Sunteți pe pagina 1din 62

Analiza financiara in cadrul proiectelor de

investitii cu finantare nerambursabila


Modul 2 Analiza cost beneficiu
Lectori
Lucian PAUNA
Lucian Croitoru
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Obiective
Intelegerea conceptului de Analiza Cost-
Beneficiu
Caracteristici principale si elemente ale Analizei
Cost-Beneficiu
Metodologia realizarii Analizei Cost-Beneficiu
Introducere in realizarea practica a Analizei
Cost-Beneficiu
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Agenda cursului
Ziua 1
Introducere prezentarea principalelor tipuri de analize financiare realizate in cadrul
programelor de finantare din fonduri europene
Analiza Cost-Beneficiu aspecte teoretice
Reglementari legislative si normative in ceea ce priveste Analiza Cost-Beneficiu;
Elemente de analiza decizionala multicriteriala / Analiza optiunilor;
Analiza financiara in cadrul Analizei Cost-Beneficiu
Previziunea veniturilor si cheltuielilor;
Fluxuri de numerar previzionate;
Calculul principalilor indicatori de performanta financiara si interpretarea rezultatelor
obtinute;
Studiu de caz exemplificarea calculelor analizei financiare.
Analiza economica in cadrul Analizei Cost-Beneficiu
Ipotezele utilizate in realizarea analizei economice;
Corectii si conversii aplicate in cadrul analizei economice;exemple si metode.
Fluxuri de numerar previzionate utilizate in cadrul analizei economice;
Calculul indicatorilor de performanta economica si interpretarea rezultatelor
obtinute;
Studiu de caz exemplificarea calculelor analizei economice.
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Agenda cursului
Ziua 2
Analiza de sensitivitate in cadrul Analizei Cost-Beneficiu
Identificarea variabilelor critice;
Determinarea si interpretarea valorilor de comutare;
Studiu de caz exemplificarea calculelor analizei de sensitivitate.
Analiza de risc in cadrul Analizei Cost-Beneficiu
Utilizarea metodei Monte Carlo pentru realizarea calculelor analizei de risc;
Estimarea distributiilor de probabilitate a modificarilor indicatorilor de performanta
financiara si economica si interpretarea rezultatelor obtinute;
Studiu de caz exemplificarea calculelor analizei de risc.
Aspecte cheie si probleme potentiale in realizarea Analizei Cost-Beneficiu in cazul
proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
In paralel cu prezentarea notiunilor teoretice va fi parcurs un studiu de caz ce
prezinta un proiect de investitii complex in cadrul POS CCE Axa 1
La finalizarea cursului, toti participantii vor primi diplome de participare emise de
ACRAFE
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Definitii
Instrumentul de evaluare a avantajelor investitiilor din punctul de
vedere al tuturor grupurilor de factori interesati, pe baza valorilor
monetare atribuite tuturor consecintelor pozitive si negative ale
investitiei (HG 28 / 2008)
Instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului socio-
economic al investitiei publice.(instructiuni aplicare HG 28)
Un instrument util in luarea deciziilor de alocare a resurselor in
cadrul unui proiect
O tehnica folosita pentru evaluarea cantitativa a unei decizii privind
actiunile de urmat in cadrul unui proiect
In cazul nostru:
ACB reprezinta o analiza complexa cuprinzand calculul unor
indicatori specifici, necesara pentru evaluarea si selectarea
proiectelor de investitii.
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Reglementari
HG nr. 28 / 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum
si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrri de interventii
Se aplica tuturor proiectelor de investitii publice, ce necesita elaborarea SF
Se aplica in cadrul proiectelor de investitii, finantate din fonduri publice,
unde este solicitata in mod expres de documentatia programului de
finantare
Ordinul MDLPL 863 / 2008
Document de lucru nr. 4 (Working Document no. 4) Orientri privind
metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu
Manual CE privind ACB
Se aplica in special in cadrul proiectelor de investitii cu componenta de
finantare europeana / nationala, unde este solicitat in mod expres de
documentatia programului de finantare
Ghidul Solicitantului
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Etapele Analizei-Cost-Beneficiu
Este un tip de analiza complexa a proiectelor de investitii, solicitata in
general pentru beneficiarii publici, ca document distinct sau ca parte a
Studiului de fezabilitate prezentat in dosarul de finantare, intocmit
conform HG 28/2008.
Acest tip de analiza presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de referinta
2. Analiza optiunilor
3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de
rentabilitate si raportul cost-beneficiu
4. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul
cost-beneficiu;
