Sunteți pe pagina 1din 144
‘CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUTIE ‘A BUGETULUI DE STAT. PE ANUL 2012 SBINTEZA Anexa ne. et espe] Samp [ore [ar] a Prevederd | Prevederv tot | ener] pa | | ne Denumieindertor crane om, att a2 08 [oad] Tite) col | at] initiate definitive efectuate % a ® 1 2 3 4 ‘001 of [VeNtuRt-ToraL pL EEEC as7srossonn] szisneriso] asoiss2 73s] 933 002 L.vesrruns cuneNTe ss2n2ssoon) asoonszeaso) anst7iczsre| 982 003 JA venrTUR SCALE asr26ss6o00) 7roisisnaso] 7565860269 98 004 A1MPOZIT PE VENT, PROFITS CASTIOURL DIN CAPITAL 14171507000] 1871816000} reskeas33) 92a] 00 |Anumrozir Pe VENT, pROriT st |CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE Lurmmice 11777100000] 11983800000) 11784300207] 94 ovo ozs Pe pRortt 11885.600000] 1096880n000] ros24e9.272] 97 a Impact pe prof ee gst economic 10722900000) 10586708000] r0486259383] 989] ” Inport poi ea baie comer 232700000] soro0som] —ssnasvaso] 927 201 ute iwozire pr vier, pROrrrst cast CGUREDIN CAPITAL DE LA PERSOANE jurioice 671500000] sxo000000)ss9.600539) —sn.9 o Imp pe ete eis de serkcael dice nerd 426317000] ex2.s000m0] —6stso4zro a we Inert epi obit din av ‘come iste a dn ees petra Leg privind protein conus 20300 2s2009 wars) 762 as Ineo pe didete dato de pone ice ee os Inpip ven reprezeunor i Romani se scetor erce slorgnamtloreanomie sine soso] sss000] 5002188) sat os pat pe pros realize psoas Sr dino asco xo poncans win, ce ma gereez pean ice 260500] sono] 3.705159] 1088 6 Ips evi micro 10 5s3000] 200257000] 2orsi9a%2] 1034 a Import pe vei isons desir elite pence fica into ssciere cao persoun juice core genera enous juriicn 52m 25.09 pose) as 0 Ate imposit e veit. ott ses soe in eid la percaeiniie 12.00 22600 sani] s0o| 0300 01 |izimpozit Pr: VENIT, PROFITS CASTICURI lb0v CAPITAL DE LA PERSOANE FZICE aas22ssom] 6 768risom] — seonasraos} 103 oxor ocr Pe ve rwersv700) 21008636000) 207313022021 46 o1 Imp vein din vit Indepedene sossrzom] — seresom) —ssrasroeo] 98.2 a meri pe venir in tai 15.0.760000] 15212700000] 14932721991] 981 pag.t Anexa es [Exar] Sub-] Pe [re-]ar] al Peewee] Prevederd) | tncaart tot [eapt} ra-| pas | 6 | ne Demumire indtcator oe aren ear a a initiake definitive fectunte ‘ ® 1 2 2 4 0301 Impor pe venitar dn cedars fol te banuor se4szn000) —398:717000] 38776491] 97 of Impose venta din diene 131.6190] 1s1s61.000) —1422.4s4is] 1003 os Ipc pe vent in dabei rax000000] 755606000] 132675077] sna 06 Impose vet dn pens 1.168 500.000] 1.095.661000)—1.11958873] 402, o Ung pe venti in rei ravszn000] sont.) agnssae) 945 8 Import po vente din ear sb fea de dbanda ela a Beli Laxembura i Atti epee fice ramate recente ln Romaaia 1170000) 800000] 5.32397] a54 ® el pe venir nana tur de vt 143.120000) 196050000] az0asses] 1124 0 Jnpar pe venir din oper’ de sanvar-comparne de vat I tern, pe ba de contrac rece once sopra sire 3.350000] 6700000] sais! 59 u spot pe vent din valores repr de prope inact 95245.000] 98.148 000] 6005128 66 R Inpoct p veitar ele de person tele iienereidete sxse0000] 1258900 © snoi24o4 wa 3 Inpaitp venir din civ serio 7240000] 20258000] resaenq 1324 4 Ieport pe venitroxinate din valor: facade bent in gi de consign es din avi desta pe tea nu contd get, comion sau mandat comer tore pra a 1 deere 211 rassno00] 4000000 tosiasx_] 750 Is Impont pe veitil in astvitale de expertancontbil, etna ciara 5 exis 6310900) 6725 000 2 6 Inport pe ver in actviati desta in bara contr! conven civil inchs potivt Coda ivi preeum sa ontaetor de agent resssncoo] 271.9700) 2326335] aa ” Inpocit pe oor avails owe bit 27m0.00o] 3.074.000 naa] 97a 8 Impoinpe venti in anaes roprictatrimobitse din imoniel percal 2522380000] 276890000] 247137054 1036 ” Sue vite peat ponsorcea catttlr nonprofit (ssc) -96.3s0000) 110718000] 10658690 962 2 Inport pe verti dia area 18400000) sasacanif 2468 Inport pe vei din ale se rsscooud] —is1si0900] —ss01sasi] 1039 © Repuiiar 39380000] 375710000) 379-1944 1009 oot [COTE Si SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE pag2 Anexa ar. sei Sab Pa ar] A Frevederd | Prevederd cant] ra pa |: | el Denumireindeator came, coe a2 tot erate} cot] at intiale detutive | stectate | % ‘ ® 1 2 3 4 01 [veNtr se Scam) 2s064e00) 1425492000] 13850890885] 971 0 ‘ote eet in import eves (ses) -t32s0644.000] 14236920000) -ing09n.0r} 97 o ote ett in import even sncurs de dibuire ss 0300 01 Js, ALTE IMPOZITEPE VENIT, PROFIT jsicasmiourtDn caPrraL. 2assaca) 1.000000 mam] na 0801 [sve maroztre Pe VENT. PROFIT St |castiGURI DN CAPITAL DE LA PERSOANE Inzice suse] 00400 war) 122 so Ae impo event ott cing din capital seco] 000000 mm} naa 0600 01 |x2merozrr Pr SALARN-TOTAL oor 04 01 lmpozrr Pe SAL aRt- TOTAL oor 0 Impoit eelri- Restate anton = oon 0700 |asumPoztTeSt-TAXE FE PROPRIETATE «862.00 3561 701 lmpozrTe SI-TAXE PF PROPRIETATE «82.00 ss. a mpi pe teen 4 ® Impose tere in xen “ as Tox ici tims te ted iba «82.00 36024 1000 01 |impozirestraxeremununistservici | 56801360000) srsivssseso] sozmzsion| 972 1001 [TAXA FE VALOAREA ADAUGATA 4952000000] 51.780500000] $0515985:759] 975 o “ox pe valores aus 4.959579] a1 TVA inna pot pra’ nee Siar a TVA ncaa pene impor de buns 75824580948 as [VA pean serie tne lesa de penoureimpoasbite rei in cad coma pews pce neinporaie patie Romania son. os “TWA de pu age i, restates mares stor 2a a TVA resin sae) s2sss83s} os Aes 14913538709 8 Rest eae personne import iri in scope TVA in Romania 210319. 0 Mora de mare lene TVA ssosi6 9s uot same dca din TVA (ead) 3369486000) 15261556550] -rasnveen24 97.8 o Sune defeat p vlorca agua pen Saat clastor scent anv jal fexad) 2oniaison] 2031236000) igm.70.129) 9m ae Some defo dn ape values sagt penn Fantechi escentzt tive comme pags Aneva nr. veder Prevederi -| pa} | ne} jenumire naleator create Create eer tot | capi re-| pa | >. na bugetare bugetare Platt a tol ferat Tita} cot] at initiate efinitive feetuste % 4 a B 1 2 3 [Capr] Sub] Pe-[Gre- [ar Ail Pi uot ‘oraelr, munis, sectoareor ‘si Municipilui Bucuresti (se sead) -8476.145.000] -9.202.460000] 9.208.946.0949) os Sume deta din taxa pe valores adagta penis dramas (se send) 36523.000]-368.323.000).367.195.75e] _99. 06 Sue deflate in tna pe loses daugata pnir ehibraeabugetelor Toca (6 vad) -1753.983.000) -3.ss9.s37sso] 3386921235] 95,1 ” Suime deflate din tna pe valoer adaugai pentru dezvoliarea inftastracturi sa bazelorsprtve Ain spatial rurale sed) -230.000.000 os esti in sume deflcate din TVA cordate in anal precedent (usm "*") 732.689] ALTE IMPOZITE SITAXE GENERALE Pe BUNURI SISERVICH 19601.000] 12800000] 16913.690) 13553 ol Import pe teil din producto items gucle nae 19691000] t1as70m0f ts s26034] 135} 2 "Taxa de demote euprinsa in rl enero eleewce sl ermice este ani anterior 973.00) Laas 1318 03 Cote alist supra verter realizte in domenial aviat civil 1.000 3.12} of ‘Taxa de Gib social espns van sutomebileor ni din import 11.009 ures] 1087 os “Taxedemuorizar penta coma tea alcool, burr alcool prodoselor din tun safle 40.00] sso6] 1376 96 Cote din txe de seolrzare 2s 50 Alte impovte axe generale pees de afacer,vancar si valore wages 28.00) 3960] 1288 1401 laccuze 19:963.400.000] 19255300.000] 18910779254] 982 o Accize incasate din vanzaresprodoslor energetice 749.497.5 oO Accize inceete din vansares de boning euplum’ 2081.16 02 Accire incasate din vanzares de benzina fara pla 22711.15.467 3 -Accize incase din vanzarca de metorina 5.697. 569.41 0 Aceize innate din vanzares de paoura asener 0s Acczeieatate din vanarea de pa poole cheat 4392029] 06 Acciaeinemate din vanzaren de g32 natura 188186227 a ovine inesate din vanearee de carbune coos aneais 08 Accizencssate dn vancares de perl Jampant (kersen) 677194 ‘Accze din varzarea uleailormiverale pag pags Anexa nr. Pag § lek [cae] Sab] Pa [Gr [ar] A Prevederi/ | Prevederd | Incasark tot | capt ra-| pa | te | ne Denumire ndlentor coat ‘cre vee tat }orat/ricta) cot | a tate aetinicve fectuate % a B t 2 3 4 1401 tras pana a 37 decembee 2006 40.394 10 Aceize incaste din vnzare lor produse energetic accizabile 6.964199 0 Accizeincaste din vacates de ae llc produse intermedia, vue spumoase, bani frmentate si bere 1.012.492.064 o Accae incasate din yanzarea de ool eile 300.420. o Acsze incase din vanzaren de preduse iterediae “169013 a Aceieincasate da vazare de vous spumoase 551.014 04 -Accizeincasat dn vanzarea de bavi fermentate spuase alee dect bere si vous 3661.3 05 -Aosze innate din vanzarca de bore e744 06 Accize din vanwaes de aloo dsiate ear aleticedtorate pan a data de 31 decembrie 2006 asta o Asse ineasse din vanzaren de bet ferment lini ltele dec bere vin 084.149] o Assan incase din vanzaren de bas ferment lnistoatele dee bere 5 vinuri datorate pana a 31 aeare 2011 21917 03 Acizeincaste din vanzateapeodusclor in trun 2sn.s79241 oO Acsae incasae din vanzanea de Viearete 7.566.637 941 a Accae incase din vanzarca de iat sitign fo 999.457 6 ‘Accte incase din varzarea de nun ‘de fumat in wa destin lari de tigate 254s. of -Acoine incase din vanzarea sto tumour de fumat 2.76561 os Acsize incasate din varzaen de prose in run dtorate pana ta 31 iar 2011 19.58 04 ‘Acczn caste din vazate de ete s1a7s4s a -Acsie incised vanarea deca verde rats] a Accize incasate dn varware de afea raj, inlusv cafe ouinloositor 17,900.24 6 Acciae inate din vanarea de cae soli 11,607.99 04 Aceize incasat din varzarea e cafea Anexa nr. [cape] to [Gre-[ar] an Prevedert Prevederi/ Credite Create Dugetare Dugetare Initiale definitive po? | te | ne Densmire indientor Tidal cot a s 8 1 2 140 tora pana 231 januari 2011 #708) os Acolue incasate din vanzaren alto produse 1.308.954 065, Aceiae iearate din vanzaren energie lestrce din prodeetinintema 116,005.83 o ‘Acsze din varzarenautomrismelor in produtia itera datrate pana Ja data de 31 devembeie 2006, id u ‘Assae nema in vara din impor produselorenergetice 1 249,112.68 a Acie incase vara di import ‘ 50 [rrn.ui.v FoNDURI DEREZERVA 226909.000] 82502745 51 frr.Un. V-TRANSFERURI IVTRE-UNFTATI ALE |AoMIvisTRATIEL PUBLICE zusos.oe) 23307800) manassn| — 942 85 frm. Vi ALTE TRANSFERURE 1.062978.000| 12017585000] 1140546379) 949) 56 [rrr vin PROWECTE CU FINANTARE DIN JFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) rostapsRARe r2omsor0%0] 11.815361000) 0449985269] 80 7 [rTLUL ix ASISTENTA SOCIAL 14367.657.000| 134893869.000] 124644992457] 996) 39 [rev x ALTE CHELTUNELI 1.706227.000| 1.7s0600000] 1412287913] 103s| 6 [rut xt CHELTUIELI AFERENTE: lPROGRAMELOR CU FINANTARE natin RSABILA 1.360000] sanKsHkone| assez — 923 1% [cr roneL1 De CAPITAL 2s79233.00] 237654.000) 210Ka2ss03) 87 n [rrr xi1 ACTIVE NEFIANCIARE 2esson.00o] 2330566000) 2.085.458 8g n [rr xan ACTIVE FINANCIARE zezeaooo] —mas7sc0o)—22se73q 9597 1s [rrrr.ut.XxIV-FONDUL NATIONAL. DE loezvourare sao] 2004 ~ lovexTIUN FINANCIARE 4106:803.000] 4.095.27600] 2730315995] os 0 erLUL xv EMPRUMUTURI sacsonone] 9638000] 96917722) 24a 1 TTTLUL XV1 RAMBURSARI DE CREDITE 066.385.000) 3.699398.000] 261239827 14 8 lpLATEEFECTUATE IN ANI PRECEDENT St RECUPERATE IN ANUL CURINT 28.037. 164 as [IPL Vil PLAT EFECTUATE IN ANIL PRECEDENT S1 RECUPLRAT? Inv aNuL CURENT 428.037.154 100 01 ates es SERVICH PUBLIC GENERALE s.r9xoenoo0) s636se44s0] 40261227250 sa a1 (cae rime cuRENTE sasessosood] 41119797480] s74870.65097 920 0 TOTLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL saisosrood] —a2asazreca] 320617092] 990 20 [T7TLUL m BUNURI SI SERVIC 236000) 963:381.000] £78.75, sia 30 In. mt Donanzt 217.6200) 9.648.235.000) s.1as2s] 984 0 IVTLUL V FONDURI DE REZERVA, 226909000] 25.2740 51 [TTLUL VITRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE isaszs7zonq) —1so204sso0] 14257530194) 949 55 [rut vi ALTE TRANSFERUR Aa714t6o0d] —R4r4iRo0o] 8208121259) 975 56 [rtLUL. vin PROIECTE CU FINANTARE DIN |FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) lpostaDERARE 120240000] 22rasr6000] are r2120| 650) 9 frrruut x ALTE cueLTuMELt 40968000] r6.116eco|—Tio.2279%q 994 6s [rr xi CHEL-TUTELL AFERENTE |PROGRAMELOR CU FINANTARE IRAmBURSABILA aaraoco] —2o0ss4o00] ——ta24saos} 02 70 lcie-ruteis be cAPrTAL sezmo0o} 296879000) 9.901139) 999 \ ay |TITLUL XM ACTIVE NEFINANCIARE 371,222,000 274,025,000) 250,059,001) 12 2 [TTLUL XI ACTIVE FINANCIARE 7100000] 2050000) aeezss| 953 % [rut xIV FONDUL NATIONAL DE loezvoutane 930000] 2004000 ” loreaTTUNr FINANCTARE aaissiso0} —s21vsi800o —aumsxoed 676 I [ITTLUL XVI RAMBURSAR! De CREDITE s21g91so00] 3219918000] amassed] 676 pag.te Anexa 4.1 ee [car] Preveder? ont] Denomire neater coe an - initiale efectuate % ® 1 2 3 4 3100 PATI EFECTUATEIN ANIIPRECEDENTE [si RECUPERATE IN ANUL CURENT 82 85 [TTLAN. XVI PLATTEFECTUATE IN AN lpRECEDENT St RECUPERATE Inv ANUL CURENT saarraal si01 JAvrogirantpusuicest AcriuntexreRNé | r1istoreoce| 1278777800] ri zena22.797] oi) a1 [cre TunEL! CURENTE 10819258000] 12522395000) 11539.16.359] 923 10 rr. 1 CHELTUIELA De PERSONAL 2940287000] 3099239000] 304382984 99.1 20 [rut wBuNuRi si SERVIC ssiaisooo] — a4oor400]—amzentst] 947 si IVTLUL VI TRANSTERURIINTRE UNITATI ALE |ansinstsTRATIEN PUDLICE rsauaoo) 17602000] 16730999] 980) 55 HVTLUL Vil ALTE TRANSFERURE 441.03.000] s408stso00] —63124sv.47e| 