Sunteți pe pagina 1din 12

IacuIlalea de TeoIogie Orlodox a Universil(ii ,abe-oIyai

TEOLOGIA 5OCIAL ORTODOX


Inlroducere in elica isericii de Rsril

Lecl. univ. dr. Radu Prcda5tructura cursu!ui. Desfural e durala a lrei semeslre, cursuI de leoIogie
sociaI orlodox esle slruclural in lrei mari cailoIe:
I. TeoIogia sociaI orlodox. Inlroducere, melodoIogie, fundamenle i
rinciii
II. Inv(lura sociaI a isericii Orlodoxe in conlexl inler-orlodox, inler-
confesionaI i inler-reIigios. Documenle, aliludini i lendin(e
III. iserica Orlodox in socielalea de azi. Mi|Ioace, leme i robIeme


Obicctivc!c cursu!ui. TeoIogia sociaI fiind o disciIin de sinlez, Ia inlersec(ia
daleIor bibIico-alrislice cu ceIe sislemalice, a leoIogiei moraIe cu misioIogia, a
elicii cu fiIosofia, a dogmalicii cu aoIogelica, a dreluIui canonic i a
ecIesioIogiei cu fundamenleIe slaluIui de drel modern, a anlrooIogiei creline
cu diIemeIe bioelice, a cincs-uIui crelin cu economia, abordarea lemeIor se face
uliIiznd mai muIle liuri de argumenla(ie. InlerdisciIinar aadar, leoIogia
sociaI ii roune s ofere cadruI inleIecluaI adecval acumuIrii de clre
sluden[ii leoIogi, indiferenl de sec[iunea in care sludiaz, a unor informa(ii,
modaIil(i de inlerrelare i de anaIiz a fenomeneIor sociaIe, a manierei in care
mesa|uI isericii se face auzil, esle recelal i aIical, ignoral sau comblul in
sa[iuI ubIic. Cl mai concis formuIal, obieclivuI ma|or esle mi|Iocirea unei
comelen(e elice de exlrac(ie crelin enlru leoIogi i sIu|ilori ai isericii
obIiga(i s se confrunle cu o socielale marcal de IuraIilalea vaIoriIor i de
concuren(a sislemeIor de referin(. Nou rin melod i subiecle, dar de|a
veche rin aeIuI ermanenl Ia coordonaleIe Tradi[iei, leoIogia sociaI esle o
rovocare enlru mediuI noslru academic orlodox, obinuil s cuIlive aulismuI
i auloreferen[iaIilalea, dar in egaI msur i o ans in diaIoguI cu Iumea.


Radu Ireda Slruclura cursuIui de TeoIogie sociaI orlodox
P!atInrma c!cctrnnic dc inInrmarc i cnmunicarc. Iagina de inlernel a cursuIui
esle vvv.leoIogia-sociaIa.ro. Ienlru comunicarea direcl cu liluIaruI cursuIui i
enlru lrimilerea IucrriIor de seminar (excIusiv in formal digilaI) se oale scrie
doar Ia adresa de emaiI leoIogiasociaIa+gmaiI.com.

UIlima acluaIizare a daleIor: ianuarie 2012.

TiluIaruI de curs esle recunosclor in avans enlru rouneriIe bibIiografice sau sugesliiIe de
subslan[ avnd drel sco imbunl[irea maleriaIuIui didaclic.Anu! I 5cmcstru! II

I. Tcn!ngia sncia! nrtndnx.
Intrnduccrc, mctndn!ngic, Iundamcntc i principii


1. Biscrica !" !umc. Intrnduccrc gcncra!
a. Ce esle leoIogia sociaI orlodox`
b. Ce nu esle leoIogia sociaI orlodox`
c. Irezenlarea bibIiografiei

2. E!cmcntc dc mctnd a ccrcctrii sncia!-tcn!ngicc
a. MelodoIogia generaI a muncii inleIecluaIe in leoIogia academic
b. RigoriIe i secificuI cercelrii sociaI-leoIogice
c. ModuI de rezenlare a rezuIlaleIor muncii de cercelare sociaI-
leoIogic

