Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIA CONTRIBUABILULUI

Subsemnatul/Subsemnata..., salariat/salariata la
S.C. S.R.L.., avand in vedere prevederile legale
privind impozitul pe venit, in vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare pentru
persoanele aflate in intretinerea mea, prin prezenta declar pe propria raspundere ca datele
mentionate mai jos sunt reale si corespund situatiei actuale, cunoscand ca falsul in declaratii se
pedepseste conform legii penale.
Ma oblig sa anunt angajatorul in termenul legal in cazul in care vor interveni schimbari in
situatia comunicata si sa prezint actele justificative.
I.
Datele personale ale angajatului:
Numele si prenumele.
Codul numeric personal.
Domiciliul: localitatea, str.., nr..., bl...,
sc..., ap..., sectorul, judetul....
II.
Date pentru copiii (minori) aflati in intretinerea subsemnatului/ subsemnatei
conform intelegerii cu sotia/sotul*)
Nr.
crt.

Numele si prenumele copilului

Codul numeric
personal

Handicapul
A
G

*)Se va anexa adeverinta de la angajatorul celuilalt sot sau declaratia pe propria


raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere suplimentara pentru acel copil
III.
Date pentru persoanele aflate in intretinere (sot/sotie, copii, altii)
1.Numele si prenumele....., codul numeric
personal, venitul persoanei aflate in intretinere
lei/luna, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat.., data de la care este
in intretinere..
2.Numele si prenumele....., codul numeric
personal, venitul persoanei aflate in intretinere
lei/luna, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat.., data de la care este
in intretinere..
3.Numele si prenumele....., codul numeric
personal, venitul persoanei aflate in intretinere
lei/luna, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat.., data de la care este
in intretinere..

Data

Semnatura