Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECȚIE

Şcoala cu clasele I-VII nr.22, Timişoara


Disciplina: Religie
Propunător: Dema Sergiu - Petru
Clasa: a IV-a
Data : 17 mai 2010
Unitatea de învăţare: Noul Testament
Subiectul lecţiei: „Înălțarea la cer a Mântuitorului”
Tipul lecţiei: Mixtă
Scopul lecţiei :
• însuşirea unor noi cunoştinţe despre Înălțarea la cer a Mântuitorui;
• îndrumarea elevilor spre cinstirea eroilor și a martirilor;
Obiective operașionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 - să precizeze când, de unde și în ce fel S-a Înălțat Mântuitorul la cer;
O2 - să precizeze care au fost îndemnurile Mântuitorului înainte de înălțare și să explice înțelesul lor;
O3 - să precizeze pe Cine a promis Mântuitorul că va trimite pe Pământ;
O4 - să expună modul în care sunt sărbătoriți eroii și martirii neamului de către Biserică;

Strategia didactică:
1.Metode şi procedee : explicaţia, conversaţia, lectura explicativă, audiţia, exerciţiul, descoperirea didactică, problematizarea, .
2. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală şi activitate pe grupe.
3. Mijloace de învăţământ: Manualul; Biblia; fişă de lucru; caiet special, planșă reprezentând Înălțarea Domnului.
Resurse:
1. Oficiale : • Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a IV-a ;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale : • număr de lecţii :1
• durata :50'

1
3. Bibliografice:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura „Polirom", Iaşi, 1998.
3. Plămădeală, Antonie, Cuvinte la zile mari. Sibiu, 1989.
4. Catehism Ortodox
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei. Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.
6. Caiet auxiliar de Religie.
7. Religie. Cultul ortodox – manual pentru clasa a IV-a ; Camelia Muha, Elena Mocanu, Maria Orzetic, Ed. Sfânta Mina, Iași, 2006

2
Ob. op.
Dozare
Strategia didactică
Secvenţele lecţiei Conţinutul ştiinţific al lecţiei Forme de Observaţii
Metode Mijloace organizare
C G I

• Salutul,
Momentul • Rugăciunea: Tatăl nostru
organizatoric 2 • notarea absențelor,
• pregătirea pentru începerea lecției

Verificarea 10 Se verifica lecţia Arătările după Înviere:


cunoştinţelor • Cui S-a arătat Mântuitorul mai întâi?
• De ce S-a arătat Mântuitorul mai
multor oameni după Învierea Sa?
• După câte zile de la Înviere S-a arătat
apostolilor Săi? Conversația Manual C
• Cine a fost ucenicul care nu a crezut
că Iisus Hristos a înviat?
• Ce înseamnă faptul că mântuitorul a
mâncat împreună cu apostolii la Marea
Tiberiadei?
Pregătirea • După Înviere Iisus Hristos s-a arătat
elevilor pentru diferitelor persoane pentru ca lumea să
receptarea noilor 2 creadă și pentru a împlini Scriptura. Conversația C
cunoştinţe • Credeți că lumea a rămas fără

3
Dumnezeu dacă Iisus S-a înălțat?

Anunțarea 2 Se anunţă şi se scrie titlul lecţiei pe tablă : Explicația Tabla C


titlului Înălțarea la cer a Mântuitorului
lecţiei
• Se lecturează informațiile oferite în Lectura Manual I
Comunicare a manual despre Înălțarea Mântuitorului.
noilor 10 O1 După Înviere a mai rămas 40 de zile și
cunoştinţe O2 S-a arătat mai multor oameni. Înainte
O2 • Înainte de a se Înălța lasă câteva
O3 îndemnuri apostolilor.
• Prin îndemnul mergând, învățați toate Explicația Sf. C
O1 Scriptură
neamurile, botezându-le în numele
O4 Tatălui și al Fiul și al Sfântului Duh,
învățându-le să păzească toate câte v- Explicația Manual C
am poruncit vouă, Iisus cere
apostolilor ca aeceștia să vestească în
toată lumea cuvântul Său. Totodată
face referire la Sfânta Treime Explicația Manual I
• Lumea va primi o altă persoană a
Sfintei Treimi și anume pe Sfântul
Duh
Explicația Manual C
• Iisus S-a Înălțat la cer pe Muntele
Măslinilor.
• În această zi se sărbătorește eroii și
martirii neamului Manual
Explicația
• Biserica oficează slujbe închinate C
acestora, iar la monumentele închinate
lor se depun coroane de flori.
• Se citesc și se explică în paralel cu
lecturarea textului cuvintele explicate
la Dicționar