98.4 56 [TITLUL Vit PROIECTE CU FINANTARE DIN lFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) lrosrapeRare 1105984000] 2118347000) 1az9asraa) 604 9 [rmx aure cweLTuNeLs asst] 12996000] 13368747] 988 6 [rn xt HEL TUTE AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE JeampursapiLa 240] 2osr4ona]—s924saoy) 923 10 lcuevrvieu De carrraL st rss00o] 265343000) 24249312} 913 n THYLUL Xil ACTIVE NEFINANCIARE 61 7sk000] resem] 22497312] 913 a JPLATLEFECTUATEIN ANILPRECCDENTI St RECUPERATE IN ANUL CURENT sraton| 85 fn. xvit PLAT EFECTUATE IN ANI lpREcEDENT stRECUPERATE ls anu. CURENT nestor! si01 01 Autor exces egiatve 5195075000) 4963384000] searei3.073] 946 o Adina predentin 24316000] 20s1r000] a. 9en64 970 0 Astoria ese 2s1.s62000] 27532000] 268323207) 972] 0 Aria executive 4454385200] 4300902.000] 406rsaa.cte] 845 o Ae orgne ale aoraiorpblice sasoxscoo] 66045000] suiaseste] 933 m Contr bagel UE s74ne1sc00] 6316310000] 6228251461] 98 o Cofeanare fondo print dela Usiunes European 231296000 s0rszsooo] —esness20] 333 5301 IcERCETARE FUNDAMENTALA SICERCETARE loezvourart ryssi2so00] —sar.29700) — 14niao..] 976 0 cerunens cones 148686000] 1.46855500] Lassoo129] 98, 0 [ru (CHELTUWELE DE PERSONAL u2v20000] 132067000] aisitas| 98 20 IITLUL tH BUNURIStSERVICH 15609000) 15281000] ssiz6eo] 953 si HTL VU TRANSPERURIINTRE UNITATY ALE |ADMINISTRATIES PUBLICE 29.0000} re4s1.000] 1569673942 5s [TIT VU ALTE TRANSFERURI L4s9a17oo0] —1.129614000) Lat0.226¢¢ 982 56 IVTLUL Vil PROIECTE CU FINANTARE DIN JroDuRr EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) PosTADERARE sos0scoo] 150520000] assazsg32} 992 2 [ru x ALTE cHeLToneLI sso] tasr.om) —4si24s] 999 1% [cuexrunen1 De carat saizo0o] 631.000) 7.50.26 s74 n [reruu xa ACTIVE NEFINANCIARE saz] 631.000) .so.76] ard pag.as Anexa nr. [eunt] Sa Prevederd | Prevede! tot fea: Devumire neater Create — tot fora Tita ot a inte deine 4 ® 1 2 “ JPLATIEFECTUATE IN ANITPRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT so220 8s IEVLUL XVIFLAT BFECTUATE IN ANtt PRECEDENT St RECUPERATE IN ANUL CURENT 02129 S301 01 Corte fundamental b2s) ternooe] — 185967000) 4965505] 99.4 cy Corer desler pen servic bic eneate 4396418000] 1201330000) 2sesea.n] one S401 aur sevicw rumtick GmNERALE aasirano0o] 244272450) Lasssesam] 61a a Jowernutets curzNrE 2229675000) 220407430] Latsesens] ta 10 fru ici Tuiett DF PERSONAL 246470000) simon 20 fruit eusursiseevici serra] 2502000) 164K} 0 frTLUL. v FONDURI DE REZERVA 226909000] a2sorras) si TVTLUL VU-TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMtNIsTRATIE] PUBLICE 5.000.000] 2000.0 ss [ru vu ALTE TRANSHRURE ‘aeroesoeo] —s76.19000] 74559108) 996 8 fut x aLrE cHeLTIet) 651533000] 657598000] 64234678 % [curren pe carrrat zaorea| 26500 9sssass] ga ” HYTLUL xt ACTIVE NEFINANCINRE 2200 000) vos] 992 n PrrLUL x ACTIVE FINANCIARE V7ee0o} 20880400) ase 38 frre x1v-FONDUL NATIONAL DL IDEZvOLTARE 4950000] 2onsced oT IPLATIRFECTUATE IN anit PRICEDEATISL [RECUPERATE IN ANUL CURENT 5493.50 85 jer.ut xvirPL ATi EFECTUATI 1S ANI lpceewr si rcurenart Is ANUL-CURENT 5.89389 S401 @2 nd de rezeabugcaaia pris Gaver 219900.000] —szxo27450 8 Fond deiner e dps veal 7.00.00 cea. 4 Fonéul National de Peaerare sst.199000] —rwe6s000] ——rasenka2e) 91.9 n Asset non xem pis deere sxsssooo] —exassoo] 2229201) a7 RB Fol Nao! de ewotar 4.330000) 2004000 4 Pa alot de execu a grant in ctl propraul Prima Casa exesaceo] —sesncce] 51036601427 Is Same ett din execute aan lr aconate in age et 7.619.000] 1466.0 0 Ale servic publce pee 9s3.195000) — T4012000] risese77e] gos ss01 freanzacru raivinn DATORLA PUBLICA stnareunsuTuR: 12689554000] ssax2852.00) 11sssre7ay] sna on Jove tunes cunts 9469636000] 981293400) 9174908355] sha 20 frm. sunuRt st SERV 1439000) 75864000) warns S78 20 fer.ut mt pomaxzt 9217162000] 9.682850 ss257] 31 frrcu vi TRANSRERURIINTRE UNITATI ALE JApatnustmarie FURLICE 210835000) sasssom] wisest ans ~ OPERA TIUNT FINARCIARE 3219918000] 3219018000) 2178482984] 676 pag.16 Anexs mr. [espe] San a Prevedert Preveder tot | cape nef Denumire indicator oe cd fol a India definitive 8 1 2 er TLL Xvi RAMBURSARI DE CREDITE 3219918000 3.219.918 000) 2.178.882.9867 out [TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL. INTRE [DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEL 15218583.00] 14.695.395.000] 14.205,514205] 953 o IcHELTUIBLI CURENTE 15218.883.00q 14205963933) 953 3 [TVPLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE [ADMINISTRATIE! PURLICE 15218.553,000] 14895398000) 14205963933] 953 a IPLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENT St [RECUPERATE IN ANUL CURENT 449.728 8s [PFTLUL xvi PLATT EFECTUATE IN ANI [PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 499.70] 5601 02 ‘Transfus din bgt de ta cate Dunst asgurrtor sociale de sat 1.434.101.000) 13.766427.000] 13.148.696838) 95.5 a ‘Transfer in bugetl desta cate etl asiguraritr pene som} 974.453.000] $44.316.000) 473.362.0001 869 4 Transfrur di bug de stat ate bruger! fondu de asiguan sociale de sanatte 409.999.000) — ssz.7sxono] 552.753 104.9 os ‘Transfer din bgt desta ate bgeile ocle din Fond de Intervene 2s.4s0.000] 8.253597] 959) 10 “Teansiruri din bog de stat cate bugetle locale din Fondo! National de Denvohare 2451.009 racer] — 9909] 6000 01 Pure -e APARARE,ORDINE PUBLICA SI ISIGURANTA NATIONALA, 153275311.000] 16.406.263.000) 16.163.878.204) 98,5 o1 |cHELTUNELI CURENTE 14209,021 000] 1s.sea.azo0o] 15496221954] 99.4 10 PTITLUL 1 CHELTUTELI DE PERSONAL 11.707.492.000] 12839.448.000] 12533460434] 99,9) 2 HrrTLu1. 1 BUNURI SISERWICH 1.239.838.000) 1.659.125.000) 1an4.65s21d —o3.| 0 hun mposanzt 1.200.600] 333.000 aso 996 3 [FFTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE 940.015.000] 998,946,000) 995.442.55o] 996 33 [rrTLU VIEALTE TRANSFERURI 187628000] 188306000) 35399203] 87,1 6 [TrLUL Vin PROLECTE CU FINANTARE DIN IFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) JPOsTADERARE r2a6sio00] 186128000] p2i7e7234f 779 7 [rrrLuL Dx ASISTENTA SOCIALA 160000 39.000} seri] 942 ” freruu x ALTE cHeLTuTELs 17.843.000 5.255.000 sunases) on 65 TITLUL Xt CHELTULELI AFERENTE |PROGRAMELOR CU FINANTARE IRAMBURSABILA so.1sacoo} —12262.000|—r1 968,707] 99,5 0 |CHELTUIEL! DE CAPITAL, ars.aso.oee} 21.21.00] Too9oLo%) 853 1 [IFTLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE ors.450.000] — s21421.000] T0os0L0% 85,3 4 IPLATLEFECTUATE IN ANI PRECEDENT! [SI RECUPERATE IN ANUL CURENT a3.244.794 as [FrTLUn. XVU PLATT EFECTUATE IN ANIL IPRECEDENTI SI RECUPERATE Inv ANUL CURENT 52447 6001 |APARARE 4.172.389.000] 4260.989.000] auso.sy798e] 976) pag? Anexa nr. [Cape] som] Peon ar] an Weevedend ] _ Preveder! tot | capt ew | pa’ || ey Denunire nestor ote, a Pa bead Loko kines =) initiate definitive % 2 1 2 3 4 on [cnc TUreLi coRENTE 3425296000) 88oa070) — aasaaa7soil 990 0 fru. rceLTineL De PERSONAL 2orgsesoo0] —airasrecca| 3113852983] 999 2» fru. auntie st servicn 8.036000] 58179000) s26.23.168) 97. 31 [ITLL V1 TRANSFERURI INERE UNITATI ALE JAnwvisravier PUBLICE eair000] sz 742000] 2.208651 ss [ruin vi ALTE TRANSFERURI 19190300 13668.000] ur s9r9 2 [rt 1 aSISTENTA SOCIALA 110000 1s 20 9 firLULX ALTE CHELTUTELI 20.09 2.04 2.04 70 |cuevruisut De Carr 547093000] s74ss2000] 18460207 1 TWTLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE s7os3.00] — svass200o) aso. 4 JPLATIEFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI St RECUPERATE IN ANUL CURENT 94698 85 [roan xv PLATI ERECTUATE IY aN lprecebew si RecuPeeate: iv ANUL CURENT 9.469875) coo 1 Adis cena 244676000) 242508000) 20250432) 908 0 Aare nationale 3.523254000] 3390870000] 3.s30098019 980 8 Parizgae a sins operations rine naire stu ‘omin 370995000] sasrez000| — stoss22i] 981 25 Crees deveire penta apace zraison] 27919000 26200.75 938 so Alte cell in omen epi ovso0o] —aap0000) 3.582599 on 6101 Jono PUBLICA SISIGURANTANATIONALA | —11.15.122000] 12.45274000) 12008040215) 99. o lower roms coReNTE 10675225000] 11698435000] n64s.374.301] 9.5 10 [TTTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78807000) 924620000] 9.igoisasi] 999 26 [rm auNURr siSERVICH 7102000] 1117336000) 5.208.222.0899 x0 freuun.m ponawzi + 200,00 222.000} saad one] I [ren i TRANSFERURI INTRE LNETATI ALE |ADMivisTRATIEL PURLICE 374,003,000] 905204000] sea.s6905] 99.6 3s [TILUL VU ALTE TRANSFERURL asm2sc0q]—isss8000] —r7ann 70d on 36 I YTLUL VU PROIECTE CU FINANTARE DIN |FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) lPosraDERARE 124651000] 156128000) auzara3s] 779 9 [rT oc ASISTENTA SOCIALA 0.009 24000 aaaoo] 973] 9 [ron x ALTE cHELTUIELI r7s9s000] 2.990000] amnssea] 97 6 TETLUL Xt CHELTUIELI AFERENTE IPROGRAMELOR CU FINANTARE IRAMBURSABILA 40194000] ra262000)—n1968.7071 995 10 |cuevrument ps carrrat 481397000] 4430000) 3e04s0.239 455 1 [run x ACTIVE NEFIMANCIARE ssisero0o] —ssgs29000] ae2aso34 458 a IPLATTEFECTUATEIN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENT aamasis 85 [ruin xvi LATIERECTUATEIN ANI lpRECEDENT St RECUPERATE hn ANUL cuReNT zamasig 6101 01 Adminis cena 144568000] soxoaso0o] —4ra230579) 948 a Ontinepaica so.s29.00) 4969.18).000) 4911337540) 988 o1 Pole 2412.763.00] 3.00036.000] 2969438066] 98,9 99.18 pag 19 Anes 0.1 Yon 19 [can] [are] ar] a Pewederd | Prevederv | noma wo 0/6] we Devomitendetor crate renee ae Tidtu} cot | a initiate definitive sfectwate % ‘4 ® 1 2 3 4 oor “induc eraaseood] —Liaeresace] 132570) 99 03 za sues fies vuraszone) —ss2460000] —aa9r816s] 97 o Sinuana natosla 1s16i95.000] 16449300] —esn208505] 999 os Prost pet coe incite 986328000] 122234800) 1aasaszas:l 995 06 Aorta oder Lre9so00] 2027393000] oisasvaae] 903 ” Pevitencine 76310300] szesesooo] —a26073608] 99.5 25 Ceres deve pen oie ica siguant ational 700 000 seo ssa 998 0 Ae cele in ome nin Piblicessigurantelnicnte esreseooo] —o2sezsam) 93.900. 962 6500 01 Posena ia CHELTUNELI SOCIAL CULTURALE | 29959242000] 26598352000] 2548128705) 958 0 jower tutes cuRENre 26221 624000] 26:13840s000) 5.123404 961 0 [TULL ICH. TUIEL DE PERSONAL 291289.00] 91898900] sess 9.6 20 ITTLUL I BUNURI SI SERVIC 4.445253.000] 155995900) i sir907964 973 si IVTLUL VITRANSFERURIINTRE UNIATI ALE ADMINISTRATIELPURLICE 4998.56 000) 7060787000] 10.0001] 907 55 [TL vit ALTE TRANSFERURL so2s2.00o] — ssosr00o) ——t4u0.6e] 73.4 36 friruu vit PROCTECU FINANTARE DIN IFONDUR EXTERNE NERAMBURSABILE FE), jrostaneeare rstarono] —3i2asrom] —Lissei7aia| 90 ” rT. asisTENTA SoctALA eawrar7000] 1se89as000] 13614956604 986 9 freon x avreci- tue sc1ow.om] — sss6m0.00 933923 sag 6s frmuvt xi cee:rute AFERENTE JPROGRAMELOR CU FINANTARE HRAMBORSABILA 8291000) 56196000] arrasion] 49 10 Jowevnutens De caprraL srris000] —aezsep.0o) —a2i.2sz24] 910 n frre xt ACTIVE NEFINANCIARE arr98000] 462563000] atta ms} ono ~ [OPERATIUNTFINANCIARE «2000 78.009 rene] 65 80 pri xv narReMeTUR 420.09 son 240m ons a PLATTEFECTUATE IN ANILPRECEDENTL st RECUPERATE:N ANU CURENT ra 85 HTTLUL XVHPLATIEFECTUATEIN ANI JprecepewristRecurEare rv asin. conn nie. 601 Invaramanr 4167386000] 4211883000) 3.093.955.) 948 o1 lover ruet cuwenre 3970996.000] s970sor00o] 3a0s2i6s2) 958 10 HriTzut rome TUIFLI DE PERSONAL 479261000] 496,198000) ao4aaars! 