5. Analiza de senzitivitate;
6. Analiza de risc.
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor,
inclusiv specificarea perioadei de referinta
Identificarea investitiei
Stabilirea obiectivelor proiectului (generale si specifice) in
concordanta cu obiectivele politicilor de investitii nationale /
regionale / sectoriale / locale
Expunerea modului in care proiectul contribuie la realizarea
obiectivelor programului unde se aplica
Perioada de referinta este reglementata (ord. MDLPL 863/2008):
Energie: 15-25 ani
Apa si mediu: 30 ani
Cai ferate: 30 ani
Porturi si aeroporturi: 30 ani
Drumuri: 25-30 ani
Industriale: 10 ani
Alte servicii: 15 ani
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
2. Analiza optiunilor
Lista lunga de alternative pentru atingerea obiectivelor
Analiza listei lungi in functie de o serie de criterii calitative
(tehnico-economice) si stabilirea unei liste scurte de alternative
fezabile
Analiza multicriteriala a optiunilor
Ierarhizarea alternativelor din lista scurta
Analiza tehnico - economica
Metodologia celui mai scazut cost
Analiza impactului extern al alternativelor asupra solicitantului
externalitati pozitive/negative
Ajustarea metodologiei celui mai scazut cost pentru a incorpora
externalitatile identificate costul va fi corectat cu valoarea monetizata
a externalitatilor
Se alege alternativa cea mai buna in urma analizei optiunilor,
alternativa care fi apoi supusa analizei financiare, economice, de
senzitivitate si de risc
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
3. Analiza financiara si indicatori de performanta
Etape de realizare (hg 28):
(i) estimarea veniturilor si costurilor investitiei, precum si
implicatiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar;
(ii) definirea structurii de finantare a investitiei si profitabilitatea sa
financiara;
(iii) verificarea capacitatii fluxului de numerar proiectat pentru a se
asigura functionarea adecvata a investitiei si indeplinirea
obligatiilor
Indicatori de performanta:
fluxul cumulat
valoarea actual net (VANf / NPV)
rata intern de rentabilitate (RIRf / IRR)
raportul cost- beneficiu, (C/B)
termenul de recuperare a investitiei (simple pay back period)
sustenabilitatea proiectului
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
3. Analiza financiara si indicatori de performanta (2)
Metodologie de realizare
Analiza se realizeaza la nivel de proiect, nu de entitate
economica
Indicatorii de performanta se pot raporta la costul
investitional (C) sau la capitalul investit (K)
Identificarea si calculul corect al fluxurilor de numerar ce
stau la baza analizei financiare
Stabilirea corecta a ipotezelor generale si specifice
perioada de referinta
rata de actualizare
unitati monetare
Alegerea formulelor(relatiilor) de calcul potrivite
recomandate de programul de finantare
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
3. Analiza financiara si indicatori de performanta (3)
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
4. Analiza economica
Are ca scop, determinarea costurilor publice ale proiectului
beneficiile proiectului trebuie sa depaseasca costurile acestuia
Are la baza fluxurile din cadrul analizei financiare, la care se introduc 2
tipuri de corectii:
corectia fiscala si corectia economica a preturilor
monetizarea externalitatilor
includerea efectelor indirecte
Indicatori de performanta
valoarea economica actuala neta - VANe
rata interna de rentabilitate economica - RIRe
raportul cost beneficiu economic C/Be
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
5. Analiza de senzitivitate
Are ca obiectiv identificarea variabilelor critice si a impactului
potential al modificarii parametrilor utilizati in calcul asupra
indicatorilor de performanta financiara si economica
Variabile critice o variatie de +/-1% induce o variatie de +/-5%
Pretul
Costurile specifice
Valoarea investitiei
Indicatorii de performanta financiara si economica relevanti
rata interna de rentabilitate RIRf si RIRe
valoarea financiara actuala neta VANf si VANe
termenul de recuperare a investitiei
Pasi in realizarea analizei de senzitivitate:
Identificarea variabilelor critice si a parametrilor impactati
Calculul valorilor de comutare
Trasarea curbelor de distributie pentru variabilele critice
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
6. Analiza de risc
Vizeaza estimarea distributiei de probabilitate a modificarilor
indicatorilor de performanta financiara si economica
Se identifica:
riscul de venit (riscul de a nu se respecta preturile stabilite sau
orice alt angajament care conduce la valorificarea produselor la un
pret stabilit)
riscul de finalizare (riscul ca finalizarea proiectului sa fie intrziata
in general din motive tehnice)
riscul de operare (care include riscul tehnologic; este acela in care
proiectul nu se ridica la nivelul corespunzator fluxului de venituri si
cheltuieli fie prin nerespectarea productiei calculate in proiect, fie
din cauza costurilor operarii si mentenantei care depasesc
previziunile de buget)
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
6. Analiza de risc (2)
Paii recomandati de ghidurile de specialitate
pentru analiza de risc sunt:
Analiza de sensitivitate realizata in capitolul
anterior din ACB
Probabilitatea distributiei variabilelor critice
Analiza de risc
Consideratii asupra nivelului de risc acceptabil
Masuri de prevenire/diminuare a riscului
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Metodologia Monte-Carlo
Permite generarea variabilelor critice conform unor distributii
de probabilitate identificate anterior
Etape
1. identificarea distributiei de probabilitate a variabilei critice analizare
(functie de densitate si distributie cumulativa)
2. se genereaza valori aleatoare uniform distribuite in intervalul [0,1]
utilizand spre exemplu functia rand() din Excel
3. se transforma valorile aleatoare generate in valori ale variabilei critice,
distribuite conform distributiei de probabilitate identificate
4. se determina valorile indicatorilor de performanta pentru fiecare valoare
generata a variabilei critice
5. se traseaza distributia de probabilitate a indicatorilor de performanta
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Ipoteze studiu de caz
Program de finantare POS CCE Axa 4, Operatiunea 4.2
Curs de schimb 1 eur = 4,3 lei
Durata de implementare 12 luni
Intensitate finantare 70% din cheltuielile eligibile, dar
nu mai mult de 80 mil. lei
Categorii de cheltuieli eligibile
Achizitie teren (max. 10% din cheltuielile eligibile)
Amenajare teren
Cheltuieli cu investitia de baza
Constructii si instalatii
Montaj utilaje tehnologice
Achizitie echipamente cu montaj
Achizitie echipamente fara montaj
Active necorporale
