Sunteți pe pagina 1din 20

STUDIU DE CAZ ASUPRA BUGETULUI DE VENITURI I

CHELTUIELI AL S.C. BELLA CONF S.R.L.


Prezentarea general a S.C. FIRA S.R.L.
S.C. FIRMA S.R.L. este o persoan juridic romn avnd forma juridic
de societate cu rspundere limitat, cu sediul n Romnia, Municipiul ucuresti,
nre!istrat la Re!istrul "ficiului Comer#ului su$ %&.&'.%&(&.
Firma a nceput s func#ione)e n luna au!ust %&(& si este producatoare de
materiale de constructi cu un numr de *& an!aja#i.
+n pre)ent firma reali)e)a) o produc#ie lunar de (&&& de $uc#i produse
finite pentru parteneri.
,rmrind evolu#ia firmei se o$serv c la o produc#ie de (&& de produse pe
lun n anul de nceput, firma a ajuns n pre)ent la o produc#ie de (.&&& de
produse lunar.
-rincipalele cate!orii de produse e.ecutate sunt/
Ade)ivi
Lava$ile
0opseluri
-entru produsele finite, firma se aprovi)ionea) materiale au.iliare att de
pe pia#a intern ct 1i e.tern.
Societatea dispune de spa#iu propiu de *&& mp care include spa#ii de
produc#ie, finisare, depo)itare, sal de mese, !rupuri sanitare 1i asi!urarea unor
condi#ii foarte $une de munc. ,tilarea spa#iilor de produc#ie s2a reali)at cu
utilaje performante de ultim !enera#ie care au fost ac3i)i#ionate de la firme cu
(
presti!iu, aceasta ducnd la cre1terea calita#ii produselor 1i efecturii unor
opera#ii specifice.
Clien#ii cu care firma are nc3eiate contracte sunt clien#ii consacra#i pe
pie#ele interne, cat si e.terne, 1i acest lucru motivea) dorin#a firmei de a
de)volta afacerile cu ace1tia pe viitor.
+ntruct societatea reali)e) produse pentru e.port de la nfiin#are,
personalul s2a speciali)at n procesul de produc#ie, atin!nd standardele de
calitate cerute pe pia#a e.tern. +n aceste condi#ii produsele reali)ate n
condi#iile propii pot concura cu produse similare de pe pie#ele e.terne, putnd
astfel s21i men#in o po)i#ie de lider pe pia#a jude#ului 1i s ofere un e.emplu
po)itiv pentru concuren#a intern 1i interna#ional.
Activitatea func#ional cuprinde / compartimentul resurse umane, serviciul
administrativ, compartimentul de)voltare, $iroul te3nic, $iroul produc#ie,
serviciu vn)ri, serviciul mar4etin!, $iroul import2e.port, asi!urare cu materii
prime, serviciul financiar2conta$il.
+n vederea caracteri)rii poten#ialului economico2financiar al societ#ii, se
pre)int n continuare indicatorii financiari calcula#i pentru anii
%&&(,%&&%,%&&5.
6a$el (.
In!"#at$r"
U. %&'' %&'% %&'(
C")ra !e a)a#er"
Mii lei 57.&&& 5'.&&& 89.&&&
C*elt+"el"
Mii lei 59.&&& 5:.&&& 88.&&&
Ven"t+r"
Mii lei 5'.&&& 8%.&&& *&.&&&
Pr$)"t net
Mii lei (&&& 8&&& 7&&&
Nr. ,er-$nal
-ers. *& *5 **
Pr$!+#t"."tatea an+al
Mii;s *.&&& 7.&&& '.&&&
Ca,"tal -$#"al
Mii lei 7.&&& 7.&&& 7.&&&
%
C")ra !e a)a#er"
6a$el %.
In!"#at$r U.. %&&' %&&% %&&(
Ca <pre#uri curente= Mii lei 57.&&& 5'.&&& 89.&&&
>CA ? CA(2CA& Mii lei 2 %.&&& :.&&&
(&& @
&
& ( <A=
CA
CA CA
CA

=
A 2 *.** %5.7
Bvolu#ia cifrei de afaceri se poate aprecia ca po)itiv nre!istrnd cre1teri
de *,**A n anul %&(% fa# de de %&(( < cre1tere cu %.&&& mii lei=C ta$el %.