996 2» frre netics seevicn 176779000] 19716000) 19474679] 989) 1 frm. VI-TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE JapsioisteaTiE PUBLICE sxessi.o0e} 2051700000] Lonss93499) 972 ss [TTLUL vu ALTE TRANSFERURI sito] — 5.28000) aa9snass] 920 56 freuen, vin PROWECTE CU FINANTARE DIN IFONDUNI EXTERNE NERAMBURSABILE EN) rostapeeare assasvono] 266952000] isrades] 643 a HTL x AsisTENTA SOCIALA sossavo%e) —soesrioo0] — amnasioas] 995 59 fru x acrecaecrumut szuiszo0o} —a1s091000) 0.16915] 980 6 frau xi cHeL TUNEL ArERENTE Anexa nr. see oe 7 Frowia’ | Preveerd cop up| Deno tte cmae | Coe 2 cot [arn ict toate case * « * Hi 2 3 * RoGRAMELOR CU RNANTARE rawsusanica s2ne000in] — zrrser0m] 22130889) ons 70 fowetrumuse carat 195390000] 240946000) 20895,159] 86 n frre xm ACTIVE NEFINANCIARE 1y6390000) — 24094sono]—o8s9s.s ac 54 fpuaTimrecruaTe antonecenenti st RECUPERATEIN ANULCURENT -94s5784 ss rn. xvue.arserecTUATE WAM racronm si necurERaTe Iw as. cunest 194s. sso 01 Aina eta awosrron] sass] stats] 9 o Seis pice escent soosstom] —ascoxax|—ananiou] a 0 Invert eles primar aamro0o] —arszesao]—mn3t4sa 982 0 Ivana pl ravroo| — soaiza] danny] ors ® Irotanat rinar namo] arson] ops os tovauan ean sinesson) —anseennf sito] ons 0 Iman ec Iaearz000] —sees7eo] senses] 960 os Iam sean spr rsnoceece] 352559005] savssosm] 972 os Invasion 2.01000] ease] —raaeren| 986 0s nama poste sazerom| —asotamna]— estos] 961 06 tat pir aise] 2aersioand] 226875316] 980 o Iota ies aomrrascoo] 2210102682] 22086837] 970 @ Instat pores cosmon] —sizar7se] ceased 0 oa ede pn s6sc0000]—raseare] ma] on7 oe Pills ea, nota pelos so0ono] —2s0m00—2sata09] 90 os Ima pce rman] aneva] 9s u Serv apr enein mrevon] —asosresi| ornare] ont os aie caine pent sem ranszzaeo] —12460sono] 24079] 999 30 Ake sei ine waiero0) — zasenisae] 601796] 956 as ce esha prt ivatenant 0009 50 Ae iin dameni imatanani siszro0] —sassrsi] apse] 9 so savarate aasaridono] — 229R-79 000] 222602806] 967 o JcvexreaencunETe aiseasaoco] 2007438000) 2os61777—7] ono 10 mT. MeL TULL DEPERSONAL vwrs200%0) —s4rsano] neat] 980 20 frmucnaunuasisevicn raazveete] —ros2e0000] — rensi2sn| ora 51 fru. vitmANSPERURI eRe UNcrAT ALE Aowunastmers PUBLICE Linsino00] —ax0141000] —seo2siocq 990 ss TIILUL IL ALTETRANSFERURL se0o000] ——sairoeo] —s250904 993 sé frmmzot varrRomcrr cu RNANTARE DON FONDURI EXTERNE NERAMBURSARILE ==) ostaperae veaero00] —aszorene]—tesossnd 912 6s fremun xcuevrutssarenenre ROGRAMELOR CU RNANTARE pasnunsani.a rre0r9000] —ati7ece] —snsessa0] 756 ro ewecruext oe caprrat 22nec0008) 201244000] 196818389] 976 n fran xi ACTIVE NEFINANCIARE 22necoo0n) —2o1asi00| —scaisase] 976 09:20 Aneta nr. pag.2t aa Preven Prevederv af Demmi ndoator oo = ink defi ® 1 2 PLATIERECIUATE IN ANH PRECEDENTS RECUPERATEIN ANUL CURENT 469.17 [TLL XVI PLAT EFECTUATE IN ANI PRECEDENT SIRECUPERATE an conn 510917 Adina cone 1s24o000) 1672000] aar0.iso) to Sev pbs desert rrasxsoo0] —aisesron] — 2iass2097] 982 Seiten amultor sassooo] 625000] gasssie) sas Asie media ci rodcae meifieonne sassom] e250] aasssie) o9s Seve medial innit sanitare capsust si.oiso0| 61336000] ses0663] 954 Spe gener 51015000] 61336000] S8660669) 9846 Seri de sate aca 46593000) 64ses0no) ——saarzoi] 908 Henmtloi si ccriatrmfvionls 000000] 76383000] 77957825) 982 cers pints detare ernest in sot sino] saenooo) stra] op Ae hl in omen staat 20is3séoon) 487278000) 1788723395) 968 Ale nacre oissscono] 1247275000) 1788723395) 968 JcuTuRa, RECREERE St RELICHE asizm.00] —Lassomno0o] 778765929 956! Jsev rum cuRENTE u7ma02000] 1444479000) 7046255959) [ruc roneL DE PERSONAL srassom] 30204000] 2388502] 982 frmuo macwurist seRvici susosoom] 437705000) © wa727781) oe rnin. vi TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE Jansanasraatiet PUBLICE 7e4ss.000] sn sazo00] —gassonson] 94a] [ruc vt ALTE TRANSFERURI seniro0] —rosznoco] as 732429 706) [TL Vn PROIECTE CU FINANTARE OWN lronDuni EXTERNE NERAMBURSABILE FEN) rostaDeRaRe 10000] 769000] 7960834) 906 prnuex atrecHetrunent 465555000] sor4ss0o] 477120999 989 frou xi CHELTUTELAAFERENTE JPROGRAMELOR CU FINANTARE lranemuesann. 2or22.00] 30812000] 20212094 a9 |cxevrinet De cARrTAL 2ss200m0| —r0ss100o] 9479198) sno [ITU it ACTIVE NEFIVANCIARE 2352000) 0ss1000) 9.1991 990 IPLATIEFECTUATEIN ANILPRECEDENTI St RECUPERATE IW ANUL CURENT 195195 [ITLL XVI PLATT EFACTUATE I AN lpxecenenti srRecureRATE hs anor. cuRENT sss. Adminis oma wooo] oatsoua) asst Sensi pubic detente rosinooo] 11000000] 10501 Servic cae 7s4s9.00] 358000000] a442taoid) 964 bits public nats 2.0.0 «75.09 76000) 1009} Musee rorassoo] grace] 078538 93.8 Insite de sect concen ressecone] —19ra97e00] ammo 995 in sesond] 19800) La7DI68] 98s Amex apt et (Cot Sa] aor] ar] Preeded | Preven! | — meat tat [eal apa] | Dewars inesor creme | rote | cote ge tt forte et a inate cine | eeruae |x « * 1 2 2 “ cor Csr ree monomer ioe ssomoco] ss000000)deassasal an “ Cone cote roman) sono] artes at 1s “Tug aoe exon de care ste pba cute son) 57.00 rea2s} 89] as Serve receive spore ssason] —s260:5000] 29085795 1 spon auisrso00] —sersesaoo] 24691226) 2 Tata somos] sansa] ais 0 Ate evo in domenica, sr sin ors2xom) —Lasesesoon] —Linsasisee] on an asicuRaRus ASISTENTA SOCIALA vaxsisaoono] 1820276700] raB9se239 989 o lcustruteti curse veazaar2ono] 1822256500] rrs21ssrmo oe 0 fer. 1 Cie TUNEL Dr: PERSONAL vwosssonn) 19.77.09 on 20 frm uuu st sexvien s.iiso0 — re197ra0o]—taternoss) 916 [iru vcTRANSFERUR! NTR UNEEATE ALE sonarus ruc aacessoo00] —.2s4s6co0o] 2408756601) 7 ss fr. vu ALTE TRANS URE s26sono] —90nso0] tra 56 Jon. vin PROMCTE CU HINANTARE DIN JrONDURL EXTERNE NEKAMURSALILE (FEN) postapsnane ansaid —orssssoee] 972398502] 955 ” TLL Bc ASISrENTA SOCIAL 4061677050] 13345259000] senso1ze| one ° rmx aLrecHELTUELI iastooo] — mrasooo] 26440055] 583 ‘s fron. xs cero artist lraocRAMELoR CU RNANTAR leawmunsam s2omooo] 7200000) sansa aa 0 cwecneu De capa aaszsooo] —socara] 6836009, 8.9 n fri xu ACTIVE NEFINANCIAR! mnsnsooo] ——sancore] 6836009, «9.7 » lorerariuntFNancians ‘20.00 aso as 0 frm xv apRuMutuRs 200% sreon as u Jari precrsTE nN aNttpRicEDENTIS ARECUPERATEIN ANUL CURENE -anscs an ss frr.ct xvi puatierecvuart in AN jrerceoes st CUPERATE ls aNUL cunen an a0) 1 Admins cetale snron.aoq] 1000286680] Loonse7a1o] 98 e Sev ue descent aus2ioo] — 210sss320] 201279081 3 Peni joe pen bate 806348000] asneors0ce) —7972s0890 os sinensis bois sna 2os6so1.00 —2stsssaoo] 2usa90sis| 994 w Aina sola int aia 2ossso1.00} 2161453400] 218790805) 991 6 Aiea sca pets aie con s2ssasnoo0] 11496000] somsersres| 986 on Aone atc in rere reas penne zamaooo] —sasctoea] 334053992 » Ajo ee as 98.0 som smao] 9a 1s Previa xe sil aer2eson] — seoatoon] —asnass:ai} 947 o Ajo sca 1194105000] s6seson] —sonsaezaqd 949 03 Conte rie siren pag.22 peg2a Anexa a0. Pag.23 [ews] Preveder ]— Prevederi) | Incaart wt Denumire indicator co en eae ar tskate enniive | ctctamte | 96 ® 7 2 2 ‘ 01 esonclr slice a ta dest zens] 26enooo]—2sresis] 972 o Seni aciale 24.00 24.00 7466] 305 0 Alte cele in omc preven slur soile so2reo00] 29563000] 24759303] 972 2s Ceres dervtarin dome sigue assent socile zexzom] 2 360.09 er00f 78 so Ale cei damenit guar lassen sociale sasszson0] —242.sr6000]—taz0s7797) 250 700 01 panes V-a SERVICH SLDEZVOLTARE IPUBLICA. LOCUINTE, MEDIU S1 APE ronan] —sovosts.coo] 241070} 924 1 [cutout CURENTE .sis9ssono] 2766252000) a.sksio7om| 934 10 THTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115.6s000o] 116555000) 16247 ws 20 ITTLUL W BUNURISISERVICH sesucco] — sosoreoo| sts} 1 30 [rium Donanzr srtome| 9179000] arenaes} 9827 40 [rnc sv sunvexmi rece] —a2ssoo00] —anz27654 992 st [rut VITRANSFERURLINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1os1210.00] 12295000) rst 780925) 946 3s [rT Vi ALTE: TRANSFERURD 2essseto] — 2163R000] 208183577] 962 56 lrrr.ut vt PROIECTE CU FINANTARE DIN IFONDURI EXTERNE NERAMBUIRSARILE (FEN) IPOSTADERARE 1.399965.000] 1136680000] 1.005.71.104) aha 9 frre x ALTE CHEL TELL 2.87209 21.000 asiac 397 6 [rc xt CHEL-TUTELI AFERENTE lprocRAMELOR CU FINANTARE IRAMBURSABILA 96339000] 431765000] 410315704 950 ” |cueLTUELL De CAprraL 402.000] 23nsr7.000] 20732586} 868 n IVTLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE 4ansanoo] 238597000) 207325868) 868 ” | OPERATIUNT FINANCIARE aancea] 35760000) 3557312) 999 si ITITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 00000] 35760000] 5.257312} 999 a JPLATIEFECTUATE IN ANIL PRECEDENT lst RECUPERATE IN ANUL CURENT 1646879 5 [TLUL XVLPLATLEFECTUATEIN AN PRECEDENT SLRECUPERATE IN ANCL CURENT 16.68.73 001 LOCURNTE, SERVICH SI DEZVOLTARE Pumuica aoarosso00] 138i 742000) 1428.716325) 91.6 o [overruns cunenre 2003548000] 1375386000) 1.20882.65) 93. [rut n aunuRt si seRvICH 7700000] 7352000). ors [rut rv suavenTu 2es0000] ——a2ssoo00] —azzrase] a 31 [rm VeTRANSHERURI INTRE UNFTATI ALE ossnsistiern PUBLICE 793.000000) $97514000]—ss7065381] 982 5s [ron ALTE: TRANSFERURE 21625000] 1362395000] 136360215) 999 56 TTL. Vis PROIECTE CU FINANTARE DIN JFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) rostaDERARE 2909.000] 15007000] 9708 4 6 [rerun x cue TuneL1 AFERENTE: Jprockawston CU FINANTARE Anexa nr. Pag 24 lee [esp Sub] Prevederi” Prevederl Tncasarh tot | eapi| ne cae vette tot Initiale ectuate % B 1 2 3 4 IRAMBURSABILA s96s39000) 431.768.000] s1n.a1s7eq se, |CHEL-TUMELI DE CAPITAL sas.sak.o00] 183356000) 162403903] 87 Pru. x ACTIVE NEFINANCIARE 436.548.000]185.386000) 162803903) 87 JPLATI EFECTUATE IN. ANI PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENT 14149.739) 11.UL Xvi PLAT EFECTUATE IN ANI JpRECEDENTI St RECUPERATE liv ANUL CURENT 4.169.73 7001 03 Locwinte 672.700.9000] 374527000] a6s.1t1s6i] 969) Devotees sistem de louis 672.700000] 37427000] ass.tttasl] 969 os ‘Aliment cu apa si amenaar hiro tehnice 102s s72.000] 638270000] 532.334400] a4 ‘Amensjtbidrtehnice 1.023 572.000] 638270000] 532.334400]a3.4 50 [Ate servi in dome locknteor, servis i dezvokari comunele 45824.000] 45945000] sas270468] 6, a0 Jrrorectia MepruLut 1.sa0.707000] 1.481.847 000] 1.382.085213] 93,2 |ciEL-TULELE CURENTE stisoro0o] —1.390.8¢6000] 1.305484933] 93,7 [IFTLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL, s.6s0.000] — 116ss8.000] 116247999] 99.7 FTTLUL M BUNURI SL SERVICH aizeaooo] —42.851.000) 4081623) 95 rmuL me DowaNzt 9.170.000] 9.170.009 amas} 95,7 ITLL VITRANSFERUR INTRE UNITATI ALE |ADMINISTRATHEL PUBLICE 248,270.00] 164,781,000] 6.735584) 9.9 [rerun vir ALTE TRANSFERURI 2.845.000] 79.987.000) 71.23.62] 89.7 [TFTLUL VIN PROMECTE CU FINANTARE DIN IFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) lPostaDERARE .010.3s6.000] — errasi.ono] — go7sezss] one [IITLULX ALTE CHELTUIELI 3.872.000 421.009] asiaes] 5937 |cHELTUTELT DE CAPITAL .66300.000] $5.241.000) 4.521.966) wos [TETLUL XM ACTIVE NEFINANCIARE 6300.00] 55.241,000) 4.521.966) 05 JoPERATIUINI FINANCIARE 2.000.000] 3s.760000]38.787312] 99.9 T1LUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 2.000.000] 35760000] 35.757.312] 999 JPLATIEFECTUATE IN. ANI PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENT 1.65895} [FIT 2°VIlPLATL BFECTUATE IN ANIL JPRECEDENTI SI RECUPERATE. lv ANUL CURENT 1098 7401 01 Administ centala 47395000] 9.778.000] ass7ss21] soa rf Reduceres 6 control pols 473707000] 1386815000] 1.294.006590, 93.3 ou Protec bioserei sia mei 7.100.000 3.600.000 3.600.000) 1000 25 7.005.000 6.156.000] aseam| 59 0 Ate servi in domenil protects medi 4ssoaooo] ——4s.so0c00] 45.5001 100.0 2000 01 paca V-8 ACHIUNIECONOMICE 23,771.826000) 21.484720.000] 19.450,799%2] 9233, \cHELTUTELI CURENTE. 22510936000] 20.087925.000] _19.068.396.1 os [TVTLUL I CHELTUIEL! DE PERSONAL 350.530.000| 372576000) s7o.056266) 993 [TrTLUL 1 BUNURI SI SERVICH 414346000] 3¢s-6s4000] 38722736 976 pag 28 ‘Anexa or. Pag.25 eke (Cnr Sa] fore [a] Trecied | Preeaer | tant to [ent ex] ei || we Deni ator Gee, | Siete] retin a tt jr taka ffm | sec | %6 & 7 1 5 3 4 #00030 FiTLOL mbowANa veszs000] vooasnece) Toowmana) oie 40 miu wv suavetu sorssnon)] —s1asvocn] —ag9ssveaes 98a si [rr v-reaxsrinun vine arr ALE ADMIISTRATIE PUBLICE rorasnoed| —anszrzeno] 228004 976 ss fr. vi ALTE TRANSERURH ovesrrond] —1asaeieco] 2269090604 887 56 litt vi pores cu FNANTARE Dn FoNDURI EXTERNE NERAMMURSABILE (PE) ostapexaKe sssaszs000) ranssioeno] eriszoesud 934 9 jut x are custome rrasseco] arom] eros] 180 s FrrcUL xt CMH. AtERUNTE lptockanitLox cUINANTARE anursasi. aaron] aanissiece] zasesiare] 93 10 Journ vectra sriaasee] —ssrorou) samo} 914 1 fr xn active NERINANCLARE seouneeo) setae) seers) 913 n fer xt ACTIVE INANCARE viaszooe] —— amaseco] 272500100 ” lorerarrun MANCHARE sssacseeo] —omn00) aan] ae 0 fer. xv nara s4ocooceo] 36000000] searsn] 244 a1 fru xvi ravunsat pe creo assacseeo] —anr0000) —axzrary] 96a “4 ari srectuaTe wn ANIL PRECEDENT inecureRatey anu cuRet aaneivs ts fren. xvn Lan ERECTUATEAN At leecepenmi si necuPeRaTe: aN cURENT ase 2001 Jsctiuni GeneRaLe ecoNoMct JCoMERCIALE siDE MUNA eciarsoon| —21aseoome] —ssesion9y a8 or fewexrunzicuneste aarareroen] —veresioee] antares 189 to frmmurrenevrumupe personal sssion] ——nsooaeo]—asza0d 995 2 frmumausumststavicn sossread] — sasston] saws 92 4 frmuwsunvexm s26s00c] —vp2ioo%0) —asennane] 229 si fuer vrrwansrenun ivr unttaT ALE Japwivisrearispusuice rrearaooo| —40stsoco]—nesv6si ss fmt vi atte Teansrenunt ssieree} —ararmnote] — 2i9asised soa 56 frimtut vmmnorere curimaxrane iw JONDUR! EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) ostanenane sa02ssueo] 94530700] asad 94 so mur xatmewsrumat worsen 6s rma xseaeromns arene ockawteLox cv RNANTARE raseoursasn.n osm] — snarreo] ges ro emsuruuinecanmat 2assose0o] —stkam00]— aassease] 98 7 ferzun sa activessrivanccans 2Assosco] —ikamo0)—assease] 9 4 patiunncrunre me anu pneceonn st RECUPERATE IN ANULCURENT asin] ss frmvun xvumuartesecruare i ant lmcepensinscunerare jw anu. cunent spans] soot 1 Asin’ genie enone eerie aeziancooa] 212500000] sg7esi0se| a8 0 Aine cntla oconseeo] asso} santo] ato pag.25 Anexa oF. a a] Jo [ar Rea Pa - Leen cena fear ieee morte ane anos} areca] aed a os Siac! sual nda lies] 2 cael eed as oe crates tea ent psed ceca ead ea ° aoe acs eta ‘aan seal acta] casa dg o eguowecceey sare n Faunce ‘aisle el need oe F pane tric] asian] esata} ata a ecient ee eel ene cerael as ov (owervtecunenre iisassi Sopainto ipa) Pena Serene iesmeae| (aration) anise a cd aaa aes faired ieee as fo raat coral iseiae| oan a sapling iit cc leet cis Patani ivsetoad | tassel tsael a ct lacreettanae seer a waver cer ssseoud a0 @ ee ele fecal ede ns ie eae “rome Joxsrnucr dicate era ceed a Oe lauenatieuner fea sani ia seabal eae ect oe cc a ae row] saiscoy comer] 30 0 frruvsunen vesseom| —vsrreoy—asaman] 95 Se ae earn Tsay A erent te nud eset 7 orerautreuncune cm — aaron) asnand ona et a encase ese dima aartom| signed ona Siete acaettseercaaa ll scene te cca ue sae ts pmax xvunarincriare a pmucepewn snecunenare pv axcu cumin a aia fees aes a aenocoe Anes ar: ap27__ te [cape] sao] PaJore-]ar] aay Prevederl—]Preveaen! | ineatart ol par} | ne} Denumire inaientor ‘oe ee Seat 32. iu) cot] a