Sunteți pe pagina 1din 5

)f.V(])Irr()(J{. PI:NWCI)f.~I:NIDP.

~
7(o m f o s i J u d " i t m em 6r u CAFR )f .u t .1865/2007
Raport de Audit Statutar
asupra
Situatiilor fmanciare peanu12012
prezentate de
s .c . TRANSIL VANIA INVEST H.I. SA
BAIAMARE
25.04.2013
KOMLOSI J UDIT - Baia Mare str. Izvor nr. 2CF 20540820
1
flVCDlq'O<Jt PI!N.MVClfl~I:NlIY.E~
1{omfosi.7utfit mem6ru CAFR }lut.1865/2007
RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR
Catre actionarii S.C TRANSIL VANIA INVEST H.I. S.A Baia Mare
Auditorul financiar independent Kornlosi J udit a fost mandatata de catre
Adunarea Generala aActionarilor SC TRANSIL VANIA INVEST H.I. SA Baia
Mare pentru auditarea situatiilor fmanciare ale Societatii pentru exercitiul
financiar 2012.
Prezentul raport de audit serefera la situatiile fmanciare intocmite la data
de 31.12.2011 in conformitate cu reglementarile contabile nationale respectiv
Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare si OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare care
cuprind:
Bilantul
Contul deprofit si pierdere
Note explicative lasituatiile fmanciare
Situatiile financiare mentionate serefera la:
Activ totale 2.903.924 lei
Cifra deafaceri 909.527 lei
Rezultatul net al exercitiului fmanciar - pierdere - 39.770 lei
Responsabilitatea conducerii pentru situasiile jinan ciare
2. Conducerea societatii esteresponsabila pentru intocmirea ~i prezentarea fidela a
acestor situatii financiare in conformitate cucerintele reglementarilor contabile din
KOMLOSI J UDIT - Baia Mare str. Izvor nr. 2CF 20540820
.ft.V(])Iq'()lJ{. PIN.ft.NCI.ft.lJt I:Nt1YE~
?(omCosiJwfit mem6ru CAFR flut.1865/2007
Romania si anume Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata si Reglementarile
contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P nr. 3055/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta responsabilitate include:
proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pe care
conducerea 11considera necesar pentru apermite intocmirea de situatii financiare
lipsite deorice denaturare semnificativa, cauzata fie defrauda fiede eroare.
Responsabilitatea auditorului
3. Responsabilitatea noastra este ca pe baza auditului efectuat, sa exprimam 0
opinie asupra acestor situatii fmanciare. Noi amdesfasurat lucrarile de audit in
concordanta cu Standardele Internationale de Audit elaborate de Federatia
Internationala a Contabililor (IFAC) ~i adoptate integral de Camera Auditorilor
Financiari din Romania (CAFR). Standardele cer camisiunea deaudit safieastfel
planificata ~i efectuata incat sa permita obtinerea unei asigurari rezonabile, ca
situatiile financiare nucontin denaturari semnificative.
4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit
cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile
includ evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare
datorate fraudei sau erorii, privind atat intocmirea lor, cat si prezentarea corecta
(fidela) a operatiunilor si tranzactiilor efectuate, prin analiza relevantei sistemului
de control intern in acest sens, dar lara a avea scopul de a exprima 0 opinie cu
privire laeficacitatea sistemului decontrol intern al societatii. Un audit include de
asemenea evaluarea politicilor contabile adoptate ~i a estimarilor semnificative
facute de conducerea societatii auditate precum si evaluarea prezentarii in
ansamblu asituatiilor financiare.
5. Consideram caprobele deaudit obtinute peparcursul misiunii, sunt suficiente si
adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre asupra situatiilor financiare
intocmite la31decembrie 2012.
KOMLOSI J UDIT - Baia Mare str. Izvor nr. 2CF 20540820
.ft.V(])Iq'OClt PINfl!J{CI.ft.CJt 11VtIYE~
1(omCosiJutfit mem6ru CAFR jfut.1865/2007
Baza opiniei cu rezerva
7.Creantele comerciale sunt prezentate in situatiile financiare lavaloarea facturata.
Apreciem ca valoarea creantelor cu rise deincasare este de 29.334,64 lei, acestea
fiind mai vechi de un an si neconfmnate, pentru care societatea trebuia sa
inregistreze ajustari,
Opinia cu rezerve
8. In opinia noastra situatiile fmanciare formate din Bilant, Contul de profit si
pierdere, Note explicative, intocmite de catre SC TRANSIL VANIA INVEST
H.I. SA, cu exceptia paragrafelor precedente, ofera 0 imagine fidela, in toate
aspectele semnificative, a pozitiei fmanciare a societatii la data de 31 decembrie
2012, precumsi aperformantei fmanciare ~i afluxurilor detrezorerie aleacesteia
pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu
Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr.3055/2009 cumodificarile ulterioare si cupoliticile contabile descrise innotele
explicative lasituatiile financiare.
Evidetuierea unor aspecte
Fara aexprima 0rezerva, atragematentia asupra urmatorului aspect:
Societatea Transilvania Invest H.I. SA nu areun compartiment de audit intern sau
un contract cu un prestator autorizat in domeniu, care sa asigure 0 examinare
obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii economice in scopul furnizarii unei
evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de
conducere aacestuia. Organizarea activitatii deaudit intern este 0 cerinta stabilita
prin Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata care la art.160 (2)
prevede ca societatile comerciale alecaror situatii fmanciare sunt supuse auditului
financiar, potrivit legii sau hotararii actionarilor, trebuie sa organizeze si
KOMLOSI J UDIT - Baia Mare str. Izvor ill. 2CF 20540820
flVCDlq'O<1{ PIN)f!NClfltJtI~~
1{omCosi.7wfit mem6ru CAFR )fut.1865/2007
activitatea de audit intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor
Financiari dinRomania.
Raport asupra conformitiitii raportului administratorilor cu situatiile fin anciare
9. Angajamentul nostru a inclus revizuirea conformitatii Raportului
Administratorului pentru exercitiul financiar 2012 cu situatiile fmanciare anuale
prezentate. In baza procedurilor aplicate, nu am constatat elemente de
neconformitate ale Raportului Administratorilor fata de situatiile financiare
atasate.
Acest raport este adresat actionarilor Societatii, Auditul nostru a fost
efectuat pentru aputea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie
sa le prezentam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura
permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea dedit fata de
Societate si de actionarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau
pentru opinia data.
BaiaMare
25.04.2013
Auditor Financiar:
5
KOMLOSI J UDIT - Baia Mare str. Izvor nr. 2CF 20540820