C*elt+"el"le .Ven"t+r"le. Pr$)"t+l
6a$el 5.
In!"#at$r ,.M. %&&( %&&%%&&% %&&5%&&5
C3eltuieli totale <c3= Mii lei 59.&&& 5:.&&& 88.&&&
0enituri totale<0= Mii lei 5'.&&& 8%.&&& *&.&&&
-rofit net<R= Mii lei (.&&& 8.&&& 7.&&&
& (
ch ch ch = Mii lei 2 (.&&& *.&&&
(&& @
&
& ( A
ch
ch ch
ch

=
A 2 %.9 (%,'%
& (
V V V = Mii lei 2 8.&&& '.&&&
(&& @
&
& ( A
V
V V
V

=
A 2 (&.* (:.&8
& (
R R R = Mii lei 2 5.&&& %.&&&
(&& @
&
& (
R
R R
R

=
A 2 5&& %&&
5
Anali)nd datele pre)entate n ta$elul nr.5. se o$serv c modificarea
a$solut a c3eltuielilor nre!istrea) cre1teri n perioada luat n calcul,
c3eltuielile crescnd n anul %&(% fa# de %&(( cu (.&&& lei , n valoare relativ
repre)entnd %.9A respectiv o cre1tere a$solut de *.&&& lei n anul %&(5 fa#
de anul %&(% procentual aceasta nsemnnd o cre1tere de (%,'%A.
Cre1terea c3eltuielilor se datorea) n primul rnd cre1terii c3eltuielilor de
e.ploatare pe seama pre#urilor mari la materii prime, utilit#i < ener!ie electric,
termic, !a)e= 1i nu n ultimul rnd a celor financiare.
Sporul a$solut al veniturilor o$#inute nre!istrea) de asemenea cre1teri, n
anul %&(% fa# de %&(( cre1terea fiind de 8.&&& lei , procentual nsemnnd o
cre1tere de (&.*A respectiv un spor a$solut de '.&&& lei n anul %&(5 fa# de
%&(%, aceasta repre)entnd n procente o cre1tere de (:.&8A < ta$elul 5=.
Cre1terea veniturilor s2a datorat cre1terii pre#urilor la produsele fa$ricate 1i
vndute n decursul acestei perioade, majorndu2se astfel ponderea veniturilor
din activitatea de e.ploatare.
-rofitul net . cunoa1te n aceast perioad varia#ii mari de la un an la altul.
Astfel, dup ce n anul %&(% nre!istrea) o cre1tere cu 5.&&& lei n valuare
a$solut <5&& A procentual = fa# de anul %&((, n anul %&(5 fa# de anul %&(%
8
nre!istrea) o cre1tere de %.&&& lei, aceasta repre)entnd procentual o cre1tere
cu %&&A <ta$el nr. 5.= . Acest lucru se datorea) faptului c n anul %&(5
c3eltuielile cresc cu (%,'%A n timp ce cre1terea procentual a veniturilor este
(:.&8A.
" influen# po)itiv < n sensul majorrii profitului= este cea a scderii
consumurilor, 1tiut fiind faptul c S.C. FIRMA S.R.L. este mare consumatoare
de ener!ie electric termic ceea ce determin scderea costurilor de produc#ie
ce are ca efect cre1terea profitului. Cre1terea pre#urilor cel pu#in la nivelul
costurilor nu este posi$il n condi#iile de pia# actuale <pia#a intern 1i e.tern
nu validea) pre#uri mai mari=.
Sta/"l"tatea )"nan#"ar a S.C. FIRA S.R.L. !at$rat #$n!+#er"" ,r"n
/+get+l !e .en"t+r" 0" #*elt+"el" 1B.V.C.2
-olitica financiar a unei ntreprinderi nu se poate sta$ili n afara unei
activit#i de previ)une, de planificare financiar. .C.0. C $u!etul de venituri
1i c3eltuieli repre)int n practica economic din Romnia, instrumentul
principal de pro!ramare a re)ultatului financiar precum 1i a fondurilor necesare.
