Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. Inreg.

ADEVERINTA
Prin prezenta se certifica faptul ca domnul , avand CNP ..,
posesor a CI seria .., nr , eliberata de la data de , cu
domiciliul in ., str , nr ., judetul ., are calitatea de
salariat si I s-a retinut si virat lunar contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, potrivit
Legii nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare. Este angajat din data de ..
Persoana mai sus mentionata nu figureaza in evidentele noastre cu coasigurati.
Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
Sub sanctiunile applicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt
corecte si complete.
Se mentioneaza ca de la data angajarii si pana in present nu a beneficiat de concediu
medical.

ANGAJATOR