inital etnuve | etectuae | 9 B 1 2 3 4 01 [AGRICULTURA, SILMICULTURA PiscicULTURA St VANATOARE 3817700000] esti.emsono] — sosaz26022] 928 a |CHELTUIELI CURENTE 5223.30000] 6030495000] s9si.s44ss:] 986 0 lrrr-ut. tcHEL TUNEL DE PERSONAL 312237000] s2soms000) 2540030 on 20 IrT.Ut nm auNUR Si seRVICH twrzzz000] —.asr00o] 3520554 942 30 irr. mposanzt «00 000 229.00) 40539494 0 frit v suBvENT 1.807863.000) 2.019039.00o] 2002813305) 98.1 31 fret vi TeANSRERURI TRE UNITATI ALE |ADMINISTRATIEL PUBLICE 64268.00o] 845237000] sraso707e] 96 ss [VILUL Vit ALTE TRANSFERURE rorstecca] $7458.00] ss.as3055] 964 56 IVILUL Vill PROIECTE CU FINANTARE DIN JronDUnt EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) PostaDERARE 1sre331.c00] 248510500] antares] 998 9 [rete x acre cHELTUELI 2300000] 78981000] 542742] 960 «6 [ro xt cHELTUMELt ATERENTE |PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 15795000] 77190.) eraszann} 190) co |cw-rureLt De cAPrTAL 9123000] — sisisc00] —sission} 633 7 [Tut Xi ACTIVE NEFINANCIARE srrsoc0e] ai sigo00] stator} 6a » loreraTIUN1 ETNANCIARE 442820000] 39978000] sao 0sss] 250 ¥0 [ITLL XV IMPRUMUTURE 4400000] ss6000000] ses73.64o 248 si [PPTLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 2820.00] 3.578000) sa70.70] 4s 4 JPLari EFECTUATE IN ANI PRECEDENTIS RECUPERATE IN ANUL CURENT “3803.05 85 [retun xvm PLAT EFECTUATE IN AN JpReceDeNTi st RECUPERATE fev aNuL CURENT 9.603425 8301 01 Administ cmsala 100617000] 101784803] 86969582) 54 a Servi pblce descenrlizte 708221,000] s21er7aie] —siosasoss] na 6 Ariutra 2371930000) 2088428257] 2asia922"] 9965 o Ibu Aner, ng desecar si combatere erin sot 228430.09 46:10) sss] 99 03 rote pln i caraning osatara 1000.00] sr90 704) 251380) 99.4 of Programe pent sites prc ator arco asro00.000] 2002981846] 200222747 999 0s Reproduce animator 2ssooo0o] 2319307] 1936088 30 ‘Altec in menial iu 2sac00000] 26000000] 28506257] soa o Siva 155752000] 102.890.000] 92266240) 895 30 ‘Ae cell in domi ari, sivcultar,pisciul oi vanston 2480180000] 3727207139) s3os2szer] ts 8401 [reansrorrums 1419895100) 1190372.00) tue2r0.1 927 0 [curren cuRENTE 13.795.446.000) —11,501.895.000] Lossi.732.049) 941 0 frrr. ut 1 CHELTUIELLDE PERSONAL aissrooo] 2048300] a00rs.00 98.2 20 THFLULU BUNURISt SERVICH i770] 9.260000) asia} 912 30 NTLUL i DOBANZI 104765000) 101.989.000] 55.2584 peg.27 Avera nr. [Cor] Sa] rr tot Jeanie] pa | |e Dene indeatar Seite oe ta rai ct] at intl define “ 8 1 2 rn hima wv suavenmn so7o1sono] — vosocsoni] —1007esvod) ove ra er. viTRANSFERURIPSTRE UNITATL ALE ApnanistRaria PUBLICE: 1ass7sono] 1371205000] 1.368 968265 ss FCTLUL Vi ALTE TRANSFERURI 2952304000) 2szave000] 234627794 6 fer. vurpRoxecre cu FINANTARE DiN roxDURi EXTERNE NERAMBURSABILE (EN) rostapeRaRe sor 796000] — ssers9soon] —s322301K20] 934 9 [rmx atmecuenones 1e60soo] 10700 107000] 1000 & [rt xi CHELTUNELL AFERENTY JPROGRAMLOR CU FINANTARE lRaMBURSABILA 2orasra0%| 2178147000] 2063506246) 940 70 we roretr De carraL corron] —— vo} oes 1003-06] Conn pnt cones india usss000} —asoisene] ——asmasaoy 95s 20 frmunatpusuRistsevic ssraisoo] —seereom| —smeisiy 947 or | amet ers sesomon) wires] eiainald 958 1 Foie dei nammom] 20st] asnso] 968 2] Maxine re cutie asszom| aster] —2aasasd 908 3] tat is na se suswom] isms} wraesiod 952 4] Apu cal sarin rusvowe — raouses) wears se 8] cabana rarmo0] — raaeiavo] — a6ass77g 932 6] Pee de cin sina] — s1e24me) coms aa | tong soi] —r20kome] amanda 08 | Foun comic, at voniszono] — searrani| —ssazsoig ona 20.01 09| Nal de svi ca cate tn reersroo] —anasean| asia 98a 20-0130) Aten seri rat seen ese vsnssoono] 112758505] toRaT426} 40 pags Anexa ar. 2 pag.te Seb Pa [Gre [Ar] AI “Create Crete capt rae] pa | te | meq Denumire indicator bbugstare agetare tot fara Tit] cot| a inate etiicive a 8 1 2 3 4 20-02 | Reparait cueme 22381000) 22.764.109 raves] 983 03 | Hana 206.000 121.009 01 946 (02 Hrana penta enim 206.000 27.009 v0.94 945 (04 | Medicameat s materi snitore 783.00) 1716200) eossoy 847 1) Medicamente 731.00) 62.200 ss380q 85 (02) Materia suntre 2.000] 2.000] 03] Reacivi 50.00] 32.000) 229 05 | Bunur de natura obietelor de inventar 5.393 000 9.246.260) 8415609 910 61] Uniforme si echipamen: 1.078.000 2.490.000 2464 916 (03) Lenjeres acceso de pat 6.00] 000] sig 86 30] Ani obiccte de inventar 4,250.00) 672.260 sono) 8&7 05 | Deplasai, dest rane 85345000] 79-7688] 2s.580.191] 988 (01 Deplasa mere, tan, tansear -48019.000]—_ax.s86 900 ass3q 962 02] Deplasrinstrainate s62070m0) 31.17.98 2x9x066 927 09 | Materiale de laborer 9.00] 10.00 mug sis 10] Cerestedeevotae 0.009 U1 | car, poticai si materiale ocumenare 3.60.00 3.719.000] sons 818 20°12 | Consultan siexperia 782.000 349.000 1e8704 540 13 | Prenie proesionala 4.173000] 2.740.300 2owor} 738 14 | Protects munci 2.207.000 2.434.000 2007369 84 16 | Sti scorer 00] 35.000 3s 100.0 25 | Chetuit juiciare si extausiciare eva din actu in eprezemtares Intereslor sali, oto sposiior pale 752,00] 12,194.00 930K 169 20 30 | Ate chetiet 190737000] 220667201] 2084754943 01} Rectema si publiciate 271.00} 96-00] Bors] 96.7 02] Protocol epreenare we633.000] 15,369.00] nsomd 6 03) Prime de asigurareson-viats 5.084.009 4.293.009 40338 982 04] cai 12 sso.000] 9421897) sson3xq 993 107] Fondul PresedinchirFondl condaeston Iu instil publice 974.00 sri} 905} 20 30 08) Fondul Primelui minisru 04.000} 20.ne sa 09] Executes silt» ersantlor bagstare s10.00| 156.00) 150304975 30] Ate chetuit cw bun si servic 62475000) 104.61.122 sseiiasd 91,7 st [TVTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |ADMINISTRATIEI PUBLICE 2eaeaooo) ——_17.602.000 16130994 930) si ot | Transfre cureme 29343000) 17602.000 is730984 950) ‘ot Tranter eae insti publice 29,334.00] _17:93.000 lenseag 950) (03) Actin’ de senate 0.000] 3.000) 596] 66.2 5s [TTTLUL VII ALTE TRANSFERURL s.x64.603.000] 640s.685000] 6312459474 98 ot | A Transfer interme 16,000.00 10.950,00) sasesd 409 07] Programe comuntare 8.000] 000} 454 99,8) (08) Programe PHARE sate programe ot ‘inane nerambusbila «s0x2.000) 4.227.000 220) 00] 55 01 12] investi ale agenttr economic ex capital de sat 8.400,00) 817.000 sewer 632 pag as Amexa nr.2 Pag. 16 tei [cape] Sot] P= [or [ar-] AN Greate rede oe tot | capi ra-| pa! || ne Denumire indicator Dgetare bougetare Silat an. tot fara] Tita} col| at Inia etntive 7 4‘ 8 1 2 3 4 35 O1 18 Atle wansforacureate imme 1600.00) ‘901. 000] 19608] 02, | 8 Transferui curt in sainatte (cae organiza interational) 79.68.00) e0-7660n0] 79224373 980 55 0201 Combat si coszai I orgmnisme lneraionale 79.465.000] —_80.30,000 Tea25944 980) 55 02. 04| te eansferuicorene in ssrinaate 402.009 40,000 sos ost 55 03 | Contbutia Romenii la bugen UE 5:748.645000] 6316969.000] 622875146] 98.6 01 | Continua tee vamale 494908000] 613.729000 —srossr.isd 93.0 (03 Contibuti din sete atari 4094000) 10.212.000 wo211497 999 04] Conubuti din resurn TVA e3s.sas.o00] —«an.canon0] 33.19.29 999 05] Contibuti pens coretarbana scordat Mari Bini 275118000] 319.050.000] s18.4274ad 99.9 55. 03 06] Comsibai dn resusa VBN 4275275000] 4338.6080004293.49.574 989) 7| Consributisupinentae si neprevazete 2138.00] 342484000] 302470139 999 10 Conuuti pent reduce favoarea Tailor de joss Suede 37228000] 3828.00 sansa] 99] 56 [rer Vin PROVECTE CU FINANTARE DIN ]FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POsTADERARE 1.105.958.000) 2.115.3¢7.000] .az03e7ag a2 56° 01 Programe din Fondul European de Dezvoture Resionale (FEDR) -49.182.000] 10,658.00) 3unaisy 23, 56 01 01 |fisantes nationale 3.78 02] Fianareaexiere nerambursabile 2132.29 03 [cheluiok nctstile s14.on 02 Programe dio Fondul Socil European (SE) 342.732.000] 117,123.00] 7696698] 687 04 [Finsciares rationals 946.11 02] Finanarea extern neranbusabila srs1.07 03 chiens netsbite 363.2 08 {Programe tnsrumental European de |Vevinate i Partenerat (ENPI) 218.00) 4.000) 56 12 |Sume aterete Fondotu Frontercor lexteme 10.38.000 5.449.000 336890) 61 5612. 01) Finanaresnatinata 52256 (02| Finanarea exter seramibusabila 1.961.433 03] Chetmietnetigiite ses. 13. programe finantte in adr fia [screngen 00.000 737.064 56 13. O1| Finavaresnationala 757.068 15 [Ate programe comunitue finan in feria 2007-2013, 01.000 1.046.000 mesg 9) 56 15-01 Finanareamationata n96s (02 Finantarcoextea nerambusaila 98, 03] Cetra neatigiie 10. 16 |e tcl i insrumene ostadrare 7673.00) 2.724.009 2258) m7 56 16 01) Finanares nationals 2199) (02 | Finanarea extern serambursbila sist Anexa nr. 2 Pay 17sec [capi] sen] a ‘create ‘Credite tol | epi ne] ‘Denumire indicator bugetare bugetare eet a2 tot [grat Tita col| 4 ive sefiniive % 03 | Chetaiet netpibie 18 17 |Mecsnismatsnancar SEE 3.326.000 3.407.009 1492.15 (01 Finsmsarea nation nan 02] Finanaroa exter nerambursaila amast 18] Mecanismulfinanear norvegian 2.000 19° |asistema tebnie in cadul Programas loperonalAsistntaTebnica ramon) —exosecmo] S065 a8 56 19 01 fFioamares nationale sano. 02 Finaniarea exter nerambursbile is.r7692 03 |chetnict nctgbite 5,864.13 20 JAsistenus chia in carol prograrclor lopcrationae alee dect Programul [operational Asistenia Tehnica rssxwon] —— 24.637.000 nassoo 46, 36 20 01 02] Finsmsrea extern nermbusabi sass) (03 reine nettle us 21 [Transfer de fond in bust de Jricantares nationale 2.386008 [at ate bape loale necesare fastinerit dertariproiectlor naa din FEN postaderars 20200000] 19,200.00) wists} 996) 56 22 [Transfer in bug de sat cate JONG. scicut comerciaks stint pi tm ps lr tt apenas tne dneNpon atscutn] —scusem] mane sn 6 4 | comin rae coe ptne i Gana been rasa) vanes] wseaad —53 $5.25 | pret ecenre ie ‘eee bee Select ta Ce tron ete saan] stot asta 46 25 01|toemmaton 7 |e orm et roel vtteeta eo rete narra se 31 [tera mend On aad eet pt age Seve pol bene! iets pind ce tine derular proicctcorFinamate pags pega? Anesa ne. 2 Pap 18k eae 7 com Cree ra nel evan Inesor wugenre | upeare | Tl] an at] initiate Sefinitive * * 1 2 3 4 in FEN ponder dn ael nee in xd sedi op up sca so fru x aLrEcHELruLi veasioo] — 13900] 3874] 958 1 | nase 200. 70.00 os2s4 09 Ascii nda 469.00 06009 mae] 319 17 | Depagubircvle racsou] —2steoao] aoa 959 22 | asic cacr anes ‘social cultural 200.000] 165.000} Ise3eq 95.9 59.30 | roger prin even come acinar son v5.0 rss ne 6s feruo xt cae ruts ApERENTE |ROGRAMELOR CU HINANTARE lRaMBURSABILA 2aniooo] — ansa4oga) —924ss0} 92a 65 01 | cheek tren ogramelrcn Sate absi asasouo] 20814000 70 jcwer-e1 De caPrrAL 6174000) 265383000 n fru. x ACTIVE NEFINANCIARE s1.secoo] —265.383.000 or | Aan ie sssaieec] 252159009 | consi syroeseca] 29835000 2| Man chpament st mince de — «220s0o0} «2900 ss 71-01 03] Mie spate taste sce comee raxenoo} sro v6, 71 01 30] Atesctve sie vois26a10) 136992000 oa 03 | Rea pate seen ceo fe saigooo] 224000] ma) m1 PLATLEFECTUATEIN ANIL PRECEDENTLS! RECUPERATE IN ANULCURENT as TVTLUL XVILPLATIEFECTUATEIN AN PRECEDENT S{RECUPERATE IN ANU CURENT 85 01 | acest nai recedes repent stoi o1 Ameria ecceve eave sissersaia] 953.8000 oa o Adina pitas 24318000] 20517000 ao o Aoi egiive aniseccoo] 275920009 ona o3 Auer xcuive 4.sanss2.q%0] «200.2004 ous os ‘eon se rar aie soescoo] 04s 00 aa 8 oni a ge UE sraxsascoo] 6315959009 ons os Cotas ond rime de ine pea axvasec0o] —.so7.as.on ssa 201 ceRc1ARE FUNDAMENTALA SLCERCETARE loezvou:rane rseosece] 1477297000 a6 a lowexruma cunenTE raxatsoc]—1.46845000 ona 10 lrr-u vcoeL tutes rexsonat. v2p230000] 13205740 s| 01 | cute startin von933.o00) —_103.017.00 9 0 st eben 9670200) 100.447.00 97 | Spa pertrs coi de mnea rigo00] 1495000 9 pags ‘Anexa ar. 2 Pag 19 lek (Eapi | Sub-] Pa [orw- [Ar] al ‘Credie ‘credie 7 tot [capi rae| par | | ne Denumire mdlertor Dbugetare Dagetare a | tot [era Ti] cot | at Anite sefiniive %* « B 1 2 3 4 (06| Ake sport 1.245.000] 37.000] sor] 9 10 Fond pent postr ccupate prin eumul +000] 11 | Fond arent pati ca ore 194.000 12] tndemnizati patie unor persone in fara una 238 000 00.00} arid 99, 100113] tndemmzati de detepare 0.000] 4.00) sean] 944 16| Alocati pont tocuine 12.000 12009 i 109 30) Ale dreptar sla ia bani 677.000 259.00] aon] 9, 02 | Chote salarite in natura 55,000} 0.00] sad 8 04] Locunt de servic folosta de Solari itu sa +5.00| 50.000} 4641 Wo 03 | Contrib 22000] 2970.00 2895911 04] Contibuti de asi wat 21,048 000) 21967000 21.960. 98 10-03 02) Conrad asigurat de sora) 572.000] 491.009 49007] 998 (03) Conibuti de asigurr soci de sanatate 5.336.000 40009 sa05.sef 998) 1003 04 Combi de sigur penis cident de muncs 5 bol profesonsle 537,000} 218.000 ansid 997 10 03 06} Contibut petra concei si Indernizatit, 1203.00] 84.000 as 93 20 }rrrLut.u BLNURL SISERVICIL 16:50.000] 1628100) 1ssi7. 933 01 | Banus servic rossi.000} 10.79.00) roiasaed 96, 01 Furic de bio 93.00) 140.000 Bs, 968 (02) Materiate pena cuatenie 6,00 163.000 1aq 999 03) toeozititumina fora motco 4.900.000] 4.76100] 4m0asq 99 (08 Apa cons salubsitate 300.000 465.000 aso} 959 05) Carburan st Ibert 195.09} 223.009 20s} 98a 06] Piese de shim so. 75.000 om] 931 07 | Transpo 127.000} sid 965 08] Posts, wlecomunicei, rio sete 760.00} 85.00] wore} 983 20. 01 09) Matrise si prstar de sevii eu caracter functional 650.000] 15.000} $5056 95,7 20. 