-rincipiile urmrite necondi#ionat n ela$orarea 1i e.ecu#ia $u!etului de
venituri 1i c3eltuieli sunt eficien#a ma.im 1i ec3ili$rul financiar.
Rolul .0.C. C $u!etului de venituri este /
*
a. de a reflecta modul de formare, administrare 1i utili)are a mijloacelor
financiareD
$. de a asi!ura furni)area informa#iilor necesare fundamentrii deci)iilor
privind !estiunea a!entului economic.
Ee1i le!ea prevede o$li!ativitatea ntocmirii $u!etului de venituri 1i
c3eltuieli 1i de ctre societ#ile comerciale n nume colectiv , n comandit
simpl sau cu rspundere limitat, este evident c un document care s cuprind
veniturile 1i c3eltuielile necesare pentru reali)area o$iectului de activitate al
fiecrui a!ent economic, este util pentru dimensionarea resurselor financiare n
func#ie de pro!ramul de activitate i ncadrarea c3eltuielilor ntr2un optim care
s asi!ure continuitatea activit#ii n condi#ii de concuren# 1i reali)area unui
profit.
Se pre)int n continuare pricipalii indicatori de structur a veniturilor 1i
c3eltuielilor cuprinse n re!ulamentul pentru aplicarea le!ii conta$ilit#ii ,
conform formularului &( C $u!etul activit#ii !enerale .
%
Societatea comercial. BLLA C"FF.S.R.L. ntocme1te $u!etul de
venituri 1i c3eltuieli anual , cu defalcare pe trimestre conform prevederilor
le!ale
5
, astfel $u!etul de venituri 1i c3eltuieli, este compus, n ca)ul societ#ilor
anali)ate din urmtoarele formulare/
(2$u!etul activit#ii !eneraleD
%2$u!etul activit#ii de tre)orerieD
52principalii indicatori economico2financiari.
-revederile e.erci#iului financiar curent sunt comparate cu cele
corespun)toare anului precedent < reli)at sau preliminar=.
'. B+get+l a#t"."t3"" generale
%
Forme apro$ate prin "rdinul M.F. Fr. 7(7 din 8 mai %&&&
5
Forme metodolo!ice privind ntocmirea $u!etului de venituri 1i c3eltuieli de ctre a!en#ii economici ,
M.".R , partea I nr. %'7 ;%&&&.
7
'. Ven"t+r"le4 dup natura lor se !rupe) n /
2venituri din e.ploatare C total trimestrul I ? 8:.%7(.5&& mii lei2 re)ultate
estimate preponderent din ncasarea mrfurilor vndute , restul veniturilor se
estimea) a se ncasa din venituri din c3irii :&.&&& 1i venituri din activit#i
diverse 7%*.8*&.
20enituri financiare 9:*.8&& mii lei proveninid din do$n)i acordate
disponi$ilului din conturi curente.
20enituri e.cep#ionale 898.*87 mii lei estimate ca venituri e.cep#ionale din
opera#iuni de !estiune.
%. C*elt+"el" , dup natura lor se !rupea) n /
2c3eltuieli de e.ploatare 85.&&%.*:8 mii lei din care ponderea cea mai mare
se estimea) a fi de#inut de c3eltuieli privind mrfurile apro.imativ '5A din
totalul c3eltuielilor de e.ploatare, procentul de (9A repre)entnd nsumarea
altor c3eltuieli de e.ploatare pre)entate n detaliu n ta$elul Gu!etul activit#ii
!eneraleG. C3eltuielile de e.ploatare repre)int e.presia $neasc a consumului
factorilor de produc#ie material 1i uman C determinat de o$#inerea 1i
desfacerea mrfurilor. Recuperarea c3eltuielilor din e.ploatarese reali)e) pe
$a)a veniturilor din e.ploatare, n sensul includerii acestora n costurile
mrfurilor, costuri constituind elementul esen#ial al pre#urilor de vn)are.
2c3eltuieli financiare 5*8.((* mii lei C c3eltuieli privind valuarea destinat
a do$n)ilor aferente creditelor $ancare pe termen scurt pe care societatea
inten#ionea) s le contracte)e.