3. Prccizri tcrminn!ngicc
a. De Ia Agapc Ia Cariias
|. De Ia Oiakcnic Ia Pni|aninrcpic
c. De Ia Asisicna sccia|a Ia Tcc|cgia sccia|a

4. Tcn!ngia sncia! n ansamb!u! discip!inc!nr tcn!ngicc
a. TeoIogia sociaI ca disciIin a TeoIogiei dogmalice i sislemalice
b. Necesilalea diferen(ierii inlre elic i moraI
c. AoIogia normaliv a elicii creline sau leoIogia sociaI ca discurs
ubIic aI isericii

Radu Ireda Slruclura cursuIui de TeoIogie sociaI orlodox
5. Tcn!ngia sncia! i sncin!ngia
a. SocioIogia sau liin(a desre sociaI i socielale
b. Meloda socioIogic i socioIogia reIigiei
c. DiaIoguI dinlre leoIogia sociaI i socioIogie

6. Tcn!ngia sncia! i pn!itn!ngia
a. IoIiloIogia sau liin(a raorluriIor de ulere in socielale
b. AnaIiza oIiloIogic i geooIilica
c. DiaIoguI dinlre leoIogia sociaI i oIiloIogie


7. Tcn!ngia sncia! i antrnpn!ngia (sncia!)
a. AnlrooIogia sau liin(a agregrii umane
b. Cercelarea anlrooIogic: omuI i liuriIe de socielale
c. DiaIoguI dinlre leoIogia sociaI i anlrooIogie

8. Tcn!ngia sncia! i Ii!nsnIia (sncia!)
a. IiIosofia sociaI sau liin(a resorluriIor comunil(ii
b. Concuren(a argumenleIor fiIosofice: inlre reIalivism i IuraIism
c. DiaIoguI dinlre leoIogia sociaI i fiIosofia sociaI

9. Tcn!ngia sncia! i ctica (sncia!)
a. Ilica sau liin(a vaIoriIor negociale ubIic
b. Demonslra(ia elic i criza normalivil(ii
c. DiaIoguI dinlre leoIogia sociaI i elic

10. Fundamcntc!c bib!icc a!c tcn!ngici sncia!c
a. DumnezeuI drel(ii in VechiuI Teslamenl
b. IaradoxuI Iredicii e de Munle
c. ,Ie sraci ii ave(i ururea cu voi: Iec[ia reaIismuIui fiIanlroic

11. Fundamcntc!c patristicc a!c tcn!ngici sncia!c (I)
a. DubIa cel(enie a crelinuIui
b. Cnrisiianus suni i confIicluI cu ulerea rofan
c. ,ComunismuI alrislic: IimileIe unei comara[ii

12. Fundamcntc!c patristicc a!c tcn!ngici sncia!c (II)
a. Nctiias Cnrisiiana i caracleruI dinamic aI viziunii alrislice
b. ReaIismuI alrislic: de Ia iminen(a eshaloIogic Ia acomodarea
isloric
Radu Ireda Slruclura cursuIui de TeoIogie sociaI orlodox
c. IdeaIuI sociaI aI izan(uIui i reminiscen(eIe saIe osl-bizanline

13. Principii!c tcn!ngici sncia!c (I)
a. CoordonaleIe ecIesioIogic-dogmalice aIe leoIogiei sociaIe orlodoxe
b. IrinciiuI anlrooIogic-hrisloIogic sau lolaIilalea coruIui sociaI-
ecIesiaI
c. IrinciiuI organizaloric-ecIesioIogic sau subsidiarilalea dinlre
membrii lruuIui sociaI-ecIesiaI


14. Principii!c tcn!ngici sncia!c (II)
a. IrinciiuI unil(ii sau soIidarilalea
b. IrinciiuI resonsabiIil(ii sau |usli(ia sociaI
c. IrinciiuI eshaloIogic sau caracleruI ar(iaI aI drel(iiAnu! II 5cmcstru! I