01 30) Alte bunus si servi pests Ineinere si functionare 3.340.009 3.110.000 ase — 928 20 02 | Reparati curente 46,000 50.000 sasaeq 99, 03 | Heane 000 11.000} ro7a 980) (02) Hana pent anise 000 11.000} 07 980 05 | Banus de nana obiecttor de invent 174.009 11.000 mnasq 956 30| Ate obecte de invent 174.00] 118,000} uaasd 956 06 | Deplasor, dear, transfer 711.0 561.000 390 os 01 | Deplasar interns, dots, ransfrasi 420.000 325.000 aia 1, 102 | Deplasr in srainatate 291.000 236.000 us2id 632 09 | Materisle de taboraoe 35,00) sen 923 11 | Cor, publican materiale ecumetare 101.000} 134.000 insaxd 962 20 12 | Consultant si expertiza 63.00] «63.000 sid 859] Anexa m2 ap. 20 lee [Gon So] near] A crea “reaie me? | | nef Denwmice tenor bopetere weenare | Ph |e Tit ct| at ie ae * * ® 5 2 3 a 3 | reac prema 95.09 23.000 ad eu 14 | prtaia mani 2.000 9.00 wor] 946 25 | ciehiluine si xoauicine dev insti repreonarea inerselor satu. pov disper leple son 2.09 2030, | Atecenie .sioono] ——4on000] 396836965 2) Provan srerezenare 194009 ses on or o4| coi 22.009 3s.000 oss] 872 07| Fonda PresdintaiFondl onder Ii ins poice 2.009 9.0 63 2030. 30] Ane chs cu bis svi 30s0000] sano] © assn3ig 966 si fru vr TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIELPUBLICE 2a140000) 46st 369872942 3 ot | tions cuete 240000] 1¢si.00f ©5656 582 1 Tans cane insti pubice ra1so000] 44st} 3672] 942 ss lerLuL vu ALTE TRANSHERURI 1459817000) 1129616000] .110122664 982 ov | a-transrurineme 1.391720] 1.065.48000).0en 93914 9k 12 seis sector econo copia de sat sino] —eroerame] —easszz} 9x0 55 01 13] Pregame de dewotae xeaseson| — sation] — 320307224 98.0 48 inane priclor dcr denis snare ono) —r1ser0m] —ssemnoan 919 55 02 | Tonto cuenta (ca nanizat trations) casssom] — eastsono] — eaamnray or 58 02 01 Coots scoizal a enansme srt castsom] — eaetsono] — eaamnray] 978 56 STTLUL Vl PROIECTE CU FINANTARE DIN JFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILL FEN) lrosrapzRaRe 0306000] 13952000] ases3n3] 992 56 ot |rogme cin Fou Earpea de evoke Resonls FED) sosasom| — w0ass0s7] 0627460949 56 ot 01Fiunorsraonie 1sooeanl ¢2| Finn exera teramimabia nse 03|ctetnioi netiite eee 02 fProgrme oF oil European 35) seroeom] —saannors]— aaztttn] —99a 01 fine toni cosas ¢2| Fiemtne exer erabumaie 35.967 03 {chien netgte 130065 15 |Ale programe comuniae fauna in pein 2007-2013 aon soso seri st 56 15-01 Fansae nonala foe 5 | etn neti is 16 [Alte ita inramente petderre 2800 .09 500 1000 56 16 01 Snare anole 4 19 [asistencia Progam lone Assen Tein tszr00q ——147soo] tatoos ago » Desuniee enor vugeare | tugeure | PH | ae ‘ut [graf{Tiu| cot| at ineate definitive % eee ee re ee "a ote a a pat eee eee iota Ce eee transport 300,000] $93,000] 334554 90,1 patie sees Me ls tcl ce 1 01 | awemerse ieee) el : Ca ee Prasua cer poe : monn A ec scaeiel anise Fl pspeamerine fecal cena ula eee ieee oe ee er pel el @) eee = iia ety nex. 2 bag 22 ae (cary 7a Greate] cree tt expe |p| Denunie intr epee | mapas | Mt | an tt freftdaeot| a i ia % ‘ 2 1 5 3 4 20 muon unoRs Se caer] sasezoo!——varetond’ on on em esi 13.0 0 seq ons 0 Pasa esmnet a, iret 1.0 3a re] wa 20.01 00] Marlex pre dese cx tn 3.0 3 ax] 9 2012 | commits sewpeica reson] se vasead 40 25 | ches udcine caja nit din seta a cpra mers st pout dient aaseeono] —rsatgeoo] greta ta 2030 |atechnes voxsroce] —asnvamo] anand] ws (6) treo lita scene sano] r9ne00] ana m90 30| Ale hla eu busi sei 000] eas] assy] on so frimuun veonpunt ne nezenva saeco] s2so2raso 01 | Feed deena apa i Guremie 21osene0] —sanoxrasi 5002 | Poedde interes digo Goma recoeeo] 200000 st frmvu vereansecnuns sree tan at abainsmam PuDLice seaoeto] 240000 st 02 | tases dcop seaoceo] 220000 30| tends de i Pog ii Kops semocno] 22000 ss frmuut vate meassranun isressoce] —e.00] —rass39104 96 or | tase nee siosaneece] — arctan] ranaunard 90 14| Fo Neon! erence osiss9a0o] ronson] ra8206214 92 17] val de ese» pra en co nur in cal popu cn Cae cresomeo] —sn00o] stance 67 $5.01 50] Sanerentnte dn eee gem race dn etl est sreasevo] 4643000 8502 |r usin inate car opi nation) sseareno] —ssessaoo] —saazsan] wor 85.0203) Aste ot drole ae inane iveanon] —toassonn) ——gaussnd a8 55.02 05) Comte Romani a on pean pats Denke sazoocno] — sazmnano]—aazms] 50 so frm xanmecuerumut ssi] earssnoo] erasers 8a 03 | ames pret police csivonn] saison] eaters] sna 17 | bse sasinco] — sxises00] — erstesan] ona yo eweururetipe carr, raeracea| —atssaoo]—toasosd 8 ny frmtur x active nepivancrane 2 11.009 vaso} 92 01 | acne te 22am 1100 vase} 02 2 Nts cote misc me 12.04 oe voor 2 7 G1 30| Ateasive fixe v0.0 m2 fru xm active rnanctane \ramo08] —— anasoavo] satis 95, pagst Anexa nr.2 Pap. 23 lel [Cnt] Sata Cre Crete et vat] | ne] Deremie nia vureare | omere | Pat |g ict] a inne deitne * * = 1 5 3 4 or [asin ncire vravowee] —2oasn00 waa] os 01] Price capi ia sical serie Yr90o] 2045000) ssa] os a oeevourane 9000 200400 4 fuarierecruare my axuenecepextt RECUPERATE IN ANUL CURENT “sosase ss frac xv ta EFecTUATE WAX JceDENTist RECUPERATE HIN ANUL CURENT 5.893.597) #501 |rsicterame nani presen seipere in an ret ssonns9 sot 02 Fond decane dopa vert 21990900] 2x02 % Fond de inerente dpa Gevem 7omo00] 20.00 on Font Non de Pred ee es " Asien ati xer etre — 1635000) sressomn] — sazzpas| ana n Fon Nac de Dole 4930000] 20042 “ Pa hi de once rons incl rogram Pins ns sees] somo] sions} 7637 5 Sune eat din kc a lr scr di bgt 769.00] 90 so te sei pubic gree 5378500] ranrrrano] ni86s6774 56s sso1 awzacru pRIvIND DATORIS PUBLICA suisexumerus reessssto00] omasme] ussizearf my or [csexromtsconsyre savsssoac] os129300 —suravo0as} 938 rm. auNurasistrvien 163900] rss66000] sma] ans 24 | comoae sate cnt ares ‘prams 4163900] 7ss6so0o] amass sna 20, 24 1} Comision sate en impr exer seme] 25971000] 133480094853 20. 24 02| Comisoae sae cont serene ‘rpm 2720000] 2as7s00o] narnia 137 2024 03] sabticarse dors soma] sa000ne)agertey a | Comoe stot sere imgramiorpetcoracte de ME i a 006 642007 sores] 20918000) senanq 2 30 frre. mponasat sarriczom] 9648235000] sinises2s] ona 1 | Dotan treme dtr pb neme 6:30] 6465367000] 6240510504 97 01} ots ate dor pice ime de 563553010] 6465567000] sresaosed 984 30. O1 05] Prine Wms triode 59363 2 | Dots seme ai pice ce 248696700) 2se1. 73000] — aarsasraad sv 50.02 ot] Dob rented pace exert doce 2ascssrano] ssh 700] asaiasaae] 992 pags2 Pag 24 ema Grate pet | el Dewi teatr boars ame faa ro ae * ‘ 7 1 2 > ‘ 3002 08] Pinetn inne er dv “ae ot | Det snp Icons de MEF nba ous 2001 sorasrsoo0] —etosrsone) —ssesasy] 930 sy frm vmansresunt nme user ate AownisteaTiT ULC aiossso0] —ssansou] —wasnsad 213 st 02 | was deceit aiosssoa] —auassow) ——wasnsed ans 10] Panna rier gana se skiromine sions] muassow) assed as 79 fovnatrunterancrane saissisoud] 219918000] ainanved — 06 8 TTL XVI RAMBURSAK DECREDITE szigoieone) aarzoitae] —aineannoed ora 01 | a net exe see] sonora.) aseas] 0 06| bien de usaf os pein ee sesonae] —ranors00) assy] 0] 102 | Kanban de ris name aso: 02 Diese de cua dr nice aan 10000 03 | nantuna de die ncon ine moire de ME inten 00 «42007 aaosrsou) azi0erse0o] —arzemnor] 73 $601 IRANSPERURI CU CARACTER GENERAL BTR Devise NIVELE ALE ADMINISTRA rsa1sssaoug] 18895395000] s4a0ssi¢ang 9a oe oes Escuelas stn le si rercu vrmanstanunt norms untratt ALR AbwunstRATIN LBL ssa1essoqu] 14495295000] 4a0sseasn] 9a ce ssa1essso00] teasaou4oie] v420ssisiel 983 | rst a Fon inte rwasowo] — akrmd 4 7 nt a bal de a te burs esgwaerile de sat 1383401000] 13266427000] aenosessy 953 51 Of 08) Tanto a baged de cae bureau penta omy sneasicco] —saxsiso0n| —ars3ensed a S101 11) trast bpd ae Suge nd rina ni de sigue ena soso] —ssrrsion| —ss22siaed on 5102 | anes de copia aston] autem 99 to] nase ing det cae bugle ae Ft! ata de Denote aasiow] rasan 999 se amterecruarem avaonecenesm si RECUPERATEIN ANUL CURENT 972 ss frmutxvnptarterecruate aN eeceventi si necunsnats wanux cones son 501 | aietesuein an pecs rewpetn uest so S601 02 Trans bagel estate get xpath de tt raaseiorone] —13resazroo0] iaeeeoeasd 958 8 Tae bgt de it cate pag.53 pee. tm heh camer eee Teas] — crete ot [entre] =| a Demin vogere | capmare | AH | an fein ine | eta * 3601 Serer creation) sasiaon] ersaezaod 00 ow Tani be cone cup oti egw el desma soogoine] —ssrzsom) —sszisend 1 os ae din gt cee bagel Fn denen awemon] mans] 99 wo "a ile vag eli Fad! aol ecole aston] ature] a 01 aranane arrasesun] 26095900] arssasrod 570 ot eneeromtrcunpite 32529600] sansaoroo]sasoserse] 00 oma capesutes De persona rowssaso] sinaangoo]—sitsaceny oo or [eit sarin Lesser] reson] assess] 99 on) satu ea L2vasesoo] 1308525000] 1398398704 999 05 Spns penta oni de mace isressome| soso] neiaard os 06) ate spo vosom) 80 so 10] fot pips opt pic 600 se 11] en an pli vom sso 2a 1s 12 tnd pte eo pans i sto 0 40 sand 581 10-01 13 tani ee 2asi2ion) —stastonn) —asizreesd 99 14] ndni ease vaso} incom] urease 93a 30 Ate ep sie nb sseareo] — s:3ss00]—ata3670 98 02 | cet tin nase raasiccn] — rmosnone] —eresard 9x9 02 Nom ens sastono — seorcon]—sansniand] 9 03 Une etpnan igure ses2rom) —raamono] — rsaoLead 99 05| spor is dela es anes verseeeo]—psuon] 981083] 8 50} ate rep sre nmr vaiastome)—1s6zrsa0o] sess. op os | coma manou, —sismow) 2.706131 989 01] Comat eagle ot sasi910m] —zsesone) —as2sososf 919 saa enamel aioe) 1 oka FU coal tba 03 Conus sxe de suse rosso] rama] aura 08 10-03-05) Pine deasigewe vit pa Sa sassen]—sarage]—sarisid op 10 €8 06] Conbai pene cones indent suon] —sassco]—szouzed ons 20 frrmucitstwua sisexvicn sonorsore] —serripine] — saseasief 91s ot | bums sei sieano1e| —staaasone) souseran ot) ri die aston] samacod]——anessod— 98s 02) Mamie par ccc tsiron] arom] asus] 03) ne io min ssravseo] —toraseoo]—eaazsaa] ons 06) Apc ssa ecszoa] —aeasicoy] assed 993 8| cater itn woasssaeo| 0016.00] saan 968 06 Pie de shins vsessono) — masmamo]—asassed sna o7| po szasaoo] 3464003204 98s 06 Pon somata. peg St Anexa 0.2 Pg 26 ae sam Pome [a Grane] ree tt [ent ee |pe| t | nl Demure tor vercare | age | PHO | ge [eae eae chan * * 7 1 2 3 + a mawwe] anon! mesa) ona 20-1 09) Masses ret devise canto sssiooie] stare] stamiaed 997 20. 01 36| Aictams sso penta inosine tnionse reson] assieoo] ——aatasrd a 2002 | Repracene raeseto] —asz00 —ssstoz ot 05 | ram siseecoo] soon] 3836936 01 tam pen nme sosioc] — sn01200] 81360 980 mapa rial isanoo| —vesoueo] toss] 2 4 | Metamen x msl senare areon) ——zvsaeo]—aaassrd 69 o1 assesment z0som] surnam] casnond 289 02] sre sare 215000] an rend 8 0 Dednectant vsoon] 13800 Den dean obit net axerono] 2467500] asensssd 208 01 Uaioe etpaen aisoreco] —2240n00o] 2000875] 03 Leese dept oon] rs000o]tas34 979 30| Ae bis de iver ascoceo] —ss00] tanta 06 | Desa, ou. sts vasasool] —r6soseno)—is98sseh 96s 01 eps nee desea sarcoma] 1oastono]—toasniry 9 2 Depa in samt rarneco] ——corean]——ssz4ied on 09 | sain de bore sso 10 | cootarederolare aoc] rosea] neal 2 11 [capt sie document sree] tp] senza 2012 | const sexperts so00 v0 ou] ea 13 | Pepe prota anicof soso] sassry 14 |r mas ona] 1248000) sea oa 15 | oie, iam men sce i pt vasiaoo} son] s64959 ona 2025 | cis june setae devant ines ime sti peu diperor ep asco «2.0 sing sa 20 50 | Avec essteno] —asom00] asa om 02 | Pos! seen Larnaca] ro] esas 03 Prine ewig ins senior] s6aano]—assrord a ou eri savsono]——a.atgooo]——3anvan 09} face sas eal bueee 23404 09 seo 7s 30} Ae chet sl serv auseieco] saan] a0286aid ows 41 rec vrsmansreRURt TRE UNITAT ALE Japwavasreari rustic sore] saez00]—naassas] 9s re seorneeo] —oaezon] —aasses| ons ¢3| Actin desnate score] sarero0] asses] 9s ss fru vu avte reavsrenuns tsigosee] 136268000] rr9erey 42 02 |e tao cet in sate ca cepa ines ta190n000]—raszeeono]—nsptany 862 58. 02 01 Cont se cpisne neem taison000] 136768000] inset} 862 pegs Anesanr.2 ag 27 ste ie low para rae rete - vas] | Denumie nao bageare | mepewre | ail | a2 |Fittu| cot | ae initiate definitive * * > 1 2 5 4 7 frnuoL x asisTta Sina T1000 vison and te 02 | sou sce ‘oo 15000 as ana 2) ajar sven na v0.0 sand vas] he 9 ILLL X ALTECHELTUREI sooo] 2650 2esonq 1009 1 | seit ds aso] 265. asso} 1009 0 ever emeu1 De canal, seosom| —ar4siao0o) — atkaso30] 380 1” fer. xa ACTIVE NEFINANCIARE ssromon) —s74ss2000] 1846030] 850 01 | actvefixe 49793800] 3430000) aaah 897 01] conines siezrom] —sisseeno] 2934854 705, 2] Masi cbipamene milan de ano cso) —o7in000) saat] 3 7101-03] Mobi, pte sas ate seve coponte ron] ——aeaauno] —aateand 986 71 01 30] atesctve ae saseonon] — rxaasseeo] seas] 98 03 | Ret capte steee svete the ssonoo] —eaasreco] —aeamaey 2 se IFLATIEVECTUATEIN ANI PRECEDENT! SI RECUPERATEN ANUL CURENT 9.409 as ert Vn PLATLEFLCTUATE:N AN RECEDENTISIRECUFERATI I ANUL-CUREN | 85. 