Pr$)"t+l 5re)ultatul e.erci#iului pe care tinde s l o$#in societatea, prin
estimrile fcute n cadrul veniturilor de o$#inut 1i an!ajarea de c3eltuieli, de
fapt profitul net, o$#inut dup aplicarea cotei impo)itului pe profit, n valuare de
8.'57.(99 mii lei. -rofit care poate asi!ura, n condi#iile economiei de tran)i#ie,
o sta$ilitate conforta$il firmei , n cadrul concuren#ial.
9
.0.C. al unui a!ent economic, se definitivea) 1i se apro$, de re!ul n
ultima lun a anului curent, pentru anul urmtor.
+ntrea!a construc#ie a proiectului $u!etului, destinat primului trimestru al
anului %&&8, al S.C. BLLA C"FF.S.R.L., este ntemeiat pe comen)i, contracte
C cu furno)ori referitore la termenele de plat C conven#ii 1i acte juridice de
natur s ofere condi#ii pentru an!ajarea de c3eltuieli privind aprovi)ionarea 1i
de asemenea , condi#ii optime pentru o$#inerea de venituri din desfacerea de
mrfuri.
BUGETUL ACTIVIT67II GENERALE DE VENITURI I
CHELTUIELI
B.plica#ie FR.
RE.
B.erci#iu financiar C6rim. I %&&8
Curent
6otal IAF FB MAR
&( &% &5 &8
I. 0enituri totale<&%H&7H&'= &( *&.*5(.%87 (8.97%.(%& (5.'':.9*%. %(.'9:.598
A/ 0enituri din
e.ploatare<&5H&7H&'=
&
%
8:.%7(.5&& (8.(&%.57& (5.*%8.75& %(.758.5(&
a=.0enituri din c3irii &
5
:&.&&& 5&.&&& 5&.&&& 5&.&&&
$=. 0enituri din vn)ri &
8
8'.*8*.'*&. (5.:&:.'7& (5.%9*.:(: %(.57&.&9(
c=.0enituri din activit#i diverse &
*
7%*.8*& (7%.*&& %('.9(( %88.%5:
/ 0enituri financiare<&9= & 9:*.8&& ('*.%(8 57*.(%% %8*.&78
'
7
a=. 0enituri din do$n)i &
9
9:*.8&& ('*.%(8 57*.(%% %8*.&78
C/ 0enituri e.cep#ionale
< &:=
&
'
898.*87 898.*87 2 2
a=. 0enituri din opera#iuni de
!estiune
&
:
898.*87 898.*87 2 2
II. C3eltuieli totale<((H5(H55= (& 88.&'5.&&: (%.&7(.'%: (&.'('.%:& %(.%&%.':
A/ C3eltuieli de e.ploatare
<(%H(9H('H(:H%&H%(H
%%H%5HH%8H%*H%7H5&=
(( 85.&&%.*:8 ((.9%:.87: (&.88:.':& %&.'%5.%5*
a=. C3eltuieli privind
materialele
consuma$ile<(5H(8H(*H(7=
(% :.57'.5*& 5.%*7.:(' (.7%:.*7' 8.8'(.'78
2c3 cu com$usti$ili (5 %.*7&.8%* (.(:%.5&( 2 (.57'.(%8
C3 . cu materialele (8 (.:'8.57* 9%&.57* 8%'.*7' '5*..85%
2c3. cu piese (* 97'.7*% 5'9.8*% 2 5'(.%&&
2c3. cu materialele consuma$ile (7 8.&*8.:&' :*7.'&& (.%&(.&&& (.8'(.'78
