Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratia Salariatului

Subsemnatul/Subsemnata.................................................., salariat/salariata la ....................................,


avand in vedere prevederile art. 56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, in vederea stabilirii deducerilor personale pentru persoanele aflate in intretinerea mea, prin prezenta
declar pe propria raspundere ca datele mentionate mai jos sunt reale si corespund situatiei actuale, cunoscand ca
falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale.
Ma oblig sa anunt angajatorul in termenul legal in cazul in care vor interveni schimbari in situatia comunicata si sa
prezint actele justificative.
I. Datele personale ale salariatului:
Numele si prenumele ..............................
Codul numeric personal ...........................
Domiciliul: localitatea ............................., str. ........................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul ................
II. Date pentru copiii (minori) aflati in intretinerea subsemnatului/subsemnatei conform intelegerii cu sotia/sotul*)
__________________________________________________
Nr. Numele si prenumele
Codul numeric
crt. copilului
personal
__________________________________________________
1.__________________________________________________
2.__________________________________________________
3.__________________________________________________
4.__________________________________________________
5.__________________________________________________
*) Se va anexa adeverinta de la angajatorul celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu
beneficiaza de deducere personala pentru acel copil.
III. Date pentru persoanele aflate in intretinere (sotul/sotia, copiii, altii etc.):
1. Numele si prenumele ........................................................., codul numeric personal ..................................,
venitul persoanei aflate in intretinere ...................... lei/luna, data de la care este in intretinere ................... .
2. Numele si prenumele ......................................................., codul numeric personal ...................................,
venitul persoanei aflate in intretinere ...................... lei/luna, data de la care este in intretinere ................... .
3. Numele si prenumele ......................................................, codul numeric personal ......................................,
venitul persoanei aflate in intretinere ...................... lei/luna, data de la care este in intretinere ................... .
4. Numele si prenumele ................................................... .., codul numeric personal ....................................,
venitul persoanei aflate in intretinere ...................... lei/luna, data de la care este in intretinere ................... .

Data ..............

Semnatura .................