II. nv(tura sncia! a Biscricii Ortndnxc
n cnntcxt intcr-nrtndnx, intcr-cnnIcsinna! i intcr-rc!igins.
Dncumcntc, atitudini i tcndin(c


15. nv(tura sncia! a Biscricii Ortndnxc
a. Chesliunea auloril(ii doclrinare i organizalorice in Orlodoxie
b. TemeIe sociaIe i consensuI leoIogic inler-orlodox
c. DocumenleIe isericiIor Orlodoxe IocaIe i aliludiniIe ersonaIe aIe
ierarhiIor i leoIogiIor: surseIe acluaIe aIe leoIogiei sociaIe orlodoxe

16. Dncumcntc sncia!-tcn!ngicc pannrtndnxc
a. anlieruI leoIogic aI SfnluIui i MareIui Sinod
b. TemeIe comisiiIor resinodaIe i sladiuI acluaI aI cercelrii Ior
c. DocumenleIe resinodaIe cu leme sociaI-leoIogice

17. Patriarhia Ecumcnic
a. LocuI i roIuI Ialriarhiei Icumenice in dezbalerea elic
b. Conlribu(ii Ia diaIoguI inler-reIigios
c. Anga|amenluI ecoIogic aI IalriarhuIui arloIomeu I

Radu Ireda Slruclura cursuIui de TeoIogie sociaI orlodox
18. Patriarhia Antinhici
a. ConlexluI secific aI Orlodoxiei arabe
b. IcumenismuI elic IocaI i consensuI inler-reIigios
c. Vocea sociaI-leoIogic a MilrooIiluIui George Kodhr aI MunleIui
Liban

19. Biscrica Ortndnx din Grccia
a. TeoIogia neo-greac i robIemalica sociaI
b. DocumenleIe sociaI-leoIogice aIe SinoduIui de Ia Alena. Aliludini
fa[ de criza financiar acluaI
c. Voci sociaI-leoIogice greceli: Yannaras, Manlzaridis, DeIikoslanlis,
KaIailzidis el aI.

20. Biscrica Ortndnx din Rusia
a. Chesliunea sociaI in lradi(ia leoIogic i fiIosofic-reIigioas rus
b. IundamenleIe conce(iei sociaIe a isericii Orlodoxe Ruse (2000)
c. azeIe doclrinei isericii Orlodoxe Ruse desre demnilale, Iiberlale
i dreluriIe omuIui (2008)

21. Biscrica Ortndnx din Rnmnia
a. TenlaliveIe inlerbeIice aIe unei leoIogii sociaIe romneli
b. AliludiniIe ersonaIe i oficiaIe e leme sociaIe du 1989
c. IarlenerialuI sociaI cu slaluI. IrolocoIuI Ialriarhie-Guvern (2007)

22. Biscrica Ortndnx din 5crbia
a. Ixerien(a imIicrii sociaIe a isericii din Serbia
b. Vocea ierarhiei orlodoxe in limuI confIicleIor din YugosIavia osl-
comunisl
c. SoIidarilalea orlodox, crilica oIilic i dislan(a ecumenic in
limuI rzboiuIui din fosla YugosIavie. IrocesuI de reconslruc(ie
osl-beIic

23. Cc!c!a!tc Biscrici Ortndnxc !nca!c i diaspnra nrtndnx
a. Renalerea Orlodoxiei in AIbania. ImuIsuI misionar i sociaI aI
ArhieiscouIui Anaslasios YannouIalos
b. Diasora orlodox euroean i american
c. RoIuI coIiIor leoIogice orlodoxe din diasora

24. Tcmc sncia!-tcn!ngic n dia!ngu! intcr-cnnIcsinna!
a. DiaIoguI orlodoxo-caloIic
Radu Ireda Slruclura cursuIui de TeoIogie sociaI orlodox
b. DiaIoguI orlodoxo-roleslanl
c. AIle diaIoguri leoIogice biIaleraIe