01 | Psisectin ani presen repeal ee oo 01 01 ‘Aina es aserion] 2250900] a0asear4 908 @ punta 32125400] asosra00o) assoone01] 9x0 «3 Picea opr liane rt ats smn srosnsone] reso] sreeseza 98d as Caterer pn aoe raven] ——rrsinoe0] 2420971 908 50 ‘eee in doe epren soseaoo] —ansooon) senso a 101 lonomerunuicasisiuranta sarionata | siss1zz000] 12276000] 2gosmio244 oR or wexrui cureste rwarsmsox| 11498435000] v1.6esa7430) 995 10 fremuur senxruis De esoNaL araasoreeo] o24e20000) 9aiosieasy] 099 01 | ete laren bn sseracoe] s2ussisea) —szassio 999 01 sai bara socesrsoo0] aasrear| —aasicosand 9 03| neazae de onde essoon| —24sor00o|stver| 99 05 Sena er cide mes soorrseno] — sasrs9240|—sa6sssery] 999 06 Ake er ostsome] —astaresr| —asraaz9i] 98 to} Food pe one capt rin cam soe 1 and feet pati Loroore) 317.009 sosae} 987 12] tnensizai pai nor persue tn stan wit 70 5:1 vif as 10 01-13] tema de dtc inom] kruane} nasa 968 14 Indo de etre susene] 47000 sian] ono 15] Alcs rnp i low de manen samo] assoono] ners 1001 16{ Atti pnt nse 20251000] zsoscaoo] 7901514 me 30| Ake tr alr nb rrerroon| — asauso] —aaszasosd ons pag 56 nets, 2 ag 18k (Cp Sa] ow] Trai rede to fear] pa || nl Dentin nto worsnre | apenre | PAE | a tm [eat inal detnive * A 7 1 5 7 4 02 [Gnas trac Taos] temomare] eos oma 02 Nome den oo seza0o] 12iratzivs| aire] omg 3] Unione eps ip sasr9c0o]eimase] Lend oo 4 Lowi ee ia de sara siti 2s. 7209 nay a] 1002 08) trans sde l e mia saisaio]—iaize] onal — 9s 30| Ale oes sari ina sszaiaco]—saszsan]——storsand 9s 3 | conti Lnsesnece] 17160551] vonm0094 998 01} oni e asus sole de sat tamsnoe vansise] vans 9 10 03. c2| Conta eg v9s3s00] nossa) 730839] ona 63} Conia de xiguns woi o set rosniee, mess] asesond 99 10 0304 conrad gw pentu ssc mutes el praesonae renew] 232280] Py 10 03 08| Prime deserve esas pot nas szr00] saan] sss np 10 08 06| Constance indent vvs0so0] —rsrsease) gsm 20 frmunisenontsiservien roisozo0] —1rrsseom] 40.2320 on | mete ssaesvo0] —srersion| sist ot ruins bi rassou] —.arnssx] 1.120 02] Materiale pentru curatenie 1.579.000] 1.975.675} 1.957.148 3] mat ant fone meen sr2se3o0q] —rvaasosse]— rr.0s00 4} pcm st sabe vase] roaia3ss]—aerausay] ona 5| cetoun si bits soma} —reasis3x| —taosetor] 98a 06 Pic destin 13938000] aiess0u4] asin 993 07 | Trg rassono] ——sonaoo] 8509s 08| Psa kus rd. iene! sssnom) —asorario]—axase} 092 20.01 09] sary de evict ex crt ssw] —ssass| sas 98 2001 30) Alem ssenci pre non fntone assume] cass] —asasraal ong 2 _|rqomene zoneo] — wassn| ase] oa 03 | ana amiaoo] sss] stseagd 999 01 an pet oe oaxeo] ——aroneco]——anessed 999 2} Ha pen sine novo] asnseao]— asi 999 4 | Sadeanet mae sane aowow) —aaiaats| amas ons | mesiamene sssono] anos] ns08 9 2 sta saice 00] 10 vase] a6 03] resi v1.0 ‘acne mead 994 4] Denton 00 13.904 af 95 01 Unione ctpane sao] — rocsesee] 10585284 96 3] Loner acsr dept roo} 61.94 ware] 980 20 aro tre srsztn] —setnan]| —vamind ss 06 | Derr dea ane somo] — sizseeas] —siorsaed 8 pags? ‘Anexa nr.2 Pag. 29 leh er] Cras crane wt Denar inner epee | beemare | Pal] a tnt fe eet] inte sete “ ‘ 7 1 A 7 + 1] Deed ame, reo Taaasoo0) —rrasvoni] assed on 02] Depa in sia vases] —sasesaal nase ona o> | mare etre son] asa) assaf 999 10 |carsedenetre zon] stro 51739] toe 11 | cari ei tere docuenan saerom]——sasseco] eto 982 2012 | customs erin t3ss00q] — ssorrom) star] ona 13 | reer profes vavoono] 8s sash 954 14 [roam sano] rart9se]——sasesol) ona 18 | stn, mins armament ata seo ep arom] —verrsea] cond 20 24 | Conicaes ale css afoene per 1nd se sod 99 20-24 01| Combioane sake coms afoens mprenvaier me exon 2024-02] Combines a cee aes ingrmsaientne soro0 0 sod 9 2025 | Chetan euros dena ina itepernes increta poi sips epe samo] sorsers] satus 3 2028 | iar pbs rrivoete] store] aso] 99 30 | atecteash Laeaeson] —rezsoscea] —se03cr85f 981 on] eam pce sao you] ats ¢2| roc s mre sec ssi] 3 3] frime sg ont 136400 nanos} 94a 4 coi sorrsoro] — sranis| esos — 997 7 | Fond ration casa nel ele soo] 235000 msc 90 20-30-30) ateatlat cubnwss ens sue] ase] couanea] 913 x0 ru monawz ia00ce] 338000 si94 98 03 | Ake dota seo] 3000 nis 96 05| Dotan opr desig sooo] 20009 sid 996 st frou. vermansrenunt st Ura ALE AovisreaTisuticy sraons000] — sassmone] —s.sassof 94 sto [rasa teiso3ono] sos 718000] son.7748 998 01 rate iin pic namin] — ss4owsoro) —wistsmd 9 03| Actin’ anna crore] — xsseoo] —easeard 997 10| Taster pivind comb de pn prea xc pei rt ese aes pens vsasae] sansa) sna aa 5101-2] Tafa dn gt dear case (otal wigs ale dena ‘epee a i cence some] aso sof oa S102 | ten dcp osteo] — ateuao]—sacsaed 92 08| Apnten mts sl ectpanee passe Avera ae.2 rag 30 lb [cars a Grane] Cree o nel Demure setr wegeare | openre | PAY] a si nae setae * 7 1 2 3 4 comet smo) 2a mara 162 12) unser pe are neil site aeomoomo] sass] sss a ss rmun vu avte teansrexuns asso] aesnace] 17401704 8 on | trast nee osson] — nasa] 308958 94 ¢3| Propane eu anurans sues] a1opeco] anes} mp8 08 ogame PARE te pregame Sent ea sorrono] —ss2zo00] asses 98 55. 01 18] Ate wafers een inte rocaoee] —scasano] 00nd 683 4 site pee devotes et intent stop aioe 130 ust] 94 85 02 | -tan ue instante (cw zt inet) soon] aaiseco]—aaezad ona 85.02 01| Combet sicotzaitomane imei soma] aaiseco] asia ona $6 frerwut vn peonecre cu ivanrane ov onbURt EXTERNE NERAMBURSABILE FEN) ostapunane: raessiono] —seraeaoo] zal 79 56.01 pan dn Rnd! apna de Devote recon FDR) sossreo} —sossoond) ——aermiind 8 56.01 01a noe ores ¢2 Fine cee nombre sas 03 ttl ses sera 02 [Prgan dis Fo! ail Eugen FS) siamo, stanton) asusnar] ona 01 fine nation sins 62} Fnnae exes neamburila suaeaza 15 cseio age sot 09 [Sune ater Fou umes ey a eso] swoumo]——saaq sa 56. 09 01, Fnase aoa oe 03 cst nse rats 10 [seme see Fendi Eto de ese somo] moore) sszag 98 56. 10 01 Finns one asian 0 cnt nese vat 11 [seme ei Fendi Eton de nes Reis Tre rere vovoo] ——rennono] asta ana 56 11, 01) Fone oon ssa 03 chit nie was 12 [some st onde Foe sce s4on000q — aezreome) —sasas 222 56.12.01 ants moe = a saree serbia ana 03 cst tiie sos09al 13. free mt nad ii — ee0cr] sarong og 56 15 ose sai pagse pag.60 Anera nr.2 Moke [can] [a Cree “Creaiee ao tol ne Derumire indicator bugecare ugetare cece | 2 a Anite definitive * A‘ B ' 2 3 4 TE [Alte programe constr fnanae in peronds 2007-2013, 503.000] 10877,000) s2m0n) ase 56 15. 01 Fisamares nitionats 425608 (02| Fnantaresexorn perambursbil 340.7) 03| Chetniot netgibie 01.84 16 | Ate fails insrumeme posederre 518.009 aso saxty 966 56 16 01 | Fioantarea nationale 07463 (02 | Fianureaexerns neranbursabils 6so42 03 | Coetnictnetgiite 2038 17 |Mecanisml fnanciar SEE 366.009 173.009 wm 989 (01 Finantsreseaionala 26.265 (02| Paanarea exera neambursabil 148 82 03 | Chetie netigiie 210 25 | Propramul de cooperaeelvetiano-oman viand eduoerea dspertailor esonomice si sociale in cara Uniuii Earopeneextinse 11.07.00 411.000 ssid 53 56 25 01 Finanuses nionala 92.5 (02 Fioatares exter aerambusbila asa 03| Chetniet netigiie aa 3 |TFTLUL DX ASISTENTA SOCIALA 0.00} 24,000) aad 979 02 | Ajutoure sociale 0.000] 24,000| zr4sq 979 01 Ajaoare scien numerar 40.000 25.000| 24 ons 02 Ajwoare sociale in nature 10.000 7° [IITLUL X ALTE CHELTUIEL! 17.593,00| 2,990,000 290586} 971 11 | soci si nda 4.00009] 22.000} a) 17 | Despagabiricvte 13.393.00] 2.968, 000 290186} 977 6s [TFTLUL XI CHELTUIELI AFERENTE. PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 0.194009 2.262.009 7196870] 995 65 01 | Cheltit aferemeprogramelr eu inane emburscbile 50194000) 72262000] 71.96870) 985 0 |cHELTURELI DE CAPITAL 481397000] 446.39.000)se2asa.734 | n [rrrLun. XI ACTIVE NEFINANCIARE 481.397.000] 44639000] aa2aso739 855 or | Active tne 329,985000] 290.124990] 229034479 189) 01) Construct 133.862.0090] 130,969,800 ssa6iory 128 (02 Masini, echiparnemt similouce de tramport isx997o00] 138340000) Le L2san] 88 71 OL 03] Mobile, apratura bictica sake serve corporate 8.596.009 9.02.199 5852009 650 11 OL 30] Atesctve fixe 2sxs1000) 14812000 1139596 782 03 | Repurat captateaerente actveor tre s47e1.000) «sono 6os02.34l) 948 ry JPLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTIST RECUPERATE IN ANUL CURENT sa749% 8s [IrrLut xvIPLATIEFECTUATE IN ANIL |oRECEDENTI St RECUPERATE nex. Pag le a Sob Po [A] Cree ta [eso ea] ne || ne Deremie nicer voraare | ooere | PH | an tt ferent Int aetniive % * ° 1 5 7 ‘ In ANCL GOREN “a0 85.0} | ttt nan prcden ssp inenl ae amen 101 a1 Anta cea Lsecsssere] —sosonsaoo] —evaazosnd tn e Ontie pedia so%6ca900] 4969181000] ssisaarsef ats 1 Poti 2arz6sone] 3000536000] 2980s3neeq on o Indie srrasiooo] 1136188009) 12571304 98 0 as supa ee iam] —sx2asnoo] noes on a Slow nin vsrer9s000] astssesom) —veenameso] oo as Pte cv preteen inior sessmoo0] 12szsesaoo] —iassaenaad 905 06 Ar ec ovsstson0] — 2onrass0m) 2018250404 ona ” Penta resrosauo] —a24seio0] — as07360q 996 2s cose deo pet eine pobiee signa re a a 0 ‘Ate cee in dome pebie ssp nine cosessoon] —s2acaseno] — sessoose] 962 6s01 Invaraxcanr rerascoco] s21tssro00] — semnossseg —9¢8 a1 cvexrumescunexte 9r09%coo] 97090700] a4nsai6s2y oss to frmmur reno e persona 02st] 96,9500 snnerear] ono 1 | te sarin as sszovee] — susorz]—asni2eq 996 0 saa es assssauco] arom] awed 80 03] ine eon sssoro] sono] aires | Spore oi de mins ssw] asaaris] naman on 06 Ate gr ssa] users] sare} 996 10| Fond pen pos asp pn cue noo} tan] acon] 9a 11 Fon eet pai wr 2oes3.000) —asaen4se] 04870999 12) dena patter pose it sti zoveso] noo] satay 1001 13) Indie dle ee er: 14) dei ede rieo0o] 201457 soured 945 15] Alo pn rnporl ess lca de mice 54100 nson wad ma 10 01 16] Aaa pen xine assco] sma] anf 20| Ate es sri cb veseraoo] 2040, worn pa 02 | chee iin nen sesssooo] —avanciri] 924255 ons 0 ome deh araincoo] — aassnooo] — avarrsid ons 03 Unione hip gar ssoao00] aannono] ws a2sanf a9 04 Loin deers oi de sai ine raseno] 2009 verso} 959 1002 05| Trapani as dela cl de man 200] 310m] a0szad os 30| Ake dpa tari in nana sam] aassin] 25540] op 3 | comma sma] — orsnsse] raed 996 04] ona esi soil de vat roe] sree] asm oa 10 05 02] Cons de sg desma raosore] tana] tareanf] 3 03 conn signs sai de sana rrasgoo]—nsseazal—r7ass9sy ma ag.o1 Anexa nr.2 Pag. 33 [ea sa aa Grete cree wt [ea | Deni ter veers | opeare | PH | an tt fea ict ale setae * x 7 1 2 3 ‘ To 03 04] Conn de za pone sce de must rosa sano ar204 sion 92 10 03-05] Prime deaguore via ple de azar pee nia 1004 10 03 06] Conn pin eis inert aauoa] ——aasean]——aaoy 96a 2 or.uL wBunuea st sexi rrerr5000] —rororsern] estado ot | bmn ei esnon] savor] atssuanq 988 on unite desi sanon] —aaieass| satan} — 96s 2 bert pnt rei veo} istaser] anand ono 03 cas iia fea moi soso] sgsorses] anand 97 04} Ap consists casnooo] rates] rors] 05| carat sesrowe) 2407219 sos] 973 06 Pee eschinb soto} hateaes} arom 9 0 trap asso] asso io ots 08| Poss ecomici rao tent sooo] arsonea] ——ara0104 99 20 01 05] Matrtes pes desi e carne cacao] srmnaus]——saszanl on 20 01-30) ates sso ence innsinas tone secre] rscuasaa] 03594 20-02 | Rep creme ssicoo] starz] 3704 ona oa ane aeroneeo] —s0arsna] 9319189986 01 tan pene xe secsscoo] —ssarsisal—soatoisy 92a 02 tans em amc se 04 | ese smal ate ruowo]——aasan] sons] 977 01 Metianene sooo] tras sous} ona 02 ui snr verona] asa ws] 97a 03 Reais i | Det ‘yo. sac 9033498 08 | ba dennn biecte deincnar sanioon] —aoassrm] sommes] 999 0 untoe einen rsiso0] ——raenans|—ra004 99 03] tees ce tet el EE aad top 30 Ale ois nventr arisen] — 86030] assaf 99 06 | Ds, ee. ste oszoon] —rozrssmn]—rwansasy ons 01 | Detainees, dar, sto agora) sseaser] 97 3c 983 Dela ae vossooo] sis. aif 728 00 | trae br sz. > ssi] 80 10 |corsanedenctire vero 11 | cat, pb tere dese cerom] ——asreeas]——aazannd or 2012 | Cmskae si eperian sion sear ssond 992 13 | Peni potoioa sarsou] neste] zorssad ot 14 | rsa mn asin aati nara] 9) 15 | sn eis armament dea sever pen mat 200 se sano 2016 | smatisi eea 1000 000 yao] 1099 28 [coc nine emai ag 62 Anexaor.2 Pie Ms 7a Greate | Gree i enum intor moore | nme | PA | an " nine detuive * 7 1 2 4 eats a apo ier se pot pair tee «soo vam was} 305 2030 | aneciniet vasxs00] ——raziser| sans) or ot Recon spice v2.0 ssn 2 2] ret een avo] sre ms (5 Pin de ear omit ston] 33050 oe oa exis rane] s.asea0e oa 7] Fendt resineion conden iti ber 2a. 160 nse 20-30-30 Acie bnes eis resnond] —— sanaano]——sa20s0rf sto ru VI TRANSFERURI ETRE UNITATIALE Jsosmsrearis pow sesesisano] 208170000] eessenan ona si ot | rantenscoeme sosesinono] 2024700000] 9rsz81aq ona orn ce ini pubis sisonsone] — serstacoo]— zsasesand 347 ¢2| nave eter invasan specie sersrasone] —toraresoon] Lenses 130 S101 03] Asi’ ease soe 1.40 sl 109 02 | rt dei aseaoeco] —aiaaasf 13 15] Fs hilo de cpa ale sitr de inataman prenviar aseaoeco] —aiazas} 373 ss muu. vu avr eastern soon} aziseco]——29:K79f a0 01 | A.trnsteinme saesoro] —rssa0f nnd ou 03] Proganeo fat antusaila zasso00] ——ssseeno] seine ons 18] Ae rm cuen nee tiem son] naar] one 62 |. Tanto cuenein sae (cae rine) amo} ano) isan 55.02 01} Cons scteat a rmisme ieee wow 0m) ai66x 73 se freruut vatrnomere curimanrane Dov JonDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (P=) rostapenans: sssassoo0] — aesoszona] —inisra4ay ats 5601 rogue dn Fen Europa de Dra reson FEDR) arene] asians] tases 56 01 01 nares mona 23038 02 sre eer ranula vases 03 oni neigie miss 02 [game din ol Sc! open (SE) asm] aaaira] —tessraasd ot 01 fienae ntont as 02 neta exe neribbil vss 03 ements sessed 15 [pve prune comin aun sins 2072013 eon ross] 5615-01] mance ala vos 03 cst nti 1 16 [ate taste pesado aston] 950 sae] ass 56.16 01 [Fier cena re pagss pages Anexa 90.2 rag 38 lee (cara) 7 Gre tt |e wel Devumis nator wears | at | an tt fre ict at dense * 2 1 2 7 ‘ 1 Fone era nrabola roa 03 cei nie 39H 17 ecaisn fnci SEE tusioo] road — 943 ee v6 ¢2| ne exten eibsie rosa 03 chistes wo sy frmeun xaststenta scat sossz0atn] 30457100 aenosesay 998 2 | Asn vse sossz0ceo] —aoisr100l) —aosasanay ons ot sone sce nme rs00000] —assioar]—asanaey] 970 02] Aisne sein aa axvim000 reer are911a0) 997 03} Tie deca 0004 ss frmutxanmennrunus soxsssaeo] goon] arosi691 990 or | ame 13213000] anxosooo]—csosea} 991 1s | const sae pest er remo] sisano] asad 999 3917 | Despite 23000 ou af 982 19 nde eet sno] oaosono] 3513098 22 | Asuna sei cl ss000] som] 6s TIFLUL XI CHELTUIELI Att lrrockantexoR curiNANrAt feawaunsani.a ssno0no00] — asrserono] — mzisang one 65.01 | chi sere rents font antusaila ssno0000] —asrseromo) —aztsoaeg 9a cwe.ruinu:oscamras 16390000) 2409usopo]—aakis8is} 863 rex ACTIVE NERIANCIAR 196390000] 240946000) 20819813 asa or | Acie te vwsrer00] — asscorono] cans] soe 1} conse rssonsooo] — 216a84om0] —tadeanst 2 sas chp mice tepon zesiomo] —2aie79]—azaios0d oo 71 Ot 03] Mie, san bot se acinecoonie somon] aan send 8 1101-30) Ateasive fine romeo naa eso] 223 03 | Representative tne 2x00] tascam] aos 4 fpuxrnurecruarew asi meicevents ECUPERATEN ANUL CURENT sinassr ss ria xvauarierncruarew ann meceenri st necunsnare hs ANU. CORENT sess. 85. 