Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar ClujNapoca

Facultatea de Horticultur
Sectia Inginerie i Management n Alimentaie Public i
Agroturism

Finane publice locale

Anul 2013

Cuprins

Notiuni introductive....3

Veniturile si cheltuielile locale...4

Principiile finanantelor publice locale...5

Aprobarea si rectificarea bugetelor ..6

Rolul, competentele si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale.....6

Elaborarea bugetelor..7

Concluzii..10

Bibliografie..10

NOTIUNI INTRODUCTIVE
Finantele publice locale reprezinta fondurile banesti de interes public local, aceste finante
sunt limitate teritorial si care se formeaza asemeni fondurilor centrale si se folesesc prin
intermediul unor procedee financiare.
Componenta principala a finantelor publice locale este bugetul local

- reprezinta

autonomia locala si totodata modalitatea prin care se obtin veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor publice.
Fiecare unitate administrativ-teritoriala are dreptul legal de a avea propriu buget local
anual pentru a satisface cerintele sociale reclamate la acest nivel. Organele locale dimensioneaza
cheltuielile bugetare corelat cu resursele bugetare realizate
Finantele publice locale sunt stabilite in legea 273, aceasta sustine:
Prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea,
administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile
autoritatilor administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate in domeniul
finantelor publice locale.
Dispozitiile prezentei legi se aplica in domeniul elaborarii, aprobarii, executarii si raportarii:
a) bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti,
judetelor si municipiului Bucuresti;
b) bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale, dupa caz;
c) bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
d) bugetului imprumuturilor externe si interne, pentru care rambursarea, plata dobanzilor,
comisioanelor, spezelor si a altor costuri se asigura din bugetele locale si care provin din:
imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate autoritatilor administratiei publice
locale si/sau agentilor economici siserviciilor publice din subordinea acestora; imprumuturi

contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat; imprumuturi externe


si/sau interne contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale;
e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.
Fiecare comuna, oras, municipiu, sector, judet si Bucuresti-ul isi intocmesc bugetul astfel
incat sa nu existe relatii de subordonare.

Veniturile si cheltuielile locale


Veniturile locale se constituie din taxe si impozite locale, alte venituri fiscale si nefiscale,
venituri din capital, cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote aditionale
la unele venituri ale bugetui de stat si ale bugetelor locale, transferuri cu destinatie speciala de la
bugetul de stat si venituri cu destinatie speciala, donatii si sponsorizari.
Veniturile se impart in 2 categorii, prima categorie e cea a veniturilor ordinare ale
bugetelor locale care se realizeaza din impozite, taxe locale si venituri locale diverse. Impozitele
locale se divizeaza in impozite personale- pe profit sau pe venituri, in impozite directe reale pe
terenuri sau pe cladiri sit taxe locale (pentru mijloace de transport, publicitate, sederea in statiuni
balneoclimaterice, folosirea temporara a unor spatii stradale etc.). Caracterul ordinar rezulta din
modul lor de reglementare caci sunt stabilite prin norme juridice si cu aplicabilitate nelinitata in
timp.
Veniturile extraordinare sunt limitate in timp si sunt folosite pentru unul sau mai multe
exercitii financiare. Aceste venituri sunt compuse dn bugetul de stat prin faptul ca se pot incasa
anumite impozite si taxe de catre bugetele locale acest lucru e stabilit de catre Ministerul
Finantelor. Cotele defalcate sunt tot venituri extraordinare, ele reprezinta procentele acordate din
impozite ale veniturile de stat stabilite de catre Parlament. Aditionalele la unele impozite in
folosirea bugetelor locale pentru completarea veniturilor locale, tot pentru completare se acorda
si subventii din bugetul statului sau se fac imprumuturi de la institutiile publice de credit.
Transferurile din bugetul de stat sunt acordate in mare masura pentru echilibrarea
bugetelor locale, imprumuturile contactate pot fi interne sau externe, pe termen scurt sau lung sip
e practica pentru investitii sau pentru refinantarea datoriei publice locale.
Cheltuielile

bugetelor locale- realizate pentru finantarea actiunilor social culturale,

intretinerea si functionarea organelor locale ale administratiei de stat, obiectivele si actiunile

economice de nivel local precum si alte obiective.Repartizarea cheltuielilor intre bugetele


judetelor oraselor si comunelor se face in functie de atributiile organelor locale si de
subordonarea acestor unitati.
Bugetul local este anual, fiecare cheltuiala trabuie sa abia o baza legala,creditele bugetare
nefolosite in anul in curs sunt anulate anul urmator, executia de casa se efectueaza prin unitatile
trezoreriei statului, dupa utilizarea fondului de rulment se pot face imprumuturi fara dobanda din
trezoreria statului pentru acoperirea de goluri temporare.

Principii si reguli bugetare

Principiul universalitatii

- toate veniturile si cheltuielile sa fie inscrise in buget si asta in sume brute.

Principiul transparentei si publicitatii

- procesul bugetar este deschis si transparent pentru toti cetatenii.

Principiul unitatii

exista un singur buget, alte fonduri publice locale interzise daca legea nu prevede.

Principiul unitatii monetare

- toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala.

Principiul anualitatii

- Veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate anual.

Principiul specializarii bugetare

- Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si,


respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora.

Principiul echilibrului

- Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv.

Principiul solidaritatii

-Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unitatilor administrative - teritoriale,
precum si a persoanelor fizice aflate in situatie de extrema dificultate, prin alocarea de sume din
fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local.