25. Tcndin(c actua!c n ctica rnmann-catn!ic
a. DrumuI recelrii Iui Valican II
b. MagisleriuI sociaI de Ia IauI VI Ia enedicl XVI
c. Sinleze de aulor de Ia Hffner Ia Cosle

26. Tcndin(c actua!c n ctica prntcstant
a. LocuI elicii in leoIogia roleslanl
b. DezacorduriIe elice i consecin(eIe aceslora
c. Sinleze de aulor de Ia Honecker Ia Krlner

27. Tcndin(c actua!c n ctica a!tnr dcnnmina(iuni crctinc
a. Ilica minoril(iIor confesionaIe tcrsus minoril(iIe elice
b. SecificuI elic aI crelinismuIui american. De Ia evangheIicaIi Ia
neo-conservalori
c. RaorluI dinlre elic i rozeIilism sau rofe(ii moraIil(ii maxime

28. Tcndin(c actua!c n ctica Iudaismu!ui i a Is!amu!ui
a. Ilica iudaic i refIexuI ei oIilic
b. Ilica isIamic i robIema aulonomiei ersonaIe
c. O sinlez disculabiI: roiecluI Wc|icincsAnu! II 5cmcstru! II

III. Biscrica Ortndnx n sncictatca dc azi.
Mi|!nacc, tcmc i prnb!cmc


29. #$%"$&$ ()$%** i !cctura !nr sncia!-tcn!ngic
a. TeoIogia sociaI in conlexluI unei leoIogii a isloriei
b. CrizeIe sociaIe i rovocriIe ideoIogice. De Ia osl-modernilale Ia
osl-secuIarizare
c. iserica i socielalea civiI. Isloria unei nein(eIegeri

30. Mi|!nacc!c dc ap!icarc a tcn!ngici sncia!c
a. Iarohia sau sa(iuI Iilurgic ca referin( ma|or a o(iunii elice
Radu Ireda Slruclura cursuIui de TeoIogie sociaI orlodox
b. LaicaluI i formeIe Iui asocialive ca reIungiri i concrelizri in
Iume aIe misiunii isericii
c. IarlenerialuI sociaI dinlre iseric i deciden(ii oIilici

31. Binctica
a. RevoIu(ia anlrooIogic de azi
b. CmuriIe bioelicii i diIemeIe secifice
c. CuIlura vie(ii tcrsus cuIlura mor[ii

32. Ecn!ngia
a. IncIzirea gIobaI i meleo-scenariiIe viiloruIui
b. CauzeIe umane aIe dezechiIibruIui ecoIogic i consecin(eIe acesluia
c. Chesliunea ecoIogic in conlexluI leoIogiei crea(iei

33. G!nba!izarca
a. Un singur nume enlru mai muIle fenomene
b. anseIe i ericoIeIe rocesuIui de gIobaIizare
c. GIobaIizarea tcrsus voca(ia universaI a credin(ei

34. Ecnnnmia
a. Ire(uI sociaI aI baniIor. ImoraIilalea IegaIil(ii economice
b. IaIimenluI moraI aI ie(eIor gIobaIe de cailaI i criza acluaI
c. Iconomia sociaI de ia( sau cuIlura cliguIui comunilar

35. Cnmunicarca
a. Credin(a ca acl de comunicare
b. Socielalea consumuIui medialic i concuren(a dinlre mediu i mesa|
c. Comunicarea sre comuniune. DificuIl(iIe i anseIe unei mass-
media creline

36. Ortndnxia n Uniunca Eurnpcan
a. IroiecluI oIilic euroean: varianla secuIarizal a roiecluIui
reIigios euroean eual
b. Uniunea Iuroean inlre neulraIilalea axioIogic i recursuI
idenlilar. O dezbalere conlinu
c. isericiIe Orlodoxe i dificiIuI echiIibru inlre idenlilalea universaI
i rovinciaIismuI menlaI