01 | Pat cece presse sexpert in sul xt sasassnd 6301 01 iia centala room] —ssssan| — s.aosa ev o Sei pubes descent ssosoro0] — assorse] aman 4 os wana ees eo aanon) —arsssno] rata 992 0 Ioan presoler aero) sanizae]—aasroud ovata rine nora] mateo] as on Invanat seid rasuon] —anseserne]—aisoonard ota Anexa nr.2 ag. 36 ele cores 7a Tears] erie ae wo [ant vel Denunire intr vorere | sore | tm | a tot forte toate |_ dative * & ° 1 2 7 + wor Trent sda ao Taeaton) — seaseze] — saeensed 000 2 Iovate scude pe soso] sessoae] —uwassar] 92 os vata pros rosowo] —raasesee| sre] ona os Inatantt sot seaman) esevnant| tease 983 ‘ emumant pin a1etoinoon] —2zerssoane] 226873818] 990 m mesa via rorrsoo) 230102682] aamemaarf 990 a murat poe coxa] — srs] sound one o Imatinib pn nel esto] rasan] = rama] 7 @ Dibgel crac ree s setae sssooono] —24080ee]—asanaonl 907 u tse spa vests] supa] 8s 0 Sarl ele pen edi m2oso0] — ssosrasis|— arizasd 97 o Cami wi pro ended eszron) — irecvsa0o]2aesure] 299 0 Ave eit aie wsssmrom] — zasasisne] — aisorrsed ose 2s Centar po a voor 0 Ae hui indonesia ‘ovata ssiszraeo] —sasmarsil —srsoer] as 6601 sanatare rawsi4ou —229nrase0o] 22242390] 967 ov euexrunsconesre istassou] —2osr4ssano] 2assirine] 90 to frrmunicnenromu pe persona. rwrintote] —isatseno] 982k 996 ot [cei ela i vsoorsone] —istoriano]assssnard 996 oss ea tssorron] —rausasono]—satatta] one 0 spon pnt condi de mea certo! sssmeo, gated 92 6} Ake et \ansco] aston] era] 8s 10] ond pen os ope oncom 21000] soso] asad ons 12] tndemizai patie mops dn stern sszen se sf 10 01 15] teem de dtpue te ee 14) ndonniztdeee "aoe 1200 sad 8 30 At dc lari ian secseo] razon] sees 962 2 | casi ali its Lira] t4rao01]——es9g0q a 01 Tike de mae 399001] 32676994 02 Nome detraa arrwo} isto] Lara 587 03 Uaioe ecipnen tiga sia} 2st] 0400 05} pra sea cl mance 200 isrh se 30| Ae deur mua 6.00 sos sso) sr 5 | conta serene] sssoo]—assriasy 983 01| Combai desig i de su suasicoo] — szsnaono) sais 5 10 03. 02| Coosa desig dso} sis] saiomo] tos 2 5] consul dmg sie de veae ssmoeno] —somon]—rsnraid os 10 05 04| consi desgun penta sede de nell profs woo, so] azued 10 03 06| Conral pen ened indent ronson] asso] tarsus os 20 frmutitpovunisiservien aro] res250000| TBaI2sm4 974 pag.ss oma Seas ateae mia oe vues | tamere | PMY Titlo| col | at definitive * or pet icpunl tiieeraal aaiasesd tne | ae eee coal iemed es tester Seal eamal ceed aad ja cele meee emf = earner iand ae oa] apecoul tie fora anal tial aie ¢s| cxtemattite aecenlt eie| aed a ieee Sena ce epenel acct ae le aol asa oof wns alee oe ates a eaoay UL gis ores eee pace prev (aeons Panay Beery Soe pole eee ee esas ee eee fase donee) ela fie ce eee are age er 2 a on vo ceca te eee seural a ant ee arise tee fifa pop ea epee aa Ge) cea ria estan Ar ig Ga ace zoo] stom] seas eee real nl meal tg Fa epee dal ere meal ae | aan zon lee eee Se aa eae Del rene) eal a a) eco eee sae etre ee eiaa te lees el cara aca ee et eaauees sme] Sona] sa] ie carpages ea vane] tet a ete a eee ipl eta Ese a iS) ea fideo) tT amelie la i eee esa) ate elt ase tlgs je oa von vie vy oun a est pam ise Use oa aed tea ise tl coreg cecece ean coarse rood x [ara fe roa al aed trae la ela sal ea fe es @3| pindendpmacemsies aol ae cules pages Anexa nr? [Gor] Sa] a [a] a Cree Cree tat [east [pn || Denumire ndetor oseare begeane tot [erat ide cat] at ae ine * 7 1 2 os] cam 303.000 19.00 waked 929) | Exesare sits creator bugeae oo] 201.00 ansr} sas 30| Atcha cubis si cerm100] —eaasro00o] ——saosrrad asa 31 | naan sor ati de ate in code tried aan, sini polis loae sosasecoo] —srnri90mo] —aeraoasey 937 20 22 | Fass propane de sone dele denise aroma arabe veale 1128009) 1430700] 78876960 2033. | ramares einen! mete desta tein cabinet dial ania de tata 125919000] 127sre00o] 26980074 998 5 fon vrTRANSFERURI TRE UNTTATE ALE Apvanisrearis PuRLice Loreso9o0} 90.41.00) seo2snsey 990 51 OL | Tame cueie srsssvavo] — ouarnona| 926083069 91 (1 Tete nti pie susssoo) 9471700] sarsra9y 99 03| Actin de sate sss4sooo] —sees7000) —auasunsig, 95 11 ase a get ect bose fdas toa i de sigue de sone i19ssoo) —sizas4on 10847 am S101 25{ Progra penta saute raooraco] —eaaneona) ——eraassed ons 38) Test in bgt de cae Dust lee penn Fras ta dee die cine 1776000] 927200] awuatar] 582 51 01 45| rans din bgt dtc bustle el pvt nates sana asorsono] — aigsom) 21.2166 si 0 | Fonte cron] ssoean] sisal 08] Aarne chien de comin in wana arson} reraooo]—sorneads83 S10 11) Tetste pn ep canine hie $00.00 2.00 asisy 93 51. 02 12] Tote pn Gants tovetir asin soxsooo] — sroarene| seen 590 51 02 22| trnsens dea bap dest cate geet lpr ues sown md ecbipncenior de corona in penta insite sonoeee] —so00n0] —aasrasd 9g 51. 02. 23) Those de lage des care tert ale per antares cep capinlein saute 000m) sso] aaersig 9 S102 24| rset de a gel de cae bgt cle pen arrestee vet in sine e000] somo] conn. 000 ss rr vi ALTE TRANSPERURI aomme] sa17e) 290904 998 or | ater nee ramwo] 220384 9m pag.67 Anexa nr. 2 Pay 39 lek wore [ar a Gree Crete cat [ons [pas] w | a enue inlentor nageare | apeare | Pt |g to Jara ct] a ntate denave % « * 1 2 3 a 08) Propane PHARE sake pane ox fara vrimba aizrone) —azacd 991 5502 |. Tansee cree ia sine (cae ori neato) aoonane] —assono| ——so4r.06 on 55 02 01| Consul scott ones inermatonle aoonaso] —r.9so00] ——acnr.06y 99 56 rr vaterowecre cu sINANTARe Dix row urs x TERME NERAMBLRSABILE (FEN) rosrabenaRe war] ws2er00o] asso 91.2 56 01 |onpame on reno Exot e Derr resionin EDR) 2600] 6eanono] ——gasnsa ora 56 01 01 fst canta 29s 02 Fnaae exer nr sas 03| Chait ete oo 02 Programe din Fool Soci Exopean (SE) saseona] zoned 902 01 nets col eas 2 Fawnae xe boris saa 03| Chen ete 106.0 08 fPmpnme trunerl Eumpean de existe xP N01) sian) ats] 23894 $5 08 ot Fars mona wou 02 rnanae exter ner vas 03| chet setigie ora “s TVTLUL XCCHELTUIEL AMRIT ]PROGRAMELOR CU FINANTARE eammunsanica rmoivom) — sire} sists 136 65 01 | chet atone programe cn Ahacaebiea vrsow.om) —inisrro0} —ststsa 156 7 fowerunetine capteaL 2xeeaon] 201284000] seas] 976 a Pn. xu ACTIVE NEB INANCIARE zene] 201288000) 9615s 97 01 |acve fe zisovan] — 9seteou0] 81.1709 ote 01) cones raie200%] —r1sos¥000) tooo. 969 2] Mas eames ice de vaso so-ssano] — enovoaue] sesh 995 71 01-03] Mode, sere tin sake sete serene zoo 00 sand 990 71 01 30] Atessive sxe 25009 asone sms 03 | Repent apart sctvetor xe 1.30.09 «000 corse] 995 4 JPLATIEFECTUATE IN ANU PRECEDENT SL ECUPERATEIN ANUL CURENT ss18i7} ts fru xvieLart erEcruaTe I aN lrsceenmi st ecureeaTE ls anu const -a6917 85 01 | racic nan codon -susos7 01 01 Ania ceva 1525900] r6rmno0o) saan] so a Stevi pbc decenlae rma2soo] —agcono0e| — ataanier} ona page ‘Amexa nr. 2 Pag. 40 tebe [eae] se [row] a ‘reste | rei wt nel Devons indtor vereare | umtre | PHY Lae tot [erat] Titta| cot | at initiate definitive % * 7 1 2 7 4 coor oH Seve mab canon] ez2same) caved ons us Aids ad nce eda lintel assem] oszsano]—eamsoid ons 06 Servi eo i ene ens siaisaso] —s1s3600] —— seewooed 956 01 Shine ene siaisace] —si..600 stasose 986 os Servic de sana bin ssss3.000] —86sa0o]—star7s0} ona o Henao scart ncn roeeocca] —razesaeo]——rrrsr44 92 0 Certs wav dese exesinet in sae saoieao] ——s4stono]—sarraed 998 so Ate elie indomeis a ovsss4ood] —ser27sano]ananr23304 568 50 ‘eisai sate roisamocd| —sinarsece] —iranensey 56a 701 CULTURA RECREERE SI RELIG se7222000] 1ssaono0] a r47esen4 956 a1 cowerrunx:cunere rvsqaaete] tseuarsco] —irmansxd 99 to formu icmeruuae persona snussieo] 20400] a0eansed 2 ot | cht sl in ai roreee] 24300 © aaah 98s ost dee arsosoo] aso] nasty oa 05] Spr ent one mins 20.09 (6 Aegon 114.0 1 of oo 12 tndemihi sae we pena is stasis sro ss. wag 10 01 13] Inked dks 2500] 2340 vos} 9 14) inten eee so 30 Ate de slr iba tesiano] sas asad ts 3 | omni aston] sariano] S307 970 ot} Commi esq i de sat siamo] austen} aman ora 10 03 02} Coun daxgwas de soma) vison) 23.0 woes] a ¢3| Comin de sgua wie st ussoooo} —sazgoue] ——nomnasd on 10 05 04| conn desig pete ccd e mic st pfs se oan pa] 13 10 08 06| Contain cone indeszt mon| a4 esr] sat 20 frmuvaracxuarsiservicn sisosooo] aaron) asoranz4y ona on | aos eis aaiznioo] —aasazssul|—sonssoard 991 1} Pui dis assoo] see sn 0 0 sie pene ceric oso} 47.0 nats] a 05) tna os fora movi aassom] 786150] 7068564 04] Arm coast soo] miata] 0959] as | carn si ban soo] arora) stun] a 06| ise descinb seroma] 390 nif 390 0 Trngon 18.0 re00 need 2 08} Poa ems ao. incre! siz] taansso] tartan nar 20.01 00 Mail spr dese cancer enn arosooce] —atnararsa) —sssais.3 939 20.01 30| Ate nr sei pos pag.69 Anexa nr. 2 A1_stee [Capi] Sab] recite tot | capil re-| pa | t-| mel Denumireindcstor Dbagetare ar ts enti ee el eeRst |e a 5 1 2 3 4 inwtinere st faneonae 3.427.000] “082,000 3aH6: sia 20 02 | Reparatiewene 68.00) 1679.00) Lersisy 99.) 04 | Medicamene si materi saitare 100] 02] Material sanitre 100) (05 | unr de natura biectelo de invemar 1.144.000 244.950} rw200f 78.3 (03) Lenjesies acceso dep 000] 256] 9] 30] Ale obiete de inventar 1.148000 241.950] we9ssq 78,3) 06 | Depisa, dese, wanton 2035.00 ota] 13er7eq 859) 01 | Depasr meme, detasari transfer 81.000 6.17 soso] 19) 02} Deplasar in srainatate 1.454000] 1.128.000 on ed 09 | Material de boraor 1.00 11 | Cor, public si materte Socumentare 541,000 72009 ssorf 64 20.12 | Consstana si expetia 142.00) 139.000 ns 82 13] Pregatire profesorala 308.00 378.09 meant 73.8 14 | Protetia mune 4.009} 28.000] roso} 42) 25 | Cheluit judiciar si exeauiciane essa in actin’ in reperontarss inereselor tau, psivis sport Legale 26.000 278.000] s6asf R 20 30 | Anecheuie 25792000] 9438000] 26884434 902 (2| Protocols reprezetre 719.009 261004 ania) 03] Prime de asgurarenonviana 41.000 301.000 20549] 682 04) cue 7494.00) «6.059.000 s991534 988 30] Ate cheluil cv bun si sense reicsooo] 22818000] 20.40.2642 31 [IITLca. VUTRANSFERURI INTR UNITATALE |ADMINISTRATIEL PUBLIC €98.465.000) 663.982.000] 28.0491) 942 51 ov | Transfer eureme 698,465.00] 663 982.000] e25s04o) 982 01 rensera care init pblce 9.465.000] 661748000) 63.27.65] 94,1 453| Teanserar din bugetl dew care ‘andl de sigur sociale de saatate pen persealu monshe! a evlelor recunossute 000.00) 2.234000] 22nd 998 35 ITLUL VII ALTE TRANSEERURE ss.uizooo] ——toaz0a00o] ga. 73242§ 08 1] 6. transtrunineme ss7isooo] —6sore.oo]—a7ar6ong 687 02 | Spin fnanciar pene scuvitaes Conte Ot Sporty Roman sacoou] — 2ror2000] 2.718.884. 55. 