$=. C3eltuieli cu o$iecte de inventar (9 (&.*7%.(*8 (.%7&.&&& %.:*&.5&& 7.5*(.'*8
c=. C3eltuieli ener!ie , ap (' 5.%(&.&&& *75.:*% (.%&&.7&& (.88*.88'
d=. C3eltuieli privind mrfurile (: (&.(5&.%*& 5.:7*.%&8 %.(&*.&&& 8.&7&.&87
e=. C3eltuieli c3irii %& '%&.&&& %7&.&&& %'&.&&& %'&.&&&
f=. C3eltuieli cu prime de asi!urare %( **7.%*( (:7.75& 5*:.7%& 2
!=. C3eltuieli cu
cola$oratorii
%% '5&.&&& %7*.&&& %'%.*&& %'%.*&&
3=.c3eltuieli po1tale %5 :5*.&&& 5:5.%&& 5(&.&*& %5(.9*&
i=. C3eltuieli cu servicii %8 57*.%5& :7.*7% (*7.%5& ((%.85'
j=.c3eltuieli cu reclam 1i pu$licitate %* 5%5.&%( 2 2 5%5.&%(
4=.c3eltuieli transport %7 (.%7&.*&& 2 2 (.%7&.*&&
l=. Alte c3eltuieli %9 :'&.&&& 8:%.:'' 7*.57% 8%(.7*&
m=. C3eltuieli cu impo)ite 1i ta.e %' 7:%.&&* %7&.7*& %%*.57& %&*.::*
n=.C3eltuieli cu salarii %: (.:'7.7&& 8**.&&& *7:.5&& :7%.5&&
&=. C3eltuieli cu asi!urri , protec#ie
social
5& :'5.%58 %75.57* 5(7.&&& 8&5.'7:
/ c3eltuieli finaciare <5%= 5( 5*8.((* :&.%7& (%7.5&& (59.***
a=.c3eltuieli privind do$n)ile 5% 5*8.((* :&.%7& (%7.5&& (59.***
C/ c3eltuieli cu amorti)ri , 55 9%7.5&& %8%.(&& %8%.(&& %8%.(&&
:
provi)ioane
E/ C3eltuieli cu impo)itul pe
profit
58 55:.8*% :'.(7' ((*.%7* (%7.&(:
III. -rofit < &(2(&= 5* 7.88'.%59 %.9&&.%:( 5.&9(.87% 797.8'8
A/ profit $rut 57 7.88'.%59 %.9&&.%:( 5.&9(.87% 797.8'8
/ Impo)it pe profit 59 (.7(%.&7& 79*.&95 979.'77 (7:.(%(
C=. -rofit net < 57259= 5' 8.'57.(99 %.&%*.%(' %.5&5.*:7 *&9.575
S+r-a/ Eatele au fost e.trase din $u!etul de venituri 1i c3eltuieli al S.C. BLLA
C"FF. S.R.L. 1i prelucrate de autor.
&%. B+get+l a#t"."t3"" !e trez$rer"e
u!etul activit#ii de tre)orerie repre)int o sinte) a resurselor propii ,
!rupate n func#ie de provenien# precum 1i destina#ia resurselorpe principalele
activit#i , care !enerea) c3eltuieli 1i pl#i.
Situa#ia tre)oreriei <6=/
T 8 RESURSE ALE TREZORERIEI 9 UTILIZ6RI ALE
TREZORERIEI
Comparnd resursele propii cu necesarul de resurse re)ult dup ca) , un
deficit sau e.cedent la nivelul resurselor.
E:CEDENT1;2 ? RBS,RSB -R"-II C FBCBSAR EB RBS,RSB
DEFICIT 152 ? FBCBSAR EB RBS,RSB 2RBS,RSB -R"-I
(&
BUGETUL ACTIVIT67II DE TREZORERIE
B.plica#ie FR.
RE.
