Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

Nr...............data ..............................
PARTILE CONTRACTANTE
SC INFSERV SRL BUCURESTI, str. Calea Mosilor nr.314, Bl.60A, Sc.A, Et.6, Ap.21,
sector 2 tel: (021) 212.14.14 Fax: (021) 212.49.92 numarul de inmatriculare J40/9995/91, cod. fiscal
RO 14359, cont RO27RNCB0073049960580001 BCR Sector 2 Bucuresti reprezentat prin VIORICA
FIERBINTEANU, functia Director, in calitate de prestator
si
........................................................... , Str............................ nr..... , fax.:..............................,
CUI ................................... cont .........................................................................., reprezentata
prin ............................................... - director si ec. ........................ director economic , in calitate de
achizitor, a intervenit prezentul contract.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Livrarea si asigurarea de asistenta tehnica pentru exploatarea urmatoarelor programe furnizate
de PRESTATOR
PRETUL CONTRACTULUI
Abonament anual program DOCLIB38 - abonamentul este de 20 euro + TVA / luna si se
plateste obligatoriu pe 12 luni (240 euro/12 luni + TVA) ;
DURATA CONTRACTULUI
Contractul se incheie pe o durata de 12 luni incepand de la data de ................... si pana la data
de ....................................
GARANTII
Prestatorul de servicii garanteaza pentru functionalitatea programelor livrate. In cazul in care,
apar anumite erori ale programului, prestatorul se obliga sa le rezolve in cel mult 3 zile de la
semnalarea acestora de catre Beneficiar.
CLAUZA PENALA
In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le
indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati in valoare de
0.10 % pe zi de intarziere calculate la componenta fixa a programelor.
INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesare interventia unui/unei tribunal
arbitral/instante judecatoresti.
prin acordul partilor
in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu sia executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin;
rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.
FORTA MAJORA
Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen/si de executarea in
mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de
forta majora, asa cum este definita de lege.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile
lucratoare producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor
lui.
Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre acestea sa
pretinda daune-interese.
NOTIFICARI
In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea este valabil
indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata
de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
Daca notificarea se trimite prin telex, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea
in care a fost expediata.
Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
LITIGII
Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii
lor.
In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa
instantelor judecatoresti competente.
CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara a incheierii lui.
In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective
nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
Prezentul contract a fost incheiat azi............................ in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.
PRESTATOR,

BENEFICIAR,