Sunteți pe pagina 1din 2

______________________________

(DENUMIRE PROIECTANT)

Administratia Nationala Apele Romane

FISA TEHNICA
in vederea emiterii Acordului Unic.
aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord)
pentru AVIZ AMPLASAMENT
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII
1. - Denumire (1)______________________________________________________________
2. - Amplasament (1) __________________________________________________________
3. - Beneficiar (1) _____________________________________________________________
4. - Proiect(*1)
nr. ___________________ elaborator(*1) __________________________
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(*1)
2.1. AMPLASAMENT(*1}:____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.2. ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE APE UZATE SI PLUVIALE (*1)_______
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.3.CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(*1)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. - MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(*1}:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(*1):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
INTOCMIT(*2)
L.S.
________________________________________________________
5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor
de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:
AVIZ FAVORABIL
in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(*3) __________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________
(nume, prenume, semnatura)

Data: __________
L.S.

PRECIZARI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
pentru Administratia Nationala Apele Romane - Directia Apelor Olt Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov
I. DATE GENERALE
1. Baza legala**)
- Legea Apelor nr. 107/1996 si Legea 310/2004 pt. modificarea si completarea Legii Apelor nr.107/1996
- Ordonanta de Urgenta nr.107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale Apele Romane cu modificarile si
completarile ulterioare aprobate prin Legea 404/2003
- Ordinul nr.661/2006 al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor privind Normativul de continut al
documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor.
- HG nr.1176/ 2005 privind statutul de organizare si functionare a Administratiei Nationale pele Romane.

2. Continutul documentatiilor (2 ex. din care unul se restituie beneficiarului, stampilat spre neschimbare)
- Certificat de urbanism (copie)
- Plan de situatei/incadrare in zona
- Documentatie tehnica privind instalatiile alimentare cu apa si canalizare ape uzate si pluviale, intocmita
conform prevederilor legale in domeniul gospodaririi apelor de catre o firma certificate MMGA.

3. Durata de emitere a avizului


Aviz - 30 zile calendaristice de la data primirii documentatiei sau a ultimei completari solicitate.
Notificare de Incepere a Executiei - 15 zile de la data primirii documentatiei sau a ultimei completari solicitate.

II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*):


(in functie de tipul de constructie)

2.1. AMPLASAMENT:____________________________________________________
*) _____________________________________________________________________
*) _____________________________________________________________________
2.2. ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE APE UZATE SI PLUVIALE________
*) _____________________________________________________________________
*) _____________________________________________________________________
2.3.CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT
*) _____________________________________________________________________
*) _____________________________________________________________________
III. INDICATII PRIVIND TAXA DE AVIZARE
a) - Temei legal: Legea Apelor nr.107/1996 si OUG nr. 73/2005 pt. modificarea si completarea OUG nr. 107/2002
b) - Valoarea taxei de avizare este de: 249,90 lei pt. Consultare Tehnica fara deplasare pe teren,
261,80 lei pentru Notificare de Incepere a Executiei fara deplasare pe teren,
668,78 lei pentru Aviz de G.A de complexitate mica fara deplasare pe teren.

c) - Modalitatea de achitare a taxei:


- Trezoreria Brasov RO39TREZ1315025XXX005610

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*)


*) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
NOTA:
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" - pentru utilitati urbane:
Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum urmeaza:
(*1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului.
(*2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat / autorizat in
domeniu, potrivit prevederilor legale).
(*3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si a FISEI TEHNICE depuse.
*) Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile
lucrarilor si de conditiile de amplasament.
**) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeaza de avizator la faza de definitivare a formularului FISA TEHNICA.

S-ar putea să vă placă și