Sunteți pe pagina 1din 3

ROMANI A

MI NI STERUL EDUCATI EI , CERCETARI I


$I
I NOVARI I
CABINBT MINISTRU
ORDIN
pri vi nd aprobarea pl anuri l or de i nv5{i mdnt pentru cul tura de speci al i tate, pregi ti re
practici gi stagii de pregltire practicl, din aria curricularl Tehnologii,
pentru clasa a X-a a qcolii de arte gi meserii, clasa a XI- a an de completare,
cl asel e a XI-a/ a XII-a qi a XII- a / a XIII- a, ci cl ul superi or al l i ceul ui tehnol ogi c gi a
pl anuri l or de i nvS{5mi nt pentru cul tura de speci al i tate, cl asa a X-a l i ceu tehnol ogi c,
cursuri de zi gi seral e
i n temei ul Legi i i nvSl Im6ntul ui nr.8411995, republ i catd, cu modi fi cdri l e gi compl etdri l e
ul teri oare,
In temei ul HG nr. 5112009 pri vi nd organi zarea gi funcl i onarea Mi ni sterul ui Educal i ei ,
Cercetdri i gi Inovdri i ,
Ministrul Educa{iei, Cercetirii gi Inovirii
emite prezentul ordin:
Art.l. Se aprob[, pentru anul gcolar 2009-2010, pentru cursuri de zi gi serale,
Planurile de invi{imint pentru cultura de specialitate, pregitire practicl qi stagii de
pregitire practici, din aria curriculari Tehnologii, pentru clasa a X-a gcoala de arte gi
meserii, conform Anexei l, care face parte integrantd din prezentul ordin.
Art.2. (1) Se aprobS, pentru anii gcolari 2009-2010 gi 2010- 2011, pentru cursuri
de zi gi serale, Planurile de invl{imint pentru cultura de specialitate, pregltire
practici qi stagii de pregitire practicl, din aria curriculard Tehnologii, pentru clasa a
XI-a an de completare, conform Anexei 2, care face parte integranti din prezentul ordin.
Art.3. (l) Se aprob[, pentru anii qcolari 2009-2010 gi 2010-2011, pentru cursuri
de zi gi serale, Planurile de invi{Imint pentru cultura de specialitate, pregitire
practicl gi stagii de pregltire practicl, din aria curriculard Tehnologii, pentru clasa a
XI-a liceu tehnologic, ruta directd de calificare, conform Anexei 3, care face parte
integranti din prezentul ordin.
Art. 4. Se aprob6, pentru anii qcolari 2009-2010,2010-2011 qi 2011-2012, pentru
cursuri de zi qi serale, Planurile de invi{imAnt pentru cultura de specialitate,
pregitire practici qi stagii de pregitire practici, din aria curriculard Tehnologii,
pentru clasa a XII-a liceu tehnologic, ruta directd de calificare, conform Anexei 4, care
face parte integrantd din prezentul ordin.
Art.5. Se aprob6, pentru anii gcolari 2009-2010,2010-201I qi 20ll-2012, pentru
cursuri de zi gi serale, Planurile de invllimint pentru cultura de specialitate,
pregitire practici gi stagii de pregitire practicl, din aria curriculard Tehnologii,
pentru clasa a XII, ruta progresivl de calificare, conform Anexei 5, care face parte
integrantl din prezentul ordin.
Art. 6. Se aprob6, pentru anii gcolari 2009-2010,2010-2011,2011-2012
Si
2012-
2013, pentru cursuri de zi gi serale, Planurile de invi{Imint pentru cultura de
specialitateo pregitire practic[ gi stagii de pregitire practici, din aria curriculari