01 07] Programe comuntae 13.506 000 18} Ae tanstear cueme interne 2ss7s.00l 27430000) 25 7080K4 937 02 |B, Transoru curt in sainaate (cae organiza iterations) 2.402.000 2.402.000) 2305503959) 55 02 01 Contribs ett a organise intrwtionate 2402.00] 2402.00] 2305504 959) 56 [reTLUL Vit PROLECTE CU FINANTARE: DIN |rONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.000 .009 5.789.000] 7969834 906 56 01 [Programe din Fondul European de Deere Regionale (FEDR) 2556.00] 700009 ner 320 pag 70 pagrt Anesa m2 rag, 2 seh forearm ae crete pa | | nel Deron incor verre | terre | GPE | ae )Tittu| cot} at initiate definitive * x 2 1 2 3 < 3o 01 0 fears wa ¢2| Financ exer nase v4 15. Ate wopemecomeiae famine n pede 20072013 roca] ——_rar0d sor] sal 5615 01) imma atone 176 2 Fmt eer reo 19 17 | ecm fous SEE rasssoo] 7302000] 130136) 93 01 Fnantase natomla ps. 02 Fine extort 620615 fru x aLre cueLTUIeL: s6osss000] —smzassooo]—srrizsomf 989 | sini xii eter spariaad intr sal ale deca ee car pies subret de bop e200] rs2mo00] 7920001009 5905 | Faure wor opens priete mere conte nen sxmoo] sooo} amped 758 5907 | Spine stati romano prin s orate repecraivesleseesona oom —9sizo0o)——rasise4 ana 5908 | Przae pnin ine cxvame] 965000] 391568] 7H 12 |sisnsra cater roasson] —eazzso00] —trdand 999 13 | combat sah. pnr ines Biers nodone Ramos din airs tronoe ee 5914 | combat sau saree persona de cat asssoon] — zsr6raou] —axrsin2n| 998 59-16 |pniowedecommiaratrnre pice rm gi lnwrestor romans ests ore amo] soa su] 9 5919 | odometer rrscaono] 17936000] rr9ra8e 998 20 | se desiant at pope spore malized emt sporive de dep privat 748ss.00o] —6s.707000]ees2agzy 98s 5922 | Aciun veanctr sini saci cor tsvoone] —2stoont) tata] es 5923 |For Ansnbi Meno Visine Comsat sal Reset Sia t2mon] 124700] tans 5924 | Fnmars Ansan Memoria Revie Decnbi 199 a Moniz Tinour res000} see ossce] 1000 5014 | Fnmare Slits! Romnoe Prakome dela Mime thos 01000] i oseco] 0900] 100 6s bir xu creL TUE APERENTE JpRocRAMELOR CU FINANTARE IeawoURSABI.A orzo] —sosr2000] —zsizon 990 68 01 | chee ateene pogrnelr x Sante anburaba aorznend] —sosr20e0] —aptz0n — 999 pag.72 puewoe? rag 9 Soe oar] a Geae [erate m/] | el Deane nite were | pore | PAH) a [itte| cot | at] initiate definitive * x 5 1 2 3 + 70 feserueurDe cana ioe) asst) sami 990 7 frm.ot su active eRNANctaRe 2352000) 1053100] sarer0 on 01 fate ie rressono] —rossiono]——sar19 500 61 coma ee ee a man tbe ines a somo] sistone] 815878 7101 03} Mai smn isa ase conte seniome] sone] asso] 1101 30} Ateasivesie sesom) rome] aerate 03 | Reman etal be sere e¢—_avrerecruare anmonsceoen st ECUPERATEIN ANDL COREY susan ss fut xvuetamerecrusrem ant pceonr siascunsnaTe wut cunenr 519s 85.01 | rnc in a sie feet 519s on 01 oii veomose| roascan] 140s o Servi pte detain sasonoee] —riomo1e) 109016 os Servic sroasio0) —aseomon] —aatzieaig st a1 Ble pbs atom someone] rsa] enon} tno «8 — vorassomo] — onsramno| —gosaa) sna oa Im pn pst cee vvsamoono] ronson] 964934 8s u sai 12400] amon) saraied 58s 2 Cesta ramen . ssco000] — ssomon]—ssassaud ass “ Cn hae raoce] —‘somon] assy] os 16 “gle xd ce sie pb le ee os ae sisszsom| —sasossono] avoasvasd a2 a Spot sutszsome) —aursetono] 286942264 982 © Tht sanoae] 1849500) 391s684 21 Fy Ate evn dane ree ie vorsazkooa) —sispaesonn| —nansssissy ong sor astcnanisi asta sociaLa veasisanoie) 1823270700] rnas9962134 90 ov fewer rumuscumsnrs vesmaraone) i822sesa0] insa.serasf 91 ofr rene.mums pe pensonar vaoseseco)—varrrano] arose) 97 or ee tates veizinaco] —asizasm] —isooteanf 88 ot) sat. reesrocee] —unasizas|—ares204 93 05) sponse oi mane ssrou] —sisomo) sano aa Aiea woe] aa anf 940 10] nl por sop inal soca] 400 sso ons 12 nono ite poste sas i soso se saa st 10. 01-13] Indi dane sexo] asvono!———aaos0 ans 14) nko eee voc Anessa. 2 ae ean] a Gre crete : Denominator were | nme | PA) an inne detaiive % * = 1 2 “ 30] Ale deport lar aban Doane} 2asis0i] 25500 o49] 02 | Chet sarin nats 26000) 251.0 asiant 92 ote deme 2.0 anf ois ¢2| Nome deta 12500 16.004 uisaid 98 | Losin ese si de sla sate sa on) seco arse] sa 10 02 05{ Tanta dea de mee 1.000 70 ae} sa 20 2,004 isd 88 session] ai0zvo]—a.sasond 905 | Combai esa sci a assro0o] —izzzame) tsar 999 Feroiae piety sao) ULE ea €5| Contin de asp ssal de site soon] ransooo] ——r28790q 99. 10 03. 04| cond ase pene seconde munca stl peso nama] 234.000 anon ons 10 08-06] Conti pesmi si inde ano] esa] tines 970 2» fer. unum st seRvic aissison] reise] av2954 ke ot [bans seis orzo] asta wa 01] Fann de 2a0s.ocd] 272.000 me 02] satel pet cutie 3x70] 24 «9 03] nso tein fr mis siaond] 834.000 ws (04) Aa cassie swoon] 146809 149 05] Corurnt sib sora] ssroaeal——asisong 09) 06 | rese esctinb s13000] soe seuss) ne 07] Taso so. 4009 soo] oe 05] Poss, ecm io. iret cama) sean] aera 20 01 09 Matsa sper deserve cars fintnl 509 1000 sad 7 20 01 30] Ate bumit sl sev pena levee! nce vianom| —4s6n00o] ——13s23si 903 20 02 | Rep cmente xsa1000] 0000 sao] oo os [ane 22a 01 Hrs pnt cement 28000 4 | sedsamene x matrie are 0 25 ot mass} 910 or Medsamene a. 10sceq versed ma 2 ster entre note 16009 sao} 333] 03 Reais se 0 ela 04] Dest 7.004 3.009 arf ona 05 | amr dente stir dimentr e200] 3.00 e454 88 01| Uaiome si eipanet 0 0 | Lens si crs pet sso 7200 104 987 30| Ale tet iment cssono] 31.0 sna] 18 06 | Delsarte, sto stem] asieeco] sins] sas 01] Depa inte, eas resi aaucono] 2219000] 314904 92 (| Depa a snate ‘aao000] 1.30000 sae] 4) pag 73 Anexa nr.2 Sam ee bree ene eae ieee ioe eceararacs Tem] 300d) aad — 7 pn ie tt eee Timed ios 13 | ratemteean som] vam] se fe eee qiemeleye atovae eo fe eee won] 25 |umt cues apnea eee oes ee ee 03] miweiser tous (Ee eee ETE ce st os en pre ee sel ase pm oo eset mnie 20 56 oy tattle mde 20-58 0] teeanstinscemletnee tee eee tae fous ic sawavin] ssutoe] roms 2 04] Fem pron tomate ton smsomd] russe] iutason oe ler ean pn veer ori pomaion enon] muanstl ma 41-1 0) Tatras sec ore senso] mannan] ansnomd a [mec pnp ot cal a en pt rete nentnereperun wmueeel —wuasond estan] 0 51 a1 40) tewtnspms emer eee 1808 41 04 54| Tuma an gto tt tn ese ree soso] —rxzaaa] aa] as 51 02 |rmtatnct ‘aowom] tram] ‘socal 35 p09 74 pag 75 ies ae pata ea a a alae eeeetaet ease wecie |r [PHT tol | graf] ‘titla) cot | at} initiale definitive % 5 1 2 3 ‘ 3a Teta a apa eve oe imestiorin ced proganl ‘eet veoowo] —sazsano] anand 183 Ses aaa deuseema med sce spoeeetaaaee cea eeesaaaneeenaee 58 TITLUL VI ALTE TRANSFERURE 5.264.000} 9,085,000] 6.681) ” Be: 1 [ats inene remo] sassao] —s2089e4 os 06 Popune PARE se ogame Sone sere scssao] —— someaed 939 5501 12] esse emir comico coil ee eae Seas eee (cuerpo er eee gree a 55.02 01| Como sete oie Seatac eee FonouRt EXTERNE NERAMBURSABILE FEN 56 01 [mpane a eds acy de Dene rego FEDR) ee sao $5 01 01mm ons oe) ¢2| Fens eer entatia i 3 [cs ese Cea aaa tsesincol—sorencoy] sisal 9 ¢1 [anette cea ¢2] Fm exon erntati oe 03 (ent nenigoie 291.0 ee pot 200-2013 10 ant os 5615 01| Fame tnla a 19 [asset tis inet! Popa peat as ae son] ata 619 01 rasan oS 2 Fars owen embuie a 3 [ea etiie 6 20 pate nen cde opel esata, da eal ont ise Tein soon] 900) rasta ana 5620 o1)Pnoars aon i 2 Fars eon senebusa on 03 emit nce 21 21 bate tn ged tere gz anor ae Anexa nr.2 Pap. 47 lel (es Grae] — Crt wt |e Denice ae verre | veers | Peta ar in| tonne | css * ‘ » 1 2 > 4 at in FEN ons swoon] sooo] ssononf 00 5622 nt dnb dsc once: cia comers pbs ima ari ea! a seats as ee ict ics tne sine et pit nme dn FEN pone vanssan] —sassosco] assign 56.23 |ateshtnit onion dmponen le ota mare in sow} toaro| sin sag nt 56 31 | rm in tga ce ONG mises coer ti pie tte pai ne ae Seder pcs pat note sn ea orn in FEN pes sams ncos Inc oe vaae.om] ——asared 999 sy fru ncasisrnsta sociata oerorron) 13385259000] saaLs0L764 96 01 | anges risen] 1sm9s00] —7isko08} 997 2 | stone ine sanerasan] sesizozom] —sazran.oa] 095 01] Aju iin tr s1eaiko2] —s24nsero0o] —szinsaasnd 998 €2] sion cin ann sansa] roncicom] —snazraa] se 03) Tete dc sas 2800 59 mun xantecumtruntt sias.om] —srsieom] ——ass80059 oss | ssi sonsom] —2672.0m] asst sta 17 | bees ite ee ee 6s fama xrcaecrumu anni frocaMon cv NANI feawmunsann.n somone] masmion]—aonsiad—28 65 01 | chetsicitzene pops eas bi s2qome] 28000 zammeiad 328 m0 fentiuiurpecareran aecanono] soem] sans m1 —_farmotxu acnventrnanciane aconooy 200 encom] a8 a1 asive ie mosey] acon este 743 of cone vaacon] 2000) amsnd sss a nin, tipo silos anion soon] sespe0] any ors 11 01 03 Matis apa Btn ate setvecopie so 11 01 20) Aves aenoon] ee coma 03 | Rr see atv we servo] sean) 20 79 Jonata ranean s2n00] namo] aon ex fo mc xvasrRuMuTuR enon] mo] aaan] ts 02 | mera pnts pros et dent apm] atom, tatond ot, 4 puarispecruare my aNupRecenexnst pag76 Avena ne. Pap. 48 lei [ew Credive ‘Crete wt pai | «| ne Denumireinaleator Dbugetare Dogetare oe 32 ita et at inte definive % ‘ 2 1 2 3 ‘ TRECUPERATE IN ANU CURENT 38,665.68 ss [rT XvitPLATI EFECTUATE IN ANI lpReCEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 665.08 85. 01 | Pai festate nani proses recuperate inal cunt 8.656 6801 01 Aint cena r1o91.0o] —1.06036.680] —1.008957.319 98. o Serici public deseenvalizate aui2i00] —2iess3320) 20127908) 955 0 Penis jutoare penn bananete sx06398.000] —8.536.619.000] 7979568964 93.4 0s Asisteta sos in ear debi si invalid 210%6.801.000) 2.161493000) 2.168 79089 9.1 0 Asistenta soca in car devia 2086 601.000] 2161493000] 2.188 750884 981 06 Asien sci pen amie copii sass9ss.oo0) 5.114963.000] sonkaie7e} 996 os Ajo a rece in eer, reagere sau penconare 25733000] s3.86n000] 23.608 73 992 7 Alea peat umast 29600 79.0] saa] 993 1s Prevnizea excluded soit 1247205000] eonotoccal —exnsss.22 967 ot Aiur social Livs.i060ed] —s36s8scc0} ——809536.73 967 6 (Core de primi i eae persoenlor soiiume staal de rfugat, 2639.00 2.648 00 asasiq 97a] os Servic sociale 248,00 248.0 74664 305 50 Ae cell in dani preven ‘exclude sociale so2re.00o] 29563000) 2875930 972 2s CCrccare x dezotare in domes ssigwaior assem’ scale 2632.00] 2.362.000 wrod 78 so Alte chet in omen asigurir siasitemtel socile sss833.000] 242576000) ag2097-799 750 001 ]LOCUINTE, SERVIC S! DEZVOLTARE rustica 2342096000] 1558742000] 1428716229 916 a lone ToneLt CURENTE 200ss48.cc0] 1375386000) 1280682.169 93,1 Ea [rerun BunuRs si seRvicn moo) 7552.00 04 ons 22 | Fatares atinlr din dome plor 800.000] 632009 676 oe 24 | Comisiane sae cost sferente imprumvuurle 100.00) 100.00) 20 24 O1| Comision site cost ateremte impramuturioexerve 100.09 100.00) 20 30 | Anechetuiet 100 000 720 009 20 na] 30] Ake chee cuban s servic 200.000 2.000] 2004 a 40 [rrr v sunveNta 12050000) «2ssooo0] —anazres ona 30 | ane subvenst 12.050.00 2550000] azazres 9a 31 [rrTLUt VCTRANSFERURI INRE UNFTATT ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7e3.000000] — so7sisoo0] —su7oasaa} 92 S101 | Transterurcurene sooo] 19428600] 9392614 S04 13] Transteru pena tucrrite decades ‘matin 11.0000 399.609 seroif 953) 51 01. 32] Resbttarca termi a cadinior pag? Aneva nr.2 Pap. 49 le (cars) 7 Cra Crete wot |e nel Dewar Inner wereare | tapeare | PAH | a es ™ tnt detnive * A * 1 2 3 @ whe Toone) vessoaed) ——aesaeaih 000 102 Fate de cai rosoov0n] — stasssao] —serasam™] 981 03 Stpoeams rvinpeies, reais modrizaes ia stare drunusr dines cl taste ssooo.oie] ssesonco0]—snaasa ono 51-02 04) Prop pen ese nine set esgon sro] ss soocee)——csateamd on S102 05| Fanon crn an ami slansilr wus ere sa reps led wasn 1100.0 aie 140d 100) 51. 0209] Fioanars eiuaiorpvnd reese sal stn loser cat cu deat de oda sono] 3263000] 202994 999) 5102 20] subpogmpevindatnencs cusp aster tsno00ae] —rr2sen000] enema 90 ss rr vn ALTE TRANSPERURE 2163so0m| 136396000] 13636021] 929 ov | A-trntntnme nisssoan] 13696000] 136340214 999] 03 Programe an rte ssono] 1782000] 78125499] 12] tvs lager ecromisc cot dese re2aoco00] — sso00eeco] 30600 100 55. 01 18| Ake ante cunt ene 15.00 ae 26| Sia soni po coe de ocean, comolice ‘i extinderea locuintelor existente 5.050.000] 4,545,000] 4so9.9sq 99.2 6 HTL vn PROIECTECU FINANTARE DIN IFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE FEN) lrostaDERARE seseaso00] —rsponeeo] —srsonsef 12 56 03 [Pogue dn Foi de Conan) asseanoo] 15900000] snared ot2 0 faassen issn 02 Fr exe robs nae 3 [oma alge r393068: 6s rr x cHeLTUeL APERENTE JPROGRAMELOK CUFINANTARE RAMBURSABILA sosars.coo] 431265000) aroaismod 950 65 01 | crete stern retro ate cert sscsrs00o] —a31.6sea0) 10318704 980] m0 ewsurustioe cans. ssesatcoo] 3.356000) e030} 887 n CTUUL XI ACTIVE NEFINANCIARE ssesatoo] —1033secoe] —z03.90} 87 or | Asive fixe asesaicoo] —w3.3scome) —ezsoased a7 01] conus ssesetceo] 193356000) gassed 887 30| Ae sive ne 200.0 PLATUERECTUATE RY ANILPRECEDENT SI RECUPERATE IS ANULCURENT va.e9. ss [Lut XVULPLATLEFECTUATEIN ANIL lpeceDeNri st RECUPERATE Iw ANUL CURENT va. as ot |i ceca nani precedes pag 78 nesan.2 rag 50 [ear] Soe ore far ‘nae Cree wt | cot vapeare | porstre | PA) az - initinle definitive a 8 a 1 2 3 ‘ Tepe alee “ae 700 03 a er2rmoo) —s74s2re0o) 36311148} 969 a Dewotae stem de oie earmaoo| —saszreao] —son11140] 969 os Alimniee9aamenja hi tee renssreae] — szm0009] — ss25mAoy aa o Amer tarssrzq] — siazmaom| — s2suiao 3 0 Ae seria drei lain, servicio doi comune sesso] 45915000] ss2v0s0q 975} 401 PROTECTIA MEDILL store) 14si.sez00o] 138205521] 932 o [ou rusenicurenre tsitaero00] rsomaesono) —aonsord 937 0 JRTLUL (CHELTUTELLDe PERSONA 115680000] 16355000] 116207994 987 01 [chee sata tant soszs000] a1 9t0000] ——onennai 989 on ati de bce serosoo] —ssarsooo]—soszaaq 99 05| Sprrnen cod de mines arr] 47130] 4sr905f 992 06| Ake gor Lsr.0m 00 sea] 503 12] nde mer renee in sf oni 36309 12.000 ss 10 0113] Inks de dew 2am] 5300 sed 3 14) tno de dese «000 000 Lm} 30] Ate dept sali inti ss 1s oir} 938 03 | conn remaon)] 240m, asso] 996 01] comb mips ce ot versr00] snare] anne snk 1003. 02| conn de miu da) sso] esr. 121] 987 3| contin de sar ssn ce sxe ee ee 1003-04) Cav de srry accident de mnetl rfsne r74000] rman rms} 959 1003 05} Combi pe cncdis india vane) 21.00 seo] 92 20 fers. acne si sexvicn sizeono] —a2asionn| seamed 98 |For dia ows] 1.02 rm4ed 159 02] mate pence eave st sox 61 03] nese, mi na mien soteono] — oxsrome]—ssmnasf ata 04 Apa cn sseite seronn] 230000 Mose] 2 05| carn at s0m00] — azmamo] sansa 08 06] resets oon] sss via 19a 67| apn 400 s.00 ssf aaa 5] Poa, lesom o — aasino) 2mm] sari 83 2001 09) saris prea desea arc fit saeco] seam) assasy ns 20 0130) Aeon s sec pn nein sone someco] 575000) aan ne 2 |rter ed Ug Ee of «3.09 2.0 aun] 9s o1| He pen ene 00 2.0 auf 905 09.78