37. Pn!itici!c sncia!c
a. Comelen(a sociaI a oIilicii
Radu Ireda Slruclura cursuIui de TeoIogie sociaI orlodox
b. Criza slaluIui sociaI euroean i Iisa de aIlernalive e lermen Iung
c. Romnia: un slal sociaI` In cularea unui modeI

38. Fami!ia
a. DisoIu(ia aradigmei lradi(ionaIe. LegisIa(ia seudo-famiIiaI
b. IenomenuI emigra(ionisl i coiIuI ca faclor economic de risc
c. RiscuriIe demografice i imIicarea isericii in slralegiiIe ro-
nalaIisle

39. Educa(ia
a. Dimensiunea educaliv-cuIluraI a credin(ei
b. Ieisa|uI educa(ionaI conlemoran i chesliunea normeIor
c. MandaluI formaliv aI isericii. Ienlru redescoerirea Ieglurii
dinlre scpnia i pai!cia

40. Cnmunismu! n mcmnria cc!csia! i sncia!
a. Teroarea i Iec(iiIe concrele aIe unei leoIogii sociaIe in vremuri
luIburi
b. Mrlurie tcrsus comromis. DificuIlalea unei |udec(i
c. Asumarea leoIogic a erioadei comunisle i inlegrarea in memoria
Iilurgic a marliriIor aceslei erioade

41. Rc!a(ia 5tat-Biscric
a. Un cailoI recurenl aI rezen(ei sociaIe a isericii
b. De Ia conlroI Ia arlenerial. IIemenleIe unui modeI osl-bizanlin
c. CadruI IegisIaliv in Romnia de azi in conlexl inlerna[ionaI

42. 5intcza cursu!ui
a. Sinlez ca. I
b. Sinlez ca. II
c. Sinlez ca. III

Radu Ireda Slruclura cursuIui de TeoIogie sociaI orlodox


Bib!ingraIic gcncra!


I. 5ursc

Ccnci|icrun Occuncniccrun Occrcia, Ididil Cenlro di Documenlazione, Islilulo er Ie Scienze
ReIigiose oIogna, Curanlibus }. ALIRIGO, I.-I. }OANNOU, C. LIONARDI, I. IRODI, ConsuIlanle H.
}IDIN, Idilio lerlia, oIogna, 1973 / Ockrcic !cr kuncniscncn Kcnzi|icn. and 1. KonziIien des
erslen }ahrlausends vom KonziI von Niza (325) bis zum vierlen KonziI von KonslanlinooI
(869/70). Im Auflrag der Grres-GeseIIschafl ins Deulsche berlragen und herausgegeben unler
Milarbeil von GARIIL SUNNUS und }OHANNIS UIHUS von }OSII WOHLMUTH, Ierdinand
Schning, Iaderborn elc, 1998. and 2. KonziIien des MilleIaIlers vom erslen LalerankonziI
(1123) bis zum fnflen LalerankonziI (1512-1517), 2000.

Oic Ocnkscnrijicn !cr |tangc|iscncn Kircnc in Ocuiscn|an!, and 1 |ric!cn, Mcnscncnrccnic,
Wc|itcraniucriung, and 2 Sczia|c Or!nung, Wiriscnaji, Siaai, and 3 |nc, |ani|ic, |raucn,
Manncr, and 4 Bi|!ung, |njcrnaiicn, Mc!icn, Gerd Mohn, GlersIoh, 1978.

| !ccuncnii sccia|i !c||a Cnicsa. Oa Iccnc X||| a Gictanni Pac|c ||, Libreria Idilrice Valicana, Cilla deI
Valicano, 1991.

STIIAN GROTIIILD, MATTHIAS NIUGIAUIR, }IAN-DANIIL STRU, }OHANNIS IISCHIR (Hg.),
Quc||cnicxic incc|cgiscncr |inik. Vcn !cr A|icn Kircnc |is zur Gcgcnuari, KohIhammer, Slullgarl elc,
2006.

MARIA GRAZIA MARA (a cura di), |icnczza c pctcria nc| crisiiancsinc priniiitc, III edizione, Cilla
Nuova, Roma, 1998.

