Sunteți pe pagina 1din 13

Colegiul Naional Unirea, Trgu-Mure

PRIMUL RZBOI MONDIL


-- !N POZ" #I DOCUM"NT" --
Reali$a% &e' Ungur Tania
Cla(a a )II-a C
Pro*+ n&ru,-%or' Laa Marioara
!n %ranee' In*an%erie .u ,-%i &e ga$, /0re(, 1213
!n a0rilie 1214, ger,anii au reali$a%, 0en%ru 0ri,a oar-, o 5re - &e a(e 6ilo,e%ri n
liniile lia ilor, .7n& (ol&a ii *ran.e$i (-au re%ra(+ .ea(%- 5re - a *o(% a.o0eri%- &e
(ol&a i .ana&ieni, la /0re(+
8la&i,ir Ili.i Lenin
!n %ranee
9i%uaia iner%- 0e :ron%ul
&e 8e(%
Po(% &e o5(er;are
O (.ri(oare &in Pri,ul R-$5oi Mon&ial a a<un( la &e(%ina%ar
&u0- 24 &e ani+ O .ar%e 0o%al- %ri,i(- &e un (ol&a% 5o(nia. n
Pri,ul R-$5oi Mon&ial'
(i(%en%ele i %ru(%ul ,e&i.al
9ol&ai ger,ani
Lo.uri &e &e0o$i%are a ar%ileriei
Tru0ul unui (ol&a% .-$u% n Pri,ul R-$5oi Mon&ial n I%alia, re0a%ria% n 9-la<
&u0- a0roa0e un (e.ol.
O al%- .l-&ire
&i(%ru(-
9e,narea %ra%a%ului n 9ala
Oglin$ilor
Cr-.iunul &in 121=
Lo.ul (e .>ea,- Dealul Co(na, &in Mol&o;a, nu,i% i Co%a 3?2+ Pe
0an%ele (ale a5ru0%e, Di,i%rie Di,-n.e(.u a .on&u( un a%a. .are a;ea (-
(e &o;e&ea(.- &e.i(i; 0en%ru ,eninerea *ron%ului n Pri,ul R-$5oi
Mon&ial+
!n augu(% 121@, Ro,7nia (-a alia% .u (%a%ele n%an%ei, i a in%ra% n
Pri,ul R-$5oi Mon&ial 0en%ru eli5erarea ro,7nilor &in Tran(il;ania,
Bu.o;ina, Bana%, Criana i Mara,ure.

ROMANI - PRIMUL RZBOI
MONDIL - 9"RBRI C" U URMT
!NCORONR" D" L LB IULI
14 O.%o,5rie 121?
Mani*e(% arun.a% &e a;ioanele ar,a%ei
ro,7ne a(u0ra Bra o;ului
Po(%er 5ri%ani. .are (alu%- &e.i$ia
Ro,7niei &e a lu0%a ,0o%ri;a
u(%ro-Ungariei
:o%ogra*ii i,0re(ionan%e reali$a%e la *inalul Pri,ului R-$5oi
Mon&ial
Bi5liogra*ie'
>%%0'BB.ul%ural+5$i+roB*o%ogra*ii-i,0re(ionan%e-reali$a%e-la-*inalul-0ri,ului-ra$5oi-
,on&ial-*o%o-@2C4D
>%%0'BBi(%oriirega(i%e+Eor&0re((+.o,BFC1GB11BF2B0ri,ul-ra$5oi-,on&ial-0ri,a-
0ar%eBD
>%%0'BBro+Ei6i0e&ia+orgBEi6iBPri,ulHRIC=I?G$5oiHMon&ialD
>%%0'BBEEE+&e(.o0era+roB&neE(B3=G13@@-0ri,ul-ra$5oi-,on&ial-(e-in.>eie-o*i.ial-
&u,ini.aD
>%%0'BBEEE+euro0eana121=-121?+euBroB.on%ri5u%ion(BG4F2J0re%%KP>o%oD
>%%0'BBEEE+0er(onal+.eu+>uB(%u&en%(BC2BRaul-9e5a(%ianHPo0B+