4
• Se prezintă o planșă în care este
reprezentată Înălțarea Domnului și se Explicația Planșă C
explică această reprezentare

O2 • Care au fost îndemnurile Conversația I


Mântuitorului pentru apostoli?
• Ce a poruncit Mântuitorul prin aceste
îndemnuri?
Fixarea şi 15 O1 • Când S-a înălțat Mântitorul la cer?
sistematizarea • De unde S-a înălțat la cer? Conversația I
cunoştinţelor • Cum S-a realizat Înălțarea? C
• În ce zi se sărbătorește Înălțarea?
O3 • Pe cine a făgăduit Mântuitorul că va
trimite în locul Său? Conversația I
• Ce obiceiuri se întâlnesc în această zia
Înălțării?
• Cum se salută creștinii ?
O4 • Pe cine mai sărbătorim în această zi?
• Cum îi cinstește Biserica pe eroii și
martirii neamului?
• Elevii copiază în caiete Învățătura Conversația I
pentru suflet, apoi o memorează,
câțiva dintre aceștia fiind ascultați
de către profesor Fișă de
• Elevii primesc fiecare câte o fișă de lucru
lucru care va conține o frază C I
incompletă. Pentru a o completa ei vor Lucru
găsi cuvintele potrivite într-un careu individual Planșă
cu litere anexat frazei. de I

5
• Pentru a nu se face gălăgie cei care au colorat
reușit să completeze spațiile punctate
ale fișei de lucru vor colora imaginea
cu Iisus Hristos înălțându-Se, alăturată
frazei.

• Se propune elevilor să participe la


Sfânta Liturghie din ziua Înălțării și să
se roage pentru eroii și martirii
neamului.
Asocierea si 5 • Elevii sunt îndrumați să cinstească Explicația C
generalizarea cum se cuvine eroii și martirii, căci ei
au fost cei care și-au dat viața pentru
ca noi să avem acum viața pe care o
avem și pentru ca noi să ne păstrăm
credința.
• Sunt îndrumați spre a face fapte bune,
placute lui Dumnezeu pentru ca și
sufletele lor să se înalțe la cer precum
a făcut Mântuitorul
Apreciera Se fac aprecieri generale privind implicarea
activităţii elevilor in predarea noilor cunoştinţe. Se Conversația C
elevilor notează elevii care au participat la lecţie.

Se anunţă tema pentru acasă.


„Alcătuiţi propoziții cu următoarele cuvinte:
Precizarea Înălțare, patruzeci de zile, Muntele Conversația C
temei Măslinilor, apostoli, Duhul Sfânt,
Mântuitorul Iisus Hristos
Încheierea 1 Rugăciunea: Doamne, Doamne, Ceresc Tată
activităţii …
Salutul.

6
C R E Ș T I N Ă Î R A
Î N V I E R E Y N A P
Q F D Z C P F D Ă J O
X Q W K E G K Z L O S
Y Z Y E R O I I Ț I T
M A R T I R I I Ă C O
M Â N T U I T O R U L
P A T R U Z E C I B I
O R T O D O X Ă I X I

Biserica _ _ _ _ _ _ _ _ sărbătorește Ziua _ _ _ _ _ _ _ _ _ Domnului la _ _ _ _ _ _ _ _ _ de


zile după _ _ _ _ _ _ _. În ziua Înălțării Sale, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a mers cu _ _ _ _ _ _ _ _ _ pe
Muntele Măslinilor. Aici S-a ridicat la _ _ _ și un nor L-a luat din fața apostolilor. În această zi
Biserica _ _ _ _ _ _ _ _ îi cinstește pe _ _ _ _ _ și pe _ _ _ _ _ _ _ _ neamului. Această sărbatoare
este întotdeauna în zi de _ _ _ .

7
8
9

S-ar putea să vă placă și