Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr.__________din __________________

CAP. I PARTILE CONTRACTANTE


1. S.C. _________________________________________________________________, cu sediul in
localitatea _______________________str._____________________nr_____telefon____________
inregistrata la Registrul Comertului sub nr._______________avand codul fiscal nr.___________,
cont bancar ___________________________________________________________deschis la
______________________, reprezentata prin ______________________________avand functia
________________________denumita in continuare SPONSOR
2. SCOALA SANITARA POSTLICEALA CAROL DAVILA PETROSANI, cu sediul in
Petrosani, str. Avram Iancu, nr. 4/35, telefon 0254/544176, avand codul fiscal nr. 4944605 si contul
RO20BRDE220SV03845002200 deschis la BRD Petrosani, reprezentata prin prof. Stanca
Gabriela-Mariana, avand functia de director, posesoare a C.I. seria HD nr. 227439, denumita in
continuare BENEFICIAR,
incheie prezentul contract de sponsorizare, in conditiile Legii nr. 32/1994 cu modificarile si
completarile ulterioare.
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Obiectul prezentului contract il constituie sponsorizarea de catre S.C.
_______________________________a Scolii Sanitare Postliceale Carol Davila Petrosani pentru
organizarea spectacolului BALUL BOBOCILOR 2014.
CAP. III TERMENUL CONTRACTULUI
Art. 2 Prezentul contract se incheie pe perioada determinata 10 octombrie 2014-24 octombrie 2014, cu
incepere la data semnarii lui de catre ambele parti.
CAP. IV OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
Art. 3 Sponsorul se angajeaza a sponsoriza Scoala Sanitara Postiliceala Carol Davila Petrosani
dupa cum urmeaza:
a) Cu suma de_______________________________________, in numerar
b) Bunuri constand in:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
in valoare de________________________________
Art. 4 Resursele prevazute la art. 3 se vor inscrie in evidentele contabile ale partilor, conform Legii
32/1994, pe baza documentelor care atesta efectuarea platii.
Art. 5 Beneficiarul are obligatia de a folosi resursele finaciare si/sau materiale ce constituie obiectul
prezentului contract numai in scopul mentionat in Cap. II, art. 1.
CAP. V DISPOZITII FINALE
Art. 6 Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul partilor, sub
forma unui act additional.
Art. 7 Prezentul contrat se incheie in 2 exemplare, cate 1 exemplar pentru fiecare din parti.

SPONSOR

BENEFICIAR

SCOALA SANITARA POSTLICEALA


CAROL DAVILA PETROSANI, str. Avram Iancu nr. 4/35,
Judet HUNEDAORA
Telefon /fax: 0254/544176
Nr.

Stimata doamna,
Stimate domnule,

Prin prezenta, va adresam rugamintea de a contribui la realizarea unei manifestari extrascolare


Balul Bobocilor.
Precizam ca Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila Petrosani si Societatea Doamnelor de
Hunedoara, asociatie care patroneaza scoala, deruleaza de mai bine de 15 ani proiectul O mana de ajutor celui
singur, in baza protocolului de parteneriat cu Centrul de Ingrijire si Asistenta Petrila, parteneriat prin care, in
preajma Sarbatorilor de Craciun, beneficiarilor li se ofera cadouri procurate din veniturile realizate cu ocazia
Balului bobocilor completate cu sume din bugetul propriu al scolii.
Daca doriti sa fiti partener in actiunea noatra de intr-ajutorare, va rugam sa ne comunicati acest lucru
completand formularul pe care reprezentantul comitetului de organizare vi-l inmaneaza.
Reprezentantul nostru este__________________________________si se legitimeaza cu C.I.
seria___numarul_________________________.
Va multumim pentru intelegere si sprijin.

Director,
Prof. Stanca Gabriela -Mariana