IONTIIICIO CONSIGLIO DILLA GIUSTIZIA I DILLA IACI, Ccnpcn!ic !c||a !ciirina sccia|c !c||a Cnicsa,
III Idizione, Libreria Idilrice Valicana, Cilla deI Valicano, 2004.

SINODUL IIISCOIAL }UILIAR AL ISIRICII ORTODOXI RUSI, ,IundamenleIe conce(iei sociaIe a
isericii Orlodoxe Ruse, in: IOAN IC }R., GIRMANO MARANI (ed.), Gn!irca sccia|a a Biscricii.
|un!ancnic !ccuncnic ana|izc pcrspcciitc, Deisis, Sibiu, 2002, . 185-266.


II. Dic(innarc

DAVID MILLIR (ed.), Tnc B|ackuc|| |ncqc|cpac!ia cj Pc|iiica| Tncugni, IackveII, Oxford, 1991, in
romnele: |ncic|cpc!ia B|ackuc|| a gin!irii pc|iiicc, lrad.: D. Sloianovici, Humanilas, ucureli,
2000.

LAURIN|IU TIIAN-SCALAT (coord.), Oicicnar !c scricri pc|iiicc jun!ancnia|c, Humanilas,
ucureli, 2000.

Radu Ireda Slruclura cursuIui de TeoIogie sociaI orlodox
MARTIN HONICKIR, HORST DAHLHAUS, }RG HUNIR, TRAUGOTT }AHNICHIN, HIIDRUN TIMIIL
(Hg.), |tangc|iscncs Sczia||cxikcn, Neuausgabe, KohIhammer, Slullgarl elc., 2001.


III. Vn!umc cn!cctivc

RADU CARI (coord.), Un suj|ci pcniru |urcpa. Oincnsiunca rc|igicasa a unui prcicci pc|iiic, Anaslasia,
ucureli, 2005.

RADU CARI, DACIAN GAL, SORIN MURIAN, RADU IRIDA, |n cauiarca |inc|ui ccnun. Pcniru c tiziunc
crciina a !cnccrajici rcnncii ( TheoIogia SociaIis 2), Iikon, CIu|-Naoca, 2008.

ALIIO CIRAMI, IIITIR VANHUYSSI (ed.), Pcsi-Ccnnunisi Wc|jarc Painuaqs. Tnccrizing Sccia| Pc|icq
Transjcrnaiicns in Ccnira| an! |asicrn |urcpc, IaIgrave MacmiIIan, asingsloke, 2009.

NICHIFOR CRAINIC, DUMITRU ST!NILOAE, R!ZVAN CODRESCU, RADU PREDA, "Fiecare n rndul cetei
sale". Pentru o teologie a neamului, Edi"ie ngrijit#, introducere $i note de R#zvan Codrescu,
Christiana, Bucure$ti, 2003.

IOAN IC }R., GIRMANO MARANI (ed.), Gn!irca sccia|a a Biscricii. |un!ancnic !ccuncnic
ana|izc pcrspcciitc, Deisis, Sibiu, 2002.

INSTITUTUL LUDWIG OLTZMANN IINTRU STUDIUL IROLIMATICII RILIGIOASI A INTIGRRII
IUROIINI, Pcniru c !cnccraic a ta|cri|cr. siraicgii !c ccnunicarc rc|igicasa inirc scciciaic p|ura|isia,
Seminar inlerna(ionaI organizal Ia CoIegiuI Noua Iuro, 30 noiembrie - 1 decembrie 2001,
CoIegiuI Noua Iuro, ucureli, 2002.

LIGIA LIVAD-CADISCHI (coord.), Saracic i asisicnja sccia|a in spajiu| rcnncsc (scc. XV|||-XX), Mas
rolund (iunie 1998), CoIegiuI Noua Iuro, ucureli, 2002.