Principiul autonomiei locale financiare

- Autoritatile administratiei publice locale au competenta stabilirii nivelurilor impozitelor si


taxelor locale, in conditiile legii.

Principiul proportionalitatii

- Resursele financiare ale unitatilor administrativ-teritoriale trebuie sa fie proportionale cu


responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale stabilite prin lege.

Principiul consultarii

- Autoritatile administratiei publice locale, prin structurile asociative ale acestora, trebuie sa fie
consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat catre bugetele
locale.

Aprobarea si rectificarea bugetelor


a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor
externe nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor,
sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de
subordonarea acestora.
Rectificarea se face in termen de 30 de zile.

Rolul, competentele si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice


locale

Elaborarea si aprobarea bugetelor locale

Stabilirea, incasarea si urmarirea taxelor si impozitelor locale

Administrarea resurselor financiare, mentinerea echilibrului bugetar

Stabilirea si urmarirea modului in care sunt prestate servicile publice locale

Administrarea bunurilor publice si private

Imprumuturi pe termen lung, scurt sau mediu platite la timp

Stabilirea obtiunilor, prioritatilor cheltuielilor

Sa realizeze programe de dezvoltare administrative teritoriale

Control financiar asupra proprilor gestiuni si asupra instritutiilor si servicilor subordinate

Elaborarea bugetelor
Bugetul se elaboreaza de catre ordonatorii de credite pe baza unor prognoze a
indicatorilor macroeconomici si sociali, pe baza acordurilor de imprumuturi interne si externe,
strategiilor si prioritatilor.
Competente in stabilirea impozitelor si taxelor locale - Impozitele si taxele locale se
aproba de consiliile locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz,
in limitele si in conditiile legii.
Cote defalcate din impozitul pe venit - Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la
nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la
finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de 47% la bugetele locale ale comunelor,
oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii de impozite, o cota
de 13% la bugetul local al judetului si o cota de 22% intr-un cont distinct, deschis pe seama
directiilor generale ale finantelor publice judetene, la trezoreria municipiului resedinta de judet
pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si al judetului.
7

Transferurile - de la bugetul de stat catre bugetele locale se acorda pentru investitii


finantate din imprumuturi externe la a caror realizare contribuie si Guvernul, potrivit legii,
si se aproba anual, in pozitie globala, prin legea bugetului de stat. Din bugetul de stat, prin
bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia, precum si din alte bugete se pot acorda
transferuri catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de dezvoltare sau sociale de
interes national, judetean ori local.
Calendarul bugetar
Ministerul Finantelor Publice transmite directiilor generale ale finantelor publice,
consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pana la data de 1 iunie a
fiecarui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi
intocmite proiectele de buget prognozate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si ale transferurilor consolidabile pe ansamblul
judetului si municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea elaborariide catre ordonatorii de credite
a proiectelor de buget.
In termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii
bugetului de stat, Ministerul Finantelor Publice transmite directiilor generale ale finantelor
publice sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferurile consolidabile,
aprobate prin legea bugetului de stat.
Daca legea bugetului de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea
exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetele anului precedent, pana la aprobarea noilor
bugete, limitele lunare de cheltuieli neputand depasi, de regula, 1/12 din prevederile bugetelor
anului precedent.
Excedentul sau deficitul bugetar - Excedentul anual al bugetului local, rezultat
la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat si a celor exceptate precum si a transferurilor
consolidabile din bugetul de stat sau din alte bugete se utilizeaza, in ordine, pentru:
a) rambursarea eventualelor imprumuturi restante; plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a
altor costuri aferente acestora;

b) constituirea fondului de rulment


Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor publice se asigura astfel:
a) integral din bugetul local;
b) din venituri proprii si din subventii acordate
de la bugetul local;
c) integral din venituri proprii
Criza financiara - Unitatea administrativ-teritoriala este considerata in criza financiara
daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile si care depasesc
15% din bugetul anual;
b) neachitarea drepturilor salariale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe o perioada mai
mare de 90 de zile de la data scadentei;
c) la calculul criteriului prevazut la lit. a) nu se iau in calcul obligatiile de plata, lichide si
exigibile, care se afla in litigiu contractual.
Insolventa - Unitatea administrativ-teritoriala este considerata in stare de insolventa daca
se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 120 de zile si care
depasesc 50% din bugetul anual, fara a se lua in calcul cele aflate in litigiu contractual;
b) neachitarea drepturilor salariale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, pe o
perioada mai mare de 120 de zile de la data scadentei
.

Concluzii
In urma studierii legi finantelor publice locale consider ca sunt prea multe consilii locale
si deci mai mult personal si cheltuieli, aceste resurse banesti de intretinere a institutiilor pot fi
folosite in alte scopuri: invatamant, ajutoare sociale, dezvoltare teritoriala..
Resursele financiare trebuie folosite corect si de ce nu, sa fie acordate mai multe resurse
si comunelor si satelor pentru ca e necesara dezvoltarea multor regiuni in ceea ce priveste
infrastructura, apa potabila si gazul, farmacii, spitale, aceste utilitati sunt necesare deoarece toata
lumea ar trebui sa beneficieze macar de minimul de confort.

10

Bibliografie

http://www.fsesudest.ro/legislatie/L_273_2006.pdf

http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/images/imguploads/cursuri_biblioteca_virtu
ala/drept/dreptul_finantelor_publice_locale.pdf

M.Mihnea,

E.

Iordnescu,

DREPTUL

Accent Cluj Napoca, 2002

11

FIINANELOR

PUBLICE,

Edit.