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Bugetul proiectului
Nr. Denumirea cheltuielii*
Valoarea total a
cheltuielii cu
TVA (lei)
Valoarea total
eligibil a
cheltuielii (lei)
Finanarea nerambursabil Contribuia proprie
Procentul (%) **
Valoarea
finanrii
nerambursabile
(lei)
la valoarea
eligibil a
cheltuielii (lei)
Cheltuieli
conexe i
neeligibile (lei)
0 1 2 = 3+7 3= 5+6 4 5 6 7
1 Cheltuieli pentru achiziia de teren 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
2
Cheltuieli pentru amenajarea terenului n vederea
pregtirii amplasamentului
0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
3 Cheltuieli pentru investiia de baz 31,000,000.00 25,000,000.00 70.00% 17,500,000.00 7,500,000.00 6,000,000.00
a) cheltuieli pentru construcii i instalaii legate de
construcii, pe obiecte de construcie
3,720,000.00 3,000,000.00 70.00% 2,100,000.00 900,000.00 720,000.00
b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice i al
utilajelor incluse n instalaiile funcionale, inclusiv
reelele aferente necesare funcionrii acestora,
desfurate pe obiecte de construcie
0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice i
funcionale cu montaj desfurate pe obiecte de
construcie
24,800,000.00 20,000,000.00 70.00% 14,000,000.00 6,000,000.00 4,800,000.00
d) cheltuieli pentru utilaje i echipamente fr montaj
precum i echipamente de transport tehnologic,
desfurate pe obiecte de construcie
2,480,000.00 2,000,000.00 70.00% 1,400,000.00 600,000.00 480,000.00
e) cheltuieli pentru achiziia de active necorporale 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
4 Alte cheltuieli neeligibile - total 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 31,000,000.00 25,000,000.00 17,500,000.00 7,500,000.00 6,000,000.00
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Structura de finantare
Valoarea proiectului Lei Euro
Valoarea totala 31,000,000.00 7,209,302.33
Valoarea eligibila 25,000,000.00 5,813,953.49
Valoarea neeligibila 6,000,000.00 1,395,348.84
Plan financiar Eligibil Neeligibil
Ajutor public nerambursabil 17,500,000.00
Cofinantare privata, din care: 7,500,000.00 6,000,000.00
- autofinantare 2,500,000.00 6,000,000.00
- imprumuturi 5,000,000.00
Total proiect 25,000,000.00 6,000,000.00
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Grafic de implementare financiara
Valoare buget Element Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total
3,000,000Construcii i instalaii 750,000 750,000 750,000 750,000 3,000,000
20,000,000Echipamente cu montaj 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000
2,000,000Echipamente fara montaj 1,000,000 1,000,000 2,000,000
25,000,000 Total Eligibil 750,000 750,000 750,000 750,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1,000,000 1,000,000 0 25,000,000
720,000Construcii i instalaii legate de construcii 180,000 180,000 180,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 720,000
4,800,000Echipamente cu montaj 0 0 0 0 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 0 0 0 4,800,000
480,000Echipamente fara montaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,000 240,000 0 480,000
6,000,000 Total Neeligibil 180,000 180,000 180,000 180,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 240,000 240,000 0 6,000,000
6,000,000 Din care, TVA: 180,000 180,000 180,000 180,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 240,000 240,000 0 6,000,000
31,000,000 TOTAL 930,000 930,000 930,000 930,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 1,240,000 1,240,000 0 31,000,000
Cereri de plata 3,000,000 16,000,000 6,000,000 25,000,000
Transe 2,100,000 11,200,000 4,200,000 17,500,000
Dobanzi credit 0 7,750 15,500 23,250 31,000 72,333 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500 112,500
Rate credit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de plata 930,000 937,750 945,500 953,250 4,991,000 5,032,333 5,072,500 5,072,500 5,072,500 1,352,500 1,352,500 112,500 31,824,833
Surse de finantare Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Credit bancar 930,000 930,000 930,000 930,000 4,960,000 4,820,000 0 0 0 0 0 0 13,500,000
Ajutor nerambursabil 0 0 0 0 0 212,333 1,887,667 0 0 1,352,500 1,352,500 112,500 4,917,500
Recuperare TVA 0 0 15,500 23,250 31,000 0 650,250 0 2,880,000 0 0 0 3,600,000
Surse proprii 0 7,750 0 0 0 0 2,534,583 5,072,500 2,192,500 0 0 0 9,807,333
Total 930,000 937,750 945,500 953,250 4,991,000 5,032,333 5,072,500 5,072,500 5,072,500 1,352,500 1,352,500 112,500 31,824,833
Disponibil de finantare Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Credit bancar 13,500,000 12,570,000 11,640,000 10,710,000 9,780,000 4,820,000 0 0 0 0 0 0
Ajutor nerambursabil 0 0 0 0 0 2,100,000 1,887,667 0 0 11,200,000 9,847,500 8,495,000
Disponibil TVA 0 180,000 164,500 141,250 650,250 650,250 0 2,880,000 0 0 2,160,000
Solicitare TVA 180,000 0 0 540,000 0 0 2,880,000 0 0 2,160,000 0 0
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
2. Analiza optiunilor - etape
Lista lunga de alternative pentru atingerea obiectivelor
Analiza listei lungi in functie de o serie de criterii calitative
(tehnico-economice) si stabilirea unei liste scurte de alternative
fezabile
Analiza multicriteriala a optiunilor
Ierarhizarea alternativelor din lista scurta
Analiza economica
Metodologia celui mai scazut cost
Analiza impactului extern al alternativelor asupra solicitantului
externalitati pozitive/negative
Ajustarea metodologiei celui mai scazut cost pentru a incorpora
externalitatile identificate costul va fi corectat cu valoarea monetizata
a externalitatilor
Se alege alternativa cea mai buna in urma analizei optiunilor,
alternativa care fi apoi supusa analizei financiare, economice, de
senzitivitate si de risc
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Analiza multicriteriala
Elemente utilizate
Alternativele identificate A(i), i={1..n}
Criteriile de analiza C(j), j={1..m}
Coeficienti de importanta a criteriilor p(j), j={1..m}
Matricea consecintelor
Alternative de analizat
Tip
criteriu
Criterii punctaj UM A(1) . A(n)
1 Criteriu 1 X(11) . X(1n) Max/Min
.. .. . ..
m Criteriu m X(m1) .. X(mn) Max/Min
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Analiza multicriteriala (2)
Pentru indicatorii stabiliti ca criterii de evaluare a alternativelor analizate, se vor utiliza
urmatoarele relatii de calcul:
Pentru criteriu de minim
P(i,j) = (Vmax(i) V(i,j)) * P(i) / (Vmax(i) Vmin(i))
Pentru criteriu de maxim
P(i,j) = P(i) - (Vmax(i) V(i,j)) * P(i) / (Vmax(i) Vmin(i))
Unde:
P(i,j) = punctajul obtinut la criteriul i de alternativa j;
P(i) = numarul de puncte asociat criteriului i;
Vmax(i) = valoarea maxima pentru criteriul i;
Vmin(i) = valoarea minima pentru criteriul i;
V(i,j) = valoarea indicatorului asociat criteriului i pentru alernativa j.