B.erci#iul financiar C6rim. I %&&8
Curent
&( &% &5 &8
6"6
AL
IAF FB MAR
Hcifra de afaceri &( 89 *:' 75& (5.*87.%&& (5.&75.(5& %&.:':.5&&
Hproduc#ia stocat &% '75.*&& %:&.(&& %8*.*&& 5%9.:&&
Hproduc#ia imo$ili)at &5 89%.8'% (7%.:&& (%5.*&& ('7.&'%
Halte venituri din e.ploatare 1i
provi)ioane
&8 5%7.7'' (&5.(7& :%.*&& (5(.&%'
?? total venituri din e.ploatare &* 8:.%7(.5&& (8.(&%.57& (5.*%8.75& %(.758.5(&
Hc3eltuieli privind mrfurile
,materialele prime 1i
materialele consuma$ile
&7 (7.:5'.(9* 7.&%:.'%( 5.958.*7' 9.(95.9'7
Hener!ie ,com$usti$ili &9 *.99&.8%* (.9*7.%*5 (.%&&.7&& %.'(5.*9%
Hsalarii directe &' (.:'7.7&& 8**.&&& *7:.5&& :7%.5&&
Halte c3eltuieli directe &: *.&:&.&&( (.%((.5:% (.5''.8&& %.8:&.%&:
2 ? 6otal c3eltuieli varia$ile (& %:.9'*.%&( :.8*%.877 7.':%.'7' (5.85:.'79
? marja $rut <venit din
e.ploatare Cc3eltuieli
varia$ile=
(( (:.897.&:: 8.87:.':8 7.75(.97% '.(:8.885
Hc3eltuieli fi.e cu for# de
munc
(% :'5.%58 %75.57* 5(7.&&& 8&5.'7:
Impo)ite , ta.e 1i vrsminte
asimilate
(5 7:%.&&* %7&.7*& %%*.57& %&*.::*
Hamorti)ri 1i provi)ioane (8 9%7.5&& %8%.(&& %8%.(&& %8%.(&&
Halte c3eltuieli fi.e (* :'&.&&& 8:%.:'' 7*.57% 8%(.7*&
2 ? 6otal c3eltuieli fi.e (7 5.5'(.*5: (.%*:.(&5 '8'.'%% (.%95.7(8
?Re)ultatul din e.ploatare<H;= (9 (7.&:8.*7& 5.5:&.9:( *.9'%.:8& 7.:%&.'%:
H venituri financiare (' 9:*.8&& ('*.%(8 5(&.('7 5&&.&&&
2 c3eltuieli financiare (: 5*8.((* :&.%7& (%7.5&& (59.***
H ? re)ultatul financiar<H;2= %& 88(.*87 :8..:*8 ('5.''7 (7%.88*
Hvenituri e.cep#ionale %( 898.*87 898.*87 2 2
2c3eltuieli e.cep#ionale %% 2 2 2 2
H? re)ultatul e.cep#ional <H;2= %5 898.*87 898.*87 2 2
? re)ultatul $rut al
e.erci#iului<H;=
%8 (9.&(&.5:( 5.:7&.%:( *.:77.'%7 9.&'5.%98
2 impo)it pe profit %* (.7(%.&7& 279*.&95 979.'77 (7:.(%(
? re)ultatul net al
e.erci#iului<H;=
%7 (*.5:'.55( 5.%'*.%(' *.(:'.:7& 7.:(8.(*5
Flu. de numerar %9 %9%.7%* '%.::' :8.'&% :8.'%*
((
H -rofit sau pierdere 8.'57.(99 %.&%*.%(' %.5&5.*:7 *&9.575
Hamorti)are inclus n costuri 5*7.&*& ((&.7'5 (%%.7'5 (%%.7'8
2 varia#ia stocurilor<H;2= ((%.9'9 59.*&& 59.78& 59.789
2 varia#ia crean#elor <H;2= '*.''5 %'.7&& %'.78( %'.78%
H varia#ia furni)orilor 1i
clien#ilor creditori
((*.%8* 5'.8(* 5'.8&& 5'.85&
2 varia#ia altor elemnte de
activ<H;2=
2 2 2 2
H varia#ia altor
pasive<H;2=
2 2 2 2
? flu. de numerar din
activitatea din e.ploatare <A=
*.(&'.'&% %.(&'.%(7 %.5:'.5:' 7&%.(''
H
disponi$ilit#i $ne1ti la
nceputul perioadei
9%5.*&& %8(.(77 %8(.(77 %8(.(7'
H flu. de numerar net
<AHHC=
%9%.7%* '%.::' :8.'&% :8.'%*
? disponi$ilit#i $ne1ti la
sfr1itul perioadei
::7.(%* 5%8.(78 55*.:7' 55*.::5
S+r-a / Eatele au fost e.trase din $ilan#ul S.C. BLLA C"FF. S.R.L. 1i preluate de
autor.
Anal"z<n! -"t+a3"a !e )a3 4 -e #$n-tat +n e=#e!ent !e re-+r-e ,r$,""
#eea #e arat # )"r>a ?0" ,$ate !e-)0+ra a#t"."tatea ?n #$n!"3"" $,t">e. @n
#az !e !e)"#"t )"r>a ar tre/+" - ,r$#e!eze la "!ent")"#area >$!al"ta3"l$r !e
a#$,er"re a a#e-t+"a ,r"n #re!"te -a+ alte ?>,r+>+t+r" 4 -+/.en3"" !e
,r$!+-e 4 a#t"."t3" 0" al$#a3"" ,entr+ "n.e-t"3"".
