Sunteți pe pagina 1din 219
Arhimandritul Tustin Popovici OMUL si DUMNEZEUL-OM Abisurile si culmile filozofiei Studiu introductiv si traducere Pr. prof. Loan Ici si diac. loan I. Ica jr. Prefata: prof. Ioannis N. Karmi an Postfafa Panayotierlgs, la ine’ aan te \ Editura Colectia, Dogmatica Seria: teme si tratate Coperta: Mantuitoru/, Ioana de Andrei Rubliov din cinul Deisis de la Zvenigorod. (1410-1420). 158x106, Actualmente la Galeriile Tretiakov din Moscova. Lector: diac. loan I, fe jr Viziune grafica: Maria-Comelia Oros Tehmoredactare si corectura: Paul Morar Traducere dupa versiunea neogreaca Aoxip. Tovetivos MonoBits, “Av@panog Kai CecrOporog, Gepera OpdoSozou Ozoroyiag Acriip, A@Hven, 1969. © Deisis, pentru prezenta versiune ISBN 973-97775-7-1 Pdrintele Iustin Popovici: lupta cu Protagoras sau criteriologia filozofiei ortodoxe a Adevarului > Néscut la 25 martie 1894, de praznicul Bunei-Vestiri, in sa- tul Branie din sudul Serbiei, intreaga existenti si operd teologicdt a parintelui Justin Popovici avea sd stea sub semnul Evangheliei, a2, vestii celei bune“ a Intrupdrii Cuvéntului gi Fiului lui Dumne~ zeu care se face om din Prea Curata Fecioari Maria ca s¢i-l facit ? fn realizarea acestui studiu introductiv am folosit: ,,Le Messager Orthodoxe“ (Paris) nr. 88, 1981, dedicat integral memoriei pirintelui Tustin Popovici: contribufii de P. Struve, ieromonah Amfilohie Radovici (Un homme évangélique, p. 3-10 ~ discursul la inmorméntarea parin- telui Tustin), Komnen Becirovici (Rencontre avec le Pére Justin — iulie 1976, p. 11-23), Jean Karmiris (Ascéte, Théologien, Patrologue, p. 24~ 27 ~ necrolog, publicat in ExwAnoia), Bernard le Caro (Théologie orthodoxe et catholique de VEglise selon le Pére Justin P., p. 28-31), Jean Besse (Une figure patristique, p. 32-36). P, Joseph Terestchenko, Le Pore Justin Popovitch, la bouche de l'Orthodoxie, La Lumiére du Thabor* nr. 2/1984, p. 13-30. P. Patric Ranson, Le Pére Justin Popo- vitch ou experience vivante de la Tradition, ,,Introduction™ la: Pere Justin Popovitch, L'Homme et le Dieu-Homme, L'Age d’Homme, Lau- sanne, 1989, p. 4-30, Monseigneur Athanase Jevtitch, Preface la: Pére Justin Popovitch, Philosophie orthodoxe de la Vérité. Dogmatique de T'Eglise Orthodoxe, t. 1, L’Age d’Homme, 1992, p. 11-18, Precum gi ‘monografia lui Thomas Bremer, Exklesiale Struktur und Ekklesiologie in der Serbischen Orthodoxen Kirche im 19. und 20. Jahrhundert (Ost- liches Christentum N.F. 41), Wiirzburg, 1992, p. 161-273: 0 analiz& suc- cinta a vietii gi o prezentare detaliati a ecleziologiei parintelui lustin Po- povici, precedata de o prezentare a biografiei gi ecleziologiei dascdlului sits, episcopul Nikolai Velimirovici (p. 107-160), ale cArui idei funda- mentale au fost preluate gi dezvoltate de parintele Tustin. 5