Se va obtine matricea punctajelor:
Punctaj
maxim
Punctaje obtinute
Criterii punctaj A(1) A(n)
1 Criteriu 1 p(1) P(1,1) . P(1,n)
. . . . .
m Criteriu m p(m) P(m,1) . P(m,n)
Punctaj total (maxim P puncte) P P(1) P(n)
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Analiza multicriteriala (3)
Varianta 1 fara proiect
Varianta 2 solutie tehnica alternativa (mai scumpa cu 10%), cu grant
Varianta 3 solutia tehnica aleasa, cu grant
Varianta 4 solutia tehnica aleasa, fara grant
Valoare indicatori
Tip criteriu
Criterii punctaj UM V1 V2 V3 V4
1 Valoarea investitiei (fara TVA) Lei 0.00 27,500,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 Min
2 Contributia proprie a solicitantului Lei 0.00 8,250,000.00 7,500,000.00 25,000,000.00 Min
3
Capacitatea de productie a energiei
electrice
MW 0.00 3.70 3.70 3.70 Max
4
Capacitatea de productie a energiei
termice
MW 0.00 11.02 11.02 11.02 Max
5 Numar anual de certificate verzi Buc 0.00 21,460.00 21,460.00 21,460.00 Max
Punctaj
maxim
Punctaje obtinute
Criterii punctaj V1 V2 V3 V4
1 Valoarea investitiei (fara TVA) 20.00 20.00 0.00 1.82 1.82
2 Contributia proprie a solicitantului 20.00 20.00 13.40 14.00 0.00
3
Capacitatea de productie a energiei
electrice
20.00 0.00 20.00 20.00 20.00
4
Capacitatea de productie a energiei
termice
20.00 0.00 20.00 20.00 20.00
5 Numar anual de certificate verzi 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00
Punctaj total (maxim 100 puncte) 100.00 40.00 73.40 75.82 61.82
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
3. Analiza financiara
Obiectivul analizei financiare este de a cuantifica/calcula performanta si
sustenabilitatea financiara a investitiei propuse pe parcursul perioadei de
referinta.
Metodologia utilizata este analiza fluxului de numerar actualizat (FNA)
se utilizeaza doar fluxuri de numerar;
in calculul totalului fluxurilor de numerar din ani diferiti se ia in considerare
valoarea actualizata
Analiza financiara trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
estimarea veniturilor si costurilor investitiei
definirea structurii de finantare a investitiei grafic de implementare financiara
proiectarea fluxurilor de numerar
Calcularea indicatorilor de performanta financiara
valoarea financiara actuala neta - VANf
rata interna de rentabilitate financiara - RIRf
raportul cost-beneficiu C/B
fluxul de numerar cumulat
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Ipoteze analiza financiara
Rata de actualizare 5%
Perioada de implementare 12 luni
Perioada de referinta 5 ani
Rata de impozitare profit 16%
Rata TVA 24%
Obiective analiza financiara
Performanta financiara a proiectului la costul investitiei (C)
Profitabilitatea financiara a proiectului la capitalul investit (K)
Sustenabilitatea financiara a proiectului
Indicatori
Valoarea Actualizata Neta Financiara VANf
Rata Interna de Rentabilitate Financiara - RIRf
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Prognoza veniturilor
Tipuri venituri
Valorificarea energiei electrice
Valorificarea certificatelor verzi
Valorificarea energiei termice
Venituri din activitatea curenta (fara proiect)
Categorii venituri
Venituri anuale
(lei/an)
Venituri din valorificarea energiei electrice 2,832,720.00
Venituri din valorificarea certificatelor verzi 3,493,688.00
Venituri din valorificarea energiei termice 1,596,010.36
Venituri din activitatea curenta 69,891.00
Total venituri 7,992,309.36
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Prognoza cheltuielilor
Costuri directe de proiect
Materii prime si materiale
Salarii
Servicii
Intretinere, reparatii,
inlocuiri
Cheltuieli generale de
productie 6% din venituri
Costuri administrative si
generale 4% din venituri
Costuri de vanzare si
distributie 3% din venituri
Impozite si taxe
Cheltuieli aferente proiectului
Costuri anuale de operare
(lei fara TVA)
1 Costuri directe de productie total, din care: 5,549,305.42
Materii prime si materiale 2,525,628.29
Salarii 1,689,600.00
Servicii 479,538.56
Intretinere, reparatii, inlocuiri 375,000.00
Cheltuieli generale de productie 479,538.56
2 Costuri administrative si generale 319,692.37
3 Costuri legate de vanzare si distributie 239,769.28
4 Impozite si taxe 40,402.00
TOTAL costuri anuale de operare 6,149,169.07
Cheltuieli aferente activitatii curente
Costuri anuale de operare
(lei fara TVA)
1 Costuri directe de productie total, din care: 406,733.00
Materii prime si materiale 7,980.00
Salarii 46,057.00
Servicii 352,696.00
Intretinere, reparatii, inlocuiri
Cheltuieli generale de productie
2 Costuri administrative si generale 38,161.00
3 Costuri legate de vanzare si distributie
4 Impozite si taxe 32,903.00
TOTAL costuri anuale de operare 477,797.00
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Fluxuri de numerar - ipoteze
Scenarii
Fara proiect (A)
Cu proiect (B)
Incremental (B)-(A)
Indicatori de performanta financiara
Valoarea totala a investitiei fara TVA
Fluxuri de numerar inainte de taxare
Venituri si cheltuieli fara TVA
Fara surse de finantare a investitiei
Fara fluxuri financiare (rate si
dobanzi)
RIRf < 10%
Indicatori de profitabilitate financiara
Capitalul investit (K)
Fluxuri de numerar inainte de taxare
Venituri si cheltuieli fara TVA
Fara surse de finantare a investitiei
Cu fluxuri financiare (rate si dobanzi)
10% < RIRf < 16%
Sustenabilitatea proiectului
Flux de numerar cumulat pozitiv pe intreg
intervalul de previziune
Valoarea totala a investitiei, fara TVA
Fara Valoare Reziduala
Venituri si cheltuieli fara TVA
Relatia de calcul pentru VAN
reziduala valoarea VR
C V anuale numerar de fluxurile CF
K C i anul in realizata investitia I
ani previziune de orizontul n
e actualizar de rata r
unde
r
VR
r
I C V
VANf
i i i
i
n
i
i i
i i i

+
+
+

=

=
) (
) / (
) 6 (
%) 5 (
:
) 1 ( ) 1 (
1
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Fluxuri de numerar performanta financiara (C)
Nr. Element de calcul
Implementare Perioada de operare
An 1 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
A. Total cost investitional 31,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Valoarea reziduala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0036,273,025.76