GIORGI NIAMU (coord.), Traiai !c asisicnja sccia|a ( CoIIegium/Asislen[ sociaI), ed. a II-a,
IoIirom, Iai, 2011.

IICU OCOLIANU, RADU IRIDA (ed.), Viaja |iiurgica i cics ccnuniiar. Prc|ininarii |a c icc|cgic sccia|a
cric!cxa, Idilura MilrooIia OIleniei, Craiova, 2007.

IITIR SINGIR (ed.), A Ccnpanicn ic |inics, IackveII IubIishing, Oxford, 1993, in romnele:
Traiai !c ciica, lrad. V. oari el aI., IoIirom, Iai, 2006.

MIRUNA TTARU-CAZAAN (coord.), Tcc|cgic i pc|iiica. Oc |a Sjinii Parini |a |urcpa uniia,
Anaslasia, ucureli, 2004.


IV. Vn!umc dc autnr

}IAN-CLAUDI ARIIR, Ia |cnguc narcnc tcrs ||urcpc sccia|c ( Le Lien sociaI), Iresses
Universilaires de Irance, Iaris, 2008.

Radu Ireda Slruclura cursuIui de TeoIogie sociaI orlodox
MITROIOLITUL ARTOLOMIU, Ccrupjia spiriiua|a. Tcxic sccia|-icc|cgicc ( TheoIogia SociaIis 13),
Iikon, CIu|-Naoca, 2011.

MIREL B!NIC!, Religia n fapt. Studii, schi!e "i momente (= Theologia Socialis 17), Eikon, Cluj-
Napoca, 2011.

IULIANA CONOVICI, Ortodoxia n Romnia postcomunist#. Reconstruc!ia unei identit#!i publice (=
Theologia Socialis 8), vol. I-II, Eikon, Cluj-Napoca, 2009, 2010.

H. TRISTRAM INGILHARDT }R, Tnc |cun!aiicns cj Cnrisiian Biccinics, Svels ZeilIinger IubIishers,
Lisse, 2000, in romnele: |un!ancnic|c |icciicii crciinc. Pcrspcciita cric!cxa, lrad. M.Neam(u,
C.Login, I. Ic |r, Deisis, Sibiu, 2005.

ANTHONY GIDDINS
- Sccic|cgq, 3
rd
edilion, IackveII, Oxford, 1997, in romnele: Sccic|cgic, lrad.: R.V.
SnduIescu, ic AII, ucureli, 2000.
- Tnc Tnir! Waq. Tnc |cncua| cj Sccia| Ocnccracq, IackveII, Oxford, 1998, in romnele: A
ircia ca|c. |cnaicrca sccia|-!cnccraici, lrad.: C. Conslanlinescu, IoIirom, Iai, 2001.
- Tnc Tnir! Waq an! iis Criiics, IackveII, Oxford, 2000, in romnele: A ircia ca|c i criiicii ci,
lrad.: C. Conslanlinescu, IoIirom, Iai, 2001.

ARHIIIISCOIUL HRISTODOULOS AL ATINII, Misiunca sccia|a a Biscricii, lrad. M. IiIimon, I. Sidoreac,
D. cheuI, Trinilas, Iai, 2000.

ALIXANDRA IONISCU, Ic |icn ccnnun ci scs !cu||cs. Ocux rcnccnircs rcunaincs cnirc ncra|c ci
pc|iiiquc, Idilura Universil(ii din ucureli, 2001.

HARTMUT KAILLI, Sczia|gcscnicnic |urcpas. 1945 |is zur Gcgcnuari, C. H. eck, Mnchen, 2007.

IANTILIS KALAITZIDIS, Oric!cxic i nc!crniiaic. O inirc!uccrc ( TheoIogia SociaIis 9), lrad. IIorin-
ClIin Ghi[, Iikon, CIu|, 2010.

ALASDAIR MACINTYRI, Ajicr tiriuc. A Siu!q in Mcra| Tnccrq, Nolre Dame Universily Iress, Nolre
Dame, Indiana, 1985, in romnele: Traiai !c ncra|a. Oupa tiriuic, lrad. C. IIeu, Humanilas,
ucureli, 1998.