Tehnologii, pentru clasa a XIII-a liceu tehnologic, ruta progresivd de calificare, conform
Anexei 6, care face parte integrantl din prezentul ordin.
Art.7 . La clasa a X- a, liceu tehnologic, pentru cursuri de zi gi serale, pentru anul
gcolar 2009-2010, planul de inv[fimdnt la cultura de specialitate este cel aprobat cu
OMEC nr. 3451 di n 09. 03. 2004.
Art.S.Dupd intrarea in vigoare a prezentului ordin, se abrogl articolele din
ordinele de ministru menlionate in Anexa 7, care face parte integrantd din prezentul
ordi n.
Art.9.Dupd intrarea in vigoare a prezentului ordin, articolele din ordinele de
ministru menfionate in Anexa 8, care reglementeazd planurile de ?nva{dmAnt gi
programele gcolare vor produce efecte numai in ceea ce privegte prevederile referitoare la
programele gcolare dupd cum urmeazi :
(a) pentru anul gcolar 2009-2010, clasa a X-a, gcoala de arte gi meserii;
(b) pentru anii qcolari 2009-2010
9i
2010-2011, pentru clasa a XI-a, an de
completare;
(c) pentru anii pcolari 2009-2010
9i
2010-2011, pentru
tehnologic, ruta directl de calificare;
(d) pentru anii qcolari 2009-2010, 2010-201 I qi 201l-2012,
liceu tehnologic ruta directi de calificare;
(e) pentru anii gcolari 2009-2010,2010-2011
9i
201l-2012,
ruta progresivd de calificare;
(f) pentru anii qcolari 2009-2010,2010-2011, 2011-2012
Si
2012-2013, pentru
clasa a XIII- a, ruta progresivd de calificare.
Anexa 8 face parte integrantd din prezentul ordin.
Art.10. Prezentul ordin se publica in monitorul oficial al Romdniei, partea I.
Art. 11. Secretariatul de Stat pentru invdldmdntul Preuniversitar, Direclia
CeneralS Educalie Timpurie,
$coli,
Performanl6 gi Programe, Direcfia Generali invi{6m6nt
in Limbile MinoritAtilor gi Rela{ia cu Parlamentul, Direc{ia General6 Buge^t
-
Finanle,
Patrimoniu gi lnvesti{ii, Centrul Nalional pentru Curriculum gi Evaluare in Invdldmdntul
Preuniversitar, Centrul Nalional pentru Dezvoltarea InvdlSm6ntului Profesional gi
Tehnic, inspectoratele gcolare jude{ene gi al municipiului Bucuregti, conducerile unit6lilor
de invdtlmdnt duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU
clasa a XI, liceu
pentru clasa a XII-a,
pentru clasa a XII-a,
Ecaterina Aldronescu
,[,
,,7
Bucuregti
Nr. ]\,1 5
Dat a
L
. . L' ' ) kc' )
SECRETAR DE STAT
Adriana Doina PANA
t .
. l
(, >\-
SBCR,ETAR GENERAL
ASANICA
DIRECTIA GENERAL.4. JURIDICA
il
CONTROL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT.
Gabriel Liviu ISPAS
DIRECTIA GENERALA EDUCATIB
TIMPURIE,
$COLI,
PERFORMANTA
$I
PROGRAME
DIRECTOR GENERAL
PENTRU
ALUARE
DIRECTIA GENERALA
DIRECTOR GENERAL,
.l
Mihai PAUNISA
V,/
"t "
Aviz de legalitate,
\
Roxana
$tefania
MELINTE
,.
\o\
\ \ \
\\N,,
\N,
DIB ECTrA GENERALA iNvAlArrlANr
IN LIMBILE MINORITATILOR
$I
RELATIA CU PARLAMENTUL
IXRECTOR GENERAL ADJUNCT.
! - - i r
i /();;t' \ ../' ,
y.,
Mihait MATEKOvITS' .
CENTRUL NATIONAL PENTRU
DEZVOLTAREA lNVAlAVrANrUr,Ur
PROFESIONAL
SI
TEHNIC
Liliana PREQTE4SA
t r //-/
/
Lt i
t r
| . -
f
, ' r
" - - >
I
CENTRUL NATIONA
CURRICULUM
$I
E