C. Total costuri de operare 0.00 6,108,767.07 6,108,767.07 6,108,767.07 6,108,767.07 6,108,767.07
D. Venituri operationale 0.00 7,922,418.36 7,922,418.36 7,922,418.36 7,922,418.36 7,922,418.36
E. Surse de finantare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F. Flux de numerar net al perioadei -31,000,000.00 1,813,651.29 1,813,651.29 1,813,651.29 1,813,651.2938,086,677.05
G. Disponibil de numerar din perioada precedenta -31,000,000.00 -29,186,348.71 -27,372,697.42 -25,559,046.14
-
23,745,394.85
H. Flux de numerar cumulat net -31,000,000.00 -29,186,348.71 -27,372,697.42 -25,559,046.14 -23,745,394.8514,341,282.20
Indicatori performanta financiara Valoare
1. Valoarea actualizata neta (VANf/C) 5,021,929.30
2. Rata interna de rentabilitate (RIRf/C) 8.71%
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Calcul indicatori performanta financiara
Calculul VAN este prezentat in detaliu in tabelul urmator
Indicator Implem An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
I
i
31,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V
i
0.00 7,922,418.36 7,922,418.36 7,922,418.36 7,922,418.36 7,922,418.36
C
i
0.00 6,108,767.07 6,108,767.07 6,108,767.07 6,108,767.07 6,108,767.07
(V
i
-C
i
-I
i
) -31,000,000.00 1,813,651.29 1,813,651.29 1,813,651.29 1,813,651.29 1,813,651.29
1/(1+r)
i
0.9524 0.9070 0.8638 0.8227 0.7835 0.7462
(V
i
-C
i
-I
i
) /(1+r)
i
-29,523,809.52 1,645,035.18 1,566,700.17 1,492,095.40 1,421,043.24 1,353,374.52
VR 36,273,025.76
VR /(1+r)
n 27,067,490.30
VANf/C 5,021,929.30
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Fluxuri de numerar profitabilitate financiara (K)
Nr. Element de calcul
Implementare Perioada de operare
An 1 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
A. Total cost investitional 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Valoarea reziduala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,115,618.35
C. Total costuri de operare 369,166.67 7,138,859.66 7,083,304.11 7,027,748.55 6,972,193.00 6,916,637.44
D. Venituri operationale 0.00 7,922,418.36 7,922,418.36 7,922,418.36 7,922,418.36 7,922,418.36
E. Surse de finantare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F. Flux de numerar net al perioadei -13,869,166.67 783,558.70 839,114.25 894,669.81 950,225.36 21,121,399.27
G. Disponibil de numerar din perioada precendenta -13,869,166.67-13,085,607.97-12,246,493.72-11,351,823.91-10,401,598.55
H. Flux de numerar cumulat net -13,869,166.67-13,085,607.97-12,246,493.72-11,351,823.91-10,401,598.55 10,719,800.72
Indicatori performanta financiara Valoare
1. Valoarea actualizata neta (VANf/K) 5,468,525.95
2. Rata interna de rentabilitate (RIRf/K) 13.27%
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Calcul indicatori profitabilitate financiara
Calculul VAN este prezentat in detaliu in tabelul urmator
Indicator Implem An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
I
i
13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V
i
0.00 7,922,418.36 7,922,418.36 7,922,418.36 7,922,418.36 7,922,418.36
C
i
369,166.67 7,138,859.66 7,083,304.11 7,027,748.55 6,972,193.00 6,916,637.44
(V
i
-C
i
-I
i
) -13,869,166.67 783,558.70 839,114.25 894,669.81 950,225.36 1,005,780.92
1/(1+r)
i
0.9524 0.9070 0.8638 0.8227 0.7835 0.7462
(V
i
-C
i
-I
i
) /(1+r)
i
-13,208,730.16 710,710.83 724,858.44 736,047.06 744,526.44 750,529.21
VR 20,115,618.35
VR /(1+r)
n 15,010,584.13
VANf/K 5,468,525.95
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Fluxuri de numerar sustenabilitatea investitiei
Nr. Element de calcul
An implementare
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
A. Total cost investitional 930,000 930,000 930,000 930,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 1,240,000 1,240,000 0
B. Valoarea reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Total costuri de operare 0 7,750 15,500 23,250 31,000 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667
D. Venituri operationale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Surse de finantare 930,000 1,117,750 930,000 930,000 7,489,750 2,361,667 5,001,667 7,881,667 13,321,667 0 2,160,000 4,200,000
F. Flux de numerar net al perioadei 0 180,000 -15,500 -23,250 2,498,750 -2,640,000 0 2,880,000 8,320,000 -1,281,667 878,333 4,158,333
G. Disponibil de numerar din perioada precendenta 0 180,000 164,500 141,250 2,640,000 0 0 2,880,000 11,200,000 9,918,333 10,796,667
H. Flux de numerar cumulat net 0 180,000 164,500 141,250 2,640,000 0 0 2,880,000 11,200,000 9,918,333 10,796,667 14,955,000
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Fluxuri de numerar sustenabilitatea investitiei (2)
Nr. Element de calcul
Perioada de operare
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
A. Total cost investitional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Valoarea reziduala 0.00 0.00 0.00 0.00 48,253,379.32
C. Total costuri de operare 8,093,058.25 8,037,502.70 7,981,947.14 7,926,391.59 7,870,836.03
D. Venituri operationale 9,427,677.85 9,427,677.85 9,427,677.85 9,427,677.85 9,427,677.85
E. Surse de finantare 852,662.15 852,662.15 852,662.15 852,662.15 852,662.15
F. Flux de numerar net al perioadei 2,187,281.74 2,242,837.30 2,298,392.85 2,353,948.41 50,662,883.29
G. Disponibil de numerar din perioada precendenta 14,955,000.00 17,142,281.74 19,385,119.04 21,683,511.90 24,037,460.31
H. Flux de numerar cumulat net 17,142,281.74 19,385,119.04 21,683,511.90 24,037,460.31 74,700,343.60
Indicatori performanta financiara
1. Valoarea actualizata neta (VANf/C) 15,938,263.89
1. Rata interna de rentabilitate (RIRf/C) 15.53%
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Concluziile analizei financiare
In urma realizarii analizei performantei financiare a proiectului
propus spre realizare, conform indicatiilor din Ghidul
Solicitantului, se concluzioneaza ca proiectul este justificat din
punctul de vedere al finantarii nerambursabile solicitate,
indicatorii de performanta incadrandu-se in intervalele optime
prezentate.