(%
&(. Pr"n#",al"" "n!"#at$r" e#$n$>"#$ 9)"nan#"ar" a" S.C. BELLA CONF.
S.R.L.
In!"#at$r"
%&&' %&&% %&&(
L"#*"!"tate
general
'4A% '4BC %4&D
L"#*"!"tate
">e!"at
C4B '% 'E
S$l.a/"l"tate
general
E'4% BA4( BB4A
A+t$n$>"e
)"nan#"ar
'B4C %'4B %&4A
R$ta3"a -t$#+r"l$r
CF F' FD
Rata renta/"l"t3""
re-+r-el$r
#$n-+>ate
%'4& %&4D %A4'
,nul dintre o$iectivele fundamentale ale anala)ei financiare l constituie
folosirea unui ansam$lu de instrumente, practici 1i norme, n scopul de a
caracteri)a o !estiune financiar ec3ili$rat.
La nivelul firmei anali)ate se aprecia) c ec3ili$rul financiar, din punct de
vedere al ac#ionarului este respectat dac renta$ilitatea pe care i2o ofer un
astfel de plasament compensea) riscul la care se e.pune / economic, financiar,
de faliment.
-rin prisma intereselor mana!erilor firmei, aprecierea ec3ili$rului financiar
este le!at de anumite criterii de fle.i$ilitate financiar de cre1tere economic ,
de autonomie financiar, 1i putere.
(5
Ein punct de vedere al creditorilor firmei , ec3ili$rul financiar vi)e)
o$#inerea ram$ursrii crean#elor 1i primirea remunera#iei cuvenite. Simptomele
de)ec3ili$rului financiar sunt e.primate prin situa#ia firmei , prin prisma
riscului de faliment culminnd cu ncetarea pl#ilor.
Creditorii se $a)ea) pe o anali) static de tip patrimonial 1i pe
constituirea de !aran#ii acordnd o mare importan# no#iunilor de solva$ilitate,
lic3iditate a activelor 1i e.i!i$ilitate a datoriilor ca 1i diferite moduri de a
cuantifica capacitatea de ram$ursare.
Anali)a ec3ili$rului financiar se $a)e) pe dou !rupe de metode/
'. >et$!e tra!"3"$nale /azate ,e -t+!"+l /"lan3+l+"G
%. >et$!e /azate ,e -t+!"+l )l+=+r"l$r )"nan#"are a,ar3"n<n!
a/$r!r"l$r !"na>"#e.
Componenta tradi#ional a anali)ei financiare presupune a$ordarea static
a ec3ili$rului financiar cu privire la/
(. structura patrimoniului 1i evolu#ia sa n timpD
%. corela#ia ntre lic3idit#ile societ#ii 1i scaden#ele pe care le poate
anticipa la o anumit datD
5. resursele colectate ale nteprinderii raportate la utili)rile pe care le
finali)e).
Suportul anali)ei l repre)int $ilan#ul care ofer o repre)entare a
patrimoniului firmei la un moment dat.
Solva$ilitatea pornind de la $ilan#, se $a)e) pe principiul confruntrii
ntre lic3iditatea activului 1i e.i!i$ilitatea pasivului. +n activul $ilan#ului
firmei, elementele sunt !rupate n ordine care s #in cont de lic3iditatea lor2 de
aptitudinea de a fi transformate n moned.
