord.: Conf.uni.dr. Alina <tefania Cre7u
1.. )ia/a !&cii *i pro-le!a+ica e%icie+i74rii &+ili74rii re.&r.elor &!ae
Autori: Costache 6anesa Mihaela, Ciornea Ioana $a#ina, Constantin Ga#riela, AMP, an I
Coord.: Conf.uni.dr. Alina <tefania Cre7u
10. Al+era+i'e (e i'e.+i/ii co+e;+&l cri7ei ecoo!ice ac+&ale
Autori: Coderie "emus, Cio#otaru Andrei, Buria8 Georgiana Cornelia, Cio#anu Casia, AMP, an I
Coord.: Conf.uni.dr. Alina <tefania Cre7u
12. )oli+ica !oe+ar4 i!ple!e+a+4 (e <N1 co+e;+&l cri7ei ac+&ale
Autori: Mnil Bianca, AMP, an III
Coord.: Conf.uni.dr. Alina <tefania Cre7u
13. Aali7a rela/iei .i.+e!&l e(&ca/ioal pia/a !&cii cali+a+ea 'ie/ii
Autori: ,ogaru Marina, Ghimfus Ani8oara, ,umitru Ana Maria, ,e7a "aluca
Coord.: Conf.uni.dr. Alina <tefania Cre7u
&4. A.pec+e ecoo!ice ale .i.+e!&l&i (e .44+a+e (i 1o! ia
Autori: Bordeianu Iulia, Ardeleanu "=an, AMP, an I
Coord.: Conf.uni.dr. Alina <tefania Cre7u
&1. Aali7a co!para+i'4 a pie/ei a&+o
Autori: ,ragomir Georgian, ,uca Ion, ;ili1 "=an, AMP, an I
Coord.: Conf.uni.dr. Alina <tefania Cre7u
&&. )ro-le!e e.e/iale ale ecoo!iei ac+&ale
Autori: Po1a Clin, AMP, II
Coord.: Conf.uni.dr. Alina <tefania Cre7u
&*. Aali7a co!para+i'4 a i(ica+orilor !acroecoo!ici .+a+ele !e!-re UE
Autori: Moraru Ana Maria Ale5andra, :eagoe ,iana, Milea Mar>, AMP, an I
Coord.: Lect.uni.dr. Adam Ale5andra
&+. )ia/a !&cii 1o! ia
Autori: :stase Paula Pom1ilia, Moloag Mdlina :icoleta
Coord.: Lect.uni.dr. Adam Ale5andra
&-. Aali7a pie/ei (e oli5opol
Autori: Moraru Claudia, :ica /heodor, Pduraru 6lad
Coord.: Lect.uni.dr. Adam Ale5andra
&.. Aali7a co!para+i'4 a i(ica+orilor !acroecoo!ici 0 .+a+ele !e!-re ale
Ui&ii E&ropee
Autori: Ana Maria Ale5andra Moraru, ,iana :eagoe, Mar> Milea, AMP, an I
Coord.: Lect. uni. dr. Ale5andra Adam
&0. Aali7a pie/ei !&cii 0 1o!2ia
Autori: :stase Paula Pom1ilia, AMP, an I
Coord.: Lect. uni. dr. Ale5andra Adam
&2. Aali7a acor(&rilor c& or5ai7a/iile ecoo!ice i+era/ioale 0 ca7&l
1o!2iei
Autori: Claudia Moraru, 6lad Pduraru, /heodor :ica, AMP, an I
Coord.: Lect. uni. dr. Ale5andra Adam
&3. Oligopolul. Cazul Romniei.
Autori: Mdlina Moloag, Mihaela Mu8at , AMP, an I
Coord.: Lect. uni. dr. Ale5andra Adam
*4. Salariile *i pia/a !&cii 0 1o!2ia = a'a+a6e *i co.+&ri ale i+e5r4rii
1o!2iei 0 UE
Autor: Graure Iuliana Georgiana, Management, an I
Coord.: Conf.uni.dr. ,rago8 !uru, 1re1.uni.drd. Magdalena Manole
*1. Coc&re/a pe pia/a .er'iciilor (e +ele%oie !o-il4 (i 1o!2ia
Autori: Gora Ana Ale5andra, G?rcu Lainia Adelina, Management, an I
Coord.: conf.uni.dr. ,rago8 !uru, 1re1.uni.drd. Magdalena Manole
*&. S+ra+e5ii .i poli+ici (e coc&re+a pe+r& cei (i i(&.+ria a&+o
Autori: Balcan Ana Maria, Management, an I
Coord.: 1rof.uni.dr. Ctlin !uidumac, 1re1.uni.drd. Magdalena Manole
**. )oli+ici ecoo!ice (e ie*ire (i cri74
Autori: Ale5andru Ioana Lainia, Andreescu Andreea :atalia, Andronache Iulia, Management, an I
Coord.: 1rof.uni.dr. Ctlin !uidumac, 1re1.uni.drd. Magdalena Manole

S-ar putea să vă placă și