Analiza de profitabilitate a capitalului propriu investit releva
faptul ca proiectul propus spre realizare asigura o profitabilitate
(RIRF/K) care se incadreaza in intervalul 10-16% mentionat ca
valoare de referinta pentru investitiile in sectorul energetic.
Fluxurile de numerar pentru analiza sustenabilitatii proiectului
propus spre realizare au valori pozitive pe intreaga perioada de
analiza, ceea ce indica viabilitatea proiectului propus spre
realizare.
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
4. Analiza economica
Analiza economica dovedeste contributia proiectului la
progresul economic al regiunii sau localitatii fiind elaborata din
punctual de vedere al societatii in calitate de cofinantator al
proiectului
Indicatorii economici de performanta pozitivi justifica
interventia fondurilor publice in sustinerea proiectului respectiv
utilitatea publica a sa.
Conceptul cheie al analizei economice consta in cuantificarea
intrarilor si iesirilor proiectului astfel incat acestea sa reflecte
costul oportunitatii lor sociale. Aceasta cuantificare se
realizeaza in trei pasi, pornind de la datele analizei financiare:
Conversia preturilor de piata in preturi contabile
Monetizarea externalitatilor
Includerea efectelor indirecte
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Conversia preturilor de piata in preturi contabile
Acolo unde preturile de piata standard sunt distorsionate si nu reflecta
costul oportunitatii sociale se pot utiliza tehnici standard pentru
conversia acestor preturi in preturi umbra
In acest sens o prima consideratie trebuie efectuata asupra preturilor
utilizate in analiza financiara si anume
daca acestea provin de pe o piata imperfecta
natura distorsiunilor
Printre exemplele de preturi care nu reflecta costul oportunitatii sociale
se regasesc si preturile reglementate si certificatele verzi al caror pret
se formeaza pe o piata locala reglementata (obligatia de achizitie a
acestora din partea furnizorilor)
Nu se vor mai utiliza preturile reglementate, ci preturile date de piata,
rezultate in urma studierii istoricului si tendintelor pietelor de profil
Pretul energiei electrice va fi crescuta de la 132 lei/MWh la 166,68 lei/MWh
Pretul certificatelor verzi va fi modificat de la 40 euro/certificat la 223,85
lei/certificat
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Corectii fiscale
Toate elementele analizate vor fi considerate FARA TVA.
Nu se vor lua in calcul impozitul pe profit, contributiile la asigurarile
sociale si orice alte taxe
Nu se considera acea parte a finantarii nerambursabile primite de la
statul roman, ci doar contributia UE.
Motivul realizarii acestor corectii fiscale la nivel de cash-flow este faptul
ca taxele si impozitele respective precum si AFN-ul din partea statului
roman nu reprezinta intrari sau iesiri efective la nivel de comunitate ci
doar mutari de capital dintr-un cont in altul. Scopul este identificarea
intrarilor / iesirilor efective la nivel de comunitate respectiv a valorii
economice adaugate aduse de proiect.
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Monetizarea externalitatilor
Se includ in evaluare efectele diferitelor impacte cu caracter
socio-economic pe care le provoaca proiectul, dar pentru care
nu se realizeaza o valorizare pe piata
Pentru cele mai relevante externalitati sunt disponibile
metodologii de estimare sau estimari pertinente in literatura de
specialitate
In cazul de fata cuantificarea efectelor nu este posibila, dar se
va efectua enumerarea acestora:
Se reduc intrrile de gaz ser (bilanul de carbon e echilibrat) i nu se
folosesc combustibili fosili (petrol i derivai ai lui);
Se obine un raport de energie output/input mai bun (prin bilan energetic
se nelege diferena ntre energia din produsul final i energia cheltuit
pentru a o obine);
Nu prezint utilizri competitive, precum folosirea n alimentaie
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Includerea efectelor indirecte
Includerea efectelor indirecte se va efectua numai
atunci cand impactul proiectului este relevant pe
piata primara pentru a produce efecte semnificative
pe piata secundara.