GIORGIOS I. MANTZARIDIS, Mcra|a crciina, || Onu| i Ounnczcu, Onu| i scncnu|, Pcziicnari i
pcrspcciitc cxisicnia|c i |icciicc, Trad. C. C. Coman, izanlin, ucureli, 2006.

GIORGIOS MITALLINOS, Parcnia Hrisics in nij|ccu| ncsiru, lrad. Ioan I. Ic, Deisis, Sibiu, 2004.

SORIN MURIAN, |ccncnia sccia|a !c piaa. Mc!c|u| gcrnan, Carlimex, CIu|-Naoca, 2003.

COSTION NICOLISCU, Tcc|cgu| in cciaic. Parinic|c Siani|cac i aria pc|iiicii, Chrisliana, ucureli,
2003.

IICU OCOLIANU, |isus Hrisics Mij|cciicru|. Scnsu| !iaccna| a| ciicii sccia|c cric!cxc, Chrisliana,
ucureli, 2008.

Radu Ireda Slruclura cursuIui de TeoIogie sociaI orlodox
GHIORGHI IOIISCU, |tc|uia gn!irii cccncnicc, ed. a III-a revzul, adugil i acluaIizal,
Idilura Academiei Romne/ Carlimex, ucureli/ CIu|-Naoca, 2004.

RADU IRIDA
! Biscrica in Siai. O intiiaic |a !cz|aicrc, Scrila, ucureli, 1998.
! Scnnc|c trcnii. Icciuri sccia|-icc|cgicc ( TheoIogia SociaIis 1), Iikon, CIu|-Naoca, 2008.
! Ccnunisnu|. O nc!crniiaic cuaia ( TheoIogia SociaIis 5), Iikon, CIu|-Naoca, 2009.
! Cu|iura !ia|cgu|ui. P|c!carii c cxcrcijii ( TheoIogia SociaIis 7), Iikon, CIu|-Naoca, 2009.
! Oric!cxia c cric!cxii|c. Siu!ii sccia|-icc|cgicc ( TheoIogia SociaIis 10), Iikon, CIu|-Naoca,
2010.
! |ctcnirca |ui Ounnczcu. Siu!ii sccia|-icc|cgicc ( TheoIogia SociaIis 12), Iikon, CIu|-Naoca,
2010.
! Ccnccpjia sccia|a a Biscricii Oric!cxc !in |usia. |nirc!uccrc, !ccuncni c ccncniariu ( TheoIogia
SociaIis 18), Iikon, CIu|-Naoca, 2011.
! Cutniu| sccia| a| Biscrici|cr !in Ausiria. |nirc!uccrc, !ccuncni c ccncniariu ( TheoIogia
SociaIis 20), Iikon, CIu|-Naoca, 2011.

GIRHARD A. RITTIR, Ocr Sczia|siaai. |nisicnung un! |niuick|ung in inicrnaiicna|cn Vcrg|cicn, 3.
AufI. OIdenbourg, Mnchen, 2010.

CHRISTOIH KARDINAL SCHNORN, Oic Mcnscncn, !ic Kircnc, !as Ian!. Cnrisicniun a|s
gcsc||scnaji|icnc Hcrausjcr!crung, MoIden, Wien, 1998, in romnele: Oancnii, Biscrica, |ara.
Crciinisnu| ca prctccarc sccia|a, lrad. T. Ielrache, R. Ne(oiu, Anaslasia, ucureli, 2000.

}OHN R. SIARLI, Tnc Ccnsiruciicn cj Sccia| |ca|iiq, 1996, in romnele: |ca|iiaica ca prcicci sccia|,
lrad. A. Deciu, IoIirom, Iai, 2000.

ANASTASIOS YANNOULATOS AL TIRANII, Oric!cxia i prc||cnc|c |unii ccnicnpcranc, lrad. G.
MndriI/ C. Coman, izanlin, ucureli, 2003.