Ca instrument al anali)ei statice fondul de rulment net se e.prim prin
rela#ia/
(8
FR ? ACTIVE CIRCULANTE 9 DATORII PE TEREN SCURT
Folosirea acestui indicator tre$uie ns corelat cu urmtoarele elemente/
nevoia de fond de rulment al firmei <FFR=D
!radul de lic3iditate al activelor circulanteD
!radul de e.i!i$ilitate al datoriilor su$ un anD
Rata lic3idit#ii e.prim capacitatea firmei de a face fa# an!ajamentelor
cu scaden# pe termen scurt. Se poate calcula urmtoarele rate/
a2. Rata l"#*"!"t3"" generale 1 LG2
DTS
AC
LG = /

unde/ AC C active circulante
E6S C datorii pe termen scurt
(*
1.42
1.57
2.09
0
0.5
1
1.5
2
2.5
2001 2002 2003
Fig 7. Evoluia lichiditii generale n perioada
2001-2003
Rata lichiditii generale
(%)
Val+area -+,ra+n"tar a rate" l"#*"!"t3"" generale este e.presia
e.isten#ei unui fond de rulment care permite ntreprinderii s fac fa#
inciden#elor care apar n mi1carea activelor circulante sau unor deteriorri ale
valorii acestora. Cu ct aceasta rat este mai mare dect ( cu att nteprinderea
este pus la adpost de o insuficien# a tre)oreriei care ar putea fi determinat
de ram$ursarea datoriilor la cererea crean#ierilor.
Rata l"#*"!"t3"" generale este cel mai utili)at mod de apreciere a
solva$ilit#ii pe termen scurt, pentru c indic msura n care drepturile
creditorilor pe termen scurt sunt perfect acoperite de valuarea activelor, care pot
fi transformate n lic3idit#i n decursul unei perioade, care corespunde
perioadei de maturitate a datoriilor.
+n perioada anali)at rata l"#*"!"t3"" generale arat c societatea a dispus
de capacitatea de a21i onora datorile la termen.
(7
/2. Rata l"#*"!"t3"" re!+-e 1LR2H
Rata l"#*"!"t3"" re!+-e este cunoscut 1i su$ denumirea de G rat
rapidG potrivit teoriei economice nord2americane. Aceast rat e.prim
capacitatea ntreprinderii de a21i onora datoriile pe termen scurt din crean#e 1i
disponi$ilit#i.
DTS
D C
LR
+
=
unde / C 2crean#e
E Cdisponi$ilit#i
#2. Rata l"#*"!"t3"" ">e!"ate 1LI2
Rata l"#*"!"t3"" ">e!"ate reali)e) coresponden#a dintre elementele
cele mai lic3ide ale activului cu o$li!a#iile imediat e.i!i$ile ale pasivului.
Aceast rat, cunoscut 1i su$ denumirea de rat a capacit#ii de plat
imediate, msuar capacitatea ntreprinderii de ram$ursare a datoriilor astfel/
DTS
L
LI =
unde/ L 2 lic3idit#i
E6S C datorii pe termen scurt
(9
7.5
12
16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2001 2002 2003
Fig 8. Evoluia lichiditi imediate n perioada
2001-2003
Rata lichiditii
imediate(%)
Rata ndatorrii ne d o ima!ine asupra capacit#ii societ#ii de a dep1i
dificult#ile care ar putea aprea datorit unei eventuale neonorri din partea
furni)orilor de fonduri 1i se calculea) prin compararea formelor ndatorrii cu
fondurile propii ale firmei.
!2. Rata -$l.a/"l"t3"" 1RS2H
S$l.a/"l"tatea repre)int capacitatea firmei de a face fa# o$li!a#iilor
$ne1ti, respectiv de a21i onora pl#ile la termenele scadente.
unde/ C- C capital propiu
6- C total pasiv
('
TP
CP
RS =
61.2
54.3
55.4
50
52
54
56
58
60
62
2001 2002 2003
Fig. 9.Evoluia olva!ilitii n perioada 2001-2003
rata sl!a"ilitii (%)
Rata solva$ilit#ii n perioada %&&( C%&&5 se afl su$ 9&A ceea ce arat
faptul c nivelul atins de societate nu este considerat foarte $un de ctre $nci.
e2.Rata a+t$n$>"e" )"nan#"are
CP
DSML
RAF =
unde/ C- Ccapital propiu
ESAML Cdatorii pe termen scurt , mediul 1i lun!
(:
15.7
21.5
20.4
0
5
10
15
20
25
2001 2002 2003
Fig. 10.Evoluia autonomiei "inanciare n perioada
2001-2003
rata a#tnmiei $inanciare
-e $a)a datelor de mai sus se constat c mprumuturile nu sunt
acoperite inte!ral pe seama capitalului propiu , societatea comercial avnd
autonomie financiar sc)ut.
%&