Tinand cont de specificul proiectului, precum si de faptul
ca aceste efecte sunt mult mai greu de identificat si de
cuantificat, existand riscul ca ele sa fi fost deja incluse in
etapa de conversie a preturilor, nu se va realiza
includerea efectelor indirecte, evitandu-se astfel dubla
includere
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Fluxuri de numerar - ipoteze
Rata de actualizare economica 5,5%
Fluxurile de numerar se determina inainte de taxare
Cheltuielile si veniturile luate in considerare in perioada
de analiza vor fi determinate exclusiv TVA
Nu se iau in considerare sursele de finantare*
Se exclud fluxurile financiare*
*in functie de specificatiile din ghidul solicitantului sau de
recomandarile programului de finantare
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Fluxuri de numerar analiza economica
Nr. Element de calcul
Perioada de
implementare
Perioada de operare
An 1 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
A. Total cost investitional 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Valoarea reziduala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.221.370,46
C. Total costuri de operare 0,00 6.108.767,07 6.108.767,07 6.108.767,07 6.108.767,07 6.108.767,07
D. Venituri operationale 0,00 9.719.835,59 9.719.835,59 9.719.835,59 9.719.835,59 9.719.835,59
E. Surse de finantare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F. Flux de numerar net al perioadei -25.000.000,00 3.611.068,52 3.611.068,52 3.611.068,52 3.611.068,52 75.832.438,98
G. Disponibil de numerar din perioada precedenta -25.000.000,00 -21.388.931,48 -17.777.862,95 -14.166.794,43 -10.555.725,91
H. Flux de numerar cumulat net -25.000.000,00 -21.388.931,48 -17.777.862,95 -14.166.794,43 -10.555.725,91 65.276.713,07
Indicatori performanta financiara Valoare
1. Valoarea actualizata neta (VAN) 44.972.733,77
2. Rata interna de rentabilitate (RIR) 33,84%
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Fluxuri de numerar analiza economica (2)
Indicator Implem An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
I
i
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V
i
0,00 9.719.835,59 9.719.835,59 9.719.835,59 9.719.835,59 9.719.835,59
C
i
0,00 6.108.767,07 6.108.767,07 6.108.767,07 6.108.767,07 6.108.767,07
(V
i
-C
i
-I
i
) -25.000.000,00 3.611.068,52 3.611.068,52 3.611.068,52 3.611.068,52 3.611.068,52
1/(1+r)
i
0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462
(V
i
-C
i
-I
i
) /(1+r)
i
-23.809.523,81 3.275.345,60 3.119.376,76 2.970.835,01 2.829.366,68 2.694.634,93
VR 72.221.370,46
VR /(1+r)
n
53.892.698,60
VANf/C 44.972.733,77
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Concluzii analiza economica
Tinand cont de aspectele prezentate anterior, se pot extrage
urmatoarele concluzii privind indicatorii de performanta ai
proiectului propus spre realizare:
Valoarea Actuala Neta Economica (VANe/C) este pozitiva, ceea ce
justifica necesitatea realizarii proiectului propus spre realizare, prin
prisma valorii sale la nivel economic
Valoarea Ratei Interne de Rentabilitate (RIRe/C) este mai mare
decat 5,5% ceea ce conduce la concluzia ca finantarea proiectului
prin prezentul program de finantare este justificata
Raportul beneficiu / cost supraunitar, determina utilitatea publica a
proiectului.
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
5. Analiza de sensitivitate
Are ca obiectiv identificarea variabilelor critice si impactul potential al variatiei
acestor variabile asupra indicatorilor de performanta financiara si economica
Variabilele critice sunt acele variabile pentru care o variatie de 1% in jurul valorii
luate in calcul determina o variatie de peste 1% a indicatorilor de performanta
(elasticitate supraunitara)
In cazul in care se vor obtine rezultate neconcludente la elasticitatea variabilelor
de +/-1%, se vor analiza rezultatele induse de variatia cu +/-5% pentru
variabilele luate in considerare asupra indicatorilor de performanta
Impactul asupra indicatorilor de performanta se identifica prin calculul pragurilor de
comutare pentru variabilele critice. Pragurile de comutare reprezinta fie valoarea
absoluta fie modificarea procentuala a variabilei critice identificate care determina ca
valoarea indicatorului de performanta analizat sa ajunga sub/peste un prag prestabilit.
Dupa identificarea variabilelor critice se traseaza curbele de elasticitate ale
indicatorilor de performanta raportati la acestea. Se prezinta grafic.
Atentie: o variabila nu este critica intrinsec; poate fi critica doar raportat la unul sau
mai multi indicatori de performanta. Ex: pretul este o variabila critica raportata la
indicatorul RIRf.
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Etape in realizarea analizei de senzitivitate
Pentru realizarea analizei de senzitivitate vom parcurge pasii urmatori:
identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor
proiectului.
calculul "valorilor de comutare" pentru variabilele critice identificate
Variabile analizate in vederea determinarii tipologiei lor pot fi:
Variabila 1 Costul investitional
Variabila 2 Nivelul pretului energiei electrice
Variabila 3 Nivelul pretului certificatelor verzi
Variabila 4 Nivelul pretului energiei termice
Variabila 5 Nivelul pretului materiei prime
Variabila 6 Nivelul costurilor de operare
Indicatorii de performanta la care raportam analiza variabilelor pot fi:
RIR, TR, VAN, profit, CA, excedent de numerar, etc.
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Ex: Variabila critica veniturile din exploatare
37,46% 58,19% 18,89% 7.273.411,49 10,00% Variatia veniturilor cu
18,69% 29,09% 16,31% 5.935.673,29 5,00% Variatia veniturilor cu
3,73% 5,82% 14,25% 4.865.482,74 1,00% Variatia veniturilor cu
0,00% 0,00% 13,74% 4.597.935,10 0,00% Variatia veniturilor cu
-3,73% -5,82% 13,23% 4.330.387,46 -1,00% Variatia veniturilor cu
-18,61% -29,09% 11,18% 3.260.196,90 -5,00% Variatia veniturilor cu
-37,14% -58,19% 8,64% 1.922.458,71 -10,00% Variatia veniturilor cu
RIR VAN RIR VAN
Variatie procentuala Valori absolute
Analiza de senzitivitate
Influenta variatiei veniturilor
-80,00%
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
1 2 3 4 5 6 7
Variatie
procentuala VAN
Variatie
procentuala RIR
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Praguri de comutare si curbe de elasticitate
Pentru identificarea pragurilor de comutare se foloseste instrumentul goal seek
oferit de excell sau alte instrumente similare:
Este necesara mai intai stabilirea pragului critic pentru indicatorul de
performanta
Valoarea returnata de goal seek este acea valoare a variabilei critice
pentru care indicatorul de performanta isi atinge pragul (minim sau maxim)
stabilit.
Trasarea curbelor de elasticitate ale indicatorilor de performanta
Este necesara doar pentru variabilele critice identificate
Prezinta plastic evolutia indicatorului de performanta in raport cu variabila
critica.
Se alege un numar reprezentativ pentru de valori pentru variabila critica (in
proiectele pentru fonduri europene se pot folosi 10-15 valori; in analiza reala
pentru trasarea curbelor se folosesc de ordinul sutelor sau miilor). Pentru
fiecare valoare aleasa se calculeaza indicatorul de performanta. Cu ajutorul
instrumentului excell se traseaza graficul curbei de elasticitate (XY scatter)
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
6. Analiza de risc
Analiza cantitativa / numerica a riscului
Are ca rezultat stabilirea distributiei probabile a valorii
indicatorilor de performanta financiara ai proiectului
Reprezentare grafica
medie estimata
deviatie standard, etc.
Analiza calitativa a riscului
Identificare calitativa a riscurilor (pe baza analizei
numerice)
Identificare plan de eliminare/diminuare a acestora
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Etape in realizarea analizei de risc
Etape premergatoare
Analiza de senzitivitate
Trasarea curbelor de distributie de probabilitate pentru
variabilele critice
Analiza cantitativa a riscului
Aplicarea metodologiei Monte Carlo
Trasarea curbelor de distributie de probabilitate pentru
indicatorii de performanta, in raport cu variabilele critice
Interpretarea rezultatelor obtinute
Analiza calitativa a riscului
Consideratii asupra nivelului acceptabil de risc
Elaborarea unui plan de raspuns / prevenire a riscurilor
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Trasarea curbelor de distributie de probabilitate
pentru variabilele critice
Este o etapa necesara premergatoare analizei de risc
Ne ofera o imagine asupra formei de manifestare a variabilei / evolutie
/ probabilitate de aparitie
Se construieste in urma unei analize statistice a unui esantion aferent
variabilei critice:
este necesara identificarea si culegerea unui numar semnificativ de valori
pentru variabila analizata de ex. 50
Se stabilesc valorile reprezentative si frecventele de aparitei
Se calculeaza parametrii reprezentativi ai populatiei statistice: media,
amplitudinea, dispersia, abaterea standard, coeficientul de variatie
(volatilitatea). Se verifica daca datele sunt reprezentative si omogene.
Pe baza tabelului cuprinzand frecventele relative de aparitie se traseaza
curba folosind instrumentul excell: Scatter XY.
Cu ajutorul instrumentelor oferite de excell se traseaza curba de trend si se
identifica parametrii (coeficientii de gradul 2) ai curbei: add trendline /
display equation.
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Interpretarea graficelor
Functia distributiei de probabilitate pentru variabila critica Venituri
y = -3E-14x
2
+ 4E-07x - 1,6038
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
5.900.000 6.400.000 6.900.000 7.400.000 7.900.000 8.400.000 8.900.000 9.400.000 9.900.000
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Analiza cantitativa a riscului. Metodologia
Monte-Carlo
Permite generarea variabilelor critice conform unor distributii
de probabilitate identificate anterior
Etape
1. identificarea distributiei de probabilitate a variabilei critice analizare
(functie de densitate si distributie cumulativa)
2. se genereaza valori aleatoare uniform distribuite in intervalul [0,1]
utilizand spre exemplu functia rand() din Excel
3. se transforma valorile aleatoare generate in valori ale variabilei critice,
distribuite conform distributiei de probabilitate identificate
4. se determina valorile indicatorilor de performanta pentru fiecare valoare
generata a variabilei critice
5. se traseaza distributia de probabilitate a indicatorilor de performanta
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Analiza si interpretarea graficelor
Curba de distribuite a probabilitatii pentru indicatorul de
performanta VANf
y = -7E-35x
5
+ 6E-28x
4
+ 2E-21x
3
- 2E-14x
2
- 7E-09x + 0,2003
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
-4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Analiza si interpretarea graficelor
Curba de distribuite a probabilitatii pentru indicatorul de
performanta VANf
y = -7E-35x
5
+ 6E-28x
4
+ 2E-21x
3
- 2E-14x
2
- 7E-09x + 0,2003
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
-4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000
Curba de distributie cumulativa a probabilitatii pentru indicatorul
VANf
y = 2E-22x
3
- 7E-16x
2
+ 7E-08x + 0,2861
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
-4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Analiza calitativa a riscului.
Consideratii asupra nivelului acceptabil al riscului
Nivelul 1
Situatie macroeconomica defavorabila, blocaje pe piata
financiara sau in segmentul industrial la nivel global.
Nivelul 2
Nefunctionalitati pe piata interna a energiei, oscilatii majore ale
preturilor
Nerespectarea angajamentelor de catre partenerii de business
Retea de transport a energiei nu functioneaza la parametrii optimi
Nivelul 3
Condiii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrrilor
de constructii;
Nerespectarea termenelor de plat conform calendarului prevzut n
contract;
Nencadrarea efecturii lucrrilor de ctre constructor n graficul de timp
aprobat i n cuantumul financiar stipulat n contractul de lucrri;
ntrzieri n procedurile de achiziii a contractelor de furnizare
servicii, bunuri sau lucrri;
Obiective
generale
Obiective
specifice
Rezultate
ateptate
Activiti
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Analiza calitativa a riscului.
Consideratii asupra nivelului acceptabil al riscului
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Analiza calitativa a riscului.
Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Aspecte cheie privind indicatorii economico-financiari
Atentie la relatiile de calcul indicate de finantator, intrucat
notiunile teoretice trebuie adaptate pentru furnizarea
indicatorilor de performanta solicitati
!!! Indicatiile finantatorului au prioritate absoluta.
Prezentarea explicita a elementelor de calcul utilizate in
determinarea indicatorilor
Corelarea diverselor elemente utilizate in realizarea Analizei
Cost-Beneficiu
Analiza financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila
Modul 2 Analiza Cost Beneficiu
18-19 Martie 2011
Intrebari si raspunsuri

S-ar putea să vă placă și